MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 842/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 842         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 12 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

271. - Lege pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale

 

820. - Decret privind promulgarea Legii pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale

 

272. - Lege privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

 

821. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

 

824. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

825. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 590 din 1 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 592 din 1 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

905. - Hotărâre pentru indexarea indemnizaţiilor acordate în baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România

 

921. - Hotărâre privind retransmiterea unui sector de drum naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Sebeş şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

371. - Ordin al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri

 

372. - Ordin al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri

 

1.277. - Ordin al ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile

 

2.791/994. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Procedurii privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 897/2015

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prevederile prezentei legi se aplică următoarelor instituţii şi autorităţi publice centrale şi locale:

a) ministere;

b) instituţii şi autorităţi publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, indiferent de modul de finanţare;

c) instituţii şi autorităţi publice finanţate integral sau parţial din bugetul asigurărilor sociale de stat şi/sau din bugetele fondurilor speciale;

d) instituţii publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, instituţiile publice locale pot ocupa posturile vacante, în condiţiile legii, în limita numărului maxim de posturi stabilit potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu condiţia încadrării în plafonul cheltuielilor de personal şi al cheltuielilor de personal aprobate prin buget.

(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, instituţiile şi autorităţile administraţiei publice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot ocupa posturile vacante, în limita numărului maxim de posturi aprobat prin actele normative de stabilire a acestora, cu condiţia încadrării în plafonul cheltuielilor de personal şi al cheltuielilor de personal aprobate prin bugetul acestora.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2015.

Nr. 271.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2015.

Nr. 820.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violentei în familie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 24 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1)0 copie după dispozitivul hotărârii prin care s-a dispus cererea de emitere a ordinului de protecţie se comunică, în maximum 5 ore de la momentul pronunţării hotărârii, structurilor Poliţiei Române în a căror rază teritorială se află locuinţa victimei şi/sau a agresorului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2015.

Nr. 272.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2015.

Nr. 821.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicata, ale art. (4) alin. (1), ale art. 6 lit. B, ale art. 7 lit. A şi B, ale art. 8 lit. A şi B şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

cu prilejul aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare - SMURD, în semn de apreciere pentru înaltul profesionalism dovedit şi a rezultatelor remarcabile obţinute în executarea misiunilor încredinţate, pentru întreaga carieră dedicată salvării de vieţi omeneşti,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, domnului comandor Bucurescu Ion Emil.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, domnilor:

- comandor Dache Constantin Cătălin-Paul;

- comandor Saulea Gheorghe Cătălin-Octavian;

- comandor Trăilescu Dănilă Petre.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului comandor Cârstoiu Traian Traian-Ioan.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnilor:

- sublocotenent Moldovan Pamfilie Pamfil-Alin;

- căpitan Săceanu Ion Caius-Ştefan.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului colonel Oltean Ioan Dorin.

Art. 6. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit, clasa a III-a, cu însemn pentru militari, domnilor:

- plutonier adjutant şef Tocai Dumitru Sorin;

- plutonier adjutant şef Ţugui Ioan Dan.

Art. 7. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar, clasa a III-a, cu însemn pentru militari, domnilor:

- plutonier adjutant Deak Andrei-Augustin Andras;

- plutonier major Mavromalidi Ştefan Adrian,

Art. 8. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă, clasa a III-a, cu însemn pentru militari, domnului plutonier adjutant şef Sima Ioan Ioan-Liviu.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2015.

Nr. 824.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi B şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

având în vedere propunerea ministrului sănătăţii,

cu prilejul aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare - SMURD, în semn de apreciere pentru înaltul profesionalism dovedit şi a rezultatelor remarcabile obţinute în executarea misiunilor încredinţate, pentru întreaga carieră dedicată salvării de vieţi omeneşti,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Ofiţer domnului Cristian-Marius Boeriu, medic UPU-SMURD Târgu Mureş.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar in grad de Cavaler

1. domnului Apor Bartos, medic UPU-SMURD Târgu Mureş;

2. doamnei Adriana Balan, medic UPU-SMURD Oradea;

