MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 894/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 894         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 27 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

101. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Noi avantaje pentru consumatorii de energie - COM (2015) 339

 

102. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieţei energiei COM (2015) 340

 

103. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce priveşte eficienţa energetică şi de abrogare a Directivei 2010/30/UE - COM (2015)341

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 682 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

308. - Decizie privind numirea doamnei Anca Păduraru-Niculescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

309. - Decizie privind aplicarea mobilităţii domnului Lucian Dumitru din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

310. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Reia Nicoleta Ştefan eseu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

311. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Cosmin Cătălin Olteanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

36. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu tema 375 de ani de la tipărirea Pravilei de la Govora

 

HOTARARI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Noi avantaje pentru consumatorii de energie - COM (2015) 339

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4o19/819 adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 17 noiembrie 2015t Camera Deputaţilor:

1. Salută obiectivul de a-i ajuta pe consumatori să înţeleagă informaţiile de pe facturile la energie, prin evaluarea modului în care se pot îmbunătăţi claritatea şi comparabilitatea conţinutului facturilor.

2. Salută atenţia specială pentru gestionarea şi protecţia datelor consumatorilor de energie.

3. Salută atenţia acordată consolidării legăturii dintre cercetare, inovare şi industrie pentru a se stimula concurenţa la nivel internaţional în ceea ce priveşte locuinţele inteligente şi tehnologiile de reţea inteligente, în cooperare cu toţi actorii de pe piaţă.

4. Recomandă ca renovarea clădirilor în scopul creşterii eficienţei energetice să nu fie realizată cu preţul afectării microclimatului, iar parametrii de microclimat să fie interpretaţi şi din această perspectivă.

5. Recomandă Comisiei să întreprindă acţiunile necesare pentru asigurarea liberei concurenţe şi a unei oferte suficiente pe piaţa contoarelor inteligente, pentru care este de aşteptat să crească cererea (se preconizează că 72% dintre consumatorii europeni vor avea contoare de energie inteligente până în anul 2020).

6. Salută preocuparea pentru schimbarea simplă, rapidă şi sigură din punct de vedere tehnic a furnizorului, precum şi pentru obiectivul, asumat împreună cu statele membre, de scurtare a timpului necesar pentru schimbarea furnizorului. În consens cu Comisia Europeană, susţine importanţa contracarării practicii barierelor administrative sau contractuale în calea schimbării contractului de energie. Sunt de amintit, în acest context, dreptul consumatorului de a denunţa unilateral contractul cu un preaviz cât mai scurt, precum şi modalitatea de încetare a contractului.

7. Propune Comisiei Europene să investigheze posibilitatea introducerii în circuitul civil a energiei obţinute autonom (off-grid) sau în microcentrale comunitare.

8. Propune Comisiei Europene să analizeze modalităţile de încurajare a reţelelor locale şi a sistemelor autonome (off-grid) la voltaj redus şi de producere a echipamentelor electrice de uz casnic ce funcţionează la voltaj redus (12 sau 24 V). Pentru a conserva şi stimula concurenţa, această încurajare ar putea să se bazeze atât pe granturi, cât şi pe mecanisme de piaţă.

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2015.

Nr. 101.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieţei energiei COM (2015) 340

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/820 adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 17 noiembrie 2015, Camera Deputaţilor:

1. Recomandă explorarea, în continuare, cu mai multă insistenţă a potenţialului oferit de sistemele autonome de obţinere a energiei (off-grid). Comunicarea este configurată pe ipoteza separării producătorului de energie de consumator, fapt care este infirmat cel puţin de realitatea sistemelor solare autonome (off-grid). Avansul în tehnica de control, în tehnologiile de obţinere a celulelor solare şi în preţul acumulatorilor de mare eficienţă, cum ar fi cei Li-ion, a făcut ca astfel de reţele să devină deosebit de atractive.

2. Recomandă investigarea impactului asupra pieţei de energie generat de creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii, ca urmare a accesului la tehnologii ieftine şi eficiente energetic, capabile de rentabilitate economică la scară mică (un exemplu fiind imprimarea 3D). În acelaşi sens este de menţionat şi evoluţia modelului de distribuţie geografică a consumului, ca parte a obiectivului de flexibilitate a pieţei de energie subliniat de comunicare.

3. Recomandă identificarea efectelor de generare a profitului ocazional de către scăderile de preţ ale energiei electrice în vederea stabilirii unor eventuale mecanisme de contracarare, astfel încât reducerea preţului unitar să se regăsească preponderent în scăderea valorii facturii plătite de consumatorul final.

4. Recomandă explorarea potenţialului formelor avansate de energie, cum ar fi cea din spaţiul cosmic, pentru conturarea unor strategii pe termen lung în această direcţie.

5. Salută şi apreciază interesul acordat standardelor de fiabilitate ale sistemului, atât în perspectivă unională, cât şi naţională.

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor ari, 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2015.

