MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 850/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 850         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 16 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

902. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 aprilie 2015 şi 30 iulie 2015 şi la Bruxelles la 7 septembrie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007

 

937. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea de Administrare a Participaţilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

938. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comercială “Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

278. - Decizie privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

279. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Alexandru Ioan Chereji a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.128. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României

 

5.751. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.379/1.023/2015

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 aprilie 2015 şi 30 iulie 2015 şi la Bruxelles la 7 septembrie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 228/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*), semnate la Bucureşti la 7 aprilie 2015 şi 30 iulie 2015 şi la Bruxelles la 7 septembrie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007, ratificate prin Legea nr. 228/2008, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Dan Popescu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 27 octombrie 2015.

Nr. 902.


*) Traducere.

            MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Secretar de stat

 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

Doamnei Mamta Murthi

Director de ţară Europa Centrală şi Ţările Baltice

 

Re: Proiectul privind Controlul integrat al poluării cu nutrienţi nr. 4.873-RO şi Facilitatea Globală de Mediu dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - Extinderea datei-limită de tragere

 

Bucureşti, 7 aprilie 2015

 

Stimată Doamnă Murthi,

 

La cererea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, dorim să vă aducem la cunoştinţă solicitarea noastră referitoare la extinderea cu un an a Acordului de împrumut şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă menţionate anterior, precum şi la realocarea sumelor grantului în cadrul componentelor aferente.

După cum cunoaşteţi deja, până acum, acest proiect este singurul care, graţie sprijinului acordat de către bancă, sprijină autorităţile române în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor Directivei Nitraţi a Uniunii Europene. Acesta este motivul pentru care nu ne putem permite să pierdem nicio sumă din valoarea grantului şi împrumutului.

Cu toate că s-a înregistrat un important progres în implementarea împrumutului, vom avea nevoie de mai mult timp pentru a aborda trei obiective majore:

a) îndeplinirea tuturor obiectivelor proiectului;

b) creşterea concursului nostru în sprijinirea absorbţiei fondurilor Uniunii Europene;

c) pregătirea unui potenţial nou proiect în acelaşi domeniu.

Îndeplinirea tuturor obiectivelor proiectului

Deşi s-a înregistrat un progres important, situaţia curentă a proiectului face incertă existenţa timpului necesar pentru:

- realizarea recepţiei şi a plăţilor finale pentru 20 de platforme finanţate din sumele împrumutului;

- executarea testelor finale de funcţionare pentru instalaţia-pilot pentru producţia de biogaz şi prin urmare recepţia finală şi plăţile finale din sumele grantului.

În acest sens, va fi nevoie, de asemenea, de o realocare în cadrul componentelor grantului, prin creşterea valorii la componentele I şi III şi prin diminuarea sumelor alocate celorlalte două componente (după cum se prezintă în anexa ataşată). Această realocare va creşte suma aferentă componentei biogaz, cea mai importantă componentă a proiectului, şi va creşte, de asemenea, suma alocată în scopul sporirii gradului de conştientizare naţională şi regională, care prezintă rezultatele proiectului şi sprijină totodată comunităţile locale în replicarea rezultatelor obţinute.

Sprijin complementar pentru un management adecvat al nutrienţilor

Prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală se pot finanţa investiţiile pentru depozitarea şi gospodărirea gunoiului de grajd propuse fie de autorităţile locale, fie de fermieri individuali, sub rezerva respectării Codului de bune practici agricole, care implică, între altele, existenţa unor platforme de colectare la nivelul fiecărei autorităţi locale (platforme finanţate în cadrul prezentului nostru proiect).

Extinderea datei-limită de tragere a Acordului de împrumut şi a Acordului de asistenţă nerambursabilă ne va pune la dispoziţie calendarul de finalizare şi liniile directoare, grila de evaluare, metodele de control şi monitorizare, toate pentru subproiectele pregătite pentru îndeplinirea Directivei Nitraţi, finanţate din fonduri europene, şi ne va permite să transmitem cunoştinţele viitorilor beneficiari, după cum a fost solicitat din partea ministerelor implicate.

Pentru cele două puncte subliniate, proiectul este sprijinit în mod continuu de către conducerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, care a alocat sume bugetare suficiente pentru anul curent şi pentru anul viitor, pentru a permite realizarea activităţilor planificate.

