MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 825/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 825         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 5 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

256. - Lege privind exercitarea profesiei de dietetician precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România

 

794. - Decret pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România

 

257. - Lege pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 

795. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 

259. - Lege pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

 

797. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

 

260. - Lege privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

798. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

72. - Hotărâre pentru modificarea art. 6 şi 7 din Hotărârea Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România

 

73. - Hotărâre privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 654 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

848. - Hotărâre pentru aprobarea aderării Ministerului Apărării Naţionale din România la Aranjamentul tehnic dintre Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă, Ministerul Apărării din Republica Italiană, ministrul apărării naţionale din Republica Polonia, şeful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) şi ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apărării din Regatul Spaniei privind încadrarea, finanţarea, administrarea şi sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapidă EUROCORPS (NRDC-EC), semnat la 8 octombrie 2013

 

Aranjament tehnic între Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă, Ministerul Apărării din Republica Italiană, ministrul apărării naţionale din Republica Polonia, şeful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) şi ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apărării din Regatul Spaniei privind încadrarea, finanţarea, administrarea şi sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapidă EUROCORPS (NRDC-EC)

 

Rectificări la:

 - Legea cadastrului şi a publicităţii Imobiliare nr. 7/1996 – republicată în 24 septembrie 2015

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează activităţile şi practicile legate de exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România, denumit în continuare CDR.

Art. 2. - (1) Profesia de dietetician este o profesie liberală, în domeniul sănătăţii umane, furnizoare de servicii conexe actului medical.

(2) Profesia de dietetician are ca principal scop asigurarea unei nutriţii echilibrate a individului şi colectivităţilor umane, în vederea asigurării unei stări bune de sănătate, prin prevenirea stărilor patologice influenţate nutriţional şi prin promovarea, menţinerea şi recuperarea sănătăţii prin mijloace dietetice.

(3) în vederea realizării acestui scop, pe tot timpul exercitării profesiei, dieteticianul trebuie sa acţioneze cu profesionalism, dovedind disponibilitate, competenţă, corectitudine, devotament, loialitate, confidenţialitate şi respect faţă de fiinţa umană.

Art. 3. - (1) în exercitarea profesiei, dieteticianul aplică ştiinţa nutriţiei şi dieteticii în alimentaţia şi educaţia pe teme de alimentaţie a pacienţilor/beneficiarilor de servicii de nutriţie şi dietetică, cât şi a persoanelor ca subiect individual, atât a celor sănătoase, cât şi a celor bolnave.

(2) Dieteticianul contribuie la definirea, evaluarea şi controlul calităţii produselor şi dietelor alimentare oferite pacienţilor/ beneficiarilor de servicii de nutriţie şi dietetică, ţinând cont de principiile şi obiectivele naţionale de prevenţie şi sănătate publică relevante în sfera nutriţiei şi alimentaţiei publice. De asemenea, dieteticianul participă la toate programele de sănătate publică ce implică o componentă alimentară.

(3) Deciziile profesionale ale dieteticianului vor fi luate în limitele competenţei sale profesionale, având în vedere interesul şi drepturile pacienţilor/beneficiarilor de servicii de nutriţie şi dietetică, respectarea voinţei acestora, grija faţă de sănătatea lor şi faţă de sănătatea publică, principiile genera l-acceptate de nutriţie şi dietetică, nediscriminarea între pacienţi/beneficiari de servicii de nutriţie şi dietetică, respectarea demnităţii umane şi a celorlalte principii şi reguli de etică şi deontologie în nutriţie şi dietetică.

(4) Profesia de dietetician se exercită pe bază de libertate profesională în probleme specifice de nutriţie şi dietetică a pacienţilor/beneficiarilor de servicii de nutriţie şi dietetică, fără îngrădiri administrative privind prescrierea de măsuri dietetice şi de nutriţie. Principiul independenţei profesionale conferă dieteticianului dreptul de iniţiativă şi decizie în exercitarea actului profesional, cu asumarea răspunderii pentru calitatea acestuia, în limitele respectării de către pacienţi/beneficiari de servicii de nutriţie şi dietetică a indicaţiilor dietetice primite.

 

CAPITOLUL II

Exercitarea profesiei de dietetician cu drept de liberă practică

 

Art. 4. - Profesia de dietetician se poate exercita în România de către:

a) cetăţeni ai statului român;

b) cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;

c) soţul unui cetăţean român, descendenţii şi ascendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenia acestora, aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român;

d) membrii de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), astfel cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) cetăţenii statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;

f) beneficiarii unui statut de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevăzute la lit. b).

Art. 5. - (1) Profesia de dietetician se exercită pe teritoriul României numai de către persoanele care au obţinut statutul de dietetician autorizat. Pentru obţinerea acestui statut persoanele fizice trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să aibă capacitate juridică civilă deplină de exerciţiu;

b) să posede un titlu oficial de calificare în nutriţie şt dietetică;

c) să fie apte din punct de vedere medical pentru practicarea profesiei;

d) să nu se găsească în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 18;

e) să aibă calitatea de membru al CDR;

f) să se încadreze în una dintre categoriile prevăzute la art. 4.

(2) în sensul prezentei legi, prin titlu oficial de calificare în nutriţie şi dietetică, se înţelege:

a) diploma de licenţă în specializarea nutriţie şi dietetică, eliberată de o instituţie de învăţământ superior, acreditată în România, pe domeniul sănătate, cu o durată de minimum 3 ani (180 de credite);

b) adeverinţă de absolvire a studiilor, eliberată la cererea absolventului, ca urmare a promovării examenului de licenţă, valabilă până la eliberarea diplomei de licenţă, conform prevederilor lit. a), dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;

c) diplomă sau adeverinţă de tipul celei menţionate la lit. a) şi b), obţinută în străinătate şi recunoscută sau echivalată în România, după caz.

(3) Pentru a profesa ca dietetician pe teritoriul României, persoanele prevăzute la art. 4 sunt obligate să deţină o autorizaţie de liberă practică, eliberată de CDR.

(4) în vederea eliberării autorizaţiei de liberă practică trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) să deţină titlu oficial de calificare în nutriţie şi dietetică potrivit alin. (2);

b) să facă dovada efectuării unui an de practică în domeniul nutriţiei şi dieteticii în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în normele metodologice de aplicare a prezentei legi sau să deţină o diplomă de masterat în domeniul nutriţiei şi dieteticii (120 de credite);

c) să promoveze examenul naţional de dietetician autorizat, organizat de către instituţiile de învăţământ superior care au un program de licenţă acreditat în specializarea nutriţie şi dietetică, elaborat în colaborare cu CDR.

Art. 6. - Pentru exercitarea profesiei de dietetician autorizaţia de liberă practică se eliberează şi se reînnoieşte obligatoriu de către CDR, la un interval de 5 ani.

Art. 7. - (1) Persoanele prevăzute la art. 4 lit. b), c), e) şi f) trebuie să susţină examenul prevăzut la art. 5 alin. (4) lit. c).

(2) în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, instituţiile de învăţământ superior care au emis diplome de licenţă în specializarea nutriţie şi dietetică vor organiza primul examen naţional de dietetician autorizat, pentru posesorii de diplomă/adeverinţă de licenţă în specializarea nutriţie şi dietetică care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 5 alin. (4) lit. a) şi b).

(3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Toţi asistenţii medicali dieteticieni care optează pentru exercitarea profesiei de dietetician sunt obligaţi ca, în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să efectueze un stagiu de pregătire specifică, pentru o durată determinată, recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi de Ministerul Sănătăţii, conform standardelor ocupaţionale europene aprobate prin reglementările legale în vigoare, menit să aducă nivelul de pregătire a asistenţilor medicali dieteticieni la nivelul minim de licenţă în dietetică.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (1), atribuţiile dieteticianului pot fi exercitate de către asistentul medical cu competenţă în dietetică, pentru o perioadă de până la 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) După expirarea termenului de 5 ani asistenţii medicali dieteticieni care nu au obţinut o diplomă de licenţă în specializarea nutriţie şi dietetică nu vor putea să mai profeseze în acest domeniu şi vor putea profesa ca asistenţi medicali, aceasta fiind profesia lor de bază.

Art. 9. - Supravegherea şi controlul exercitării profesiei de dietetician se realizează de CDR.

 

CAPITOLUL III

Forme de exercitare a profesiei de dietetician cu drept de liberă practică

 

Art. 10. - Principalele domenii de practică în care activează dieteticianul sunt:

a) dietetician administrativ: activează în managementul serviciilor şi produselor alimentare cu responsabilitatea de a furniza informaţii privind produsele nutriţionale adecvate, hrana de calitate pentru indivizi şi grupuri în stare de sănătate şi de boală, în cadrul unor instituţii sau comunităţi;

b) dietetician clinic: activează la nivelul îngrijirilor medicale primare, secundare şi terţiare, cu responsabilitatea de a planifica, a educa, a supraveghea şi a evalua un plan de alimentaţie, conceput clinic, pentru a asigura pacienţilor/ beneficiarilor de servicii de nutriţie şi dietetică o stare de sănătate nutriţională optimă; dieteticienii clinici pot lucra autonom în cabinete individuale, în instituţii medicale, cabinete medicale, spitale, unităţi staţionare şi cămine de bătrâni;

c) dietetician pentru sănătatea publică sau comunitar: activează cu rol direct în promovarea sănătăţii şi formularea politicilor de promovare a alegerilor produselor alimentare la nivel de individ/grupuri, care să ducă la îmbunătăţirea şi menţinerea sănătăţii nutriţionale concomitent cu minimalizarea riscurilor care decurg din bolile cu determinare nutriţională;

d) cadrele didactice şi cercetătorii care au parcurs ciclul Bologna au posibilitatea de a continua programul de licenţă cu un program de maşter şi apoi cu unul de doctorat;

e) alte domenii de practică în domeniul dieteticii pot fi stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

Art. 11. - (1) Exercitarea profesiei de dietetician se realizează în instituţii publice, private sau în forme autonome de exercitare a profesiei.

(2) Formele autonome de exercitare a profesiei sunt:

a) cabinet individual de dietetică;

b) societate civilă profesională de dietetică.

(3) Formele autonome de exercitare a profesiei de dietetician pot angaja personal salariat, pot încheia contracte de colaborare cu alţi dieteticieni, contracte de conlucrare cu alte forme autonome de exercitare a profesiei, contracte cu furnizorii de bunuri şi servicii necesare activităţii lor, contracte specifice cu unităţi medicale, educaţionale, sociale, sportive, de alimentaţie publică, de îngrijire corporală, de industrie alimentară şi farmaceutică, cu mijloace de comunicare în masă, forme specifice de exercitare a profesiei de medic şi a diverselor alte profesii paramedicale şi alte acte juridice civile, în condiţiile Codului civil şi legilor speciale aplicabile.

 

CAPITOLUL IV

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea CDR

 

Art. 12. - (1) CDR se înfiinţează şi funcţionează ca organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică, atât la nivel naţional, cât şi la nivel teritorial, având ca obiect de activitate controlul, supravegherea şi modul de exercitare a profesiei de dietetician.

(2) Formele de organizare a CDR la nivel naţional şi la nivel teritorial sunt stabilite prin Statutul CDR.

(3) Statutul şi Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al CDR se elaborează, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, de către reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale dieteticienilor şi ai instituţiilor de învăţământ superior care au un program de licenţă acreditat în specialitatea nutriţie şi dietetică şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Statutul CDR prevede modul de organizare al primelor alegeri, structura organizatorică la nivel naţional şi teritorial, precum şi numărul şi durata mandatelor organelor de conducere ale CDR.

