MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 826/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 826         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 5 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

258. - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

 

796. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

 

261. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 

801. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

825. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la clădirile noi şi existente”, indicativ Gex 13-2015

 

1.355. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea termenilor de referinţă pentru atribuirea contractelor de finanţare pentru realizarea proiectelor cuprinse în Planul sectorial al Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 813/2015

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Cartea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (4) se Introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Unităţile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâre a consiliului judeţean.”

2. La articolul 5, alineatul (4) se abrogă.

3. La articolul 5, după alineatul (91) se introduce un nou alineat, alineatul (92), cu următorul cuprins:

“(92) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), societăţile, societăţile naţionale şi companiile naţionale cu capital integral sau majoritar de stat, care activează în domeniul energiei electrice, al gazelor naturale şi al petrolului, pot achiziţiona autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm3 şi al căror preţ poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro, inclusiv TVA, dar nu mai mare de 30.000 euro, inclusiv TVA, cu aprobarea ordonatorului principal de credite sau a ministerului de resort, după caz, numai în cazuri temeinic justificate şi dacă au realizat profit în anul fiscal precedent.”

4. La anexa nr. 2, punctele I.A.2 şi II.A.3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“2. Subsecretari de stat şi persoanele cu funcţii asimilate acestora, secretari generali, secretari generali 450.000 adjuncţi, subprefecţi, vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene, secretari generali ai prefecturilor, precum şi primari de oraşe şi comune, secretari generali ai judeţelor şi al municipiului Bucureşti

3. Invitaţii secretarilor generali, secretarilor generali adjuncţi, secretarilor generali ai prefecturilor, ai 600.000” judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti, primarilor de oraşe şi comune, directorilor generali şi ai directorilor din ministere şi din celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale

5. La anexa nr. 3, punctul I.A.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“6. Pentru serviciile publice descentralizate şi instituţiile publice subordonate ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi pentru celelalte instituţii publice se vor menţine în dotare autoturismele de serviciu în parc comun, dacă a fost aprobată de Guvern o asemenea dotare, cu reducerea prevăzută la art. 5 alin. (2) din prezenta ordonanţă.”

6. La anexa nr. 3, punctul II se abrogă,

7. În tot cuprinsul ordonanţei, sintagmele “consum lunar de carburanţi” şi “consum de carburanţi” se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015.

Nr. 258.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2015.

Nr. 796.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 131 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) câte un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de utilizatori naţionali, numit dintre acestea, cu condiţia ca acestea să fie declarate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pe propria răspundere, câte un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori şi câte un reprezentant a două structuri asociative reprezentative ale utilizatorilor locali sau, în lipsa acestora, a doi reprezentanţi ai utilizatorilor locali, stabiliţi pe baza cifrei de afaceri şi a cotei de piaţă a acestora în domeniu, precum şi al societăţilor publice de radiodifuziune şi de televiziune, după caz, pe de altă parte.”

2. La articolul 1311 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

“i) în cazul radiodifuzorilor, remuneraţiile se stabilesc prin negocieri, în condiţii de predictibilitate şi proporţionalitate, cu potenţialii receptori ai emisiunilor, astfel încât utilizatorii să poată avea reprezentarea obligaţiilor de plată la începutul fiecărui an fiscal.”

3. La articolul 154, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(3) în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, partea din metodologiile prevăzute la art. 131 şi 1311, care priveşte suma minimă pentru radiodifuzorii locali, se va renegocia pe baza modificărilor aduse de prezenta lege, pentru a respecta proporţionalitatea cu potenţialii receptori ai emisiunilor.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015.

Nr. 261.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015.

Nr. 801.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la clădirile noi şi existente”, indicativ Gex 13-2015

 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 5 din 3 iunie 2015 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 10 - Instalaţii şi echipamente pentru construcţii şi Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 5 iulie 2015 al Comitetului tehnic de coordonare generală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

în temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995, republicată, şi ale art. 4 pct. II lit. e) şi art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la clădirile noi şi existente”, indicativ Gex 13-2015, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 7 octombrie 2015.

Nr. 825.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

1 Ordinul şi anexa se publică şi în Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC”.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea termenilor de referinţă pentru atribuirea contractelor de finanţare pentru realizarea proiectelor cuprinse în Planul sectorial al Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 813/2015

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 11.130 din 29 octombrie 2015 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, ţinând cont de prevederile art. 19 din Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Ordinul ministrului sănătăţii nr. 813/2015 privind aprobarea Planului sectorial al Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă termenii de referinţă pentru atribuirea contractelor de finanţare pentru realizarea proiectelor cuprinse în Planul sectorial al Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 813/2015, cu modificările ulterioare, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial ai României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 octombrie 2015.

Nr. 1.355.

 

ANEXA

 

TERMENII OE REFERINŢĂ

pentru atribuirea contractelor de finanţare pentru realizarea proiectelor cuprinse în Planul sectorial al Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 813/2015

 

SECŢIUNEA 1

Prezentarea obiectului şi conţinutului tematic, calendarul acţiunilor şi fondurile publice alocate cu această destinaţie

 

a) Obiectul competiţiei/încredinţării directe îl constituie atribuirea proiectelor incluse în Planul sectorial al Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 813/2015, denumit în continuare planul sectorial, proiecte ce se pot înscrie în categoria activităţilor de cercetare fundamentală.

b) Temele de cercetare propuse spre finanţare şi sumele aferente acestora sunt reprezentate de:

A. Îmbunătăţirea sănătăţii mamei şi copilului

Pentru acest capitol, bugetul total estimativ aferent perioadei de derulare a planului sectorial este 2.500.000 lei, din care 545.000 lei sunt alocaţi în 2015.

1. Cercetări ştiinţifice pentru dezvoltarea unor metode de evaluare a stării de sănătate a copiilor cu vârsta între 0 şi 18 ani din România

Fonduri publice alocate: 1.000.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

2. Elaborarea şi realizarea unui registru naţional de malformaţii congenitale prin crearea unui sistem electronic de raportare a cazurilor din ţară

Fonduri publice alocate: 1.000.000 lei, din care 200.000 lei ÎH 2015

3. Cercetarea cauzelor medico-sociale ale mortalităţii copiilor sub 5 ani şi ale mortalităţii materne

Fonduri publice alocate: 200.000 lei, din care 45.000 lei în 2015

4. Copilul născut înainte de termen - epidemiologie, cauze, consecinţe, prevenire

Fonduri publice alocate: 300.000 lei, din care 100.000 lei în 2015

B. Combaterea poverii bolii în populaţie

Pentru acest capitol, bugetul total estimativ aferent perioadei de derulare a planului sectorial este 44.000.000 lei, din care 10.855.000 lei sunt alocaţi în 2015.

