MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 867/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 867         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 20 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.212. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

 

2.346. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale

 

3.123. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind aplicarea, pentru perioada de programare 2014- 2020, a Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, şi a instrucţiunii aferente acestuia, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.191/2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutier

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 lit. q) şi ale art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 25 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2015.

Nr. 1.212.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Centrele de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, denumite în continuare centre de pregătire şi perfecţionare profesională, întregesc cadrul naţional de organizare şi efectuare a transporturilor rutiere.

(2) Cursurile de pregătire iniţială şi formare continuă a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere pot fi desfăşurate doar de centrele de pregătire şi perfecţionare autorizate în baza prevederilor prezentelor norme, conform tipurilor de cursuri specificate în autorizaţie.

Art. 2. - (1) Pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se poate efectua numai în cadrul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate.

(2) Prin centru de pregătire şi perfecţionare se înţelege entitatea legal constituită, respectiv persoană juridică, filială, sucursală sau punct de lucru al acesteia, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi care este autorizată să desfăşoare unul sau mai multe tipuri de cursuri de către Ministerul Transporturilor sau de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.

(3) Activitatea centrelor de pregătire şi perfecţionare stabilite în România se poate desfăşura în orice sedii, filiale, sucursale sau puncte de lucru, cu sau fără personalitate juridică, în baza autorizaţiei distincte eliberate de Ministerul Transporturilor pentru fiecare dintre acestea în urma îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezentele norme.

(4) Activitatea centrelor de pregătire şi perfecţionare autorizate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care nu se stabilesc în România şi care prestează servicii pe teritoriul României, poate fi desfăşurată în regim transfrontalier.

(5) în sensul prevederilor alin. (4), prestarea în regim transfrontalier este determinată de caracterul temporar şi ocazional al prestării, fiind stabilit în special în funcţie de: durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea prestării.

(6) Ministerul Transporturilor publică pe pagina proprie de internet lista centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate şi lista centrelor de pregătire şi perfecţionare care prestează în regim transfrontalier.

Art. 3. - Autorizarea centrelor de pregătire şi perfecţionare stabilite în România are ca scop desfăşurarea în condiţii de calitate şi rigoare a activităţilor la sediile acestora.

Art. 4. - (1) în cadrul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională, procesul de pregătire se va desfăşura conform programelor de pregătire corespunzătoare cursurilor pentru care au fost autorizate.

(2) Tipurile de cursuri corespunzătoare funcţiilor aferente personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, pentru care este prevăzută obligativitatea deţinerii unui certificat/atestat de pregătire profesională eliberat de Ministerul Transporturilor, sunt specificate pe autorizaţie. Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Un centru de pregătire şi perfecţionare profesională poate fi autorizat să desfăşoare unul sau mai multe tipuri dintre cursurile prevăzute la alin. (2).

 

CAPITOLUL II

Condiţii de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare

 

Art. 5. - Pentru autorizarea unui centru de pregătire şi perfecţionare profesională stabilit în România, din documentele de înregistrare ale solicitantului trebuie să rezulte că acesta are ca obiect de activitate pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere.

Art. 6. - (1) în vederea autorizării, solicitantul trebuie să aibă angajat conform prevederilor legale un manager care să conducă permanent şi efectiv activitatea centrului de pregătire şi perfecţionare profesională şi care să îl reprezinte în relaţia cu autorităţile şi cu ceilalţi terţi, denumit în continuare manager al centrului de pregătire şi perfecţionare profesională.

(2) Un manager al centrului de pregătire şi perfecţionare profesională poate conduce activitatea a maximum 4 centre de pregătire şi perfecţionare aparţinând aceleiaşi persoane juridice.

(3) Managerul centrului de pregătire şi perfecţionare profesională răspunde de asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii, având obligaţia;

a) să asigure îndeplinirea permanentă a condiţiilor care stau la baza autorizării centrului de pregătire şi perfecţionare profesională;

b) să supravegheze respectarea programei de pregătire corespunzătoare fiecărui tip de curs în parte; şi

c) să asigure existenţa la sediul centrului de pregătire şi perfecţionare profesională a evidenţei şi documentelor prevăzute la art. 9 alin. (2).

Art. 7. - (1) în vederea autorizării solicitantul trebuie să facă dovada că îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) bază materială;

b) competenţă profesională;

c) bună reputaţie.

(2) Se consideră îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a) dacă solicitantul face dovada îndeplinirii condiţiilor minime pentru desfăşurarea cursurilor de pregătire şi perfecţionare profesională, după cum urmează:

a) deţine la sediul declarat spaţii adecvate, dotate şi amenajate corespunzător pentru desfăşurarea cursurilor de pregătire şi perfecţionare, respectiv: cel puţin o sală de curs cu minimum 20 de locuri, având un volum util de minimum 5 mc şi o suprafaţă efectivă de minimum 2 mp pentru fiecare cursant; în cazul în care solicitantul mai deţine şi alte săli suplimentare, fiecare dintre acestea trebuie să aibă un volum util de minimum 5 mc şi o suprafaţă efectivă de minimum 2 mp pentru fiecare loc. Spaţiile destinate desfăşurării cursurilor trebuie dotate corespunzător pentru asigurarea confortului termic al cursanţilor;

b) deţine la sediul declarat spaţii destinate activităţilor de secretariat, arhivă/evidenţe, spaţiu interior pentru petrecerea pauzelor, grup sanitar. Grupul sanitar trebuie să aibă apă curentă şi să fie într-o stare corespunzătoare privitoare la instalaţii, mobilier şi condiţiile de igienă;

c) deţine la sediul declarat mijloacele, materialele şi dotările tehnico-didactice minime, respectiv:

(i) aparat de videoproiecţie;

(ii) telefon şi fax;

(iii) copiator;