Campania de sensibilizare a opiniei publice desfăşurate în cadrul proiectului a avut, de asemenea, un impact enorm asupra comunităţilor locale, populaţia fiind mult mai interesată în obţinerea de informaţii cu privire la calitatea apei potabile. Această campanie, împreună cu investiţiile făcute deja, duce la o scădere importantă a bolii albastre în rândul copiilor din judeţele în care a fost implementat proiectul (de exemplu, de la 77 la sută în 2009 la 63 la sută în 2013, potrivit raportului din 2013 al Institutului Naţional de Sănătate Publică). Această iniţiativă poate continua în cazul în care se prelungesc ambele contracte.

Extinderea cu un an a Acordului de împrumut şi a Acordului de asistenţă nerambursabilă va oferi UMP timpul necesar pentru a-şi aduce contribuţia la Raportul de finalizare a proiectului, pentru a executa plăţile finale, pentru a închide toate conturile şi pentru a întreprinde toate activităţile administrative necesare pentru închiderea proiectului dar, să fie, încă prezentă cu experienţa şi cunoştinţele sale pentru pregătirea împreună cu echipa Băncii a unui potenţial nou proiect, în scopul de a continua să protejeze populaţia şi ţara împotriva poluării cu nutrienţi şi pentru a sprijini respectarea Directivei Nitraţi a Uniunii Europene.

În speranţa că solicitarea noastră va fi sprijinită, aşteptăm cât mai curând răspunsul dumneavoastră.

 

Cu sinceritate,

Attila György,

secretar de stat

 

Anexa 2 la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu

 

Categoria

Suma alocată din grant

(exprimată în USD)

Sumele realocate

Sumele din grant după realocare (exprimate în USD)

(1) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă şi instruire în cadrul părţii I a Proiectului

3.096.234,36

+296.373,26

3.392.607,62

(2) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă şi instruire în cadrul părţii a II-a a Proiectului

1.921.191,43

-296.373,26

1.624.818,17

(3) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă şi instruire în cadrul părţii a III-a a Proiectului

127.300,00

+69.193,22

196.493,22

(4) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă (inclusiv audituri) şi costuri de operare în cadrul a părţii a IV-a a Proiectului

355.274,21

-69.193,22

286.080,99

TOTAL

5.500.000,00

-

5.500.000,00

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Secretar de stat

 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

Doamnei Mamta Murthi

Director de ţară pentru Europa Centrală şi Ţările Baltice

 

Referitor: Proiectul privind Controlul integrat al poluării cu nutrienţi nr. 4.873-RO şi Facilitatea Globală de Mediu dintre România şi BIRD - Realocarea sumelor

 

Bucureşti, 30 iulie 2015

 

Stimată doamnă Murthi,

La solicitarea Ministerului Mediului şi Pădurilor dorim să vă aducem la cunoştinţă solicitarea privind necesitatea de cuantificare a sumelor disponibile pentru fiecare componentă din cadrul Acordului de împrumut nr. 4.873 şi realocarea acestor sume cu scopul îndeplinirii obiectivelor Proiectului.

În acest scop, realocările propuse se referă la următoarele aspecte:

în cadrul părţii a II-a a Proiectului - Consolidare instituţională şi dezvoltarea capacităţii, ca o consecinţă a necesităţii de întărire a capacităţii instituţionale de furnizare de servicii publice, monitorizare, control şi raportare în cadrul Directivei Nitraţi, suma de 449.713,20 euro va fi utilizată pentru sprijinirea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură, precum şi a tuturor instituţiilor implicate în implementarea Directivei Nitraţi în scopul întăririi interacţiunii dintre acestea în domeniul promovării utilizării eficiente şi sustenabile a utilizării gunoiului de grajd şi a altor fertilizanţi, precum şi în vederea creşterii capacităţii de inspecţie şi control în teritoriu, pregătire şi consultanţă pentru reprezentanţii ANAR, implicaţi în implementarea Directivei Nitraţi, urmărindu-se de asemenea dotarea acestora cu echipamente moderne pentru colectarea datelor, interpretarea şi întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană pe Directiva Nitraţi.

