MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 848/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 848         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 16 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 578 din 29 septembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

930. - Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor materiale de construcţii şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia afectată de alunecările de teren înregistrate în anul 2015 în judeţul Buzău

 

931. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Ministerului Public

 

933. – Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi retrocedării unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanţa

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.730. - Ordin al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Ianca

 

2.731. - Ordin al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Sportului

 

5.559. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

16.862. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

17.039. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud

 

17.320. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeş

 

17.322. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Prahova

 

17.363. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Giurgiu

 

17.364. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman

 

17.365. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Iaşi

 

17.366. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin

 

17.367. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Călăraşi

 

17.368. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Hunedoara

 

17.369. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Timiş

 

17.687. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Mureş

 

17.688. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Judeţeană Covasna  

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 578

din 29 septembrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şt ale art. 88 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, excepţie ridicată de DOREX - 2000 Műanyagfeldolgozó es Játékkészitő Kft. din Budapesta, în Dosarul nr. 17.206/3/2013* al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 289D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 569 din 16 octombrie 2014. În privinţa dispoziţiilor art. 88 din Legea nr. 84/1998, arată că autoarea excepţiei nu motivează pretinsa contrarietate a acestora cu prevederile constituţionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Decizia civilă nr. 476A din 26 noiembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 17.206/3/2013*, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă şi art. 88 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, excepţie ridicată de DOREX - 2000 Műanyagfeldolgozó es Játékkészitő Kft. din Budapesta într-o cauză având ca obiect soluţionarea apelului formulat împotriva unei sentinţe civile a Tribunalului Bucureşti prin care s-a declinat competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată în favoarea Judecătoriei Târgu Mureş.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că accesul liber la justiţie este încălcat prin faptul că hotărârea de declinare a competenţei nu este supusă niciunei căi de atac. De asemenea, consideră că poate avea un proces echitabil numai dacă instanţa competentă va fi una specializată în domeniul proprietăţii intelectuale. În acest sens arată că Tribunalul Bucureşti este instanţa competentă să judece orice cerere principală întemeiată pe interzicerea folosirii unei mărci sau a unui desen industrial de către un terţ conform dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998, având în vedere dispoziţiile art. 88 alin. (3) din Legea nr. 84/1998 potrivit cărora “Sentinţele Tribunalului Bucureşti pronunţate în cazurile prevăzute la art. 36, 46, 47, 53, 54, 60 şi 85 pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. “ Aşadar, declinarea competenţei este neconstituţională, deoarece legea nu prevede că judecătoriile sunt competente să judece cauze privind proprietatea Intelectuală, legiuitorul lăsând această chestiune în seama legii speciale, respectiv Legea nr. 84/1998.

6. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Imposibilitatea atacării hotărârii de declinare a competenţei în favoarea unei alte instanţe nu îngrădeşte accesul liber la justiţie, cauza urmând a fi judecată de instanţa în favoarea căreia a fost declinată competenţa, accesul la justiţie fiind astfel asigurat.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din actul de sesizare, îl reprezintă dispoziţiile art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 88 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 8 mai 2014. În realitate, se observă că invocarea dispoziţiilor art. 88 din Legea nr. 84/1998 s-a făcut doar pentru susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate, respectiv a sensului în care s-a invocat încălcarea art. 21 din Constituţie. Prin urmare, Curtea va reţine ca obiect al excepţiei de neconstituţionalitate numai dispoziţiile art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: „Dacă instanţa se declară necompetentă, hotărârea nu este supusă niciunei căi de atac, dosarul fiind trimis de îndată instanţei judecătoreşti competente sau, după caz, altui organ cu activitate jurisdicţională competent.”

11. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, referitor la constituţionalitatea dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă, s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 331 din 12 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 11 iulie 2014, Decizia nr. 569 din 16 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 16 decembrie 2014, şi Decizia nr. 594 din 21 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2015, statuând că în materia excepţiei de necompetenţă legiuitorul a eliminat calea de atac a recursului care putea fi exercitată împotriva hotărârii prin care instanţa se declara necompetentă. O atare soluţie era prevăzută de art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865 şi prevedea că, în situaţia în care instanţa se declara necompetentă, împotriva hotărârii se putea exercita recurs, în termen de 5 zile de la pronunţare. Această soluţie legislativă a fost modificată prin art. I pct. 20 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, fiind preluată şi în noul Cod de procedură civilă, în cuprinsul art. 132 alin. (3), text de lege criticat în prezenta cauză.