I. Boli neoplazice

1. Dezvoltarea registrului de boală oncologică şi a ghidului de prevenţie

Fonduri publice alocate: 1.500.000 lei, din care 500.000 lei în 2015

2. Cercetări privind dezvoltarea de metode modeme de diagnostic şi orientare terapeutică în boala canceroasă (tumori solide)

Fonduri publice alocate: 14.390.000 lei, din care 5.000.000 lei în 2015

3. Cercetări privind creşterea substanţială a specificităţii unor metode moderne de diagnostic şi orientare terapeutică în bolile neoplazice

Fonduri publice alocate: 1.000.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

4. Cercetare fundamentală şi dezvoltare experimentală în medicina translaţională

Fonduri publice alocate: 3.000.000 lei, din care 1.000.000 lei în 2015

5. Cercetări privind dezvoltarea de metode modeme de diagnostic şi orientare terapeutică în leucemii

Fonduri publice alocate: 3.000.000 lei, din care 1.000.000 lei în 2015

6. Studiu comparativ al alterărilor genice şi al expresiei genice dintre cancerul de pancreas şi metastazele hepatice

Fonduri publice alocate: 6.000.000 lei, din care 300.000 iei în 2015

7. Utilitatea chirurgiei minim invazive prin toracoscopie videoasistată în cancerul pulmonar

Fonduri publice alocate: 500.000 lei, din care 50.000 lei în 2015

8. Determinarea markerilor serici şi tisulari cu valoare prognostică în transplantul hepatic

Fonduri publice alocate: 1.800.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

9. Cromoendoscopia virtuală pentru supravegherea cancerului colorectal la pacienţii cu boli inflamatorii intestinale şi studiul infecţiei cu Clostridium difficile la aceşti pacienţi

Fonduri publice alocate: 2.000.000 lei, din care 80.000 lei în 2015

II. Boli cardiovasculare, accidente vasculare cerebrale, boli neurologice, diabet şi boli de altă natură

1. Evaluarea disfuncţiei miocardice microvasculare ca marker de risc în prezenţa sau absenţa bolii coronariene obstructive

Fonduri publice alocate: 310.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

2. Evaluarea riscului de moarte subită cardiacă şi valoarea prognostică a ablaţiei focarelor de tahicardie ventriculară la pacienţi încadraţi tradiţional în clasa de risc mic sau chiar fără risc

Fonduri publice alocate: 1.000.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

3. Cercetări privind tulburările vegetative în bolile neurodegenerative

Fonduri publice alocate: 1.000.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

4. Cercetări ştiinţifice privind elaborarea de metode moderne privind tratamentul antiagregant personalizat în accidentul vascular cerebral

Fonduri publice alocate: 1.000.000 lei, din care 200.000 lei în 2015 _

5. Îmbunătăţirea performanţei cardiace prin tehnici de cardiologie intervenţională (angioplastia în SCA, cardiostimularea permanentă, restenoza coronară)

Fonduri publice alocate: 1.000.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

6. Ameliorarea prognosticului pacienţilor cu ateroscleroză (terapia endovasculară a stenozelor carotidiene, renale şi periferice; implicaţiile cardiovasculare la hemodializatul cronic; tehnici endovasculare la diabetici)

Fonduri publice alocate: 600.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

7. Evaluarea comparativă morfologică şi imagistică, pre- şi postoperatorie, a grefoanelor arteriale şi venoase utilizate în revascularizarea chirurgicală a miocardului

Fonduri publice alocate: 600.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

8. Identificarea şi validarea unor noi markeri de prognostic prin tehnici avansate de evaluare biologică şi imagistică la pacienţii cu sindroame coronariene acute

Fonduri publice alocate: 1.000.000 lei, din care 300.000 lei în 2015

9. Dezvoltarea şi validarea unui model hemodinamic de evaluare funcţională a stenozelor coronariene în vederea personalizării strategiei de revascularizare coronariană la pacienţii cu leziuni complexe

Fonduri publice alocate: 1.000.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

III. Bolile rare

1. Dezvoltarea unor capacităţi specifice şi coerente de diagnostic în domeniul bolilor rare neuromusculare

Fonduri publice alocate: 1.000.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

2. Dezvoltarea Registrului de boli rare, de ghiduri clinice şi de recuperare

Fonduri publice alocate: 600.000 lei, din care 100.000 lei în 2015

IV. Boli endocrine

Cercetări privind genetica bolilor endocrine

Fonduri publice alocate: 1.500.000 lei, din care 300.000 lei în 2015

V. Pneumopatii

Perfecţionarea Registrului de pneumopatii interstiţiale difuze şi sarcoidoză (REGIS) şi elaborarea şi implementarea Ghidului naţional de management al pneumopatiilor interstiţiale difuze

Fonduri publice alocate: 200.000 lei, din care 25.000 lei în 2015

C. Reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin boli transmisibile, a impactului lor la nivel de individ şi societate

Pentru acest capitol, bugetul total estimativ aferent perioadei de derulare a planului sectorial este 2.000.000 lei, din care 200 lei sunt alocaţi în 2015.

1. Studii ale fenomenelor inflamatorii şi ale interacţiunilor patogen/gazdă în infecţii virale şi bacteriene

Fonduri publice alocate: 1.000.000 lei, din care 100.000 lei în 2015

2. Studii de epidemiologie moleculară bacteriană; determinanţi moleculari ai virulenţei şi rezistenţei la antibiotice

Fonduri publice alocate: 1.000.000 lei, din care 100.000 lei în 2015

D. Terapii alternative în sănătate

Pentru acest capitol, bugetul total estimativ aferent perioadei de derulare a planului sectorial este 600.000 lei, din care 200.000 lei sunt alocaţi în 2015.

Studii privind evaluarea adresabilităţii pacienţilor către cabinetele şi unităţile de specialitate care prestează activităţi medicale alternative

Fonduri publice alocate: 600.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

E. Conştientizarea şi educarea populaţiei privind soluţiile eficace cu caracter preventiv

Pentru acest capitol, bugetul total estimativ aferent perioadei de derulare a planului sectorial este 900.000 lei, din care 200.000 lei sunt alocaţi în 2015.