(iv) o reţea informatică funcţională formată din minimum 20 de ansambluri de echipamente de calcul (PC) alcătuite din unitate centrală şi monitor; reţeaua trebuie să asigure rularea programelor informatice corespunzătoare cursurilor pentru care s-a obţinut autorizaţia, precum şi rularea programelor informatice de verificare a cunoştinţelor, inclusiv accesul permanent la internet;

(v) suportul de curs pentru fiecare tip de curs pentru care se solicită autorizarea, întocmit astfel încât conţinutul acestuia să ţină seama de cerinţele şi reglementările în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, valabile la data solicitării autorizării centrului de pregătire şi perfecţionare profesională. Suportul de curs trebuie întocmit în concordanţă cu programele de pregătire, iar conţinutul trebuie să fie adaptat necesităţilor de învăţare ale candidaţilor şi obiectivelor cursului;

(vi) programe informatice proprii de învăţare asistată de calculator, vizând inclusiv verificarea/evaluarea interactivă a cunoştinţelor candidaţilor şcolarizaţi pentru fiecare tip de curs organizat;

d) deţine spaţiile, mijloacele şi dotările necesare şi adecvate, destinate şi utilizate pentru pregătirea practică specifică, în cazul în care programa de pregătire a cursurilor organizate cuprinde obligativitatea efectuării şi a acestei forme de pregătire, după cum urmează:

(i) pentru organizarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire şi perfecţionare a consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase şi al conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase;

1. platformă amenajată pentru efectuarea exerciţiilor practice vizând modul de operare în situaţii care impun urgenţa intervenţiilor şi/sau reclamă folosirea echipamentului ADR şi a mijloacelor/dotărilor minime obligatorii ale vehiculelor care transportă mărfuri periculoase;

2. echipamentul pentru protecţia generală şi personală în vederea luării măsurilor generale de urgenţă sau măsurilor specifice diferitelor pericole, conform instrucţiunilor scrise prevăzute în secţiunea 5.4.3 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare;

3. cel puţin două stingătoare pentru incendii cu capacitatea de minimum 6 kg pentru focare de tip A, B, C; şi

4. cuvă metalică cu suprafaţa bazei de minimum 0,8 mp, pentru pregătirea în vederea abordării unui început de incendiu;

(ii) pentru organizarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire profesională a instructorilor de conducere auto şi examinarea conducătorilor auto înscrişi pentru obţinerea certificatelor de calificare profesională iniţială CPI, deţine cu orice titlu vehicule corespunzătoare constructiv, din punct de vedere al dimensiunilor, maselor, sistemelor de siguranţă şi al grupului motopropulsor, prevederilor în vigoare cu privire la pregătirea şi examinarea candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, care au inspecţia tehnică periodică valabilă şi sunt asigurate pentru daune cauzate terţilor, inclusiv persoanelor care se află în interiorul acestora.

(3) Se consideră îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b) dacă solicitantul:

a) are angajaţi lectori atestaţi pentru cursurile prevăzute pe versoul autorizaţiei, titulari ai unui atestat de lector în transportul rutier corespunzător tipului/tipurilor de cursuri pentru care solicită autorizarea; şi

b) are angajat un manager, titular al unei diplome de studii superioare şi cu o vechime de cel puţin 2 ani în domeniul transporturilor rutiere, învestit prin decizia reprezentantului legal al solicitantului cu responsabilitatea coordonării activităţii centrului de pregătire şi perfecţionare profesională, îndeplinind următoarele atribuţii:

(i) reprezentarea centrului de pregătire şi perfecţionare profesională în relaţiile cu autorităţile;

(ii) menţinerea condiţiilor care stau la baza autorizării centrului de pregătire şi perfecţionare profesională;

(iii) supravegherea respectării programei de pregătire corespunzătoare fiecărui tip de curs în parte;

(iv) gestiunea mijloacelor, dotărilor tehnico-materiale, a documentelor şi dovezilor cu privire la îndeplinirea şi menţinerea condiţiilor de autorizare;

c) deţine şi respectă programele de pregătire aprobate de Ministerul Transporturilor; pentru cursurile de pregătire şi perfecţionare a consilierilor de siguranţă şi a conducătorilor auto pentru transportul rutier de materiale radioactive aparţinând clasei 7 a A.D.R., solicitantul deţine şi respectă inclusiv avizele de curs eliberate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare;

d) deţine şi respectă un plan de pregătire profesională continuă a personalului propriu; în acest sens se impune ca personalul angajat pentru îndeplinirea sarcinilor de formare să presteze cel puţin 100 de ore pe an calendaristic ca lector în cadrul cursurilor organizate de centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate şi, cel puţin odată la 2 ani, să participe la cursuri de calificare sau specializare ori formare continuă organizate de centrele de pregătire şi perfecţionare profesională.

(4) Se consideră îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c) dacă managerul centrului de pregătire şi perfecţionare profesională şi lectorii:

(i) nu au înscrisuri în certificatul de cazier judiciar;

(ii) nu au avut suspendată pentru consum de alcool exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni sau mai mult de două ori în ultimii 5 ani şi nu au avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani. Art. 8. - Spaţiile destinate activităţii de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, deţinute la adresa pentru care este emisă autorizaţia, împreună cu mijloacele şi dotările aferente, pot fi folosite doar în scopul pentru care au fost autorizate sau pentru activităţi de formare profesională a adulţilor.

 

CAPITOLUL III

Eliberarea autorizaţiei centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională

 

Art. 9. - (1) Pentru obţinerea autorizaţiei, solicitantul va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la Ministerul Transporturilor următoarea documentaţie:

a) cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

b) declaraţia pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;

c) suport electronic în două exemplare (CD sau DVD) conţinând documentele scanate care demonstrează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7.

