MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI ?Nr. 734/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 734         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 1 octombrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

58. - Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social şi Comitetul Regiunilor - O agendă europeană privind imigraţia COM (2015) 240 final

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

490/2.579/1.144. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 712/634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului operaţional “Dezvoltarea capacităţii administrative”

 

5.268. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

2.231. - Decizie privind retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii PENTA- INTERNATIONAL INSURÂNCE REINSURANCE BROKER - S.R.L.

 

2.233. - Decizie privind sancţionarea Societăţii INSURANCE MIX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

7. - Hotărâre privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2015

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social şi Comitetul Regiunilor - O agendă europeană privind migraţia COM (2015) 240 final

 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/356 din 28 septembrie 2015, în temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Salutăm orientările trasate de Consiliile Europene la reuniunile din aprilie şi din iunie a.c. cu obiectivul de a găsi soluţii pentru gestionarea fenomenului migraţiei, cu o amploare fără precedent, care afectează întreaga UE. Totodată, salutăm măsurile stabilite, cu răspunsuri la nivel european, subliniind totodată că acestea trebuie susţinute de flexibilitate şi de principiul voluntariatului. Suntem de acord că este necesară o abordare echilibrată şi globală din punct de vedere geografic a acestui fenomen, bazată pe solidaritate şi responsabilitate.

Am examinat cu multă atenţie prevederile unei abordări integrate lansate în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - “O agendă europeană privind migraţia”- COM 240, care cuprinde acţiuni concentrând toate dimensiunile unei abordări globale şi sistemice. Este necesar efortul Comisie] Europene de a adopta o abordare integrată pentru politica de migraţie şi de acordare a azilului şi asigurarea unei mai bune aplicări şi implementări ale instrumentelor juridice ale UE în vigoare. Subliniem necesitatea valorificării pe deplin a instrumentelor deja existente, cum ar fi schimbul de informaţii şi cooperare operaţională transfrontalieră.

Considerăm că este esenţial ca accentul prioritar să fie pus asupra principalelor cauze care generează fenomenul migraţionist şi stabilirea unei cooperări mai eficiente între UE şi ţările terţe, însă cu menţinerea naturii voluntare a activităţilor solidare şi a procesului decizional cu privire la migraţie, la nivelul statelor membre.

Remarcăm obiectivele stabilite de Comisie pentru relocarea, pe bază de voluntariat a unui număr de migranţi aflaţi în Italia şi Grecia la care participă toate statele, având un caracter temporar şi chiar excepţional. În acelaşi timp, remarcăm ţinta de relocare, de asemenea pe baze voluntare, a unui număr de persoane dislocate care au nevoie în mod clar de protecţie internaţională.

În acelaşi timp, ne exprimăm dezacordul faţă de utilizarea unor mecanisme obligatorii, fără a ţine seama de particularităţile fiecărui stat, în cazul relocării intra-UE şi extra-UE, şi subliniem că aceste măsuri nu abordează cauzele profunde ale migraţiei masive, dar au creat deja un efect advers, de stimulare a migraţiei. În acest context, reiterăm importanţa ca statele membre să deţină în continuare principala responsabilitate pentru politici în domeniul migraţiei şi acordării azilului, incluzând dreptul de decizie în aceste domenii.

Deşi statele membre nu sunt pregătite pentru comunitarizarea competenţelor naţionale în domeniul controlului de frontieră, atunci când este vorba de stabilirea unor standarde, la nivelul Uniunii, în privinţa managementului frontierei, considerăm că o asemenea iniţiativă este benefică. Încurajăm intensificarea discuţiilor pe acest subiect şi susţinem luarea în considerare a rezultatelor sub egida Forumului Statelor Schengen cu Frontiere Externe Terestre, ce a demarat deja activităţi în acest sens.

Având în vedere valul migraţionist, ca urmare a situaţiei ţărilor din Africa şi Orientul Mijlociu, este necesară contribuţia statelor membre pentru susţinerea unor iniţiative la nivel european şi, în acest sens, încurajăm ca toate statele membre să aibă un rol activ atât în lupta împotriva cauzelor care determină acest fenomen, cât şi în securizarea graniţelor externe. Considerăm că iniţiativele pe termen lung în ţările de origine sunt acelea care, cu adevărat, pot ajuta să rezolve problemele legate de sursa migraţiei: lupta împotriva sărăciei, construcţia unei structuri sustenabile a economiilor, implementarea şi promovarea unor transformări democratice, de stabilitate ar oferi o perspectivă solidă.

