MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 817/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 817         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 3 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

50. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 

891. - Hotărâre privind revenirea de drept a unei părţi de imobil din domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al municipiului Târgu Jiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.112. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale”

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 

Având în vedere interesul general de susţinere a creşterii economice şi pornind de la interesul României pentru atragerea investiţiilor,

în scopul relansării cadrului fiscal care să susţină aceste investiţii,

în vederea continuării procesului de creştere a eficienţei sistemului fiscal prin întreprinderea unor măsuri de reducere a sarcinii fiscale, într-un cadru fiscal-bugetar stimulativ pentru dezvoltarea mediului economic privat,

ţinând cont că, pentru stimularea creării de noi locuri de muncă şi pentru aşezarea echitabilă a sarcinii fiscale între microîntreprinderile cu şi fără salariaţi, este necesar un sistem diferenţiat de cote de impozitare,

luând în considerare faptul că, pentru stimularea distribuirii rezultatelor financiare sub formă de dividende şi a plăţii acestora începând cu anul fiscal 2016, precum şi pentru stimularea investiţiilor şi sprijinirea mediului de afaceri care se poate efectua şi prin reducerea cotei de impozit aplicabilă veniturilor sub forma dividendelor,

necesitatea clarificării tratamentului fiscal, din punctul de vedere al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aplicabil persoanelor fizice care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate, în vederea eliminării dublei impuneri,

imposibilitatea elaborării în timp util a legislaţiei secundare, cu consecinţe negative asupra comportamentului fiscal al contribuabililor, precum şi asupra colectării obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat,

necesitatea introducerii unor clarificări de natură tehnica pentru a avea reglementări clare, precise, previzibile şi accesibile, în domeniul impozitului pe venit, contribuţiilor sociale obligatorii, impozitelor şi taxelor locale, precum şi în domeniul procedurilor fiscale,

luând în considerare faptul că schimbarea sistemului de impozitare a clădirilor în funcţie de destinaţia acestora, în scop rezidenţial sau nerezidenţial, necesită modificarea termenului de declarare,

ţinând cont de importanţa apei potabile şi de necesitatea asigurării accesibilităţii cetăţenilor la consumul de apă potabilă şi având în vedere însemnătatea apei pentru irigaţii pentru sustenabilitatea şi dezvoltarea sectorului agricol,

având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare prevăzute în prezentul act normativ va avea un impact negativ cu privire la:

- nedistribuirea rezultatelor financiare sub formă de dividende şi amânarea plăţii acestora pentru anul 2017 când s-ar aplica o cotă de impozitare mai scăzută;

- menţinerea inadvertenţelor care necesită clarificări, în condiţiile în care Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016;

- neîncadrarea în termenul de depunere a declaraţiilor de către persoanele fizice şi persoanele juridice, ca o consecinţă a schimbării sistemului de impunere a proprietăţii;

- neemiterea în timp util a deciziilor de impunere, ca urmare a volumului foarte mare al declaraţiilor ce urmează a fi prelucrate, generate de schimbarea sistemului de impunere a proprietăţii,

în considerarea faptului că respectarea principiului protecţiei aşteptării legitime, respectiv al predictibilităţii normelor juridice conferă coerenţă sistemului normativ, fiind de natură să asigure o lină şi amiabilă relaţionare între autorităţile fiscale şi operatorii economici,

având în vedere necesitatea completării normelor tranzitorii generale, pentru a clarifica raportul acestora cu procedurile de administrare în curs, în vederea eliminării interpretărilor,

ţinând cont de faptul că actualului Cod de procedură fiscală i s-au adus modificări prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, act normativ adoptat de Guvern ulterior finalizării procedurii parlamentare de aprobare a noului Cod de procedură fiscală,

luând în considerare rectificarea Directivei 2014/107/UE a Consiliului din 9 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal, directivă ce este transpusă în noul Cod de procedură fiscală,

în scopul armonizării procedurii verificării situaţiei fiscale personale cu prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,

luând în considerare necesitatea modificării unor reguli privind competenţa organului fiscal central în domeniul soluţionării contestaţiilor, precum şi în ceea ce priveşte efectuarea executării silite, în concordanţă cu noile măsuri cu privire la reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a unităţilor subordonate,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 15 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior, particulare, acreditate, precum şi cele autorizate, veniturile obţinute şi utilizate, în anul curent sau în anii următori, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale;”.

2. La articolul 43, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul.”

3. La articolul 43, alineatul (6) se abrogă.

4. La articolul 47, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;”.

5. La articolul 51, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariaţi, inclusiv;

b) 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;

c) 3%, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.”

6. La articolul 51, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

.(5) în cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariaţi se modifică, cotele de impozitare prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru microîntreprinderile care au un salariat, respectiv 2 salariaţi şi care aplică cotele de impozitare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), al căror raport de muncă încetează, condiţia referitoare la numărul de salariaţi se consideră îndeplinită dacă în cursul aceluiaşi trimestru sunt angajaţi noi salariaţi.

(6) Pentru microîntreprinderile care nu au niciun salariat sau au unul sau 2 salariaţi, în situaţia în care numărul acestora se modifică, în scopul menţinerii/modificării cotelor de impozitare prevăzute la alin. (1), noii salariaţi trebuie angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni.”

7. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

-(1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite.”

8. La articolul 68 alineatul (4), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„k) în cazul activelor neamortizabile prevăzute la art. 28 alin. (4), cheltuielile sunt deductibile la momentul înstrăinării şi reprezintă preţul de cumpărare sau valoarea stabilită prin expertiză tehnică la data dobândirii, după caz.”

9. La articolul 68 alineatul (7), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit. f), alin. (5) lit. h) şi cele efectuate pentru persoanele care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite potrivit prevederilor cap. III - Venitul din salarii şi asimilate salariilor;”.

10. La articolul 76 alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) primele de asigurare plătite de către suportator pentru angajaţii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii şi asimilate salariilor, la momentul plăţii primei respective, altele decât cele obligatorii şi cele care se încadrează în condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. t);”.

11. La articolul 78 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora.”

12. La articolul 97, prima teză a alineatului (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,(7) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final.”

13. La articolul 97, alineatul (9) se abrogă.

14. La articolul 101, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) în cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii, sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie, stabilite în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărârilor judecătoreşti definitive şi executorii, impozitul se calculează separat faţă de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul reţinut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se stabileşte prin deducerea din suma totală a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, datorate potrivit legii, şi a sumei neimpozabile lunare, stabilită potrivit legislaţiei în vigoare la data plăţii.

Impozitul se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii veniturilor respective. Impozitul astfel reţinut se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.”

15. La articolul 125 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) asocierilor fără personalitate juridică, în cazul în care membrii asociaţi realizează venituri stabilite potrivit art. 69.”

16. La articolul 133, alineatul (2) se abrogă.

17. La articolul 133, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Cota de impozit de 5% se aplică asupra veniturilor din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2016.”

18. La articolul 137, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţii de asigurări sociale şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60.”

19. La articolul 141, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) ajutoarele/sumele acordate potrivit legii, în cazul decesului personalului din cadrul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, şi indemnizaţiile lunare de invaliditate acordate personalului ca urmare a participării la acţiuni militare.”

20. La articolul 148 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;”.

21. La articolul 151, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Opţiunea prevăzute la alin. (5) se exercită prin completarea corespunzătoare a declaraţiei prevăzute la art. 148 alin. (5), depusă la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se doreşte utilizarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.”

22. La articolul 153, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării, în conformitate cu procedura stabilită prin ordin comun al preşedintelui A.N.A.F. şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate.”

23. La articolul 157, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sumele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) şi art. 142.”

24. Articolul 183 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 183. - Persoanele prevăzute la art. 180 care încep să realizeze venituri de natura celor menţionate la art. 155 sau se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei ori cu plata contribuţiei suportată din alte surse vor depune la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri, în vederea recalculării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Modelul cererii se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.”

25. La articolul 185, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţii de asigurări pentru şomaj şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60.”

26. La articolul 187 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„j) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite pe perioada deplasării în România, în interesul desfăşurării activităţii, de către directorii care au raporturi juridice stabilite cu entităţi din străinătate, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotărâre a Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a entităţii, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă;”.

27. La articolul 187, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări pentru şomaj sumele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) şi art. 142.”

28. La articolul 193, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60.”

29. La articolul 195, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate sumele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) şi art. 142.”

30. Articolul 202 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 202. - (1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de stat, prevăzuţi la art. 201, datorează, după caz, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru următoarele categorii de venituri:

a) veniturile din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76;

b) indemnizaţia de şomaj primită de şomeri pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii.

(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60.”

31. La articolul 204, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sumele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) şi art. 142.”

32. La articolul 207, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Calculul contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se realizează prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 203 alin. (1) şi (2) asupra bazelor lunare de calcul prevăzute la art. 204 şi 206, după caz, cu respectarea prevederilor art. 205.”

33. La articolul 210, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60.”

34. La articolul 212, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale sumele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) şi art. 142.”

35. La articolul 224 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) 5% pentru veniturile din dividende prevăzute la art. 223 alin. (1) lit. a);”.

36. La articolul 291 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) livrarea apei potabile şi a apei pentru irigaţii în agricultură.”

37. La articolul 470, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

Masa totală maximă autorizată

Impozit - lei -

a) Până la 1 tonă, inclusiv

9

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

d) Peste 5 tone

64”

 

38. La articolul 471, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) în cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

(3) în cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.”

39. La articolul 474 alineatul (7), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia;”.

40. La articolul 475, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:

a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv;

b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.

……………………………………………………………………….

(5) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (3), în cazul în care persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află sediul sau punctul de lucru.”

41. La articolul 481 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) până la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;”

42. La articolul 485 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.”

43. La articolul 493, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.”

44. La articolul 494, alineatele (6) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(6) Taxele locale prevăzute la cap. V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în proporţie de 50% la bugetul local al comunelor şi de 50% la bugetul local al judeţului.

……………………………………………………………………….

 (12) în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunurile impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoanele care au calitatea de contribuabil au obligaţia furnizării acestora fără plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.”

45. La articolul 495, literele a), b), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 martie 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regional şi administraţiei publice, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, a prezentului cod;

b) persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;

c) persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace de transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii publice locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;

d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456,464 şi 469 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;”.

Art. II. - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 49 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) nu cuprinde unul dintre elementele acestuia referitoare la numele, prenumele şi calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele şi prenumele ori denumirea contribuabilului/plătitorului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excepţia prevăzută la art. 46 alin. (6), precum şi organul fiscal emitent;”.