Cercetări exploratorii pentru determinarea şi elaborarea de metode modeme de informare, educare şi comunicare privind prevenţia bolilor transmisibile

Fonduri publice alocate: 900.000 lei, din care 200.000 lei în 2015

c) Calendarul acţiunilor

c.1) Alocarea proiectelor prin competiţie:

1. difuzarea unui anunţ public privind intenţia de a lansa competiţia, anunţ publicat în două ziare cotidiene de răspândire naţională, precum şi pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii, autoritatea contractantă - T 0 (ziua 1);

2. primirea intenţiilor de participare la competiţie din partea potenţialilor contractori - termen-limită - T 0 + 5 zile = T 1;

3. În situaţia în care numărul intenţiilor exprimate este suficient pentru derularea procedurii corespunzătoare, Ministerul Sănătăţii va proceda la selectarea potenţialilor contractori şi transmiterea invitaţiilor de a participa cu oferte la competiţie - T 1 + 5 zile = T 2; *

4. În cazul în care numărul intenţiilor exprimate nu este suficient pentru derularea procedurii corespunzătoare, Ministerul Sănătăţii repetă paşii prevăzuţi la pct. 1 şi 2 în 5 zile de la termenul-limită prevăzut la pct. 2;

5. dacă şi după repetarea prevăzută la pct. 4 numărul intenţiilor de care se dispune nu este suficient, se procedează fie la derularea procedurii cu numărul de potenţiali contractori existent, dar nu mai mic decât 2, fie la atribuirea directă în cazul existenţei unui singur potenţial contractor;

6. organizarea şi coordonarea procesului de evaluare şi selectare a propunerilor de oferte - termen-limită - T 2 + 5 zile;

7. comunicarea în scris a rezultatului către participanţii la competiţie - în două zile de la termenul-limită prevăzut la pct. 6;

8. desfăşurarea procedurii de contestaţii (depunerea, soluţionarea şi comunicarea rezultatului) - în două zile de la termenul-limită prevăzut la pct. 7 - depunerea, în 4 zile de la termenul-limită prevăzut la pct. 7 - soluţionarea şi comunicarea rezultatului;

9. Încheierea contractului de finanţare - data-limită - în 5 zile de la termenul-limită prevăzut la pct. 8.

c.2) Încredinţarea directă a proiectelor

În situaţiile expres prevăzute de art. 37 din Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004, cu modificările ulterioare, contractul de finanţare poate fi atribuit în mod direct numai unui ofertant care satisface condiţiile de finanţare şi modul de realizare stabilite de către Ministerul Sănătăţii. Atribuirea contractului de finanţare se realizează prin procedura de negociere cu o singură sursă de furnizare a serviciilor solicitate, după cum urmează:

1. transmiterea invitaţiei de participare la negociere potenţialului contractor, însoţită de un exemplar din materialul referitor la condiţiile de finanţare şi la modul de realizare a contractului -T 0;

2. consultarea potenţialului contractor şi negocierea inclusiv a preţului, precum şi stabilirea prevederilor finale privind conţinutul clauzelor contractuale - data-limită - T0 + 7 zile = T 1;

3. Încheierea contractului de finanţare - data-limită - T1 + 5 zile.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Instrucţiunile privind modul şi condiţiile în care se poate solicite şi obţine finanţarea

 

(i) Condiţiile de eligibilitate a ofertanţilor

Categoriile de entităţi care pot participa şi primi finanţare sunt unităţile sanitare publice care au în obiectul de activitate cercetarea ştiinţifică şi deţin structuri de cercetare ştiinţifică şi instituţiile de cercetare-dezvoltare din domeniul sănătăţii.

A. Criterii de eligibilitate pentru entităţi:

a) să nu fie declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată;

b) plăţile/conturile să nu fie blocate conform unei hotărâri judecătoreşti;

c) să nu existe, în urma verificărilor întreprinse de autoritatea contractantă, declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de aceasta persoanei fizice sau reprezentantului persoanei juridice, în vederea selectării contractanţilor;

d) să nu fi încălcat prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o autoritate contractantă.

Condiţiile referitoare la eligibilitatea potenţialilor contractori se aplică cumulativ şi în egală măsură tuturor potenţialilor contractori şi tuturor potenţialilor contractori asociaţi la o ofertă comună, indiferent de metoda de selectare.

Potenţialul contractor prezintă o declaraţie scrisă pe propria răspundere şi dacă i se solicită face dovada către autoritatea contractantă că îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute mai sus.

Potenţialii contractori au obligaţia să prezinte autorităţii contractante documentele cerute de aceasta, în scopul de a face dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate.

B. Criterii de eligibilitate pentru managerul de proiect:

a) să fie persoană fizică cu cetăţenie română;

b) să aibă studii superioare, finalizate prin diplomă de licenţă sau echivalent (economice/juridice/medicină);

c) să aibă studii doctorale (economice/juridice/medicină);

d) să fie angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul entităţii aplicante;

e) experienţă profesională generală; 5 ani experienţă profesională în domeniul studiilor superioare absolvite;

f) experienţă profesională specifică: participare în cadrul unui contract/proiect la nivelul căruia să fi derulat activităţi similare celor ce fac obiectul prezentei activităţi.

Modalitatea de demonstrare a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate se va realiza prin prezentarea de documente doveditoare, după cum urmează:

- copii conforme cu originalul ale următoarelor documente: diplome, atestate şi carnetul de muncă;

- documente originale: CV semnat şi datat, adeverinţe, recomandări.

(ii) Categoriile de cheltuieli care pot fi finanţate, precum şi condiţiile de finanţare

Tipurile de cheltuieli care pot fi contractate sunt prezentate mai jos; perioada de derulare a proiectelor este de maximum 26 de luni:

- cheltuieli cu materialele sanitare consumabile;

- cheltuieli cu personalul de cercetare;

- cheltuieli cu acreditarea/autorizarea spaţiilor de cercetare;

- cheltuieli cu utilităţile;

- alte tipuri de cheltuieli necesare pentru derularea activităţilor-suport. Totodată, activităţile-suport nu pot constitui etape distincte în planul de realizare.

