MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 843/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 843         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 12 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

269. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

817. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

96. - Hotărâre pentru aprobarea modificărilor Statului de funcţii al Serviciilor Camerei Deputaţilor

 

97. - Hotărâre privind plata cotizaţiilor anuale ale Institutului Român pentru Drepturile Omului către diverse organizaţii internaţionale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

926. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă

 

927. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

260. - Decizie privind aplicarea mobilităţii domnului Lucian Dumitru din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

261. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Monica Dragomir a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4 din 25 martie 2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 2 aprilie 2015, cu următoarele modificări şi completări:

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004”

2. La articolul I, partea introductivă se modifică după cum urmează:

»Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:”.

3. La articolul I, după punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele V-13, cu următorul cuprins:

“11. La articolul 7t alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 7. - (1) Beneficiarii terenurilor deţinute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă în amenajări de irigaţii declarate de utilitate publică, de desecare şi drenaj, care beneficiază direct de aceste lucrări, sunt obligaţi să achite Agenţiei un abonament de irigaţii şi desecare, corespunzător următoarelor componente/categorii de lucrări:

a) exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de irigaţii de utilitate publică;

b) exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de desecare cu evacuare a apei prin pompare;

c) exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de desecare cu evacuare gravitaţională a apei.

Abonamentul se calculează şi se plăteşte distinct pentru fiecare dintre cele 3 componente/categorii de lucrări.»

12. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Federaţiile şi organizaţiile de îmbunătăţiri funciare independente de Agenţie care au preluat infrastructura de irigaţii pot încasa abonamentul aferent amenajării de irigaţii, cu condiţia utilizării acestuia pentru întreţinere, exploatare şi pază. Federaţiile şi organizaţiile care încasează abonamentul vor justifica aceste sume şi se vor supune organelor de control abilitate de lege.»

13. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă

4. La articolul I punctul 2, alineatul (3) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Cuantumul abonamentului se aprobă anual de către consiliul de conducere al Agenţiei până la data de 30 decembrie a fiecărui an pentru anul următor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,”

5. La articolul I, după punctul 2 se introduc nouă noi puncte, punctele 3-11, cu următorul cuprins:

“3. La articolul 7, alineatul (4) se abrogă.

4. La articolul 7, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«(5) Soldul abonamentului rămas neutilizat la finele anului se evidenţiază într-un cont distinct, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

(6) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia, federaţiile şi organizaţiile de îmbunătăţiri funciare independente de Agenţie procedează la compensarea debitelor, reprezentând abonamentul de irigaţii şi desecare, constatate de Agenţie, federaţii şi organizaţii, cu sumele cuvenite beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) cu titlu de susţinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi având ca sursă de finanţare exclusiv bugetul de stat.»

5. La articolul 7, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

«(61) Sumele care nu pot fi compensate conform prevederilor alin. (6) vor fi recuperate de Agenţie, federaţii şi organizaţii independente de Agenţie de la beneficiarii prevăzuţi la alin. (1).»

6. La articolul 7, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(7) Modalitatea de compensare sau recuperare prevăzută la alin. (6) şi (61) se stabileşte prin ordin al ministrului.»

7. La articolul 11, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«a) abonamentul de irigaţii şi desecare şi tarife percepute beneficiarilor activităţilor de îmbunătăţiri funciare;».

8. La articolul 12 litera b), punctul (v) se abrogă.

9. La articolul 12, după litera c1) se introduce o nouă literă, litera c2), cu următorul cuprins:

«c2) lucrările de întreţinere şi reparaţii la prizele de apă pentru irigaţii, degradarea/decolmatarea şenalelor, andocarea şi reparaţiile specifice staţiilor de pompare plutitoare, reparaţiile accidentale, intervenţiile pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale asupra infrastructurii de irigaţii;».

10. La articolul 12, după litera k4) se introduce o nouă literă, litera k5), cu următorul cuprins:

«k5) asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare pe care le administrează, exploatează, întreţine şi repară;».

11. La articolul 17, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 17. - (1) Cuantumul tarifelor de livrare a apei pentru irigaţii se aprobă de către consiliul de conducere, la propunerea directorului general al Agenţiei.

……………………………………………………….

(3) După avizarea de către consiliul de unitate de administrare sau, după caz, de consiliul de filială şi aprobarea de către consiliul de conducere, la propunerea directorului general al Agenţiei, a unor tarife pentru noi puncte de livrare a apei pentru irigaţii sau după aprobarea tarifelor reactualizate, cuantumul aprobat al acestor tarife se transmite pentru publicare la Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen de 5 zile de la data aprobării.»“

6. Articolul II se abrogă.

7. După articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu următorul cuprins:

“Art. III. - Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«c) realizarea de către proprietarii de amenajări de îmbunătăţiri funciare a exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare situate pe terenurile pe care le deţin sau, după caz, pe terenurile altora, cu acordul acestora, inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investiţii şi suportarea costurilor acestor activităţi. Statul intervine prin Agenţie numai pentru finanţarea lucrărilor de investiţii care sunt efectuate pe terenuri proprietate publică şi privată a statului;».

2. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 27. - (1) Infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, situată pe teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor, prin hotărâre a Guvernului, cu următoarele condiţii rezolutorii:

a) neîndeplinirea obiectului de activitate al organizaţiei de îmbunătăţiri funciare prevăzut în statut;

b) neasigurarea integrităţii patrimoniului preluat de la Agenţie;

c) nefinalizarea la termen, din vina organizaţiei, a lucrărilor de reabilitare conform angajamentelor asumate;

d) nerespectarea prevederilor protocolului de transfer al infrastructurii de la Agenţie la organizaţia de îmbunătăţiri funciare;

e) intrarea în stare de insolvenţă.»

3. La articolul 27, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(11) Infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea societăţilor comerciale, institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, situată pe teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, în proprietatea acelei organizaţii, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la alin. (1).»

4. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(2) Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale se poate transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor ori federaţiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la alin. (1).»

5. La articolul 27, alineatul (3) se abrogă.

6. La articolul 27, alineatul (4) se abrogă.

7. La articolul 27, alineatul (41) se abrogă.

8. La articolul 27, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«(5) Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii din domeniul privat al statului care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în proprietatea unei organizaţii, se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agenţiei sau de către organizaţii prin fonduri proprii sau atrase, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(6) Transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind publicitatea şi înregistrarea circulaţiei bunurilor imobile.»

9. Articolul 28 se abrogă.

10. Articolul 291 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 291. - (1) Prin mandat din partea ministerului, Agenţia

verifică periodic, din momentul transmiterii dreptului de proprietate şi folosinţă gratuită asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, organizaţiile şi federaţiile cu privire la respectarea condiţiilor rezolutorii, precum şi a obligaţiilor stabilite prin protocolul de predare-preluare, privind întreţinerea, exploatarea şi utilizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Organizaţiilor şi federaţiilor care nu întreţin, nu exploatează şi/sau nu utilizează infrastructura de îmbunătăţiri funciare în condiţiile prevăzute de normele metodologice sau distrug infrastructura primită în folosinţă gratuită, în proprietate ori nu respectă una dintre condiţiile rezolutorii prevăzute la art. 27 alin. (1), li se retrage, la propunerea Agenţiei, prin hotărâre a Guvernului, dreptul de folosinţă gratuită sau de proprietate asupra infrastructurii preluate. Respectivele organizaţii şi federaţii au obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost preluată, inclusiv cu îmbunătăţirile aduse ulterior, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.»

11. Articolul 292 se abrogă.

12. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 33. - (1) Amenajările de îmbunătăţiri funciare, sistemele de irigaţii sau desecare şi drenaj şi lucrările de apărare împotriva inundaţiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condiţiile legii.

(2) în vederea eliberării autorizaţiei de construcţie pentru realizarea şi reabilitarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, la solicitarea titularilor de autorizaţii:

a) prin derogare de la art. 6 alin. (4) şi art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile cuprinse în amenajările de îmbunătăţiri funciare, care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară, se pot identifica prin numărul de tarla şi de parcelă, prin titlu de proprietate şi proces-verbal de punere în posesie, precum şi prin orice alta modalitate de identificare prevăzută de lege;

b) prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de concesiune, închiriere şi arendă încheiate, în condiţiile legii, de către titularii de autorizaţii cu proprietarii din perimetre de exploatare constituie titluri pentru emiterea autorizaţiei de construire, dacă respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcţii pe aceste terenuri.»

13. La articolul 39, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(2) Amenajările de îmbunătăţiri funciare sau părţile unor amenajări de îmbunătăţiri funciare, prevăzute la alin. (1), se trec în conservare pentru o perioadă de până la 15 ani, perioadă în care acestea pot fi:».

14. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 57. - (1) Contractul multianual se încheie de furnizorul de apă cu organizaţii, federaţii şi alţi beneficiari pentru o perioadă de minimum 5 ani.