În cadrul părţii a III-a a Proiectului - Strategia de informare publică şi replicare - suma de 327.446,98 euro va fi folosită pentru desfăşurarea unor campanii de informare şi conştientizare publică, esenţiale în implementarea practicilor agricole pentru protejarea mediului în fermele mici şi mijlocii şi pentru creşterea impactului Proiectului. Fermierii şi autorităţile publice locale vor fi, prin urmare, mai bine informaţi cu privire la disponibilitatea resurselor financiare pentru conformarea la cerinţele Directivei Nitraţi a Uniunii Europene, iar asistenţa tehnică va fi acordată în scopul accesării cu succes a prezentelor surse financiare.

În cadrul părţii a IV-a a Proiectului - Conducerea Proiectului - suma de 766.546,72 euro va fi utilizată atât pentru cheltuieli suplimentare cu implementarea, cât şi pentru realizarea unui studiu prin care să se cuantifice eficienţa Proiectului la finalul perioadei de implementare, după cum au solicitat reprezentanţii BIRD cu ocazia ultimei misiuni de supervizare desfăşurate în mai 2015. Acest studiu urmează să fie realizat în conformitate cu procedurile Băncii Mondiale şi va include prezentarea impactului economic, social şi de mediu al Proiectului.

Valoarea totală de 1.543.706,90 euro solicitată în cadrul componentelor Proiectului descrise mai sus poate fi obţinută prin realocarea sumelor în cadrul părţii I a Proiectului - Investiţii la nivel de comună în zonele vulnerabile la nitraţi -, reprezentând în special economii înregistrate în cadrul platformelor pentru depozitarea gunoiului de grajd, seturi de echipamente necesare operării acestora, precum şi sisteme de canalizare.

Situaţia realocărilor solicitate în cadrul categoriilor Acordului de împrumut nr. 4.873 se prezintă după cum urmează:

 

Categoria da tragere

Suma din împrumut alocată iniţial

(exprimată în euro)

Sumele realocate

Suma din împrumut rezultată în urma realocării

(exprimată în euro)

(1) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă şi instruire în cadrul părţii I a Proiectului

42.052.738,56

-1.543.706,90

40.509.031,66

(2) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă şi instruire în cadrul părţii a II-a a Proiectului

3.364.489,10

449.713,20

3.814.202,30

(3) Bunuri, lucrări de consultanţă şi instruire în cadrul părţii a III-a a Proiectului

1.953.207,40

327.446,98

2.280.654,38

(4) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă (inclusiv audituri) şi costuri de operare în cadrul părţii a IV-a a Proiectului

2.629.564,94

766.546,72

3.396.111,66

TOTAL

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

 

În speranţa că solicitarea noastră va întruni înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm cât mai curând răspunsul dumneavoastră.

 

Cu stimă,

Attila György

secretar de stat

 

C.C.: Doamnei Elisabetta Capannelli,

director de ţară

 

Grupul Băncii Mondiale

Europa Centrală şi Ţările Baltice

Europa şi Regiunea Asia Centrală

Bd. Marmix nr. 17, etajul 2, Bruxelles 1000, Belgia

Tel: (+32 2) 504 09 99

 

7 septembrie 2015

 

Excelenţei Sale,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministerul Finanţelor Publice

Bucureşti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

România - Proiectul privind Controlul integrat al poluării cu nutrienţi (CIPN)

(împrumut nr. 4.873-RO şi Facilitatea Globală de Mediu TF058040-RO)

 

Ne referim la: (i) Acordul dintre România (Împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), datat 28 decembrie 2007 şi amendat la 13 iulie 2012 (Acordul de împrumut); şi (ii) Acordul dintre România (Beneficiarul) şi Banca, acţionând ca Agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, datat 28 decembrie 2007 şi amendat la 13 iulie 2012 (Acordul de Grant), toate referitoare la Proiectul menţionat mai sus, şi la scrisorile datate 7 aprilie 2015 şi 30 iulie 2015 primite din partea domnului Attila György, secretar de stat, cu solicitarea prelungirii datei de închidere şi a realocării sumelor între componentele Proiectului din cadrul acordurilor de împrumut şi de grant.

Banca este de acord cu solicitarea dumneavoastră. În consecinţă, Banca:

1. a realocat sumele împrumutului atribuite în tabelul din cadrul secţiunii IV. A.2 din anexa 2 la Acordul de împrumut după cum sunt prezentate în anexa 1 la prezenta scrisoare;

2. a realocat sumele grantului atribuite în tabelul din secţiunea IV. A.2 din anexa 2 la Acordul de Grant după cum sunt prezentate în anexa 2 la prezenta scrisoare; şi

3. a stabilit data de 31 mai 2017 ca termen-limită pentru scopurile secţiunii IV. B.2 din anexa 2 la Acordul de împrumut şi Acordul de Grant.