(2) Documentele scanate prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt următoarele:

a) documentul din care rezultă îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 5;

b) lista cuprinzând dotările tehnico-didactice minime, prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c) şi, după caz, d) şi e);

c) pentru tipurile de cursuri pentru care programa nu este prevăzută într-un act normativ, programa de pregătire corespunzătoare tipurilor de cursuri pentru care se solicită autorizarea, conformă cu legislaţia în domeniu, în care se vor evidenţia tematicile şi durata cursului structurată pe ore; în cazul în care legislaţia în domeniu nu prevede altfel, cursurile de pregătire vor fi planificate astfel încât fiecare zi de pregătire să cuprindă cel mult 8 ore a câte 60 de minute, care includ şi pauzele;

d) pentru managerul centrului de pregătire şi perfecţionare profesională:

(i) decizia de numire din care să reiasă că acesta conduce permanent şi efectiv activitatea centrului de pregătire şi perfecţionare profesională şi că este mandatat să reprezinte centrul de pregătire şi perfecţionare profesională în relaţia cu autorităţile;

(ii) diploma de studii superioare;

(iii) documente din care să rezulte că are vechimea necesară în domeniul transporturilor rutiere;

(iv) contractul de angajare încheiat în condiţiile legii; şi

(v) certificatul de cazier judiciar şi istoricul sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau, în cazul cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, declaraţia notarială pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c);

e) lista conţinând lectorii în transport rutier care vor preda cursurile pentru care se solicită autorizarea, cu indicarea tipului de curs pentru fiecare lector;

f) pentru lectorii în transport rutier care vor preda cursuri:

(i) dovada de atestare a calităţii de lector în transport rutier în specialitatea tipului de curs pe care îl va preda;

(ii) contractul de angajare încheiat în condiţiile legii; şi

(iii) certificatul de cazier judiciar şi istoricul sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau, în cazul cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European, declaraţia notarială pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c);

g) suportul de curs pentru fiecare tip de curs pentru care se solicită autorizarea, întocmit astfel încât conţinutul acestuia să ţină seama de cerinţele şi reglementările în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, valabile la data solicitării autorizării centrului de pregătire şi perfecţionare profesională. Suportul de curs trebuie întocmit în concordanţă cu programele de pregătire prevăzute la lit. c), iar conţinutul trebuie să fie adaptat necesităţilor de învăţare ale candidaţilor şi obiectivelor cursului;

h) în cazul solicitării autorizării pentru desfăşurarea tipurilor de cursuri care presupun pregătire/examen practic, lista conţinând vehiculele utilizate în activitatea de pregătire profesională, precum şi documentele aferente fiecărui vehicul, respectiv:

(i) certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a fiecărui vehicul deţinut; şi

(ii) actul de deţinere a fiecărui vehicul.

(3) Denumirile fişierelor cu documentele scanate trebuie să facă trimitere explicită la documentul scanat.

Art. 10. - Suplimentar faţă de cele prevăzute la art. 9, în vederea autorizării pentru cursuri de pregătire şi perfecţionare a consilierilor de siguranţă şi/sau a conducătorilor auto pentru transportul rutier de materiale radioactive aparţinând clasei 7 a A.D.R., se vor prezenta avizele de curs eliberate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

Art. 11. - (1) în cazul în care solicitantul este o filială, sucursală sau punct de lucru al unei persoane juridice autorizate care deţine deja o autorizaţie de centru de pregătire şi perfecţionare, suportul electronic prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. c) va cuprinde doar documente prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a), b), d), e), f) şi h), precum şi, după caz, cele prevăzute la lit. c) şi/sau la art. 10

(2) în vederea extinderii autorizării suplimentare pentru alte tipuri de cursuri faţă de cele pentru care un centru de pregătire şi perfecţionare este deja autorizat, solicitantul va depune la Ministerul Transporturilor, pe lângă documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi b), un suport electronic conţinând doar documentele suplimentare corespunzătoare cursurilor vizate.

(3) în vederea mutării sediului unui centru de pregătire şi perfecţionare la o altă adresă din aceeaşi localitate, solicitantul va depune la Ministerul Transporturilor, pe lângă documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi b), un suport electronic conţinând doar documentele corespunzătoare noului sediu.

Art. 12. - În cazul centrelor de pregătire şi perfecţionare care se stabilesc cu titlu secundar în România, se verifică doar acele condiţii care nu au fost verificate cu ocazia autorizării acordate în statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, unde centrul de pregătire şi perfecţionare este stabilit cu titlu principal.

Art. 13. - În condiţiile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, sunt recunoscute ca valabile documentele emise în alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, depuse la dosarul de autorizare conform art. 9 alin. (2) lit. d) şi f). Documentele redactate într-o altă limbă decât limba română vor fi însoţite de o traducere în limba română.

Art. 14. - (1) Autorizaţia de centru de pregătire şi perfecţionare se acordă de către Ministerul Transporturilor în baza îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute în prezentele norme, fapt demonstrat:

a) prin documentaţia depusă conform art. 9 alin. (1); şi

b) prin raportul de control prevăzut la alin. (2).

(2) La cererea Ministerului Transporturilor, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier controlează îndeplinirea de către solicitanţii autorizării a condiţiilor prevăzute în prezentele norme pentru autorizarea ca centru de pregătire şi perfecţionare. Concluziile verificării sunt prezentate într-un raport conform modelului din anexa nr. 4, care va fi transmis Ministerului Transporturilor.

(3) Termenele de soluţionare a solicitărilor de autorizare ca centru de pregătire şi perfecţionare sunt cele prevăzute la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.

(4) Verificarea dosarelor depuse conform art. 9-12 se face de către direcţia de specialitate din Ministerul Transporturilor.

