MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 856/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 856         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 18 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

934. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

936. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ” - S.A, Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

147. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea normei sanitare veterinare care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 11/2013

 

1.174. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

 

1.213. - Ordin al ministrului transporturilor, interimar, pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier

 

2.732. - Ordin al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Casa Mureşenilor” Braşov

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

3.321. - Decizie privind sancţionarea Societăţii DIANA CLAIMS ADJUSTERS BUREAU REGULARIZĂRI DE DAUNE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Ministrul energiei, Întreprinderilor Mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, interimar,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul finanţelor publice, interimar,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, interimar,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2015.

Nr. 934.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI Şl MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară

 

BUGETUL DE VENITURI şi CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri rectificare an 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

85830

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

85500

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

66972

 

2

 

Venituri financiare

5

330

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

85750

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

85500

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

18095

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

4492

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

59228

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

46928

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

41513

 

 

 

C2

bonusuri

14

5415

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

75

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

445

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

11780

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3685

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

250

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

80

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

30

 

1

 

Rezerve legale

25

4

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

76

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

38

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

38

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

6309

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

3920

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

950

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

926

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4153

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3736

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

92

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

999,07

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

295

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ1 - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 alin. (2) lit. b) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ” - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Ministrul energiei, Întreprinderilor Mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, interimar,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul finanţelor publice, interimar,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, interimar,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2015.

Nr. 936.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ” - S.A. Mediaş

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propunere rectificare 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

4459 824

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4417 073

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

42 751

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

3 114 745

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

3 092 694

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

485 938

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

777 531

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

616 350

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

481 169

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

429 246

 

 

 

C2

bonusuri

14

51 922

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1 475

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

2 693

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

131 013

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1 212 876

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

22 050

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1 345 079

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

312 274

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1 032 805

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

1 032 805

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

130 000

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1 162 805

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

17110

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

884 936

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

619 455

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

265 481

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

277 869

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

1 100 000

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1 100 000

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

6 377

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

6 250

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

6 077

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

5 723

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

707

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

698

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

885 810

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 11/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 5.266 din 17 septembrie 2015, întocmit de Direcţia produse medicinale veterinare şi nutriţie animala din cadrul Direcţiei generale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Norma sanitară veterinară care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 11/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 13 februarie 2013, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale, în sensul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE şi 96/25/CE ale Consiliului şi a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei, sunt comercializate numai dacă utilizările prevăzute pentru aceste furaje sunt incluse în partea B din anexa care face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară şi sunt în conformitate cu celelalte prevederi stabilite în partea B, precum şi cu «Prevederile generale» stabilite în partea A din anexă/

2. Articolele 2 şi 4 se abrogă.

3. Anexa nr. 2 se abrogă.

4. Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară devine anexa care face parte integrantă din norma sanitară veterinară.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Dumitru Băiculescu

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2015.

Nr. 147.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

În temeiul art. 9 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, prevăzute în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Tarifele prevăzute la art. 1 se stabilesc în euro şi se încasează astfel:

a) pentru serviciile în legătură cu navele, în lei pentru cele care arborează pavilion român şi în euro sau în dolari SUA pentru cele care arborează pavilion străin;

b) pentru serviciile care nu sunt în legătură cu navele, în lei de la operatorii economici şi persoanele fizice române şi în euro sau în dolari SUA de la operatorii economici şi persoanele fizice străine.

(2) Tarifele prevăzute la art. 1, care se plătesc în lei, se actualizează lunar de către Autoritatea Navală Română, recalculându-se la cursul în lei al monedei euro sau dolar SUA, comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi lucrătoare a lunii anterioare.

Art. 3. - (1) Plata prestaţiilor efectuate de către Autoritatea Navală Română trebuie făcută de către beneficiari astfel:

a) pentru formalităţi intrare/ieşire, dirijare, supraveghere, control trafic, inspecţii control şi operare mărfuri periculoase, în maximum 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii;

b) pentru celelalte prestaţii, altele decât cele prevăzute la lit. a), în momentul solicitării sau la emiterea documentului, după caz.