2. La articolul 71, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

„(3) A.N.A.F., în calitate de reprezentant autorizat al Ministerului Finanţelor Publice sau, după caz, al ministrului finanţelor publice, este autoritatea competentă din România pentru efectuarea schimbului de informaţii în scopuri fiscale cu statele cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, pentru informaţiile prevăzute de respectivele instrumente juridice de drept internaţional.

(4) Informaţiile se transmit la cererea autorităţii solicitante din statele cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional, altele decât statele membre ale Uniunii Europene. Termenele prevăzute la art. 290 pentru transmiterea informaţiilor se aplică şi pentru schimbul de informaţii prevăzut de prezentul articol, cu excepţia cazului în care prin instrumentul juridic de drept internaţional sunt prevăzute alte termene.

(5) Toate schimburile de informaţii efectuate în temeiul prezentului articol se realizează cu respectarea Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. La articolul 107, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) În cazul în care se depune declaraţia de impunere potrivit alin. (5), după împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 110, de la data depunerii declaraţiei începe să curgă un nou termen de prescripţie.”

4. La articolul 138, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Verificarea fiscală prealabilă documentară constă în compararea între, pe de o parte, veniturile declarate de persoana fizică sau de plătitori şi, pe de altă parte, veniturile estimate determinate în baza situaţiei fiscale personale a persoanei fizice. Această verificare se efectuează având în vedere documentele şi informaţiile deţinute/obţinute de organul fiscal central care au relevanţă pentru determinarea situaţiei fiscale, cu notificarea persoanei fizice.”

5. La articolul 167, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(12) Suma negativă de taxă pe valoarea adăugată înscrisă în decontul de taxă pe valoarea adăugată aferentă perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenţei se compensează în condiţiile prezentului articol cu obligaţiile fiscale ale debitorului născute anterior deschiderii procedurii.”

6. La articolul 194 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

„n) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată, obligaţiile fiscale datorate de debitorii care fuzionează, potrivit legii, şi care nu beneficiază de eşalonarea la plată, cu excepţia situaţiei în care debitorul a solicitat eşalonarea potrivit art. 195.”

7. La articolul 195, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

„(12) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile în mod corespunzător şi pentru obligaţiile fiscale ale unui debitor care nu beneficiază de eşalonare la piaţă şi fuzionează, potrivit legii, cu un alt debitor care beneficiază de eşalonarea la plată.”

8. La articolul 208, după alineatul (5) se introduce un nou alineat^ alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) În scopul aplicării reducerii prevăzute la art. 181 alin. (2) lit. b), prevederile prezentului articol sunt aplicabile în mod corespunzător şi pentru penalitatea de nedeclarare aferentă obligaţiilor fiscale eşalonate.”

9. La articolul 220, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cazurile speciale de executare silită, precum şi structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

(22) Organul fiscal central competent notifică contribuabilul ori de câte ori intervin modificări cu privire la cazurile speciale de executare silită, precum şi structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită.”

10. La articolul 235, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) în cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe fiscale, potrivit prezentului cod, inclusiv pe timpul soluţionării acţiunii în contencios administrativ, executarea silită se suspendă sau nu începe pentru obligaţiile fiscale contestate dacă debitorul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie la nivelul obligaţiilor fiscale contestate şi neachitate la data depunerii garanţiei. Valabilitatea scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii.”

11. Articolul 272 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 272. - (1) Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, a deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în conformitate cu legislaţia în materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispoziţie de măsuri, precum şi împotriva deciziei de reverificare se soluţionează de către structurile specializate de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal contestatarii este competentă pentru soluţionarea contestaţiilor ce au ca obiect:

a) creanţe fiscale în cuantum de până la 5 milioane lei;

b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 5 milioane lei şi deciziile de reverificare, cu excepţia celor pentru care competenţa de soluţionare aparţine direcţiei generale prevăzute la alin. (5).

(3) Structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili este competentă să soluţioneze contestaţiile formulate de marii contribuabili ce au ca obiect:

a) creanţe fiscale în cuantum de până la 5 milioane lei, cu excepţia celor emise în conformitate cu legislaţia în materie vamală pentru care competenţa de soluţionare aparţine direcţiei generale prevăzute la alin. (5);

b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 5 milioane lei.

(4) Contestaţiile formulate de contribuabilii nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent ce au ca obiect creanţe fiscale în cuantum de până la 5 milioane lei se soluţionează de structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili competentă pentru administrarea creanţelor respectivului contribuabil nerezident. În cazul în care competenţa de administrare a creanţelor datorate de contribuabilul nerezident revine Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, iar contestaţiile au ca obiect creanţe fiscale în cuantum de 5 milioane lei sau mai mare, competenţa de soluţionare a contestaţiilor revine direcţiei generale prevăzute la alin. (5).

(5) Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul A.N.A.F. este competentă pentru soluţionarea contestaţiilor care au ca obiect:

a) creanţe fiscale în cuantum de 5 milioane lei sau mai mare;

b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de 5 milioane lei sau mai mare;

c) decizia de reverificare, în cazul contestaţiilor formulate de marii contribuabili;

d) creanţe fiscale şi măsura de diminuare a pierderii fiscale indiferent de cuantum, precum şi decizia de reverificare, în cazul contestaţiilor formulate de contribuabili împotriva actelor emise de organele fiscale din aparatul central al A.N.A.F.;

e) deciziile de regularizare emise în conformitate cu legislaţia în materie vamală, în cazul contestaţiilor formulate de marii contribuabili, indiferent de cuantum.

(6) Contestaţiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale decât cele prevăzute la alin. (1) se soluţionează de către organele fiscale emitente.

(7) Competenţa de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale se poate delega altui organ de soluţionare, în condiţiile stabilite prin ordinul preşedintelui A.N.A.F. Contestatorul şi persoanele introduse în procedura de soluţionare a contestaţiei sunt informaţi cu privire la schimbarea competenţei de soluţionare a contestaţiei.

(8) Contestaţiile formulate împotriva actelor administrative fiscale emise de organele fiscale locale se soluţionează de către aceste organe fiscale.

(9) Contestaţiile formulate împotriva actelor administrative fiscale emise de alte autorităţi publice care, potrivit legii, administrează creanţe fiscale se soluţionează de către aceste autorităţi.”

12. La articolul 336 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„i) nerespectarea de către instituţiile de credit, precum şi de alte persoane care transmit informaţii către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a oricărei obligaţii privind furnizarea informaţiilor potrivit art. 61, precum şi nerespectarea de către bănci a obligaţiilor de decontare prevăzute la art. 172;”.

13. La articolul 347, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Cauzele de întrerupere sau suspendare a termenului de prescripţie se supun legii în vigoare la data la care acestea au intervenit.”

14. La articolul 352, după alineatul (3) se introduc opt noi alineate, alineatele (4)-(11), cu următorul cuprins:

„(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), executările silite în curs la data intrării în vigoare a prezentei legi se continuă potrivit dispoziţiilor prezentului cod, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), dispoziţiile art. 6, 8, 13 şi 133 se aplică şi procedurilor de administrare în derulare la data de 1 ianuarie 2016.

(6) Taxele prevăzute la art. 52 se aplică pentru cererile de emitere/modificare a unui acord de preţ în avans sau soluţie fiscală individuală anticipată, după caz, depuse după data de 1 ianuarie 2016.

(7) Prevederile art. 129 se aplică pentru refacerea inspecţiei fiscale dispusă prin decizii de soluţionare a contestaţiilor emise după data de 1 ianuarie 2016.

(8) Prevederile art. 186-209 se aplică şi pentru obligaţiile fiscale pentru care au fost acordate eşalonări la plată până la data de 1 ianuarie 2016.

(9) Prevederile art. 213 alin. (7) se aplică şi măsurilor asigurătorii aplicate înainte de 1 ianuarie 2016. În acest caz, termenele de 6 luni sau 1 an încep să curgă de la 1 ianuarie 2016.

(10) Prevederile art. 278 alin. (2) se aplică cererilor de suspendare a executării actului administrativ fiscal depuse după data de 1 ianuarie 2016, precum şi cererilor de suspendare în curs de soluţionare la această dată.

(11) Prevederile art. 278 alin. (4) se aplică pentru cererile de suspendare a executării actului administrativ fiscal admise de instanţa judecătorească după 1 ianuarie 2016.”

Art. III. - (1) în tot cuprinsul cap. I al titlului X din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, termenul „precauţie” se înlocuieşte cu sintagma „diligentă fiscală”.

(2) Sintagma „ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice” din cuprinsul art. 11 alin. (9), art. 24 alin. (3) lit. b), art. 26 alin. (9) lit. b), art. 46 alin. (8), art. 47 alin. (9), art. 79 alin. (5), art. 80 lit. b), art. 101 alin. (2) lit. b), art. 150 alin. (5) lit. b), art. 153 alin. (3) lit. b), art. 154 alin. (2) lit. b), art. 164 alin. (6) lit. b), art. 247 alin. (5) lit. b), art. 253 alin. (6) lit. b) şi art. 342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 se înlocuieşte cu sintagma „ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice”.

Art. IV. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

(2) Prevederile art. 272 din Legea nr. 207/2015, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică contestaţiilor depuse după data de 1 ianuarie 2016.

(3) Contestaţiile depuse anterior datei de 1 ianuarie 2016 se soluţionează de către organele de soluţionare competente la data la care acestea au fost depuse.

Art. V. - (1) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu completările ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă, dându-se textelor o nouă numerotare.

(2) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh.

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 octombrie 2015.

Nr. 50.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind revenirea de drept a unei părţi de imobil din domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al municipiului Târgu Jiu

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 392/2013 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Partea de imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmisă în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în baza Hotărârii Guvernului nr. 392/2013 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la poziţia cu nr. MFP 103928, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu.

Art. 4. - După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 3 seva utiliza în vederea realizării unor obiective de investiţii, respectiv extinderea spre est a cimitirului ortodox municipal, aflat în domeniul public al municipiului Târgu Jiu, construirea de blocuri de locuinţe, realizarea unui centru pentru persoanele vârstnice, amenajarea unei zone de agrement şi sistematizarea zonei prin crearea de noi artere de circulaţie şi reţele edilitar gospodăreşti, într-un termen de 10 ani de la semnarea protocolului de predare-primire.

Art. 5. - Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu asigură din fonduri proprii, conform cerinţelor Ministerului Apărării Naţionale, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, următoarele:

a) refacerea împrejmuirilor pe laturile est-vest şi nord ale imobilului 341 Târgu Jiu, din plasă bordurată pe stâlpi metalici;

b) refacerea căilor de acces din incinta imobilului 341 Târgu Jiu care rămâne în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 6. - În cazul în care nu se respectă una din condiţiile prevăzute la art. 4 şi 5, partea de imobil transmisă potrivit prevederilor art. 3 revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 7. - Pred a rea-prelua re a părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 3 se face în termen de 30 de zile de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 5, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate.