13. Curtea a mai reţinut ca, potrivit prevederilor art. 132 din Codul de procedură civilă, când în faţa instanţei de judecată se pune în discuţie competenţa acesteia, din oficiu sau la cererea părţilor, ea este obligată să stabilească instanţa judecătorească competentă ori, dacă este cazul, un alt organ cu activitate jurisdicţională competent. Asupra excepţiei de necompetenţă instanţa se pronunţă înainte de a se aborda fondul litigiului şi înainte de a se soluţiona alte excepţii, după caz, printr-o încheiere, dacă se declară competentă, sau printr-o hotărâre, dacă instanţa se declară necompetentă. Textul de lege criticat de autoarea excepţiei, respectiv art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă, are în vedere cea de-a două ipoteză, şi anume admiterea excepţiei de necompetenţă şi, implicit, declinarea competenţei instanţei de judecată, situaţie în care hotărârea nu mai este supusă niciunei căi de atac.

14. Curtea a constatat că, prin eliminarea căii de atac a recursului împotriva hotărârii judecătoreşti de declinare a competenţei judecării cauzei, nu se încalcă dreptul la un proces echitabil şi nici principiul dublului grad de jurisdicţie, întrucât caracterul irevocabil al hotărârii de declinare a competenţei nu vizează fondul cauzei.

15. Curtea a apreciat că intenţia legiuitorului prin adoptarea prevederilor de lege criticate a fost aceea de a se asigura celeritatea judecării cauzelor, prin împiedicarea tergiversării lor ca urmare a exercitării abuzive a căii de atac a recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti de declinare a competenţei, raţiunea eliminării căii de atac a recursului împotriva hotărârii de declinare a competenţei fiind aceea de a permite ajungerea cauzei într-un timp cât mai scurt în faţa instanţei competente să soluţioneze litigiul dedus judecăţii. Hotărârea instanţei de declinare a competenţei este rezultatul unui act de administrare a justiţiei prin care se urmăreşte desfăşurarea în condiţii de legalitate a procesului, de care beneficiază toate părţile, indiferent de calitatea lor procesuală, având în vedere că, potrivit art. 174 alin. (2) şi art. 176 pct. 3 din Codul de procedură civilă, actele de procedură efectuate de instanţa necompetentă sunt nule.

16. Mijloacele procedurale prin care se înfăptuieşte justiţia presupun şi instituirea regulilor de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti, legiuitorul, în virtutea rolului său constituţional consacrat de art. 126 alin. (2) şi art. 129 din Legea fundamentală, putând stabili, prin lege, procedura de judecată. Totodată, art. 129 din Constituţie prevede posibilitatea exercitării căilor de atac în condiţiile legii, ceea ce nu implică obligativitatea stabilirii unor căi de atac împotriva tuturor actelor îndeplinite de judecător în cursul procesului, ci libera exercitare de către părţile interesate şi Ministerul Public a căilor de atac prevăzute de lege.

17. Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale, cele reţinute în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

18. În privinţa raportării de către autoarea excepţiei a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă la art. 88 din Legea nr. 84/1998, Curtea a apreciat că aceasta s-a făcut doar în vederea susţinerii excepţiei de neconstituţionalitate, respectiv a sensului în care s-a invocat încălcarea art. 21 din Constituţie (paragraful 10). În această situaţie Curtea constată că examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestuia cu dispoziţiile constituţionale pretins încălcate şi nu prin raportare la un alt text de lege, astfel cum sugerează autorul excepţiei.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de DOREX - 2000 Műanyagfeldolgozó es Játékkészitő Kft. din Budapesta în Dosarul nr. 17.206/3/2013* al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 29 septembrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor materiale de construcţii şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia afectată de alunecările de teren înregistrate în anul 2015 în judeţul Buzău

În temeiul art. 108 şi art. 110 alin. (4) din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 3 şi art. 8 alin. 3 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor materiale de construcţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în limita sumei de 350 mii lei pentru populaţia afectată de alunecările de teren înregistrate în anul 2015 în localitatea Lacurile, comuna Bisoca, judeţul Buzău.

(2) Transportul materialelor de construcţii până la locul de destinaţie indicat de Instituţia Prefectului Judeţului Buzău se efectuează cu mijloace auto de transport din dotare şi/sau ale unor operatori economici angajaţi de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în condiţiile legii.

Art. 2. - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune, la preţul de înregistrare, prin debitarea contului 6891 “Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantităţile de materiale de construcţii aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, proporţional cu datele din avizele de expediţie şi procesele-verbale de predare-primire semnate de persoanele împuternicite desemnate de Instituţia Prefectului Judeţului Buzău.

Art. 3. - Cheltuielile pentru realizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se suportă din veniturile proprii ale Activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform Hotărârii Guvernului nr. 598/2014 privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Art. 4. - (1) Instituţia Prefectului Judeţului Buzău justifică distribuirea materialelor de construcţii scoase din rezervele de stat, în condiţiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale.

(2) Distribuirea materialelor de construcţii către populaţia afectată se face de Instituţia Prefectului Judeţului Buzău, prin persoane anume împuternicite.

