MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 879/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 879         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 24 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

291. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate

 

865. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 622 din 8 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 193 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Decizia nr. 626 din 8 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 86 şi 87 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.074. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii - Societatea Comercială GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. - în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

 

2.963. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 602 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor”

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64 din 7 octombrie 2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 13 octombrie 2014, cu următoarele modificări:

1. La articolul unic punctul 2, partea introductivă şi literele p) - ş) ale alineatului (2) al articolului 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Prin derogare de la regimul taxării prevăzut în conformitate cu dispoziţiile art. 2, sunt scutite de plata taxelor consulare:

……………………………………………………………………………………………..

p) eliberarea vizelor de scurtă şedere pentru minorii în vârstă de până la 6 ani;

q) eliberarea vizelor de scurtă şedere pentru elevii, studenţii, absolvenţii care urmează cursuri postuniversitare şi profesorii însoţitori, a căror şedere are drept scop studiile sau formarea educaţională;

r) eliberarea vizelor de scurtă şedere pentru cercetătorii care se deplasează în România în scopul desfăşurării unor activităţi de cercetare ştiinţifică, astfel cum au fost definiţi aceştia în Recomandarea 2005/611/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 vizând facilitarea eliberării de către statele membre a vizelor uniforme de scurtă şedere pentru cercetătorii resortisanţi ai ţărilor terţe care se deplasează pentru cercetare ştiinţifică în Uniunea Europeană;

s) eliberarea vizelor de scurtă şedere pentru reprezentanţii organizaţiilor nonprofit cu vârsta de cel mult 25 de ani, care participă la seminare, conferinţe, evenimente sportive, culturale sau educaţionale, organizate de organizaţii nonprofit;

ş) eliberarea vizelor pentru membrii de familie ai cetăţenilor români, ai cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi ai cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, astfel cum sunt definiţi membrii de familie la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;”.

2. La anexă, punctul 5 al literei A se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„5

Contravaloarea blanchetei unui titlu de călătorie

5.2”

 

3. La anexă, punctul 7 al literei E se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„7

Apostilarea sau supralegalizarea unui act oficial prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române din străinătate

30”

 

4. La anexă, punctul 8 al notei se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8. Sumele în valută reprezentând cheltuielile de deplasare a funcţionarilor consulari legate de realizarea atribuţiilor consulare, cheltuielile necesare pentru organizarea consulatelor itinerante, costurile aferente rechizitelor, materialelor consumabile, comunicărilor telefonice, corespondenţei prin fax şi prin poşta scrisă sau electronică, expedierilor în regim de curierat, comisioanele percepute, după caz, de instituţiile financiare la achitarea taxelor consulare prin transfer bancar sau prin instrumente electronice de plată, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se încasează separat de taxele consulare stabilite potrivit legii, iar cu contravaloarea acestora se reîntregesc fondurile în valută alocate prin bugetul de stat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare unde s-au încasat.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2015.

Nr. 291.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale ari. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României În străinătate şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2015.

Nr. 865.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 622

din 8 octombrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 193 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 193 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Veronica Munteanu în Dosarul nr. 47.481/3/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 466D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, menţionând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 5 martie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 47.481/3/2012, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 193 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Veronica Munteanu într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului declarat împotriva unei sentinţe civile pronunţate de Tribunalul Bucureşti prin care a fost respinsă cererea de recalculare a drepturilor de pensie.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile criticate sunt contrare art. 16 alin. (1) din Constituţie, având în vedere faptul că Legea nr. 263/2010 a abrogat dispoziţiile Legii nr. 19/2000, prin art. 193, fără să prevadă o perioadă de tranziţie pentru acordarea unor drepturi care erau statuate de legea abrogată, cum ar fi, spre exemplu, aplicarea coeficientului lunar de 0,3% pentru stagiul suplimentar prevăzut de art. 78 alin. (8) din Legea nr. 19/2000. Or, în acest context, arată că se creează o discriminare între persoanele care au realizat stagii suplimentare de cotizaţii şi care şi-au încetat activitatea profesională înainte de finele anului 2010, depunând documentaţia necesară de pensionare înainte de intrarea în vigoare a noii legi, şi persoanele care au depus dosarul de pensionare după data de 31 decembrie 2010.

6. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materia asigurărilor sociale în raport cu art. 16 din Constituţie.

7. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt constituţionale.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, notele scrise depuse, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie,

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 193 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins: „(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepţia art. 70 alin, (1), ari. 132, 135 şi 194, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art. 102 alin. (2)-(6), precum şi cele ale art. 169 alin. (6) şi art. 170 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013

12. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1) potrivit cărora „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autoarea acesteia este nemulţumită de faptul că Legea nr. 263/2010 a abrogat dispoziţiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, fără să prevadă o perioadă de tranziţie pentru acordarea unor drepturi care erau statuate de legea abrogată, cum ar fi, spre exemplu, aplicarea coeficientului lunar de 0,3% pentru stagiul suplimentar prevăzut de art. 78 alin. (8) din Legea nr. 19/2000, context în care susţine că se creează o discriminare între persoanele care au realizat stagii suplimentare de cotizaţii şi care şi-au încetat activitatea profesională înainte de finele anului 2010, depunând documentaţia necesară de pensionare înainte de intrarea în vigoare a noii legi, şi persoanele care au depus dosarul de pensionare după data de 31 decembrie 2010.

14. Din economia dispoziţiilor criticate, Curtea observă că acestea prevăd că Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu anumite excepţii, respectiv art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi 194, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar prevederile art. 102 alin. (2)-(6), precum şi cele ale art. 169 alin. (6) şi art. 170 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013 (iniţial fiind prevăzută data de 1 ianuarie 2012).

15. Având în vedere jurisprudenţa sa anterioară, Curtea reţine că principiul egalităţii se aplică în raport cu persoanele care au ieşit la pensie în baza anumitor prevederi legale, şi nu în raport cu persoanele care au ieşit la pensie într-un cadru legislativ diferit. În sens sunt Decizia nr. 85 din 28 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 19 aprilie 2013, şi Decizia nr. 542 din 15 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014, prin care Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate.

16. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în aceste decizii îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Veronica Munteanu în Dosarul nr. 47.481/3/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că dispoziţiile art. 193 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 8 octombrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 626

din 8 octombrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 86 şi 87 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marieta Safta - prim-magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 86 şi 87 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative, excepţie ridicată de Ioana Drescanu în Dosarul nr. 4.007/40/2014 al Tribunalului Botoşani - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 728 D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 833 D/2015, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Angela Rotaru în Dosarul nr. 4.025/40/2014 al Tribunalului Botoşani - Secţia I civilă.

4. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în cele două dosare, preşedintele pune în discuţie, din oficiu, problema conexării lor. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de conexare a cauzelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 833 D/2015 la Dosarul nr. 728 D/2015, care a fost primul înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

7. Prin încheierile din 25 martie şi, respectiv, 12 martie 2015, pronunţate în Dosarul nr. 4.007/40/2014 şi, respectiv, nr. 4.025/40/2014, Tribunalul Botoşani - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 86 şi 87 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative, excepţie ridicată de Ioana Drescanu şi, respectiv, Angela Rotaru în cadrul contestaţiilor formulate împotriva deciziei de respingere a pensiei pentru limită de vârstă.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, similară în cele două cauze, se susţine, în esenţă, că textele de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece discriminează cadrele didactice, care sunt obligate să muncească şi după vârsta legală de pensionare, chiar dacă nu doresc acest lucru, până la finalul anului şcolar respectiv, în timp ce în orice alt domeniu de activitate drepturile de pensie se pot obţine imediat după împlinirea vârstei de pensionare. Se susţine, de asemenea, că prin întârzierea momentului pensionării efective până la sfârşitul anului şcolar „cadrul didactic este practic forţat să muncească împotriva voinţei sale”.

9. Tribunalul Botoşani - Secţia I civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată că prin interzicerea ieşirii la pensie înainte de terminarea anului şcolar, legiuitorul a luat de fapt o măsură de protecţie a elevilor care au interesul de a beneficia de continuitate în privinţa predării. Schimbarea cadrului didactic care a susţinut cursurile o anumită perioadă de timp din anul şcolar presupune şi o schimbare a modalităţii de predare, a stilului pedagogic care conţine o componentă personală, cu repercusiuni directe asupra elevilor din punctul de vedere al adaptabilităţii acestora. În concluzie, „textele de lege criticate au avut ca scop tocmai protejarea interesului superior al minorilor, principiu fundamental de drept”.

10. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

11. Avocatul Poporului a transmis punctele sale de vedere cu adresele nr. 5.503 din 12 mai 2015, înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 2.818 din 14 mai 2015, şi nr. 6.148 din 4 iunie 2015, înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 3.350 din 8 iunie 2015, prin care arată că îşi menţine punctul de vedere anterior exprimat în dosarele Curţii Constituţionale nr. 334 D/2015 şi nr. 491 D/2015, în sensul că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. I pct. 86 şi 87 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 30 iunie 2014, având următorul cuprins:

„Art. I.

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficiat al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

[...]

86. La articolul 284, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(2) Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se pensionează pentru limită de vârstă, anticipat şi anticipat parţial, la data încheierii anului şcolar în care împlineşte vârsta standard de pensionare sau, după caz, în situaţia pensiei anticipate şi anticipate parţială, vârsta standard redusă cu cel mult 5 ani.»

87. La articolul 284, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

«(21) Prin derogare de la art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul personalului didactic care se pensionează în condiţiile alin. (2), contractul individual de muncă încetează de drept la data comunicării deciziei de admitere a cererii de pensionare.»“

15. În opinia autoarelor excepţiei, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 16 - Egalitatea în drepturi şi art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului, cu raportare la art. 14 şi art. 4 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, potrivit cărora exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de această convenţie trebuie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie şi, respectiv, potrivit cărora nimeni nu poate fi constrâns să execute o muncă forţată sau obligatorie.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat, în jurisprudenţa sa, asupra unei soluţii legislative similare, cuprinsă în art. 127 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997. Cu acel prilej, Curtea a reţinut că tratamentul juridic diferenţiat în materia pensionării cadrelor didactice „este instituit de legiuitor în considerarea situaţiei diferite în care se află personalul didactic faţă de alte categorii de persoane îndreptăţite la pensia pentru limită de vârstă. Este evident că încetarea activităţii unui cadru didactic în timpul anului şcolar sau universitar ar provoca, contrar interesului general, perturbări în buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ.” în continuare, faţă de jurisprudenţa sa constantă în care a statuat c㠄instituirea unui tratament juridic diferenţiat pentru persoanele care se află, în mod obiectiv, în situaţii diferite nu reprezintă un privilegiu sau o discriminare contrară principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice”, Curtea a constatat că textul de lege criticat nu încalcă principiul egalităţii în drepturi. De asemenea, „având în vedere aceleaşi raţiuni ale textului de lege criticat, ce ţin de necesitatea ocrotirii unui interes general”, Curtea a constatat că acesta „este în deplin acord atât cu limitele constituţionale impuse legiuitorului cu privire la posibilitatea restrângerii exerciţiului unor drepturi sau libertăţi, cât şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în care s-a statuat că o astfel de restrângere trebuie să urmărească un scop legitim şi să existe un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmărit, fără ca prin aceasta să se aducă atingere însăşi substanţei dreptului” (a se vedea Decizia nr. 352 din 28 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 24 august 2005).

17. Tot astfel, prin Decizia nr. 652 din 28 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 27 august 2007, Curtea a reţinut că aceleaşi dispoziţii legale „nu impun munca forţată, ci stabilesc una dintre condiţiile speciale de înscriere la pensie a unei categorii de titulari ai dreptului la pensie aflate într-o situaţie specială, respectiv înscrierea la pensie a cadrelor didactice numai la terminarea anului şcolar. Stabilirea unor condiţii sau criterii speciale pentru acordarea drepturilor de asigurări sociale, în considerarea situaţiei deosebite în care se află anumite categorii de beneficiari, fără a aduce atingere dreptului însuşi, intră în competenţa exclusivă a legiuitorului, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Constituţie.”

18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele menţionate se menţin, fundamentând, ca şi în recenta cauză cu acelaşi obiect, soluţionată de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 473 din 16 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 11 august 2015, soluţia de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

19. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ioana Drescanu şi, respectiv, Angela Rotaru îh dosarele nr. 4.007/40/2014 şi, respectiv, nr. 4.025/40/2014 ale Tribunalului Botoşani - Secţia I civilă şi constată ca dispoziţiile art. I pct. 86 şi 87 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Botoşani - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 8 octombrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii - Societatea Comercială GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. - În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 36 din 23 octombrie 2015 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii - Societatea Comercială GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. - în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, utilizările preconizate, sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţiile organismului, precum şi specificaţiile tehnice aferente, pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR - şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.448/2013 pentru desemnarea Societăţii Comerciale GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 21 august 2013, şi Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.447/2014 pentru extinderea desemnării Societăţii Comerciale GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 14 august 2014, se abrogă.