Art. 8. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 octombrie 2015.

Nr. 891.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi dintr-un imobil care revine de drept din domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/ Cartea funciară/ Nr. cadastral

Valoarea de inventar

(lei)

Elementele-cadru de descriere tehnici

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

103.928 - parţial

8.19.01

imobil 341 - parţial

Judeţul Gorj,

municipiul Târgu Jiu,

str. Tudor Vladimirescu nr. 131

CF 44844

Nr. cadastrale: 47395 şi 47396

21.107.328,49

1. Construcţii:

Pavilionul H2:

- Suprafaţă construită - 80 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 80 mp

- Valoare contabila - 21.001,6 lei

Pavilionul H3:

- Suprafaţă construită - 206 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 206 mp

- Valoare contabilă - 9.392,4 lei

Pavilionul H5:

- Suprafaţă construită -189 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 189 mp

- Valoare contabilă - 96.870,48 lei

Pavilionul H7:

- Suprafaţă construită - 45 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 45 mp

- Valoare contabila -2.012,70 lei

Pavilionul M:

- Suprafaţa construită -165 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 165 mp

- Valoare contabilă - 5.736,50 lei

Pavilionul M1:

- Suprafaţă construită - 47 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 47 mp

- Valoare contabilă -9.670,10 lei

Pavilionul N:

- Suprafaţă construită -17 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 17 mp

- Valoare contabilă - 5.444,90 lei

Pavilionul N1:

- Suprafaţă construită -17 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 17 mp

- Valoare contabilă - 5.444,90 lei

Pavilionul 02:

- Suprafaţă construită - 64 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 64 mp

- Valoare contabilă - 44.803,44 lei

Pavilionul P:

- Suprafaţă construită - 71 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 71 mp

- Valoare contabilă -12.022,20 lei

Pavilionul P1:

- Suprafaţă construită - 71 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 71 mp

- Valoare contabila -12.022,20 lei

Pavilionul P2:

- Suprafaţă construită - 188 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 188 mp

- Valoare contabilă - 35.324,30 lei

Pavilionul P3:

- Suprafaţă construită - 188 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 188 mp

- Valoare contabilă - 87.612,24 lei

Pavilionul P4:

- Suprafaţă construită -188 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 188 mp

- Valoare contabilă - 87.612,24 lei

Pavilionul R:

- Suprafaţă construită - 1.132 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 1.132 mp

- Valoare contabilă - 506.371,80 lei

Pavilionul R1:

- Suprafaţă construită - 51 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 51 mp

- Valoare contabilă - 32.474,70 lei

Pavilionul S:

- Suprafaţă construită - 75 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 75 mp

- Valoare contabilă - 19.601,50 lei

Pavilionul S1:

- Suprafaţă construită -196 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 196 mp

- Valoare contabilă - 145.741,68 lei

Pavilionul V:

- Suprafaţă construită -187 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 187 mp

- Valoare contabilă - 50.948,30 lei

Pavilionul V1:

- Suprafaţă construită -137 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 137 mp

- Valoare contabilă - 37.336,20 lei

Pavilionul V2:

- Suprafaţă construită - 185 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 185 mp

- Valoare contabilă - 50.364,90 lei

Pavilionul V3:

- Suprafaţă construită - 63 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 63 mp

- Valoare contabilă - 17.112,40 lei

Pavilionul V4:

- Suprafaţă construită -114 mp

- Suprafaţă desfăşurată -114 mp

- Valoare contabilă - 31.113,50 lei

Pavilionul V5:

- Suprafaţă construită - 94 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 94 mp

- Valoare contabilă - 25.474,20 lei

Pavilionul V6:

- Suprafaţă construită -143 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 143 mp

- Valoare contabilă - 97.229,50 lei

Pavilionul V7:

- Suprafaţă construită -238 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 238 mp

- Valoare contabilă - 161.887,25 lei

Pavilionul V8:

- Suprafaţă construită -112 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 112 mp

- Valoare contabilă - 54.448,50 lei

Pavilionul V9:

- Suprafaţă construită - 308 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 308 mp

- Valoare contabilă - 209.529,75 lei

Pavilionul L8:

- Suprafaţă construită -12 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 12 mp

- Valoare contabilă - 0,28 lei

Pavilionul L9:

- Suprafaţă construită - 12 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 12 mp

- Valoare contabilă - 0,28 lei

Pavilionul L10:

- Suprafaţă construită -12 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 12 mp

- Valoare contabilă - 0,28 lei

Pavilionul L11:

- Suprafaţă construită - 12 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 12 mp

- Valoare contabilă - 0,27 lei

Total suprafaţă construită - 4.619 mp

Total suprafaţă desfăşurată - 4.619 mp

2. Amenajări la terenuri:

- Drum pavat - 1.375 mp

- Valoare contabilă - 3.630 lei

- Platou cu macadam - 720 mp

- Valoare contabilă - 1.238,40 lei

- Împrejmuire din plăci beton prefabricate - 1.100 m

- Valoare contabilă - 8.085 lei

- Împrejmuire din sârmă ghimpată -1.040 m

- Valoare contabilă - 426,40 lei

3. Suprafaţa terenului - 39,3839 ha

- Valoare contabilă - 19.219.343,20 lei

Domeniul public al municipiului Târgu Jiu

CUI - 4956065

Statul român, ta administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/Cartea funciară/Nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar a bunului imobil înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil

(lei)

Administratorul

bunului/CUI

103928

8.19.01

Imobil 341

Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu,

str. Tudor Vladimirescu nr. 131

CF 44844

Nr. cadastrale: 47395,47396,47394

Construcţii şi teren*

44.767.572

45.662.726,30

Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229

 

* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi dintr-un imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/Cartea funciară/ Nr. cadastral

Valoarea de inventar

(lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică

Persoana juridică de la care se transmite imobil ul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

103.928 - parţial

8.19.01

imobil 341 - parţial

Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu,

str. Tudor Vladimirescu nr. 131

CF 44844

Nr. cadastrale: 47395 şi 47396

21.556.304,95

1. Construcţii:

Pavilionul H2:

- Suprafaţă construită - 80 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 80 mp

- Valoare contabilă - 21.001,6 lei

Pavilionul H3:

- Suprafaţă construită - 206 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 206 mp

- Valoare contabilă - 9.392,4 lei

Pavilionul H5:

- Suprafaţă construită -189 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 189 mp

- Valoare contabila - 96.870,48 lei

Pavilionul H7:

- Suprafaţă construită - 45 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 45 mp

- Valoare contabilă - 2.012,70 lei

Pavilionul M:

- Suprafaţă construită - 165 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 165 mp

- Valoare contabilă - 5.736,50 lei

Pavilionul M1:

- Suprafaţă construită - 47 mp

- Suprafaţă desfăşurată-47 mp

- Valoare contabila - 9.670,10 lei

Pavilionul N:

- Suprafaţă construită -17 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 17 mp

- Valoare contabilă - 5.444,90 lei

Pavilionul N1;

- Suprafaţă construită - 17 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 17 mp

- Valoare contabilă - 5.444,90 lei

Pavilionul 02:

- Suprafaţă construită - 64 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 64 mp

- Valoare contabilă -44.803,44 lei

Pavilionul P:

- Suprafaţă construită - 71 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 71 mp

- Valoare contabilă - 12.022,20 lei

Pavilionul P1:

- Suprafaţă construită - 71 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 71 mp

- Valoare contabilă -12.022,20 lei

Pavilionul P2:

- Suprafaţă construita - 188 mp

- Suprafaţă desfăşurată -188 mp

- Valoare contabilă - 35.324,30 lei

Pavilionul P3:

- Suprafaţă construită - 188 mp

- Suprafaţă desfăşurată -188 mp

- Valoare contabilă - 87.612,24 lei

Pavilionul P4:

- Suprafaţă construită -188 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 188 mp

- Valoare contabilă - 87.612,24 lei

Pavilionul R:

- Suprafaţă construită -1.132 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 1.132 mp

- Valoare contabilă - 506.371,80 lei

Pavilionul R1:

- Suprafaţă construită - 51 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 51 mp

- Valoare contabilă - 32.474,70 lei

Pavilionul S:

- Suprafaţă construită - 75 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 75 mp

- Valoare contabilă -19.601,50 lei

Pavilionul S1:

- Suprafaţă construită - 196 mp

- Suprafaţă desfăşurată -196 mp

- Valoare contabilă-145.741,68 lei

Pavilionul V:

- Suprafaţă construită -187 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 187 mp

- Valoare contabilă - 50.948,30 lei

Pavilionul V1:

- Suprafaţă construită -137 mp

- Suprafaţă desfăşurată -137 mp

- Valoare contabilă - 37.336,20 lei

Pavilionul V2:

- Suprafaţă construită -185 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 185 mp

- Valoare contabilă - 50.364,90 lei

Pavilionul V3:

- Suprafaţă construită - 63 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 63 mp

- Valoare contabilă -17.112,40 lei

Pavilionul V4:

- Suprafaţă construită - 114 mp

- Suprafaţă desfăşurată -114 mp

- Valoare contabilă - 31.113,50 lei

Pavilionul V5:

- Suprafaţă construită - 94 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 94 mp

- Valoare contabilă - 25.474,20 lei

Pavilionul V6:

- Suprafaţă construită -143 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 143 mp

- Valoare contabilă - 97.229,50 lei

Pavilionul V7:

- Suprafaţă construită - 238 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 238 mp

- Valoare contabilă - 161.887,25 lei

Pavilionul V8:

- Suprafaţă construită -112 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 112 mp

- Valoare contabilă - 54.448,50 lei

Pavilionul V9:

- Suprafaţă construită - 308 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 308 mp

- Valoare contabilă - 209.529,75 lei

Pavilionul L8:

- Suprafaţă construită - 12 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 12 mp

- Valoare contabilă - 0,28 lei

Pavilionul L9:

- Suprafaţă construită -12 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 12 mp

- Valoare contabilă - 0,28 lei

Pavilionul L10:

- Suprafaţă construită - 12 mp

- Suprafaţă desfăşurată -12 mp

- Valoare contabilă - 0,28 lei

Pavilionul L11:

- Suprafaţă construită -12 mp

- Suprafaţă desfăşurată -12 mp

- Valoare contabilă - 0,27 lei

Total suprafaţă construită - 4.619 mp

Total suprafaţă desfăşurată - 4.619 mp

2. Amenajări la terenuri:

- Drum pavat - 1.375 mp

- Valoare contabilă - 3.630 lei

- Platou cu macadam - 720 mp

- Valoare contabilă - 1.238,40 lei

- împrejmuire din plăci beton prefabricate - 1.100 m

- Valoare contabilă - 8.085 lei

- împrejmuire din sârmă ghimpată - 1.040 m

- Valoare contabilă - 426,40 lei

3. Suprafaţa terenului - 39,3839 ha

- Valoare contabilă -19.668.319,66 lei

Sfatul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI -4183229

Domeniul public al municipiului Târgu Jiu CUI -4956065

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale”

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 81.666 din 21 septembrie 2015 întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Avizul Consiliului Concurenţei nr. 10.773 din 17 septembrie 2015,

în baza prevederilor:

- Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis]

- art. 20 şi 81 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului;

- Programului Naţional Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene de aplicare nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;

- art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

- art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat;

- art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie schema de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale”, aferentă măsurii M07 „Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale” - submăsura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Dumitru Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 octombrie 2015.

