MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 205/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 205         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 27 martie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

58. - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş

 

364. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

20. - Hotărâre privind Raportul la Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 - COM (2014) 910

 

22. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            204. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

            102. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            17. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

            Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18 din 27 martie 2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 1 aprilie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti. 26 martie 2015.

Nr. 58.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A Mediaş

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 364.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind Raportul la Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 - COM (2014) 910

 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/100/11 martie 2015,

în temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1), anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Programul de lucru pentru anul 2015 adoptat de Comisia Europeană se axează pe zece paliere: Locuri de muncă, creştere, investiţii, Piaţă unică digitală, Uniunea energiei şi schimbările climatice, Piaţa internă, Uniunea economică şi monetară, Acordul de liber schimb UE-SUA, Justiţie şi drepturi fundamentale, Migraţie, UE ca actor global şi Schimbări democratice.

(2) Priorităţile din Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 selectate de comisiile permanente ale Senatului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 23 martie 2015, în conformitate cu prevederile art. 77* din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 fit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005.

 

Bucureşti, 23 martie 2015.

Nr. 20.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

ANEXĂ

 

NOI INIŢIATIVE

 

Nr.

Titlul

Tipul de iniţiativă

Descrierea domeniului de aplicare şi a obiectivelor

Comisii

Un nou impuls pentru locuri de muncă, creştere şi investiţii

1.

Planul de investiţii pentru Europa: concretizarea acestei iniţiative într-un act legislativ

Legislativă

Printre acţiunile prin care s-a dat curs acestei iniţiative se numără instituirea Fondului european pentru investiţii strategice (FEIS), promovarea cooperării cu băncile naţionale de promovare economică şi îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare.

Comisia pentru afaceri europene

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

Comisia economică, industrii şi servicii

Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului

2.

Promovarea integrării pe piaţa forţei de muncă şi a capacităţii de inserţie profesională

Legislativă/Fără caracter legislativ

Pachet de măsuri ce vizează sprijinirea statelor membre în ceea ce priveşte inserţia profesională a şomerilor, în special a celor pe termen mai lung şi a şomerilor tineri, şi în ceea ce priveşte dezvoltarea unei forţe de muncă calificate. Acest pachet va include măsuri de monitorizare a punerii în aplicare a Iniţiativei privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, 0 propunere de recomandare a Consiliului privind integrarea şomerilor pe termen lung, precum şi măsuri de promovare a dezvoltării competenţelor.

Comisia pentru afaceri europene

Comisia economică, industrii şi servicii

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială

3.

Evaluare la jumătatea perioadei a Strategiei Europa 2020

Fără caracter legislativ

Informare

îmbunătăţirea şi actualizarea Strategiei Europa 2020, pe baza învăţămintelor desprinse din primii patru ani de aplicare a strategiei, şi asigurarea faptului că aceasta reprezintă 0 strategie postcriză eficace pentru creştere economică şi locuri de muncă în Europa. Iniţiativa dă curs rezultatelor celei mai recente consultări publice.

Comisia pentru afaceri europene

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

O piaţă unică digitală conectată

4.

Pachetul privind piaţa unică digitală

Legislativă/Fără caracter legislativ

Scopul iniţiativei este de a se asigura accesul transfrontalier al consumatorilor la servicii digitale, de a crea condiţii de concurenţă echitabile pentru întreprinderi şi de a institui condiţiile necesare unei economii şi societăţi digitale dinamice. Pachetul va include, printre alte propuneri legislative, modernizarea drepturilor de autor.

Comisia pentru afaceri europene

Comisia economică, industrii şi servicii

Comisia pentru sănătate publică

O uniune energetică rezilientă, însoţită de o politică în domeniul schimbărilor climatice orientată spre viitor

5.

Cadru strategic pentru uniunea energetică

Fără caracter legislativ/ Legislativă

Cadrul strategic se va axa pe: securitatea aprovizionării cu energie; integrarea pieţelor naţionale ale energiei; reducerea cererii de energie la nivel european; decarbonizarea mixului energetic şi promovarea cercetării şi a inovării în domeniul energiei. Iniţiativa va include revizuirea schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii, ca parte a cadrului legislativ pentru perioada de după 2020.

Comisia pentru afaceri europene

Comisia economică, industrii şi servicii

Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului

Comisia pentru mediu

6.

Comunicare privind drumul către Paris - răspunsul multilateral la schimbările climatice

Fără caracter legislativ

Obiectivul iniţiativei este de a defini viziunea şi aşteptările UE, de a le explica partenerilor săi ambiţia sa în contextul acordului din 2015 şi de a stabili contribuţia UE în urma concluziilor Consiliului European din 24 octombrie 2014.

Comisia pentru afaceri europene

Comisia pentru mediu

O piaţă internă mai profundă şi mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată

7.

Strategia privind piaţa internă în materie de bunuri şi servicii

Legislativă/Fără caracter legislativ

Strategia vizează elaborarea unei abordări noi şi integrate privind piaţa unică prin care să se realizeze o integrare suplimentară şi să se îmbunătăţească recunoaşterea reciprocă şi standardizarea în sectoare ale serviciilor şi industriale esenţiale în care potenţialul economic este cel mai mare, precum serviciile pentru întreprinderi, construcţiile, comerţul cu amănuntul, profesiile reglementate, sistemele avansate de fabricaţie şi furnizarea combinată de servicii/bunuri. Se va acorda o atenţie specială IMM-urilor.