(2) Contractul sezonier se încheie cu alţi beneficiari pentru un sezon de irigaţii.»

15. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 58. - Conform contractului multianual sau sezonier se plăteşte un tarif de livrare a apei pentru irigaţii.»

16. Articolul 59 se abrogă.

17. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 60. - Structura tarifelor de livrare a apei pentru irigaţii în contractele multianuale şi sezoniere, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunoştinţa beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor multianuale se stabilesc prin normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.»

18. Articolul 61 se abrogă.

19. La articolul 62, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 62. - (1) Beneficiarii pot reînnoi contractul multianual, cu condiţia notificării Agenţiei până la data de 30 septembrie a anului în care contractul expiră.»

20. La articolul 62, alineatul (2) se abrogă.

21. La articolul 63, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 63. - (1) Elementele de calcul ale tarifului de livrare a apei pentru irigaţii se calculează pe unitatea de volum de apă livrată de furnizor la punctul de livrare a apei pentru irigaţii şi se aprobă prin ordin al ministrului.

(2) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii va acoperi costul apei, costurile de transport ai apei de la sursă sau de la priză la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, prin intermediul infrastructurii de irigaţii din domeniul public şi domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei. Costurile de transport includ cheltuielile cu energia electrică şi termică pentru pomparea apei. Tariful de livrare a apei pentru irigaţii nu cuprinde costurile de întreţinere şi reparaţii, care se acoperă din abonamentul pentru irigaţii şi/sau din fonduri ale Agenţiei. Sumele încasate din tariful de livrare a apei pentru irigaţii şi rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor.»

22. La articolul 65, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 65. - (1) Orice beneficiar care are acces la o amenajare de irigaţii aflată în administrarea Agenţiei poate încheia cu aceasta contracte multianuale/sezoniere, în condiţiile legii.»

23. La articolul 65, alineatul (2) se abrogă.

24. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 66. - (1) Agenţia percepe tarife pentru desecare, la solicitarea beneficiarilor, până la aplicarea abonamentului de irigaţii şi desecare.

(2) Abonamentul se calculează şi se plăteşte distinct pentru fiecare dintre componentele/categoriile de lucrări.»

25. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 72. - Răspunderea pentru coordonarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare revine Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau oricărei alte autorităţi publice centrale căreia i se atribuie răspunderea pentru sectorul îmbunătăţirilor funciare.»“

Art. II. - În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se vor supune aprobării Guvernului, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. Î ,872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare.

Art. III. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sub condiţia asumării de către Guvern a Strategiei sectorului de irigaţii, va primi în perioada 2016-2020 suma de 1,015 miliarde euro necesară reabilitării infrastructurii principale de irigaţii, după cum urmează: în anul 2016, 145 milioane euro, urmând ca în următorii 4 ani fondurile alocate să crească anual cu circa 17%, astfel încât să se atingă plafonul aprobat aferent programului de investiţii multianual.

(2) Sumele rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

Art. IV. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legii, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Consiliului Concurenţei, se aprobă normele privind modul de calcul şi de colectare, precum şi termenele de plată aferente abonamentului de irigaţii şi desecare.

Art. V. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 1.080/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul şi de colectare, precum şi termenele de plată aferente tarifului de îmbunătăţiri funciare, se abrogă.

Art. VI, - Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2015.

Nr. 269.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2015.

Nr. 817.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificărilor Statului de funcţii al Serviciilor Camerei Deputaţilor

În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. n) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pentru funcţionarea Comisiei pentru transporturi şi infrastructură şi a Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, înfiinţate prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 31/2013 privind modificarea şi completarea art. 59 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, se aprobă redistribuirea unui număr de 10 posturi conform anexelor nr. 1 şi 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2015.

Nr. 96.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se comunică instituţiilor interesate.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind plata cotizaţiilor anuale ale Institutului Român pentru Drepturile Omului către diverse organizaţii internaţionale

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă plata cotizaţiilor anuale ale Institutului Român pentru Drepturile Omului către următoarele organizaţii internaţionale:

- Institutul European de Drept (ELI);

- Institutul Internaţional de Drept de Expresie şi Inspiraţie Franceză (IDEF); - Asociaţia Comisiilor Francofone de Drepturile Omului;

- Reţeaua Europeană a Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile Omului (ENNHRI).

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2015.

Nr. 97.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgenţă

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 5.000 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015, în vederea sprijinirii familiei domnului Ciolan Adrian, decedat în urma exploziei produse la Societatea Comercială “Şapte Spice” - S.A. din municipiul Braşov, în data de 5 noiembrie 2015, titularul ajutorului de urgenţă fiind fratele acestuia, Ciolan Ionuţ, cu domiciliul în Str. Principală nr. 6, comuna Holbav, judeţul Braşov.

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile art. 37 şi 38 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea ajutorului prevăzut la art. 1 nu se impune efectuarea anchetei sociale.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, interimar,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice, interimar,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2015.

Nr. 926.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 1.761.000 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015, pentru sprijinirea unui număr total de 844 de familii şi persoane singure,

conform anexelor nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, inundaţii, alunecări de teren, incendii, stare gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, interimar,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice, interimar,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2015.

Nr. 927.

 