Nr. 102.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce priveşte eficienţa energetică şi de abrogare a Directivei 2010/30/UE - COM (2015) 341

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/821 adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 17 noiembrie 2015, Camera Deputaţilor:

1. Recomandă Comisiei Europene să consulte specialiştii în domeniu pentru a se asigura că informaţiile furnizate pentru etichetare sunt comparabile la aceeaşi categorie de produse şi ţin seama de deosebirile dintre tipurile de tehnologii pentru funcţia de bază şi de cele implementate suplimentar, special pentru sporirea eficienţei energetice.

2. Recomanda afişarea atenţionării că în situaţii reale consumul poate să varieze dincolo de ceea ce este de aşteptat prin perspectiva ciclului de funcţionare, deoarece depinde şi de modelul de consum individual.

3. Solicită furnizarea de asigurări procedurale în ce priveşte rezistenţa la tentative de fraudare a etichetării.

4. Propune luarea în considerare a armonizării minimale la nivelul Uniunii a etichetelor voluntare ce nu intră sub incidenţa cadrului pentru etichetarea în ceea ce priveşte eficienţa energetică prevăzut în prezenta comunicare.

5. Propune informarea publicului cu privire la legătura cu TTIP (Parteneriatul transatlantic pentru comerţ şi investiţii) a noului sistem de etichetare.

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2015.

Nr. 103.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 682

din 20 octombrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, excepţie ridicată de Lengyel Gergo Attila în Dosarul nr. 3.174/255/2014 al Judecătoriei Marghita şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 375D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Încheierea din 18 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 3 174/255/2015, Judecătoria Marghita a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, excepţie ridicată de Lengyel Gergo Attila într-o cauză penală aflată în procedura camerei preliminare.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile legale menţionate sunt neconstituţionale, deoarece creează situaţii defavorabile persoanelor condamnate după cum acestea au primit anterior o pedeapsă cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei sau o pedeapsă cu suspendarea sub supraveghere. Totodată, este afectat şi principiul aplicării globale a legii penale mai favorabile astfel consacrat prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 265 din 6 mai 2014, impunând efectiv în speţa dedusă judecăţii aplicarea legii defavorabile referitoare la revocarea suspendării (potrivit vechiului Cod penal) după ce pentru încadrarea juridică se aplică legea mai favorabilă (noul Cod penal).

6. Judecătoria Marghita opinează că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. Astfel, presupunându-se că, pentru fapta comisă (faptele comise) în interiorul termenului de încercare, ambilor inculpaţi li s-ar aplica pedeapsa amenzii penale, pentru cel condamnat cu suspendarea condiţionată este obligatorie revocarea suspendării, în timp ce pentru cel condamnat cu suspendarea executării sub supraveghere nu este obligatorie.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, care au următorul conţinut: “(2) Regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzute la alin. (1), inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia, este cei prevăzut de Codul penal din 1969. “

11. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi art. 124 alin. (2) referitor la unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în fapt, prin Sentinţa penală nr. 71 din 18 ianuarie 2013, autorul excepţiei a fost condamnat la pedeapsa de 7 luni închisoare cu aplicarea art. 81 din Codul penal din 1969, respectiv cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, întrucât a săvârşit infracţiunea de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice. Totodată a fost luată măsura anulării permisului de conducere şi s-a stabilit termenul de încercare de 2 ani şi 7 luni. Cu toate acestea, deşi avea permisul de conducere anulat, la data de 18 mai 2013 autorul excepţiei a condus din nou un autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice având o îmbibaţie de 1,50 gr.%, formându-se Dosarul penal nr. 738/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, în care la data de 16 decembrie 2014 a fost emis rechizitoriul. Aflându-se în procedura camerei preliminare, Lengyel Gergo Attila a invocat prezenta excepţie de neconstituţionalitate.

13. Cu privire la criticile formulate Curtea constată că prin Decizia nr. 648 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 14 ianuarie 2015, a statuat că situaţia tranzitorie în care se află şi autorul excepţiei din prezenta cauză este reglementată de art. 15 din Legea nr. 187/2012. Potrivit art. 81 alin. 1 din Codul penal din 1969, instanţa putea dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate persoanei fizice pe o anumită durată, dacă erau întrunite anumite condiţii prevăzute de lege. Durata suspendării condiţionate a executării pedepsei constituia termen de încercare pentru condamnat şi se compunea din cuantumul pedepsei închisorii aplicate, la care se adăuga un interval de timp de 2 ani. Dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat săvârşea din nou o infracţiune, pentru care se pronunţa o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, potrivit art. 83 alin. 1 din Codul penal din 1969, instanţa revoca suspendarea condiţionată, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopea cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. La stabilirea pedepsei pentru infracţiunea săvârşită după rămânerea definitivă a hotărârii de suspendare nu se mai aplica sporul prevăzut de lege pentru recidivă.