3. domnului Cezar-Virgiliu Bologa, medic Spitalul Militar Sibiu, UPU-SMURD Sibiu;

4. domnului Hadrian-Liviu Borcea, medic UPU-SMURD Oradea;

5. doamnei Chaterina-Dana Cazacu, medic UPU-SMURD laşi;

6. doamnei Carmen-Diana Cimpoeşu, medic UPU-SMURD laşi;

7. domnului Paul-Bogdan Csillag, medic UPU-SMURD Târgu Mureş;

8. domnului Alexandru Bogdan Dinu, medic UPU-SMURD Bucureşti;

9. doamnei Adela Golea, medic UPU-SMURD Cluj-Napoca;

10. domnului Mihai-Bujor Grecu, medic UPU-SMURD Timişoara;

11. domnului Ioan-Cosmin Muntean, medic UPU-SMURD Timişoara;

12. domnului Sergiu-Dumitru Oltean, coordonator dispecerat integrat Mureş;

13. domnului Bogdan-Mihai Opriţa, medic UPU-SMURD Bucureşti;

14. domnului Cristian Gabriel Pandrea, medic UPU-SMURD Bucureşti;

15. domnului Cristinel Păsălău, medic UPU-SMURD Piatra-Neamţ;

16. domnului Puiu Ioan Popescu, medic UPU-SMURD Târgu Mureş;

17. doamnei Monica Iuliana Puticiu, medic UPU-SMURD Arad;

18. doamnei Luciana Teodora Rotaru, medic UPU-SMURD Craiova;

19. doamnei Maria Salanţa, medic UPU-SMURD Târgu Mureş;

20. doamnei Estrela Suciava, medic UPU-SMURD Târgu Mureş;

21. doamnei Sorina Magda Şovar, medic UPU-SMURD Bucureşti;

22. domnului Angel-Liviu Trifan, medic UPU-SMURD Galaţi;

23. doamnei Teodora Sorana Truţa, medic UPU-SMURD Târgu Mureş;

24. domnului Cristian Corneliu Ursu, medic UPU-SMURD Cluj-Napoca;

25. doamnei Cristina Agnes Vecerdi, medic UPU-SMURD Braşov.

Art. 3. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar, clasa a II-a, doamnei Hajnal-Erzsebet Vass, asistent medical UPU-SMURD Târgu Mureş.

Art. 4. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar, clasa a II l-a:

1. doamnei Anişoara-Elena Borbely, asistent medical UPU- SMURD Timişoara;

2. doamnei Maria-Elena Casoni, asistent medical UPU- SMURD Târgu Mureş;

3. domnului Marian Drăghici, asistent medical UPU-SMURD Bucureşti;

4. doamnei Mihaela Moise-Duca, asistent medical UPU- SMURD Târgu Mureş;

5. doamnei Bianca Laslo, asistent medical UPU-SMURD Târgu Mureş;

6. doamnei Camelia Fiordean, asistent medical UPU- SMURD Târgu Mureş;

7. doamnei Mihaela Maxim, asistent medical UPU-SMURD laşi;

8. doamnei Claudia-Florina Mureşan, asistent medical UPU- SMURD Cluj-Napoca;

9. doamnei Irina-Lorena Nica, asistent medical UPU-SMURD Craiova;

10. domnului Ştefan-Daniel Pantelimon, asistent medical UPU-SMURD Bucureşti;

11. doamnei Elena-Daniela Pascu, asistent medical UPU- SMURD Bucureşti;

12. domnului Constantin Mihai Ovidiu Prisca, asistent medical UPU-SMURD Oradea;

13. domnului Sterie Daniel Segirceanu, asistent medical UPU-SMURD Craiova.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2015.