(3) Documentele justificative privind distribuirea materialelor de construcţii se păstrează la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău, în vederea punerii lor la dispoziţia organelor de control abilitate.

(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinaţiei materialelor de construcţii acordate ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, din rezervele de stat este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 5. - În anul 2015, fondurile necesare reîntregirii stocurilor rezervă de stat diminuate cu cantităţile prevăzute la art. 1 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în limita sumei de 350 mii lei, inclusiv taxa pe valoare adăugată.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, interimar,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Dan Cornel Baranga

Ministrul finanţelor publice, interimar,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2015.

Nr. 930.

 

ANEXĂ

 

LISTA

materialelor de construcţii care se scot din rezervele de stat, acordate ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia afectată de alunecările de teren înregistrate în anul 2015 în judeţul Buzău

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

0

1

2

3

1

Ciment

kg

120.000

2

Oţel beton

kg

24.800

 

Ř 6 mm

kg

2.400

Ř 16 mm

kg

22.400

3

Cărămizi şi blocuri ceramice cu goluri verticale 290 x 240 x 138 mm

buc.

30.800

4

Lemn rotund din răşinoase şi foioase pentru industrializare şi construcţii (manele)

mc

14,4

5

Cherestea răşinoase (scânduri)

mc

44

6

Tablă zincată

kg

4.800

Valoare (mii lei)

 

350

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Ministerului Public

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Ministerului Public, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) După preluare, imobilul prevăzut la alin. (1) va avea destinaţia de sediu al Serviciului Teritorial Piteşti.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Public îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei, interimar,

Liviu Stancu,

secretar de stat

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Eduard Raul Hellvig

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, interimar,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice, interimar,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2015.

Nr. 931.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Serviciului Român de Informaţii În administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Ministerului Public

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Număr M.F.P./ Cod de clasificare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar

Nr. carte fundară şi nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa construcţiilor

Municipiul Piteşti,

calea Câmpulung nr. 127, judeţul Argeş

Statul român, din administrarea

Serviciului Român de Informaţii

(CUI 4204305)

Statul Român, în administrarea

Direcţiei Naţionale Anticorupţie

(CIF 14838148)

147.204/8.29.10

Cartea funciară nr. 87915,

nr. cadastral 87915

2.602 m2, din care suprafaţă totală construită teren 642 m2

Imobil compus din 6 construcţii:

- corp C1, cu regimul de înălţime D + P + 1E, având Sc = 136 m2şi Sd = 408 m2;

- corp C2, cu regimul de înălţime P, având Sc = 41 m2 şi Sd = 41 m2;

- corp C3, cu regimul de înălţime P, având Sc = 46 m2 şi Sd = 46 m2;

- corp C4, cu regimul de înălţime P + M, având Sc = 235 m2 şi Sd = 470 m2;

- corp C5, cu regimul de înălţime P, având Sc = 46 m2 şi Sd = 46 m2;

- corp 06, cu regimul de înălţime P, având Sc = 138 m2 şi Sd = 138 m2.

3.017.451 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi retrocedării unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanta

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0406 Constanţa, înregistrat cu nr. M.F.P. 101.131 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi din imobilul prevăzut la art. 1, ce face obiectul restituirii conform deciziei instanţei de judecată, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, interimar,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice, interimar,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2015.

Nr. 933.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0406 Constanţa ale cărui valoare de inventar şi date de identificare se actualizează

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristici tehnice

Valoare contabilă actualizată

(lei)

101.131

8.19.01

45-276

Comuna Cumpăna, judeţul Constanţa

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanta

C.U.I. - 4300582

Teren

S = 74.705 mp CF 108764

14.086.098,08

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părţii din imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0406 Constanţa care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public ca urmare a restituirii către proprietar

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

imobilului

Adresa imobilului

Documentul în baza căruia imobilul a fost retrocedat

Persoana juridică de la care se scade imobilul (CUI)

Caracteristicile imobilului care se scade din inventar

Valoarea de inventar

101.131

(parţial)

8.19.01

45-276

Comuna Cumpăna, judeţul Constanţa

Sentinţa Tribunalului Constanta nr. 2.122/6.04.2011, rămasă irevocabilă prin Decizia ÎCCJ nr. 755/5.03.2014

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanta C.U.I. - 4300582

Teren

S = 50.000 mp

9.385.683,48 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Ianca

 

În baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 4.110 din 29 septembrie 2015,

în conformitate cu prevederile art. 12 şi 13 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul Ianca din judeţul Brăila.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2015.

Nr. 2.730.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Sportului

 

În baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 4.059 din 29 septembrie 2015,

în conformitate cu prevederile art. 12 şi 13 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul Sportului din Bucureşti.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2015.