 

CAPITOLUL IV

Obligaţiile centrelor de pregătire şi perfecţionare

 

Art. 15. - Centrele de pregătire şi perfecţionare au următoarele obligaţii:

a) să asigure îndeplinirea în permanenţă a condiţiilor de autorizare;

b) să controleze documentele cursanţilor în scopul verificării îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor minime prevăzute de reglementările în vigoare pentru admiterea la cursuri sau examene şi să înscrie în sistemul informatic de atestare profesională numai persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru admiterea la cursuri şi care şi-au exprimat acordul scris cu privire la înscriere, depunând în acest sens la centru o cerere conform anexei nr. 5;

c) să deţină la sediu documentele prevăzute la art. 9 alin. (2), precum şi:

- autorizaţia; şi

- situaţiile întocmite în urma fiecărui examen, lucrările scrise de examen ale fiecărui candidat, precum şi documentele aferente fiecărei persoane care a urmat unul sau mai multe cursuri în cadrul centrului de pregătire şi perfecţionare în ultimii 5 ani; sunt acceptate şi documentele arhivate electronic;

d) să asigure respectarea programelor de pregătire corespunzătoare fiecărui tip de curs pe care II desfăşoară, să organizeze cursurile astfel încât timpul petrecut de cursant la centru să nu fie mai lung de 8 ore a câte 60 de minute şi să respecte orarul declarat al cursurilor;

e) să asigure lectorii, instructorii şi mijloacele necesare desfăşurării cursurilor conform programelor de pregătire;

f) să permită accesul inspectorilor Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier în vederea efectuării controlului modului de desfăşurare a cursurilor de pregătire şi perfecţionare profesională în timpul programului normal de lucru/al programului de desfăşurare a cursurilor comunicat conform lit. g);

g) să înregistreze în sistemul informatic, până cel târziu în ziua începerii cursului, datele solicitate de sistem privind desfăşurarea cursului şi să nominalizeze cursanţii pe fiecare curs prin definirea datei de începere a cursului. Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. informează operativ, la cerere, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier cu privire la datele înregistrate în sistemul informatic;

h) să confirme finalizarea cursului pentru fiecare candidat, finalizare care atestă faptul că, în ceea ce priveşte respectivul candidat, sunt respectate prevederile reglementărilor specifice în vigoare referitoare la condiţiile de înscriere, perioada în care candidatul a efectuat pregătirea teoretică şi/sau practică, precum şi condiţiile pentru susţinerea examinării;

i) să informeze în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia modificării, Ministerul Transporturilor şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier despre orice modificare privind datele/documentele aferente documentaţiei de autorizare;

j) să informeze în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia modificării, Ministerul Transporturilor şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier despre orice modificare cu privire la îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza acordării autorizaţiei;

k) să informeze În scris, în termen de 15 zile lucrătoare, Ministerul Transporturilor şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier cu privire la pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizaţiei;

l) să utilizeze spaţiile destinate activităţii de pregătire şi perfecţionare profesională exclusiv în scopul pentru care au fost autorizate sau pentru activităţi de formare profesională a adulţilor;

m) să asigure funcţionalitatea reţelei informatice; n) să se asigure că activitatea centrului de pregătire şi perfecţionare nu este afectată de existenţa unui conflict de interese ale unor persoane angajate în cadrul Ministerului Transporturilor, Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier şi Registrului Auto Român - R.A., care nu pot avea relaţii contractuale cu un centru autorizat, nu pot deţine părţi sociale/acţiuni la un centru autorizat şi nu pot fi în relaţie de rudenie sau de afinitate până la gradul IV cu persoane care deţin părţi sociale/acţiuni, administrează sau care sunt în raporturi contractuale cu un centru autorizat;

o) să se asigure, să urmărească şi, la cerere, să facă dovada că lectorii îndeplinesc condiţiile de menţinere a valabilităţii atestatelor de lector, respectiv că aceştia:

(i) prestează cel puţin 100 de ore pe an calendaristic ca lector în cadrul cursurilor organizate de centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate; şi

(ii) cel puţin odată la 2 ani, participă la cursuri de calificare sau specializare ori formare continuă organizate de centrele de pregătire şi perfecţionare profesională.

 

CAPITOLUL V

Controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare

 

Art. 16. - (1) Controlul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezentele norme pentru autorizarea ca centru de pregătire şi perfecţionare se face de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, care întocmeşte un raport conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Verificarea activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare autorizate sau care prestează în regim transfrontalier, verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi a modului de desfăşurare a cursurilor se efectuează, la sediul acestora, de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier cel puţin o dată la 2 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii.

Art. 17. - (1) Tematica minimă a controlului efectuat de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier va cuprinde:

a) verificarea respectării condiţiilor prevăzute pentru autorizarea centrului de pregătire şi perfecţionare;

b) verificarea activităţii de pregătire teoretică şi practică a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;

c) verificarea respectării obligaţiilor ce decurg din reglementările aplicabile.

(2) Rezultatele controalelor efectuate într-o lună calendaristică vor fi transmise de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Ministerului Transporturilor, până cel târziu pe data de 10 a lunii următoare.

Art. 18. - În cazul în care cu ocazia controlului efectuat la un centru de pregătire se constată deficienţe, inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier aplică măsurile legale care se impun conform legislaţiei în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 19. - (1) Evidenţa centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate se va ţine de către Ministerul Transporturilor.

(2) în scopul aplicării prevederilor alin. (1), centrele de pregătire şi perfecţionare care prestează servicii în regim transfrontalier transmit o informare Ministerului Transporturilor, conform modelului din anexa nr. 6.

(3) Informarea menţionată la alin. (2) nu condiţionează accesul centrelor de pregătire şi perfecţionare autorizate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European la activitatea de prestare în regim transfrontalier a serviciilor pentru care au fost autorizate.