Art. 13. - (1) Atribuţiile CDR sunt următoarele:

a) asigură respectarea cadrului legal şi organizatoric pentru exercitarea profesiei de dietetician în condiţiile prezentei legi, inclusiv prin funcţia de control profesional, de autoritate disciplinară şi jurisdicţie profesională;

b) instituie standarde de calitate a serviciilor profesionale în domeniul dieteticii şi norme deontologice în exercitarea profesiei de dietetician;

c) instituie un cadru de promovare şi dezvoltare a competenţei profesionale;

d) reprezintă interesele membrilor săi în faţa autorităţilor publice şi administrative, ta organismele profesionale internaţionale, precum şi în litigiile cu terţii;

e) ţine evidenţa dieteticienilor autorizaţi şi, după caz, acordă, certifică, suspendă şi retrage dreptul de exercitare a profesiei de dietetician pe teritoriul României;

f) mediază şi arbitrează divergenţele dintre dieteticienii autorizaţi, dintre aceştia şi formele autonome de exercitare a profesiei, ori dintre formele de exercitare a profesiei.

(2) Alte atribuţii sunt prevăzute prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL V

Drepturile şi accesul pacienţilor/beneficiarilor de servicii de nutriţie şi dietetică la serviciile medicale oferite de dieteticieni

 

Art. 14. - Toate persoanele au acces liber la consilierea şi terapia dietetică, reglementate conform prezentei legi.

Art. 15. - Persoanele care se adresează unui dietetician beneficiază de confidenţialitatea datelor privind starea lor de sănătate.

Art. 16. - Practicile şi procedurile de nutriţie şi dietetică de care beneficiază populaţia asigurată sunt stabilite prin negociere cu Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi sunt prevăzute în Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, fiind decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 17. - Pentru a exercita profesia de dietetician cu liberă practică, acesta trebuie să devină membru al CDR prin obţinerea autorizaţiei de liberă practică, conform art. 5 alin. (4), în cel mult 5 ani de la absolvirea studiilor de licenţă.

Art. 18. - Este nedemnă şi nu poate exercita profesia de dietetician:

a) persoana care a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură a aduce atingere profesiei de dietetician;

b) persoana care, în exercitarea profesiei de dietetician, a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă.

Art. 19. - (1) Dieteticianul cu drept de liberă practică răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi, a normelor metodologice de aplicare a acesteia şi a Statutului CDR.

(2) Constatarea, cercetarea şi sancţiunile abaterilor disciplinare sunt prevăzute în Statutul CDR.

(3) Analizarea şi soluţionarea cazurilor de malpraxis se fac de către CDR, care poate colabora cu Colegiul Medicilor din România sau, după caz, cu Colegiul Farmaciştilor din România.

(4) Răspunderea disciplinară a dieteticienilor cu drept de liberă practică nu exclude răspunderea penală, contravenţională, civilă sau materială, conform prevederilor legale.

Art. 20. - (1) în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii, cu consultarea instituţiilor de învăţământ superior care au un program de licenţă acreditat în specializarea de nutriţie şi dietetică, emite normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, profesia de dietetician licenţiat, precum şi ocupaţiile prevăzute la art. 10 se introduc în Clasificarea ocupaţiilor din România, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015.

Nr. 256.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2015.

Nr. 794.

 

PARLAMENTUL

 

ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Alineatul (5) al articolului 7 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 18 martie 2014, cu completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(5) Veniturile realizate din paza şi prestarea altor servicii, organizate şi executate, potrivit legii, de unităţile de jandarmi, se varsă integral la bugetul de stat.”

Art. II. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare În structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne.

Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar nu mai devreme de 3 zile de la data publicării.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015.

Nr. 257.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2015.

Nr. 795.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) câte 12 călătorii gratuite, dus-întors, sau 24 de călătorii simple, în cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferată, la tren de orice rang, pentru marii mutilaţi, pentru invalizii de război, precum şi pentru veteranii de război decoraţi cu ordine şi medalii de război.

Veteranii de război decoraţi cu Medalia «Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945», cei nedecoraţi, precum şi văduvele de război au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 6 călătorii interne gratuite, dus-întors, sau la 12 călătorii simple pe calea ferată, la tren de orice rang. Generalii, ofiţerii şi ceilalţi veterani de război decoraţi cu Medalia «Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945» călătoresc la clasa I, iar cei nedecoraţi şi văduvele de război, la clasa a II-a.

Veteranii de război şi văduvele de război care locuiesc în mediul rural au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 12 călătorii interne, dus-întors, gratuite, pe mijloacele de transport auto, pe calea ferată sau pe căile fluviale, la alegere.

În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari, aceştia le pot folosi şi pentru însoţitori. Legitimaţiile de transport tip cârd pot fi utilizate şi de către soţul/soţia sau alte persoane mandatate de titulari să Ie reprezinte interesele, pe bază de procură autentificată, nefiind necesară prezenţa titularului la efectuarea călătoriei.

Însoţitorii marilor mutilaţi şi ai invalizilor de gradul I beneficiază de aceleaşi drepturi de transport gratuit şi la aceeaşi clasă ca şi titularii drepturilor ai căror însoţitori sunt;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015.

Nr. 259.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2015.

Nr. 797.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (5) al articolului 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins: “(5) Numărul maxim de mandate în organele de conducere de la nivel teritorial şi naţional se stabileşte de către Adunarea generală naţională şi este prevăzut în Regulamentul de organizare şi funcţionare al CMDR.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015.

Nr. 260.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2015.

Nr. 798.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 6 şi 7 din Hotărârea Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 77 alin. (5) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolele 6 şi 7 din Hotărârea Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 24 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 6. - În luna octombrie 2016, Comisia va prezenta Senatului raportul final asupra activităţii desfăşurate, însoţit de recomandări de lege ferenda,

Art. 7. - După prezentarea raportului final în luna octombrie 2016, Comisia îşi va înceta activitatea.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2015.

Nr. 72.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

În temeiul prevederilor art. 64 şi 67 din Constituţia României, republicată,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 66 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, la alineatul (2), după punctul XX se introduce un nou punct, punctul XXI, cu următorul cuprins:

“XXI. Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 2 noiembrie 2015 cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2015.

Nr. 73.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 654

din 13 octombrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă în Dosarul nr. 4.193/110/2014 şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1121D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc autorii excepţiei şi părţile Ovidiu Rîpanu şi Compania Naţională “Loteria Naţională” - S.A., faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă. În acest sens, arată că, prin Decizia nr. 279 din 23 aprilie 2015 Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor de lege criticate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 18 mai 2015, pronunţată în Dosarul nr. 4.193/110/2014, Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată, din oficiu, de instanţa de judecată.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă arată că are cunoştinţă despre faptul că prin Decizia nr. 279 din 23 aprilie 2015 Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Legea nr. 53/2003, dar, întrucât această decizie nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data la care cercetarea judecătorească s-a epuizat în cauză, consideră că aceasta nu are relevanţă juridică la momentul pronunţării încheierii prin care a sesizat instanţa de contencios constituţional.

6. Referitor la neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003, arată că aceste dispoziţii aduc atingere prezumţiei de nevinovăţie, dreptului la muncă şi la un trai decent, iar restrângerea adusă acestor drepturi fundamentale este disproporţionată.

7. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

8. Avocatul Poporului, invocând Decizia nr. 279 din 23 aprilie 2015, consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, înscrisurile depuse la dosar de părţi, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, punctul de vedere al Avocatului Poporului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

11. Potrivit încheierii de sesizare, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011. Examinând obiectul cauzei în care a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate, cât şi susţinerile autorului excepţiei, Curtea constată că, în realitate, critica de neconstituţionalitate vizează doar dispoziţiile art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Legea nr. 53/2003, dispoziţii care au următoarea redactare: “(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii; [...]

b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului [...]”

12. Autorul excepţiei consideră că dispoziţiile de lege criticate contravin următoarelor prevederi constituţionale: art. 23 alin. (11) referitor la prezumţia de nevinovăţie, art. 41 referitor la dreptul la muncă şi art. 47 alin. (1) privind dreptul la un nivel de trai decent.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, anterior sesizării sale, prin Decizia nr. 279 din 23 aprilie 2015 a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Legea nr. 53/2003. Această decizie a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 la data de 17 iunie 2015, ulterior datei pronunţării încheierii din 18 mai 2015, prin care Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională în Dosarul nr. 4.193/110/2014. Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă a cunoscut la data pronunţării acestei încheieri Decizia nr. 279 din 23 aprilie 2015, dar, pentru că aceasta nu era încă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, a considerat că nu poate produce efecte în cauză. Totodată, Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă a suspendat soluţionarea Dosarului nr. 4.193/110/2014, având în vedere că, în cauză, a adresat Curţii de Justiţie a Uniunii Europene o întrebare preliminară. Prin aceasta, instanţa de judecată a solicitat Curţii de la Luxembourg să se pronunţe dacă art. 47 alin. 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care reglementează dreptul oricărei persoane la un proces echitabil, se opune unei reglementări interne care, pe de o parte, prevede caracterul general obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale pentru instanţele judecătoreşti doar de la momentul publicării acestora în Monitorul Oficial al României - potrivit art. 147 alin. (4) din Constituţie şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, - iar, pe de altă parte, nu mai reglementează suspendarea judecării cauzei deduse judecăţii nici măcar pe durata cuprinsă între data pronunţării deciziei Curţii Constituţionale şi data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României şi nici posibilitatea revizuirii hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a soluţionat cauza în fond, în situaţia în care, după pronunţarea hotărârii, Curtea Constituţională a respins ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate invocată în cauză, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât, printr-o decizie anterioară, a constatat neconstituţionalitatea aceloraşi prevederi legale care au făcut obiectul excepţiei invocate, aşa cum prevede art. 509 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 134/2010 - privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, interpretat per a contrario.

14. Faţă de cele arătate, Curtea reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, “Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale. “ în cauza de faţă, invocarea excepţiei de neconstituţionalitate şi sesizarea Curţii Constituţionale au intervenit ulterior pronunţării Deciziei de admitere nr. 279 din 23 aprilie 2015, dar anterior publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. De asemenea, litigiul în cadrul căreia a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate nu a fost soluţionat definitiv, fiind o cauză pendinte la data pronunţării prezentei decizii. Or, dacă, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituţie, deciziile Curţii Constituţionale sunt definitive şi general obligatorii de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, opozabilitatea cazului de inadmisibilitate prevăzut de art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 faţă de instanţa de contencios constituţional intervine de la momentul pronunţării deciziei de admitere, şi nu de la data publicării, aşa cum s-a precizat şi prin Decizia nr. 319 din 29 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 25 aprilie 2012. Aşa fiind, Curtea Constituţională nu ar putea pronunţa o nouă decizie de admitere a dispoziţiilor de lege a căror constituţionalitate a constatat-o la o dată anterioară. Prin urmare, Curtea apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a devenit inadmisibilă.

15. Curtea apreciază că este necesar să precizeze că, de vreme ce Decizia nr. 279 din 23 aprilie 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, aceasta urmează a-şi produce efectele sale erga omnes, inclusiv în cauza pendinte în care a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate. De altfel, aşa cum s-a reţinut şi prin Decizia nr. 23 din 3 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 11 martie 2015, paragraful 15, chiar dacă litigiul în care a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate ar fi fost soluţionat definitiv, decizia Curţii Constituţionale de respingere a excepţiei ca devenită inadmisibilă, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, ar fi constituit motiv de revizuire, potrivit art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă, dacă excepţia de neconstituţionalitate ar fi fost ridicată anterior publicării deciziei Curţii Constituţionale de admitere. În consecinţă, soluţia procedurală în cauza de faţă nu împiedică, ci, din contră, dă posibilitatea valorificării deciziei de admitere menţionate în condiţiile arătate.

16. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Bacău - Secţia I civilă în Dosarul nr. 4.193/110/2014.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bacău - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 13 octombrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea aderării Ministerului Apărării Naţionale din România la Aranjamentul tehnic dintre Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă, Ministerul Apărării din Republica Italiană, ministrul apărării naţionale din Republica Polonia, şeful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) şi ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apărării din Regatul Spaniei privind încadrarea, finanţarea, administrarea şi sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapidă EUROCORPS (NRDC-EC), semnat la 8 octombrie 2013

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă aderarea Ministerului Apărării Naţionale din România la Aranjamentul tehnic dintre Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă, Ministerul Apărării din Republica Italiană, ministrul apărării naţionale din Republica Polonia, şeful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) şi ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apărării din Regatul Spaniei privind încadrarea, finanţarea, administrarea şi sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapidă EUROCORPS (NRDC-EC), semnat la 8 octombrie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Valeriu Nicuţ,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 7 octombrie 2015.

Nr. 848.

 

ARANJAMENT TEHNIC

între Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă, Ministerul Apărării din Republica Italiană, ministrul apărării naţionale din Republica Polonia, şeful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) şi ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apărării din Regatul Spaniei privind încadrarea, finanţarea, administrarea şi sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapidă EUROCORPS (NRDC-EC)*)

 


*) Traducere.

 

CUPRINS

 

Introducere

I Definiţii

II Scop

III Sarcinile şi statutul Comandamentului EUROCORP (HQ EC)

IV Statutul personalului şi pretenţii

V Responsabilităţi

VI Disciplina şi responsabilităţile naţionale

VII Procedurile financiare

VIII Dispoziţii referitoare la buget şi contabile

IX Aranjamente de sprijin al personalului

X Facilităţi şi recreere

XI Revizuire, amendamente, diferenţe şi cererile de aderare ale altor naţiuni asociate Membre NATO

XII Intrarea în vigoare şi valabilitatea

Semnături

 

Anexe

A. Lista de acronime

B. Extras din Statul de organizare la pace (PE) HQ EC (Peace Establishment (PE) HQ EC)

C. Termeni de referinţă ai Comitetului de Resurse al HQ EC

 

Introducere

 

Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă, Ministerul Apărării din Republica Italiană, ministrul apărării naţionale din Republica Polonia, şeful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia)

şi

ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului şi ministrul apărării din Regatul Spaniei, denumiţi în continuare semnatari,

având în vedere Tratatul Atlanticului de Nord din 4 aprilie 1949,

având în vedere Acordul dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord, referitor la statutul forţelor lor, din 19 iunie 1956 (NATO SOFA),

având în vedere Tratatul privind EUROCORPS şi statutul Comandamentului acestuia între Republica Franceză, Republica Federală Germania, Regatul Belgiei, Regatul Spaniei şi Marele Ducat al Luxemburgului, încheiat la Bruxelles în data de 22 noiembrie 2004 şi intrat în vigoare la 26 februarie 2009 (Tratatul de la Strasbourg - ToS),

având în vedere Acordul special cu privire la condiţiile folosirii EUROCORPS în cadrul Alianţei Nord-Atlantice (Acordul SACEUR), din 21 ianuarie 1993, şi înţelegerile tehnice pentru procedurile operaţionale de planificare ale Corpului European, Planificare logistică, Sprijin în domeniul sistemelor de comunicaţii şi informatică, Finanţare şi infrastructură, toate din data de 1 mai 1995,

având în vedere înţelegerea tehnică dintre ministrul apărării naţionale din Republica Elenă, ministrul apărării naţionale din Republica Polonia, şeful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) şi ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul federal al apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Republica Franceză, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului şi ministrul apărării din Regatul Spaniei cu privire la încadrarea, finanţarea, administrarea şi sprijinul Comandamentului EUROCORPS NATO al Corpului de reacţie rapidă EUROCORPS (NRDC EC), încheiat la Strasbourg la data de 3 septembrie 2002, inclusiv anexa B, aderarea Ministerului Apărării Republicii Italiene în data de 31 ianuarie 2009,

având în vedere înţelegerea tehnică dintre ministrul federal al apărării din Republica Austria, Ministerul Apărării din Finlanda şi Ministerul Apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, ministrul apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului şi ministrul apărării din Regatul Spaniei cu privire la încadrarea, finanţarea, administrarea şi sprijinul Comandamentului EUROCORPS, încheiat la data de 26 februarie 2003, şi orice amendamente la acesta, denumit în continuare TA EU al naţiunilor membre,

având în vedere că Comitetul Militar NATO, în Şedinţa format şefi de State Majore (cu numărul de înregistrare MC/CS-141, 6 decembrie 2000), a salutat angajamentul naţiunilor de a întări capabilităţile militare ale Alianţei prin oferirea Comandamentelor pentru noua Structură de forţe a NATO şi a acceptat toate propunerile pentru HRF (L) aşa cum au fost oferite pentru a fi selectate de către Comitetul Militar în calitate de Comandament HRF (L) (HRF(L) HQ) în fondul comun al Comandamentelor GRF (L) (GRF HQs) în funcţie de capacitatea de a întruni toate criteriile militare convenite, după cum sunt stabilite în IMSM-950-00 şi IMSM-848-00,

având în vedere documentul MC-586 aprobat la 13 ianuarie 2011 de către Comitetul Militar al NATO, comandamentul HRF (L) (HRF(L) HQ) oferit de Belgia, Germania, Franţa, Luxemburg şi Spania va fi denumit în continuare:

Comandamentele EUROCORPS - HQ EC.

Luând act că prin MC-586, Comitetul Militar a ordonat că acest tip de comandamente trebuie încadrate şi finanţate pe plan naţional sau multinaţional,

luând act că HQ EC este un Comandament multinaţional înzestrat cu putere legală şi contractuală, în conformitate cu legislaţia naţională, în concordanţă cu Tratatul de la Strasbourg,

recunoscând principiul conform căruia HQ EUROCORPS este deschis statelor EU şi NATO, semnatarii au convenit, prin urmare, cu privire la următorul aranjament tehnic (TA):

 

SECŢIUNEA I

Definiţii

 

1.1. EUROCORPS (EC) înseamnă corpul multinaţional constituit din Comandamentul şi unităţile pentru care părţile contractuale la ToS au transferat comanda Comandantului general al EUROCORPS.

1.2. Comandamentul EUROCORPS (HQ EC) înseamnă Statul Major Multinaţional al EUROCORPS, cu elementele de legătură desemnate de la Forţele Aeriene şi Forţele Navale, precum şi elementele de comandă şi sprijin ale acestui Stat Major.

1.3. Naţiuni membre NATO înseamnă acele state membre ale Tratatului Organizaţiei Atlanticului de Nord care vor asigura sprijin financiar şi cu personal HQ EC, care nu sunt Naţiuni cadru.

1.4. Naţiune cadru înseamnă părţile contractante ale ToS.

1.5. Statul gazdă înseamnă partea contractantă la ToS pe teritoriul căreia este localizat Comandamentul EUROCORPS sau parte din acesta.

1.6. Comitetul Comun înseamnă comitetul format din şefii apărării şi directorii politici ai ministerelor afacerilor externe ale părţilor contractante la ToS sau reprezentanţii acestora.

1.7. Comitetul HQ EC însemnă comitetul executiv format din reprezentanţi ai Naţiunilor cadru, ai Naţiunilor asociate membre NATO şi din reprezentanţi ai Naţiunilor asociate membre UE, în conformitate cu înţelegerea tehnică a Naţiunilor asociate ale UE (TA EU).

1.8. Buget de administrare înseamnă bugetul multinaţional al EC, excluzând costurile de investiţii.

1.9. Naţiunea Secretariat înseamnă Naţiunea cadru care deţine poziţia rotaţională a Secretariatului Comitetului Comun.

 

SECŢIUNEA II

Scop

 

Scopul acestui TA este de a stabili dispoziţiile de participare a Naţiunilor asociate membre NATO la activităţi ale EC prin asocierea personalului acestora la HQ EC, prin stabilirea procedurilor de încadrare, finanţare, administrare şi sprijin al HQ EC, precum şi împărţirea costurilor între semnatari,

 

SECŢIUNEA III

Sarcinile şi statutul HQ EC

 

3.1. Relaţiile de comandă care autorizează HQ EC să îşi îndeplinească sarcinile pe timp de pace, la criză sau operaţii care vizează NATO sunt detaliate în ToS, Acordul SACEUR şi în acest aranjament tehnic.

3.2. HQ EC va fi pus la dispoziţie şi finanţat corespunzător de către Naţiunile cadru şi naţiunile asociate membre NATO, astfel încât să fie capabil să sprijine toate activităţile de instrucţie ŞI exerciţiile cuprinse în Programul Exerciţiilor Militare al NATO, cunoscut ca şi Directiva Programului de Exerciţii Militare (MEDP). În plus, HQ EC va fi pus la dispoziţie şi finanţat suficient pentru a putea conduce programele de instrucţie aprobate de Naţiunile cadru, pentru a asigura disponibilitatea pentru sarcinile NATO în conformitate cu nivelurile şi timpii de reacţie, aşa cum sunt definiţi în MC-586.

 

SECŢIUNEA IV

Statutul personalului şi pretenţii

 

Statutul legal al personalului Naţiunilor asociate membre ale NATO şi rezolvarea pretenţiilor decurgând din daune vor face obiectul prevederilor NATO SOFA, atunci când şi unde este aplicabil.

 

SECŢIUNEA V

Responsabilităţi

 

5.1. Fiecare Naţiune asociată membră NATO va desemna în cadrul HQ EC personal corespunzător pentru a încadra funcţiile stabilite în anexa B în timp corespunzător. Rotaţia personalului este responsabilitatea Naţiunii asociate membre NATO. Mandatul nu va fi mai scurt de doi ani. Rotaţia personalului va fi anunţată cu două luni înaintea terminării mandatului. Naţiunea asociată membră NATO va fi responsabilă de notificarea în timp corespunzător a rotaţiei către Naţiunea Secretariat. Naţiunea Secretariat va informa la rândul ei Comandantul generai al EC.

5.2. Înţelegerile informale încheiate în scris între Comandantul general al EC şi reprezentanţii naţionali ai oricărei Naţiuni asociate membre NATO interesate pot permite modificări în alocarea posturilor prevăzute în anexa B, fără a modifica numărul posturilor, până la nivelul de OF-2 inclusiv.

5.3. Orice suplimentare sau reducere a posturilor alocate prin anexa B sau orice schimbare în alocarea aprobată a posturilor, pentru funcţiile cu grad de OF- 3 sau mai mari, poate fi realizată numai printr-o notificare în scris, cu 12 luni înainte, Naţiunii Secretariat, care la rândul ei va informa celelalte Naţiuni cadru şi Naţiunile asociate membre NATO. Toate modificările referitoare la posturile alocate Naţiunilor asociate membre NATO vor fi hotărâte de către Comitetul HQ EC, prin unanimitate.

5.4. Fişele posturilor, inclusiv orice schimbare a acestora, vor face obiectul acordului Naţiunii asociate membre NATO, prin reprezentantul naţional. HQ EC va încadra personal, conform cerinţelor din fişele posturilor. Naţiunile asociate membre NATO vor asigura personal conform cerinţelor din fişele posturilor.

 

SECŢIUNEA VI

Disciplina şi îndatoririle naţionale

 

6.1. Personalul va face obiectul conduitei de disciplină specifică naţiunii asociate membre NATO, indiferent de subordonarea funcţională a sa în cadrul HQ EC.

Naţiunea asociată membră NATO se va asigura că personalul ei se va conforma directivelor HQ EC. La solicitarea Comandantului general al EUROCORPS, personalul naţiunilor asociate membre NATO poate fi eliberat din funcţie, pe baza unor motive şi argumente bine întemeiate, cu decizia Naţiunii membre NATO.