ANEXA Nr. 1

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Adresa

Judeţul

Suma - lei -

0

1

2

3

4

1

Tamaş Ancuţa Adina

comuna Ususău, satul Zăbalţ nr. 15

Arad

2.000

2

Antoci Gabriel Ionel

municipiul Bacău, Calea Bârladului nr. 77A, bl. C2, sc. C, ap. 14

Bacău

10.000

3

Alecu Nicoleta

municipiul Oneşti, str. Saturn nr. 6, bl. 6, sc. B, ap. 129

Bacău

4.500

4

Amarandei Elena

comuna Ungureni, satul Bibireşti, nr. 24

Bacău

3.000

5

Botezatu Aurel

comuna Brusturoasa, satul Camenca

Bacău

5.000

6

Brahadir Dumitru

comuna Tamaşi, satul Furnicari

Bacău

3.500

7

Ciocan Nicoiae

comuna Brusturoasa, satul Camenca

Bacău

5.000

8

Cristea Constantin

municipiul Moineşti, str. V. Alecsandri, bl. E1, ap. 14

Bacău

3.500

9

Cîrlan Zînica

comuna Coloneşti, satul Zăpodia

Bacău

10.000

10

Dima Luminiţa

municipiul Bacău, str. Prelungirea Bradului nr. 113, bl. 113, sc. B, ap. 6

Bacău

4.000

11

Ghenade Gheorghe

municipiul Bacău, str. Ştefan cel Mare nr. 40, bl. 40, sc. A, ap. 13

Bacău

3.500

12

Gherasim Constantin

municipiul Bacău, Str. Independenţei nr. 35

Bacău

3.000

13

Gudruman Angela

municipiul Oneşti, str. Jupiternr. 5, bl. 5, sc. F, ap. 209

Bacău

4.000

14

Iordache Anelia

oraşul Comăneşti, Str. Prundului nr. 7 B

Bacău

4.000

15

Jigău Vasile

municipiul Bacău, Calea Republicii nr. 78, sc. D, ap. 12

Bacău

3.000

16

Lazăr Iliana

municipiul Oneşti, str. Venus nr. 1, bl. 1, sc. A, ap. 18

Bacău

3.500

17

Lazăr Rodica

comuna Hemeiuşi, satul Hemeiuşi

Bacău

3.500

18

Mănasă Ovidiu

comuna Scorţeni, satul Scorţeni

Bacău

3.000

19

Pădure Victor

municipiul Bacău, str. Banca Naţională nr. 33, bl. 33, sc. A, ap. 10

Bacău

3.000

20

Parasca Valentin

municipiul Oneşti, Str. Libertăţii nr. 9A, bl. 9A, sc. B, ap. 39

Bacău

5.000

21

Radu Măricel

municipiul Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 10

Bacău

3.500

22

Răduc Mihaela

municipiul Bacău, Str. Depoului nr. 84, bl. 84, sc. B, ap. 4

Bacău

4.000

23

Samson Dan

comuna Brusturoasa, satul Camenca

Bacău

5.000

24

Sangiu Daniel Constantin

municipiul Bacău, Str. Stadionului nr. 24, bl. 24, sc. A, ap. 29

Bacău

5.000

25

Siminoc Viorel

comuna Ungureni, satul Bibireşti

Bacău

3.000

26

Şuştac Petre

municipiul Bacău, Str. Hoitului nr. 81

Bacău

3.000

27

Trandafir Maria

municipiul Oneşti, str. G. Bacovia nr. 1, bi. 1, sc. B, ap. 78

Bacău

3.000

28

David Ştefan Norbert

municipiul Oradea, str. Ronald Reagan nr. 15A, sc. A, et. 2, ap. 28

Bihor

500

29

Legradi Elvira

municipiul Bistriţa, str. Andrei Mureşanu nr. 14, sc. B, ap. 33

Bistriţa-Năsăud

8.000

30

Moldovan Mircea

comuna Zagra, satul Poienile Zagrei, nr. 217

Bistriţa-Năsăud

2.000

31

Pavelea Lucica Neluţa

oraşul Năsăud, str. Miron Cristea, bl. 7ABC, sc. A, ap. 3

Bistriţa-Năsăud

5.000

32

Scurtu Toader

comuna Parva, satul Parva, nr. 362

Bistriţa-Năsăud

5.000

33

Dumitru Violeta

municipiul Brăila, Calea Călăraşilor nr. 10K, bl. 114, sc. 1, ap. 1

Brăila

1.900

34

Bucataru Stela

comuna Şuteşti. Str, Zambilelor nr. 52

Brăila

500

35

Ion Maria

municipiul Brăila, str. Cărămidari nr. 141

Brăila

500

36

Ivănescu Aneta

comuna Stăncuţa

Brăila

1.000

37

Avrigean Mariana Va silica

municipiul Făgăraş, str. Negoiu nr. 71, ap. 8

Braşov

3.000

38

Chirvase Catrina

municipiul Braşov, Str. Lungă nr. 172, ap. 1

Braşov

3.000

39

Irimiea Camelia

municipiul Braşov, Str. Galaxiei nr. 9, bl. 28, sc. B, ap. 1

Braşov

4.000

40

Costache Daniel

municipiul Buzău, cartier Micro 5, bl. 2, ap. 2

Buzău

2.500

41

Cioroiu Cornel

comuna Gherăseni, satul Gherăseni

Buzău

1.000

42

Codreanu Daniel

comuna Bisoca, satul Lacurile

Buzău

3.000

43

Corbu Aurel

comuna Movila Banului, satul Limpeziş, nr. 457

Buzău

2.000

44

Dumitra Elena

oraşul Pătârlagele, satul Mănăstirea

Buzău

1.000

45

Ghiţă Rodica

comuna Vipereşti, satul Tronari, nr. 287

Buzău

2.500

46

Gurgu Ion

comuna Padina, satul Padina, Str. Păcii nr. 46

Buzău

2.000

47

Lupu Florin

municipiul Râmnicu Sărat, Str. Unirii nr. 29

Buzău

3.000

48

Rotam Ion

comuna Gherăseni, satul Gherăseni

Buzău

1.500

49

Şerban Maria

comuna Gălbinaşi, satul Tăbărăşti, str. Preot Ghe. Anghel nr. 161

Buzău

3.000

 

50

Tîrbă Dan Giorgian

municipiul Buzău, Str. Nimfelor nr. 22

Buzău

2.000

51

Marin Ştefan

municipiul Călăraşi, str. Panduri nr. 3, bl. H13, sc. C, ap. 13

Călăraşi

300

52

Radu Marioara

comuna Gălbinaşi, Str. Viilor nr. 14

Călăraşi

2.000

53

Ştefănescu Mihai

comuna Gălbinaşi, str. Bucureşti nr. 101

Călăraşi

1.000

54

Toma Gheorghe

comuna Gălbinaşi, str. Nicolae Bălcescu nr. 18

Călăraşi

500

55

Toma Marian

comuna Gălbinaşi, str. Tudor Vladimirescu nr. 32

Călăraşi

300

56

Dima Emilia

municipiul Călăraşi, Str. Cernei nr. 7

Călăraşi

1.000

57

Furtună Dumitru Ionel

municipiul Reşiţa, Str. Sportului, bl. 16, sc. 1, ap. 13

Caraş-Severin

20.000

58

Bugeaclâu Florea

municipiul Mangalia, Str. Sirenei, bl. H2, sc. B, et. 4, ap. 39

Constanţa

5.000

59

Ibraim Sabrie Argentina

oraşul Hârşova, str. Ioan Cotovu nr. 1

Constanţa

2.000

60

Naum Gheorghe

municipiul Constanţa, Str. Oborului nr. 52, bl, L1, sc. B, ap. 34

Constanţa

5.000

61

Achim Lucian

comuna Mătăsaru, satul Puţu cu Salcie, nr. 205

Dâmboviţa

2.000

62

Anghel fon

comuna Tătărani, satul Căprioru

Dâmboviţa

6.000

63

Băniţă Georgiana

comuna Bezdead, satul Bezdead, nr. 406

Dâmboviţa

2.000

64

Brînzoiu Maria

comuna Bezdead, satul Bezdead, nr. 119

Dâmboviţa

2.000

65

Burlică Doina

municipiul Târgovişte, Bd. Unirii nr. 25, bl. 69, sc. A, et. 2, ap. 9

Dâmboviţa

5.000

66

Butcă Mihail

municipiul Târgovişte, Str. Pandurilor nr. 2A, bl. 34A, et. 1, ap. 6

Dâmboviţa

2.000

67

Carp Florina Roxana

comuna Gura Ocniţei, satul Adânca, Str. Principală nr. 23

Dâmboviţa

10.000

68

Catinca Ion

comuna Măneşti, satul Drăgăeşti-Pământeni

Dâmboviţa

200

69

Catinca Niculina

comuna Măneşti, satul Drăgăeşti-Pământeni, nr. 66

Dâmboviţa

1.000

70

Chelcan Gheorghiţa

comuna Finta, satul Gheboaia, Str. Pădurii nr. 328

Dâmboviţa

4.500

71

Ciumbrete Albiniţa

comuna Măneşti, satul Drăgăeşti-Pământeni, nr. 445

Dâmboviţa

1.000

72

Constantin Adrian

comuna Gura Ocniţei, satul Gura Ocniţei, Str. Stadionului nr. 25

Dâmboviţa

1.500

73

Constantinescu Liliana

municipiul Târgovişte, str. Preot Toma Georgescu, bl. 22C

Dâmboviţa

2.000

74

Cosma Mariana

comuna Răzvad, satul Răzvad, Str. Principală nr. 267 bis

Dâmboviţa

1.000

75

Costache Ionel

comuna Costeştii din Vale, satul Costeştii din Vale, Str. Cavalerilor nr. 90

Dâmboviţa

3.000

76

Cristea Gheorghe

municipiul Târgovişte, Str. Ciocârliei nr. 4

Dâmboviţa

500

77

Dincă Cristi

comuna Gura Ocniţei, satul Adânca, Str. Principală nr. 315

Dâmboviţa

1.500

78

Dinu Maria

comuna Bezdead, satul Bezdead

Dâmboviţa

1.000

79

Dobriţa Alexandrina

municipiul Târgovişte, calea Câmpulung nr. 146

Dâmboviţa

500

80

Drăgoi Adrian

comuna Măneşti, satul Drăgăeşti-Pământeni nr. 84

Dâmboviţa

200

81

Drosu Ioana Cristina

comuna Bezdead, satul Bezdead, nr. 1.154

Dâmboviţa

1.000

82

Drosu Viorica Mirela

oraşul Titu, satul Fusea, nr. 141

Dâmboviţa

2.000

83

Dumitrache Comei

municipiul Târgovişte, Str. Zorilor nr. 30A

Dâmboviţa

1.000

84

Duţan Daniela

comuna Gura Ocniţei, str. Capul Plaiului nr. 12

Dâmboviţa

1.500

85

Gheba Ştefania

comuna Gura Ocniţei, str. Capul Plaiului nr. 11

Dâmboviţa

2.000

86

Gheorghe Alexandru

comuna Costeştii din Vale, satul Costeştii din Vale, Str. Cavalerilornr. 54

Dâmboviţa

1.000

87

Gheorghe Eduard

comuna Măneşti, satul Drăgăeşti-Pâmânteni, nr. 468

Dâmboviţa

1.000

88

Gheorghe Ionuţ

comuna Corneşti, satul Ibrianu, nr. 19

Dâmboviţa

5.000

89

Gheorghe Niculae

municipiul Târgovişte, Str. lalomiţei nr. 9

Dâmboviţa

3.000

90

Gîndă Simona

comuna Măneşti, satul Drăgăeşti-Pâmânteni

Dâmboviţa

200

91

Gloabă Niculina

comuna Măneşti, satul Drăgăeşti-Pâmânteni, nr. 92

Dâmboviţa

1.000

92

Gociu Nicoleta

comuna Măneşti, satul Drăgăeşti-Pâmânteni

Dâmboviţa

500

93

Grigore Cornelia

comuna Tătărani, satul Tătărani, nr. 91

Dâmboviţa

3.000

94

Grigore Viorica

comuna Corneşti, satul Ibrianu, nr. 179

Dâmboviţa

5.000

95

Ilie Romică

comuna Corneşti, satul Cătunu, nr. 203

Dâmboviţa

5.000

96

Ionică Axenia

comuna Comişani, satul Lazuri, Str. Bisericii nr. 62

Dâmboviţa

5.000

97

Ioniţă Valeria

municipiul Târgovişte, str. Urmuz nr. 2, bl. 1A, ap. 4

Dâmboviţa

5.000

98

Iordache Mihaela

comuna Bezdead, satul Bezdead, nr. 1.506

Dâmboviţa

3.000

99

Ispas Ion Sorin

comuna Raciu, satul Suţa Seacă, Str. Principală nr. 124

Dâmboviţa

3.000

 