(2) După această perioadă beneficiarii vor plăti dobânzi şi penalităţi aplicate la suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) Pentru persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul social în localităţile: Ceatalchioi, Pătlăgeanca, Sălceni, Plauru, Pardina, Chilia Veche, Tatanir, C.A. Rosetti, Sfiştofca, Letea, Periprava, Sulina, Sfântu Gheorghe, Crişan, Mila 23, Caraorman, Maliuc, Gorgova, Vulturu, Partizani, Ilganii de Sus, Uzlina, Băltenii de Jos, aparţinând Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării, tarifele din anexele nr. 1-3 pentru ambarcaţiunile de agrement şi ambarcaţiunile de pescuit se vor aplica cu o reducere de 70%.

Art. 4. - În cazul în care salariaţii Autorităţii Navale Române, la solicitarea beneficiarilor, prestează servicii în afara localităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în ţară sau în străinătate, beneficiarii vor suporta, pe lângă tarifele aferente prestaţiilor solicitate, şi cheltuielile de transport, asigurare medicală, diurnă şi cazare.

Art. 5. - În cazul în care un beneficiar solicită efectuarea unei prestaţii, iar la sosirea inspectorului Autorităţii Navale Române respectivul beneficiar renunţă la efectuarea prestaţiei solicitate, acesta este obligat la plata atât a contravalorii prestaţiei, cât şi a cheltuielilor de transport, diurnă şi cazare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, când contravaloarea prestaţiei nu se plăteşte.

Art. 6. - În cazul în care pe parcursul inspecţiilor sunt necesare probe sau încercări suplimentare, precum şi analize de laborator, fotografii etc., cheltuielile ocazionate de efectuarea acestora vor fi suportate de beneficiar.

Art. 7. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.514/2014 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 şi 840 bis din 18 noiembrie 2014.

 

p. Ministrul transporturilor,

Ion Aurel Stanciu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2015.

Nr. 1.174.


*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) lit. h) şi ale art. 67 alin. (2)-(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.065/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2004, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Direcţia transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, interimar,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2015.

Nr. 1.213.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Dispoziţiile prezentelor norme constituie cadrul pentru atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, denumiţi în continuare lectori în domeniul transportului rutier.

(2) Cursurile organizate de centrele de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere pot fi susţinute numai de către deţinători de atestat de lector valabil, obţinut conform prevederilor prezentelor norme.

Art. 2. - (1) în funcţie de cursurile pentru susţinerea cărora conferă abilitare, atestatele de lector se clasifică pe categorii, după cum urmează:

a) atestat de lector pentru manageri de transport, care conferă titularului abilitarea să susţină cursurile de pregătire şi perfecţionare prevăzute la art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului;

b) atestat de lector pentru profesori de legislaţie rutieră şi instructori de conducere auto, care conferă titularului abilitarea să susţină cursurile de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului atestat pentru pregătirea în vederea obţinerii permisului de conducere;

c) atestat de lector pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, care conferă titularului abilitarea să susţină cursurile de pregătire şi perfecţionare prevăzute în secţiunea 1.1 a anexei nr. 1 la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase;

d) atestat de lector pentru conducători auto, care conferă titularului abilitarea să susţină cursurile de pregătire şi perfecţionare:

(i) prevăzute în Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere

destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului şi a Directivei 91/439/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului;

(ii) a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere;

(iii) a conducătorilor auto care efectuează transport rutier naţional contra cost, de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate;

(iv) a conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite;

(v) a conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu troleibuzul.

(2) în sensul prezentelor norme, sintagma specialist în domeniul transportului rutier” înseamnă o persoană care cunoaşte temeinic domeniul transportului rutier, cu experienţă de cel puţin 3 ani în acest domeniu şi care deţine diplomă de studii superioare tehnice, juridice sau economice,

 

CAPITOLUL II

Condiţii de atestare

 

Art. 3. - Pentru obţinerea atestatului de lector în domeniul transportului rutier, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 şi să promoveze examenul prevăzut la art. 5.