Nr. 825.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 590

din 1 octombrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Dana Alina Selmereanu în Dosarul nr. 21.184/299/2014 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 162 D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă. Se susţine, în acest sens, că autoarea excepţiei de neconstituţionalitate nu se află în situaţia invocată în susţinerea excepţiei şi, prin urmare, textul criticat nu are legătură cu soluţionarea cauzei.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 26 ianuarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 21.184/299/2014, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 281 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Dana Alina Selmereanu într-o cauză având ca obiect stabilirea vinovăţiei autoarei excepţiei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi de fals intelectual.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că textul criticat creează discriminare între persoanele a căror urmărire penală a început sub imperiul vechiului Cod de procedură penală, sau care au încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei, care pot invoca lipsa asistenţei juridice obligatorii în orice moment al procesului penal, şi cele urmărite penal conform prevederilor actualului Cod de procedură penală, care pot invoca lipsa asigurării asistenţei juridice obligatorii până la încheierea procedurii camerei preliminare. Se susţine că nu există un temei legal de natură să justifice această diferenţă de tratament între categoriile de persoane menţionate, acestea aflându-se în aceeaşi situaţie juridică.

6. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se susţine că, spre deosebire de inculpaţii care au fost trimişi în judecată anterior intrării în vigoare a actualului Cod de procedură penală, şi care aveau posibilitatea de a invoca încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la asigurarea asistenţei juridice, în condiţiile în care aceasta era obligatorie, în orice stadiu al procesului penal, potrivit art. 197 alin. 3 din Codul de procedură penală din 1968, inculpaţii trimişi în judecată ulterior intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală pot invoca încălcarea prevederilor legale referitoare la asistenţa juridică obligatorie până la încheierea procedurii în camera preliminară, potrivit art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală. Se arată că această diferenţă de tratament juridic este justificată de nevoia de asigurare a desfăşurării procesului penal într-un termen rezonabil, fiind, totodată, în concordanţă cu exigenţele constituţionale ale dreptului la un proces echitabil. Se face trimitere, în acest sens, la Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.038 din 9 iulie 2009. Se observă faptul că textul criticat nu creează discriminare între cele două categorii de persoane invocate de autoarea excepţiei, întrucât prin art. 4 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale s-a reglementat şi pentru inculpaţii trimişi în judecată anterior intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală un termen în care aceştia pot invoca încălcarea, în cursul urmăririi penale, a dispoziţiilor legale privind asistenţa obligatorie a învinuitului sau a inculpatului, respectiv până la începerea dezbaterilor. Se susţine că diferenţa dintre cele două momente procesual penale - încheierea procedurii de cameră preliminară şi începerea dezbaterilor - este justificată de faptul că inculpaţii trimişi în judecată anterior datei intrării în vigoare a actualului Cod de procedură penală nu beneficiază de procedura camerei preliminare.

7. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, conform încheierii de sesizare, prevederile art. 281 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură penală. Din analiza excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autoarea critică, în realitate, dispoziţiile art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: “Încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin. (1) lit. e) şi 1) trebuie invocată:

a) până la încheierea procedurii în camera preliminară, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale sau în procedura camerei preliminare;”.

11. Se susţine că textul criticat încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în fapt, prin Rechizitoriul nr. 732/P/24 aprilie 2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută la art. 248 din Codul penal din 1969, în formă calificată, şi de fals intelectual, prevăzută la art. 289 din Codul penal din 1969, în formă continuată, infracţiuni pedepsite cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

13. În cursul urmăririi penale, respectiv la data de 15 martie 2012, autoarei excepţiei i-a fost adusă la cunoştinţă învinuirea, precum şi faptul că are dreptul de a fi asistată de un apărător, fără însă ca organele de urmărire penală să îi numească un apărător din oficiu, întrucât nu se afla în ipoteza asistenţei juridice obligatorii prevăzute de art. 171 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968.

14. Conform art. 171 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968, “asistenţa juridică este obligatorie când învinuitul sau inculpatul este minor, internat într-un centru de reeducare sau într-un institut medical educativ, când este reţinut sau arestat chiar în altă cauză, când faţă de acesta a fost dispusă măsura de siguranţă a internării medicale sau obligarea la tratament medical chiar în altă cauză ori când organul de urmărire penală sau instanţa apreciază că învinuitul ori inculpatul nu şi-ar putea face singur apărarea, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege”, iar, potrivit alin. (3) al aceluiaşi articol, “În cursul judecăţii, asistenţa juridică este obligatorie şi în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.”.

