MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 889/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 889         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 26 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

104. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 100/2015 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor ca urmare a cererii de demisie şi numirea unui secretar general adjunct interimar

 

DECRETE

 

872. - Decret privind conferirea unor decoraţii 

 

873. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

874. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

875. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

56. - Ordonanţă de urgentă privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

307. - Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 303/2015 privind eliberarea doamnei Maria Magdalena Grigore, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.104. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a clădirii W, corp C1, din municipiul Galaţi, Str. Domnească nr. 102, judeţul Galaţi

 

2.425. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurii de verificare şi contrai privind schema de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015

 

HOTARARI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 100/2015 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor ca urmare a cererii de demisie şi numirea unui secretar general adjunct interimar

În temeiul art. 251 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 2 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 100/2015 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor ca urmare a cererii de demisie şi numirea unui secretar general adjunct interimar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 18 noiembrie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Până la numirea unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor, domnul Georgică Tobă, şef de departament al Departamentului legislativ asigură şi interimatul funcţiei de secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor începând cu data prezentei hotărâri.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2015.

Nr. 104.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, având în vedere propunerea preşedintelui Academiei Române,

în semn de înaltă apreciere pentru excelenţa de care au dat dovadă în întreaga lor activitate închinată dezvoltării ştiinţei, pentru promovarea activă a culturii şi valorilor româneşti, precum şi pentru contribuţia de durată avută în îndeplinirea obiectivelor Academiei Române,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Ofiţer:

- domnului academician Ionel Valentin Vlad, preşedinte al Academiei Române;

- domnului academician Cristian Ioan D. Hera, vicepreşedinte al Academiei Române.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler.

- domnului academician Bogdan C. Simionescu, vicepreşedinte al Academiei Române;

- domnului academician Florin Gheorghe Filip, vicepreşedinte al Academiei Române (2000-2010);

- domnului academician Gheorghe Benga;

- domnului academician Emil Burzo;

- domnului academician Leon Dănăilă;

- domnului academician Solomon Marcus;

- domnului academician Nicolae Panin;

- domnului academician Marius Sabin Peculea;

- domnului academician Ioan-Aurel Pop;

- domnului academician Dumitru Radu Popescu;

- domnului academician Nicolae N. Săulescu.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer domnului profesor universitar doctor Nicolae-Victor Zamfir, membru corespondent al Academiei Române.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului profesor universitar doctor arhitect Şerban Sturdza, membru corespondent al Academiei Române.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2015.

Nr. 872.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

cu prilejul împlinirii a 25 de ani de activitate a „Radio France Internationale” în ţara noastră, în semn de apreciere pentru profesionalismul, obiectivitatea şi dăruirea puse în realizarea actului jurnalistic, impunându-se, pe această cale, ca un exemplu de abordare responsabilă a informaţiei,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria F „Promovarea culturii”, postului „Radio France Internationale România”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2015.

Nr. 873.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia semnificativă pe care a avut-o la dezvoltarea relaţiilor de cooperare, pe multiple planuri, dintre România şi Japonia,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelenţei Sale domnului Keiji Yamamoto, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Japoniei în România.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2015.

Nr. 874.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.068/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 22 decembrie 2015, doamna Ştefana Făşie, judecător la Judecătoria Râmnicu Vâlcea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2015.

Nr. 875.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

 

Ţinând seama de faptul că, în urma incendiului din data de 30 octombrie 2015 de la clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, a rezultat un număr mare de victime, aflate în prezent atât în unităţile sanitare publice din România, cât şi în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în state terţe,

având în vedere că evoluţia stării de sănătate a victimelor impune ca măsură transferul persoanelor pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate,

în considerarea faptului că este necesară asigurarea susţinerii din bugetul Ministerului Sănătăţii a cheltuielilor aferente tratamentului în străinătate pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti,

luând în considerare necesitatea de a asigura accesul la tratament în străinătate pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment, se impune reglementarea de urgenţă a cadrului legal pentru continuarea tratamentului acordat în regim de spitalizare în unităţi sanitare publice din România.

Având în vedere situaţia excepţională, cauzată de numărul mare de victime, ce necesită acordarea de îngrijiri medicale în aceeaşi specialitate, s-a impus necesitatea transferului în vederea tratamentului unor victime rezultate în urma incendiului în clinici din străinătate.

Ţinând cont de faptul că neadoptarea acestui act normativ ar avea consecinţe directe asupra sănătăţii şi vieţii persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată, prin neasigurarea accesului în timp util la tratamentul medical în străinătate în perioada 2015-2016, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata din bugetul Ministerului Sănătăţii a cheltuielilor aferente tratamentului în străinătate pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, denumite în continuare victime, care beneficiază de tratament medical în străinătate în perioada 2015-2016, în continuarea tratamentului acordat în regim de spitalizare în unităţi sanitare publice din România.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cheltuielile care se decontează din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi/sau din donaţii/sponsorizări.