Comisia pentru afaceri europene

Comisia economică, industrii şi servicii

Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului

8.

Pachetul privind mobilitatea forţei de muncă

Legislativă/Fără caracter legislativ

Pachetul are drept obiectiv sprijinirea mobilităţii forţei de muncă şi combaterea abuzurilor prin intermediul unei mai bune coordonări a sistemelor de asigurări sociale, revizuirea clar direcţionată a Directivei privind detaşarea lucrătorilor şi consolidarea EURES.

Comisia pentru afaceri europene

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială

Comisia românilor de pretutindeni

9.

Uniunea pieţelor de capital

Legislativă/Fără caracter legislativ

Plan de acţiune ce vizează îmbunătăţirea finanţării economiei prin instrumente de finanţare bazate pe piaţă mai eficiente, inclusiv prin întreprinderea de măsuri în vederea elaborării unui cadru de securitizare de înaltă calitate.

Comisia pentru afaceri europene

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

Comisia economică, industrii şi servicii

10.

Cadru pentru rezoluţia instituţiilor financiare nebancare

Legislativă

Propunere de creare a unui cadru european pentru redresarea şi rezoluţia instituţiilor financiare importante din punct de vedere sistemic, precum casele de compensare a contrapartidelor centrale

Comisia pentru afaceri europene

Comisia pentru buget, finanţe activitate bancară şi piaţă de capita

1.l

Pachetul privind aviaţia

Legislativă/Fără caracter legislativ

Pachetul va include o comunicare care va identifica provocările şi măsurile necesare pentru îmbunătăţirea competitivităţii sectorului aviaţiei al UE şi revizuirea Regulamentului 216/2008 privind AESA.

Comisia pentru afaceri europene

O uniune economică şi monetară mai profundă şi mai echitabilă

12.

Pachetul privind aprofundarea uniunii economice şi monetare

Legislativă/Fără caracter legislativ

Pachetul va ţine seama de revizuirea celor mai recente măsuri în materie de guvernantă economică (“pachetul privind guvernanta economică” şi “pachetul privind supravegherea şi monitorizarea bugetare*), va oferi stimulente pentru efectuarea de reforme structurale şi va aborda reprezentarea externă a uniunii economice şi monetare.

Comisia pentru afaceri europene

Comisia pentru buget, finanţe activitate bancară şi piaţă de capita

Comisia economică, industrii ş servicii

13.

Propunere de directivă prin care să se prevadă obligativitatea schimbului de informaţii în ceea ce priveşte hotărârile transfrontaliere

Legislativă

Propunerea va asigura schimbul de informaţii relevante între autorităţile fiscale din diferite state membre cu privire la interpretări efectuate în prealabil sau la aplicări ale dispoziţiilor legale ce vizează un contribuabil aflat în situaţii transfrontaliere.

Comisia pentru afaceri europene

Comisia economică, industrii şi servicii

Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului

14.

Plan de acţiune privind eforturile de combatere a evaziunii şi a fraudei fiscale, inclusiv o comunicare privind o nouă abordare în materie de impozitare a societăţilor comerciale în cadrul pieţei unice în lumina evoluţiilor pe plan mondial

Fără caracter legislativ

Planul de acţiune include, pe baza activităţii întreprinse la nivelul OCDE şi G20 privind erodarea bazei fiscale şi transferul profitului, măsuri la nivelul UE prin care să se treacă la un sistem în care ţara în care se obţin profiturile să fie şi ţara de impozitare, inclusiv în economia digitală. Comunicarea va viza stabilizarea bazei fiscale a societăţilor în UE, pentru a crea un mediu fiscal echitabil, inclusiv relansarea acţiunilor privind crearea unei baze fiscale consolidate comune a societăţilor.

Comisia pentru afaceri europene

Comisia juridică, de numiri disciplină, imunităţi şi validări

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capita

Comisia economică, industrii ş servicii

Comerţ: un acord de liber schimb rezonabil şi echilibrat cu SUA

15.

0 strategie în materie de comerţ şi investiţii care să promoveze crearea de locuri de muncă şi creşterea economica

Fără caracter legislativ

Informare

Revizuire cuprinzătoare a strategiei comerciale a UE, în special a contribuţiei acesteia la crearea de locuri de muncă, la creştere economică şi la investiţii. Revizuirea va aborda toate aspectele politicii comerciale, inclusiv negocierile bilaterale, plurilaterale şi multilaterale, precum şi măsurile autonome. Aceasta va include orientări de politică în toate aceste domenii pentru următorii 5 ani,

Comisia pentru afaceri europene

Comisia economică, industrii ş servicii

Un spaţiu al justiţiei şi al drepturilor fundamentale bazat pe încredere reciprocă

16.

Propuneri de finalizare a aderării UE la Convenţia europeană a drepturilor omului

 Legislativă

Propuneri prin care să se permită semnarea, încheierea şi punerea în aplicare a acordului de aderare, în lumina viitoarei orientări din partea Curţii.

Comisia pentru afaceri europene

Comisia juridică, de numiri disciplină, imunităţi şi validări

17.

Agenda europeană privind securitatea

Fără caracter legislativ

Informare

Comunicarea va propune crearea unei agende europene privind securitatea pentru perioada 2015-2020 prin revizuirea acţiunilor în curs şi identificarea de noi acţiuni, ţinând cont de ameninţările emergente.