Structura de cheltuieli pentru proiect, defalcată pe activităţi, destinaţii şi categorii, trebuie să fie conformă cu planul de realizare a proiectului, prevăzut în anexa nr. 1e, care face parte integrantă din prezenta anexă, şi să respecte prevederile legislaţiei în vigoare.

Contractorul nu poate subcontracta unor terţi.

(iii) Tipurile de activităţi de cercetare fundamentală

 

Cod activitate

 

 

 

 

Cercetare fundamentală

1

Formulare şi verificare de ipoteze

2

Elaborare modele conceptuale şi teorii

 

 

 

(iv) Instrucţiunile de elaborare şi de prezentare a propunerilor de oferte

Procedura de exprimare a interesului

Managerul de proiect completează expresia de interes pentru participarea la competiţia anunţată de către autoritatea contractantă, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1a, care face parte integrantă din prezenta anexă, şi o transmite autorităţii contractante, într-un exemplar, personal, prin poştă/curierat sau prin delegat. După depunere, fiecare manager de proiect primeşte confirmarea depunerii expresiei de interes şi numărul de înregistrare.

Managerul de proiect va urmări pe site-ul autorităţii contractante, www.ms.ro, informaţiile privind lista potenţialilor contractori invitaţi să depună oferte, precum şi data-limită de depunere a ofertelor.

Procedura de depunere a ofertelor

Oferta este formată din 3 documente distincte, semnate şi ştampilate, în original, prezentate ca atare, şi anume:

a) datele de identificare a potenţialului contractor;

b) oferta tehnică;

c) oferta financiară.

Oferta tehnică şi cea financiară trebuie să fie elaborate în totală concordanţă cu condiţiile de finanţare şi cu modul de realizare a proiectului, prevăzute prin termenii de referinţă. Oferta tehnică nu trebuie să conţină, sub sancţiunea eliminării din competiţie, date care ar putea identifica ofertantul. Fiecare potenţial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare proiect. Oferta trebuie semnată de către ofertant sau de persoana împuternicită de către acesta.

Oferta se prezintă în pachete sigilate separat şi introduse într-un pachet comun, sigilat, de asemenea, cu indicarea precisă a obiectului ofertei, şi care să nu permită o violare a conţinutului.

Depunerea ofertei de proiect este efectuată de către managerul de proiect, elaborată conform recomandărilor şi

formularelor prevăzute în anexele nr. 1 b-1 i, care fac parte integrantă din prezenta anexă, prevăzute în acest scop, în conformitate cu prezenţii termeni de referinţă. Oferta se depune la sediul indicat de autoritatea contractantă (personal, prin poştă/curier sau prin delegat), într-un pachet sigilat care va conţine cele 3 documente, semnate şi ştampilate în original, fiecare inclus într-un plic sigilat, şi un CD/DVD, cu fişierele pdf aferente documentaţiei pe hârtie. Pe plic se vor insera următoarele informaţii:

- numărul de înregistrare alocat ofertei de proiect depuse, care va fi acelaşi cu cel al expresiei de interes depuse anterior;

- titlul proiectului;

- acronimul proiectului;

- instituţia conducătoare a proiectului

NOTĂ:

Pe durata competiţiei, managerului de proiect îi revine obligaţia să urmărească pe site-ul autorităţii contractante, în vederea obţinerii de informaţii şi luării la cunoştinţă a anunţurilor privitoare la desfăşurarea acesteia.

Întreaga răspundere pentru corectitudinea datelor completate îi revine instituţiei conducătoare a ofertei de proiect şi managerului de proiect.

Adresa de e-mail pe care se vor comunica diversele informaţii din timpul competiţiei este adresa “PERSONALA” a managerului de proiect (completată în formularul expresiei de interes). Pentru a evita eventualele probleme, este recomandat ca aceasta adresă de e-mail să fie pe un server care funcţionează corespunzător. Autoritatea contractantă nu îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea înregistrării adresei de e-mail, precum şi a secretizării acesteia.

În cazul în care nu este respectată procedura de depunere a ofertelor de proiect, inclusiv termenele prevăzute, ofertele vor fi descalificate.

 

(v) Criteriile şi modul de evaluare şi selectare a propunerilor

 

A. Criteriile de evaluare

 

Nr. crt.

Criterii de evaluare*

Punctaj

Punctaj acordat la evaluare

Comentariile evaluatorului

0

1

2

3

4

Criterii şi subcriterii tehnico-ştiinţifice (maximum 52 de puncte)

1.

Obiectivele proiectului

Maximum 5 puncte

 

 

 

În ce măsură obiectivele proiectului propus contribuie la realizarea obiectivelor definite în planul sectorial

Maximum 5 puncte

 

 

2.

Abordarea ştiinţifică a proiectului

Maximum 22 de puncte

 

 

a)

Metode şi tehnici propuse pentru abordarea cercetărilor ştiinţifice

Maximum 10 puncte

 

 

b)

Claritatea şi coerenţa activităţilor în raport cu planul de activitate şi obiectivele proiectului

Maximum 5 puncte

 

 

c)

Valoarea ştiinţifică adăugată a proiectului, grad de noutate

Maximum 7 puncte

 

 

3.

Rezultate aşteptate, posibilităţi de diseminare şi valorificare

Maximum 25 de puncte

 

 

a)

Modul în care rezultatele sunt cuantificabile (indicatorii de rezultat) şi susţin obiectivele proiectului

Maximum 15 puncte

 

 

b)

Calitatea planului de valorificare a rezultatelor

Maximum 10 puncte

 

 

Criterii şi subcriterii de management (maximum 48 de puncte)

4.

Instituţia

Maximum 10 puncte

 

 

a)

Experienţa instituţiei conducătoare a proiectului

Maximum 5 puncte

 

 

b)

Modul de administrare a proiectului: conducere, coordonare, organizare control şi comunicare

Maximum 5 puncte

 

 

5.

Resurse

Maximum 38 de puncte

 

 

a)

Resursa umană

Maximum 20 de puncte

 

 

a.1)

Calitatea ştiinţifică a managerului de proiect

Maximum 5 puncte

 

 

a.2)

Calitatea şi complementaritatea persoanelor-cheie din echipa de realizare a proiectului

Maximum 10 puncte

 

 

a.3)

Proiectul implică tineri masteranzi, doctoranzi, doctori în ştiinţe (câte un punct pentru fiecare categorie).