15. Potrivit art. 90 din actualul Cod de procedură penală, asistenţa juridică este obligatorie: a) când suspectul sau inculpatul este minor, internat într-un centru de detenţie ori într-un centru educativ, când este reţinut sau arestat, chiar în altă cauză, când faţă de acesta a fost dispusă măsura de siguranţă a internării medicale, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;

b) în cazul în care organul judiciar apreciază că suspectul ori inculpatul nu şi-ar putea face singur apărarea; c) în cursul judecăţii în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani.

16. Curtea reţine astfel că, potrivit ambelor texte, obligativitatea asigurării asistenţei juridice în cazul săvârşirii unor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare [în ipoteza art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală din 1968] şi, respectiv, mai mare de 5 ani [în ipoteza art. 90 din Codul de procedură penală în vigoare], este prevăzută doar în cursul judecăţii, nu şi în cursul urmăririi penale, etapă procesuală în care se afla autoarea excepţiei la momentul la care aceasta susţine că organele de urmărire penală ar fi fost obligate să îi numească un apărător din oficiu. Prin urmare, la momentul procesual anterior arătat nu exista în sarcina organelor de urmărire penală obligaţia numirii unui avocat din oficiu în dosarul supus soluţionării, autoarea excepţiei având însă dreptul de a fi asistată de un apărător ales, conform art. 171 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968.

17. Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, “Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia”. Or, având în vedere considerentele invocate mai sus, obiectul prezentei excepţii de neconstituţionalitate nu are legătură cu cauza, întrucât autoarea acesteia nu s-a aflat în ipoteza asigurării asistenţei juridice obligatorii în faza urmăririi penale, drept pentru care nu poate invoca neconstituţionalitatea dispoziţiilor care sancţionează nerespectarea acestei obligaţii. Pentru acest motiv, prezenta excepţie apare ca fiind inadmisibilă.

18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Dana Alina Selmereanu în Dosarul nr. 21.184/299/2014 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa din data de 1 octombrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 592

din 1 octombrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Vasile Frîncu în Dosarul nr. 7.589/118/2014 al Curţii de Apel Constanţa - Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 212D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca devenită inadmisibilă, deoarece de la data ridicării acestei excepţii şi până în prezent, Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale prevederile legale astfel criticate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Decizia penală nr. 21/P din 26 ianuarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 7.589/118/2014, Curtea de Apel Constanţa - Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Vasile Frîncu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii în anulare.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine ca prevederile legale menţionate sunt neconstituţionale, deoarece admiterea în principiu a unei cereri de contestaţie în anulare nu poate fi realizată în absenţa contestatorului, cu ignorarea dreptului său la apărare şi mai ales a dorinţei sale de a se exprima în faţa instanţei de judecată.

6. Curtea de Apel Constanţa - Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile criticate sunt constituţionale.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală cu denumirea marginală Admiterea în principiu a contestaţiei în anulare, care au următorul conţinut: “Instanţa examinează admisibilitatea în principiu, în camera de consiliu, fără citarea părţilor.”

12. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 referitor la Accesul liber la justiţie, art. 20 referitor la Tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 24 referitor la Dreptul la apărare, art. 127 referitor la Caracterul public ai dezbaterilor şi art. 148 alin. (2) referitor la prioritatea reglementărilor comunitare obligatorii, precum şi dispoziţiile art. 6 referitor la Dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 542 din 14 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21 septembrie 2015, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor legale criticate în prezenta cauză şi a constatat că soluţia legislativă potrivit căreia admisibilitatea în principiu a contestaţiei în anulare se examinează de către instanţă “fără citarea părţilor” este neconstituţională, întrucât încalcă dreptul la un proces echitabil, consacrat de prevederile art. 21 alin. (3) din Constituţie, în componentele sale referitoare la egalitatea armelor între acuzare şi apărare şi la contradictorialitate. Prin urmare, în procedura examinării admisibilităţii în principiu a contestaţiei în anulare, procedură la care participă procurorul, trebuie citate părţile şi persoana vătămată.