Comisia pentru afaceri europene

Comisia juridică, de numiri disciplină, imunităţi şi validări

Către o nouă politică în domeniul migraţiei

18

Agenda europeană a migraţiei

I

Legislativă/Fără caracter legislativ

Obiectivul iniţiativei este de a elabora o nouă abordare privind migraţia legală prin care UE să devină o destinaţie atractivă pentru persoanele talentate şi care deţin competenţe şi prin care să se îmbunătăţească gestionarea migraţiei prin intensificarea cooperării cu ţările terţe, promovarea împărţirii sarcinilor şi solidaritate şi combaterea migraţiei neregulamentare şi a traficului ilegal de migranţi. Agenda include revizuirea Directivei privind cartea albastră, permisul de muncă valabil la nivelul întregii UE pentru lucrătorii cu înaltă calificare.

Comisia pentru afaceri europene

Comisia pentru administraţie publică

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială

Comisia pentru egalitate de şanse

Un actor mai puternic pe plan mondial

19.

Comunicare privind politica europeană de vecinătate

Fără caracter legislativ

Informare

Comunicarea comună a înaltului Reprezentant şi a Comisiei va prezenta rezultatele politicii europene de vecinătate (PEV) în vederea formulării de noi orientări de politică în urma unei consultări lansate odată cu pachetul anual privind PEV.

Comisia pentru afaceri europene

20.

Comunicare privind obiectivele de dezvoltare durabilă post-2015

Fără caracter legislativ

Informare

Comunicarea vizează stabilirea poziţiei comune a UE cu privire la parteneriatul global creat pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă. Aceasta va viza atât punerea în aplicare financiară, cât şi cea nefinanciară, finanţarea internă/ internaţională şi publică/privată, diferitele tipuri de parteneriate, precum şi monitorizarea, dispoziţiile în materie de răspundere şi revizuirea.

Comisia pentru afaceri europene

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

Comisia economică, industrii şi servicii

Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

Comisia pentru mediu

O uniune a schimbărilor democratice

21.

Propunere de acord interinstituţional privind o mai bună legiferare

Fără caracter legislativ

Propunere de actualizare şi de consolidare a înţelegerii comune cu Parlamentul European şi cu Consiliul cu privire la o mai bună legiferare

Comisia pentru afaceri europene

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări

Comisia pentru administraţie publică

22.

Propunere de acord interinstituţional privind un registru obligatoriu în materie de transparenţă

Fără caracter legislativ

Propunerea de acord interinstituţional cu Parlamentul European şi cu Consiliul va promova deschiderea şi răspunderea prin stabilirea obligativităţii înregistrării în registrul de transparenţă a tuturor reprezentanţilor grupurilor de interese care doresc să influenţeze procesul decizional în oricare dintre cele trei instituţii.

Comisia pentru afaceri europene

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări

Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului

23.

Revizuirea procesului decizional în materie de OMG-uri

Legislativă

Revizuirea va examina modul în care ar putea fi modificate normele pentru a asigura mai bine faptul că opinia exprimată de o majoritate a statelor membre este luată în considerare.

Comisia pentru afaceri europene

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări

Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

Comisia pentru sănătate publică

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. XIII “Componenţa Comisiei pentru egalitatea de şanse”, domnul senator Ghişe Ioan - senator independent - se include în componenţa comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 24 martie 2015.

Nr. 22.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Marian Sârbu se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Dubai, Emiratele Arabe Unite.

Art. 2. - Domnul Marian Sârbu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 204.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 27 martie 2015.

Nr. 102.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin, (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie şi furnizorii de ultimă instanţă duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă opţiune a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 28 iunie 2007.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 18 martie 2015.

Nr. 17.

 

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte situaţiile în care are loc preluarea de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum amplasate în zona de activitate pentru care au fost desemnaţi şi pentru care nu este asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, condiţiile şi etapele parcurse în procesul de preluare, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţile implicate în acest proces.

Art. 2. - (1) Regulamentul se aplică:

a) furnizorilor de energie electrică;

b) operatorilor de reţea (OR);

c) clienţilor finali.

(2) Regulamentul nu se aplică în cazul preluării de către un FUI a clienţilor finali ai unui alt FUI, această situaţie fiind reglementată distinct.

Art. 3. - (1) Termenii folosiţi în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în înţelesul prezentului Regulament, abrevierile şi termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:

 

ANRE FUI

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Furnizor/Furnizori de ultimă instanţă

Furnizor actual (FA)

Furnizorul de energie electrică care nu îndeplineşte rolul de FUI şi care a furnizat energie electrică unui client final până la data preluării acestuia de către FUI

Furnizor concurenţial (FC)

Furnizor de energie electrică care activează în piaţa concurenţială cu amănuntul

Licenţă de furnizare

Licenţa pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, emisă de ANRE

Operator de reţea (OR)

Operatorul reţelei electrice la care este racordat locul de consum preluat de către FUI

 

CAPITOLUL II

Desfăşurarea procesului de preluare

 

Art. 4. - (1) Un client final deservit de un FA poate ajunge în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice din nicio sursă:

a) în cazul în care FA pierde calitatea de furnizor ca urmare a:

(i) retragerii licenţei de furnizare în cursul desfăşurării activităţii de furnizare pe piaţa cu amănuntul de energie electrică;

(ii) expirării licenţei de furnizare existente şi neîndeplinirii condiţiilor necesare pentru prelungirea perioadei de valabilitate a acesteia sau acordării unei licenţe noi, până la data expirării licenţei de furnizare existente;

b) în cazul suspendării licenţei de furnizare a FA.