Reprezentanţii naţionali sau delegaţii acestora, în materie de disciplină şi îndatoriri naţionale ale personalului din forţele armate, deţin competenţa şi toate puterile conferite de legile şi reglementările naţionale în vigoare.

Principiile Directivei ACE 45 - 1, capitolul 9, se vor aplica pentru a modifica cele menţionate mai sus, în funcţie de necesităţi. În caz de contradicţii, conţinutul acestui TA va prevala/

6.2. În principiu, întreg personalul este eligibil pentru a executa misiuni în zone de conflict. Totuşi, personalul unei Naţiuni asociate membre NATO nu va executa misiuni în zone de conflict, fără acordul prealabil al naţiunii respective, care va fi adus la cunoştinţă prin intermediul reprezentantului naţional.

6.3. Naţiunile asociate membre NATO nu vor retrage din cadrul HQ EC personalul desemnat permanent, până ce acesta nu va fi înlocuit/augmentat de către personal bine pregătit care să fie în măsură să asigure capacitatea operaţională de acţiune, în caz de urgenţe naţionale, HQ EC va trata cu atenţia cuvenită toate solicitările în această privinţă.

 

SECŢIUNEA VII

Procedurile financiare

 

Finanţarea naţională:

7.1. Fiecare naţiune asociată membră NATO va acoperi costurile pentru:

a) personalul desemnat de aceasta să facă parte din HQ EC în conformitate cu capitolul V şi cheltuielile legate de acest personal şi orice element de sprijin naţional sau altă reprezentare naţională, în afară de cele cuprinse în structura personalului, anexa B, precum şi costurile legate de transport şi diurnă. Aceste cheltuieli se plătesc conform reglementărilor naţionale. Acestea se aplică de asemenea costurilor pe care le implică numirea iniţială în post şi sfârşitul acestuia, precum şi costurilor de călătorie asociate lor;

b) orice echipament sau personal suplimentar faţă de ce asigură Naţiunile cadru, adus în HQ EC;

c) sistemele de comunicaţii şi informatică ce decurg din cerinţele naţionale;

d) costurile suplimentare care derivă din echipamente sau facilităţi speciale, necesare pentru a întruni condiţiile naţionale necesare de funcţionare (incluzând clădiri, facilităţi de petrecere a timpului liber, sport), şi din orice costuri naţionale curente.

7.2. Naţiunile cadru nu sunt responsabile de costurile necesare întreţinerii dependenţilor personalului Naţiunilor asociate membre NATO.

Finanţare NATO:

7.3. În cazul finanţărilor NATO, regulile şi politicile NATO de finanţare aprobate de Consiliul Nord-Atlantic (NAC) sau de comitetele de finanţare în vigoare se vor aplica întocmai şi pentru HQ EC.

Finanţări comune:

7.4. Naţiunile asociate membre NATO vor contribui la bugetul de funcţionare.

7.5. Când Comitetul Comun nu decide altfel, contribuţia fiecărei Naţiuni asociate membre NATO va fi calculată astfel:

[Bugetul de funcţionare validat pentru un an Y/numărul posturilor semnalate în statul de organizare la pace (PE) HQ EC (Naţiunile cadru plus Naţiunile asociate membre NATO/EU) la data de 1 ianuarie a anului fiscal “Y”] x numărul posturilor semnalate ale Naţiunii membre NATO în cadrul PE la data de 1 ianuarie a anului fiscal “Y”.

 

SECŢIUNEA VIII

Dispoziţii referitoare la buget şi contabile

 

8.1. Finanţările comune vor fi reglementate în conformitate cu regulamentele bugetare şt financiare (BFR).

8.2. Comandantul general al EC va pregăti în fiecare an estimări ale cheltuielilor care decurg din bugetul de funcţionare, pentru următorul an fiscal şi pentru următorii patru ani.

Aceste estimări vor fi supuse spre examinare oficial Naţiunilor asociate membre NATO în cadrul întrunirii anuale a Comitetului de resurse ai HQ EC (ECRB).

8.3. ECRB va analiza bugetul de funcţionare executat şi va aproba în unanimitate contribuţiile financiare ale Naţiunilor asociate membre NATO.

8.4. Ca urmare a examinării de către ECRB a bugetului de funcţionare executat, Naţiunile asociate membre NATO vor plăti contribuţiile totale pentru anul “Y”, în anul fiscal “Y+1”. Această contribuţie financiară va fi onorată în termen de 60 de zile de la primirea facturii emise de HQ EC şi va fi achitată în euro, prin transfer bancar în contul HQ EC precizat în solicitarea de fonduri.

8.5. Naţiunile asociate membre NATO vor achita şi comisioanele transferurilor bancare.

 

SECŢIUNEA IX

Sprijinul personalului

 

HQ EC va asigura, în funcţie de posibilităţi, în concordanţă cu prevederile prevăzute în acest TA şi conform cerinţelor, legilor şi regulamentelor statelor gazdă, sprijinul logistic şi serviciile pentru personalul Naţiunilor asociate membre NATO şi dependenţilor acestuia, după cum urmează:

a) asistenţă în asigurarea cazării;

b) accesul de către personalul HQ EC şi a dependenţilor acestuia la facilităţile de recreere, precum şi folosirea acestora, pe aceeaşi bază în care personalului Naţiunilor cadru îi este acordat un astfel de acces;

c) acces la sălile de mese şi cluburi.

 

SECŢIUNEA X

Facilităţi şi recreere

 

Personalul Naţiunilor asociate membre NATO şi dependenţii acestuia vor avea acces fa facilităţile de recreere puse la dispoziţie oficial de statul gazdă, în funcţie de disponibilitate şi de condiţiile stabilite de statul gazdă.

 

SECŢIUNEA XI

Revizuire, amendamente, diferenţe şi cererile de aderare ale altor Naţiuni asociate membre NATO

 

11.1. Comitetul HQ EC se va întruni cel puţin o dată pe an. Aceste întruniri vor fi prezidate de un reprezentant al Naţiunii Secretariat. La întruniri va participa personal din cadrul HQ EC, conform solicitărilor.

11.2. Orice semnatar al acestui TA poate propune amendamente la oricare dintre prevederile acestuia. Orice astfel de amendament va intra în vigoare după acceptarea în scris a acestuia de către toţi semnatarii TA. Modificări ale anexelor acestui TA pot fi făcute prin decizie unanimă a semnatarilor acestui TA, în cadrul Comitetului HQ EC.

11.3. Orice neînţelegere între semnatari referitoare la interpretarea şi aplicarea acestui TA se va soluţiona prin negociere directă între aceştia. Dacă negocierea directă eşuează, problema va fi supusă analizei Comitetului HQ EC, care va lua o decizie prin unanimitatea semnatarilor acestui TA.

11.4. Orice stat membru NATO poate solicita să adere la acest TA. Solicitarea va fi adresată în scris către Naţiunea Secretariat. Solicitarea, împreună cu aprobarea scrisă a Comitetului Comun, va constitui aderarea naţiunii membre NATO solicitante la acest TA şi va intra în vigoare fie în ultima zi din luna următoare aprobării scrise de către Comitetul Comun, fie în situaţia în care în conformitate cu legislaţia internă a Naţiunii asociate, membră NATO, acest TA urmează să facă obiectul ratificării, de la data notificării Naţiunii Secretariat cu privire la îndeplinirea procedurii legale interne. În acest caz se poate lua decizia asupra punerii în aplicare provizorii a acestui TA pentru Naţiunea asociată membră NATO solicitantă. Aceasta va face obiectul următoarelor condiţii:

a) solicitarea din partea Naţiunii asociate membre NATO în documentele de aderare;

b) aprobarea implementării provizorii a TA de către Comitetul Comun.

După aderare, titlul acestui TA va fi schimbat în mod corespunzător. Termenii şi condiţiile practice ale aderării vor fi aprobate în unanimitate de către Comitetul HQ EC

 

SECŢIUNEA XII

Intrarea în vigoare şi valabilitatea

 

12.1. Acest aranjament tehnic va intra în vigoare în ziua semnării lui de către prima naţiune asociată membră NATO, după semnarea de către toate Naţiunile cadru. Pentru fiecare stat semnatar se aplică începând cu data semnării lui.

12.2. Acest TA îşi poate înceta valabilitatea în orice moment, cu consimţământul tuturor semnatarilor. Orice Naţiune asociată membră NATO se poate retrage din acest TA, cu notificarea prealabilă scrisă, cu 12 luni înaintea datei retragerii, înaintată Naţiunii Secretariat, care va notifica toţi semnatarii. Naţiunea asociată membră NATO care se retrage va continua să sprijine orice obligaţii care derivă din acest TA, până la data retragerii. Aceasta include şi orice contribuţie care trebuie achitată după data retragerii, în conformitate cu mecanismul de contribuţie descris în capitolul 8.4. În cazul încetării valabilităţii acestui TA sau al retragerii oricărui semnatar din acest TA, Comitetul Comun va discuta viitorul alocării posturilor, precum şi orice altă implicaţie.

12.3. Încheiat într-un exemplar original în limbile olandeză, engleză, franceză, germană şi spaniolă, fiecare variantă fiind egal autentică. Textul original va fi păstrat de către HQ EC, care va oferi copii certificate semnatarilor.

 

Strasbourg

Pentru Ministerul Apărării din Republica Italiană

Nume: indescifrabil

Data: 8.10.2013

 

 

Pentru ministrul apărării din Republica Franceză

Nume: indescifrabil

Data: 8,10.2013

 

Pentru ministrul apărării naţionale din Republica Polonia

Nume: indescifrabil

Data: 8.10.2013

 

Pentru Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania

Nume: indescifrabil

Data: 8.10.2013

 

Pentru şeful Statului Major General din Republica Turcia

(reprezentând Guvernul Republicii Turcia). Pentru Republica Turcia acest aranjament tehnic va intra în vigoare după îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

 

Pentru ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului

Nume: indescifrabil

Data: 8.10.2013

 

Pentru ministrul apărării din Regatul Belgiei

Nume: indescifrabil

Data: 8.10.2013

 

Pentru ministrul apărării din Regatul Spaniei

Nume: indescifrabil

Data: 8.10.2013

 

 

ANEXA A

la aranjamentul tehnic

 

Listă de acronime

 

EC

EUROCORPS

ECRB

Comitetul de resurse al HQ EC

HQ EC

Comandamentul EUROCORPS

NATO SOFA

Acord între părţile semnatare ale Tratatului Atlanticului de Nord, referitor la statutul forţelor lor, din 19 iunie 1995

Acordul SA-CEUR

Acord special referitor la condiţiile de angajare EUROCORPS în cadrul Alianţei Nord-Atlantice

TA

Aranjament tehnic

ToS

Tratatul de la Strasbourg

 

ANEXA B

la aranjamentul tehnic

 

EXTRAS*)

din organizarea de pace (PE) a HQ EC la data de 8 octombrie 2013

 


*) Extrasul este reprodus în facsimil.