(3) Lista persoanelor şi elementele de identificare ale victimelor se întocmesc de către Ministerul Sănătăţii, în baza datelor transmise de unităţile sanitare publice din România.

(4) Lista unităţilor sanitare în care se acordă tratament medical în străinătate pentru persoanele prevăzute la alin. (3) se întocmeşte de către Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile de specialitate, şi se pune la dispoziţia Ministerului Sănătăţii.

Art. 2. - (1) Plata cheltuielilor reprezentând contravaloarea tratamentelor medicale, inclusiv contribuţia personală a victimei, stabilită în conformitate cu legislaţia naţională a statelor în care se acordă tratament medical de către unităţile sanitare din străinătate, precum şi a transportului medical specializat se realizează la solicitarea victimei/însoţitorului.

(2) Prin însoţitor se înţelege un membru al familiei victimei, rudă a acestuia, indiferent de gradul de rudenie, sau orice altă persoană care îşi asumă responsabilităţile conform unei declaraţii pe propria răspundere.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită, în mod obligatoriu, de următoarele documente:

a) fotocopia oricărui document care face dovada identităţii victimei şi fotocopia actului de identitate a însoţitorului, dacă cererea este întocmită de însoţitor;

b) documente de plată şi medicale emise de către unităţile sanitare prevăzute la art. 1 alin. (4), din care să rezulte contravaloarea tratamentului medical acordat, inclusiv contribuţia personală a victimei stabilită în conformitate cu legislaţia naţională a statelor în care se acordă tratament medical, după caz, numele victimei şi elementele de identificare ale acesteia, contul bancar al unităţii sanitare şi perioada de tratament medical;

c) fotocopii ale documentelor emise de către unităţile sanitare privind transferul în alte unităţi sanitare, după caz;

d) declaraţia pe propria răspundere a victimei/însoţitorului prin care îşi asumă faptul că nu beneficiază de acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor solicitate din alte surse. În situaţia în care aceste cheltuieli au fost suportate parţial din alte surse, în declaraţia pe propria răspundere se menţionează cuantumul sumei de care a beneficiat şi suma care urmează a fi suportată de la bugetul de stat;

e) certificat/document constatator al decesului, după caz.

Art. 3. - (1) Plata tratamentelor medicale prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează direct în contul unităţii sanitare din străinătate, la cursul Băncii Naţionale a României din data plăţii.

(2) Metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2015.

Nr. 56.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 303/2015 privind eliberarea doamnei Maria Magdalena Grigore, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Decizia prim-ministrului nr. 303/2015 privind eliberarea doamnei Maria Magdalena Grigore, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 25 noiembrie 2015, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„DECIZIE

privind eliberarea doamnei Maria Magdalena Grigore, la cererea ministrului transporturilor, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor”

2. Teza I a preambulului va avea următorul cuprins:

„Având în vedere propunerea ministrului transporturilor, formulată prin Adresa nr. 43.848 din 19 noiembrie 2015, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/6.510 din 19 noiembrie 2015”.

3. Articolul unic va avea următorul cuprins:

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Maria Magdalena Grigore se eliberează, la cererea ministrului transporturilor, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2015.

Nr. 307.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a clădirii W, corp C1, din municipiul Galaţi, Str. Domnească nr. 102, judeţul Galaţi

 

Având în vedere Referatul nr. 3.072 din 12 februarie 2015 de aprobare a proiectului de Ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a clădirii W, corp C1, din municipiul Galaţi, Str. Domnească nr. 102, judeţul Galaţi,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 pct. 1 lit. a) şi ale art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

şi al prevederilor art. 11 alin, (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se clasează în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, clădirea W, corp C1, din municipiul Galaţi, Str. Domnească nr. 102, judeţul Galaţi, cu codul în Lista monumentelor istorice GL-ll-m-B-21101.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

 

Bucureşti, 12 februarie 2015.

Nr. 2.104.

 

ANFXĂ

 

ZONA DE PROTECŢIE

a clădirii W, corp C1, din municipiul Galaţi, Str. Domnească nr. 102, judeţul Galaţi

 

Coordonatele punctelor de contur:

 

Nr.

Coordonate stereo 70

Coordonate stereo 70

crt.

Nord (X)

Est (Y)

1.

443114,5508

738974,817

2.

443125,2

738997,093

3.

443083,71

739017,379

4.

443072,667

738994,835

5.

443073,061

738994,663

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de verificare şi control privind schema de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 162.957 din 24 noiembrie 2015 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii şi al Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015 şi al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de verificare şi control privind schema de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2015.

Nr. 2.425.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.