Nr. 2.112.

 

ANEXĂ

 

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS

„Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale”

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, cu titlul „Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale”, aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumită în continuare schemă.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (AM PNDR) are calitate de furnizor de ajutor în cadrul prezentei scheme, iar Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) are calitate de administrator al schemei.

Art. 2. - (1) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

(2) Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

(3) Textul prezentei scheme este publicat integral pe paginile web ale MADR la adresa www.madr.ro şi AFIR la adresa www.apdrp.ro.

 

CAPITOLUL II

Scopul şi obiectivele schemei

 

Art. 3. - (1) Prezenta schemă are drept scop acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru conservarea patrimoniului local şi a tradiţiilor în vederea stimulării activităţilor de turism rural pentru menţinerea tradiţiilor şi a moştenirii spirituale.

(2) Obiectivul prezentei scheme este de a sprijini creşterea atractivităţii zonelor rurale şi stimularea dezvoltării mediului de afaceri local.

 

CAPITOLUL III

Domeniul de aplicare

 

Art. 4. - Domeniile acoperite de prezenta schemă vizează protejarea prin restaurare şi modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, a aşezămintelor monahale, inclusiv a aşezămintelor culturale - cămine, aflate în proprietatea întreprinderii eligibile prin prezenta schemă sau care sunt utilizate pentru desfăşurarea de activităţi economice, după cum urmează:

a) restaurarea, conservarea şi dotarea clădirilor/ monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B;

b) restaurarea, conservarea şi/sau dotarea aşezămintelor monahale de clasă B, inclusiv construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces ale aşezămintelor monahale de clasă B;

c) modernizarea, renovarea şi/sau dotarea căminelor culturale.

Art. 5. - (1) în cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru activităţile realizate de întreprinderile care activează în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele ajutoare:

a) sectorul pescuitului şi al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

b) sectorul producţiei agricole primare;

c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

- atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; ori

- atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarele direct legate de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

(2) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse de la finanţare prin prezenta schemă, cât şi în alte sectoare sau domenii de activitate, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca întreprinderea în cauză să prezinte la înscriere documente din care să rezulte separarea activităţilor sau o distincţie între costuri şi că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

 

CAPITOLUL IV

Definiţii

 

Art. 6. - În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

1. ajutor de stat - orice măsură care îndeplineşte criteriile prevăzute în art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE);

2. întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică pe o piaţă, indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia1;

3. întreprinderi micro, mici şi mijlocii sau IMM - acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane euro şi/sau al căror bilanţ anual total nu depăşeşte 43 milioane euro.

Astfel:

a) în cadrul categoriei de IMM, întreprindere mijlocie se defineşte ca fiind întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau un rezultat anual al bilanţului contabil care nu depăşeşte echivalentul în lei a 43 milioane euro;

b) în cadrul categoriei de IMM, întreprindere mică reprezintă întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală netă şi/sau al cărei rezultat anual al bilanţului contabil nu depăşeşte echivalentul în lei a 10 milioane euro;

c) în cadrul categoriei de IMM, microîntreprindere este întreprinderea care are mai puţin de 10 salariaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală netă şi/sau al cărei rezultat anual al bilanţului contabil nu depăşeşte echivalentul în lei a 2 milioane euro.

Întreprinderea nu poate fi considerată IMM dacă 25% sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, solidar sau individual, de unul sau de mai multe organisme publice.

Datele folosite pentru calcularea numărului de angajaţi şi a valorilor financiare, perioada de referinţă, precum şi stabilirea modului de calcul al acestor date unei întreprinderi trebuie să respecte prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

4. întreprinderi mari - întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate IMM;

5. întreprindere unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;

 

1 Activitate economică, conform legislaţiei şi jurisprudenţei comunitare, reprezintă oferirea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă.

 

6. acţionar majoritar - persoană fizică sau juridică ce este acţionar/asociat majoritar în sensul deţinerii pachetului de acţiuni cu cea mai mare pondere din totalul acţiunilor/părţilor sociale ale societăţii, care exercită o influenţă dominantă asupra întreprinderii prin dreptul de vot, prin dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor managementului sau consiliului de administraţie; atunci când actul constitutiv nu prevede nicio regulă pentru luarea hotărârilor, se consideră că acestea se vor lua cu cvorumul şi majoritatea prevăzute de lege, respectiv (i) cu unanimitate de voturi (pentru hotărârile privind modificări ale actului constitutiv) şi (ii) cu majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale (pentru celelalte situaţii); în cazul unei societăţi cu 2 asociaţi sau chiar mai mulţi, dar în număr par, regula majorităţii absolute înseamnă în fapt unanimitate de voturi;

7. întreprindere în dificultate - În conformitate cu prevederile Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2, înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare;

 

2 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249/01 din 31 iulie 2014.

 

a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel mult 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în generat ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitat㔠se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şt a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;

b) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel mult 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate.

În sensul prezentei dispoziţii, „o societate în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii” se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

d) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:

(i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5;

(ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;

8. indicatorul EBITDA (Eamings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare se situează sub valoarea 1,0;

9. data acordării ajutorului - data semnării contractului de finanţare;

10. demararea lucrărilor de execuţie a proiectului sau a unei activităţi - înseamnă fie demararea activităţilor sau a lucrărilor de construcţie aferente investiţiei, fie primul angajament obligatoriu din punct de vedere juridic de a comanda echipamente ori de a contracta servicii sau orice alt angajament care face ireversibil proiectul ori activitatea, luându-se în considerare situaţia care survine prima în ordine cronologică; cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate demarare a lucrărilor sau a activităţii;

11. costuri generale ale proiectului - acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională;

12. modernizare - lucrările de construcţii-montaj şi instalaţii privind reabilitarea infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparţinând tipurilor de investiţii derulate prin schemă, care se realizează pe amplasamentele existente, fără modificarea destinaţiei/funcţionalităţii iniţiale;

13. restaurare - o intervenţie pe o clădire aflată într-un grad oarecare de degradare cu scopul de a reface caracterul, configuraţia şi acele caracteristici speciale care au condus la decizia de protejare a imobilului, lucrările efectuate în acest scop putând duce la modificări substanţiale ale formei în care clădirea se găseşte la momentul deciziei de restaurare;

14. renovare - priveşte toate acele intervenţii care sporesc gradul de îmbunătăţire al finisajelor şi al accesoriilor tehnice (vopsitorii, zugrăveli, schimbarea instalaţiilor interioare şi exterioare din incintă etc.), precum şi lucrări de recompartimentare, modificări ce duc la sporirea confortului (iluminat, echipare electrică, termică, securitate etc.) şi al siguranţei în exploatare (căi de acces şi de circulaţie, sisteme de protecţie la foc etc.), în general, interveniţii ce conduc la un mod mai funcţional şi mai economic de folosire a unei construcţii, fără posibilitatea de schimbare volumetrică şi planimetrică sau modificarea destinaţiei iniţiale;

15. conservare - toate acele intervenţii care au ca finalitate menţinerea unei stări fizice şi estetice a unei construcţii. Conservare poate fi considerată şi lucrarea de protejare împotriva intemperiilor, furtului etc. a unui şantier sau a unei construcţii degradate, în această categorie (cu un caracter special) intrând şi menţinerea în stare de ruină a vestigiilor arheologice din orice epocă - în acest caz conservarea urmărind doar împiedicarea degradărilor ulterioare. Lucrările din această categorie sunt cele de reparaţii curente şi de întreţinere care nu modifică starea prezentă a unei construcţii. Mai pot fi acceptate în această definiţie şi intervenţiile minim necesare pentru punerea în siguranţă a unei clădiri din punct de vedere structural, lucrări care în extremă ar putea fi definite drept consolidare;

16. patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa B - în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local şi în cazul în care sunt aflate în proprietate publică, pot fi declarate, potrivit legii, de interes public naţional sau local, după caz, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului Culturii;

17. Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric de clasă B - actul prin care sunt precizate condiţiile şi regulile de utilizare sau de exploatare şi de întreţinere a bunului imobil în cauză, document care însoţeşte actele de proprietate, de concesiune sau de închiriere pe tot parcursul existenţei imobilului în cauză;

18. cămin cultural - instituţie înfiinţată în scopul propagării culturii în spaţiul rural;

19. intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului, exprimat ca procentaj din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale proiectului. Toate cifrele utilizate reprezintă sume determinate înainte de aplicarea impozitelor directe. Ajutoarele plătibile în mai multe tranşe se actualizează la valoarea de la data acordării lor Rata de actualizare este rata de referinţă în vigoare la data acordării acestora, calculată conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont;

20. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020) - documentul programatic, în sensul art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, în care sunt prevăzute măsurile şi sumele alocate României pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate de Comisia Europeană prin decizie;

21. măsură - set de operaţiuni, din cadrul PNDR 2014- 2020, care contribuie la realizarea uneia sau mai multora dintre priorităţile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală;

22. submăsură - set de operaţiuni grupate sub un cod unic alocat în cadrul unei măsuri în conformitate cu anexa I, partea 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

23. ghidul solicitantului - detalierea tehnică şi financiară ce cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură PNDR 2014-2020, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi publicat pe site-ul organismului de implementare;

24. proiecte generatoare de venituri nete - acele proiecte de realizare a unor investiţii/activităţi care ulterior finalizării lor generează venituri nete;

25. venituri nete - intrările de numerar plătite direct de utilizatori beneficiarilor schemei pentru bunurile sau serviciile din cadrul operaţiunii, cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plăţile pentru servicii, minus eventualele costuri de funcţionare şi de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viaţă, suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare; economiile la costurile de funcţionare generate de operaţiunea în cauză se tratează drept venituri nete, cu excepţia cazului în care sunt compensate de o reducere egală a subvenţiilor de funcţionare;