Maximum 5 puncte

 

 

b)

Resurse financiare şi materiale

Maximum 18 puncte

 

 

b-1)

Existenţa de infrastructuri de cercetare de nivel european care se utilizează la realizarea proiectului (de exemplu, realizate din fonduri europene)

Maximum 10 puncte

 

 

b.2)

Pertinenţa dimensionării resurselor financiare solicitate pe activităţi şi acţiuni-suport

Maximum 8 puncte

 

 

 

TOTAL

Maximum 100 de puncte

 

 

* În scopul selectării şi evaluării unitare şi obiective, facem precizări asupra noţiunilor folosite:

- în ce măsură obiectivele proiectului propus contribuie la realizarea obiectivelor definite în planul sectorial; se referă la realismul realizării obiectivelor proiectului în raport cu tematica proiectului scos la competiţie;

- metode şi tehnici propuse pentru abordarea cercetărilor; se referă la aspectele metodologice ale cercetărilor propuse, şi anume ce metode şi tehnici de investigare se vor folosi, cu referire inclusiv la metodele de colectare a datelor şi de interpretare a acestora;

- claritatea şi coerenţa activităţilor în raport cu planul de activitate şi obiectivele propuse; proiectul se desfăşoară pe baza unui plan de realizare care conţine activităţi, care trebuie descrise coerent, astfel încât să se atingă obiectivele propuse. Se va urmări încadrarea activităţilor pe categoriile prezentate în tabelul de la secţiunea a 2-a lit. B pct. (iii). Se va urmări ca în ofertă să nu apară activităţi care realizează cercetare documentară (studiu documentar) şi în acest sens se va puncta corespunzător. În momentul depunerii expresiei de interes se presupune că cercetătorul este la curent cu tot ce s-a descoperit în domeniu şi nu se justifică plata unor astfel de activităţi. Acţiunile-suport nu pot constitui activităţi de sine stătătoare în cadrul planului de realizare, ele însoţind, sprijinind alte activităţi. Activităţile se vor urmări nu numai din punctul de vedere al conţinutului, ci şi în funcţie de intervalul de timp acordat. În analiza planului de realizare, d8punctările trebuie foarte bine justificate, cu referire exactă la situaţiile concrete din plan.

Concret, se va urmări dacă activităţile sunt bine încadrate, corect planificate şi dacă conduc la atingerea obiectivelor propuse. Raportarea la resursele alocate pe activităţi nu face obiectul acestui criteriu;

- valoarea ştiinţifică adăugată a proiectului, gradul de noutate trebuie definit în cadrul proiectului şi se referă la progresul ştiinţific pe care se presupune că 11 va aduce realizarea proiectului şi dacă noile cunoştinţe conduc la beneficii (economice, sociale etc.); expertul evaluator va aprecia îh ce măsură abordarea prin proiect a unor domenii interdisciplinare şi/sau multidisciplinare are consecinţe asupra progresului ştiinţific;

- modul în care rezultatele sunt cuantificabile şi susţin scopul proiectului se referă la corelarea dintre scopul proiectului şi rezultatele aşteptate, dacă rezultatele contribuie la atingerea scopului;

- calitatea planului de valorificare a rezultatelor; în condiţiile unor rezultate cuantificate, oferta trebuie să prezinte un plan de valorificare care să asigure că aceste rezultate sunt posibil de valorificat. Modalităţile de valorificare pot fi următoarele: transfer de tehnologie: transfer de know-how, transfer de soft, de hard, inclusiv prin publicaţii, introducerea de noi servicii pe piaţă etc. Planul trebuie să ţină seama de potenţialii utilizatori, să fie coerent şi sustenabil;

- experienţa instituţiei conducătoare a proiectului se referă la experienţa în proiecte de cercetare anterioare. Evaluatorii, atunci când au dubii în privinţa celor declarate, au posibilitatea să verifice unele proiecte pe paginile web ale agenţiilor de finanţare. Criteriul este important pentru că autoritatea contractantă semnează contractul cu această instituţie şi, ca urmare, trebuia să aibă garanţii că derularea se va desfăşura fără incidente şi/sau sincope;

- modul de administrare a proiectului: conducere, coordonare, organizare, control şi comunicare; evaluatorii urmăresc în cadrul acestui criteriu modul în care managerul de proiect îşi propune să asigure managementul de proiect, inclusiv managementul calităţii şi al riscurilor, argumentate la capitolul corespunzător în anexa nr. 1i;

- calitatea ştiinţifică a managerului da proiect reprezintă de fapt expertiza, valoarea ştiinţifică şi vizibilitatea, în special în tematica abordată de oferta de proiect, confirmate prin publicaţii, brevete, premii, alegerea în diferite instituţii de recunoaştere etc. Recomandăm ca evaluatorii să verifice anumite date prezentate în formulare. În prezent foarte multe entităţi de cercetare au acces gratuit la portalul ISI Thomson Reuters, inclusiv la baza de date Derwent. Recomandăm şi o căutare simplă pe internet, cu motorul de căutare Google Scholar;

- calitatea şi complementaritatea persoanelor-cheie din echipa de realizare a proiectului se referă la calitatea, care include, în primul rând, competenţa dovedită a persoanelor-cheie din echipă. În al doilea rând, evaluatorii trebuie să aprecieze complementaritatea, acoperirea cu specialişti a tuturor problemelor urmărite. Nu de puţine ori, evaluatorii nu au ţinut seama de întregul evantai de probleme ştiinţifice urmărite şi cu cine le rezolvă managerul de proiect;

- măsura în care este pusă în evidenţă existenţa în patrimoniul ofertantului de infrastructuri de cercetare de nivel european (de exemplu, realizate din fonduri europene) care se vor utiliza la realizarea proiectului (laboratoare moderne; aparate şi/sau echipamente de ultimă generaţie, sisteme IT integrate etc.);

- măsura în care resursele financiare solicitate sunt corect dimensionate pe activităţi şi acţiuni-suport urmăreşte ca evaluatorii să aprecieze dacă activităţile şi acţiunile-suport sunt corect acoperite cu resurse, dacă resursele sunt bine împărţite şi corect dimensionate pe fiecare activitate şi acţiune, în corelare cu obiectivele propuse.

 

B. Modul de evaluare şi selectare a propunerilor

Evaluarea propunerilor de proiecte se realizează în două etape:

1. etapa de selecţie - selectarea expresiilor de interes;

2. etapa propriu-zisă de evaluare a ofertei de proiect.