Apreciem menţinerea ca prioritate a acţiunilor ce vizează cauzele profunde ale migraţiei şi considerăm că eforturile Uniunii privind acordarea de asistenţă ţărilor şi regiunilor afectate de sărăcie, insecuritate sau ai căror cetăţeni se confruntă cu persecuţii şi abuzuri în materie de drepturile omului trebuie să fie în continuare susţinute. În acelaşi sens, în strânsă legătură CU aplicarea principiilor Abordării Globale privind Migraţia şi Mobilitatea (GAMM) şi politica europeană de vecinătate, este necesar ca Uniunea să implementeze cele mai adecvate programe şi să întărească cooperarea cu ţările de tranzit, care joacă un rol crucial în limitarea plecărilor masive spre Europa, în cele mai multe cazuri, cu riscuri majore asupra vieţii persoanelor implicate.

Se impune o cooperare eficientă, cu un sprijin direct şi care să asigure stabilitatea în ţările de origine şi de tranzit a migranţilor, asigurând echilibrul măsurilor propuse, atât cu privire la ruta mediteraneană, cât şi cu privire la cea balcanică, precum şi în cazul unor evenimente similare din Ucraina. Astfel, se impune considerarea serioasă a riscurilor generate de un posibil val de migraţie inclusiv dinspre ţările din vecinătatea estică a UE şi măsuri pentru protejarea securităţii naţionale a statelor membre.

Subliniem că este necesară o politică eficientă de retuenare, pentru o funcţionare corespunzătoare a sistemului comun şi necesitatea unei adeziuni clare la regulile existente pentru acordarea azilului de către toate statele membre. Susţinem propunerea Comisiei Europene pentru o monitorizare eficientă şi utilitatea asistenţei sale pentru statele membre în acest proces.

În contextul deciziilor Consiliului European care a stabilit măsuri concrete pentru a împiedica pierderea de vieţi omeneşti pe mare, metode de a combate traficul ilegal de migranţi, intensificarea cooperării cu ţările de origine şi de tranzit, respectând totodată dreptul de a acorda azil, remarcăm răspunsul ferm prin cele 4 priorităţi-cheie ale Comunicării Comisiei Europene: reducerea stimulentelor pentru migraţia ilegală, salvarea de vieţi şi securizarea frontierelor externe, o politică comună pentru azil, o nouă politică în materie de migraţie legală.

Atragem atenţia că orice măsuri care ar pune în pericol funcţionarea zonei Schengen ar prejudicia libera circulaţie, un obiectiv realizat cu mari eforturi de către statele membre pe parcursul construcţiei UE. La acest moment, migraţia este o prioritate-cheie a decidenţilor UE, dar soluţiile trebuie găsite în politici adecvate în domeniul migraţiei, securizarea graniţelor, şi nu prin reintroducerea controalelor sau prejudicierea aplicării acquis-ului Schengen. Măsurile propuse nu trebuie să determine niciun fel de restricţii liberei circulaţii a cetăţenilor UE.

În contextul efortului UE, solidaritatea României faţă de statele membre s-a manifestat vizibil, prin angajamentul de a participa atât la mecanismul de relocare intra-UE, cât şi la relocarea extra-UE, peste capacitatea sa efectivă de primire şi integrare a migranţilor.

Salutăm măsurile la nivel european de securizare a frontierelor externe anunţate de Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Agenda europeană privind securitatea UE - COM 185, implementând astfel noi politici de securitate internă, pentru consolidarea cooperării şi a schimbului de informaţii. Acţionăm în comun, în vederea aplicării politicii de solidaritate în contextul respectării drepturilor fundamentale.

România acţionează deja ca stat membru Schengen, fie că vorbim despre securizarea graniţelor UE sau folosirea sistemului SIS şi implicarea în operaţiuni FRONTEX sau de trimiterea unor ofiţeri români de poliţie în alte state membre pentru a participa la misiuni temporare în afara graniţelor ţării, în ciuda faptului că nu a fost luată nicio decizie în sensul eliminării controalelor la frontierele interne.

România este solidară atât cu acei migranţi ale căror drepturi fundamentale au fost cu adevărat afectate, cât şi cu statele membre care se confruntă cu o migraţie masivă, în ciuda faptului că nu suntem ţară Schengen, deşi îndeplinim criteriile stabilite de acquis-ul Schengen încă din 2011. Exprimăm speranţa că statele membre s-au convins că gestionăm frontierele externe ale UE în mod responsabil şi performant, cu atât mai mult cu cât avem a două graniţă externă UE ca mărime şi ţinând cont de existenţa conflictelor îngheţate în regiune.

Nu mai puţin, atragem atenţia asupra necesităţii asigurării stabilităţii în estul Europei, asupra pericolului unor valuri migraţioniste din această regiune şi a necesităţii unei apropieri cât mai profunde a unor ţări din vecinătatea estica de valorile UE.