 

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 1.074.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului: Societatea Comercială GCP CERTIFICĂRI - S.R.L.

Adresa: Splaiul Independenţei nr. 202 A, sectorul 6, Bucureşti

Tel.: +40 374.050.438, Fax: +40 378.105.119, e-mail: office@gcpcertificari.ro

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR EN ISO/CE117065:2013.

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).

Domeniile de competenţă:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul de evaluare şi verificare

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

95/467/CE

Coşuri, canale de fum şi produse specifice (1/1)

Coşuri (module de înălţimea unui etaj), căptuşeli pentru coşuri (din module sau compacte), coşuri cu pereţi multipli (din module sau compacte), coşuri cu perete simplu compacte, echipamente neataşate şi ataşate prefabricate, terminale de coşuri (utilizate pentru coşuri)

Sistem 2 +

EN 1457-1:2012

EN 1457-2:2012

EN 1856-1:2009

EN 1856-2:2009

EN 1857:2010

EN 1858:2008+A1:2011

EN 13063-1:2005+A1:2007

EN 13063-2:2005+A1:2007

EN 13063-3:2007

EN 13069:2005

EN 13084-5:2005

EN 13084-5:2005/AC:2006

EN 13084-7:2013

CPF

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1): . Cimenturi obişnuite, incluzând:

- Ciment Portland

- Cimenturi Portland compozite:

- ciment Portland de zgura

- ciment Portland cu praf de silice

- ciment Portland cu puzzotană naturală

- ciment Portland cu cenuşă zburătoare

- ciment Portland cu şist argilos calcinat

- ciment Portland cu adaos de calcar

- ciment Portland compozit

- Cimenturi de furnal

- Cimenturi puzzolanice

- Cimenturi compozite (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1 +

EN 197-1:2011

CP

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1): . Cimenturi de aluminat de calciu (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1 +

EN 14647:2006

EN 14647:2006/AC:2007

CP

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1): . Cimenturi de zidărie (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1 +

EN 413-1:2011

CP

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1): . Varuri pentru construcţii, incluzând:

- varuri calcice

- varuri dolomitice

- varuri hidraulice

- varuri hidraulice naturale

- varuri formulate

(prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 2+

EN 459-1:2010

CPF

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1): - lianţi hidraulici pentru drumuri (pentru prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru stabilizarea platformei drumurilor)

Sistem 2+

EN 15368:2008+A1:2010

CPF

 

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3): . Produse de zidărie categoria I (în stâlpi, pereţi şi compartimentări)

Sistem 2+

EN 771-1:2011

EN 771-2:2011

EN 771-3:2011

EN 771-4:2011

EN 771-5:2011

EN 771-6:2011

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2): . Anrocament cu piatră sortată (construcţii hidraulice şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2): . Balast de cale ferată (lucrări de căi ferate)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2): . Agregate şi filere pentru beton, mortar şi pastă de ciment (la clădiri, drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2): . Agregate pentru mixturi cu sau fără lianţi hidraulici (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2): . Agregate pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (construcţii hidraulice şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

 

98/598/EC

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2): . Filere pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2): . Mixturi bituminoase (pentru utilizări în construcţia drumurilor şi în tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 13108-1:2006

EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 13108-2:2006

EN 13108-2:2006/AC:2008

EN 13108-3:2006

EN 13108-3:2006/AC:2008

EN 13108-4:2006

EN 13108-4:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006

EN 13108-5:2006/AC:2008

EN 13108-6:2006

EN 13108-6:2006/AC:2008

EN 13108-7:2006

EN 13108-7:2006/AC:2008

CPF

99/94/CE

Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular

autoclavizat (1/1):

. Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular

autoclavizat (pentru utilizări structurale)

Sistem 2+

EN 1168:2005+A3:2011

EN 12737:2005+A1:2008

EN 12794;2005+A1:2007

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008

EN 12843:2004

EN 13224:2011

EN 13225:2013

EN 13693:2004+A1:2009

EN 13747:2005+A2:2010

EN 13978-1:2005

EN 14843:2007

EN 14844:2006+A2:2011

EN 14991:2007

EN 14992:2007+A1:2012

EN 15037-1:2008

EN 15037-2+A1:2011

EN 15037-3+A1:2011

EN 15037-4+A1:20l3

EN 15050+A1:2012

EN 15258:2010

CPF

 