1. Selectarea expresiei de interes

Expresia de interes trebuie să prezinte sintetic, în maximum două pagini, informaţiile solicitate conform fişei-cadru prevăzute în anexa nr. 1a.

Etapa de selectare se realizează în sesiuni colective de către un grup de experţi care evaluează conţinutul fişei-cadru. Selecţia se încheie cu decizia SELECTAT sau NESELECTAT şi se publică pe pagina de internet a instituţiei.

Analiza expresiilor de interes se finalizează, la încheierea fiecărei sesiuni colective, cu întocmirea unui proces-verbal care cuprinde:

- numărul de expresii de interes analizate;

- expresii de interes selectate;

- expresii de interes neselectate;

- argumentările necesare pentru a susţine deciziile luate.

2. Evaluarea ofertelor de proiect

Etapa de evaluare se desfăşoară numai pentru expresiile de interes selectate în etapa anterioară:

a) fiecare ofertă de proiect va fi evaluată de 5 evaluatori. Aceştia reprezintă panelul de evaluare a proiectului. Repartizarea evaluatorilor pe proiecte se va face ţinând cont de expertiza evaluatorului, corelată cu tematica proiectului;

b) în cazul în care după repartizare sau în cursul evaluării se identifică încălcarea uneia din condiţiile de confidenţialitate, imparţialitate şi competenţă, evaluatorul trebuie să îşi decline participarea;

c) fiecare proiect, în funcţie de specificul lui, va fi evaluat de către toţi evaluatorii din panelul respectiv, în mod individual, şi numai dacă există o diferenţă de minimum 11 puncte între punctajele evaluatorilor se trece la etapa evaluării în panel.

2.1. Faza evaluării individuale

În această fază, pentru fiecare ofertă de proiect repartizată panelului de evaluatori, fiecare evaluator din panel, prin opţiune individuală, acordă, pentru fiecare criteriu examinat, un punctaj şi consemnează obligatoriu un comentariu justificativ consistent şi la obiect, ataşat punctajului de la fiecare criteriu.

În cazul în care la unul sau la mai multe criterii nu se acordă punctajul maxim, expertul evaluator este obligat să justifice foarte clar şi consistent motivul pentru care a scăzut punctajul, cu referire la unul sau la mai multe din subcriteriile nominalizate la fiecare criteriu, şi nu la criterii inexistente. Orice depunctare trebuie justificată cu argumente.

În cazul în care diferenţa dintre oricare dintre punctajele individuale acordate de cei 3 evaluatori pentru propunerile de proiect este mai mică sau egală cu 10, punctajul final este dat de media aritmetică a punctajelor individuale ale celor 3 evaluări. Opiniile celor 5 experţi evaluatori se vor prelua şi vor fi consemnate în raportul de consens.

2.2. Faza evaluării în panel

Această fază se desfăşoară numai în cazul în care la faza evaluării individuale diferenţa dintre rezultatele evaluărilor este de minimum 11 puncte.

Această fază are ca scop armonizarea opiniilor evaluatorilor, exprimate la faza de evaluare individuală, pentru a obţine la nivelul panelului un consens (diferenţele dintre punctajele acordate anterior să devină mai mici sau egale cu 10).

La faza evaluării în panel participă toţi cei 5 evaluatori care reexaminează rapoartele individuale ale partenerilor din panel, justifică punctajul final acordat şi eventualele modificări, însoţite de comentarii consistente.

Rezultatul procesului de realizare a consensului se materializează într-o fişă de consens, iar aceasta va fi transmisă managerului de proiect.

Ofertele de proiecte pentru care panelul de evaluatori nu poate ajunge la consens, diferenţa dintre notări menţinându-se mai mare sau egală cu 11 puncte, vor fi examinate astfel:

a) de către acelaşi panel de experţi, în cadrul unei sesiuni extraordinare, la sediul autorităţii contractante. Cei 5 evaluatori, în prezenţa unui grup format din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi ai Academiei de Ştiinţe Medicale, îşi argumentează opţiunile pro şi contra conţinute în rapoartele de evaluare realizate. Scopul final al sesiunii este adoptarea unui raport de consens, inclusiv a unui punctaj final, convenit între evaluatorii desemnaţi şi acordat propunerii de proiect în cauză;

b) în cazul în care nu se atinge consensul, vor decide reprezentanţii celor două instituţii, voturile reprezentanţilor autorităţii contractante fiind decisive.

Fiecare evaluator trebuie să parcurgă toate etapele procesului de evaluare pentru ofertele care i-au fost alocate, în vederea definitivării punctajului final.

La terminarea procesului de evaluare fiecare evaluator va pune la dispoziţia autorităţii contractante toate fişele de evaluare individuale şi, după caz, cele în panel, semnate şi datate.

 

C. Procedura de contestaţii

Se vor lua în considerare numai contestaţiile care lac referire la nerespectarea procedurii de evaluare (nerespectarea prevederilor prezenţilor termeni de referinţă), însuşite de către instituţia titulară a ofertei prin număr de înregistrare, semnătură şi ştampilă.

La contestaţii nu se ataşează copii ale fişelor de consens sau ale altor documente.

Contestaţiile se vor întocmi în conformitate cu anexei nr. 1 j, care face parte integrantă din prezenta anexă, şi se vor transmite prin fax, în intervalul de timp anunţat pe pagina web a autorităţii contractante.

Rezolvarea contestaţiilor se realizează de către o comisie constituită de către autoritatea contractantă.

 

D. Negocierea şi contractarea proiectelor

Negocierea şi contractarea proiectelor se vor realiza ţinând cont de punctajul obţinut şi de fondurile disponibile, iar modelul de contract se va publica pe site-ul autorităţii contractante.