Susţinem deopotrivă întărirea rolului FRONTEX în ceea ce priveşte operaţiunile de returnare anunţate în Comunicarea Comisiei şi încurajăm executivul european să propună viziunea şi detaliile concrete aferente acestor noi competenţe. În paralel, este necesară o detaliere a acţiunilor pentru clarificarea demersurilor în sensul întăririi coordonării UE în ceea ce priveşte competenţele costiere ale statelor membre.

Plecând de la rata mică a returnărilor efective din totalul deciziilor de returnare emise (39,2%), susţinem continuarea eforturilor, atât la nivelul Uniunii, cât şi bilateral, pentru identificarea mijloacelor adecvate de determinare a statelor terţe să îşi reprimească propriii cetăţeni.

În acest sens, aşteptăm primele rezultate ale Proiectului-pilot pe returnare care poate să contureze noi repere pentru viitoarele negocieri ale acordurilor de readmisie. Aplicarea uniformă a prevederilor Directivei returnare a fost încă de la adoptare (2008) şi continuă să rămână o provocare, dar şi o responsabilitate pentru toate statele membre. Ne exprimăm convingerea că Manualul privind returnarea va aduce clarificările necesare pentru aplicarea eficientă a procedurilor de returnare şi în speţele care nu au o reglementare expresă, va asigura instrucţiunile şi recomandările necesare în materie de cele mai bune practici ale statelor membre.

Remarcăm faptul că migraţia legală poate, în condiţii clare şi bine stabilite, aduce beneficii Uniunii Europene, pe piaţa forţei de muncă, pentru evitarea îmbătrânirii populaţiei Europei, consolidarea sistemului de asigurări sociale şi mai ales pentru creşterea sustenabilităţii economiei Uniunii Europene. Revizuirea Directivei privind Cartea Albastră trebuie să asigure mai multă atractivitate pentru cetăţenii înalt calificaţi. Remarcăm Insă că sunt necesare programe de integrare şi de inserţie profesională şi demersuri corespunzătoare în cazul recunoaşterii calificărilor. Suntem de acord cu atragerea lucrătorilor pe teritoriul Uniunii Europene pentru completarea necesarului de forţă de muncă, cu efecte benefice pentru Uniunea Europeană în competiţia strânsă cu celelalte puteri economice.

Acţiunile de integrare a imigranţilor trebuie însă însoţite de analize de impact solide la nivelul sistemelor de educaţie, de sănătate şi, nu în ultimul rând, asupra pieţei muncii. Fiind un număr mare de migranţi, la acest moment, statele membre se confruntă cu deficienţe în estimarea categoriilor de vârstă şi evaluarea serviciilor necesare.

Atragem atenţia că nu toate statele membre au programe de educaţie gratuite în limbi de circulaţie internaţională. În România, în principiu, sistemul are capacitatea de a asigura o ofertă în concordanţă cu nevoile, dar această capacitate este dependentă de zonele geografice în care se va realiza relocarea, asigurând totodată manuale şi cursuri de iniţiere în limba română. Mai mult, sprijinul UE ar fi necesar în sensul că au fost identificate nevoi suplimentare de finanţare pentru sistemele de sănătate, cu atât mai mult cu cât serviciile medicale de urgenţă sunt acordate gratuit, iar un val suplimentar de persoane va pune o presiune mai mare pe accesul la serviciile medicale, deja confruntate cu problema resurselor financiare.

Remarcăm cu îngrijorare creşterea fluxului migrator care creează o anumită presiune socio-culturală şi dificultăţi de integrare, apreciind că, pe termen lung, sunt necesare măsuri profunde atât pentru imigranţi, cât şi pentru comunităţile care îi vor integra. De aceea, susţinem că măsurile de urgenţă trebuie să îşi menţină caracterul temporar, iar durata ar trebui estimată iniţial şi apoi periodic şi nu ar trebuie extinsă decât pe criterii obiective, evitând cazurile migranţilor care urmăresc avantajele economice din statele membre şi descurajând migraţia ilegală.

Mai mult, subliniem că este necesar un sistem unitar pentru acordarea azilului şi remarcăm, în acelaşi timp, că sunt necesare modificări profunde ale legislaţiei naţionale care să permită migranţilor să intre în legalitate, ca exemplu fiind accesul la piaţa muncii. Remarcăm că Uniunea Europeană nu este pregătită pentru a asimila migraţii, existând discrepanţe culturale majore şi, totodată, din cauza necesităţii de a adapta diferitele sisteme, de la cel educaţional până la acela al asigurărilor de sănătate şi pe piaţa muncii.