Art. 20. - În vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor prezentelor norme, în termen de 6 luni de la publicarea acestora, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. dezvoltă şi gestionează un sistem informatic prin care se monitorizează desfăşurarea cursurilor de către centrele de pregătire şi perfecţionare, cu evidenţierea pentru fiecare curs a centrului, a perioadei calendaristice, a perioadei orare, a lectorului/lectorilor, a cursanţilor şi, după caz, a vehiculelor utilizate pentru pregătirea practică. Informaţiile astfel create se păstrează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în format electronic, cel puţin 24 de luni, fiind comunicate, la cerere, instituţiilor cu atribuţii în domeniu.

Art. 21. - (1) Centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate în baza prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia ca în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme să îndeplinească condiţiile de autorizare prevăzute de acestea şi să transmită în acest sens Ministerului Transporturilor documentele prevăzute la art. 9, pe baza cărora Ministerul Transporturilor preschimbă autorizaţiile eliberate anterior intrării în vigoare a prezentelor norme cu autorizaţii conforme cu modelul din anexa nr. 1.

(2) Centrele de pregătire şi perfecţionare profesională menţionate la alin. (1) vor putea desfăşura activitatea de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere după termenul prevăzut la respectivul alineat numai dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentele norme.

(3) în termen de 90 de zile de la publicarea prezentelor norme, centrele de pregătire şi perfecţionare care se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 15 lit. n) au obligaţia de a întreprinde demersurile necesare pentru a nu se mai regăsi în această situaţie.

Art. 22. - Pierderea sau sustragerea autorizaţiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, urmând ca Ministerul Transporturilor să elibereze un duplicat al acesteia în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

Art. 23. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1*)

la norme

 

 

ROMÂNIA

[denumirea emitentului]

 

STEMĂ

 

AUTORIZAŢIE

 

CENTRUL DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE A PERSONALULUI DIN DOMENIUL TRANSPORTURILOR RUTIERE

 

Persoana juridică  ...............................................................................................................................................................................

este autorizată să desfăşoare pregătirea şi perfecţionarea personalului din domeniul transporturilor rutiere la sediul din

................................................................................................................................................................................................................

prin cursurile menţionate pe verso.

 

Valabilă de la ..............................

Emitent

Autorizat din ..............................

 

Seria: ACPP Nr. ..............................

 

 

 

Cursurile corespunzătoare pregătirii şi perfecţionării profesionale în domeniul transporturilor rutiere:

 

1. Cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională pentru managerii de transport   

2. Cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională pentru instructori auto 

3. Cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională pentru profesori de legislaţie rutieră     

4. Cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională pentru consilieri de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase 

5. Cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională pentru conducătorii auto care efectuează transporturi rutiere de mărfurilor periculoase         

6. Cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu autovehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite şi pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate    

7. Cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane cu vehicule cu capacitatea mai mare de 9 locuri, inclusiv conducătorul auto, şi pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu troleibuzul        

8. Cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi şi pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane în regim de închiriere      


■ - lipul de curs pentru care a fost autorizată

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

CERERE

pentru autorizarea centrului de pregătire şi perfecţionare profesională

 

 

Subscrisa persoana juridică având următoarele date de identificare:

Denumire 1: .................................................................................................................................................................................

C.U.I. .............................................................., nr. Înregistrare Registrul Comerţului ...........................................................

Telefon: ....................................................... fax ....................................................... e-mail: .....................................................

Adresă 2........................................................................................................................................................................................

Adresa unde se desfăşoară pregătirea practică .................................................................................................................... prin managerul de centru ........... deţinător al documentului de identitate tipul .............. seria ........... nr. ............. eliberat de ................... la data de ............ având CNP ................................... cu domiciliul în .......................................................................................,

solicit prin prezenta autorizarea ca centru de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere pentru efectuarea cursurilor de pregătire şi perfecţionare 3,

 pentru manageri de transport;

 pentru instructori auto;

 pentru profesori de legislaţie rutieră;

 pentru consilieri de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase;

 pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase;

 pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone şi pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite;

 pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane cu vehicule cu mai mult de 8+1 locuri;

 pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier în regim de taxi şi transport rutier de persoane în regim de închiriere,

care vor fi desfăşurate la adresa menţionată.

Centrul utilizează pentru pregătire următorii lectori:

tipul de curs......................................., lector/instructor..................................................., atestat seria...........................

tipul de curs......................................., lector/instructor..................................................., atestat seria...........................

tipul de curs......................................., lector/instructor..................................................., atestat seria...........................

tipul de curs......................................., lector/instructor..................................................., atestat seria...........................

tipul de curs......................................., lector/instructor..................................................., atestat seria...........................

tipul de curs......................................., lector/instructor..................................................., atestat seria...........................

tipul de curs......................................., lector/instructor..................................................., atestat seria...........................

tipul de curs......................................., lector/instructor..................................................., atestat seria...........................

tipul de curs......................................., lector/instructor..................................................., atestat seria...........................

tipul de curs......................................., lector/instructor..................................................., atestat seria...........................

 

şi următoarele vehicule:

nr. de înmatriculare............................................categoria.............................marca..............................., tipul................................

nr. de înmatriculare............................................categoria.............................marca..............................., tipul................................

nr. de înmatriculare............................................categoria.............................marca..............................., tipul................................

nr. de înmatriculare............................................categoria.............................marca..............................., tipul................................

nr. de înmatriculare............................................categoria.............................marca..............................., tipul................................

nr. de înmatriculare............................................categoria.............................marca..............................., tipul................................

nr. de înmatriculare............................................categoria.............................marca..............................., tipul................................

nr. de înmatriculare............................................categoria.............................marca..............................., tipul................................

 

Documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor legale de autorizare sunt prezentate în format scanat pe suportul electronic anexat.

 

....................................................... 4   ....................................................... 5

 

 

 

 

 

CONFIDENŢIAL!