 

ANEXA Nr. 1a

 

FORMULAR EXPRESIE DE INTERES

 

Managerul de proiect va completa prezentul formular folosind următoarea structură:

1. Număr de înregistrare (Se alocă de către autoritatea contractantă la depunerea expresiei de interes.)

2. Titlul proiectului pentru care se exprimă interesul

3. Numele şi prenumele managerului de proiect

4. Adresa validă de e-mail a managerului de proiect

5. Denumirea instituţiei coordonatoare

6. Codul fiscal al instituţiei coordonatoare

7. Justificarea interesului pentru asumarea proiectului prin (maximum două pagini):

- legătura dintre domeniul ştiinţific specific al proiectului şi obiectul de activitate al instituţiei interesate;

- expertiza ştiinţifică deţinută de instituţia interesată în domeniul ştiinţific al proiectului şi/sau în domenii ştiinţifice adiacente;

- experienţa instituţiei interesate în managementul de proiecte de cercetare ştiinţifică, cu nominalizarea unor participări anterioare la derularea unor astfel de proiecte la nivel naţional şi/sau european;

- existenţa infrastructurii şi a dotărilor şi facilitaţilor necesare derulării şi finalizării proiectului (laboratoare, aparate, echipamente, sisteme IT integrate etc.), cu referire la potenţialul de atingere a scopului proiectului;

- descrierea modului în care obiectivele proiectului contribuie la realizarea obiectivelor definite în Planul sectorial al Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 813/2015, cu modificările ulterioare.

8. Declaraţie scrisă pe propria răspundere, semnată, în original, care face dovada către autoritatea contractantă că sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate

 

ANEXA Nr. 1b

 

RECOMANDĂRI

privind modul de completare a formularelor pentru propunerea de proiect

 

1. Numărul de înregistrare - numărul alocat la înregistrarea expresiei de interes

2. Acronimul ofertei de proiect se stabileşte de către managerul de proiect în corelare cu denumirea proiectului pentru care s-a exprimat interesul.

3. Parteneri implicaţi în proiect - proiectul poate fi propus, realizat şi/sau finanţat în comun de un grup de asociaţi (parteneri) persoane juridice.

4. Durata proiectului propus poate fi de mai mulţi ani, fără a depăşi însă durata maximă de 26 de luni.

5. Numele abreviat al organizaţiei - pentru fiecare instituţie, conducătoare sau parteneră la proiect, sunt utilizate denumirea sa legală şi un nume abreviat.

6. Tip entitate:

- ICS - institute, centre de cercetare ştiinţifică din subordinea Ministerului Sănătăţii;

- SCS - structuri din cadrul unităţilor sanitare publice care au în obiectul de activitate şi cercetarea ştiinţifică.

7. Rolul/Funcţia instituţiei în cadrul proiectului, şi anume:

- CO - entitatea conducătoare a proiectului;

- P - partener în proiect (dacă este cazul).

 

OBSERVAŢIE:

Codificările, conform pct. 7, se vor utiliza în formularul B al ofertei de proiect pentru descrierea activităţilor asumate de către fiecare instituţie în cadrul proiectului, în mod deosebit în cazul în care proiectul este asumat de către de un grup de instituţii (de exemplu: CO derulează activitatea “x”; partenerul P1 activitatea “y”; partenerul P2 activitatea “z” etc.).

 

ANEXA Nr. 1c

 

PROFILUL INSTITUŢIEI PARTICIPANTE LA PROIECT

 

Planul sectorial 2015-2017

Formular A1

Acronimul propunerii

 

Numărul alocat la înregistrarea expresiei de interes

 

 

Informaţii legale despre instituţia participantă

Rol/Funcţie în proiect

 

Denumirea instituţiei

 

Numele abreviat

 

Tipul instituţiei

 

Cod fiscal

Personal angajat

<50

50 - 249

> = 250

 

Total

 

 

 

 

Studii superioare

 

 

 

 

Localitatea

 

Judeţ/Sector

 

Strada/Nr.

Cod poştal

Reprezentant legal (conducătorul instituţiei)

Titlu

 

Funcţia

 

Nume

 

Prenume

 

Nr. telefon

 

Nr. fax

 

E-mail

 

http:

 

Persoana responsabilă de realizarea proiectului în cadrul instituţiei

Titlu

 

Nume

 

Prenume

 

Nr.

telefon

 

Nr. fax

 

E-mail

 

http:

 

Certificăm pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt în conformitate cu realitatea.

Data (zz/ll/aaaa)

 

 

Semnătura

 

ANEXA Nr. 1d

 

INFORMAŢII FINANCIARE GENERALE DESPRE OFERTA DE PROIECT

 

Planul sectorial 2015-2017

Formular A2

Acronimul propunerii

 

Numărul alocat la înregistrarea expresiei de interes

 

 

Denumirea ofertei de proiect ……………………………

 

Nr. crt.

Instituţia

Numele abreviat al instituţiei

Tipul instituţiei

2015

2016

2017

Total

B*

B*

B*

B*

1

CO (se va scrie denumirea entităţii)

 

 

 

 

 

 

2

P1 (se va scrie denumirea entităţii)

 

 

 

 

 

 

3

P2 (se va scrie denumirea entităţii)

 

 

 

 

 

 

4

P3 (se va scrie denumirea entităţii)

 

 

 

 

 

 

5

Pn

 

 

 

 

 

 

Total proiect

 

 

 

 

 

* B - suma solicitată de la bugetul de stat.

Data: …………………

 

 

Reprezentantul legal al conducătorului de proiect,

Managerul de proiect,

……………………………………

……………………………………

(numele, prenumele şi funcţia)

(numele, prenumele şi funcţia)

 

NOTĂ:

Poziţiile ele la nr. crt. 2 în jos se completează numai în cazul în care oferta este asumată de un grup de instituţii.

 

ANFXA Nr. 1e

 

PLANUL DE REALIZARE A PROIECTULUI

 

Planul sectorial 2015-2017

Formular A3

Acronimul propunerii

 

Numărul alocat la înregistrarea expresiei de interes

 

 

            Denumirea proiectului ………………………………………………………

 

Structură-cadru

 

Anul

Etape/ Denumirea activităţii/ Participanţi

Categoria de activitate*)

Durată etapă

(luni)

Rezultate cuantificabile

Total

Necesar resurse financiare**)

(valoare exprimată în lei)

Finanţare din bugetul de stat

Cheltuieli cu materialele sanitare consumabile

Cheltuieli cu personalul de cercetare

Cheltuieli cu autorizarea/ acreditarea

Utilităţi

Cheltuieli pentru derularea activităţilor-suport

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Etapa I (se va trece denumirea etapei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 1.1 (se vor nominaliza, la nivelul fiecărei etape, activităţile derulate de către instituţia conducătoare, precum şi de fiecare partener, dacă este cazul)***)

 

 

 

 

 

Partener

 

 

 

 

 

Etapa II

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

Activitatea II.2

 

 

 

 

 

*) Se vor nominaliza obligatoriu categoriile de activităţi conform tabelului prevăzut la secţiunea a 2-a lit. B pct. (iii) din termenii de referinţă aprobaţi prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.355/2015, precum şi, după caz, acţiunile-suport ale fiecărei activităţi.