 

Cu sinceritate,

Christian Bodewig,

director regional interimar

Europa Centrală şi Ţările Baltice

Europa şi Regiunea Asia Centrală

 

C.C.: Domnului Attila György, secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice

Doamnei Boni Cucu, director general, Ministerul Finanţelor Publice

Doamnei Carmen Ghiţă, şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice

Domnului Frank Heemskerk, director executiv, Banca Mondială

 

Verificat: Kulsum Ahmed, practicant

 

ANEXA 1

 

Categoria de tragere

Suma din împrumut alocată

(exprimată în euro)

Procentul de cheltuieli ce urmează a fi finanţat

(1) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă şi instruire îh cadrul părţii 1 a Proiectului

40.509.031,66

100%

(2) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă şi instruire în cadrul părţii a II-a a Proiectului

3.814.202,30

100%

(3) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă şi instruire îh cadrul părţii a III-a a Proiectului

2.280.654,38

100%

(4) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă (inclusiv audituri) şi costuri de operare în cadrul părţii a IV-a a Proiectului

3.396.111,66

100%

TOTAL

50.000.000,00

 

 

ANEXA 2

 

Categoria de tragere

Suma din grant alocată

(exprimată în USD)

Procentul de cheltuieli ce urmează a fi finanţat

(1) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă şi instruire în cadrul părţii I a Proiectului

3.392.607,62

100%

(2) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă şi instruire în cadrul părţii a II-a a Proiectului

1.624.818,17

100%

(3) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă şi instruire în cadrul părţii a III-a a Proiectului

196.493,22

100%

(4) Bunuri, lucrări, servicii de consultanţă (inclusiv audituri) şi costuri de operare în cadrul părţii a IV-a a Proiectului

286.080,99

100%

TOTAL

5.500.000,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea de Administrare a Pârtie Spaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, interimar,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul finanţelor publice, interimar,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, interimar,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2015.

Nr. 937.

 

ANEXĂ

            MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pentru anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri Rectificare an 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

164.144

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

25.975

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

138.169

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

85.665

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

21.105

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

27.888

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

100

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.453

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

2.311

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

1.570

 

 

 

C2

bonusuri

14

741

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

15

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

477

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

650

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

.10.336

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

64.559

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

78.479

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

5.031

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

73.448

 

1

 

Rezerve legale

25

3.672

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

11.356

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

58.420

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

150

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

29.285

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

29.285

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

29.285

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

9.000

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

9.000

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

30

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

21

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

9.171

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

6.231

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

1.237

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

522

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comercială “Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin directori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comercială “Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, interimar,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul finanţelor publice, interimar,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, interimar,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2015.

Nr. 938.

 ANEXĂ

 

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială “Uzina Termoelectrică Midia” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri Rectificare an 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

93.142

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

92.707

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

435

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

91.196

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

91.196

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

75.292

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

501

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

10.418

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

7.509

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

6.884

 

 

 

C2

bonusuri

14

625

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

555

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

467

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.890

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

4.985

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.946

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.946

 

1

 

Rezerve legale

25

97

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

1.849

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5.631

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

5.631

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

160

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

152

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3.806

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.541

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

572

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

979

 

8

 

Plăţi restante

55

0

 

9

 

Creanţe restante

56

35.248

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Irina Lucan-Arjoca, director general adjunct, exercită atribuţiile directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor până la numirea conducătorului instituţiei publice, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2015.

Nr. 278.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Alexandru Ioan Chereji a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Justiţiei prin Adresa înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.371 din 16 noiembrie 2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Alexandru Ioan Chereji a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2015.

Nr. 279.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Pentru proiectele finanţate începând cu cererea de propuneri de proiect 115, a căror implementare s-a finalizat până la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi pentru care există cheltuieli angajate în perioada de implementare a proiectelor şi plătite până la data publicării prezentului ordin, dar nesolicitate la rambursare, beneficiarii pot solicita la rambursare aceste cheltuieli până la data de 27 noiembrie 2015, cu încadrarea în ultimul buget aprobat, prin depunerea unei cereri de rambursare în conformitate cu instrucţiunile Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane în vigoare.