ATENŢIE ! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare

 


1 Se vor menţiona denumirea şi forma juridică de organizare.

2 Se va menţiona adresa sediului central sau filialei/sucursalei/punctului de lucru pentru care se solicită autorizarea.

3 Se vor marca cu „x” căsuţele corespunzătoare tipurilor de cursuri pentru care se solicită autorizarea.

4 Semnătura managerului de centru şi ştampila solicitantei.

5 Data şi localitatea completării cererii.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

DECLARAŢIE

privind veridicitatea informaţiilor furnizate în cerere şi a documentelor prezentate pe suportul electronic

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ................................... având documentul de identitate tip ........... seria ........... nr. ............., eliberat de ......................... la data de ............, CNP.................. cu domiciliul stabil în ........................................................................................................................................................, în calitate de manager de centru la centrul de pregătire şi perfecţionare ................................................................................................................. din ................................, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, certific că informaţiile furnizate în cerere sunt adevărate şi că documentele prezentate scanat pe suportul electronic anexat sunt conforme cu cele originale.

 

Data

...........................................

Semnătura

...........................................

 

 

 

CONFIDENŢIAL!

ATENŢIE ! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER

Nr.: .............Data: .........................

 

RAPORT DE CONTROL

 

Anul ............... luna ........................., ziua ................. localitatea .................................

Comisia de control a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, formată din:

- .......................................................................................................;

- ....................................................................................................... .

a procedat la verificarea centrului de pregătire şi perfecţionare .........................................................., cu sediul în localitatea ................................................ str. ........................................ nr. ........... bl. ........, et. ........., ap. ......... judeţul …………………..., şi a spaţiului destinat pregătirii practice din localitatea .........................., str. ......................... nr. ........... având telefon ....................................... fax ................................., e-mail ................................................, pagină de internet ......................................., având autorizaţia seria ...................... din ....................... valabilă pentru tipurile de cursuri

.....................................................................

 

Centrul de pregătire şi perfecţionarea fost reprezentat de managerul de centru ........................

Cu această ocazie au fost constatate următoarele:

 

Nr. crt.

Obiect de verificat

Conform

 

 

DA

NU

0

1

2

3

1.

Sediul are acces facil atât pietonal, cât şi cu autovehiculul şi este situat la o depărtare suficientă de sursele de poluare chimică, fonică sau cu reziduuri menajere

 

 

2.

Existenta la sediu a cel puţin unei săli de curs cu minimum 20 de locuri; fiecare sală trebuie să aibă un volum util de minimum 5 m3 şi o suprafaţă efectivă de minimum 2 m2 pentru fiecare cursant.

 

 

 

Sălile de curs au:

 

 

 

Sala 1: Lungime ....., lăţime ....... nr.de locuri .....

 

 

 

Sala 2: Lungime ....., lăţime ....... nr.de locuri .....

 

 

 

Sala 3: Lungime ....., lăţime ....... nr.de locuri .....

 

 

 

Sala 4: Lungime ....., lăţime ....... nr.de locuri .....

 

 

 

Sala 5: Lungime ....., lăţime ....... nr.de locuri .....

 

 

3.

Existenţa la sediu a unor spaţii destinate activităţilor de secretariat, spaţiu acoperit pentru petrecerea pauzelor, arhivă şi evidenţe, grup sanitar

 

 

4.

Existenţa spaţiului destinat pregătirii practice

 

 

5.

Aparat de retroproiecţie/videoproiector şi ecran

 

 

6.

Telefon

 

 

7.

Fax

 

 

8.

Copiator

 

 

9.

Reţea informatică funcţională formată din minimum 20 de ansambluri de echipamente de calcul (PC) alcătuite din unitate centrală şi monitor, care asigură:

 

 

 

- rularea programelor software corespunzătoare cursurilor;

 

 

 

- rularea programelor software de verificare a cunoştinţelor; şi

 

 

 

- accesul permanent la internet.

 

 

10.

Programele de pregătire pentru cursurile care fac obiectul autorizării

 

 

11.

Suporturi de curs pentru cursurile care fac obiectul autorizării

 

 

12.

Echipamentul pentru protecţia generală şi personală în vederea luării măsurilor generale de urgenţă sau măsurilor specifice diferitelor pericole, conform instrucţiunilor scrise prevăzute în secţiunea 5.4.3 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional ai mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

13.

Stingător pentru incendii cu capacitatea de minimum 6 kg pentru focare de tip A, B, C

 

 

14

Cuvă metalică cu suprafaţa bazei de minimum 0,8 mp, pentru pregătirea în vederea abordării unui început de incendiu

 

 

15.

Spaţiul utilizat pentru pregătirea practică a conducătorilor auto ADR este corespunzător.

 

 

16.

Sunt respectate programele de pregătire pentru fiecare tip de curs.

 

 

 


           

Personalul didactic este compus din:

 

 

tipul de curs ......................................., lector/instructor ................................................., atestat seria .......................,

tipul de curs ......................................., lector/instructor ................................................., atestat seria .......................,

tipul de curs ......................................., lector/instructor ................................................., atestat seria .......................,

tipul de curs ......................................., lector/instructor ................................................., atestat seria .......................,

tipul de curs ......................................., lector/instructor ................................................., atestat seria .......................,

tipul de curs ......................................., lector/instructor ................................................., atestat seria .......................,

tipul de curs ......................................., lector/instructor ................................................., atestat seria .......................,

tipul de curs ......................................., lector/instructor ................................................., atestat seria .......................,

tipul de curs ......................................., lector/instructor ................................................., atestat seria .......................,

tipul de curs ......................................., lector/instructor ................................................., atestat seria .......................,

 

 

Autovehiculele utilizate la pregătirea practică sunt:

 