(2) Un client final poate fi în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice din nicio sursă şi în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1). Astfel de situaţii sunt identificate de ANRE ca urmare a unor sesizări primite de la participanţii la piaţă (clienţi, FUI, OR etc.).

(3) FUI are obligaţia să asigure furnizarea energiei electrice clienţilor finali aflaţi în una dintre situaţiile menţionate la alin. (1) şi (2).

(4) în cazul clienţilor cu locuri de consum la care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică pentru neplată, FUI are obligaţia de a presta serviciul de furnizare a energiei electrice ulterior prezentării de către clienţii respectivi a dovezii achitării la zi a debitelor aferente consumului de energie electrică realizat până la data întreruperii alimentării cu energie electrică. De asemenea, FUI are dreptul să solicite acestor clienţi constituirea, în favoarea sa, înainte de data preluării, a unei garanţii financiare stabilite conform procedurii specifice aprobate de ANRE.

Art. 5. - Pentru preluarea de către FUI a clienţilor finali ai căror FA se află în una dintre situaţiile menţionate la art. 4 alin. (1), se parcurg următoarele etape:

(1) în cazurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii): a) în situaţia în care, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea datei la care” îi expiră licenţa de furnizare FA nu a depus documentaţia completă în vederea prelungirii valabilităţii licenţei de furnizare sau în vederea obţinerii unei licenţe de furnizare noi, ANRE solicită în scris FA lista locurilor de consum pentru care acesta asigură furnizarea energiei electrice;

b) FA are obligaţia să transmită la ANRE lista menţionată la lit. a), în scris şi în format electronic prelucrabil, în maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament, completând câte un tabel pentru fiecare OR la care sunt racordate locuri de consum pentru care furnizează energie electrică;

c) după primirea listei menţionate la lit. a), ANRE comunică data expirării licenţei de furnizare a FA fiecărui OR la care Sunt racordate locurile de consum din lista transmisă de FA;

d) la expirarea licenţei de furnizare, ANRE:

(i) transmite FUI şi OR o notificare scrisă prin care aceştia sunt informaţi cu privire la expirarea licenţei de furnizare a FA, respectiv data la care FA pierde/a pierdut calitatea de furnizor;

ii) solicită în scris OR lista locurilor de consum racordate la reţeaua electrică proprie pentru care FA asigură/a asigurat furnizarea energiei electrice.

(2) în cazurile prevăzute la art. 4 alin (1) lit. a) pct. (i) sau lit. b): a) după emiterea deciziei de retragere/suspendare a licenţei de furnizare a FA, ANRE:

(i) transmite decizia FA şi solicită în scris acestuia lista locurilor de consum pentru care asigură furnizarea energiei electrice; FA are obligaţia să transmită această listă la ANRE, în scris şi în format electronic prelucrabil, în maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, conform modelului prevăzut în anexă, completând câte un tabel pentru fiecare OR la care sunt racordate locuri de consum pentru care furnizează energie electrică;

ii) notifică decizia de suspendare/retragere a licenţei de furnizare a FA atât FUI, cât şi fiecărui OR la care sunt racordate locuri de consum din lista transmisă de FA;

b) după primirea listei menţionate la lit. a) pct. (i), ANRE solicită în scris OR lista locurilor de consum racordate la reţeaua electrică proprie pentru care FA asigură/a asigurat furnizarea energiei electrice.

(3) Cel mai târziu în două zile lucrătoare de la data primirii solicitării de la ANRE, menţionată la alin. (1) lit. d), respectiv alin. (2) lit. b), OR întocmeşte şi transmite la ANRE, în scris şi în format electronic prelucrabil, lista locurilor de consum racordate la reţeaua electrică proprie pentru care FA asigură/a asigurat furnizarea energiei electrice, întocmită conform modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament.

(4) ANRE analizează listele primite de la OR comparativ cu cele primite de la FA şi, în cazul în care constată neconcordanţe între datele transmise, solicită de îndată clarificări părţilor în vederea stabilirii listei finale a locurilor de consum pentru care FA asigură/a asigurat furnizarea energiei electrice. Lista finală este comunicată de către ANRE părţilor implicate (OR şi FUI) în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii listelor transmise de OR.

(5) în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii de la ANRE a listei finale a locurilor de consum prevăzute la alin. (4), FUI trebuie să transmită clienţilor finali ai FA o informare care cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) data şi motivul preluării (suspendarea/retragerea/ expirarea licenţei de furnizare a FA);

b) condiţiile referitoare la plata datoriilor şi, după caz, constituirea de garanţii, pe care trebuie să le îndeplinească clienţii finali cu locuri de consum la care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică în urma aplicării prevederilor actelor normative în vigoare, pentru a beneficia de serviciile FUI;

c) documentele care trebuie depuse pentru încheierea contractului de furnizare cu FUI;

d) documentele care trebuie depuse şi condiţiile de furnizare a energiei electrice, în cazul clienţilor finali care au dreptul la serviciul universal;

e) data-limită pentru încheierea contractului de furnizare, cu precizarea modalităţilor de încheiere a contractului, puse la dispoziţia clientului final, conform legislaţiei în vigoare;

f) clauzele contractului de furnizare referitoare la preţul/tariful aplicat şi la termenele şi condiţiile de plată;

g) în cazul suspendării licenţei de furnizare a FA, perioada de suspendare, dreptul clienţilor finali de a opta pentru schimbarea furnizorului pe perioada de suspendare a licenţei de furnizare a FA şi, în cazul în care nu uzează de acest drept, trecerea înapoi la FA odată cu încetarea suspendării licenţei de furnizare a acestuia, dacă FA nu a pierdut calitatea de furnizor;

h) dreptul clienţilor finali de a încheia contracte de furnizare a energiei electrice în condiţii negociate cu un FC, conform prevederilor prezentului Regulament.