UE trebuie să-şi echilibreze foarte bine măsurile din domeniu pentru a nu crea noi factori de atracţie pentru migraţia ilegală, pentru a nu transmite semnale de încurajare a migranţilor pe motive economice, dar mai ales a celor care profită de vulnerabilităţile persoanelor aflate în nevoie de protecţie internaţională. Aşa cum s-a dovedit în ultima perioadă, aceştia recurg la metode din ce în ce mai lipsite de umanitate pentru a-şi creşte veniturile.

Apreciem spiritul de solidaritate promovat de Agenda Europeană pe Migraţie şi susţinem în continuare faptul că presiunea migratorie nu trebuie să constituie o problemă doar în sarcina statelor membre din prima linie, aflate în vecinătatea unei ţâri terţe sursă a migraţiei ilegale sau a unei ţări terţe de tranzit. Din această perspectivă, susţinem măsurile propuse de Comisia Europeană privind o cooperare accentuată a statelor membre pentru concentrarea resurselor în vederea gestionării adecvate, sub coordonarea Agenţiilor UE, a unei situaţii create într-o anumită zonă/regiune, respectiv conceptul Hotspot, dar, în acelaşi timp, considerăm că se impune stabilirea unui mecanism concret de punere în aplicare a acestei abordări, inclusiv în ceea ce priveşte procedurile de returnare rapidă a celor care nu se califică pentru obţinerea unei forme de protecţie internaţională.

Apreciem că acest nou concept Hotspot nu poate fi implementat fără alocări financiare suplimentare de la nivelul bugetului Uniunii şi este nevoie de pragmatism şi eficienţă la nivelul statelor membre în accesarea acestor resurse care sunt disponibile inclusiv pe alte domenii decât returnare şi azil.

Încurajăm instituţiile europene şi statele membre în acţiunile orientate către migraţia extra-UE, către ţări cu obiceiuri culturale apropiate celor ale imigranţilor. Este un mecanism care evită presiuni suplimentare şi riscul apariţiei de mişcări secundare în situaţia imposibilităţii adaptării migranţilor în comunităţile statelor membre, cu eforturi umane şi financiare irosite, atât de cei afectaţi, cât şi de ţările UE.

Salutăm asigurarea unor misiuni EUNAVFOR în Marea Mediterană pentru stoparea navelor care transportă migranţi ilegali şi apreciem că trebuie făcute eforturile necesare pentru combaterea reţelelor de contrabandă şi trafic de fiinţe umane. Susţinem respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi, în acest sens, se impun distrugerea reţelelor de trafic cu migranţi, aplicarea sechestrului pe activele acestora, aducerea vinovaţilor în faţa justiţiei, ca demersuri comune ale statelor membre în cooperare cu agenţiile europene.

Susţinem în continuare o abordare echilibrată a fenomenului migraţionist, în special la stabilirea nivelului de angajament pentru statele membre în procesul de relocare a imigranţilor, în funcţie de contribuţia fiecărui stat la iniţiativele agenţiilor europene şi de factori interni, cum ar fi capacitatea actuală de primire şi implicaţiile în sistemele de educaţie, sănătate sau pe piaţa muncii, situaţia economică şi factorii sociali. Sunt necesare criterii obiective, care să permită statelor membre să se angajeze într-un efort sporit. Încurajăm toate statele membre să se implice într-un angajament politic ferm şi obiectiv în privinţa relocării imigranţilor, dar ţinând cont de toate implicaţiile enunţate.

Încurajăm cooperarea permanentă cu toate forurile internaţionale, responsabilitatea primordială revenind ONU, în misiuni de acordare a ajutorului umanitar şi de consolidare a păcii în zonele de conflict. Rezolvarea cu celeritate a conflictului din Siria ar fi soluţia viabilă pentru problemele umanitare care au o ascensiune majoră, de aceea recomandăm Comisiei Europene să intensifice imediat demersurile diplomatice în regiune.

Atragem atenţia că securizarea graniţelor şi măsurile pentru prevenirea acţiunilor extremiste trebuie urgent asigurate, existând la acest moment un risc major de reacţii radicale. Programele de integrare a imigranţilor trebuie adaptate noilor realităţi, iar agenţiile europene şt statele membre trebuie să manifeste vigilenţa maximă în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi a terorismului, în timp ce politicile europene de securitate şi apărare trebuie adaptate noilor realităţi.

Criza refugiaţilor, evenimentele la graniţa de est a Europei ne determină să subliniem că este necesară o politică de securitate comună, cu o abordare integrată.