 

COMANDANT ŞI CONSILIERI

 

NUMĂR POST

SECŢIA

DENUMIRE POST

GRAD

OBSERVAŢII

GSO

SPECIALITATE

NAŢIONA- LITATE

COMANDANTUL EC

COM-01-01

COMANDANT

COMANDANT

OF-8

-

 

ROT

COM-02-01

ASISTENT MILITAR

ASISTENT MILITAR

OF-3/4

X

 

FRA

COM-03-01

OFIŢER EXECUTIV+ADC

OFIŢER EXECUTIV+ADC

OF-2

-

 

ROT

COM-04-01

SUPORT ADMINISTRATIV

ŞEF SECRETARIAT

OR-8/9

-

 

ROT

COM-04-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT/ŞOFER

OR-3/4

-

 

ROT

LOCŢIITOR

DCOM-01-01

LOCŢIITOR

LOCŢIITOR

OF-7

-

 

ROT

DCOM-02-01

ASISTENT MILITAR

ASISTENT MILITAR

OF-3/4

-

 

ROT

DCOM-02-02

OFIŢER EXECUTIV +ADC

OFIŢER EXECUTIV +ADC

OF-2/3

-

 

ROT

DCOM-03-01

SUPORT ADMINISTRATIV

ŞEF SECRETARIAT

OR-8/9

-

 

ROT

DCOM-03-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT/ ŞOFER

OR-3/4

-

 

ROT

 

CELULA AERIANĂ

AREC-01-01

ŞEF

ŞEF CELULĂ AERIANĂ

OF-5

X

 

ROT

AR EC-02-01

PLANURI

ŞEF PLANURI

OF-4

X

 

ROT

AR EC-02-02

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR, OPERAŢII ŞI EXERCIŢII

OF-3/4

-

 

GER

AR EC-02-03

PLANURI

ŞEF ADMINISTRATIV

OR-8

-

 

GER

AR EC-02-04

PLANURI

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-7/8

-

 

BEL

AR EC-02-05

PLANURI

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-7/8

-

 

FRA

AR EC-02-06

PLANURI

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-7/8

-

 

SPA

AR EC-03-01

OPERAŢII

ŞEF OPERAŢII

OF-4

X

 

ROT

AR EC-03-02

OPERAŢII

ŞEF SECŢIE OPERAŢII OFENSIVE

OF-3/4

-

ASFAO

FRA

AREC-03-03

OPERAŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII

OF-3/4

-

ASFAO

GER

AR EC-03-04

OPERAŢII

SUBOFIŢER DE INFORMAŢII

OR-7/8

 

INTEL

FRA

AR EC-03-05

OPERAŢII

ŞEF SECŢIE OPERAŢII OFENSIVE

OF-3/4

-

GBAD

GER

AR EC-03-06

OPERAŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII

OF-3/4

-

 

BEL

AR EC-03-07

OPERAŢII

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR ASACS

OR-7/8

-

 

FRA

AR EC-04-01

SUPORT

ŞEF SUPORT

OF-4

X

 

ROT

AR EC-04-02

SUPORT

ŞEF SECŢIE TRANSPORT AERIAN

OF-3/4

-

 

FN

AR EC-04-03

SUPORT

ŞEF SECŢIE COMUNICAŢII

OF-2/3

-

 

GER

AR EC-04-04

SUPORT

SUBOFIŢER DE COMUNICAŢII

OR-7/8

-

 

BEL

 

REPREZENTANT FORŢE NAVALE

NAVEC-O1-01

ŞEF

REPREZENTANT SEF LEGĂTURĂ CU FORŢELE NAVALE

OF-5

X

 

ROT

 

CONSILIER JURIDIC

LEG-01-01

CONSILIERI JURIDICI

CONSILIER JURIDIC

CIV/ OF-5

-

JURIDIC

FRA

LEG-01-02

CONSILIERI JURIDICI

CONSILIER JURIDIC

CIV/ OF-5

-

JURIDIC

GER

LEG-01-03

CONSILIERI JURIDICI

CONSILIER JURIDIC

OF-4

-

JURIDIC

BEL

LEG-01-04

CONSILIERI JURIDICI

CONSILIER JURIDIC

OF-3/4

-

JURIDIC

SPA

LEG-01-05

CONSILIERI JURIDICI

CONSILIER JURIDIC

OF-3/4

-

JURIDIC

POL

LEG-02-01

ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV-ŞOFER

CIV/ OR-8

-

 

GER

LEG-02-02

ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV-ŞOFER

CIV/OR-7/8

-

 

FRA

 

AFACERI PUBLICE

PAO-01-01

ŞEF AFACERI PUBLICE

ŞEF AFACERI PUBLICE

OF-5

X

 

ROT

PAO-02-01

ADMINISTRATIV

ŞEF ADMINISTRATIV

OR-8/9

-

 

BEL

PAO-02-02

ADMINISTRATIV

ASISTENT/ŞOFER

OR-3/4

-

 

SPA

PAO-03-01

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI/LOCTIITOR SEF AFACERI PUBLICE

OF-4

-

 

FRA

PAO-03-02

PLANURI

PURTĂTOR DE CUVÂNT

OF-3/4

-

 

POL

PAO-04-01

INFO DIRECTOR

ŞEF OPERAŢII DE MEDIA

OF-4

-

 

GER

PAO-04-02

INFO DIRECTOR

ASISTENT PENTRU REŢELE

CIV

-

 

GER

PAO-04-03

INFO DIRECTOR

SUBOFIŢER PENTRU OPERAŢII DE MEDIA

OR-7/9

-

 

SPA

PAO-04-04

INFO DIRECTOR

OFIŢER DE STAT MAJOR, ANALIZĂ MEDIA

OF-3/4

-

 

SPA

PAO-04-05

INFO DIRECTOR

OFIŢER DE STAT MAJOR, INFORMARE INTERNĂ

OF-3/4

-

 

BEL

PAO-04-06

INFO DIRECTOR

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR, INFORMARE INTERNĂ

OR-8

-

 

FRA

PAO-04-07

INFO DIRECTOR

FOTOGRAF

OR-5/6

 

 

GER

PAO-04-08

INFO DIRECTOR

FOTOGRAF

OR-3/4

-

 

BEL

PAO-04-09

INFO DIRECTOR

ADMINISTRATOR DE REŢEA

CIV

-

 

FRA

 

ŞEF DE STAT MAJOR

COS-01-01

ŞEF DE STAT MAJOR

ŞEF DE STAT MAJOR

OF-6/7

-

 

ROT

COS-02-01

ASISTENT MILITAR

ASISTENT MILITAR

OF-3/4

-

 

LUX

COS-C2-02

ASISTENT MILITAR

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-8/9

-

 

LUX

COS-03-01

OFIŢER EXECUTIV+ ADC

OFIŢER EXECUTIV+ADC

OF-2/3

-

 

ROT

COS-04-01

SUPORT ADMINISTRATIV

ŞEF SECRETARIAT

OR-8/9

-

 

ROT

COS-04-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT/ŞOFER

OR-3/4

-

 

ROT

 

DIRECTORUL STATULUI MAJOR

DOS-01-01

ŞEF

DIRECTOR AL STATULUI MAJOR

OF-5

X

 

ROT

DOS-02-01

BIROU COORDONARE

OFIŢER DE STAT MAJOR COORDONARE-INFO MANAGEMENT

OF-3/4

-

 

FRA

DOS-02-02

BIROU COORDONARE

OFIŢER DE STAT MAJOR COORDONARE-INFO MANAGEMENT

OF-3

-

 

FN

DOS-02-03

BIROU COORDONARE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-8

-

 

GER

DOS-02-04

BIROU COORDONARE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV-INFO MANAGEMENT

OR-7/8

-

 

BEL

DOS-02-05

BIROU COORDONARE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV-ŞOFER

OR-3/4

 

 

SPA

DOS-02-0B

BIROU COORDONARE

ASISTENT AL DIRECTORULUI

OR-7

-

 

FN

DOS-03-01

REGISTRATURĂ

CURIER ŞEF

OR-8/9

-

 

SPA

DOS-03-02

REGISTRATURĂ

CURIER

OR-5/6

 

 

FRA

DOS-03-03

REGISTRATURĂ

CURIER MESAJE CLASIFICATE

OR-7/8

-

 

BEL

DOS-0344

REGISTRATURĂ

CURIER MESAJE CLASIFICATE

OR-7/8

-

 

GER

DOS-03-05

REGISTRATURĂ

CURJER MESAJE CLASIFICATE

OR-7/8

-

 

SPA

DOS-03-06

REGISTRATURA

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

FRA

DOS-03-07

REGISTRATURA

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

GER

DOS-03-08

REGISTRATURA

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

BEL

DOS-03-09

REGISTRATURĂ

ASISTENT-ŞOFER

OR-1/3

-

 

SPA

DOS-04-01

SERVICII LINGVISTICE

ŞEF SERVICII LINGVISTICE

CIV

-

 

GER

DOS-04-02

SERVICII LINGVISTICE

LOCTIITOR-TRANSLATOR GERMANĂ- FRANCEZĂ

CIV

-

 

FRA

DOS-04-03

SERVICII LINGVISTICE

TRANSLATOR GERMANĂ-FRANCEZĂ

CIV

-

 

GER

DOS-04-04

SERVICII LINGVISTICE

TRANSLATOR GERMANĂ-FRANCEZĂ

CIV

-

 

FRA

DOS-04-05

SERVICII LINGVISTICE

TRANSLATOR GERMANĂ-FRANCEZĂ

CIV

-

 

FRA

DOS-04-06

SERVICII LINGVISTICE

TRANSLATOR SPANIOLĂ-ENGLEZĂ

CIV

-

 

SPA

DOS-04-07

SERVICII LINGVISTICE

TRANSLATOR ENGLEZĂ-FRANCEZĂ

CIV

-

 

FRA

DOS-04-08

SERVICII LINGVISTICE

TRANSLATOR GERMANĂ-ENGLEZA

CIV

-

 

GER

DOS-04-09

SERVICII LINGVISTICE

TRANSLATOR ENGLEZĂ-FRANCEZĂ

CIV

-

 

FRA

DOS-04-10

SERVICII LINGVISTICE

TRANSLATOR OLANDEZĂ-FRANCEZĂ

CIV

-

 

BEL

DOS-04-11

SERVICII LINGVISTICE

TRANSLATOR OLANDEZĂ-FRANCEZÂ

CIV

-

 

BEL

DOS-04-12

SERVICII LINGVISTICE

TRANSLATOR GERMANĂ-SPANIOLA

CIV

-

 

SPA

DOS-04-13

SERVICII LINGVISTICE

ASISTENT LINGVISTIC

CIV

-

 

FRA

DOS-04-14

SERVICII LINGVISTICE

ASISTENT LINGVISTIC

CIV

-

 

GER

DOS-04-15

SERVICII LINGVISTICE

INTERPRET POLONEZĂ-FRANCEZĂ

CIV-MIL

-

 

POL

DOS-04-16

SERVICII LINGVISTICE

INTERPRET POLONEZĂ-GERMANĂ

C1V-MIL

-

 

POL

DOS-05-01

CENTRU DE BRIEFING

ŞEF CENTRU BRIEFING

OR-8

-

 

FRA

DOS-05-02

CENTRU DE BRIEFING

ASISTENT

CIV

-

 

FRA

DOS-05-03

CENTRU DE BRIEFING

ASISTENT-ŞOFER

OR-2/4

-

 

GER

DOS-05-04

CENTRU DE BRIEFING

ASISTENT-ŞOFER

OR-1/3

-

 

SPA

DOS-05-05

CENTRU DE BRIEFING

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

FRA

DOS-05-06

CENTRU DE BRIEFING

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

FRA

DOS-06-01

PROTOCOL

ŞEF PROTOCOL

OF-3/4

-

 

FRA

DOS-06-02

PROTOCOL

ASISTENT PROTOCOL

OR-9

-

 

FRA

DOS-06-03

PROTOCOL

OFIŢER PROTOCOL

OF-2

-

 

BEL

DOS-06-04

PROTOCOL

SUBOFIŢER PROTOCOL

OR-7/9

-

 

SPA

DOS-06-05

PROTOCOL

ASISTENT-ŞOFER

OR-2/4

-

 

BEL

DOS-06-06

PROTOCOL

ASISTENT CONTRACTE EXTERNE

OR-7/9

-

 

FRA

 

LOCŢIITOR PENTRU OPERAŢII AL ŞEFULUI DE STAT MAJOR

DOPS-01-01

LOCUITOR PENTRU OPERAŢII

LOCŢIITOR PENTRU OPERAŢII

OF-6

-

 