(6) După transmiterea de către FUI a informării prevăzute la alin. (5), clienţii finali ai FA pot încheia contracte de furnizare în condiţii negociate cu un FC:

a) doar cu notificarea FUI cu cel puţin două zile lucrătoare înaintea datei de la care contractul încheiat cu FC îşi produce efectele şi doar dacă contractul îşi produce efectele în maxim 21 de zile de la data preluării clientului de către FUI. În cazul clienţilor finali preluaţi de FUI de la FA căruia i-a fost suspendată licenţa de furnizare, FUI transmite notificarea primită de la client către OR şi FA;

b) conform termenelor/prevederilor din procedura de schimbare a furnizorului aprobată de ANRE, dacă nu au fost îndeplinite oricare dintre condiţiile prevăzute la lit. a) referitoare la notificări şi la data de la care îşi produce efectele contractul cu FC.

(7) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării ANRE, menţionată la alin. (1) lit. d) sau alin. (2) lit. a) pct. (ii) OR stabileşte, pe baza citirii contoarelor si/sau conform procedurilor specifice, şi comunică părţilor implicate indexul contoarelor de decontare de la locurile de consum ale clienţilor preluaţi de FUI, aferente datei preluării stabilite conform prevederilor art. 12, în vederea emiterii de către FA şi FUI a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data preluării clienţilor finali de către FUI.

(8) în cazul unui FA cu licenţa de furnizare suspendată care revine la calitatea de furnizor după încetarea suspendării, ANRE va notifica FUI, OR şi FA reluarea activităţii de furnizare a FA şi data încetării suspendării.

(9) în cel mult două zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la alin. (8), FA transmite clienţilor săi finali care au fost preluaţi de către FUI pe perioada suspendării licenţei de furnizare şi care, în această perioadă, nu au încheiat un alt contract de furnizare a energiei electrice în condiţii negociate cu un FC, o informare privind reluarea relaţiei contractuale, de la data încetării suspendării.

(10) În cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea notificării ANRE prevăzute la alin. (8), OR stabileşte, pe baza citirii contoarelor şi/sau conform procedurilor specifice, şi comunică FA şi FUI indexul contoarelor de decontare de la locurile de consum ale clienţilor prevăzuţi la alin. (9), aferente datei de încetare a suspendării, în vederea emiterii de către FUI şi FA a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data încetării suspendării.

(11) În cazul unui FA cu licenţa de furnizare suspendată, care pierde calitatea de furnizor, ca urmare a neremedierii situaţiei ce a condus la suspendarea licenţei, ANRE notifică atât FA, cât şi FUI şi OR, data de la care FA pierde calitatea de furnizor. La data de la care FA pierde calitatea de furnizor, contractele de furnizare încheiate de respectivul FA cu clienţii finali, precum şi cele cu OR încetează de drept, cu asumarea de către părţi a obligaţiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării,

(12) În situaţiile prevăzute la alin. (11), FUI are obligaţia să informeze clienţii finali preluaţi de la FA, care nu au încheiat un alt contract de furnizare a energiei electrice în condiţii negociate cu un FC, în legătură cu încetarea contractelor de furnizare încheiate de aceştia cu FA.

(13) Pentru clienţii prevăzuţi la alin. (12), FUI asigură furnizarea energiei electrice până la încheierea de către aceştia a unor contracte de furnizare cu un FC, în condiţiile prevăzute la alin. (6).

Art. 6. - În cazul clienţilor finali aflaţi într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (2), ÂNRE comunică părţilor implicate (FUI, OR, client şi, dacă este cazul, FA) termenele/condiţiile de preluare a acestora de către FUI.

 

CAPITOLUL III

Condiţii de furnizare a energiei electrice clienţilor preluaţi de FUI

 

Art. 7. - Prestarea serviciului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali preluaţi de către FUI se face pe baza contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

Art. 8. - Clienţii noncasnici preluaţi de FUI, care solicită să beneficieze de serviciul universal, trebuie să depună la încheierea contractului de furnizare documentele doveditoare ale încadrării în categoria clienţilor cu drept de serviciu universal.

Art. 9. - (1) Furnizarea energiei electrice fără contract încheiat între clientul final preluat şi FUI, respectiv între FU l/client şi OR pentru locul de consum preluat se admite pe o perioadă de maxim 30 de zile, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) clienţii finali sunt preluaţi ca urmare a unei notificări transmise de către ANRE în care se specifică un termen limită de încheiere a contractelor, caz în care acestea se încheie în termenul specificat în notificare;

b) locurile de consum preluate au o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel puţin 1 MVA, caz în care contractele se încheie în cel mult 3 zile lucrătoare de la preluare.