Comisia pentru afaceri europene a Senatului şi raportorii pentru fenomenul migraţionist se implică în examinarea măsurilor la nivel european şi naţional, iar acest raport a fost elaborat în urma audierii reprezentanţilor Guvernului în domeniul afacerilor interne şi politicii externe responsabili de implementarea acţiunilor la nivel naţional, în conformitate cu iniţiativele europene în domeniul migraţiei şi prin consultarea tuturor instituţiilor de resort. În continuare vom solicita reprezentanţilor Guvernului să informeze permanent cu privire la evoluţiile referitoare la acest subiect,

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 28 septembrie 2015, în conformitate cu prevederile ari. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 Ut. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 28 septembrie 2015.

Nr. 58.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 490 din 12 august 2015

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 2.579 din 2 septembrie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.144 din 21 septembrie 2015

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 712/634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1,2 şi 3 ale Programului operaţional “Dezvoltarea capacităţii administrative”

 

Având în vedere:

- Decizia Comisiei Europene C (2007) 5.748 de adoptare a Programului operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013” de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul “Convergenţă” în România, modificată prin Decizia Comisiei C (2012)1.973;

- Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999;

- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională;

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul fondurilor europene şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - În anexa nr. 2 - Lista cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 3 a Programului operaţional “Dezvoltarea capacităţii administrative” la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 712/634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului operaţional “Dezvoltarea capacităţii administrative”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 24 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, punctele 1.1 şi 2.10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1.1. Cheltuieli de salarizare şi cheltuieli aferente orelor suplimentare, conform fişei de pontaj, efectuate în scopul implementării programului operaţional, precum şi contribuţiile salariate aferente suportate de către angajator şi angajat, pentru personalul angajat în cadrul Autorităţii de management (AM), acordate în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

……………………………………………………………………...

2.10. Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe, seminare, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităţi transnaţionale:

a) cheltuieli pentru organizarea de evenimente de genul conferinţe, seminare, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităţi transnaţionale, reuniuni ale Comitetului de monitorizare, pentru personalul AM, personalul din alte direcţii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice implicat în gestionarea PO DCA sau care asigură activităţi - suport în gestionarea PO DCA, pentru membrii Comitetului de monitorizare a PO DCA, beneficiarii şi potenţialii beneficiari ai PO DCA şi pentru publicul larg;

b) cheltuieli pentru participarea la evenimente de genul conferinţe, seminare, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităţi transnaţionale pentru personalul AM, personalul din alte direcţii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice implicat în gestionarea PO DCA sau care asigură activităţi-suport în gestionarea PO DCA.”

Art. II. - În tot cuprinsul ordinului, sintagma “Ministerul Administraţiei şi Internelor” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România

 

Luând în considerare dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.800/2015 privind aprobarea Procedurilor de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ,

în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

în temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. q) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă modelul atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar ai Municipiului Bucureşti transmit Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor numele şi datele de contact ale persoanelor nominalizate să gestioneze, conform art. 6 din anexa nr. 1, dosarele de echivalare a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar.

Art. 4, - La intrarea în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.

Art. 5. - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Direcţia generală management şi reţea şcolară, Direcţia generală buget-finanţe, salarizare şi resurse umane, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, instituţiile de învăţământ preuniversitar şi organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

 

Bucureşti, 21 septembrie 2015.

Nr. 5.268.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar

 

Art. 1. - Prezenta metodologie se aplică de către inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti pentru echivalarea perioadelor de studii corespunzătoare învăţământului general obligatoriu din sistemul de învăţământ românesc, efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, de cetăţeni români, cetăţeni din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană şi de cetăţeni care au obţinut o formă de protecţie pe teritoriul României.

Art. 2. - Dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii menţionate la art. 1 conţine:

a) cerere;

b) foale matricolă pentru clasele din România (dacă este cazul) - original;

c) foile matricole eliberate de o unitate de învăţământ din străinătate sau de organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele/notele obţinute - copii şi traduceri autorizate;

d) document de identificare valabil al elevului - copie.

Art. 3. - (1) Dosarul prevăzut la art. 2 se depune:

a) la inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti; sau

b) la unitatea de învăţământ la care elevul participă la cursuri în calitate de audient, în conformitate cu prevederile art. 207 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.115/2014, care îl transmite, pentru echivalare, inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

(2) Persoanele din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nominalizate să evalueze dosarele de echivalare verifică existenţa în dosar a documentelor prevăzute la art. 2 şi, în cazul în care constată că dosarul nu este complet, înştiinţează solicitantul în vederea transmiterii documentelor care lipsesc.

(3) Evaluarea documentelor şcolare în vederea echivalării presupune analizarea foilor matricole din străinătate sau de la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, şi identificarea claselor efectuate în străinătate sau la organizaţiile menţionate.

(4) Echivalarea se realizează automat, fără susţinerea de măsuri compensatorii, pentru toate clasele promovate la unităţi de învăţământ din străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, cu clasele corespunzătoare din sistemul de educaţie românesc.