Art. 4. - (1) Condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţi pentru obţinerea categoriilor de atestat precizate la art. 2 sunt următoarele:

a) pentru obţinerea atestatului de lector pentru manageri de transport:

- să deţină diplomă de licenţă studii superioare în domeniul tehnic mecanic, economic ori juridic; sau

- să deţină diplomă de licenţă în orice domeniu şi să fi activat ca manager de transport sau consilier de siguranţă minimum 5 ani; sau

- să deţină atestat valabil şi să fi activat ca lector în domeniul transportului rutier minimum 2 ani;

- să fi absolvit un curs de pedagogie sau pentru formatori;

- să fie apt/aptă din punct de vedere medical şi psihologic;

- să aibă o bună reputaţie;

b) pentru obţinerea atestatului de lector pentru profesori de legislaţie rutieră şi instructori de conducere auto:

- să deţină diplomă de licenţă studii superioare în domeniul tehnic mecanic ori juridic: sau

- să deţină diplomă de licenţă în orice domeniu şi să fi activat ca profesor de legislaţie rutieră ori instructor auto minimum 5 ani; sau

- să deţină atestat valabil şi să fi activat ca lector în domeniul transportului rutier minimum 2 ani;

- să fi absolvit un curs de pedagogie sau pentru formarea formatorilor;

- să fie apt/aptă din punct de vedere medical şi psihologic;

- să aibă 5 ani vechime a permisului de conducere valabil cel puţin pentru categoria B;

- să aibă o bună reputaţie;

c) pentru obţinerea atestatului de lector pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase:

- să deţină diplomă de licenţă studii superioare în domeniul tehnic mecanic; sau

- să deţină diplomă de licenţă în orice domeniu şi să fi activat în funcţia de consilier de siguranţă sau conducător auto pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase minimum 5 ani; sau

- să deţină atestat valabil şi să fi activat ca lector în domeniul transportului rutier minimum 2 ani;

- să fi absolvit un curs de pedagogie sau pentru formarea formatorilor;

- să fie apt/aptă din punct de vedere medical şi psihologic;

- să aibă 5 ani vechime a permisului de conducere valabil cel puţin pentru categoria B;

- să aibă o bună reputaţie;

d) pentru obţinerea atestatului de lector pentru conducători auto:

- să deţină diplomă de licenţă studii superioare în domeniul tehnic; sau

- să deţină diplomă de licenţă în orice domeniu şi să fi activat ca manager de transport, conducător auto categoria C sau D ori instructor auto categoria C sau D minimum 5 ani; sau

- să deţină atestat valabil şi să fi activat ca lector în domeniul transportului rutier minimum 2 ani;

- să fi absolvit un curs de pedagogie sau pentru formarea formatorilor;

- să fie apt/aptă din punct de vedere medical şi psihologic;

- să aibă 5 ani vechime a permisului de conducere valabil cel puţin pentru categoria B;

- să aibă o bună reputaţie.

(2) în sensul prevederilor alin. (1), o persoană are bună reputaţie dacă:

a) nu are înscrisuri în cazierul judiciar;

b) nu a avut suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru consum de alcool în ultimele 6 luni sau de două ori în ultimii 5 ani şi nu a avut permisul de conducere anulat în ultimii 5 ani.

 

CAPITOLUL III

Examenul pentru obţinerea atestatului de lector în domeniul transportului rutier

 

Art. 5. - (1) Examenele pentru obţinerea şi vizarea atestatelor de lector în domeniul transportului rutier se organizează trimestrial de către Ministerul Transporturilor prin direcţia de specialitate.

(2) Data, ora şi locul desfăşurării examenelor organizate, precum şi bibliografia aferentă se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor, cu 30 de zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfăşurarea fiecărui examen.

(3) Examenul pentru obţinerea atestatului de lector în domeniul transportului rutier este compus din două probe, ambele obligatorii şi eliminatorii, după cum urmează:

a) un test tip grilă având 120 de întrebări cu patru variante de răspuns, din care una este corectă, timpul alocat pentru rezolvarea acestuia fiind de două ore. Candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 80% din întrebări pentru a putea susţine proba următoare, respectiv:

b) un studiu de caz cu un subiect specific categoriei de atestat pentru obţinerea căruia se susţine examenul, care trebuie rezolvat de candidat în cel mult o oră, prin întocmirea unui plan de lecţie, şi care va fi urmat de prezentarea şi susţinerea orală a acestuia în faţa comisiei de examinare. Condiţia de promovare a acestei probe este obţinerea calificativului admis”, pentru care candidatul trebuie să demonstreze că are abilităţi pedagogice şi profesionale necesare desfăşurării activităţii de lector.