(2) Operatorul reţelei la care este racordat locul de consum preluat de FUI va asigura continuitatea în alimentarea cu energie electrică a acestuia, iar costurile energiei electrice livrate şi a serviciilor prestate vor fi suportate de clientul preluat, prin intermediul tarifelor aplicate acestuia de FUI.

Art. 10. - În cazul în care, pentru un loc de consum, clientul final preluat de FUI în baza prevederilor prezentului Regulament nu încheie contractul de furnizare a energiei electrice cu FUI în termenele prevăzute la art. 9 alin. (1), FUI poate să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică la respectivul loc de consum, numai după transmiterea către clientul final, cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea datei de întrerupere, a unui preaviz care să conţină data şi motivele întreruperii.

Art. 11. - (1) Tarifele aplicate de FUI clienţilor finali preluaţi sunt stabilite în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile.

(2) FUI este îndreptăţit ca, pentru toată perioada cuprinsă între data preluării şi data revenirii clientului la FA sau, după caz, data de la care îşi produce efectele un contract de furnizare încheiat de respectivul client cu un FC, să factureze şi să recupereze de la client, conform prevederilor contactului-cadru aplicabil, contravaloarea energiei electrice furnizate.

(3) în cazul în care clientul final nu plăteşte facturile emise conform prevederilor alin. (2) pentru un loc de consum, FUI are dreptul să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică la respectivul loc de consum.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 12. - Preluarea de către FUI a clienţilor finali se face, după caz:

a) de la data expirării licenţei de furnizare a FA, în cazul clienţilor finali aflaţi într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii);

b) de la data la care decizia de suspendare/retragere a licenţei de furnizare a FA începe să îşi producă efectele, în cazul clienţilor finali aflaţi într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (i) sau lit. b);

c) de la data comunicată de ANRE, în cazul clienţilor finali aflaţi într-o situaţie care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (2).

Art. 13. - (1) Contractele de furnizare şi cele de reţea încheiate cu clienţii finali, respectiv cu OR de către FA aflat în situaţia de a-şi pierde calitatea de furnizor, încetează de drept la data pierderii calităţii de furnizor, cu asumarea de către părţi a obligaţiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării.

(2) Contractele de furnizare şi cele de reţea încheiate cu clienţii finali, respectiv cu OR de către FA aflat în situaţia suspendării licenţei de furnizare:

a) se suspendă de drept pentru perioada în care clienţii finali ai FA sunt preluaţi de FUI;

b) încetează de drept, cu asumarea de către părţi a obligaţiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării, la data de la care îşi produce efectele contractul de furnizare încheiat de către clientul final cu un FC.

(3) Contractul/contractele de reţea încheiate între FUI şi OR pentru clientul final preluat de la FA îşi produce/produc efectele de la data la care încetează/se suspendă contractul/contractele de reţea încheiate de FA cu OR.

Art. 14. - Deciziile de suspendare/retragere a licenţei de furnizare a unui FA sunt emise de ANRE cu cel puţin 15 zile înainte de data la care urmează să îşi producă efectele.

Art. 15. - Fiecare FUI are obligaţia de a pune la dispoziţia oricărui client final preluat conform prevederilor prezentului Regulament, la solicitarea acestuia, lista actualizată conform datelor publicate pe site-ul ANRE a furnizorilor activi de energie electrică din România.

Art. 16. - FUI transmite la ANRE raportări referitoare la clienţii finali preluaţi, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile.

 

ANEXĂ

la regulament

 

MODEL

de întocmire a listei locurilor de consum

 

Denumirea furnizorului .........................................

1. Operator de reţea .........................................

 

Nr. crt.

Denumire client

Adresa loc de consum

Date de contact

(tel., fax, e-mail)

Cod de identificare loc de

consum

Cod de identificare punct de măsurare

Consum mediu lunar [MWh]

Nr. de facturi restante*)

Valoare facturi restante

(lei)

Stare

(I= întreruptă alimentarea)

Observaţii**)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Operator de reţea .........................................

.............................................................................

 

NOTE:

1. Listele se completează şi se transmit şi în format electronic.

2. Coloanele nr. 8 şi 9 nu se completează de către operatorul de reţea decât pentru clienţii finali care au încheiat direct contractul de reţea cu operatorul de reţea.


*) Facturi restante reprezintă facturile emise şi neîncasate în termenul scadent.

**) În această coloană se va menţiona obligatoriu cazul în care contractul de reţea este încheiat de clientul final.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România

 

I. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA (ORGANIZAŢIA PE ŢARĂ)

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii în anul 2014: 3.391 lei;

2. Cuantumul total al donaţiilor încasate în anul 2014 este de 20.071 lei.

Nu am avut persoane fizice care au făcut donaţii în anul fiscal 2014 a căror valoare cumulată să depăşească 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2014 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

 

Nr. crt.

Denumirea

Sediul

Naţionalitatea

CUI

Valoarea

Felul donaţiei

Data

1

Fundaţia Saxonia

Braşov, Str. Republicii nr. 53

română

4522767

19.571

lei

21.10.2014

 

Nu am avut donaţii confidenţiale primite în anul 2014.

3. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 350.447,56 lei

 

- venituri din dobânzi bancare

14.570 16 lei

- venituri din diferenţe de curs

23,37 lei

- venituri din activităţi proprii (editare, realizare şi difuzare ziar/publicaţii)

301.642,85 lei

- venituri din lichidare asociaţie locală F.D.G. Hunedoara

34.211,18 lei

 

TOTAL VENITURI (1+2+3): 373.909,56 lei

 

II. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA- REGIUNEA EXTRACARPATICĂ ŞI FILIALELE SALE

 

1. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA - REGIUNEA EXTRACARPATICĂ

 

a) Cotizaţii:

180 lei

b) Redirecţionare 2% din impozitul pe venit:

1.676 lei

c) Sponsorizări:

CENTRUL MEDICAL BINISAN - S.R.L. Drăgăşani, CUI: 21581941;

AGRICOLA BEESARSEN - S.R.L. Piatra-Neamţ, CUI: R06684234;

ALLIANCE POWER - S.R.L. Bucureşti, CUI: RO22767064;

ECSERV INTERPROD - S.R.L. Constanţa, CUI: R014379665;

ROVLAX COM - S.R.L. Ploieşti, CUI: RO7720025;

CRAMA SPÂRLENI -S.R.L. Drăgăşani, CUI: R02554568;

AX -S.R.L. Drăgăşani, CUI: R01485141;

FILTRE AER CURAT - S.R.L. Gura Vadului, judeţul Prahova, CUI: R013763721;

MIBATRON - S.R.L Bucureşti, CUI: R04879264;

CMI DR. STĂNILOIU SIMONA Târgu Jiu, CIF: 24584853;

GRADINA URSULUI - S.R.L. Topalu, judeţul Constanta, CUI: R013348636;

ELFRIDE S LOOK - S.R.L. Bucureşti, CUI: 26783720;

NATISAN MEDICINA GENERALĂ -SRL. Piteşti, CUI: 15450062;

VERTEX -S.R.L. Galaţi, CUI: 2642155;

CMI DR. VÎLCIOIU MĂRIA, Amărăşti, judeţul Vâlcea, CIF: 19551116

9.300 lei

TOTAL:

11.156 lei

 

            2. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN BACĂU

 

a) Cotizaţii:

 1.300 lei

b) Redirecţionare 2% din impozitul pe venit:

 753 lei

c) Sponsorizări:

GELICONF - S.R.L. Bacău, CUI: R0948574

1.000 lei

TOTAL:

3.053 lei

 

            3. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN BUCUREŞTI

 


a) Cotizaţii:

3.778 lei

TOTAL:

3.778 lei

 

            4. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN BUHUŞI

 

a) Cotizaţii:

900 lei

b) Redirecţionare 2% din impozitul pe venit:

192 lei

TOTAL:

1.092 lei

 

            5. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN CONSTANŢA

 

a) Cotizaţii:

1.411 lei

b) Sponsorizări:

EUXINE MARINE DESIGN - S.R.L. Constanţa, CUI: RQ31448269

500 lei

TOTAL:

1.911 lei

 

            6. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN CRAIOVA

 

a) Cotizaţii:

2.130 lei

b) Dobânzi:

212 lei

c) Redirecţionare 2% din impozitul pe venit:

153 lei

TOTAL:

2.495 lei

 

            7. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN GALAŢI

 

a) Cotizaţii:

1.046 lei

TOTAL:

1.046 lei

 

            8. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN IAŞI

 

a) Cotizaţii:

400 lei

b) Sponsorizări:

EVENTS LINE - S.R.L. laşi, CUI: R024191994

1.200 lei

TOTAL:

1.600 lei

 

            9. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN PIATRA-NEAMŢ

 

a) Cotizaţii:

6.497 lei

b) Redirecţionare 2% din impozitul pe venit:

4.058 lei

TOTAL:

10.555 lei

 

            10. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN PLOIEŞTI

 

a. Sponsorizări: WYLZE LOGISTIK - S.R.L. Ploieşti, CUI: RO11021882

3.500 lei

TOTAL:

3.500 lei

 

            11 FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN TULCEA

 

a) Cotizaţii:

498 lei

TOTAL:

498 lei

 

            TOTAL VENITURI F.D.G. REGIUNEA EXTRACARPATICĂ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11): 40.684 lei

 

            III. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN BANAT

 

Forumul local

Cotizaţii

Donaţii

Venituri din alte surse

Forumul Democrat al Germanilor din Banat

10.329,00

18.820,00

93.883,73

Forumul Democrat al Germanilor din Timişoara

15.815,00

996,49

0

Forumul German al Tineretului Bănăţean Timişoara

0

0

7.041,19

Forumul Democrat al Germanilor din Lugoj

 155,00

200,00

4.385,00

Forumul Democrat al Germanilor din Jimbolia

 695,00

0

0

Forumul Democrat al Germanilor din Arad

 675,00

0

641,49

Forumul Democrat al Germanilor din judeţul Caraş-Severin

11.042,00

21.100,00

19.600,00

Forumul Democrat al Germanilor din Anina, judeţul Caraş-Severin

 1.168,00

0

1.351,84

Forumul Democrat al Germanilor din Oţelu Roşu, judeţul Caraş-Severin

 320,00

0

117,00

TOTAL VENITURI F.D.G. BANAT:

40.199

41.116,49

127.020,25

 

            IV. FORUMUL DEMOCRAT REGIONAL AL GERMANILOR DIN BUCOVINA

 

Forumul local

Cotizaţii 650,00

Donaţii

Venituri din alte surse

Forumul Democrat al Germanilor din Bucovina

 