14. Aşa fiind, Curtea a reţinut că, din perspectiva exigenţelor dreptului la un proces echitabil, este suficient să li se asigure părţilor şi persoanei vătămate posibilitatea participării în etapa admiterii în principiu a contestaţiei în anulare, ceea ce înseamnă că instanţa poate decide asupra admisibilităţii în principiu a cererii şi în lipsa părţilor, respectiv a persoanei vătămate, atâta timp cât acestea au fost legal citate.

15. Având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit cărora “(3) Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale” şi faptul că, în prezenta cauză, Curtea Constituţională a fost sesizată anterior pronunţării deciziei de admitere mai sus menţionate, Curtea constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală, potrivit căreia admisibilitatea în principiu a contestaţiei în anulare se examinează de către instanţă “fără citarea părţilor”, a devenit inadmisibilă, sens în care urmează a fi respinsă ca atare.

16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Vasile Frîncu în Dosarul nr. 7.589/118/2014 al Curţii de Apel Constanţa - Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Constanţa - Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 1 octombrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru indexarea indemnizaţiilor acordate în baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin, (2) din Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu luna noiembrie 2015 se indexează cu 7% indemnizaţiile lunare, în sume fixe, acordate în baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, care devin:

a) 363 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria I, eliberat de Ministerul Culturii;

b) 272 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria a II-a, eliberat de Ministerul Culturii;

c) 212 lei pentru artiştii interpreţi sau executanţi prevăzuţi la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria a III-a, eliberat de Ministerul Culturii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social,

Liviu-Marian Pop

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

 

Bucureşti, 27 octombrie 2015.

Nr. 905.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind retransmiterea unui sector de drum naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Sebeş şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 alin. (1) şi al art. 221 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă retransmiterea sectorului de drum naţional, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi din concesiunea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. În domeniul public al municipiului Sebeş şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local. Contractul de concesiune nr. MM/487/04.02.2004, având ca obiect sectorul de drum respectiv, se va modifica în mod corespunzător, potrivit legii.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe baza de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2015.

Nr. 921.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale sectorului de drum naţional care se retransmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Sebeş şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local

 

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Denumirea sectorului de drum care se retransmite

Descrierea tehnică

Valoarea de inventar

(lei)

Persoana juridică care predă sectorul de drum

Persoana juridică care preia sectorul de drum

Indicativ vechi

Indicativ nou

159973

8.12.05.01

DN7J

(km 0+000 - km 0+750)

km 0+000 - km 0+750; L = 0,750 km;

S = 3.000 mp;

Str. Investitorilor, municipiul Sebeş, judeţul Alba

129.000

Ministerul Transporturilor

(CUI 13633330)

Consiliul Local al Municipiului Sebeş

(CUI 4331201)

DN7J

Strada Investitorilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

 

ORDIN

pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri

În temeiul art. 32 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) lit. g) şi ale art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale emite următorul ordin:

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale ofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale ofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale ofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 3.

Art. 4, - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2015.

Nr. 371.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, deoarece conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

 

ORDIN

pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri

În temeiul art. 32 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) lit. g) şi ale art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare.

directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale emite următorul ordin:

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale maiştrilor militari şi subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 1,

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale maiştrilor militari şi subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale maiştrilor militari şi subofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2015.

Nr. 372.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, deoarece conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare,

ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedurile privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului delegat pentru energie nr. 137/2014 pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 19 martie 2014, se abrogă.

Art. 3. - Procedurile derulate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului delegat pentru energie nr. 137/2014 se continuă, cu recunoaşterea valabilităţii actelor şi a etapelor consumate până la această dată, potrivit dispoziţiilor legale anterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

 

Bucureşti, 30 octombrie 2015.

Nr. 1.277.