**) Totalul fondurilor necesare pentru a asigura resursele umane şi materiale.

**) Coloanele: 3,4,6, 7, 8,9,10 SE VOR COMPLETA NUMAI LA NIVEL DE ETAPĂ.

 

NOTĂ:

Valorile înscrise în planul de realizare a proiectului sunt orientative. Acestea sunt necesare pentru o apreciere corectă, în timpul procesului de evaluare, a corelaţiei dintre categoriile de activităţi şi cheltuieli.

 

Reprezentantul legal al conducătorului de proiect,

Managerul de proiect,

……………………………………

……………………………………

(numele, prenumele şi funcţia)

(numele, prenumele şi funcţia)

 

ANEXA Nr. 1f

 

LISTA

dotărilor existente pentru realizarea proiectului

 

Planul sectorial 2015-2017

Formular A2.1

Acronimul propunerii

 

Numărul alocat la înregistrarea expresiei de interes

 

 

Denumirea instituţiei

 

Denumirea echipamentului

Caracteristici tehnice [uzura medie (%)]

 

 

……………………………………

 

 

Data: ………………

 

Reprezentantul legal al conducătorului de proiect,

Managerul de proiect,

……………………………………

……………………………………

(numele, prenumele şi funcţia)

(numele, prenumele şi funcţia)

 

ANEXA Nr. 1g

 

LISTA DE PERSONAL PROPUS PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI 1

 

Planul sectorial 2015-2017

Formular A2.2

Acronimul propunerii

 

Numărul alocat la înregistrarea expresiei de interes

 

 

Numele şi prenumele

Funcţia în cadrul proiectului

Profesia, angajat la

Specializări

 

Conducător de proiect

 

 

 

 

 

 

 

CS I, CS II, IDT I, IDT II, profesor universitar, conferenţiar universitar, manager de proiect

 

 

 

 

 

 

 

CS III, IDT III, CS, IDT, lector universitar, asistent universitar, coordonator ştiinţific/de proiect, responsabil de proiect

 

 

 

 

 

 

 

Asistent de cercetare, doctorand, masterand

 

 

 

 

 

 

 

Partener 1 .... n

 

 

 

……………………………………

 

 

 

Data: ………………

 

Reprezentantul legal al conducătorului de proiect,

Managerul de proiect,

……………………………………

……………………………………

(numele, prenumele şi funcţia)

(numele, prenumele şi funcţia)


1 Lista de personal este comună şi cuprinde numai persoanele-cheie (persoane cu studii superioare care au responsabilităţi pe tot parcursul proiectului).

 

ANEXA Nr. 1h

 

CURRICULUM VITAE

 

Planul sectorial 2015-2017

Formular A2.3

Acronimul propunerii

 

Numărul alocat la înregistrarea expresiei de interes

 

 

NOTĂ:

- Se vor anexa CV-uri structurate după modelul EUROPASS.

- Se vor anexa CV-urile doar pentru persoanele cu studii superioare care vor face parte din lista de personal al proiectului.

 

ANEXA Nr. 1i

 

FORMULARUL B PENTRU OFERTA TEHNICĂ DE PROIECT

 

Descrierea proiectului din punct de vedere ştiinţific şi tehnic (maximum 4 pagini)

 

- se descrie succint stadiul realizărilor ştiinţifice din domeniu, la nivel naţional şi internaţional, referitor la tema proiectului (maximum 0,5 pagini)

- se evidenţiază posibilităţile de dezvoltare a unor noi cercetări sau aplicaţii bazate pe rezultatele estimate

- se prezintă schema de realizare a proiectului care cuprinde rolul şi responsabilităţile fiecărui participant, cu defalcarea pe activităţi şi rezultatele acestora

- se argumentează gradul de complexitate (inter- sau multidisciplinar), precum şi progresul ştiinţific estimat

 

 

Posibilităţi de diseminare şi valorificare a rezultatelor estimate (maximum 0,5 pagini)

 

- se prezintă modalităţile de valorificare a rezultatelor - potenţialii beneficiari (plan de marketing)

 

 

Managementul proiectului (maximum 1,5 pagini)

 

- se detaliază experienţa instituţiei conducătoare şi a instituţiilor partenere (dacă este cazul) în managementul proiectelor naţionale/internaţionale, cu elementele de identificare (se nominalizează pe cât posibil programul, titlul, acronimul, nr. propunerii de proiect/ contract, după caz), precum şi principalele rezultate relevante în domeniul abordat

- se descriu metodele/ modalităţile de conducere, coordonare şi comunicare pentru realizarea proiectului, corelat cu cerinţele schemei de realizare a proiectului şi defalcarea pe activităţi (schema logica de derulare a proiectului, diagrama Gantt etc.)

- se evidenţiază participarea managerului de proiect în proiecte naţionale/internaţionale (se nominalizează programul, titlul, acronimul, nr. propunerii de proiect/contract, după caz)

- se argumentează calitatea, competenţa şi complementaritatea persoanelor-cheie din echipă, în raport cu activităţile proiectului

- se prezintă modul de participare a tinerilor în activităţile proiectului

 

 

Resursele materiale, financiare şi umane (maximum o pagină)

 

- se prezintă modul de alocare a resurselor în funcţie de activităţile corespunzătoare obiectivelor proiectului

- se prezintă necesarul de resurse materiale justificabile pentru realizarea proiectului, inclusiv a infrastructurilor de cercetare care se vor utiliza pentru realizarea proiectului.

 

 

Se va folosi fontul Arial 12 şi spaţiere la un rând

 

ANEXA Nr. 1j

 

- model –

 

Nr. de înregistrare la entitatea conducătoare ………………………………………

Nr. de înregistrare la autoritatea contractantă ………………………………………

 

CONTESTAŢIE

 

Denumirea instituţiei conducătoare ………………………………………

Numărul de înregistrare alocat expresiei de interes ………………………………………

Titlul proiectului ………………………………………

Numele şi prenumele managerului de proiect ………………………………………

 

Motivele contestaţiei:

………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………………

 

Semnături şi ştampilă

 

Conducătorul instituţiei,

Managerul de proiect,

……………………………………

……………………………………

(numele şi prenumele)

(numele şi prenumele)

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.