MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 835/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 835         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 9 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

DECRETE

 

805. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

806. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

807. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

808. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

925. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015 şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.409. - Ordin al ministrului sănătăţii, interimar, pentru derogarea de la prevederile art. 10 din Normele privind donaţiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri şi consumabilele aferente, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.032/2011, pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale pacienţilor internaţi ca urmare a incendiilor din clubul “Colectiv” şi de la fabrica de pâine “Vel Pitar” Braşov

 

2.267. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, interimar, privind aprobarea modelului de cerere pentru solicitarea ajutoarelor de urgenţă pentru familiile persoanelor grav afectate în tragicul eveniment produs în clubul “Colectiv din municipiul Bucureşti, în data de 30 octombrie 2015

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.070/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Nicuşor Maldea, judecător, în prezent suspendat din funcţie, la Tribunalul Caraş-Severin, se eliberează din funcţie ca urmare a demisiei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2015.

Nr. 805.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.067/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Corneliu Tolontan, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Huşi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2015.

Nr. 806.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.066/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna judecător dr. Mioara Badea, preşedinte cu delegaţie al Secţiei a VI-a civile a Curţii de Apel Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2015.

Nr. 807.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin, (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.064/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 decembrie 2015, doamna Alina Lodoabă, judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2015.

Nr. 808.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015 şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă ca sprijin financiar pentru familiile persoanelor grav afectate, denumite în continuare răniţi, în tragicul eveniment produs în clubul “Colectiv” din municipiul Bucureşti, în data de 30 octombrie 2015, şi care au fost transferaţi în vederea efectuării de tratamente de specialitate în clinici din străinătate, atât din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, cât şi în alte state.

(2) Ajutoarele de urgenţă se acordă şi familiilor persoanelor grav afectate în tragicul eveniment produs în clubul “Colectiv” din municipiul Bucureşti, în data de 30 octombrie 2015, aflate în tratament la unităţi sanitare din ţară.

(3) Ajutoarele de urgenţă au drept scop acoperirea cheltuielilor de transport, de cazare şi de masă pe perioada spitalizării răniţilor şi se acordă persoanelor care însoţesc răniţii, denumite în continuare însoţitori.

(4) Nivelul ajutorului de urgenţă pentru însoţitorul rănitului la tratament în străinătate se stabileşte după cum urmează:

a) costul transportului în limita sumei de 1.500 euro;

b) costul cheltuielilor de cazare şi masă în limita sumei de 200 euro/zi.

(5) Nivelul ajutorului de urgenţă pentru însoţitorul rănitului aflat la tratament în ţară este de 200 lei/zi.

(6) Ajutorul prevăzut la alin. (1) şi (2) se acordă pentru un singur însoţitor al rănitului.

(7) Nivelul prevăzut la alin. (4) se calculează la cursul euro stabilit de Banca Naţională a României în ziua anterioară celei în care însoţitorul solicită iniţial ajutorul prevăzut la alin, (1). Dacă din calcul rezultă o sumă fracţionară aceasta se rotunjeşte la leu în favoarea însoţitorului.

Art. 2. - (1) Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 1 se acordă la cererea însoţitorului.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate al însoţitorului;

b) copia actului pe baza căruia s-a acordat transferul pentru tratamentul în străinătate/ţară.

(3) Modelul cererii se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(4) Cererea şi documentele doveditoare prevăzute la alin. (2) se depun şi se înregistrează la agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială locuieşte însoţitorul.

(5) Prin însoţitor se înţelege un membru al familiei rănitului sau rudă a acestuia, indiferent de gradul de rudenie.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), pentru însoţitorii care au domiciliul sau reşedinţa stabilite în judeţele ţării, dar care se află pe raza municipiului Bucureşti pentru a oferi sprijinul lor răniţilor, cererea se poate depune la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, care o va transmite agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială în a căror rază teritorială domiciliază sau au reşedinţa însoţitorii.

Art. 3. - (1) în vederea certificării deplasării răniţilor pentru efectuarea tratamentului în străinătate, respectiv încetarea tratamentului în străinătate, Ministerul Sănătăţii sau, după caz, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va notifica Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pentru fiecare rănit, în termen de 24 ore de la emiterea aprobării.