100

Istrate Corina Nicoieta

comuna Bezdead, satul Bezdead, nr. 1.541

Dâmboviţa

2.000

101

Marinoiu Ecaterina

comuna Bezdead, satul Măgura, nr. 96

Dâmboviţa

2.000

102

Mateoiu Mihaela

oraşul Pucioasa, cartierul Glodeni, nr. 211

Dâmboviţa

2.000

103

Mlisa Maria

comuna Cojasca, satul Iazu, Str. Şcolii nr. 323

Dâmboviţa

200

104

Mocanu Petruţa

municipiul Târgovişte, calea Câmpulung nr. 150

Dâmboviţa

500

105

Nae Steliana

municipiul Târgovişte, str. Dr. Oprescu Dumitru nr. 12, bl. 20B, ap. 4

Dâmboviţa

500

106

Neacşu Natalia

comuna Corneşti, satul Corneşti, nr. 366

Dâmboviţa

3.000

107

Neagu Aurel

comuna I.L. Caragiale, satul I.L. Caragiale, nr. 284

Dâmboviţa

1.000

108

Neagu Margareta

comuna I.L. Caragiale, satul I.L. Caragiale, nr. 277

Dâmboviţa

500

109

Odgon Aurica

comuna Bezdead, satul Bezdead

Dâmboviţa

1.000

110

Oprea Florin

comuna Aninoasa, satul Viforâta, Str. Sasului nr. 4

Dâmboviţa

15.000

111

Paicu Mariana

municipiul Târgovişte, Calea Domnească nr. 228, bl. A4G, et. 4, ap. 16

Dâmboviţa

10.000

112

Paraschiv Mirela

municipiul Târgovişte, str. Preot Toma Georgescu nr. 1, bl. 18B, ap, 15

Dâmboviţa

8.000

113

Petrescu Corina

comuna Măneşti, satul Drăgăeşti-Pâmânteni, nr. 21

Dâmboviţa

1.000

114

Pinţoiu Aurica

comuna Bezdead, satul Bezdead, nr. 1.286

Dâmboviţa

3.000

115

Popescu Rebeca

municipiul Târgovişte, str. Vlad Ţepeş nr. 1, bl. 29D, ap. 19

Dâmboviţa

20.000

116

Prisiceanu Adela

comuna Măneşti, satul Drăgăeşti-Pâmânteni, nr. 95

Dâmboviţa

1.000

117

Puiu Alexandru

comuna Runcu, satul Brebu, str. Plaiul Domnesc nr. 183

Dâmboviţa

5.000

118

Rada Ion

comuna Buciumeni, satul Dealu Mare, nr. 87

Dâmboviţa

15.000

119

Radu Mariana

comuna Sălcioara, satul Podu Rizii, nr. 10

Dâmboviţa

10.000

120

Răducanu losana

comuna Gura Ocniţei, satul Gura Ocniţei, str. Cămine nr. 19

Dâmboviţa

5.000

121

Răduţă Ana

comuna Măneşti, satul Drâgăeşti-Pământeni

Dâmboviţa

200

122

Răduţă Elena

comuna Măneşti, satul Drâgăeşti-Pământeni, nr. 65

Dâmboviţa

1.000

123

Sandu Ion

comuna Corbii Mari, satul Petreşti, Str. Viilor nr. 18

Dâmboviţa

1.000

124

Sărăroiu Gheorghe

municipiul Târgovişte, Bd. Unirii nr. 9, bl. 44, sc. E, et. 3, ap. 75

Dâmboviţa

4.000

125

Şerban Nicu Valentin

municipiul Târgovişte, str. Madrid nr. 4, bl. M4, et. 1, ap. 7

Dâmboviţa

15.000

126

Sfetcu Ionela

comuna Malu cu Flori, satul Micloşanii Mici, nr. 141

Dâmboviţa

12.000

127

Soare Elena Marilena

comuna Văleni-Dâmboviţa nr. 73 (domiciliul legal), municipiul Târgovişte, Bd. Unirii, bl. 39A, sc. A, ap. 18 (domiciliul în fapt)

Dâmboviţa

3.000

128

Stan llinca

municipiul Târgovişte, Str. Zorilor nr. 13B

Dâmboviţa

200

129

Stăncescu Eduard

municipiul Târgovişte, calea Bucureşti nr. 12, bl. 02D, et. 3, ap. 13

Dâmboviţa

10.000

130

Stăncescu Ioana

municipiul Târgovişte, Calea Ialomiţei nr. H2D, et 1, ap. 4

Dâmboviţa

10.000

131

Stanciu Cristina

comuna Lunguleţu, satul Lunguleţu, nr. 497

Dâmboviţa

10.000

132

Stoica Dumitru

comuna Răzvad, satul Răzvadul de Sus, Str. Bisericii nr. 62

Dâmboviţa

2.000

133

Tănase Mariana

municipiul Târgovişte, str. Căpitan Tudorică Popescu, bl. 39A, sc. B, ap. 26

Dâmboviţa

10.000

134

Teodorescu Ion

comuna Matu cu Flori, satul Capu Coastei nr. 134

Dâmboviţa

7.000

135

Treicâ Bogdan Ciprian

comuna Şotânga, Calea Pucioasei nr. 114

Dâmboviţa

5.000

136

Treică Iuliana

comuna Şotânga, Calea Pucioasei nr. 112

Dâmboviţa

10.000

137

Tudose Georgeta

comuna Gura Şuţii, satul Sperieţeni, nr. 279

Dâmboviţa

2.000

138

Vasile Ana Corina

municipiul Târgovişte, Str. Ciocârliei nr. 1

Dâmboviţa

500

139

Vasilescu Vilson

comuna Răzvad, satul Răzvad

Dâmboviţa

10.000

140

Vlad Ion

comuna Bezdead, satul Bezdead, nr. 1.666

Dâmboviţa

2.000

141

Zaharia Carmen

oraşul Pucioasa, Str. Morilor nr. 63

Dâmboviţa

1.000

142

Zamfir Anisia Elena

comuna Aninoasa, satul Viforâta, str. Mihai Eminescu nr. 31

Dâmboviţa

3.000

143

Zamfir Lucreţia

municipiul Târgovişte, Str. Ialomiţei nr. 12

Dâmboviţa

500

144

Caraman Georgeta

municipiul Galaţi, Str. Sucevei nr. 1, bl. 07, sc. 1, ap. 19

Galaţi

2.000

145

Badea Gelu

comuna Floreşti-Stoeneşti, satul Palanca

Giurgiu

500

146

Boşneag Nicolae

comuna Ghimpaţi, Str. Sfatului

Giurgiu

2.000

147

Cicea Alexandru

municipiul Giurgiu, fundătura Puişor, bl. 509, sc. A, ap. 15

Giurgiu

1.500

148

Crăciun Cristea

comuna Crevedia Mare, satul Gâiseanca

Giurgiu

1.500

149

Dobra Ştefan

comuna Braniştea, satul Oinacu, Str. Viilor nr. 3

Giurgiu

4.000

 

150

Dorobanţu Constantin

comuna Ghimpaţi, Str. Glodului nr. 49

Giurgiu

2.000

151

Ferdinand Marian

comuna Ghimpaţi, satul Naipu

Giurgiu

7.000

152

loniţâ Marian

comuna Crevedia Mare

Giurgiu

2.000

153

Luţchi Ioana

municipiul Giurgiu, str. Bucureşti, bl. B1/1S, sc. B, ap. 29

Giurgiu

1.000

154

Movilescu Ana Mana

municipiul Giurgiu, Str. Portului, bl. 1, sc. A, ap. 2

Giurgiu

5.000

155

Nuţă Niculina

comuna Băneasa, satul Meletie, nr. 18

Giurgiu

1.500

156

Oică Ioana

comuna Săbăreni

Giurgiu

1.000

157

Preda Florian

municipiul Giurgiu, str. Pescăruş nr. 1

Giurgiu

1.000

158

Bancă Gheorghe

municipiul Târgu Jiu, str. Drăgoeni nr. 209A

Gorj

500

159

Popescu Daniel

municipiul Târgu Jiu, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu nr. 12, bl. 12, sc. 3, ap. 9