(2) Beneficiarii care nu se încadrează în termenul prevăzut la alin. (1) pentru depunerea cererii de rambursare suportă cheltuielile aferente proiectului din resurse proprii.

Art. 2. - Liderii de parteneriat sunt obligaţi să depună cereri de rambursare, dacă există solicitare scrisă din partea partenerului/partenerilor de implementare a proiectului, însoţită de toate documentele justificative în conformitate cu instrucţiunile Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane în vigoare.

Art. 3. - Ministerul Fondurilor Europene prin Direcţia generală programe capital uman care îndeplineşte funcţia de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane şi organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Marius Mica

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2015.

Nr. 3.128.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior

 

Având în vedere Adresa Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior nr. 7.030 din 12 noiembrie 2015, înregistrată la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice cu nr. 1.152 din 13 noiembrie 2015,

în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii n învăţământul Superior, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală învăţământ universitar duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 5.751.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior

 

1. Preambul

1.1. În conformitate cu prevederile art. 191 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, selectarea membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) se face prin concurs, conform unei proceduri proprii publicate anterior declanşării selecţiei.

1.2. Conform art. 19 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, durata unui mandat de membru al Consiliului ARACIS este de 4 ani.

1.3. Conform art. 191 alin. (81) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o persoană poate îndeplini calitatea de membru al Consiliului ARACIS pentru două mandate.

1.4. Conform art. 191 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ARACIS este condusă de un consiliu alcătuit din 21 de membri, din care:

a) 17 sunt cadre didactice cu funcţii de predare în învăţământul superior, care reprezintă, de regulă, domeniile de studii universitare;

b) 2 studenţi, reprezentanţi ai federaţiilor studenţeşti din România, reconfirmaţi la începutul fiecărui an universitar;

c) un reprezentant al patronatului;

d) un reprezentant al sindicatului cu cei mai mulţi membri din învăţământul superior.

1.5. Procedura de selectare prin concurs se organizează în vederea ocupării posturilor vacante, pentru îmbunătăţirea

reprezentării în Consiliul ARACIS a domeniilor de studii universitare şi eficientizarea activităţii Consiliului ARACIS.

2. Condiţii privind participarea la procedura de selectare

2.1. Se pot înscrie la concursul de selectare prin concurs candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv profesori universitari titulari sau care îşi continuă activitatea didactică cu aprobarea senatului universitar, precum şi conferenţiari universitari, cu experienţă în asigurarea calităţii educaţiei.

2.2. Din Consiliul ARACIS nu pot face parte rectori sau persoane care îndeplinesc o funcţie de demnitate publică, pe perioada exercitării funcţiei respective.

2.3. Candidaţii sunt cadre didactice universitare cu activitate profesională şi integritate morală recunoscute şi provin din universităţi acreditate şi care pot dovedi competenţa şi experienţa în asigurarea calităţii în învăţământul superior la nivel naţional şi/sau internaţional, în conformitate cu Standardele şi liniile directoare pentru asigurarea calităţii în Spaţiul European al învăţământului Superior - ESG şi cu prevederile reglementărilor naţionale în acest domeniu.

2.4. Candidaţii trebuie să cunoască bine cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză, având în vedere participarea ARACIS la evaluări internaţionale şi relaţiile cu European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), European Quality Assurance Register (EQAR), European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) etc.

3. Dosarul de concurs şi înscrierea la concurs

3.1. Anunţarea publică a concursului pentru selectarea candidaţilor în vederea ocupării unor posturi vacante din

Consiliul ARACIS se face de către Biroul executiv al Consiliului ARACIS, prin publicarea într-un ziar central, afişarea la sediul ARACIS şi publicarea pe site-ul agenţiei.

3.2. Înscrierea la concursul pentru selectarea candidaţilor se face la sediul ARACIS din municipiul Bucureşti, bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sectorul 5. Termenul de înscriere la concurs este de 15 zile lucrătoare de la anunţarea publică a concursului. Participă la procedura de selectare prin concurs numai candidaţii ale căror dosare au fost depuse şi înregistrate la Secretariatul ARACIS până la ora 14,00 a ultimei zile de înscriere.