ROT

DOPS-02-01

OFIŢER EXECUTIV+ ADC

OFIŢER EXECUTIV+ADC

OF-2/3

-

 

ROT

DOPS-03-01

SUPORT ADMINISTRATIV

ŞEF SECRETARIAT

OR-8/9

-

 

ROT

DCOM-03-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT/ŞOFER

OR-3/4

-

 

ROT

 

G2

G2-01-01

ŞEF

ŞEF G2

OF-5

X

 

SPA

G2-02-01

ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-7/9

-

 

SPA

G2-02-02

ADMINISTRATIV

ASISTENT

OR-2/4

-

 

GER

G2-02-03

ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-2/4

-

 

SPA

G2-03-01

PLANURI

ŞEF PLANURI

OF-4

X

 

FRA

G2-03-02

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR, TARGETING

OF-2/3

X

 

GER

G2-03-03

PLANURI

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR, PLANURI

OR-7/9

-

 

FRA

G2-03-04

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR

OF-3/4

X

 

BEL

G2-03-05

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR EXERCIŢII

OF-3

-

 

FRA

G2-03-06

PLANURI

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR EXERCIŢII, OPERAŢII ÎN ADÂNCIME

OR-7/9

-

 

FN

G2-04-01

PRODUCŢIE

ŞEF PRODUCŢIE-LOCŢIITOR ŞEF G2

OF-4

X

 

GER

G2-04-02

PRODUCŢIE

ŞEF EVALUARE

OF-4

X

 

FRA

G2-04-03

PRODUCŢIE

ŞEF INFORMAŢII CURENTE

OF-4

X

 

POL

G2-04-04

PRODUCŢIE

OFIŢER DE STAT MAJOR INFORMAŢII CURENTE

OF-1/2

 

 

SPA

62-04-05

PRODUCŢIE

OFIŢER DE STAT MAJOR, CENTRU DE OPERAŢII ÎNTRUNITE

OF-2

-

 

GER

G2-04-06

PRODUCŢIE

OFIŢER DE STAT MAJOR INFORMAŢII (ANALIST)

OF-2

 

 

NU

G2-04-07

PRODUCŢIE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR INFORMAŢII (ANALIST)

OR-7/9

-

 

FN

G2-04-08

PRODUCŢIE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR ANALIST

OR-7/9

-

 

GER

G2-04-09

PRODUCŢIE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR ANALIST

OR-7/9

-

 

SPA

G2-04-10

PRODUCŢIE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR ANALIST

OR-7/9

-

 

FRA

G2-04-01

PRODUCŢIE

OFIŢER DE STAT MAJOR ADMINISTRATOR BAZE DE DATE

OF-2/3

-

 

POL

G2-05-01

COLECTARE

ŞEF COLECTARE INFORMAŢII

OF-4

-

 

BEL

G2-05-02

COLECTARE

OFIŢER DE STAT MAJOR ISR

OF-3/4

-

 

FRA

G2-05-03

COLECTARE

OFIŢER DE STAT MAJOR SISTEME DE INFORMAŢII

OF-2

-

 

FN

G2-05-04

COLECTARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR CCIRM

OR-8/9

-

 

NU

G2-05-05

COLECTARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR MANAGER CERERI DE INFORMAŢII

OR-8/9

-

 

FRA

G2-06-01

G2X

ŞEF G2X

OF-4

X

 

SPA

G2-06-02

G2X

OFIŢER DE STAT MAJOR, OPERAŢII HUMINT

OF-3/4

-

HUMINT

FN

G2.06-03

G2X

OFIŢER DE STAT MAJOR ANALIST INTEGRARE

OF-2/3

-

 

POL

G2-06-04

G2X

OFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII DE INFORMAŢII ŞI CONTRAINFORMAŢII

OF-3/4

-

CONTRAINFORMAŢI

POL

G2-06-05

G2X

OFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII DE INFORMAŢII ŞI CONTRAINFORMAŢII

OF-2/3

-

CONTRAINFORMAŢII

FN

G2-06-06

G2X

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII DE INFORMAŢII ŞI CONTRAINFORMAŢII

OR-7/9

-

CONTRAINFORMAŢI

FRA

G2-06-07

G2X

OFIŢER DE STAT MAJOR SECURITATEA INFORMAŢIILOR HB

OF-2

-

 

FRA

G2-06-08

G2X

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR SECURLFATEA INFORMAŢIILOR

OR-8/9

-

 

BEL

G2-07-01

RĂZBOI ELECTRONIC

ŞEF RĂZBOI ELECTRONIC

OF-3/4

-

RĂZBOI ELECTRONIC

GER

G2-07-02

RĂZBOI ELECTRONIC

OFIŢER DE STAT MAJOR RĂZBOI ELECTRONIC

OF-2/3

-

RĂZBOI ELECTRONIC

SPA

G2-07-03

RĂZBOI ELECTRONIC

OFIŢER DE STAT MAJOR SIGJNT

OF-2

-

 

NU

 

G3

G3-01-01

ŞEF

ŞEF G3

OF-5

X

 

GER

G3-02-01

ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-7/9

-

 

GER

G3-02-02

ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

GER

G3-02-03

ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

FRA

G3-03-01

G3 PLANURI

ŞEF G3 PLANURI

OF-4

X

 

SPA

G3-03-02

G3 PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI- DOCTRINE

OF-3/4

X

 

GER

G3-03-03

G3 PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI- DOCTRINE

OF-3

X

 

FRA

G3-03-04

G3 PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR CONOPS

OF-3/4

X

 

TUR

G3-03-05

G3 PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR CONOPS

OF-3/4

X

 

POL

G3-03-06

G3 PLANURI

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OR-7/9

-

PSYOPS

SPA

G3-04-01

G3 OPERAŢII

ŞEF CENTRU DE OPERATII- LOCŢIITORG3

OF-4

X

PSYOPS

FRA

G3-04-02

G3 OPERAŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR, CENTRU DE OPERAŢII

OF-4

X

 

FRA

G3-04-03

G3 OPERAŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR, CENTRU DE OPERAŢII

OF-2

-

 

GER

G3-04-04

G3 OPERAŢII

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR, CENTRU DE OPERAŢII

OR-7/9

-

 

SPA

G3-04-05

G3 OPERAŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII- MANAGEMENT INFORMAŢII

OF-3/4

X

 

SPA

G3-04-06

G3 OPERAŢII

OFIŢER DE OPERAŢII

OF-2/3

-

 

BEL

G3-04-07

G3 OPERAŢII

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII

OR-8

-

 

GER

G3-04-08

G3 OPERAŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR ALARMARE ŞI MOBILIZARE

OF-2/3

-

 

FRA

G3-04-09

G3 OPERAŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR PROTECŢIA FORŢEI-TRUPELOR

OF-3/4

-

 

POL

G3-04-10

G3 OPERAŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR MANAGEMENTUL CÂMPULUI DE LUPTĂ

OF-3/4

X

 

ROU

G3-04-11

G3 OPERAŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR C-IED

OF-3/4

-

 

FN

G3-05-01

G3 CELULA SPRIJIN FOC

ŞEF CELULĂ DE SPRIJIN CU FOC

OF-4

X

 

BEL

G3-05-02

G3 CELULA SPRIJIN FOC

OFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII ARTILERIE

OF-3/4

-

 

SPA

G3-05-03

G3 CELULA SPRIJIN FOC

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII ARTILERIE

OR-8

-

 

FRA

G3-05-04

G3 CELULA SPRIJIN FOC

OFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII ÎN ADÂNCIME- ARTILERIE

OF-3/4

X

 

SUA

G3-05-05

G3 CELULA SPRIJIN FOC

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OR-8

-

 

FRA

G3-05-06

G3 CELULA SPRIJIN FOC

OFIŢER DE STAT MAJOR TARGETING

OF-3/4

-

 

GER

G3-05-07

G3 CELULA SPRIJIN FOC

OFIŢER DE STAT MAJOR TARGETING

OF-3/4

X

 

SUA

G3-06-01

G3 OPERAŢII AERIENE

ŞEF G3 OPERAŢII AERIENE

OF-4

-

 

BEL

G3-06-02

G3 OPERAŢII AERIENE

OFIŢER DE STAT MAJOR AVIAŢIE FORŢE TERESTRE, PLANURI DE TRANSPORT

OF-3/4

-

 

SUA

G3-06-03

G3 OPERAŢII AERIENE

OFIŢER DE STAT MAJOR AVIAŢIE DE ATAC, FORŢE TERESTRE

OF-3/4

 

 

GRE

G3-06-04

G3 OPERAŢII AERIENE

OFIŢER DE STAT MAJOR AVIAŢIE FORŢE TERESTRE

OF-3/4

-

 

GER

G3-06-05

G3 OPERAŢII AERIENE

ŞEF CAME

OF-4

-

 

FRA

G3-06-06

G3 OPERAŢII AERIENE

OFIŢER DE STAT MAJOR APĂRARE AA

OF-3/4

-

 

FRA

G3-06-07

G3 OPERAŢII AERIENE

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV OPERAŢII AERIENE G3

OR-9

-

 

GER

G3-07-01

G3 POLIŢIE MILITARĂ

ŞEF POLIŢIE MILITARĂ

OF-4

-

PM

POL

G3-07-02

G3 POLIŢIE MILITARĂ

LOCŢIITOR ŞEF POLIŢIE MILITARĂ

OF-3/4

-

PM

GER

G3-07-03

G3 POLIŢIE MILITARĂ

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR POLITIE MILITARĂ

OR-7/9

-

PM

BEL

G3-08-01

G3ECC

ŞEF ECC

OF-4

 

 

FN

G3-08-02

G3ECC

OFIŢER DE STAT MAJOR ECC

OF-3/4

-

 

FN

G3-08-03

G3ECC

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR ECC

OR-7/9

-

 

FN

G3-09-01

G3INFO OPS-PSYOPS

ŞEF INFO OPS-PSYOPS

OF-4

-

 

GER

G3-09-02

G3INFO OPS-PSYOPS

OFIŢER DE STAT MAJOR INFO OPS

OF-3/4

-

 

ITA

G3-09-03

G3 INFO OPS-PSYOPS

OFIŢER DE STAT MAJOR PSYOPS

OF-3/4

-

PSYOPS

BEL

G3-09-04

G3 INFO OPS-PSYOPS

OFIŢER DE STAT MAJOR PSYOPS

OF-3/4

-

PSYOPS

NU

G3-09-05

G3 INFO OPS-PSYOPS

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR INFO OPS-PSYOPS

OR-8

-

 

FN

 

G5

G5-01-01

ŞEF

ŞEF G5

OF-5

X

 

FRA

G5-02-01

ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-7/9

-

 

FRA

G5-02-02

ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

FRA

G5-02-03

ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-1/3

-

 

SPA

G5-03-01

PLANURI

ŞEF G3 PLANURI-LOCŢI1TOR ŞEF G5

OF 4

X

 

BEL

G5-03-02

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OF-3/4

X

 

GER

G5-03-03

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OF-3/4

X

 

SUA

G5-03-04

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OF-3/4

X

 

FRA

G5-03-05

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OF-3/4

X

 

SPA

G5-03-06

PLANURI

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV PLANURI

OR-7/9

-

 

POL

G5-04-01

POLITICI-STUDII

ŞEF POLITICI-STUDII G5

OF-4

X

 

FRA

G5-04-02

POLITICI-STUDII

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OF-3/4

X

 

BEL

G5-04-03

POLITICI-STUDII

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OF-3/4

-

 

TUR

G5-04-04

POLITICI-STUDII

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OF-3/4

-

 

GER

G5-05-01

OPAR

ŞEF OPAR

0F4

X

 

SPA

G5-05-02

OPAR

OFIŢER DE STAT MAJOR OPAR

OF-3/4

X

 