 

nr. de înmatriculare ................., categoria ......., marca ..........................., tipul ..................,

nr. de înmatriculare ................., categoria ......., marca ..........................., tipul ..................,

nr. de înmatriculare ................., categoria ......., marca ..........................., tipul ..................,

nr. de înmatriculare ................., categoria ......., marca ..........................., tipul ..................,

nr. de înmatriculare ................., categoria ......., marca ..........................., tipul ..................,

nr. de înmatriculare ................., categoria ......., marca ..........................., tipul ..................,

nr. de înmatriculare ................., categoria ......., marca ..........................., tipul ..................,

nr. de înmatriculare ................., categoria ......., marca ..........................., tipul ..................,

 

 

Observaţii/Constatări 1:

 


 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

 

Comisia de control a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier certifică faptul că sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea autorizaţiei de centru de pregătire şi perfecţionare, valabilă pentru tipurile de cursuri

.................................................................................................................................................

DA2

 

NU

 

Comisia de control a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier:

Am luat cunoştinţă.

.........................................................................................................

Nume, prenume, semnătura

.........................................................................................................

Reprezentantul Centrului de Pregătire şi Perfecţionare

 

.........................................................................................................

 

Nr. înreg. Centrul de Pregătire şi Perfecţionare

 

............................/......................................

 


1 Se va avea în vedere, după caz, şi modul de desfăşurare a cursurilor.

2 Se anulează cu „X” varianta incorectă.

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

Antet Centru de pregătire şi perfecţionare

Nr. Înregistrare ......../..............

 

CERERE

de înscriere la cursurile de pregătire şi/sau perfecţionare profesională în domeniul transportului rutier

 

Subsemnatul/Subsemnata ................................................................................................................, având:

1. documentul de identitate tip ........................... seria ........ nr. ........., eliberat de ..................., la data de .........., CNP...................

cu domiciliul stabil în: ...........................................................................................................................................................................

2. permisul de conducere nr. ..........., emis la data de ........................, în statul ...................... valabil pentru:

categoria .................., din ........, categoria .................., din ........, categoria .................., din ........, categoria .................., din ........, categoria .................., din ........, categoria .................., din ........, categoria .................., din ........,

3. atestatele/certificatele profesionale valabile emise în alte state:

- pentru manageri de transport nr. ............................... emis în data de ...................................... în statul ....................................;

- pentru consilieri ADR nr. ............................... emis în data de ...................................... în statul ....................................;valabil pentru .......................;

- pentru conducători auto ADR nr. ............................... emis în data de ...................................... în statul ....................................;valabil pentru .......................;

- pentru conducători auto care transportă mărfuri nr. ............................... emis în data de ...................................... în statul ....................................;

- pentru conducători auto care transportă persoane nr. ............................... emis în data de ...................................... în statul ....................................;

 

solicit înscrierea la cursurile:

 pentru manageri de transport,  formare iniţială/ pregătire continuă;

 pentru instructori auto,  obţinere/ reînnoire/ adăugare categorie................./ reînnoire şi adăugare categorie............;

 pentru profesori de legislaţie rutieră,  obţinere/ reînnoire;

 pentru consilieri de siguranţă ADR,  formare iniţială pentru................./ prelungire......................;

 pentru conducătorii auto ADR,  formare iniţială pentru................/ prelungire/ extindere cu..............;

 pentru conducătorii auto care transportă mărfuri,  formare iniţială/ pregătire continuă;

 pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite;

 pentru conducătorii auto care transportă persoane,  formare iniţială/ pregătire continuă;

 pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu troleibuzul;

 pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate;

 pentru conducătorii auto în regim de  taxi/n închiriere.

Subsemnatul/Subsemnata, ............................. cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că în ultimele 12 lunii

am avut,

 

nu am avut 1

 

reşedinţa curentă, conform definiţiei prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 165/20142, în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.

 

Data .............. 

Semnătura .............................

 

 

 

 

 

CONFIDENŢIAL!

ATENŢIE ! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare

 


1 Se anulează cu „X” varianta incorectă

2 Textul definiţiei reşedinţei curente prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 165/2014 este reprodus pe verso.

 

VERSO

 

Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în

transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul

rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea

anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere

 

Art. 26 (2): (...) „reşedinţă curent㔠înseamnă locul unde o persoană locuieşte de obicei, şi anume cel puţin 185 de zile pe an calendaristic, în virtutea unor legături personale şi profesionale sau, în cazul unei persoane fără legături profesionale, în virtutea unor legături personale care indică o legătură strânsă între persoana respectivă şi locul în care locuieşte.

 

Cu toate acestea, reşedinţa curentă a unei persoane ale cărei legături profesionale se află într-un loc diferit de cel al legăturilor sale personale şi care, drept urmare, locuieşte alternativ în mai multe locuri situate în două sau mai multe state membre se consideră a fi locul unde persoana respectivă are legături personale, cu condiţia ca aceasta să se întoarcă acolo în mod regulat. Această ultimă condiţie nu este necesară în cazul în care persoana locuieşte într-un stat membru pentru a desfăşura o activitate cu o durată determinată.

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

INFORMARE

privind prestarea transfrontalieră a activităţii de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier

 

 

Subscrisa persoană juridică, având următoarele date de identificare:

 

Denumirea ...........................................................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare în statul de stabilire ...........................................................................................................................................

Telefon ......................................................... fax ........................................................., e-mail ..........................................................

Adresa din statul de stabilire: ..........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Autorizată în statul de stabilire de autoritatea competentă ..................................................... în data de ................................

pentru cursurile ..................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Adresa din România unde se desfăşoară pregătirea teoretică ....................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Adresa din România unde se desfăşoară pregătirea practică .....................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

prin managerul de centru .............................................................................., cetăţean  .................. deţinător al documentului de

identitate tipul  ........................... nr. ........................................................................., eliberat la data de .....................................

având datele de contact: telefon ..........................................., fax ........................................., e-mail .............................................