Nr. 2.731.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017

 

În baza prevederilor art. 18, 19, 61, 62. 63. 68. 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99, 100, art. 149 alin. (3), art. 234, 247, 248, 252, 253, 254, 254Ţ 255, 262, art. 263 alin. (1)-(10), art. 268, 279, 280, 281,282 şi 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. IV-VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017 prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Centrul

Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 octombrie 2015.

Nr. 5.559.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITATII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 14 septembrie-18 septembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Braşov pentru anul 2014.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Braşov au totalizat 319.255,09 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 193.705,00 lei, din donaţii în sumă de 122.120,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 3.430,09 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 12 octombrie 2015,

Nr. 16.862.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 29 iunie-24 iulie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud pentru anul 2014.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud au totalizat 192.663,04 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 56.480,00 lei, din donaţii în sumă de 114.178,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 22.005,04 lei.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8), art. 13 alin. (1) şi art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată. Pentru aceste fapte, Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud a fost sancţionat conform art. 52 alin. (1) şi (2) şi art. 53 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări:

- finanţarea activităţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare;

- organizarea contabilităţii în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 15 octombrie 2015.

Nr. 17.039.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeş

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 1 septembrie-7 septembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeş pentru anul 2014.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeş au totalizat 203.316,72 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 126.063,00 lei, din donaţii în sumă de 77.250,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 3,72 lei.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, şi art. 10 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeş a fost sancţionat conform art. 52 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări:

- finanţarea activităţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 22 octombrie 2015.

Nr. 17.320.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Prahova

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 10 septembrie-16 septembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Prahova pentru anul 2014.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Prahova au totalizat 212.643,30 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 142.164,00 lei, din donaţii în sumă de 60.500,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 9.979,30 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 22 octombrie 2015.

Nr. 17.322.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Giurgiu

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 22 iunie-26 iunie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Giurgiu pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Giurgiu au totalizat 239.856,50 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 135.319,50 lei şi din donaţii în sumă de 104.537,00 lei.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 13 alin. (4) şi (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare.

II. Recomandări:

- finanţarea activităţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare;

- desemnarea unei persoane responsabile cu evidenţa financiar-contabilă.

 

Bucureşti, 23 octombrie 2015.

Nr. 17.363.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 21 septembrie-25 septembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman pentru anul 2014.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman au totalizat 82.928,27 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 72.500,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 10.428,27 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 23 octombrie 2015.

Nr. 17.364.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Iaşi

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 21 septembrie-25 septembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană laşi pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană laşi au totalizat 281.659,13 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 142.486,00 lei, din donaţii

în sumă de 139.159,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 14,13 lei.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) şi art. 23 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată. Pentru aceste fapte, Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană laşi a fost sancţionat conform art. 52 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări:

- organizarea activităţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată;

- organizarea contabilităţii în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 23 octombrie 2015.

Nr. 17.365.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 28 septembrie-2 octombrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin pentru anul 2014.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin au totalizat 21.375,78 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 21.375,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 0,78 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 23 octombrie 2015.

Nr. 17.366.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Călăraşi

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioadele 31 august-1 septembrie 2015 şi 21 septembrie-25 septembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Călăraşi pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Călăraşi au totalizat 497.393,24 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 205.585,24 lei, din donaţii în sumă de 287.508,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 4.300,00 lei.

De asemenea, s-a constatat faptul ca au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Recomandări:

- finanţarea activităţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată.

 

Bucureşti, 23 octombrie 2015.

Nr. 17.367.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Hunedoara

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 24 august-2 septembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Hunedoara pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Hunedoara au totalizat 554.956,36 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 329.322,00 lei, din donaţii în sumă de 210.600,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 15.034,36 lei.

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată. Pentru aceste fapte, Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Hunedoara a fost sancţionat conform art. 52 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări:

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, precum şi informarea cu privire la adoptarea unor noi acte normative aplicabile partidelor politice.

 

Bucureşti, 23 octombrie 2015.

Nr. 17.368.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Timiş

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 7 septembrie-11 septembrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Timiş pentru anul 2014.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Timiş au totalizat 38.675.00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 31.975,00 lei şi din donaţii în sumă de 6,700,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 23 octombrie 2015.

Nr. 17.369.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Mureş

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 12 octombrie-16 octombrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Mureş pentru anul 2014.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Mureş au totalizat 111.295.00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 76.860,00 lei şi din donaţii în sumă de 34.435,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 29 octombrie 2015.

Nr. 17.687.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Judeţeană Covasna

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 28 septembrie-2 octombrie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizaţia Judeţeană Covasna pentru anul 2014.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizaţia Judeţeană Covasna au totalizat 350.493,50 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 147,683,50 lei şi din donaţii în sumă de 202.810,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 29 octombrie 2015.

Nr. 17.688.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.