26. cerere de piaţă - solicitarea scrisă pe care beneficiarul o depune la AFIR pentru obţinerea rambursării, în limita intensităţii ajutorului, a cheltuielilor eligibile efectuate pe parcursul implementării proiectului. La cererea de plată se ataşează documentele justificative de plată;

27. proiect eligibil - proiectul care este selectat conform criteriilor de eligibilitate şi selecţie aprobate şi detaliate în manualele de proceduri şi în ghidul solicitantului aferente unei măsuri/submăsuri/scheme de ajutor;

28. contract de finanţare - documentul juridic încheiat între AFIR şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR;

29. avize şi acorduri necesare investiţiei – documentele - parte a cadrului legislativ, administrativ şi operaţional, inclusiv din domeniul mediului, prin intermediul cărora, în baza protocoalelor de colaborare, AFIR şi celelalte instituţii responsabile vor asigura verificarea proiectelor finanţate prin măsurile PNDR 2014-2020, astfel încât investiţiile să respecte legislaţia în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Beneficiarii ajutorului de minimis şi condiţii de eligibilitate

 

Art. 7. - (1) Prin prezenta schemă se acordă sprijin financiar pentru investiţiile aferente operaţiunilor generatoare de venit oricărei întreprinderi care se încadrează în următoarele categorii:

a) comunele definite conform legislaţiei în vigoare;

b) ONG-uri - definite conform legislaţiei în vigoare;

c) unităţi de cult - definite conform legislaţiei în vigoare;

d) persoane fizice autorizate/societăţi - care deţin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;

(2) Sediul social, sediul profesional şi punctul/punctele de lucru, după caz, al(e) solicitantului trebuie să fie situat(e) în spaţiul rural, activitatea desfăşurându-se în spaţiul rural.

Art. 8. - (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 7 sunt eligibili dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale de eligibilitate:

a) sunt întreprinderi sau întreprinderi unice, astfel cum sunt definite la art. 6 pct. 5;

b) nu sunt consideraţi a fi firme în dificultate şi se încadrează în limitele setului de indicatori financiari, cu excepţia start-up;

c) nu se află în procedură de executare silită pentru plata unor datorii fiscale şi nefiscale, şi nici nu au popriri pe conturile bancare;

d) nu se află în procedură de închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială;

e) nu sunt supuşi unei proceduri de insolvenţă şi nici nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuşi unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;

f) nu se află în incapacitate de plată;

g) întreprinderea nu a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

h) suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent) nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro;

i) nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;

j) solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanţarea investiţiei, din surse proprii sau atrase, neafectate de elemente de ajutor de stat.

(2) Solicitantul se angajează să respecte cumulativ următoarele condiţii cu privire la investiţie:

a) asigură întreţinerea/mentenanţa investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima plată;

b) investiţia se încadrează în cel puţin unul dintre domeniile de sprijin prevăzute prin submăsură 7.6;

c) investiţia se realizează în spaţiul rural;

d) investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/regională/judeţeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii;

e) investiţia din patrimoniul cultural de clasă B va fi introdusă la finalizarea acesteia în circuitul turistic.

(3) în cazul în care beneficiarul nu este o întreprindere autonomă sau parteneră, în condiţiile legii, în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, grupul de întreprinderi din care face parte întreprinderea solicitantă, aşa cum este definită prin termenul de „Întreprindere unică”, nu trebuie să fi beneficiat de ajutoare de minimis din sursele statului, ale autorităţilor locale sau din surse comunitare, care, cumulat cu valoarea finanţării solicitate prin schemă, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro.

(4) în cazul întreprinderii nou-înfiinţate, aceasta nu trebuie să aparţină unor titulari/asociaţi/acţionari care au deţinut în ultimii 2 ani anterior depunerii cererii de finanţare o altă întreprindere care desfăşoară sau a desfăşurat activităţile pentru care solicită finanţare.

Art. 9. - În conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, prin prezenta schemă nu beneficiază de ajutor de minimis următorii solicitanţi:

a) întreprinderi care figurează în evidenţa AFIR a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întârziere;

b) întreprinderi care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate încetate din proprie iniţiativă, pentru un an de la data rezilierii, respectiv cele are au contracte de finanţare încetate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, pentru 2 ani de la data rezilierii;

c) întreprinderile beneficiare ale Programului SAPARD sau ale cofinanţării FEADR, care se află în situaţii litigioase cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată în litigiul dedus judecăţii;

d) întreprinderile solicitante care s-au angajat prin declaraţie la depunerea cererii de finanţare că vor depune dovada cofinanţării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic şi nu prezintă documentele la data prevăzută în notificare din motive neimputabile acestora nu vor mai putea accesa programul timp de un an de la notificare.

 

CAPITOLUL VI

Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

 

Art. 10. - (1) în cadrul prezentei scheme sprijinul se acordă în baza cererii de finanţare şi a documentelor justificative relevante; documentele relevante se detaliază în ghidul solicitantului aferent prezentei scheme.

(2) Sprijinul se acordă în urma selectării şi notificării beneficiarului privind acceptarea cererii de finanţare, urmată de încheierea contractului de finanţare între AFIR şi beneficiar.

(3) AFIR va acorda un ajutor de minimis, după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului privind sprijinul de minimis acordat unei întreprinderi/întreprinderi unice, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din fonduri naţionale, inclusiv din cele ale autorităţii publice centrale sau locale, fie din fonduri comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro. În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului întreprindere unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare solicitate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.

(4) în cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

(5) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

(6) Plata efectivă a ajutorului se efectuează eşalonat, în acord cu tranşele de plată aferente proiectului de investiţii selectat, în urma prezentării de către beneficiar a documentelor justificative de plată, prevăzute în procedurile specifice ale AFIR.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare a proiectului de investiţii se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

(8) Ajutoarele plătibile în mai multe tranşe vor fi actualizate la valoarea de la data acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor conform Regulamentului (UE) 1.407/2013.

Art. 11. - Beneficiarii sprijinului acordat prin prezenta schemă pot primi avans în procent de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile solicitată prin cererea de finanţare, iar plata acestuia se va face numai după prezentarea unei garanţii de 100% emise în favoarea AFIR de către o instituţie financiară bancară sau nebancară ori după prezentarea unei poliţe de asigurare emise de o societate de asigurări autorizată în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VII

Condiţii de acordare a ajutorului de minimis

 

SECŢIUNEA A

Cheltuieli eligibile

 

Art. 12. - (1) în cadrul prezentei scheme sunt eligibile cheltuielile referitoare la investiţii în active corporale şi necorporale, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ, după caz, astfel:

a) investiţii în active corporale;

(i) restaurarea, conservarea şi dotarea clădirilor/ monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B;

(ii) restaurarea, conservarea şi/sau dotarea aşezămintelor monahale de clasă B, inclusiv construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces ale aşezămintele monahale de clasă B;

(iii) modernizarea, renovarea şi/sau dotarea căminelor culturale;

b) investiţii în active necorporale:

(i) achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci;

(ii) costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcţia sau renovarea de bunuri imobile şi achiziţionarea sau cumpărarea prin leasing de echipamente noi, în limita valorii pe piaţă a activului, cu respectarea limitelor prevăzute la alin. (3).

(2) în funcţie de tipul investiţiei/proiectului, solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau, după caz, dreptul de folosinţă pe o perioadă de 10 ani.

(3) Costurile generale ale proiectului, astfel cum sunt definite la art. 6 pct. 10, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd şi construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziţie, fără a se depăşi intensitatea maximă a sprijinului acordat prin prezenta schemă, şi sunt eligibile dacă respectă următoarele condiţii, după caz:

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020;

b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

c) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;

d) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj.

(4) Activele necorporale, pentru a fi considerate eligibile, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) safe utilizate în exclusivitate în locaţia care beneficiază de ajutor de minimis;

b) să fie considerate imobilizări amortizabile;

c) să fie achiziţionate de la terţi în condiţii de piaţă, fără ca achizitorul să fie în măsură să îşi exercite controlul, în sensul art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrările economice];

d) să respecte procedura de achiziţii şi principiul rezonabilităţii preţurilor prin raportare la baza de date elaborată de AFIR, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, şi/sau Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Cheltuielile legate de achiziţia în leasing a activelor corporale/necorporale eligibile, altele decât clădiri, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar şi prevede expres obligaţia beneficiarului de a cumpăra bunurile respective în perioada de implementare a proiectului, până la ultima cerere de plată.

Art. 13. - În cadrul prezentei scheme sunt considerate neeligibile următoarele tipuri de cheltuieli:

a) cheltuieli neeligibile specifice:

(i) contribuţia în natură;

(ii) costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;

(iii) costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;

(iv) construcţia de aşezăminte culturale - cămine culturale/monahale noi;

b) cheltuieli neeligibile generale:

(i) cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri şi echipamente „second hand”;

(ii) cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare a proiectului, cu excepţia: costurilor generale definite la art. 45 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare;

(iii) cheltuieli cu achiziţia mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport de persoane;

(iv) cheltuieli cu investiţiile ce fac obiectul dublei finanţări care vizează aceleaşi costuri eligibile;

(v) cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, şi anume:

1. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;

2. achiziţionarea de terenuri neconstruite;

3. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau al prevederilor specifice pentru instrumente financiare.

 

SECŢIUNEA B

Forma, Intensitatea şi valoarea maximă a ajutorului

 

Art. 14. - (1) Forma sprijinului acordat prin prezenta schemă constă în granturi, respectiv vizează rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv.

(2) Intensitatea maximă a ajutoarelor de minimis acordate în cadrul prezentei scheme în perioada de programare aferentă PNDR 2014-2020 reprezintă 80% din totalul cheltuielilor eligibile menţionate la art. 12.

(3) Valoarea finanţării nerambursabile acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice în cadrul prezentei scheme nu poate depăşi 200.000 euro/proiect.

 

SECŢIUNEA C

Contribuţia beneficiarului

 

Art. 15. - Beneficiarul de ajutor în cadrul prezentei scheme trebuie să facă dovada unei contribuţii financiare din surse proprii sau atrase, neafectată de elemente de ajutor de stat, de minimum 20% din totalul cheltuielilor eligibile necesare pregătirii şi implementării proiectului.

 

CAPITOLUL VIII

Procedura de derulare a schemei

 

Art. 16. - (1) AFIR, în calitate de agenţie de plată pentru PNDR 2014-2020, este administratorul prezentei scheme, sub coordonarea MADR, în calitate de Autoritate de management pentru PNDR 2014-2020 şi furnizor de ajutor de minimis, autorităţi care vor asigura derularea acesteia şi vor fi răspunzătoare pentru buna sa implementare.