FRA

G5-05-03

OPAR

OFIŢER DE STAT MAJOR OPAR

OF-3/4

X

 

GRE

G5-05-04

OPAR

OFIŢER DE STAT MAJOR OPAR

OF-2/3

-

 

ROU

G5-05-05

OPAR

OFIŢER DE STAT MAJOR OPAR-KD

OF-3/4

-

 

FN

G5-06-01

RELAŢII INTERNAŢIONALE

SEF PLANURI-POLITICI-RELAŢII INTERNAŢIONALE

OF-4

X

 

GER

G5-06-02

RELAŢII INTERNAŢIONALE

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI- POLITICI-RELAŢII INTERNAŢIONALE

OF-3/4

X

 

SPA

G5-06-03

RELAŢII INTERNAŢIONALE

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI- POLITICI-RELAŢII INTERNAŢIONALE

OF-3/4

-

 

BEL

G5-06-04

RELAŢII INTERNAŢIONALE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI-POLITICL-RELATII INTERNAŢIONALE

OR-8

-

 

FRA

G5-06-05

RELAŢII INTERNAŢIONALE

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI- POLITICI-RELAŢII INTERNAŢIONALE

OF-3/4

-

 

POL

 

GENIU

ENG-01-01

ŞEF

ŞEF GENIU

0F4/5

X

GENIU

BEL

ENG-02-01

ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-7/9

-

GENIU

BEL

ENG-02-02

ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

BEL

ENG-03-01

PLANURI-EXERCIŢII

SEF PLANURI-LOCTIITOR SEF GENIU

OF-4

X

 

SPA

ENG-03-02

PLANURI-EXERCIŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI/EXERCIŢII

OF-3/4

X

 

POL

ENG-04-01

OPERAŢII EOD-MINE

ŞEF OPERAŢII DE GENIU

OF-4

-

 

GER

ENG-04-02

OPERAŢII EOD-MINE

OFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII

OF-2/3

-

 

ITA

ENG-04-03

OPERAŢII EOD-MINE

OFIŢER DE STAT MAJOR MINE

OF-2/3

-

MINE-EOD

FRA

ENG-04-04

OPERAŢII EOD-MINE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII

OF-8/9

-

 

BEL

ENG-05-01

INFRASTRUCTURĂ

ŞEF INFRASTRUCTURĂ

OF-4

-

INGINER CONSTRUCŢII

FRA

ENG-05-02

INFRASTRUCTURĂ

OFIŢER DE STAT MAJOR INFRASTRUCTURĂ

OF-2/3

-

INGINER CONSTRUCŢII

FN

ENG-05-03

INFRASTRUCTURĂ

OFIŢER DE STAT MAJOR INFRASTRUCTURĂ

OF-3

-

 

FRA

ENG-05-04

INFRASTRUCTURĂ

MANAGER PREVENŢIE

OR-9

-

 

FRA

ENG-06-01

CBRN-PROTECŢIA MEDIULUI

ŞEF CBRN-PROTECŢIA MEDIULUI

OF-4

-

CBRN-PROTECŢIA MEDIULUI

POL

ENG-06-02

CBRN-PROTECŢIA MEDIULUI

OFIŢER DE STAT MAJOR CBRN- PROTECŢIA MEDIULUI

OF-2/3

-

CBRN-PROTECŢIA MEDIULUI

SPA

ENG-06-03

CBRN-PROTECŢIA MEDIULUI

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR CBRN- PROTECŢIA MEDIULUI

OR-8

-

CBRN-PROTECŢIA MEDIULUI

GER

ENG-07-01

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE

ŞEF SERVICIU GEOGRAFIC

OF-4

-

GEO

GER

ENG-07-02

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OF-3

-

GEO

FN

ENG-07-03

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE

OFIŢER DE STAT MAJOR ANALIZĂ TEREN

OF-2/3

-

GEO

GER

ENG-07-04

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR ANALIZĂ TEREN

OR-8

-

GEO

GER

ENG-07-05

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR ANALIZĂ TEREN

OR-6

-

GEO

GER

ENG-07-06

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR ANALIZĂ TEREN

OR-7/9

-

GEO

FRA

ENG-07-07

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR ANALIZĂ TEREN

OR-7/8

-

GEO

FRA

ENG-07-08

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR APROVIZIONARE CU HĂRŢI

OF-2

-

GEO

NU

ENG-07-09

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR MANAGER DATE GEOGRAFICE

OR-7/8

-

GEO

SPA

ENG-07-10

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE

ASISTENT APROVIZIONARE CU HĂRŢI-ŞOFER

OR-3/4

-

GEO

GER

ENG-07-11

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE/MULTIPLICARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR MULTIPLICARE

OR-8

-

GRAFICĂ-MULTIPLICARE

GER

ENG-07-12

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE/MULTIPLICARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR GRAFICA

OR-6

-

GRAFICĂ-MULTIPLICARE

FRA

ENG-07-13

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE/MULTIPLICARE

ASISTENT GRAFICĂ-ŞOFER

OR-3/4

-

GRAFICĂ-MULTIPLICARE

GER

ENG-07-14

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE/MULTIPLICARE

ASISTENT GRAFICÂ-ŞOFER

OR-3/4

-

GRAFICĂ-MULTIPLICARE

GER

ENG-07-15

SERVICII GEOGRAFICE MILITARE/MULTIPLICARE

SPECIALIST GRAFICĂ-MULTIPLICARE

CIV-OR-3/4

-

GRAFICĂ-MULTIPLICARE

FRA

ENG-08-01

METEO

ŞEF METEO

OF-4

-

METEO

GER

ENG-08-02

METEO

TEHNICIAN METEO

OR-7/8

-

METEO

GER

 

LOCŢIITOR PENTRU SPRIJN

DSPT-01-01

LOCŢIITOR PENTRU SPRIJIN

LOCŢIITOR PENTRU SPRIJIN

OF-6

-

 

POL

DSPT-02-01

OFIŢER EXECUTIV+ADC

OFIŢER EXECUTIV+ADC

OF-2/3

-

 

POL

DSPT-03-01

SUPORT ADMINISTRATIV

ŞEF SECRETARIAT-ŞOFER

OR-8/9

-

 

POL

DSPT-03-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT/ŞOFER

OR-3/4

-

 

NU

 

G4

G4-01-01

ŞEF

ŞEF G4

OF-5

X

 

FRA

G4-02-01

SUPORT ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV- ASISTENT ŞEF

OR-8

-

 

FRA

G4-02-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

GER

G4-G2-03

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

FRA

G4-03-01

PLANURI LOGISTICE

SEF PLANURI LOGISTICE-LOCTIITOR ŞEF G4

OF-4

X

 

GER

G4-03-02

PLANURI LOGISTICE

OFIŢER DE STAT MAJOR POLITICI ŞI CONCEPTE

OF-3/4

X

 

BEL

G4-03-03

PLANURI LOGISTICE

OFIŢER DE STAT MAJOR NR.1 PLANURI LOGISTICE

OF-3/4

X

 

FRA

G4-03-04

PLANURI LOGISTICE

OFIŢER DE STAT MAJOR NR.2 TRANSPORT ŞI MIŞCARE

OF-3/4

X

 

TUR

G4-03-05

PLANURI LOGISTICE

OFIŢER DE STAT MAJOR, PROCEDURI DE OPERARE

OF-3/4

X

 

SPA

G4-04-01

OPERAŢII LOGISTICE

ŞEF OPERAŢII LOGISTICE

OF-4

X

 

SPA

G4-04-02

OPERAŢII LOGISTICE

OFIŢER DE STAT MAJOR APROVIZIONARE CLASELE I, III ŞI V

OF-2/3

-

 

POL

G4-04-03

OPERAŢII LOGISTICE

OFIŢER DE STAT MAJOR APROVIZIONARE CLASELE II ŞI IV

OF-3/4

-

 

BEL

G4-04-04

OPERAŢII LOGISTICE

OFIŢER DE STAT MAJOR EXERCIŢII

OF-3/4

-

 

FRA

G4-04-05

OPERAŢII LOGISTICE

OFIŢER DE STAT MAJOR MENTENANŢĂ

OF-3/4

-

 

GER

G4-04-06

OPERAŢII LOGISTICE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR, SERVICII DE TEATRU

OR-8

-

 

FN

G4-04-07

OPERAŢII LOGISTICE

OFIŢER DE STAT MAJOR, EVIDENŢĂ APROVIZIONARE

OF-2

 

 

GER

G4-04-08

OPERAŢII LOGISTICE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR, EVIDENTĂ APROVIZIONARE

OR-8

-

 

SPA

G4-05-01

TRANSPORT ŞI MIŞCARE

ŞEF TRANSPORT ŞI MIŞCARE

OF-4

X

 

FRA

G4-05-02

TRANSPORT ŞI MIŞCARE

OFIŢER DE STAT MAJOR, OPERAŢII DE TRANSPORT

OF-3/4

-

 

GER

G4-05-03

TRANSPORT ŞI MIŞCARE

OFIŢER DE STAT MAJOR TRANSPORT STRATEGIC

OF-3

-

 

SPA

G4-05-04

TRANSPORT ŞI MIŞCARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR EVIDENŢĂ TRANSPORT STRATEGIC

OR-8

-

 

FRA

G4-05-05

TRANSPORT ŞI MIŞCARE

OFIŢER DE STAT MAJOR TRANSPORT

OF-3/4

-

 

GER

G4-05-06

TRANSPORT ŞI MIŞCARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR EVIDENF A TRANSPORT

OR-7/8

-

 

GER

G4-05-07

TRANSPORT ŞI MIŞCARE

OFIŢER DE STAT MAJOR TRANSPORT INTRA TEATRU

OF-3/4

-

 

POL

G4-05-08

TRANSPORT ŞI MIŞCARE

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR EVIDENJĂ TRANSPORT INTRA TEATRU

OR-8

-

 

GER

G4-06-01

LOGISTICĂ MULTINAŢIONALĂ

SEF LOGISTICĂ MULTINAŢIONALĂ ŞI OFIŢER DE STAT MAJOR KD

OF-4

-

 

BEL

G4-06-02

LOGISTICĂ MULTINAŢIONALĂ

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR LOGISTICĂ MULTINAŢIONALĂ ŞI KD

OR-8

-

 

BEL

 

MED

MED-01-01

ŞEF

ŞEF MEDICAL

OF-6

-

 

GER

MED-02-01

SUPORT ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER MEDICAL

OR-8/9

-

 

GER

MED-03-01

PLANURI MEDICALE

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI

OF-4

-

 

SPA

MED-03-02

PLANURI MEDICALE

SUBOFIŢER PLANURI MEDICALE

OR-8/9

-

 

SPA

MED-04-01

OPERAŢIUNI MEDICALE

OFIŢER DE STAT MAJOR OPERAŢII

OF-4

-

 

FRA

MED-04-02

OPERAŢIUNI MEDICALE

SUBOFIŢER OPERAŢII

OR-8/9

-

 

FRA

MED-05-01

MEDICINĂ PREVENTIVĂ

OFIŢER DE STAT MAJOR MEDICINĂ PREVENTIVĂ

OF-3/4

-

 

BEL

MED-05-02

MEDICINĂ PREVENTIVĂ

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR MEDICINA PREVENTIVĂ

OR-7/9

-

 

BEL

MED-06-01

MEDICINĂ PREVENTIVĂ

OFIŢER DE STAT MAJOR ECC

OF-3/4

-

 

POL

 

G6

G6-01-01

ŞEF

ŞEF G6

OF-6

X

 

SPA

G6-02-01

SUPORT ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-7/9

-

 

SPA

G6-02-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-1/3

-

 