3.3. Dosarul de concurs cuprinde:

(i) cererea-tip;

(ii) acte de identitate şi de studii în copii legalizate (diplome de absolvire programe de licenţă, maşter şi doctorat);

(iii) curriculum vitae (tip Europass) şi memoriu de activitate, din care să rezulte experienţa candidatului în domeniul asigurării calităţii academice şi

activitatea sa profesională şi managerială;

(iv) documente doveditoare privind experienţa în evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul superior;

(v) alte documente care atestă recunoaşterea activităţii profesionale, manageriale şi ştiinţifice a candidatului;

(vi) un program succint cu propuneri de îmbunătăţire a calităţii academice şi a activităţii ARACIS (maximum două pagini);

(vii) confirmarea din partea instituţiei de învăţământ superior unde candidatul îşi desfăşoară activitatea didactică şi de cercetare că este titular sau că are aprobarea senatului universitar pentru continuarea activităţii conform legislaţiei în vigoare;

(viii) declaraţie pe propria răspundere că nu a încălcat în decursul activităţii sale normele de etică şi de deontologie profesională, că nu este învinuit penal sau că nu a fost condamnat;

(ix) declaraţie privind domeniul de studii universitare (conform anexei nr. 1 la hotărârea Guvernului pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar curent) pe care doreşte să îl reprezinte în Consiliul ARACIS sau domeniul specific formelor de învăţământ la distanţă/cu frecvenţă redusă (ID/IFR).

3.4. Toate documentele se redactează şi se depun în limba română, în format hârtie şi electronic (pdf, pe suport CD). În plus, curriculum vitae şi programul succint cu propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii studiilor academice şi a activităţii ARACIS se redactează şi în limba engleză şi se depun în format tipărit pe hârtie şi electronic (pdf, pe suport CD).

4. Validarea candidaturilor depuse

4.1. Validarea urmăreşte respectarea condiţiilor de înscriere la concurs.

4.2. Biroul executiv al Consiliului ARACIS se întruneşte şi validează dosarele de candidatură în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de înscriere.

4.3. Activitatea Biroului executiv pentru validarea candidaturilor este sprijinită de un secretariat tehnic format din cel mult 3 persoane desemnate din cadrul personalului tehnic al ARACIS; la procesul de validare participă, în calitate de observator, câte un student din Consiliul ARACIS.

4.4. După validarea conformităţii conţinutului dosarelor depuse cu cerinţele prevăzute la pct. 3 subpct. 3.2-3.4, Biroul executiv al Consiliului ARACIS întocmeşte, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea validării, lista candidaţilor validaţi

pentru concursul de selecţie şi o publică pe site-ul ARACIS. Candidaţii invalidaţi, dacă există, vor fi informaţi asupra motivelor invalidării.

4.5. Pot participa în continuare la procedura de selecţie pentru ocuparea posturilor numai candidaţii de pe lista validată de Biroul executiv.

5. Comisia de concurs

5.1. Comisia de concurs este prezidată de preşedintele Academiei Române, ca preşedinte de onoare, şi este formată din 9 membri cu drept de vot:

(i) 3 membri ai Biroului executiv al Consiliului ARACIS;

(ii) un membru desemnat dintre membrii Consiliului ARACIS;

(iii) un membru din Consiliul ARACIS, reprezentant al studenţilor;

(iv) un membru din Consiliul ARACIS, reprezentant al sindicatului din învăţământul superior;

(v) un membru nominalizat după consultarea Asociaţiei Europene pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Superior (European Association for Quality Assurance in Higher Education - ENQA);

(vi) un membru invitat de ARACIS ca reprezentant al studenţilor, nominalizat după consultarea Uniunii Europene a Studenţilor (European Students Union - ESU);

(vii) un membru reprezentant al angajatorilor, desemnat de Biroul executiv al Consiliului ARACIS.

5.2. Preşedintele comisiei de selectare prin concurs a candidaturilor este preşedintele Consiliului ARACIS.

5.3. Membrii comisiei de concurs din rândul reprezentanţilor comunităţii academice din Spaţiul European al învăţământului Superior pot participa personal la lucrările comisiei sau îşi pot exprima punctul de vedere printr-o procedură electronică.

5.4. Dacă din motive de forţă majoră sau de altă natură se produce descompletarea comisiei de concurs, ceilalţi membri ai săi sunt împuterniciţi să desfăşoare concursul dacă numărul celor care îşi pot exercita votul este de cel puţin 5; deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

5.5. Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de unul dintre reprezentanţii ARACIS, care răspunde de desfăşurarea activităţilor comisiei, de respectarea calendarului stabilit de comisie, de documentele comisiei şi de întocmirea procesului-verbal în care sunt consemnate rezultatele concursului, semnat de preşedinte şi de membrii comisiei.