(5) La cererea exprimată în scris a părinţilor sau a tutorilor legal instituiţi, înscrierea se poate face într-o clasă inferioară ultimei clase absolvite în străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară.

(6) Termenul de soluţionare a dosarului de echivalare este de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet la Inspectoratul Şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Art. 4. - Pentru evaluarea dosarului de echivalare nu se percep taxe.

Art. 5. - (1) Atestatul de echivalare emis de inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti este valabil pentru înscrierea în orice unitate de învăţământ preuniversitar din ţară şi la încadrarea pe piaţa forţei de muncă.

(2) Atestatul original este eliberat unităţii de învăţământ, care va păstra în arhiva proprie o copie conformă cu originalul, sau titularului, părinţilor ori tutorilor legai instituiţi.

(3) în evidenţele şcolare ale elevei/elevului se consemnează următoarele: “echivalat clasele pe baza atestatului nr. ……... din data ……...

Art. 6. - (1) Evaluarea dosarelor în vederea echivalării se efectuează de către o comisie formată din minimum 4 persoane desemnate din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/ Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, absolvente ale unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă, a ciclului II Bologna cu diplomă de maşter sau diplomă echivalentă.

(2) Fişa postului persoanelor nominalizate la alin. (1) se completează cu atribuţia de evaluare a dosarelor de echivalare de către conducerea inspectoratului şcolar judeţean/ Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Art. 7. - (1) Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor menţine permanent legătura şi organizează întâlniri de instruire cu persoanele nominalizate de inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, la sediul Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.

(2) Pe perioada desfăşurării instruirii, care nu va depăşi 5 zile, cheltuielile pentru deplasare şi cazare sunt suportate de inspectoratele şcolare judeţene.

(3) Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor evaluează dosarele de echivalare înregistrate la Registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.

 

ANEXA Nr. 2

 

ATESTAT

de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România

 

            Se aprobă echivalarea studiilor efectuate în/la …………………………... (se va menţiona denumirea legală a statului de provenienţă/a organizaţiei furnizoare de educaţie) de eleva/elevul …………………………... cu clasele ………... din învăţământul românesc.

 

Inspector şcolar general,

…………………………...

Semnătură

L.S.

Întocmit,

…………………………...

Semnătură

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii PENTA- INTERNAŢIONAL INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 19 august 2015, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea PENTA - INTERNAŢIONAL INSURANCE REINSURANCE BROKER-S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Strada Episcopiei nr. 2-4, et. 4, ap. 8, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/142/11.01.2002, cod unic de înregistrare 14381428/11,01.2002, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-005/10.04.2003,

a constatat următoarele

a) Prin Decizia asociatului unic FN/11.02.2015 al Societăţii PENTA - INTERNAŢIONAL INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.R.L. s-au hotărât următoarele:

- “Se modifică obiectul principal de activitate al societăţii. După modificare societatea va funcţiona având următorul obiect de activitate unic: cod CAEN 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management”, în conformitate cu Adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. RG 44.914/11.05.2015;

- “Ca urmare a schimbării obiectului de activitate, societatea îşi încetează activitatea de broker de asigurare şi de reasigurare”.

b) Prin Adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 44.914/11.05.2015, Societatea PENTA - INTERNAŢIONAL INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.R.L. a solicitat “aprobarea încetării activităţii subscrisei ca broker de asigurare şi de reasigurare”.

c) Societatea a înregistrat la 31 decembrie 2014 pierdere în sumă de 245.878 lei.

d) Societatea PENTA- INTERNAŢIONAL INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.R.L. a solicitat tuturor societăţilor de asigura re/rea sigura re cu care a colaborat rezilierea contractelor de intermediere.

e) Intermediarul în asigurări a solicitat tuturor societăţilor de asigurare informaţii privind situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).

f) Societatea a consiliat clienţii (asiguraţii) pentru plata primelor de asigurare aferente contractelor încheiate direct către societăţile de asigurare/reasigurare.

g) Societatea nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcţionare.

h) Nu există litigii pe rolul instanţelor de judecată.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) şi art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii PENTA - INTERNAŢIONAL INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Strada Episcopiei nr. 2-4, et. 4, ap. 8, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/142/11.01.2002, cod unic de înregistrare 14381428/11.01.2002, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-005/10.04.2003.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 14 septembrie 2015.

Nr. 2.231.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii INSURANCE MIX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 26 august 2015, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea INSURANCE MIX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 97, ap. 7, judeţul Maramureş, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J24/295/2010, cod unic de înregistrare 26843903/2010, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-636/2010,

a constatat următoarele:

La sediul social al societăţii nu există niciun angajat, în cadrul programului zilnic de lucru.