(4) Testul tip grilă poate fi în format letric sau pe suport informatic.

(5) Contestaţiile cu privire la rezultatul examenelor se adresează în termen de 3 zile lucrătoare direcţiei de specialitate, care le soluţionează în 10 zile lucrătoare.

(6) Comisia de examinare a candidaţilor pentru obţinerea atestatului de lector este aprobată de secretarul de stat din Ministerul Transporturilor în a cărui coordonare se află domeniul transportului rutier şi va avea următoarea componenţă:

a) 2 specialişti în domeniul transportului rutier, desemnaţi din cadrul direcţiei de specialitate a Ministerului Transporturilor, care sunt posesori ai unui certificat care atestă deţinerea de competenţe de evaluator de competenţe profesionale” - cod 242405 sau de evaluator de evaluatori” - cod 242409, conform Clasificării ocupaţiilor din România; şi

b) un specialist în domeniul transportului rutier, desemnat din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., care este posesor al unui certificat care atestă deţinerea de competenţe de evaluator de competenţe profesionale” - cod 242405 sau de evaluator de evaluatori” - cod 242409, conform Clasificării ocupaţiilor din România.

(7) Sunt incompatibile cu calitatea de membru al comisiei de examinare persoanele care sunt în relaţie de rudenie sau de afinitate până la gradul IV cu un candidat sau cu orice persoană care deţine părţi sociale, conduce ori administrează un centru autorizat.

(8) în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea sau vizarea atestatului de lector, candidatul achită în contul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. tariful în cuantum de 67 lei pentru fiecare probă de examen susţinut, tarif care se actualizează în funcţie de indicele de inflaţie şi alte elemente de cost.

(9) Susţinerea examenului de către candidat este condiţionată de prezentarea documentului de plată, în original, comisiei de examinare. Comisia de examinare notează pe documentul de plată original data şi numărul de probe pentru care candidatul a fost examinat.

(10) Pentru prestarea activităţii de examinare, membrii comisiei de examinare sunt remuneraţi de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. din cuantumul prevăzut la alin. (8).

(11) în vederea înscrierii la examenul pentru obţinerea sau vizarea atestatului de lector, cu cel puţin 10 zile înaintea datei prevăzute pentru examen, solicitantul va depune la Ministerul Transporturilor sau va transmite prin poştă cu confirmare de primire, următoarea documentaţie:

a) cerere;

b) declaraţie pe propria răspundere;

c) suport electronic (CD sau DVD) conţinând documentele scanate care demonstrează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4, în funcţie de tipul de curs pentru care optează.

(12) Modelul cererii menţionate la alin. (11) lit. a) este prevăzut în anexa nr. 2, iar modelul declaraţiei menţionate la alin. (11) lit. b) este prevăzută în anexa nr. 3.

(13) Contestaţiile cu privire la rezultatul examenelor se adresează în termen de 3 zile lucrătoare direcţiei de specialitate, care le soluţionează în 10 zile lucrătoare.

Art. 6. - (1) în termen de 30 de zile de la data examenelor organizate, Ministerul Transporturilor, prin direcţia de specialitate, eliberează atestatele de lector pentru toţi candidaţii care au promovat examenul, în conformitate cu dispoziţiile art. 7.

(2) Modelul atestatului de lector în domeniul transportului rutier este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Atestatele de lector obţinute sunt emise cu valabilitate nedeterminată, sub rezerva respectării prevederilor alin. (4).

(4) Menţinerea valabilităţii atestatelor obţinute este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) titularul atestatului prestează cel puţin 100 ore pe an calendaristic ca lector în cadrul cursurilor organizate de centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate; şi

b) titularul atestatului face dovada că cel puţin odată la 2 ani a participat la cursuri de calificare sau de specializare ori formare continuă organizate de centrele de pregătire şi perfecţionare profesională.