(2) Notificarea va conţine numele, prenumele şi codul numeric personal al rănitului, statul în care se efectuează tratamentul, unitatea spitalicească unde se efectuează tratamentul, precum şi, acolo unde este posibil, numărul de zile de spitalizare estimat,

(3) Pentru tratamentul răniţilor în ţară, Ministerul Sănătăţii comunică Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice lista răniţilor care va conţine numele, prenumele şi codul numeric personal al rănitului, unitatea spitalicească în care acesta este tratat, precum şi numărul de zile de spitalizare estimat.

Art. 4. - (1) Ajutorul de urgenţă prevăzut la art. 1 alin. (1)se va plăti însoţitorului în cont bancar sau în numerar, după cum urmează:

a) echivalentul în lei al sumei de 7.500 euro prin care se asigură cheltuielile de transport şi cheltuielile de cazare şi masă pentru o perioadă iniţială de 30 de zile;

b) echivalentul în lei a câte 6.000 euro pentru fiecare 30 de zile de însoţire a rănitului, peste perioada prevăzută la lit. a).

(2) Plata ajutorului de urgenţă conform alin. (1) lit. a) se face la solicitarea însoţitorului potrivit art. 2, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

(3) Plata ajutorului de urgenţă conform alin. (1) lit. b) se face la solicitarea scrisă a însoţitorului care se depune la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Ministerului Afacerilor Externe, cu cel puţin 7 zile înainte de expirarea perioadei acoperite de suma acordată în etapa prevăzută la alin. (1) lit. a).

(4) Solicitarea prevăzută la alin. (3) va cuprinde obligatoriu:

a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale persoanei care solicită ajutorul;

b) adresa de domiciliu a persoanei care solicită ajutorul;

c) numele şi prenumele rănitului;

d) numărul de zile suplimentare pentru care se solicită plata ajutorului de urgenţă.

(5) Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale acestuia, transmite solicitarea prevăzută la alin. (3), în termen de 24 ore de la depunerea de către însoţitor, la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(6) În situaţia în care notificarea prevăzută la art. 3 nu conţine numărul estimat de zile de spitalizare, în vederea confirmării numărului de zile de însoţire a rănitului, Ministerul Sănătăţii sau, după caz, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va comunica Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la solicitarea acestuia, numărul de zile de spitalizare pentru tratamentul rănitului comunicat sau estimat de unitatea spitalicească din străinătate.

(7) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice comunică Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială solicitarea de suplimentare a sumelor acordate cu titlu de ajutor de urgenţă în vederea informării agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială locuiesc însoţitorii.

Art. 5. - (1) Ajutorul de urgenţă prevăzut la art. 1 alin. (2) se va plăti însoţitorului în cont bancar sau în numerar, câte 6.000 lei pentru fiecare 30 de zile de însoţire, începând cu ziua internării rănitului.

(2) Pentru prima lună de însoţire plata ajutorului se face În acelaşi termen prevăzut la art. 4 alin. (2).

(3) Pentru perioadele următoare primelor 30 de zile de însoţire, plata ajutorului se face la solicitarea scrisă a însoţitorului, care se depune Sa Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, care o va transmite agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială în a căror rază teritorială domiciliază sau au reşedinţa însoţitorii.

(4) în situaţia în care numărul de zile pentru care s-a efectuat plata ajutorului este mai mare decât cel efectiv înregistrat de însoţitor, acesta are obligaţia de a returna sumele suplimentare la agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, care a efectuat plata ajutorului, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la externarea rănitului din unităţile spitaliceşti din ţară sau din străinătate.

Art. 6. - (1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se suportă din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, iar plata acestora se efectuează de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială locuiesc însoţitorii.

(2) Pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 1 în anul 2015 se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, la capitolul 68.01 “Asigurări şi asistenţă socială”, cu suma de 2.000 mii lei.

(3) Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, va introduce modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice aprobat pe anul 2015.

(4) în anul 2016 ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 1 se suportă din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru anul 2016.

Art. 7. - Prin derogare de la prevederile art. 37 şi 38 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea ajutorului de urgenţă prevăzut la art. 1 nu se impune efectuarea de anchete sociale.