Au fost astfel încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. e) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea INSURANCE MIX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 97, ap. 7, judeţul Maramureş, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J24/295/2010, cod unic de înregistrare 26843903/2010, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-636/2010, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la data la care vor fi create condiţiile desfăşurării acţiunii de control.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii INSURANCE MIX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea INSURANCE MIX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 14 septembrie 2015.

Nr. 2.233.

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2015

 

În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014,

în temeiul prevederilor art. 11 lit. a1 2 3) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 23 septembrie 2015, hotărăşte:

Art. 1. - (1) Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2015, denumit în continuare examen, va avea loc în municipiul Bucureşti în data de 7 noiembrie 2015.

(2) Locul de desfăşurare a examenului se vor publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 2 noiembrie 2015.

Art. 2. - Examenul va fi susţinut din tematica şi bibliografia pentru examen, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

Art. 3. - (1) înscrierile la examen se fac în perioada 5 octombrie 2015-26 octombrie 2015 pe site-ul www.cameraconsuitantilorfiscali.ro şi dosarele se transmit, în aceeaşi perioadă, prin servicii poştale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul Bucureşti.

(2) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014.

(3) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi documentele corespunzătoare prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014.

Art. 4. - Direcţia de învăţământ şi Direcţia de servicii pentru membri vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

 

Bucureşti, 24 septembrie 2015,

Nr. 7.

 

ANEXA Nr. 1

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2015

 

TEMATICA

 

1. Noţiuni de drept comercial şi drept civil:

- constituirea şi funcţionarea societăţilor;

- reorganizări, fuziuni, divizări şi lichidări;

- profesionişti;

- exploatarea întreprinderii.

2. Noţiuni generale privind finanţele publice şi principiile generale ale fiscalităţii:

- cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar;

- principiile generale ale fiscalităţii.

3. Impozitul pe profit:

- contribuabili şi sfera de cuprindere;

- contribuabili scutiţi de la plata impozitului pe profit;

- determinarea profitului impozabil pentru organizaţiile nonprofit;

- determinarea bazei de calcul al impozitului (venituri supuse impozitării, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);

- rezerve şi provizioane fiscale;

- regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile;

- amortizarea fiscală;

- termene de plată şi de declarare a impozitului;

- pierderi fiscale;

- facilităţi fiscale;

- reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni, divizări, divizări parţiale, schimburi de titluri de participare), în context transfrontalier;

- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societăţi-mamă, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene (societăţi-mamă);

- condiţii de calcul al scutirii profitului reinvestit;

- aspecte fiscale internaţionale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România ori din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);

- reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară.

4. Impozitul pe construcţii:

- contribuabili;

- definiţia construcţiilor;

- cota de impozitare şi baza impozabilă;

- plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale.

5. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

- definiţia microîntreprinderii;

- reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii;

- baza impozabilă;

- plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale.

6. Impozitul pe venit:

- contribuabili şi sfera de cuprindere;

- categorii de venituri impozabile;

- venituri neimpozabile;

- cote de impozit;

- determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii de venit;

- plăţi anticipate în contul impozitului pe venit;

- obligaţiile plătitorilor de venituri şi ale contribuabililor;

- venitul net anual impozabil;

- venituri supuse impozitului final cu reţinere la sursă;

- termene de plată;

- aspecte fiscale internaţionale;

- reguli privind asociaţiile fără personalitate juridică.

7. Contribuţii sociale:

A. Contribuţii sociale obligatorii privind activităţile dependente:

- baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale;

- baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate de angajatori, entităţi asimilate angajatorului şi orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor;

- excepţii generale - veniturile pentru care nu se datorează contribuţii sociale obligatorii;

- excepţii specifice - veniturile pentru care nu se datorează contribuţii sociale obligatorii grupate în funcţie de categoriile din care fac parte persoanele care realizează veniturile;

- calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale;

- cotele de contribuţii;

- depunerea declaraţiilor.

B. Contribuţii sociale obligatorii privind activităţile independente:

- plătitorii;

- baza de calcul;

- excepţii specifice;

- plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale obligatorii;

- declararea, definitivarea şi plata contribuţiilor sociale;

- cotele de contribuţii.

8. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate îh România:

- contribuabili;

- sfera de cuprindere a impozitului;

- venituri impozabile obţinute din România;

- scutiri;

- coroborarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi ale legislaţiei Uniunii Europene;

- certificatele de atestare a rezidenţei fiscale şi certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi în România;

- impozitul pe reprezentanţe (cuantum, termen de plată şi depunerea declaraţiei fiscale);

- impunerea veniturilor din dobânzi şi redevenţe plătite între societăţi asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definiţia dobânzilor şi redevenţelor, definiţia întreprinderilor asociate;

- chestionare pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România sau la plecarea din România.