5.6. Dosarele candidaţilor validaţi sunt puse la dispoziţia membrilor comisiei de concurs în format electronic, imediat după validarea listei candidaţilor.

5.7. Cheltuielile aferente participării la lucrările comisiei de concurs a reprezentanţilor angajatorilor şi reprezentanţilor comunităţii academice din Spaţiul European al învăţământului Superior sunt acoperite de către ARACIS.

6. Desfăşurarea concursului

6.1. Concursul constă în două probe: analiza şi aprecierea conţinutului dosarelor de concurs ale candidaţilor şi interviu care se va desfăşura în limba engleză.

6.2. Criteriile de selecţie a candidaţilor sunt următoarele:

- experienţă dovedită în activitatea desfăşurată în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior;

- calitatea de evaluator ARACIS care a participat la un număr semnificativ de evaluări externe (nu mai mic de 5);

- calitatea programului cu propuneri de îmbunătăţire a calităţii academice şi a activităţii ARACIS, în conformitate cu Standardele şi liniile directoare pentru asigurarea calităţii în Spaţiul European al învăţământului Superior - ESG şi cu prevederile reglementărilor naţionale în acest domeniu;

- activitate şi experienţă dovedite în managementul universitar;

- participare la cursuri de formare în managementul calităţii academice;

- activitate profesională de prestigiu în domeniul pe care doresc să îl reprezinte;

- experienţă în coordonarea unor programe naţionale/internaţionale în domeniul educaţiei şi asigurării calităţii academice;

- reprezentarea cât mai adecvată în Consiliul ARACIS a domeniilor de studii universitare stabilite prin anexa nr. 1 la hotărârea Guvernului pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar curent şi a domeniului specific ID/IFR;

- asigurarea multiculturalităţii şi a reprezentării de gen.

6.3. După analiza dosarelor de concurs şi a susţinerii interviului, fiecare membru al comisiei de concurs îşi exercită votul, candidaţii fiind clasificaţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi primite.

6.4. În caz de egalitate de voturi se iau în considerare, în ordine, următoarele criterii de departajare;

(i) calitatea de membru în Comisia de experţi de specialitate;

(ii) vizibilitatea internaţională în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior, dovedită prin publicaţii în domeniu şi/sau participare la comitete internaţionale;

(iii) experienţă în coordonarea unor programe naţionale/internaţionale în domeniul educaţiei;

(iv) experienţă în domeniul managementului academic;

(v) domeniul de studii, pentru asigurarea reprezentării cât mai complete a acestora în Consiliul ARACIS.

6.5. Lista noilor membri ai Consiliului ARACIS, propusă de comisia de concurs, se anunţă public prin afişarea la sediul ARACIS din municipiul Bucureşti, bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sectorul 5, şi se afişează pe site-ul agenţiei www.aracis.ro la data finalizării concursului.

6.6. Candidaţii selectaţi pentru a deveni membri ai Consiliului ARACIS au obligaţia de a depune şi de a înregistra la ARACIS, în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării listei menţionate la pct. 6.5, declaraţia prin care acceptă ocuparea postului, cu obligaţia de a respecta prevederile referitoare la legislaţia care reglementează raporturile de muncă şi incompatibilităţile.

6.7. Posturile vacantate, în cazul în care candidaţii selectaţi ca membri ai Consiliului ARACIS nu depun declaraţia menţionată la pct. 6.6, se ocupă de alţi candidaţi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi şi conform criteriilor de departajare.

6.8. Lista completată a membrilor Consiliului ARACIS se comunică în scris Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice îh termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii procedurii de selecţie consemnate în procesul-verbal, finalizată inclusiv conform prevederilor pct. 6.5 şi 6.6, după caz.

7. Dispoziţii finale

Prezenta procedură a fost aprobată de Biroul executiv al ARACIS şi se trimite la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.379/1.023/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 4 noiembrie 2015, se face următoarea rectificare:

- la art. I pct. 11, secţiunea III, pct. 1 lit. A, paragraful “diabetul zaharat tip I dezechilibrat”, în loc de: “< 8%”se va citi: “> 8%”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.