SPA

G6-02-03

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

SPA

G6-03-01

PLANURI

ŞEF PLANURI-LOCŢIITOR ŞEF G6

OF-4

X

CIS

FRA

G6-03-02

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI ŞI STUDII 1

OF-3/4

X

CIS

GER

G6-03-03

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI ŞI STUDII 2

OF-3/4

X

CIS

SPA

G6-03-04

PLANURI

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI ŞI STUDII 3

OF-3/4

X

CIS

BEL

G6-04-01

OPERAŢII CIS

ŞEF OPERAŢII CIS

OF-4

-

TAC COM SPA

SPA

G6-04-02

OPERAŢII CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR REŢELE TACTICE ŞI INTEROPERABILITATE

OF-2/3

-

TAC COM BEL

BEL

G6-04-03

OPERAŢII CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR REŢELE TACTICE ŞI INTEROPERABILITATE

OF-2/3

-

 

FN

G6-04-04

OPERAŢII CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR REŢELE TACTICE ŞI INTEROPERABILITATE

OF-2/3

-

TAC COM GER

GER

G6-04-05

OPERAŢII CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR REŢELE TACTICE

OF-2/3

-

 

FN

G6-04-06

OPERAŢII CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR MANAGEMENT FRECVENŢE

OF-2

-

FRECVENŢE

GER

G6-04-07

OPERAŢII CIS

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR MANAGEMENT FRECVENŢE

OR-8/9

-

FRECVENŢE

BEL

G6-04-08

OPERAŢII CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR SISTEME INFORMATICE 1

OF-2/3

-

 

SPA

G6-04-09

OPERAŢII CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR SISTEME INFORMATICE NATO

OF-2

-

NS HG LAN

GER

G6-04-10

OPERAŢII CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR SISTEME INFORMATICE OPERAŢII CIS

OF-3

-

 

FRA

G6-04-11

OPERAŢII CIS

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR SISTEME INFORMATICE

OR-6

-

 

GER

G6-05-01

SPRIJIN CIS

ŞEF SPRIJIN CIS

OF-4

-

 

GER

G6-05-02

SPRIJIN CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR REŢELE FIXE

OF-2

-

STRAT COMMS FRA

FRA

G6-05-03

SPRIJIN CIS

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR REŢELE FIXE LAN-WAN

OR-8

-

STRAT COMMS GER

GER

G6-05-04

SPRIJIN CIS

SPECIALIST CIS LAN-WAN

CIV

-

CIS

FN

G6-05-05

SPRIJIN CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR CIS SPRIJIN ŞI INSTRUIRE

OF-3/4

-

 

SPA

G6-05-06

SPRIJIN CIS

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR SPRIJIN INSTRUIRE

OR-7/8

-

 

FRA

G6-05-07

SPRIJIN CIS

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV DOCUMENTAŢIE ELECTRONICĂ

OR-7/9

-

 

SPA

G6-05-08

SPRIJIN CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR BUGET ŞI ACHIZIŢII CIS

OF-3/4

-

 

FRA

G6-05-09

SPRIJIN CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR SISTEME INFORMATICE 1

OF-3/4

-

 

GER

G6-05-10

SPRIJIN CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR SISTEME INFORMATICE 2

OF-3

-

 

FN

G6-05-11

SPRIJIN CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR SISTEME INFORMATICE 3

OF-3

-

 

FRA

G6-05-12

SPRIJIN CIS

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR SISTEME INFORMATICE

OR-6

-

 

FN

G6-05-13

SPRIJIN CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR INSTALARE COMANDAMENT

OF-2/3

-

 

FRA

G6-05-14

SPRIJIN CIS

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR INSTALARE COMANDAMENT

OR-8/9

-

 

NU

G6-05-15

SPRIJIN CIS

OFIŢER DE STAT MAJOR SISTEME INFORMATICE

OF-3

-

 

POL

G7-06-01

INFOSEC

ŞEF INFOSEC

OF-4

-

INFOSEC

BEL

G7-06-02

INFOSEC

OFIŢER DE STAT MAJOR COMPUSEC

OF-2

-

 

FRA

G7-06-03

INFOSEC

OFIŢER DE STAT MAJOR COMSEC

OF-2/3

-

 

SPA

G7-06-04

INFOSEC

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR COMSEC

OR-8

 

 

GER

G7-06-05

INFOSEC

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR ASISTENŢĂ INFORMAŢII

OR-7/9

-

 

SPA

 

G9

G9-01-01

ŞEF

ŞEF G9

OF-5

X

 

USA

G9-02-01

SUPORT ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-7/8

-

 

USA

G9-02-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

NU

G9-03-01

PLANURI-EVALUARE

SEF PLANURI-EVALUARE ŞI LOCŢIITOR ŞEF G9

OF-4

-

 

SPA

G9-03-02

PLANURI-EVALUARE

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI- EVALUARE

OF-2/3

-

 

FRA

G9-03-03

PLANURI-EVALUARE

OFIŢER DE STAT MAJOR PLANURI- OPERAŢII

OF-3/4

X

 

POL

G9-03-04

PLANURI-EVALUARE

ASISTENT PLANURI-EVALUARE

OR-7/9

-

 

SPA

G9-04-01

OPERAŢII

ŞEF OPERAŢII

OF-4

-

 

FRA

G9-04-02

OPERAŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR OPERATII- JOC

OF-3/4

-

 

BEL

G9-04-03

OPERAŢII

ASISTENT OPERAŢII-BAZE DE DATE

OR-7/9

-

 

FRA

G9-05-01

RELAŢII MILITARI-CIVILI

ŞEF ELEMENT DE LEGĂTURĂ

OF-4

X

 

GER

G9-05-02

RELAŢII MILITARI-CIVILI

OFIŢER DE STAT MAJOR ELEMENT DE LEGĂTURĂRŞEF CENTRU CIMIC

OF-2/3

-

 

SPA

G9-05-03

RELAŢII MILITARI-CIVILI

OFIŢER DE STAT MAJOR, ELEMENT DE LEGĂTURĂ

OF-3/4

X

 

FN

G9-05-04

RELAŢII MILITARI-CIVILI

ASISTENT CENTRU CIMIC

OR-7/9

-

 

GER

 

 

DIVIZIA INSTRUIRE ŞI RESURSE

 

-

 

 

 

 

LOCŢIITOR PENTRU INSTRUIRE ŞI RESURSE

 

-

 

 

DT&R-01-01

LOCŢIITOR PENTRU INSTRUIRE ŞI RESURSE

LOCŢIITOR PENTRU INSTRUIRE ŞI RESURSE

OF-6

-

 

ROT

DT&R-01-01

OFIŢER EXECUTIV+ADC

OFIŢER EXECUTIV+ADC

OF-2/3

-

 

ROT

DT&R-01-01

SUPORT ADMINISTRATIV

ŞEF SECRETARIAT-ŞOFER

OR-8/9

-

SAU CIVIL

ROT

DT&R-01-01

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT/ŞOFER

OR-3/4

-

 

ROT

 

G1

G1-01-01

ŞEF

ŞEF G1

OF-5

X

 

GER

G1-02-01

SUPORT ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-8

-

 

GER

G1-02-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

GER

G1-02-03

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT PERSONAL CIVIL

CIV

-

 

GER

G1-03-01

PLANURÎ-ORGANIZARE

SEF PLANURI-ORGANIZARE- LOCŢIITOR ŞEF G1

OF-4

X

 

BEL

G1-03-02

PLANURI-ORGANIZARE

OFIŢER DE STAT MAJOR EXERCIŢII, PLANURI ŞI OPERAŢII

OF-3/4

-

 

GER

G1-03-03

PLANURI-ORGANIZARE

OFIŢER DE STAT MAJOR ORGANIZARE

OF-3/4

-

 

FRA

G1-03-04

PLANURI-ORGANIZARE

OFIŢER DE STAT MAJOR NR. 2- TRÂNSPORT ŞI MIŞCARE

OF-3/4

-

 

SPA

G1-04-01

PERSONAL MULTINAŢIONAL

ŞEF PERSONAL MULTINAŢIONAL

OF-3/4

-

 

SPA

G1-04-02

PERSONAL MULTINAŢIONAL

OFIŢER DE PERSONAL

OF-2

-

 

GER

G1-04-03

PERSONAL MULTINAŢIONAL

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR PERSONAL ŞI INTEGRARE MULTINAŢIONALĂ

OR-7/9

-

 

FRA

G1-05-01

MORAL ŞI SPRIJIN

OFIŢER SPRIJIN FAMILII

OF-2

 

 

GER

G1-05-02

MORAL ŞI SPRIJIN

SUBOFIŢER SPRIJIN FAMILII

OR-7/9

-

 

BEL

 

G7

G7-01-01

ŞEF

ŞEF G7

OF-5

X

 

BEL

G7-02-01

SUPORT ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-8

-

 

BEL

G7-02-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

BEL

G7-03-01

INSTRUCŢIE

ŞEF INSTRUCŢIE

OF-4

X

 

BEL

G7-03-02

INSTRUCŢIE

OFIŢER DE STAT MAJOR INSTRUCŢIE

OF-3/4

-

 

FRA

G7-03-03

INSTRUCŢIE

OFIŢER DE STAT MAJOR INSTRUCŢIE

OR-7/9

-

 

GER

G7-04-01

EXERCIŢII

ŞEF EXERCIŢII

OF-4

X

 

GER

G7-04-02

EXERCIŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR EXERCIŢI11

OF-3/4

X

 

GER

G7-04-03

EXERCIŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR EXERCIŢII 2

OF-3/4

X

 

SPA

G7-04-04

EXERCIŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR EXERCIŢII 2

OF-3/4

X

 

FRA

G7-04-05

EXERCIŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR EXERCIŢII 3

OF-3/4

X

 

POL

G7-04-06

EXERCIŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR EXERCIŢII 3

OF-3/4

X

 

SUA

G7-04-07

EXERCIŢII

OFIŢER DE STAT MAJOR CAX

OF-3/4

-

CAX

GER

G7-04-08

EXERCIŢII

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR CAX

OR-8

-

 

BEL

G7-04-09

EXERCIŢII

SUBOFIŢER DE STAT MAJOR EXERCIŢII

OR-8

-

 

FN

G7-04-10

EXERCIŢII

ASISTENT-ŞOFER

OR-2/4

-

 

NU

G7-G5-01

LECŢII ÎNVĂŢATE

ŞEF LECŢII ÎNVĂŢATE

OF-4

X

 

FRA

G7-05-02

LECŢII ÎNVĂŢATE

OFIŢER DE STAT MAJOR LECŢII ÎNVĂŢATE

OF-2

-

 

SPA

G7-05-03

LECŢII ÎNVĂŢATE

OFIŢER DE STAT MAJOR MEL-MIL

OF 3/4

-

 

FN

 

G8

G8-01-01

ŞEF

ŞEF G8/CONTROLOR FINANCIAR

OF-5

X

BUGET-FINANŢE

FRA

G8-01-02

ŞEF

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-8

-

BUGET-FINANŢE

GER

G8-02-01

SUPORT ADMINISTRATIV

SUBOFIŢER ADMINISTRATIV

OR-8

-

 

GER

G8-02-02

SUPORT ADMINISTRATIV

ASISTENT-ŞOFER

OR-3/4

-

 

FRA

G8-03-01

AUDIT INTERN

OFIŢER DE STAT MAJOR AUDIT

OF 3/4

-

BUGET-FINANŢE

GER

G8-03-02

AUDIT INTERN

OFIŢER DE STAT MAJOR POLITICI ŞI EVALUARE

OF 3/4

-

BUGET-FINANŢE

BEL

G8-03-03

AUDIT INTERN

ASISTENT ADMINISTRATIV CONTROL INTERN

OR-7/8

-

BUGET-FINANŢE

BEL

G8-04-01

TREZORERIE

OFIŢER CU DECONTURI

OF-3

-