(2) AFIR, în calitate de administrator al prezentei scheme, are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât şi cele referitoare la cheltuielile finanţate prin prezenta schemă.

(3) Verificarea condiţiilor de eligibilitate a activităţilor şi cheltuielilor se realizează de administratorul prezentei scheme înainte de acordarea sprijinului. Administratorul asigură, sub orice formă, publicitatea listei documentelor ce dovedesc îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi a altor condiţii specifice.

(4) în cazul în care cererea de finanţare este selectată pentru finanţare în cadrul prezentei scheme, administratorul prezentei scheme comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, prin menţionarea titlului acestuia şi a numărului În care a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5) în cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme, administratorul schemei îi comunică în scris acest lucru.

Art. 17. - (1) în vederea acordării ajutorului de minimis, întreprinderea solicitantă va trebui să prezinte la AFIR, pe lângă documentaţia prevăzută în ghidul solicitantului, declaraţiile şi celelalte documente menţionate la alin. (2).

(2) Documentele în baza cărora se verifică îndeplinirea de către solicitant a condiţiilor de eligibilitate şi a condiţiilor de acordare a finanţării sunt următoarele:

a) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria de întreprindere sau întreprindere unică, situaţie prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. a) - anexa nr. 1;

b) declaraţia pe propria răspundere că nu este firmă în dificultate şi că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c)-f) - anexa nr. 2;

c) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la respectarea plafonului de minimis şi cumulul ajutoarelor, astfel cum sunt prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. g) şi h) - anexa nr. 3;

d) declaraţia pe propria răspundere cu privire la asigurarea cofinanţării; la depunerea documentelor pentru semnarea contractului de finanţare declaraţia se verifică prin extrase de cont bancar/extrase linie de credit/contracte de credit - detaliate în ghidul solicitantului aferent prezentei scheme - anexa nr. 4;

e) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în funcţie de tipul de întreprindere - anexa nr. 5;

f) situaţiile financiare aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate depuse la organele financiare competente, cu excepţia întreprinderilor încadrate în categoria start-up;

g) certificatul de înscriere, încheierea judecătorească de la registrul judecătoriei din raza teritorială unde îşi are sediul ONG-ul;

h) extrasul de informaţii de la registrul comerţului, emis la data analizei cererii de finanţare, şi, dacă este cazul, declaraţia-tip pe propria răspundere depusă la registrul comerţului referitoare la demararea operaţiunilor 3;

 

3 În cazul întreprinderii care a avut activitatea suspendată temporar.

 

i) extrasul de informaţii din buletinul procedurilor de insolvenţă emis la data analizei cererii de finanţare;

j) certificatul de atestare fiscală 4 la data depunerii/acordării finanţării, completat, în cazul întreprinderilor care au obligaţii fiscale restante/exigibile, la secţiunea D pct. III „Menţiuni relevante pentru situaţia fiscală a contribuabilului” cu informaţii solicitate de întreprindere prin cerere referitoare la starea obligaţiilor fiscale, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită; în cazurile în care certificatul de atestare fiscală cuprinde informaţii fiscale restante, dar starea acestora nu este detaliată la secţiunea D pct. III, ci în adrese ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, eligibilitatea se stabileşte luând în considerare şi aceste adrese;

 

4 Conform anexei nr. 1 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

 

k) actul „Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric de clasă B”, astfel cum este definit la art. 6 pct. 16;

l) alte declaraţii şi documente aferente cererii de finanţare, astfel cum se vor detalia îh ghidul solicitantului care va fi publicat înainte de anunţarea fiecărei sesiuni de depunere a proiectelor pe site-urile oficiale ale AM PNDR din cadrul MADR şi AFIR.

(3) Detalierea modalităţii de derulare a prezentei scheme se regăseşte în ghidul solicitantului ce corespunde prezentei scheme din cadrul PNDR 2014-2020, cu care se află în legătură directă.

Art. 18. - (1) Procesul de selecţie a beneficiarilor are în vedere asigurarea unei dezvoltări echilibrate a zonelor rurale din România, ponderea criteriilor de selecţie realizându-se în funcţie de evoluţia programului, şi se va face cu respectarea următoarelor principii de selecţie:

a) pentru investiţiile de restaurare şi conservare a patrimoniului cultural de interes local:

(i) principiul potenţialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localităţile rurale cu potenţial de dezvoltare turistică;

(ii) principiul valorii culturale în funcţie de numărul de activităţi socioculturale desfăşurate;

b) pentru investiţiile de modernizare şi dotare a căminelor culturale:

(i) principiul gradului de deservire a populaţiei, inclusiv potenţialul turistic al localităţii rurale;

(ii) principiul valorii culturale în funcţie de numărul de activităţi socioculturale desfăşurate.

(2) Principiile de selecţie vor fi detaliate în ghidul solicitantului aferent prezentei scheme.

Art. 19. - Implementarea prezentei scheme se realizează pe baza procedurii AFIR de evaluare şi selectare a proiectelor, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, şi cuprinde următoarele etape:

a) lansarea anunţului privind cererea de proiecte finanţate prin prezenta schemă din cadrul PNDR 2014-2020 de către AFIR, pe site-ul oficial - cu precizări privind perioada de depunere a proiectelor, fondurile disponibile alocate sesiunii de depunere a proiectelor, locul depunerii cererilor de finanţare privind suma alocată, alte informaţii generale;

b) evaluarea - selectarea:

(i) depunerea cererilor de finanţare, on-line - prin intermediul portalului AFIR;

(ii) verificarea cererilor de finanţare se face la AFIR;

(iii) cererea de finanţare va fi evaluată din punctul de vedere al eligibilităţii şi selecţiei în condiţiile specificate în cadrul naţional legislativ de implementare;

c) contractarea: după aprobarea raportului de selecţie în care sunt incluse proiectele aprobate pentru finanţare, AFIR notifică beneficiarul privind decizia de selecţie. În vederea semnării contractului de finanţare, solicitantul se va prezenta la sediul AFIR cu un exemplar original al dosarului cererii de finanţare şi a documentelor anexe pe suport hârtie, conform documentaţiei depuse on-line, care va rămâne la AFIR;

d) plata:

(i) depunerea cererii de plată însoţite de documentele justificative - la Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (CRFIR);

(ii) verificarea cheltuielilor, autorizarea şi efectuarea plăţii - la CRFIR;

e) monitorizarea: monitorizarea implementării proiectelor de către AFIR şi AM PNDR, raportarea stadiului implementării de către AM PNDR.

 

 

CAPITOLUL IX

Durata do aplicare a schemei

 

Art. 20. - Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 31 decembrie 2020, în limita bugetului alocat, cu posibilitatea prelungirii, potrivit viitoarelor reglementări europene, aferente postperioadei 2014-2020.

 

CAPITOLUL X

Bugetul schemei

 

Art. 21. - (1) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, angajată pe durata de aplicare a acesteia, cu posibilitatea realocării anuale a sumelor estimate, este echivalentul în lei a 45.000.000 euro, după cum urmează:

 

Perioada/Anul

Valoarea ajutorului de minimis

2015

18.000.000 euro

2016

27.000.000 euro

2017

0 euro

2018

0 euro

2019

0 euro

2020

0 euro

TOTAL 2015-2020

45.000.000 euro

 

(2) Sprijinul public nerambursabil se compune din:

- 85% contribuţie europeană - FEADR şi 15% contribuţie naţională de la bugetul de stat pentru regiunile de dezvoltare ale României, fără Regiunea Bucureşti-Ilfov;

- 75% contribuţie europeană - FEADR şi 25% contribuţie naţională de la bugetul de stat pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov.

Art. 22. - Numărul estimat al întreprinderilor care vor beneficia de sprijin financiar în cadrul acestei scheme este de aproximativ 285.

 

CAPITOLUL XI

Reguli privind cumulul ajutoarelor

 

Art. 23. - (1) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme, întreprinderea/întreprinderea unică beneficiară va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite în acel an fiscal şi alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali (anul curent şi cei 2 ani fiscali anteriori), fie din fonduri naţionale, fie din fonduri europene.

(2) Administratorul prezentei scheme va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro echivalent în lei.

Art. 24. - (1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita plafonului relevant prevăzut la art. 3 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

(2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.

(3) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

 

CAPITOLUL XII

Reguli privind informarea, monitorizarea şi raportarea

 

Art. 25. - Monitorizarea, raportarea şi păstrarea evidenţelor ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia europeană şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

Art. 26. - (1) AFIR păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani fiscali de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină informaţii necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea sprijinului, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate etc.

(2) AFIR transmite în timp util la MADR toate informaţiile necesare raportării ajutoarelor de minimis către Consiliul Concurenţei/Comisia Europeană,

Art. 27. - (1) MADR şi AFIR au obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) MADR, pe baza datelor şi informaţiilor primite de la AFIR, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

Art. 28. - (1) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

(2) în cazul în care MADR nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

(3) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(4) MADR va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 29. - În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MADR va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau lin termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme.

Art. 30. - AFIR are obligaţia de a pune la dispoziţia MADR, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce revin ca responsabilitate AFIR/MADR.

 

CAPITOLUL XIII

Recuperarea ajutorului de minimis

 

Art. 31. - (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către AFIR, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL XIV

Dispoziţii finale

 

Art. 32. - (1) Toate cererile şi declaraţiile formulate şi depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta schemă.

 

ANEXA Nr. 1

la schemă

 

- Model –

 

Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind sprijinul de minimis acordat unei întreprinderi unice

(Se completează de solicitant, în limba română, prin tehnoredactare.)

 

DECLARAŢIE

 

1. Date de identificare a întreprinderii

Numele sau denumirea întreprinderii …………………………………………………………

Adresa (domiciliul sau sediul social) …………………………………………………………, cod poştal …………………….

Telefon: ……………………., fax: …………………….

E-mail: …………………………………………….…….

Data înregistrării întreprinderii …………………….

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului …………………….

Codul de identificare fiscală …………………………………………….…….

Numele şi funcţia reprezentantului legal …………………………………………….……. (preşedintele consiliului de administraţie/administratorul)

Forma juridica …………………………………………….…….

Capitalul social ……………………. lei, deţinut de:

- persoane fizice: ………….  % ;

- microîntreprindere: ………….  % .

Subscrisa declar prin prezenta, sub sancţiunea art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, următoarele:

|_| 1. Nu mă încadrez în categoria „întreprindere unică”, aşa cum este aceasta definită în art. …………. din …………., respectiv un concept care include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre

relaţiile următoare:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

|_| 2. Mă încadrez într-un grup de întreprinderi, clasificat ca întreprindere unică, care:

a) A beneficiat de alte ajutoare de stat, indiferent dacă ajutoarele provin din fonduri naţionale sau comunitare, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea întreprinderii beneficiare din cadrul grupului I.U.