Gorj

7.000

160

Temereancă Luminiţa

municipiul Târgu Jiu, str. Ciocârlâu nr. 1, bl. 1, sc. 1, ap. 24

Gorj

500

161

Anghelescu Gheorghe

municipiul Târgu Jiu, Str. Agriculturii nr. 3, bl. 3, sc. 1, ap. 9

Gorj

500

162

Diaconescu Elena Camelia

comuna Albeni, satul Albeni, nr. 265

Gorj

2.500

163

Burza Elena

comuna Zam, satul Zam, nr. 69

Hunedoara

2.000

164

Căldăraru Claudia Steluţa

municipiul Deva. str. Zăvoi, bl. 8, ap. 7

Hunedoara

1.500

165

Costan Mărioara Emilia

comuna Şoimuş, satul Bălata, nr. 75

Hunedoara

3.000

166

Drăgoi Ionel Miron

comuna Brănişca, satul Boz

Hunedoara

8.000

167

Goia Dorina

comuna Blăjeni, satul Blăjeni, nr. 38

Hunedoara

5.000

168

Hegheduş Iozsef Gheorghe

municipiul Deva, Aleea Plopilor nr. 1

Hunedoara

2.000

169

lancu Aurelia

municipiul Brad, Str. Şoimilor, bl. 26, sc. 2, ap. 16

Hunedoara

3.000

170

Maioru Anicuţa

municipiul Hunedoara, bd. Dacia nr. 4, bl. E4, sc. A, ap. 13

Hunedoara

3.000

171

Marga Carmen

municipiul Petroşani, str. Saturn, bl. 11, sc. 1, ap. 57

Hunedoara

3.000

172

Nicşa Valeria

comuna Băiţa, satul Hărţăgani, nr. 297

Hunedoara

1.000

173

Novac Gabriela

municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, bl. I, sc. 1, et. 3, ap. 15

Hunedoara

15.000

174

Paşnicu Vasile

municipiul Deva, Aleea Crişutui, bl. 52, sc. 1, ap. 25

Hunedoara

3.000

175

Popa Rau) Cristian

municipiul Hunedoara, bd. Dacia nr. 4, bl. E4, sc. B, ap. 15

Hunedoara

3.000

176

Purtător Ramona

comuna Certeju de Sus, satul Hondol, nr. 47

Hunedoara

2.000

177

Radu Adriana Raluca

municipiul Deva, str, Mihai Eminescu, bl. 19, sc. B, et 2, ap. 16

Hunedoara

3.000

178

Ungureanu Ana

comuna Baru, satul Petros, nr. 112A

Hunedoara

7.000

179

Voica Ioan

oraşul Simeria, Str. 1 Mai nr. 12

Hunedoara

3.000

180

Muntean Angela Onelia

oraşul Călan, satul Batiz, nr. 133

Hunedoara

3.000

181

Bucheariu Aurora

municipiul Slobozia, Aleea Nordului nr. 7, bl. V5/2, sc. C, et. 1, ap. 7

Ialomiţa

4.000

182

Curte Lina

municipiul Slobozia, Str. Dealului nr. 11B

Ialomiţa

5.000

183

Drezaliu Gheorghe

municipiul Slobozia, Str. Lacului, bl. B, sc. A, ap. 6

Ialomiţa

4.000

184

Gavrilă Teodora

oraşul Ţăndărei, şos. Bucureşti, bl. 160, sc. 29, ap. 8

Ialomiţa

4.000

185

State Mariana

comuna Ciochina, satul Orezu, str. Biserica Veche nr. 3

Ialomiţa

3.000

186

Şutei Marioara

municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazu nr. 4, bl. MV2, sc. B, et. 2, ap. 9

Ialomiţa

6.000

187

Stan Constantina Veronica

comuna Ion Roată, satul Broşteni, Str. Meseriaşilor nr. 52

Ialomiţa

2.000

188

Bercaru Ion

municipiul Feteşti, Str. Speranţei nr. 2

Ialomiţa

4.000

189

Leonte Marcel

comuna Comarna, satul Comana

laşi

5.000

190

Savin Liliana

municipiul laşi, str. Trei Ierarhi nr. 8

laşi

3.000

191

Alexandru Nina Gabriela

comuna Petrăchioaia, satul Vânători, str. Lucian Blaga nr. 99

Ilfov

4.000

192

Andrei Eugen

oraşul Voluntari, Str. Craiovei nr. 33A

Ilfov

6.000

193

Andrei Valentina

oraşul Voluntari, str. Poet Andrei Mureşanu nr. 13

Ilfov

1.000

194

Dobre Cătălin Daniel

comuna Petrăchioaia, satul Vânători, str. Mihail Sadoveanu nr. 240

Ilfov

2.000

195

Dragnea Marina

oraşul Voluntari, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 13A

Ilfov

3.000

196

Dumitrache Alexandrina

comuna Nuci, str. Calea Bucureşti nr. 215

Ilfov

500

197

Dumitrache Mădălina Ţinea

comuna Nuci, satul Micşuneştii-Moara, Şos. Primăverii nr. 56

Ilfov

3.000

198

Dumitru Ioana Corfna

comuna Nuci, satul Micşuneştii Mari, Şos. Orhideelor nr. 22

Ilfov

2.000

199

Dumitru Paul Adrian

comuna Petrăchioaia, satul Vânători

Ilfov

500

 