(5) Urmărirea, verificarea şi constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (4) se va face de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, care informează direcţia de specialitate cu privire la cazurile în care condiţiile de menţinere a valabilităţii atestatelor nu sunt întrunite.

(6) Atestatele care îşi pierd valabilitatea, ca urmare a constatării nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (4), se vor anula. Decizia de anulare a atestatelor în cauză se emite de Ministerul Transporturilor, prin direcţia de specialitate, şi se va comunica titularilor, Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 7. - În aplicarea dispoziţiilor prezentelor norme direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) analizează cererile în vederea verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor prevăzute la art. 4;

b) elaborează conţinutul testelor;

c) stabileşte datele, orele şi locul organizării şi desfăşurării examenelor prevăzute la art. 6;

d) stabileşte comisiile de examinare şi examinează candidaţii în vederea obţinerii atestatului de lector;

e) eliberează atestatele de lector pentru candidaţii care au promovat examenul în condiţiile prevăzute la art. 7;

f) întocmeşte şi păstrează registrul cu evidenţa lectorilor atestaţi;

g) păstrează documentele referitoare la candidaţi şi examenele de atestare desfăşurate timp de 2 ani de la data promovării de către candidaţi a examenelor prevăzute la art. 5;

h) asigură realizarea schimbului de date în domeniu cu autorităţile române sau străine, interesate;

i) verifică respectarea cerinţelor de menţinere a valabilităţii atestatelor deţinute; şi

j) adoptă şi comunică decizia prevăzută la art. 6 alin. (6).

Art. 8. - (1) Lectorii în domeniul transportului rutier atestaţi în alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, care se stabilesc în România, pot solicita direcţiei de specialitate recunoaşterea atestării, în scopul exercitării profesiei în România.

(2) Lectorii în domeniul transportului rutier menţionaţi la alin. (1) vor face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 4, cu documentele eliberate de autorităţile competente din statul de origine sau de provenienţă, recunoscute sau echivalate, potrivit legii.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi cetăţenilor români care au obţinut calificarea într-un stat membru al Uniunii Europene al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană.

Art. 9. - (1) Lectorii în domeniul transportului rutier atestaţi în alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană pot solicita direcţiei de specialitate recunoaşterea atestării, în scopul exercitării profesiei în regim transfrontalier.

(2) în sensul prevederilor alin. (1) exercitarea profesiei în regim transfrontalier este determinată de caracterul temporar şi ocazional al acesteia, acesta fiind stabilit în special în funcţie de: durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea prestării.

Art. 10. - (1) Atestatele de lector în domeniul transportului rutier eliberate în baza Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.065/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere rămân valabile până la expirare.

(2) Atestatelor de lector prevăzute la alin. (1) li se prelungeşte valabilitatea dacă titularii fac dovada că în perioada ultimului an de valabilitate au îndeplinit cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (4).

(3) Atestatele de lector a căror valabilitate a fost prelungită conform prevederilor alin. (2) se preschimbă de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor cu atestate conform modelului din anexa nr. 1, fiindu-le aplicabile prevederile art. 6 alin. (3) şi (4).

Art. 11. - Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul aplicării prevederilor prezentelor norme se face în condiţiile legii.

Art. 12. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la nome

 

 

ANTETUL EMITENTULUI

 

ATESTAT

 

Prin prezentul se certifică faptul că …………………………………………. a obţinut atestatul profesional de Lector în transportul rutier” în urma examenului desfăşurat în ………………………………, în data de ……………… .

 

Titularul este autorizat să desfăşoare activităţi de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în domeniul transporturilor rutiere pentru ……………………………………………………….. .

 

Prezentul atestat este valabil de la data de ……………….. .

 

Emitent, D.R.

 

Seria AL nr. ………………….

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

 

CERERE

de înscriere la examenul pentru obţinerea atestatului de lector în transportul rutier

 

Subsemnatul/Subsemnata....................................................................................................................având:

1. Domiciliul din actul de identitate: ..............................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

2. Adresa de corespondenţă: ........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

3. Telefon.............................................., e-mail: ..............................................................................................