0

778,00

Forumul Democrat al Germanilor din Suceava

3.644,00

0

0

Forumul Democrat al Germanilor din Câmpulung Moldovenesc

1.914,00

379,00

218,00

Forumul Democrat al Germanilor din Vatra Dornei

1.940,00

0

0

TOTAL VENITURI F.D.G. BUCOVINA:

8.148,00

379,00

996,00

 

            V. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN TRANSILVANIA

 

Forumul local

Cotizaţii

Donaţii

Venituri din alte surse

Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania

4.384,00

29.697,24

1.680,00

Forumul Democrat al Germanilor din Sighişoara

2.033,00

6,801,00

0

Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Sibiu

14.796,00

11.510,00

2,00

Forumul Democrat al Germanilor din Lupeni

1.828,80

0

0

Forumul Democrat al Germanilor din Petroşani

2,935,00

1.500,00

0

Forumul Democrat al Germanilor din Brad

555,00

0

0

Forumul Democrat al Germanilor din Călan

1.815,00

0

0

Forumul Democrat al Germanilor din Reghin

3.042,00

7.442,00

6.146,00

Forumul Democrat al Germanilor din Târgu Mureş

2.380,00

0

0

Forumul Democrat al Germanilor din Bistriţa

9.130,00

9.420,00

14.238,00

Forumul Democrat al Germanilor din Sebeş

990,00

0

0

Forumul Democrat al Germanilor din Mediaş

2.249,00

12,054,00

0

Forumul Democrat al Germanilor din Deva

1.850,00

2.929,98

0

Forumul Democrat al Germanilor din Braşov

9.967,00

16.720,00

387.896,92

Organizaţia Tineretului german din Transilvania

830,00

7.454.00

4323,67

Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu

5.447,00

335,00

73.904,00

Forumul Democrat al Germanilor din Cluj

3.290,00

1.955,00

0

TOTAL VENITURI F.D.G. TRANSILVANIA:

67.521,80

107.748,22

488.190,59

 

            VI. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN TRANSILVANIA DE NORD ŞI FILIALELE SALE:

 

            VI. 1. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN TRANSILVANIA DE NORD

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii:

7.000,00 lei

2. Cuantumul total al veniturilor din donaţii:

8.500,00 lei

3. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse:

107.915,00 lei

TOTAL VENRTURI (1+2+3):

123.415,00 LEI

 

VI.2. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SATU MARE

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 4.277,00 lei

2. Cuantumul total al veniturilor din donaţii: 10.500,00 lei

 

Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2014 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţara:

 

Nr. crt.

Denumire societate

Sediul

Naţionalitate

CUI

Felul donaţiei

Suma donaţiilor

1.

 Asociaţia Culturală Sathmarense

Satu Mare

română

26341990

lei

 10.500,00

 

            3. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 659.914,00 lei

 

a) Venituri din donaţii a căror valoare cumulată nu depăşeşte 10 salarii de bază

4.292,00 lei

b) Venituri din contribuţii 20% pentru piese de schimb, ulei

28.085,00 lei

c) Venituri din diferenţe de curs valutar

2.804,00 lei

d) Venituri din dobânzi

376,00 lei

e) Cotă-parte amortizare recunoscută la venituri

26.934,00 lei

f) Venituri pentru evenimentele zilelor culturale - total, din care;

- Primăria Satu Mare

- C.J.C.P.C.T. Satu Mare

- Ministerul Culturii

- F.D.G.R. Sibiu

161.140,00 lei

20.000,00 lei

11.500,00 lei

3.940,00 lei

125.700,00 lei

g) Alte venituri

436.283,00 lei

TOTAL VENITURI (1 +2+3):

674.691,00 LEI

 

            VI.3. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN BAIA MARE, JUDEŢUL MARAMUREŞ

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii:

3.025,00 lei

2. Cuantumul total al veniturilor din donaţii:

4.800,00 lei

TOTAL VENITURI (1+2):

7.825,00 lei

 

            VI.4. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN VIŞEU DE SUS, JUDEŢUL MARAMUREŞ

 

1. Cuantumul total al veniturilor provenite din cotizaţii:

300,00 lei

2. Cuantumul total al veniturilor provenite din donaţii:

8.088,49 lei

3. Alte venituri (pentru evenimente culturale, cheltuieli administrative):

61.169,00 lei

TOTAL VENITURI (1+2+3):

69.557,49 LEI

 

            VI.5. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ORADEA, JUDEŢUL BIHOR

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii:

7.835,00 lei

2. Cuantumul total al veniturilor din donaţii a căror valoare nu depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

19.392,00 lei

3. Venituri din dobânzi bancare:

6.547,00 lei

4. Sume primite de la bugetul de stat:

35.094,00 lei

5. Alte venituri:

61.897,00 lei

TOTAL VENITURI (1+2+3+4):

130.765,00 LEI

 

            VI.6. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ZALĂU, JUDEŢUL SĂLAJ

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii:

500,00 lei

2. Cuantumul total al veniturilor din donaţii:

900,00 lei

3. Venituri din dobânzi:

12,00 lei

4. Venituri (pentru evenimente culturale):

5.000,00 lei

5. Alte venituri:

8.453,00 lei

TOTAL VENITURI (1+2+3+4):

14.865,00 LEI

TOTAL VENITURI FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN TRANSILVANIA DE NORD:

1.021.118,49 LEI

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.