200

Florea Ionela

comuna Nuci, satul Micşuneştii Mari, str. Valea la lom iţei nr. 4

Ilfov

1.000

201

Hagiu Dănuţ

oraşul Voluntari, Str. Şcolii nr. 4

Ilfov

8.000

202

Lungeanu Niculina

comuna Petrăchioaia, satul Vânători, str. Mihail Sadoveanu nr. 207

Ilfov

3.000

203

Speriatu Nicoleta

oraşul Voluntari, str. Nicolae Leonard nr. 23

Ilfov

20.000

204

Tongan Violeta Gabi

oraşul Voluntari, str. Erou Niţă Pintea nr. 5B

Ilfov

4.000

205

Baltag Catinca Lidia

oraşul Voluntari, Bd. Eroilor nr. 75A

Ilfov

8.000

206

Popa Gabriela Florentina

oraşul Voluntari, str. Ştefu Pompiliu nr. 62

Ilfov

5.000

207

Cristache Valentina

oraşul Voluntari, str. Ana Ipătescu nr. 63

Ilfov

8.000

208

Goran Viorica Traiana

oraşul Voluntari, Str. Hotarului nr. 1

Ilfov

10.000

209

lorgu Valentin

comuna Gruiu, satul Lipia, str. Bojdani nr. 31

Ilfov

4.000

210

Niţoi Vasile

comuna Ştefăneştii de Jos, satul Ştefăneştii de Jos, str. Câmpina nr. 20

Ilfov

2.000

211

Mătărău Dumitru

comuna Ştefăneştii de Jos, satul Ştefăneştii de Jos, str. Olăneşti nr. 49

Ilfov

1.000

212

Ciucure Petre

comuna Ştefăneştii de Jos, satul Ştefăneştii de Jos, str. Olăneşti nr. 6

Ilfov

7.000

213

Popescu Camelia

comuna Petrăchioaia, satul Petrăchioaia

Ilfov

2.500

214

Dumitru Gheorghe

comuna Jilava, satul Jilava, str. Prelungirea Ungureni nr. 27

Ilfov

3.000

215

Dedu Mitică

comuna Glina, satul Glina, Str. Fântânii nr. 41

Ilfov

1.000

216

Macioi Ion

comuna Glina, Str. Dealului nr. 45

Ilfov

4.000

217

Ioniţă Constanţa

comuna Găneasa, satul Pitească

Ilfov

5.000

218

Oprea Gheorghe

comuna Găneasa, satul Cozieni, Str. Crinului nr. 6

Ilfov

2.000

219

Răducanu Marian

comuna Găneasa, satul Pitească

Ilfov

1.000

220

Miu Florina Georgiana

comuna Mogosoaia, satul Mogosoaia, str. Toamnei nr. 25

Ilfov

6.000

221

Ghibuş Mana

comuna Poienile de sub Munte nr. 685B

Maramureş

2.000

222

Hanţig Ana

comuna Poienile de sub Munte nr. 668

Maramureş

1.000

223

Miculaiciuc Eudochia

comuna Poienile de sub Munte nr. 685A

Maramureş

2.000

224

Miculaiciuc Irina

comuna Poienile de sub Munte nr. 685

Maramureş

1.800

225

Anghel Cornel

comuna Apold, satul Apold, nr. 189

Mureş

35.000

226

Bukki lldiko

municipiul Târgu Mureş, Str. Moldovei nr. 20A, ap. 11

Mureş

8.500

227

Călin Ioan

comuna Apold, satul Apold, nr. 176

Mureş

20.000

228

Călin Marin Mircea Călin

comuna Apold, satul Apold, nr. 177

Mureş

20.000

229

Kedei Lorincz

comuna Apold, satul Apold, nr. 178

Mureş

20.000

230

Moldovan Petrişor Eugen

comuna Corunca, satul Corunca, nr. 91

Mureş

10.000

231

Rădac Nicolae Mircea

comuna Apold, satul Apold, nr. 187

Mureş

35.000

232

Antică Genoveva

comuna Tămăşeni, satul Tămăşeni

Neamţ

4.000

233

Armaşu Ileana

comuna Sagna, satul Vulpăşeşti

Neamţ

3.500

234

Azînlcăi Adela

comuna Ţibucani

Neamţ

2.000

235

Bombirică Mihai

comuna Ceahlău, satul Ceahlău

Neamţ

3.500

236

Botescu Profira

comuna Ţibucani, satul Davideni

Neamţ

2.500

237

Bucur Traian Vasiie Codruţ

comuna Piatra Şoimului, satul Poieni

Neamţ

3.000

238

Cadar Mihaefa

comuna Tămăşeni, satul Adjudeni

Neamţ

5.000

239

Chiper Varvara

comuna Vânători Neamţ, satul Lunca

Neamţ

5.000

240

Cobzaru Constantin

comuna Ştefan cel Mare

Neamţ

3.000

241

Conduratu Elena

comuna Moldoveni, satul Moldoveni

Neamţ

4.000

242

Duca Gheorghe

municipiul Roman, Str. Zimbrului nr. 73

Neamţ

2.000

243

Florea Dumitru

comuna Cordun

Neamţ

5.000

244

Misei Elena

comuna Tupilaţi, satul Tupilaţi

Neamţ

5.000

245

Manole Veronica Petru ţa

comuna Ţibucani, satul Ţibucanii de Jos, Str. Bazarului nr. 115

Neamţ

2.500

246

Mantea Ion

comuna Ţibucani, satul Ţibucanii de Jos, Str. Schitului nr. 59QA

Neamţ

1.500

247

Miron Aurel

municipiul Piatra-Neamt, str. Darmănesti nr. 62, bl. K7, sc. A, ap. 21

Neamţ

3.000

248

Moisuc Elena

comuna Grumăzeşti, satul Grumăzeşti

Neamţ

5.000

249

Negură Elena

municipiul Piatra-Neamţ, str. Nicu Albu nr. 62

Neamţ

5.000

 

250

Olteanu Ion

comuna Pipirig, satul Stânca

Neamţ

4.000

251

Onea Marina

comuna Alexandru cel Bun, satul Vaduri

Neamţ

5.000

252

Paşcu Vasiie

comuna Pipirig, satul Stânca

Neamţ

3.000

253

Roman Elena

municipiul Piatra-Neamt, str. Dr. Ghe. lacomi nr. 5, bl. H13, ap. 39

Neamţ

7.000

254

Roşu Bogdan Constantin

municipiul Roman, str. Cuza Vodă, bl. 21, ap. 6

Neamţ

5.000

255

Stacie Elena

comuna Grinţieş, satul Bradul

Neamţ

5.000

256

Teacâ Lucia Elena

municipiul Piatra Neamţ, Aleea Ulmilor nr. 33, bl. B16, sc. E, ap. 101

Neamţ

4.000

257

Ţifrea Simion

comuna Bicaz-Chei, str. Lunca Bicaz nr. 960

Neamţ

3.000

258

Ţinea Ana

municipiul Piatra-Neamţ, bd. Dacia nr. 6, bl. E1, ap. 35

Neamţ

3.000

259

Trifan Vasile

comuna Mărgineni, satul Itrineşti

Neamţ

2.500

260

Ţucă Crina

comuna Ţibucani, Str. Uzinei nr. 802B

Neamţ

2.000

261

Vasiliu Elena

comuna Pânceşti, satul Pânceşti

Neamţ

4.000

262

Veber Petru Alexandru

municipiul Piatra-Neamţ, Str. Plevnei nr. 4, bl. F10, sc. C, ap. 47

Neamţ

4.000

263

Bădăuţă Paula

municipiul Slatina, str. Cireaşov nr. 5, bl. 14, sc. A, ap. 9

Olt

1.000

264

Dineu Mioara Niculina

comuna Osica de Sus, satul Peretu, Str. Peretului nr. 18

Olt

5.000

265

Fica Daniela

comuna Vişina

Olt

3.000

266

Miu Eugen

oraşul Piatra-Olt, satul Piatra, str. Traian nr. 106

Olt

5.000

267

Pătru Sorin Gigi

comuna Brastavăţu, satul Cruşovu

Olt

3.000

268

Găti Aron

comuna Supur, satul Dobra nr. 160

Satu Mare

2.500

269

Szilagyi Alexandru

municipiul Satu Mare, str. Dara nr. 69

Satu Mare

2.500

270

Langa Elena Aurelia

municipiul Sibiu, str. Lăzăreţ nr. 14, ap. 11

Sibiu

2.500

271

Stanciu Efigenia Margareta

municipiul Sibiu, Calea Guşteriţei nr. 7

Sibiu

2.500

272

Tanasă Elena Loredana

municipiul Sibiu, str. Mr. Octavian Niţă nr. 45

Sibiu

2.000

273

Cercea Traian

comuna Hoghilag, satul Valchid, nr. 270

Sibiu

1.000

274

Ştefan Mihai

oraşul Avrig, str. Lazăr Gheorghe nr. 8A

Sibiu

4.000

275

Dumitru Aranka

municipiul Suceava, Calea Unirii nr. 15, ap. 7

Suceava

1.000

276

Galan Remus

comuna Vereşti, satul Corocăieşti, nr. 293

Suceava

4.000

277

Gherasim Cristina

comuna Frătăuţii Vechi, nr. 144

Suceava

1.500

278

lonesi Lăcrămioara Albumiţa

municipiul Suceava, Str. Luceafărului nr. 11, bl. 84, ap. 15

Suceava

2.000

279

Latiş Dumitru

comuna Sadova, nr. 386

Suceava

10.000

280

Onuţă Elena

municipiul Suceava, Calea Unirii nr. 84, bl. 60, sc. B, ap. 14

Suceava

1.000

281

Peredelcu Culiţă

comuna Siminicea, nr. 847

Suceava

5.000

282

Siminiuc Viorel

comuna Zvoriştea, nr. 137

Suceava

10.000

283

Viziteu Irinel Otilia

municipiul Suceava, str. Alexandru cel Bun nr. 20, bl. H5, sc. A, ap. 7

Suceava

6.000

284

Călinescu Stela

comuna Tătărăştii de Sus, satul Dobreni

Teleorman

3.500

285

Bărbosu Mana

municipiul Roşiorii de Vede, str. Vadul Vezii nr. 24

Teleorman

1.000

286

Barbu Constanţa Mirela

municipiul Alexandria, str. Bucureşti, bl. 805, sc. B, ap. 75

Teleorman

2.000

287

Barbu Daniela Mariana

municipiul Alexandria, Str. 1 Mai nr. 68, bl. 207, sc. A, ap. 10

Teleorman

3.000

288

Berechet Ioana

comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

500

289

Chicu Rodica

municipiul Alexandria, Str. Libertăţii nr. 19

Teleorman

2.000

290

Costache Alexandru

comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

291

Epure Leon

comuna Bogdana

Teleorman

2.500

292

Lăcătuşu Ileana

comuna Tătărăştii de Jos, satul Tătărăştii de Jos

Teleorman

1.500

293

Niculae Serbu Ion

municipiul Alexandria, Str. 1 Mai, bl. 206, sc. B, et. 1, ap. 26

Teleorman

5.000

294

Pândele Marian

comuna Vităneşti, satul Vităneşti

Teleorman

1.000

295

Ţăranu Floarea

municipiul Tumu Măgurele, Str. Luncii nr. 80

Teleorman

2.000

296

Tocitu Fănica

municipiul Tumu Măgurele, Str. 1 Mai, bl. F19, sc. 2, apartament 24

Teleorman

2.000

297

Tone Iulius

municipiul Alexandria, str. Doctor Stâncă nr. 132

Teleorman

2.000

298

Dobre Nieolae

comuna Lovrin, nr. 1.230

Timiş

5.000

299

Crăciun Rica Gabriela

comuna Mihail Kogălniceanu

Tulcea

2.000

 