4. Act de identitate seria.................... nr. .............................CNP: ..............................................................,

5. Permis de conducere seria ......................., având categoria B/BE din ................................................,

categoria C/CE din ......................................... şi categoria D/DE din .........................................................

6. Tipul de atestat de lector în transportul rutier pentru care candidez: .................................................

7. Studii superioare: .......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

8. Absolvent al cursurilor de pedagogie sau formare a formatorilor din data de: ................................

9. Experienţă profesională relevantă:

Perioada ............................... angajatorul .......................................... activitatea ......................................,

Perioada ............................... angajatorul .......................................... activitatea ......................................,

Perioada ............................... angajatorul .......................................... activitatea ......................................,

Perioada ............................... angajatorul .......................................... activitatea ......................................,

Perioada ............................... angajatorul .......................................... activitatea ......................................,

 

doresc să mă înscriu la examenul pentru obţinerea atestatului de lector în transportul rutier, care va avea loc în data de....................., conform informaţiilor prezentate pe pagina de internet a Ministerului

Transporturilor, pentru tipul de atestat: ...................................................................................................

 

 

Documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor legale de susţinere a examenului sunt prezentate în format scanat pe suportul electronic anexat (CD/DVD).

 

Data: .....................

 

Semnătura: ................................

 

 

 

 

CONFIDENŢIAL!

 

ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

 

DECLARAŢIE

privind veridicitatea informaţiilor fu mizate în cerere şi a documentelor prezentate pe suportul electronic (CD/DVD)

 

Subsemnatul/Subsemnata ......................... având documentul de identitate tip ...., seria ...... nr. ............ eliberat de ................... la data de ............., CNP: ................ cu domiciliul stabil în ..................................

............................................................................................................................. cunoscând prevederile

Codului penal privind falsul în declaraţii, certific că informaţiile furnizate în cerere sunt adevărate şi că documentele prezentate scanat pe suportul electronic anexat (CD/DVD) sunt conforme cu cele originale.

 

Data: ..................

 

Semnătura: .............

 

 

 

CONFIDENŢIAL!

 

ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Casa Mureşenilor” Braşov

 

În baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 4.789 din 29 septembrie 2015,

în conformitate cu prevederile art. 12 şi 13 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul Casa Mureşenilor” Braşov.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2015.

Nr. 2.732.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii DIANACLAIMS ADJUSTERS BUREAU REGULARIZĂRI DE DAUNE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului verbal al şedinţei din data de 7 octombrie 2015 în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea DIANA CLAIMS ADJUSTERS BUREAU REGULARIZĂRI DE DAUNE BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social în municipiul Cluj, Str. Plopilor nr. 68, bloc 13, etaj 6, apartament 112, judeţul Cluj, înregistrată la registrul comerţului cu numărul J12/91/1996, cod unic de înregistrare 8065315/1996 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK 115/2003,

a constatat următoarele:

1. Societatea nu a mai deţinut o poliţă de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare, începând cu data de 2 aprilie 2014.

Au fost încălcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (8) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Directorul executiv al societăţii nu mai deţine un certificat de absolvire a programelor de calificare şi pregătire continuă în domeniul asigurărilor pentru conducători executivi ai brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, începând cu data de 28 februarie 2015.

Au fost încălcate astfel prevederile art. 4 alin. (1) din Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) şi r) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), art. 35 alin. (7) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea DIANA CLAIMS ADJUSTERS BUREAU REGULARIZĂRI DE DAUNE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L, cu sediul social în municipiul Cluj, Str. Plopilor nr. 68, bloc 13, etaj 6, apartament 112, judeţul Cluj, înregistrată la registrul comerţului cu numărul J12/91/1996, cod unic de înregistrare 8065315/1996 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK 115/2003 cu retragerea autorizaţiei de funcţionare.

(2) După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Societatea DIANA CLAIMS ADJUSTERS BUREAU REGULARIZĂRI DE DAUNE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. are obligaţia să îşi notifice clienţii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asigurători.

(4) Societatea DIANA CLAIMS ADJUSTERS BUREAU REGULARIZĂRI DE DAUNE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea DIANA CLAIMS ADJUSTERS BUREAU REGULARIZĂRI DE DAUNE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2015.

Nr. 3.321.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.