NOTĂ:

CP = funcţia specifică de certificare a produselor pentru construcţii

CPF = funcţia specifică de certificare a controlului producţiei în fabrică

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 602 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor”

 

Având în vedere dispoziţiile:

- art. 29621 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015;

- art. 47 şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă procedura de aplicare a prevederilor Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 602 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor”, cod 14.13.03.04, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Formularul prevăzut la art. 2 se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului de la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 4

Art. 5. - Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2015.

Nr. 2.963.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de aplicare a prevederilor Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015

 

1. Prezenta procedură se utilizează pentru aplicarea prevederilor privind exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor, potrivit dispoziţiilor Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 29621 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Procedura se aplică de către compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.

3. În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este organul fiscal la care persoana fizică are obligaţia să declare venitul din cedarea folosinţei bunurilor.

4. Persoanele fizice care nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor, potrivit Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, sunt:

a) persoanele fizice, indiferent de cetăţenie şi de domiciliul stabil sau reşedinţă, care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării. Persoanele fizice în cauză au obligaţia de a prezenta organului fiscal competent documente justificative eliberate de instituţia competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea;

b) persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi care nu beneficiază de prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

5. Pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, persoana care se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 4 depune la organul fiscal competent, direct sau prin împuternicit, Declaraţia pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, însoţită de documente care atestă faptul că se încadrează în una din situaţiile prevăzute la pct. 4, cum sunt:

a) Document portabil A1;

b) TR/R1 - Formular privind legislaţia aplicabilă;

c) PM/R0101 - Certificat privind legislaţia aplicabilă;

d) MD/RO101 - Certificat privind legislaţia aplicabilă etc.

6. Compartimentul de specialitate analizează declaraţia şi documentele justificative depuse de persoana fizică.

7.1. În situaţia în care, din documentele prezentate, se constată că respectivul contribuabil nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi exceptat de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune respingerea solicitării.

7.2. Organul fiscal competent comunică contribuabilului, potrivit Codului de procedură fiscală, respingerea motivată a solicitării de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. În aceste situaţii compartimentul de specialitate stabileşte obligaţii de plată şi emite decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor.

7.3. Decizia de impunere se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.

8.1. În situaţia în care se constată că documentaţia depusă este incompletă, organul fiscal notifică contribuabilul cu privire la necesitatea completării documentelor, conform legii.

8.2. Notificarea se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de procedură fiscală.

8.3. În cazul în care, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, contribuabilul nu se prezintă la organul fiscal competent în vederea clarificării situaţiei, solicitarea privind exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se respinge.

9. Dacă din documentele prezentate se constată că respectivul contribuabil îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi exceptat de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, compartimentul de specialitate operează în evidenţa fiscală faptul că persoana respectivă nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

10. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează inclusiv pentru luna în cursul căreia contribuabilul a îndeplinit condiţiile de scoatere din evidenţă ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

11. Pentru contribuabilii care solicită exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate odată cu înregistrarea la organul fiscal a contractului/contractelor de închiriere şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, compartimentul de specialitate nu stabileşte obligaţii de plată şi nu emite decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor.

12. Pentru contribuabilii care solicită exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ulterior înregistrării contractului/contractelor de închiriere, compartimentul de specialitate desfiinţează total sau parţial, după caz, deciziile de impunere prin care au fost stabilite obligaţii de plată privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate, de la data la care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru exceptare.

13. Actul administrativ fiscal emis ca urmare a desfiinţării totale sau parţiale a deciziei de impunere se comunică contribuabilului în conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de procedură fiscală.

14. Documentele primite de la contribuabil şi cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 2

 

ANAF

602

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor

 

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

 

Nume

Iniţiala tatălui

 

Cod de identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenume

 

 

 

 

Paşaport/Carte de Identitate

Strada

Număr

Seria Nr.

 

 

 

 

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Judeţ/Sector

 

Banca

 

 

 

 

 

Cont bancar (IBAN)

Localitate

 

Cod poştal

 

 

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Ţara

 

II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

 

Nume, prenume/Denumire

 

Cod de identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada

Număr

Bloc

Scară

Etaj

Ap.