14. Aşa fiind, Curtea a constatat că instituţia suspendării condiţionate a executării pedepsei nu se mai regăseşte în Codul penal intrat în vigoare la 1 februarie 2014. Având în vedere că instituţia suspendării condiţionate a executării pedepsei nu a mai fost preluată în noua reglementare, iar această instituţie priveşte modul de executare a pedepsei, Curtea a apreciat că, din perspectiva aplicării legii penale în timp, este justificat ca regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei, precum şi motivele care pot duce la revocarea măsurii să fie supuse legii în vigoare de la momentul aplicării acesteia.

15. Cât priveşte critica referitoare la crearea unui regim discriminatoriu între persoanele a căror pedeapsă a fost suspendată condiţionat şi persoanele a căror pedeapsă a fost suspendată sub supraveghere, Curtea constată că o problemă similară a fost analizată prin Decizia nr. 221 din 2 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 15 iunie 2015, paragrafele 16,17, ocazie cu care s-a reţinut că, fiind în prezenţa unor instituţii juridice diferite, şi regimul juridic diferit reglementat de către legiuitor este justificat. În aceste condiţii, diferenţa de tratament juridic aplicabilă persoanelor aflate în ipoteza celor două norme legale este justificată tocmai de faptul că acestea nu se află în situaţii juridice similare.

16. Distinct de aceste argumente care îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă, Curtea mai constată că în ce priveşte principiul egalităţii, în mod constant, în jurisprudenţa sa, a statuat că situaţiile în care se află anumite categorii de persoane trebuie să difere în esenţă pentru a se justifica deosebirea de tratament juridic, iar această deosebire de tratament trebuie să se bazeze pe un criteriu obiectiv şi raţional. Această soluţie este în concordanţă şi cu jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, conform căreia orice diferenţă de tratament, făcută de stat între indivizi aflaţi în situaţii analoage, trebuie să-şi găsească o justificare obiectivă şi rezonabilă. În cauza de faţă, persoanele nu se regăsesc în situaţii identice (unele persoane au fost condamnate cu suspendarea condiţionată a aplicării pedepsei, iar altele cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere), astfel că se justifică în mod obiectiv şi rezonabil tratamentul juridic neomogen la care se referă autorul excepţiei, principiul egalităţii în faţa legii presupunând instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite. Aceleaşi raţiuni sunt valabile şi în ce priveşte raportarea aceloraşi critici la dispoziţiile constituţionale ale art. 124 alin. (2).

17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicata de Lengyel Gergo Attila în Dosarul nr. 3.174/255/2014 al Judecătoriei Marghita şi constată că dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Marghita şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 20 octombrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Anca Păduraru-Niculescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Anca Păduraru-Niculescu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2015.

Nr. 308.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii domnului Lucian Dumitru din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere solicitarea motivată a ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, formulată prin Adresa nr. 231.756 din 18 noiembrie 2015, acordul scris al domnului Lucian Dumitru cu privire la aplicarea mobilităţii, precum şi prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), ale art. 30 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Lucian Dumitru i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2015.

Nr. 309.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Reia Nicoleta Ştefănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere propunerea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, formulată prin Adresa nr. 231.756 din 18 noiembrie 2015, precum şi Avizul favorabil nr. 57.526/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Reia Nicoleta Ştefănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Reia Nicoleta Ştefănescu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacanta din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2015.

Nr. 310.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Cosmin Cătălin Olteanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului

 

Având în vedere cererea domnului Cosmin Cătălin Olteanu, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/6.660 din 24 noiembrie 2015,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 2 decembrie 2015, domnul Cosmin Cătălin Olteanu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2015.

Nr. 311.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu tema 375 de ani de la tipărirea Pravilei de la Govora

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 23 noiembrie 2015, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic un set de monetărie cu tema 375 de ani de la tipărirea Pravilei de la Govora.

Setul de monetărie va conţine monedele româneşti aflate în circulaţie de 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 bani şi comemorative de 50 bani (Aurel Vlaicu, Mircea cel Bătrân, Neagoe Basarab, Vladislav I Vlaicu şi 10 ani de la denominarea monedei naţionale), precum şi o medalie din argint.

Art. 2. - Caracteristicile medaliei din argint sunt următoarele:

 

Metal

argint

Titlu

800%o

Formă

rotundă

Diametru

28 mm

Greutate

15,5 g

Calitate

proof

Cant

neted

 

Aversul prezintă imaginea şi numele mănăstirii Govora, inscripţiile “PRAVILA DE LA GOVORA” şi “1640” - anul tipăririi pravilei.

Reversul redă portretul, numele şi anii de domnie ai voievodului Matei Basarab şi reprezentarea stemei Ţării Româneşti din Pravila de la Govora.

Art. 3. - Medalia din argint şi monedele care alcătuiesc setul sunt realizate în condiţii de calitate proof.

Art. 4. - Setul de monetărie va fi prezentat sub formă de pliant, introdus intr-un etui, piesele componente fiind încastrate în locaşuri speciale.

Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu tema 375 de ani de la tipărirea Pravilei de la Govora se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur-Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 19 noiembrie 2015.

Nr. 36.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.