 

informez că desfăşor în România, în perioada următoare, următoarele cursuri de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere 1;

1.  pentru manageri de transport;

2.  pentru instructori auto;

3.  pentru profesori de legislaţie rutieră;

4.  pentru consilieri de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase;

5.  pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase;

6.  pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu autovehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite şi pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate;

7.  pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane cu vehicule cu capacitatea mai mare de 9 locuri, inclusiv conducătorul auto, şi pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu troleibuzul;

8.  pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier în regim de taxi şi transport rutier de persoane în regim de închiriere.

 

Personalul didactic este format din:

tipul de curs2 ......................................, lector/instructor3 ................................................, atestat seria .......................,

tipul de curs ......................................., lector/instructor ................................................., atestat seria .......................,

tipul de curs ......................................., lector/instructor ................................................., atestat seria .......................,

tipul de curs ......................................., lector/instructor ................................................., atestat seria .......................,

tipul de curs ......................................., lector/instructor ................................................., atestat seria .......................,

tipul de curs ......................................., lector/instructor ................................................., atestat seria .......................,

tipul de curs ......................................., lector/instructor ................................................., atestat seria .......................,

tipul de curs ......................................., lector/instructor ................................................., atestat seria .......................,

tipul de curs ......................................., lector/instructor ................................................., atestat seria .......................,

tipul de curs ......................................., lector/instructor ................................................., atestat seria .......................,

 

 

La pregătire sunt utilizate următoarele vehicule:

nr. de înmatriculare ................., categoria ......., marca ..........................., tipul ..................,

nr. de înmatriculare ................., categoria ......., marca ..........................., tipul ..................,

nr. de înmatriculare ................., categoria ......., marca ..........................., tipul ..................,

nr. de înmatriculare ................., categoria ......., marca ..........................., tipul ..................,

nr. de înmatriculare ................., categoria ......., marca ..........................., tipul ..................,

nr. de înmatriculare ................., categoria ......., marca ..........................., tipul ..................,

nr. de înmatriculare ................., categoria ......., marca ..........................., tipul ..................,

nr. de înmatriculare ................., categoria ......., marca ..........................., tipul ..................,

Mijloacele didactice utilizate sunt:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 

Informez că desfăşor aceste cursuri în următoarele state membre ale Uniunii Europene şi/sau ale Spaţiului Economic European:

...............................................................................................................................................................................................................

Informez că de la autorizare şi până în prezent mi-au fost impuse următoarele sancţiuni referitoare la activitatea de pregătire profesională în transportul rutier:

- statul ................ sancţiunea ......................................................................................................................................................

- statul ................ sancţiunea ......................................................................................................................................................

- statul ................ sancţiunea ......................................................................................................................................................

- statul ................ sancţiunea ......................................................................................................................................................

- statul ................ sancţiunea ......................................................................................................................................................

- statul ................ sancţiunea ......................................................................................................................................................

- statul ................ sancţiunea ......................................................................................................................................................

- statul ................ sancţiunea ......................................................................................................................................................

 

Documentele justificative sunt prezentate în format scanat în anexă.

 

...................................................4                               ....................................................................5

 

 

CONFIDENŢIAL!

ATENŢIE ! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare

 

 


1 Se marchează cu „x” după caz.

2 Conform enumerării de mai sus.

3 Numele şi prenumele.

4 Semnătura managerului de centru şi ştampila solicitantei. s Data şi localitatea completării cererii.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 162.786 din 16 noiembrie 2015 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii, în temeiul art. 4 alin. (8) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea şi al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 5 iunie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Dumitru Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2015.

Nr. 2.346.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1 414/2015)

 

Componenţa nominală a Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit

 

1

Silvia Ştefan

preşedinte, Direcţia generală politici agricole şi strategii - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

2

Mihaela Vartolomei

membru, Direcţia generală politici agricole şi strategii - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

3

Maria Şerban

membru , Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

4

Camelia Ionel

membru , Direcţia generală politici agricole şi strategii - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

5

Nicuşor Ciocănea

membru , reprezentant al A.N.S.V.S.A. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

6

Laurenţiu Baciu

membru , reprezentant al L.A.P.A.R. - Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România

7

Ilie Popescu

membru , reprezentant al L.A.P.A.R. - Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România

8

Ion Cioroianu

membru , reprezentant al PROAGRO - Confederaţia Naţională a Producătorilor din Agricultură, Industria Alimentară şi Servicii Conexe din România

9

Sorin Cezar Dogaru

membru , reprezentant al A.D.C.E.R. - Asociaţia Depozitarilor de Cereale din România

10

Andrei Solomon

membru , reprezentant al A.D.C.E.R. - Asociaţia Depozitarilor de Cereale din România

11

Ofelia Nalbant

membru , reprezentant al A.R.C.P.A. - Asociaţia Română a Comercianţilor de Produse Agricole

12

Victor Beznea

membru , reprezentant al A.R.C.P.A.- Asociaţia Română a Comercianţilor de Produse Agricole

13

Aurel Popescu

membru , reprezentant al Rompan - Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase

14

Constantin Duţă

membru , reprezentant al B.R.M. - Bursa Română de Mărfuri

15

Viorel Marin

membru , reprezentant al C.N.G.S.C. - Comisia Naţională de Gradare a Seminţelor de Consum

 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind aplicarea, pentru perioada de programare 2014-2020, a Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, şi a instrucţiunii aferente acestuia, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.191/2014

 

Având în vedere:

- art. 9 lit. c) şi c1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 octombrie 2013, cu modificările ulterioare, şi instrucţiunea aferentă acestuia, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.191/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 24 noiembrie 2014, se aplică pentru perioada de programare 2014-2020.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 3.123.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.