Art. 8. - (1) Ajutoarele de urgenţă se acordă şi pentru însoţitorii care la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri se află deja în străinătate împreună cu răniţii pe care îi însoţesc.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), cererea prevăzută la art. 2 alin. (2) se depune la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Ministerului Afacerilor Externe.

(3) Cererile se transmit la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în termen de 24 de ore de la primire, acesta urmând să le comunice agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru îndeplinirea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre în vederea plăţii ajutorului de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR SORIN

MIHAI CIMPEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, interimar,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice, interimar,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul sănătăţii, interimar,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul afacerilor externe, interimar,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2015.

Nr. 925.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru derogarea de la prevederile art. 10 din Normele privind donaţiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri şi consumabilele aferente, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.032/2011, pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale pacienţilor internaţi ca urmare a incendiilor din clubul “Colectiv” şi de la fabrica de pâine “Vel Pitar” Braşov

 

Văzând Referatul comun de aprobare nr. NB 11.539/2015 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică şi al Direcţiei politica medicamentelor şi a dispozitivelor medicale,

având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 10 din Normele privind donaţiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri şi consumabilele aferente, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.032/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 22 iunie 2011, cu modificările ulterioare, sunt acceptate ca donaţii, pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale pacienţilor internaţi ca urmare a incendiilor din clubul “Colectiv” şi de la fabrica de pâine “Vel Pitar” Braşov, medicamente care conţin substanţe psihotrope şi stupefiante necesare pacienţilor internaţi ca urmare a incendiilor din clubul “Colectiv” şi de la fabrica de pâine “Vel Pitar” Braşov.

Art. 2. - Derogarea prevăzută la art. 1 se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 31 decembrie 2015.

Art. 3. - Unităţile sanitare cu paturi beneficiare ale donaţiilor, direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi donatorii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii, interimar,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2015.

Nr. 1.409.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului de cerere pentru solicitarea ajutoarelor de urgenţă pentru familiile persoanelor grav afectate în tragicul eveniment produs în clubul “Colectiv” din municipiul Bucureşti, în data de 30 octombrie 2015

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015 şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul cererii pentru solicitarea ajutorului de urgenţă acordat pentru persoanele care însoţesc persoanele grav afectate în tragicul eveniment produs în clubul “Colectiv” din municipiul Bucureşti, în data de 30 octombrie 2015, şi pentru care s-a aprobat efectuarea de tratamente de specialitate în clinici din străinătate, atât din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, cât şi în alte state, precum şi în ţară.

Art. 2. - Modelul cererii este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, interimar,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2015.

Nr. 2.267.

 

ANEXĂ

 

Către Agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială a jud./sect. Mun. Bucureşti

………………………………………………………………………

 

Stimate Domnule Director Executiv,

 

Subsemnata/subsemnatul,

 

Numele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenumele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod numeric personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act de identitate/doveditor (copie ataşată)*

 

 

 

 

Seria

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliberat de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN - Certificat de naştere

BI - buletin de identitate

CI - carte de identitate

 

 

 

 

 

 

(z

z)

(l

l)

(a

a

a

a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIP - carte de identitate provizorie

P – paşaport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu domiciliul în:

Strada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

Bl.

 

 

 

 

 

Sc.

 

 

Et.

 

 

Apart.

 

 

 

 

Sector

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitatea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

în calitate de însoţitor al rănitului

 

Numele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenumele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod numeric personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act de identitate/doveditor (copie ataşată)*

 

 

 

 

Seria

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliberat de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN - Certificat de naştere

BI - buletin de identitate

CI - carte de identitate

 

 

 

 

 

 

(z

z)

(l

l)

(a

a

a

a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIP - carte de identitate provizorie

P – paşaport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu domiciliul în:

Strada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

Bl.

 

 

 

 

 

Sc.

 

 

Et.

 

 

Apart.

 

 

 

 

Sector

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitatea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

solicit acordarea ajutorul de urgenţă

 pentru însoţire la tratament în străinătate

 pentru însoţire la tratament în ţară

 

Rog ca plata să se facă în:

 

 Numerar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cont bancar

 

 

Nume titular cont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr cont bancar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deschis la banca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataşez copie după C.I. şi copia actului pe baza căruia s-a aprobat tratamentul în străinătate/ţară

 

Data …………………………

Semnătura …………………………………….