Data contractării ajutorului de minimis

(an/lună/zi)

Costurile eligibile care au făcut obiectul ajutorului de minimis

Forma ajutorului de minimis

Furnizorul ajutorului de minimis

Sursa şi actul normativ în baza căruia a beneficiat de finanţare

Suma acordată

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Nu a beneficiat de alte ajutoare de minimis,

2. Datele de identificare a reprezentantului legal

Subsemnatul(a) …………………………………………….……. , identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ….…….  nr. ….………………., eliberat(ă) de …………………………………………….……. , la data de ….………………., cu domiciliul în localitatea …………………………………………….……., str. …………………………………………….……. nr. ….…, bl. ….…, sc. ….…, ap. ….…, sectorul/judeţul …………………………………………….……. ,  funcţia …………………………………………….……., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii declar pe propria răspundere că toate

informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

 

Numele …………………………………………….…….

Funcţia …………………………………………….…….

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului 1 …………………………………………….…….

Data semnării ………………….…….

 

1 Toate declaraţiile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

ANEXA Nr. 2

la schemă

 

- Model –

 

Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate”

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)

 

DECLARAŢIE

 

1. Date de identificare a întreprinderii

Numele sau denumirea întreprinderii …………………………………………………………

Adresa (domiciliul sau sediul social) …………………………………………………………, cod poştal …………………….

Telefon: ……………………., fax: …………………….

E-mail: …………………………………………….…….

Data înregistrării întreprinderii …………………….

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului …………………….

Codul de identificare fiscală …………………………………………….…….

Codul IBAN în care se solicită transferarea alocaţiei specifice individuale ………………….……. (lei) deschis la Trezoreria …………………………………………………………

Forma juridică ………………….…….

Capitalul social ……………………. lei, deţinut de:

- persoane fizice: ………….  % ;

- IMM 1: ………….  % .

Obiectul principal de activitate …………………………………………………………

Cod CAEN …………………………………………………………

Obiectul secundar de activitate 2 …………………………………………………………

Cod CAEN …………………….

Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior) …………………….

Cifra de afaceri (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat) …………………….  lei

Valoarea activelor totale (conform ultimei situaţii financiare aprobate 3 …………………….  lei

2. O întreprindere este considerată în dificultate dacă se încadrează în unul din cazurile de mai jos. (în toate cazurile prezentate, N reprezintă anul anterior depunerii cererii de finanţare, cu exerciţiu financiar complet).

A. 1. Pentru societăţile cu răspundere limitată: capitalul social (CS) scade în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (CSN-2-CSN>50%xCSN-2) din tabel şi în anul N faţă de anul N-1 cu mai mult de 25% (CSN-1-CSN>25%*CSN-1) - pct. 1 din tabel;

2. pentru toate tipurile de întreprinderi, în cazul în care acestea se află în procedură de insolvenţă.

B. Chiar dacă niciuna din condiţiile de mai sus nu se îndeplineşte, o firmă este considerată în dificultate dacă sunt îndeplinite simultan condiţiile de mai jos:

1. cifra de afaceri (CA) scade în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (CAN_2-CAN>50%xCAN_2) - pct. 3 din tabel;

2. datoriile (D) cresc în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (Dn-Dn.2>50%xDn.2) - pct. 4 din tabel;

3. rezultatul net (pierderea netă) creşte în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (Pn-Pn-2>50%xPn.2) - pct. 5 din

tabel.

 

1 Din categoria IMM sunt eligibile microîntreprinderi şi întreprinderi mici definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

2 Se completează dacă finanţarea se solicită pentru unul dintre obiectivele secundare de activitate.

3 Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli îh avans.

 

Date economico-financiare ale solicitantului

 

Indicator

31 decembrie N-2

(lei)

31 decembrie N-1

(lei)

31 decembrie N

(lei)

Indicator 1

Indicator 2

Indicator

Indicator

Indicator final

 

A

B

C

D = A - C

E = B - C

F =50% x A

G = 25% x B

D>F?

B»G?

1. Capital social subscris şi vărsat

(simultan D>F şi E>G)

Rând 20, col. 1 din bilanţ

Rând 20, col. 2 din bilanţ

Rând 20 col. 2 din bilanţ

 

 

 

 

Da/Nu

Da/Nu

2. Total capitaluri

Rând 34, col. 1 din bilanţ

Rând 34, col. 2 din bilanţ

Rând 34, col, 2 din bilanţ

 

 

 

 

Da/Nu

Da/Nu

3. Cifra de afaceri

Rând 01, col. 1 din CPP

Rând 01, col. 2 din CPP

Rând 01, col. 2 din CPP

 

 

 

X

Da/Nu

 

 

 

 

 

D = C - A

E = C - B

F = 50% x A

G = 25% x B

 

 

4. Total datorii

Rând 11 + Rând 14, col. 1 din bilanţ

Rând 11 + Rând 14, col. 2 din bilanţ

Rând 11 + Rând 14, col. 2 din bilanţ

 

 

 

X

Da/Nu

 

5. Rezultatul (pierderea) net(ă)

Rând 65, col. 1 din CPP pentru pierdere

Rând 65, col. 2 din CPP pentru pierdere

Rând 65, col. 2 din CPP pentru pierdere

 

 

 

X

Da/Nu

 

 

Explicaţii:

a) „Bilanţ” reprezintă formularul de bilanţ prescurtat - formularul 10 din Situaţiile financiare anuale;

b) „CPP” reprezintă contul de profit şi pierdere - formularul 20 din Situaţiile financiare anuale;

c) dacă pentru indicatorii de la pct. 3,4 şi 5 din tabel răspunsurile la întrebările din coloanele „Indicator final” sunt afirmative, atunci întreprinderea este în dificultate; pentru indicatorii de la poziţiile 1 şi 2 răspunsurile din cot. D>F şi E>G trebuie să fie afirmative simultan pentru a considera că întreprinderea este în dificultate;

d) pentru societăţile care raportează pe bilanţ detaliat, pentru indicatorul „Total capitaluri” se va avea în vedere rândul 85 col. 1 (2) din bilanţ, pentru indicatorul „Total datorii” se vor avea în vedere rândurile 45 + 56 col. 1 (2) din bilanţ.

În cazul societăţilor care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi start-upuri şi totodată nu au trei exerciţii financiare încheiate, se completează tabelul de mai jos:

 

Indicator

31 decembrie N-1 (lei)

31 decembrie N (lei)

Indicator 2

Indicator

Indicator

Indicator final

 

B

C

E = B - C

F = 50% x B

G =2 5% x B

E>F?

E>G?

1. Capital social subscris şi vărsat (E>G)

Rând 20, col. 2 din bilanţ

 

 

X

 

X

Da/Nu

2. Total capitaluri

Rând 34, col. 2 din bilanţ

Rând 34, col. 2 din bilanţ

 

X

 

X

Da/Nu

3. Cifra de afaceri

Rând 01, col. 2 din CPP

Rând 01, col. 2 din CPP

 

 

X

Da/Nu

 

 

 

 

E = C - B

F = 50% x B

-

 

 

4. Total datorii

Rând 11 + Rând 14, col. 2 din bilanţ

Rând 11 + Rând 14, col. 2 din bilanţ

 

 

X

Da/Nu

 

5. Rezultatul (pierderea) net/ă

Rând 65, col. 2 din CPP pentru pierdere

 

 

 

X

Da/Nu

 

 

Explicaţii:

a) pentru indicatorii de la poziţiile 1 şi 2 răspunsurile din col. E>G trebuie să fie afirmative pentru a considera că întreprinderea este în dificultate;

b) dacă pentru indicatorii de la punctele 3,4 şi 5 din tabel răspunsurile la întrebările din coloana „Indicator final” (E>F) sunt simultan afirmative, atunci întreprinderea este în dificultate.

De asemenea se declară pe propria răspundere următoarele:

3.1. Nu se află în procedură de executare silită pentru plata unor datorii fiscale şi nefiscale, inclusiv nu au popriri pe conturile bancare.

3.2. Nu se află în procedură de reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege.

3.3. Nu se află în procedură de insolvenţă şi nici nu îndeplineşte criteriile prevăzute de lege pentru a fi supusă unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor.

3.4. La data depunerii cererii de finanţare nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate.

 

Subsemnatul(a) …………………………………………………………, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ………… nr. ……………….……,  eliberat(ă) de ………………………………………………………… la data de………… cu domiciliul în localitatea …………………………………………………………, str. …………………………………………….……. nr. ….…, bl. ….…, sc. ….…, ap. ….…, sectorul/judeţul …………………………………………….……. ,  funcţia …………………………………………….……., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii …………………………………………….…….,

declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

 

Numele …………………………………………….…….

Funcţia …………………………………………….…….

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului 4 ……………………………

Data semnării ………………………

 

4 Toate declaraţiile depuse pentru această măsură vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

ANEXA Nr. 3

la schemă

 

Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis

(Se completează de solicitant, în limba română, prin tehnoredactare.)

 

DECLARAŢIE

 

1. Datele de identificare a solicitantului

Numele sau denumirea întreprinderii …………………………………………………………

Adresa (domiciliul sau sediul social) …………………………………………………………, cod poştal ………………………

Telefon ……………………………………,  fax ……………………………………

E-mail …………………………………………………………………………………

Data înregistrării întreprinderii ………………………

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ………………………

Codul de identificare fiscală ………………………

Codul IBAN în care se solicită transferarea alocaţiei specifice individuale (lei) ……………………… , deschis la Trezoreria …………………………………………………………

Forma juridică ………………………

Capitalul social ……………………… lei, deţinut de:

- persoane fizice: ………… %;

- microîntreprindere: ………… %.

Obiectul principal de activitate …………………………………………………………

Cod CAEN ………………………

Obiectul secundar de activitate 1 …………………………………………………………

Cod CAEN ………………………

Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior) ………………………

Cifra de afaceri (conform ultimei situaţii financiare anuale) ……………………… lei

Valoare active totale (conform ultimei situaţii financiare anuale) ……………………… 2 lei

 

1 Se completează dacă finanţarea se solicită pentru unul dintre obiectivele secundare de activitate.

2 Active totale sunt elemente patrimoniale (bunurile întreprinderii) formate din: active imobilizate (fixe), active circulante şi financiare.