300

Bădiţă Pa vel

comuna Popeşti, satul Urşi

Vâlcea

3.000

301

Diaconu Constantin Daniel

oraşul Berbeşti, satul Târgu Gânguleşti

Vâlcea

2.500

302

Drăgan Constantin

municipiul Râmnicu Vâlcea, str. N. lorga nr. 21, bl. ANL3, sc. A, ap. 5

Vâlcea

15.000

303

Hetea Oana

oraşul Horezu, satul Tănăşeşti, Str. Plaiului nr. 2

Vâlcea

2.000

304

Lazăr Florina

comuna Nicotae Bălcescu, satul Linia Hanului

Vâlcea

3.000

305

Martin Ilie

comuna Racoviţă, satul Bradu Clocotici

Vâlcea

1.000

306

Oprişor Ioana

comuna Oteşani, satul Cârstăneşti

Vâlcea

2.000

307

Ştefănescu Ana Maria

comuna Frînceşti, satul Mănăileşti

Vâlcea

5.000

308

Bacan Viorica

oraşul Negreşti, Str. Gării nr. 14

Vaslui

2.000

309

Beligan Elena

comuna Văleni, satul Văleni

Vaslui

3.500

310

Bolohan Cristinel Petrică Doru

municipiul Vaslui, Str. Huşului nr. 53A

Vaslui

4.000

311

Bunduc Vasile

oraşul Negreşti, satul Cioatele

Vaslui

2.000

312

Butnăriuc Neculai

comuna Ivăneşti, sat Buscata

Vaslui

3.000

313

Fandarac Mihăiţă Renadu

oraşul Negreşti, str. Nicolae Iorga nr. 26

Vaslui

2.000

314

Gheţeu Lucica

municipiul Vaslui, str. Alexandru cel Bun, bl. 186, sc. A, ap. 20

Vaslui

1.500

315

Petruţ Paraschiva

comuna Laza, satul Laza

Vaslui

3.000

316

Răducanu Simona Anamaria

municipiul Bârlad, str. Căpitan Grigore Ignat nr. 30, bl. 1, ap. 4

Vaslui

3.500

317

Şchiopu Elena Nicoleta

comuna Tanacu, satul Tanacu

Vaslui

3.000

318

Tîrziu Carmen

oraşul Negreşti, str. Abator nr. 65

Vaslui

2.000

319

Trifan Paul Vasilicâ

oraşul Negreşti, str. Ciprian Porumbescu nr. 2

Vaslui

2.000

320

Tudor Ionuţ Gabriel

oraşul Negreşti, str. Nicolae Iorga nr. 26

Vaslui

2.000

321

Vlad Carmen Lili

oraşul Negreşti, str. Nieolae lorga nr. 27

Vaslui

2.000

322

Andrei Rodica

municipiul Focşani, Bd. Independenţei nr. 8, bl. 8, ap. 9

Vrancea

5.000

323

Alecu Lilia

comuna Urecheşti, satul Urecheşti

Vrancea

5.000

324

Bălescu Melania

municipiul Focşani, str. Unirea Principatelor, bl. 31, ap. 16

Vrancea

8.000

325

Budac Geanina

comuna Goleşti, Str. Mioriţei nr. 1

Vrancea

3.000

326

Bumichioiu Neculae

comuna Câmpuri, satul Câmpuri

Vrancea

4.000

327

Chelaru Vasile

oraşul Mărăşeşti, str. Ion Luca Caragiale nr. 37

Vrancea

7.000

328

Chifor Cilian

oraşul Mărăşeşti, str. Cartierul Nou nr. 111

Vrancea

5.000

329

Dobriţoiu Păuna

comuna Nereju, satul Nereju

Vrancea

4.000

330

Grozav Vasile

comuna Vizantea Livezi, satul Vizantea Mănăstirească

Vrancea

6.000

331

Mitică Gheorghiţă Ştefan

comuna Bordeşti, satul Bordeşti

Vrancea

2.500

332

Palma Marius

comuna Vidra, satul Burca

Vrancea

7.000

333

Profir Stanca

oraşul Odobeşti, str. Ştefan cel Mare nr. 40, bl. G, sc. Î, ap. 16

Vrancea

3.000

334

Rusu Cristinel

municipiul Focşani, str. Ghe. Magheru, bl. 5, ap. 1

Vrancea

8.000

335

Sandu Valeriu

comuna Vizantea Livezi, satul Vizantea Răzăşească

Vrancea

5.000

336

Simion Ionuţ

municipiul Focşani, Bd. Unirii nr. 1, bl. A5, et. 7, ap. 30

Vrancea

7.000

337

Bancu Radu

str. Bucegi nr. 32, sectorul 1

Bucureşti

3.000

338

Barbu Gabriela

str. Gemeni nr. 5, sectorul 1

Bucureşti

4.000

339

Bondoc Gheorghiţă

str. Covasna nr. 35, bl. A9, sc. 1, et. 10, ap. 42, sectorul 4

Bucureşti

1.000

340

Bucă Floarea

str. Soldat Gheorghe Zamfir nr. 16, sectorul 2

Bucureşti

2.500

341

Bujor Gabriela

Str. Nucului nr. 2, bl. V34B, et. 6, ap. 24, sectorul 3

Bucureşti

2.500

342

Burcea Gheorghiţă

str. Gheorghe Petraşcu nr. 12, bl. B8, sc. D, et 7, ap. 148, sectorul 3

Bucureşti

800

343

Chiriac Rodica

str. Col. Stoika Ştefan nr. 51, sectorul 1 (domiciliul legal), bd. Iuliu Maniu nr. 184, bl. G, sc. A, et. 2, ap. 19, sectorul 6 (fără forme legale)

Bucureşti

1.500

344

Cincă Silvia

Str. Inului nr. 6, sectorul 4

Bucureşti

1.000

345

Dădu Gheorghe

şos. Odăi nr. 3-5, bl. OD2, sc. D, et. 3, ap. 70, sectorul 1

Bucureşti

1.500

346

Diaconescu Robert Cătălin

Str. Bârăţiei nr. 37, ap. 10, sectorul 3

Bucureşti

500

347

Dobrică Tudora

Str. Fagului nr. 39, sectorul 1

Bucureşti

700

348

Duman Natalia

str. Pravăţ nr. 14, bl. P7, sc. 8, ap. 114, sectorul 6

Bucureşti

4.000

349

Dumitru Constantin

Bd. Uverturii nr. 83, bl. 014, sc. 2, et. 2, ap. 40, sectorul 6

Bucureşti

1.500

 

350

Fericean Natalia

str. Teiul Doamnei nr. 108, bl. 15, sc. 2, et. 5, ap. 131, sectorul 2

Bucureşti

800

351

Gârea Abigaela

str. Turnu Măgurele nr. 19, bl. S1, sc. 2, et. 5, ap. 463, sectorul 4

Bucureşti

6.000

352

Gheorghe Mihai

aleea Valea Prahovei nr. 3, bl. 8S14, sc. 1, et. 7, ap. 88, sectorul 6

Bucureşti

800

353

Ghiţan Ionela Florentina

aleea Cetăţuia nr. 4, bl. M22, sc. 2, ap. 82, sectorul 6

Bucureşti

3.000

354

Grădinarii Elena

str. Iacob Andrei nr. 31, bl. 16, sc. 1, ap. 9, sectorul 5

Bucureşti

800

355

lancu Violeta

str. Witing nr. 19, sectorul 1

Bucureşti

1.000

356

Ilieş Silvia

str. Jean Steriadi nr. 48, bl. M14, sc. 6, ap. 64, sectorul 3

Bucureşti

5.000

357

Ionescu Virginia

str. Valea Cascadelor nr. 2, bl. A3, sc. 1, et. 3, ap. 9, sectorul 6

Bucureşti

1.000

358

loniţă Mariana

str. Lt. Gheorghe Saidac nr. 2A, bl. 12A, sc. A, parter, ap. 4, sectorul 6

Bucureşti

1.500

359

Lângă Steliana

Str. Unităţii nr. 91, bl. B7, sc. 2, et. 7, ap. 94, sectorul 3

Bucureşti

1.000

360

Marcu Măriuţa

str. Cobălcescu nr. 41, parter, ap. 2, sectorul 1

Bucureşti

1.500

361

Marinescu Cătălin Gabriel

şos. Pantelimon nr. 311A-311B, bl. 7B, sc. B, et. 8, ap. 48, sectorul 2

Bucureşti

1.500

362

Melinte Tonia

bd. Alexandru Obregia nr. 33, bl. 03, sc. 9, et. 7, ap. 350, sectorul 4

Bucureşti

800

363

Mihalache Anastasiea

str. Grigore H. Grandea nr. 17, sectorul 6

Bucureşti

800

364

Mihu Octavia

Str. Amurgului nr. 12, bl. C6, sc. 1, et. 2, ap. 23, sectorul 5

Bucureşti

2.000

365

Morarii Dumitra

aleea Tomeşti nr. 11, bl. 14, sc. 1, ap. 9, sectorul 4

Bucureşti

800

366

Neculae Alina Gabriela

str. Valea Buzăului nr. 6, bl. G32, sc. F, ap. 51, sectorul 3

Bucureşti

1.500

367

Nicolescu Elena

str. Tudor Arghezi nr. 22, sectorul 2

Bucureşti

5.000

368

Oană Petre

str. Fabrica de Chibrituri nr. 52, bl. CORP A, sectorul 5

Bucureşti

1.000

369

Pepelea Iliana

str. Traian Popovici (fostă Str. Unităţii) nr. 87, bl. B11, sc. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 3