 

 

 

 

 

 

Judeţ/Sector Localitate

Cod poştal

 

 

 

Nr. /data act împuternicire

Telefon

E-mail

 

Fax

 

 

III. DATE PRIVIND EXCEPTAREA DE LA PLATA CONTRIBUŢIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că:

 

         Deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul României.

         Am domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi nu beneficiez de prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

 

Anexez la prezenta următoarele documente justificative eliberate de instituţia competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea, care atestă calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, precum şi perioadele de asigurare în statul de reşedinţă/alt stat, însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

Având în vedere că sunt asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de reşedinţă/alt stat ……………………………… solicit exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile realizate din cedarea folosinţei bunurilor din România începând cu data de (zi/lună/an) ………………………………

 

Prin prezenta mă oblig să anunţ, în termen de 15 zile calendaristice, organul fiscal competent cu privire la orice schimbare care va surveni în cele declarate mai sus.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

 

Semnătură contribuabil

 

Semnătură împuternicit

 

 

 

 

 

 

 

Loc rezervat organului fiscal

 

 

 

 

 

Nr. înregistrare

 

Data:

 

 

 

 

 

 

 

Număr de operator de date cu caracter personal ……………….

Cod 14.13.03.04

 

ANEXA Nr. 3

 

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE

a formularului 602 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor”

 

1. Depunerea declaraţiei

Declaraţia se depune la organul fiscal competent de către persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi se încadrează în una din următoarele situaţii:

- sunt persoane fizice, indiferent de cetăţenie şi de domiciliul stabil sau reşedinţă, care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării. Persoanele fizice în cauză au obligaţia de a prezenta organului fiscal competent documente justificative eliberate de instituţia competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea;

- sunt persoane fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi care nu beneficiază de prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

Declaraţia se depune de contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, la data înregistrării contractului privind cedarea folosinţei bunurilor la organul fiscal competent sau la data când acesta îndeplineşte condiţiile legale în vederea exceptării de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi face dovada acestui fapt.

Declaraţia se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege, împreună cu documentele justificative care atestă dreptul contribuabilului de a solicita exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

2. Organul fiscal competent

Prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal la care persoana fizică are obligaţia să declare veniturile din cedarea folosinţei bunurilor.

3. Completarea declaraţiei

Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular.

Declaraţia se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit.

 

CAPITOLUL I

Date de identificare a contribuabilului

 

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicit, se va înscrie codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului sau adresa efectivă a contribuabilului, conform legii.

Banca, Cont bancar (IBAN) - se înscrie denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

 

CAPITOLUL II

Date de identificare a împuternicitului

 

Se completează cu datele de identificare a împuternicitului numai în cazul în care declaraţia se depune de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor art. 18 din Codul de procedură fiscală.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal al împuternicitului, conform legii.

Instituţia bancară/Codul IBAN al contului - se înscrie denumirea instituţiei bancare din România la care contribuabilul şi-a deschis contul, precum şi codul IBAN al contului.

Nr./dată act împuternicire - se înscrie numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

 

CAPITOLUL III

Date privind exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

 

Se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de contribuabil exceptat de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015.

Se completează cu denumirea documentelor justificative, pe care contribuabilul le anexează la declaraţie.

Documentele justificative emise în limbi străine vor fi însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

Documentele justificative care atestă că persoana nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pot fi:

- Documentul portabil A1 care dovedeşte menţinerea titularului la sistemul de securitate socială al statului de care aparţine instituţia emitentă, în situaţia persoanelor aflate sub incidenţa regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială;

- Formular privind legislaţia aplicabilă în situaţia persoanelor aflate sub incidenţa acordurilor în domeniul securităţii sociale la care România este parte, completat de instituţia competentă a statului respectiv.

Documentele se prezintă în copie şi original. Copia se certifică de organul fiscal „conform cu originalul”, iar originalul se restituie contribuabilului.

În situaţia depunerii cererii prin poştă, documentele justificative se vor anexa în copie legalizată.

 

ANEXA Nr. 4

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului

 

Denumire: „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor” (602)

1. Cod: 14.13.03.04

2. Format: A4/t2

3. U/M: seturi

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează în vederea exceptării de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din România.

7. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz.

8. Circulă:

            - originalul, la organul fiscal competent;

            - copia, la contribuabil.

9. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.