 

2. Datele privind ajutoarele de stat

|_| 1. Nu a mai beneficiat de ajutoare de stat din surse locale, naţionale, comunitare sau din alte surse şi nici de ajutor de minimis.

|_| 2. A beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat, indiferent dacă ajutoarele provin din fonduri naţionale sau comunitare, după cum urmează:

a) alte ajutoare de minimis, primite în ultimii 3 ani:

 

 

 

 

 

 

 

- lei –

Nr. crt.

Data acordării ajutorului de minimis (an/lună/zi)

Costurile eligibile care au făcut obiectul ajutorului de minimis

Forma ajutorului de minimis

Furnizorul ajutorului de minimis

Sursa şi actul normativ în baza căruia a beneficiat de finanţare

Suma acordată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ajutoare de stat primite în cadrul unor scheme de ajutor pentru aceleaşi costuri eligibile cu cele menţionate în schema de ajutor de minimis:

 

 

 

 

 

 

 

- lei –

Nr. crt.

Data acordării ajutorului de stat

(an/lună/zi)

Costurile eligibile care au făcut obiectul ajutorului de stat

Forma ajutorului de stat

Furnizorul ajutorului de stat

Sursa şi actul normativ în baza căruia a beneficiat de finanţare

Suma acordată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societatea declară că prin cumulul ajutoarelor de stat prevăzute la lit. a) şi b) cu cele acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru aceleaşi costuri eligibile nu se depăşesc plafoanele de intensitate, prevăzute la art. 21 din anexa la schema de ajutor de minimis pentru regiunea în care se realizează investiţia.

Beneficiarul declară că va notifica Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) dacă, în perioada de la depunerea proiectului până la publicarea pe site a Raportului de selecţie, a obţinut un ajutor de minimis, în vederea corectării sprijinului primit, în sensul încadrării acestuia în suma şi intensitatea maxime admise.

Beneficiarul declară că va notifica AFIR dacă, pentru realizarea investiţiei, pe întreaga perioadă de derulare a implementării proiectului, va beneficia de alte ajutoare de stat (garanţii, dobânzi subvenţionate etc.) în vederea corectării sprijinului primit, în sensul încadrării acestuia în suma şi intensitatea maxime admise.

Solicitantul/Beneficiarul declară că nu este o întreprindere împotriva căreia a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată.

3. Datele de identificare a reprezentantului legal

Subsemnatul(a) …………………………………………………………, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ………… nr. ……………….……,  eliberat(ă) de ………………………………………………………… la data de………… cu domiciliul în localitatea …………………………………………………………, str. …………………………………………….……. nr. ….…, bl. ….…, sc. ….…, ap. ….…, sectorul/judeţul …………………………………………….……. ,  funcţia …………………………………………….……., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii …………………………………………….…….,

declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

 

Numele …………………………………………….…….

Funcţia …………………………………………….…….

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului 3 ……………………………

Data semnării ………………………

 

3 Toate declaraţiile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

ANEXA Nr. 4

la schemă

 

- Model –

 

ANTET

Datele de identificare – adresă

CUI

Cont bancar

Sediu social

etc.

 

Declaraţie pe propria răspundere privind cofinanţarea 1

 

Subsemnatul(a) …………………………………………………………, identificat(ă) cu B.I./C.I./PASS seria ………… nr. ……………….……,  eliberat(ă) de ………………………………………………………… la data de…………, CNP ……………….……, domiciliat(ă) în localitatea …………………………………………………………, str. …………………………………………….……. nr. ….…, bl. ….…, sc. ….…, ap. ….…, sectorul/judeţul …………………………………………….……. , în calitate de reprezentant legal …………………………………………….……., cu datele de identificare din antet, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că în cazul în care cererea de finanţare depusă pentru proiectul …………………………………………….……. finanţat prin submăsura …………………………………………….……. este selectată, mă oblig să asigur cofinanţarea proiectului.

 

Reprezentant legal

Data ………………………

Semnătura ………………………

Ştampilă

 

 

 

1 În cazul în care prezenta declaraţie va fi redactată pe două sau mai multe pagini/file, fiecare pagină va fi semnată şi ştampilată de reprezentantul legal. Obligatoriu această declaraţie va fi redactată în format tipărit.

 

ANEXA Nr. 5

la schemă

 

- Model –

 

Declaraţie privind încadrarea în funcţie de tipul de întreprindere

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)

 

I. Datele de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii: …………………………………………….…….

Adresa sediului social: …………………………………………….…….

Codul de identificare fiscală: …………………………………………….…….

Numele şi prenumele reprezentantului legal (administrator, preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent): …………………………………………….…….

 

II. Tipul întreprinderii

Bifaţi, după caz, tipul întreprinderii:

a) IMM:

 întreprindere autonomă

în acest caz, datele din tabelul de mai jos (pct. III) sunt preluate din situaţia economico-financiară a solicitantului. Se va completa doar această pagină, fără alte anexe.

 întreprindere parteneră

Se vor completa şi ataşa la declaraţie: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, anexa A „Întreprinderi partenere”, precum şi fişele de parteneriat aferente.

 întreprindere legată

Se vor completa şi ataşa la declaraţie: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, anexa B „Întreprinderi legate”, precum şi fişele de legătură aferente.

b) Alte întreprinderi (întreprinderi mari):

 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 1

 

Exerciţiul financiar de referinţă 2: …………..

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra da afaceri anuală netă

(lei)

Active totale

(lei)

00

000.000,00

000.000,00

 

1 Datele sunt calculate 1h conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. Pentru o cerere de finanţare depusă în cursul anului 2009, exerciţiul financiar de referinţă este 2008. Datele se vor regăsi şi la pct. 1.1 din formularul cererii de finanţare.

 

Important!

 

Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care ar determina încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

 Nu

 Da (În acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior.) Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

 

Numele şi funcţia reprezentantului legal, autorizat să reprezinte întreprinderea: …………………………………………….…….

Data întocmirii

Semnătura: …………………………………………….…….

DD. LL.AAAA

Ştampilă

 

 

 

 

CALCULUL PENTRU ÎNTREPRINDERILE PARTENERE SAU LEGATE

 

Se vor ataşa, după caz:

- anexa A „Întreprinderi partenere”, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale):

- anexa B „Întreprinderi legate”, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

 

Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate

 

Exerciţiul financiar de referinţă: ………………….…….

 

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(lei)

Active totale

(lei)

1. Datele3 întreprinderii solicitante sau cele din situaţiile financiare anuale consolidate (Se vor introduce datele din anexa B4 - tabelul B1.)

 

 

 

2. Datele cumulate în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (Se vor introduce datele din anexa A - tabel A.)

 

 

 

3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (Se vor introduce datele din anexa B - tabelul B2.)

 

 

 

TOTAL:

00

000.000,00

000.000,00

 

Datele incluse pe linia „Total” de mai sus trebuie introduse în tabelul din secţiunea III „Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii” a declaraţiei.

 

3 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.

4 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate îh care întreprinderea este indusă.

 

Anexa A- Întreprinderi partenere

 

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completat㠄fişa de parteneriat” (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

 

Tabelul A

 

întreprinderea parteneră

(denumire, adresă, CUI)

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(lei)

Active totale

(lei)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

...

 

 

 

TOTAL:

00

000.000,00

000.000,00

 

NOTE:

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza „fişei de parteneriat”, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

Datele introduse în secţiunea „Total” vor fi preluate la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (referitor la întreprinderile partenere) din declaraţia privind încadrarea în funcţie de tipul de întreprindere.

Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi „fişe privind legătura dintre întreprinderi” pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

 

Fişa de parteneriat

 

1. Datele de identificare a întreprinderii partenere …………………………………………….…….

Denumirea întreprinderii: …………………………………………………………………….….…….

Adresa sediului social: ………………………………………………………………………….…….

Codul de identificare fiscală: ……………………………………………………..…………….…….

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent: …………………………………………….…….

 

2. Datele referitoare la întreprinderea parteneră

 

Exerciţiul financiar de referinţă: ………………….…….

 

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(lei)

Active totale

(lei)

TOTAL:

00

000.000,00

000.000,00

 

NOTĂ:

Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga „fişa întreprinderii legate” pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

 

3. Calculul proporţional

a) Indicaţi exact proporţia deţinută de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat) în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă: 00,00%

Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată): 00,00%

b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.

 

Tabelul de parteneriat

 

Procent: ...%

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(lei)

Active totale

(lei)

Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 2

00

000.000,00

000.000,00

 

Aceste date se vor introduce în tabelul A.

 

Anexa B - întreprinderi legate

 

A. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii solicitante

 Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi. (Se va completa tabelul B1.)

 Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/nu întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. (Se va completa tabelul B2.)

 

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate, dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare.

 

B. Metode de calcul pe fiecare caz

 

Cazul 1 - Situaţiile consolidate reprezintă baza de calcul.

 

Tabelul B1

 

 

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(lei)

Active totale

(lei)

TOTAL:

00

000.000,00

000.000,00

 

            Datele introduse pe linia „Total” din tabelul de mai sus se vor prelua la pct. 1 din tabelul „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” din declaraţia privind încadrarea în funcţie de tipul de întreprindere.

 

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare

Întreprinderea legată (denumirea)

Adresa sediului social

Codul unic de înregistrare

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent

A.

 

 

 

B.

 

 

 

C.

 

 

 

D.

 

 

 

E.

 

 

 

 

NOTĂ:

Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora, precum şi o „fişă de parteneriat” vor fi adăugate în anexa A la declaraţia privind încadrarea în funcţie de tipul de întreprindere.

Cazul 2 - Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate) se va completa o „fişă de legătur㔠şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2.

 

Tabelul B2

 

Întreprinderea nr.

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(lei)

Active totale

(lei)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

TOTAL:

00

000.000,00

000.000,00

 

NOTE:

Ataşaţi câte o „fişă de legătur㠄pentru fiecare întreprindere de mai sus.

Datele rezultate la linia „Total” se vor prelua la pct. 3 din tabelul „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” din declaraţia privind încadrarea în funcţie de tipul de întreprindere (privind întreprinderile legate).

 

Fişa de legătură

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

 

1. Datele de identificare a întreprinderii partenere

Denumirea întreprinderii: …………………………………………………………………….….…….

Adresa sediului social: ………………………………………………………………………….…….

Codul de identificare fiscală: ……………………………………………………..…………….…….

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent:

 

2. Datele referitoare la întreprinderea legată

 

Exerciţiul financiar de referinţă: ………………….…….

 

Numărul mediu anual de salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(lei)

Active totale

(lei)

TOTAL:

00

000.000,00

000.000,00

 

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din anexa B la declaraţia privind încadrarea în funcţie de tipul de întreprindere.

 

NOTE:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate, dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi „fişa de parteneriat” trebuie introduse în anexa A la declaraţia privind încadrarea în funcţie de tipul de întreprindere.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.