Bucureşti

1.000

370

Popescu Cornelia

Str. Şoimului nr. 29, sectorul 1

Bucureşti

7.000

371

Sandu Niculina

Aleea Zorelelor nr. 3, bl. 44, sc. B, et. 3, ap. 84, sectorul 6 (domiciliul legal), str. Valea Călugărească nr. 12, bl. 3, sc. 2, parter, ap. 17, sectorul 6 (fără forme legale)

Bucureşti

1.000

372

Sandu Saşa

bd. Nicolae Bălcescu nr. 23A, sc. D, et. 4, ap, 104, sectorul 1

Bucureşti

800

373

Şchiopu Adriana Valentina

str. Serg. Ioan D. Cuibaru nr. 16-22, sectorul 3 (domiciliul legal), şos. Pantelimon nr. 247, bl. 54, ap. 79, sectorul 2 (domiciliul în fapt)

Bucureşti

6.000

374

Stănescu Elisabeta

str. Băiculeşti nr. 13, bl. B9, sc. A, ap. 40, sectorul 1

Bucureşti

1.000

375

Ştefan Aurica

aleea Bacău nr. 9, bl. H1, sc. 1, ap. 5, sectorul 5

Bucureşti

500

376

Ursaru Robert

Calea Griviţei nr. 131, sectorul 1

Bucureşti

1.500

377

Ursaru Vasilica

Calea Griviţei nr. 131, ap. 6, sectorul 1

Bucureşti

1.500

378

Vasile Olguţa

str. Vetrişoara nr. 4A, sectorul 1

Bucureşti

2.500

 

 

 

 

1.422.100

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Adresa

Judeţul

Suma - lei -

0

1

2

3

4

1

Acozmulesei Costică

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

600

2

Alexandroaia Dumitru

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

3

Alexandroaia Maftei

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.500

4

Alexandroale Mana

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.500

5

Amironesei Maria

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

6

Amironesei Mihai

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

600

7

Archir Ioan

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

8

Asafte Dumitru

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.500

9

Asafte Marius Stelica

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

10

Asaftei Pavai

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

11

Aseminei Pavel

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

12

Asiminei Constantin

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

13

Asiminei Gheorghe

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

14

Asiminei Ion

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

15

Asiminei Ion

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

16

Asiminei Lazăr-Gelu

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

17

Asiminei Petru

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.500

18

Aştefănesei Stelian

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

19

Anusca Victor

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

600

20

Avram Marcel

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

21

Azanfire Toader

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

22

Azanfirei Constantin

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

23

Baciu Paraschiva

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

24

Baciu Zintca

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

25

Balut-Amariei Stelică

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

26

Bărberiu Aurica

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

27

Bărbieru Gheorghe

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

28

Bărbieru Maria

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

29

Bărbieru Mihai

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

30

Bărbieru Mihai

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

31

Bărbieru Nistor

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

600

32

Bărbieru Pavel

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

33

Bărbieru Profira

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

34

Bărbieru Vasile

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

35

Bărbieru Vasile

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

36

Barbu Ioan Bogdan

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

37

Barbu Trandafir Adrian

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

38

Bârgău Maria

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

700

39

Bârgău Viorel

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.300

40

Bîrgău Maria

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

41

Bîrgău Zenica

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

600

42

Bolea Aneta

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

43

Borda Leon

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

44

Borş Ecaterina

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

45

Borş Adela

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

46

Borş Ana

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

47

Borş Aurica

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

48

Borş Constantin

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

600

49

Borş Elena

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

700

 

50

Borş Mihai

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1200

51

Borş Petru

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

52

Budeanu Laurenţiu

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

600

53

Budeanu Petrică

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

54

Budeanu Vasile

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

55

Buluc Eugenia

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

56

Buluc Gheorghe

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

600

57

Buluc Ioan

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

58

Buluc Maria

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

59

Buluc Neculai

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

60

Buluc Nicu

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

61

Buraga Lazăr

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

62

Buraga Veronica

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

63

Butnaru Dumitru

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

64

Călugaru Nistor Toader

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1000

65

Cercel Maria

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

66

Cercel Maria

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

700

67

Chiriac Dumitru

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

68

Chirilă Aglaia

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

69

ChiţacAna

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

70

Chitic Lazăr

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

71

Chitic-Pelin Mihai

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

600

72

Chiţu Domnica

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

73

Chiţu Elena

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

700

74

Chiţu Gheorghe

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

75

Chiţu Grigore

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

76

Chiţu Ioan

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

77

Chiţu Lazăr

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

78

Chiţu Mana

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

79

Chiţu Neculai

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

80

Chiţu Niculina

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

600

81

Ciobănaşu Nicolae

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

82

Ciocoi Angela

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

700

83

Ciocoiu Aurica

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

84

Ciocoiu Constantin

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

85

Ciocoiu Constantin

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

86

Ciocoiu Constantin

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

87

Ciocoiu Constantin

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

88

Ciocoiu Cristian Doru

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

89

Ciocoiu Didina

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

90

Ciocoiu Dumitru

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

700

91

Ciocoiu Elena

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.500

92

Ciocoiu Elisabeta

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

93

Ciocoiu Emilia

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

600

94

Ciocoiu Ermil

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

95

Ciocoiu Gheorghe

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

96

Ciocoiu Ioan

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

600

97

Ciocoiu Ioan

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

98

Ciocoiu Ioan

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.500

99

Ciocoiu Ioan

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

 

100

Ciocoiu Ioan

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

900

101

Ciocoiu Ioan

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

102

Ciocoiu Ioan

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

700

103

Ciocoiu Ion

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

104

Ciocoiu Irimia

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

105

Ciocoiu Iulian Mihai

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

106

Ciocoiu Lucreţia

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

107

Ciocoiu Maria

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

108

Ciocoiu Maria

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

109

Ciocoiu Maria

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

110

Ciocoiu Mihai

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

111

Ciocoiu Mihai

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

700

112

Ciocoiu Mihai

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

113

Ciocoiu Neculai

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

114

Ciocoiu Olga

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

115

Ciocoiu Petrea

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

116

Ciocoiu Petrea

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

117

Ciocoiu Toader

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

118

Ciocoiu Vasile

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

700

119

Ciofu Dumitru

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

120

Ciuraru Iulian

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

600

121

Ciuraru Vasile

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

600

122

Cobuz Elvira

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

123

Cobuz Profira

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

124

Cobzaru Aurica

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.500

125

Codreanu Agripina

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

900

126

Codreanu Ioan

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

127

Cojocariu Neculai

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

700

128

Cojocariu Vasile

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

129

Cojocariu Vasile

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

700

130

Cojocaru Constantin

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

131

Cojocaru Ioan

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

132

Constantin Gheorghe

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

133

Constantin Haralambi

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

134

Constantin Ioan

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

135

Constantin Mihai

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

136

Constantin Relu Fiorin

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

700

137

Constantin Sandu

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

138

Cozma Maria

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

700

139

Cozma Constantin

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

140

Cozma Ioan

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

141

Cozma Toader

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

142

Crudu Elena

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

143

Crudu Ion

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

144

Cugu Constantin

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

145

Cucu Jănică

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

146

Cucu Maria

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

147

Cucu Mihai

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

700

148

Cucu Petrică

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

600

149

David Andra Maria

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

900

 

150

David Zinica

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

151

Florescu Ana

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

152

Gavrilă Manea

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

153

Gherasim Constantin

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

700

154

Gherasim Ileana

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

600

155

Gherasim Pavel

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

156

Gorea Jenică

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

157

Hanganu Ioan

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

158

Hanganu Petru

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

159

H rin că Cezar

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.500

160

Hrincă Constantin

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

600

161

Hrincă Ioan

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

162

Hrincă Lorica

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

163

Humă Constantin

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

164

lovu Maria

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

165

Leonte Constantin

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

700

166

Leonte Vasile

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.500

167

Lobodă Ioan

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

168

Lobodă Pavel

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

169

Loboda Verona

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

170

Luca Catinca

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

171

Mancaş Mihai

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

172

Manolache Constantin

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

173

Manolache Ion

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.000

174

Marcu Carmen Consuela

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

175

Marcu Constantin

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1.500

176

Mititelu Neculai

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

600

177

Mogoş Adrian

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

178

Mogoş Gheorghe

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

179

Mon Cristinel

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

180

Mon Gheorghe

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

181

Marişca Constantin

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

182

Mucileanu Ioan

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

183

Mucilianu Virginia

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

600

184

Murărescu Ioan

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

185

Murărescu Neculai

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

186

Murărescu Vasile

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

600

187

Muram Elena

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

700

188

Mustaţă Ana

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

189

Neagu Ioan

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

190

Negru Gheorghe

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

800

191

Negru Ilie

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

500

192

Negruş Codrutu

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

600

193

Negrus Maria

satul Rădeni, comuna Păstrăveni

Neamţ

1,000

194