 

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 2.791 din 3 noiembrie 2015

Nr. 994 din 21 octombrie 2015

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. A.DIF1.911 din 3 noiembrie 2015 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi nr. D.G. 1.832 din 21 octombrie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

- art. 280 alin. (1) lit. c) din titlul VIII “Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată;

- art. unic alin. (1)-(4) din Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice;

- art. 11 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor:

- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată;

- art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gelu-Ştefan Diaconu

Vasile Ciurchea

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii intra Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală informaţiile privind lista persoanelor fizice care au accesat sistemul de asigurări sociale de sănătate, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate pe categorii de asiguraţi, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii republicată, începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

2. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite centralizat Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista persoanelor fizice prevăzute la pct. 1, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate care se încadrează în categoriile menţionate la pct. 1, potrivit structurii fişierului de raportare a informaţiilor, prevăzute în anexa nr. 1, după cum urmează:

a) pentru anul 2012, se transmite lista persoanelor înregistrate în Registrul unic de evidenţă a asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin;

b) pentru anul 2013 se transmite lista persoanelor înregistrate în Registrul unic de evidenţă a asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin;

c) pentru anul 2014 se transmite lista persoanelor înregistrate în Registrul unic de evidenţă a asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

3. Lista categoriilor de persoane fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, întocmită potrivit prevederilor art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, este prevăzută în anexa nr. 2.

4. Structura fişierului de raportare a informaţiilor privind categoriile de persoane menţionate la pct. 3 este prevăzută în anexa nr. 1.

5. Furnizarea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor prevăzute la pct. 1 se realizează prin mecanisme securizate, folosind aplicaţia “Schimb masiv de date”, pusă la dispoziţie de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru categoriile de persoane menţionate în anexa nr. 2.

6. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la pct. 1, gestionează informaţiile primite de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit legii.

7. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite centralizat Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista persoanelor fizice menţionate la pct. 3, pe categorii de asiguraţi, potrivit datelor înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015.

8. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au obligaţia respectării prevederilor referitoare la confidenţialitatea, utilizarea şi păstrarea datelor şi informaţiilor furnizate, conform prevederilor legale.

9. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

STRUCTURA

fişierului de raportare a informaţiilor

 

Nr. crt.

Nume

Tip

Semnificaţie

1

SURSA

varchar2(10)

CNAS

2

JUDETSURSA

Varchar2(2)

Cod judeţul care a transmis datele

3

DATA_RAPORTARE

date

Data când au fost extrase datele de la sursă

4

AN_RAPORTARE

number(4)

Anul pentru care se face raportarea

5

LUNA_ RAPORTARE

number(2)

Luna pentru care se face raportarea

6

COD_CATEGORIE

varchar2(10)

Cod al categoriei în care este încadrată persoana în luna şi anul de apartenenţă la categoria menţionată

7

AN APARTENENŢA CATEGORIE

number(4)

Anul în care persoana este încadrată în categoria menţionată

8

LUNA_APARTENENŢA_CATEGORIE

number(2)

Luna în care persoana este încadrată în categoria menţionată

9

CNP

varchar2(13)

 

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

LISTA

categoriilor de persoane fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, întocmită potrivit prevederilor art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată

 

100

copil în cadrul familiei

102

tineri cu vârsta între 18 şi 26 de ani care sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri din muncă

103

tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

106

soţ, soţie, părinţi, fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate

108

persoane cu handicap, cu vârsta de peste 18 ani, care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse

109

femei însărcinate sau lăuze, dacă nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară

110

persoanele incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse

107.1

persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

107.2

persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

107.3

persoane prevăzute la art. 3 alin. (1), lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

107.4

persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare

107.5

persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare

 

RECTIFICĂRI

 

La anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 şi 711 bis din 22 septembrie 2015, se fac următoarele rectificări:

 

- la exemplul nr. 10, pct. 7, lit. J, în loc de:

 

“I. ....., din care:

/223.200

- capital subscris vărsat (...)

/

II. ……

/

III. ……

/

IV. ……

/

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

……”

se va citi:

 

“I. ……., din care:

/223.200

- capital subscris vărsat (...)

/223.200

II. ……

/12.800

III. ……

/3.100

IV. ……

/12.000

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

/251.100”;

 

 

- la exemplul nr. 20, pct. I, în loc de:

 

“VI. …..

/

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

/”

se va citi:

 

“VI. …. 

/295.000

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

/-195.000”.

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.