9. Impozite şi taxe locale:

- baza de impozitare;

- contribuabili;

- modul de calcul;

- termene de plată;

- reduceri şi scutiri;

- modul de declarare a proprietăţilor.

10. Taxa pe valoarea adăugată:

- sfera de aplicare;

- persoane impozabile;

- operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată (TVA);

- locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA;

- faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată;

- baza de impozitare;

- cote de TVA;

- operaţiuni scutite;

- regimul deducerilor;

- persoanele obligate la plata TVA;

- înregistrarea în scopuri de TVA;

- facturarea;

- alte obligaţii în materie de TVA;

- regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agenţii de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi; aurul de investiţii; serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană; serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum;

- ajustarea taxei deductibile;

- taxarea inversă;

- sistemul TVA la încasare;

- decontul de TVA şi alte declaraţii;

- registrul operatorilor intracomunitari;

- dispoziţii tranzitorii.

11. Accize:

a) regimul accizelor armonizate:

- sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor, termenul de plată, plătitori de accize;

- regimul de antrepozitare fiscală:

- reguli generale;

- autorizarea antrepozitelor fiscale;

- condiţii de autorizare;

- obligaţiile antrepozitarilor autorizaţi;

- anularea, revocarea, suspendarea autorizaţiei;

- destinatar înregistrat, expeditor înregistrat;

- deplasarea şi primirea produselor accizabile, în regim suspensiv de accize;

- deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite;

- vânzarea la distanţă a produselor cu accize plătite;

- scutiri şi exceptări de la plata accizelor;

- restituiri de accize;

- sistemul de marcare;

b) alte produse accizabile:

- sfera de aplicare;

- calculul accizelor;

- plătitori;

- exigibilitatea;

- termenul de plată;

- scutiri de la plata accizelor.

12. Taxele vamale:

- tariful vamal şi clasificarea tarifară a mărfurilor;

- originea mărfurilor (originea nepreferenţială şi originea preferenţială);

- regimuri suspensive şi regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamală, perfecţionare activă, transformare sub control vamal, admitere temporară, perfecţionare pasivă);

- datoria vamală (garantarea cuantumului datoriei vamale, naşterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea şi remiterea drepturilor);

- categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.

13. Contabilitate:

- obligaţiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice pe linia organizării şi conducerii contabilităţii;

- contabilitatea activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii;

- contabilitatea veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului exerciţiului financiar;

- forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale.

14. Sancţiuni şi căi de contestare:

- sancţionarea contravenţiilor la legislaţia fiscală:

- contestarea sancţiunilor aplicate de organul fiscal, precum şi a deciziilor de impunere.

15. Aspecte privind procedura fiscală:

- principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat;

- creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligaţiilor fiscale;

- domiciliul fiscal;

- competenţa organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea şi aprecierea probelor;

- înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe şi contribuţii;

- obligaţia de a depune declaraţii fiscale, conţinutul declaraţiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaraţiilor fiscale şi sancţiuni pentru nedepunerea acestora;

- procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor;

- procedura de colectare a creanţelor fiscale;

- soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;

- inspecţia fiscală;

- stabilirea preţului de piaţă al tranzacţiilor între persoane afiliate;

- acordul de preţ în avans şi soluţia fiscală individuală anticipată;

- procedura de începere, derulare şi finalizare a inspecţiei fiscale;

- stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi;

- termene de prescripţie;

- stingerea creanţelor fiscale prin executare silită şi prin alte modalităţi;

- recuperarea în România a unor creanţe stabilite într-un alt stat membru ai Uniunii Europene;

- contravenţii şi sancţiuni prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

6. Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

10. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

12. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

15. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

16. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

17. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

18. Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;

19. Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;

20. Codul de conduită pentru punerea în aplicare a Convenţiei privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (2006/C 176/02);

21. Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 176 din 28 iulie 2006;

22. Liniile directoare privind preţurile de transfer, emise de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;

23. Convenţia-model, emisă de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;

24. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

25. Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

26. Hotărârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans;

27. Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013;

28. Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, cu modificările ulterioare;

29. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, cu modificările şi completările ulterioare;

30. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi a modelului unor formulare;

31. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum şi pentru aprobarea formularului “Decizie de înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal”, cu completările ulterioare;

32. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, cu modificările şi completările ulterioare;

33. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare;

34. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

35. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice, cu modificările ulterioare;

36. Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, cu modificările şi completările ulterioare;

37. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 222/2008 privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer;

38. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările ulterioare;

39. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare;

40. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România, cu modificările ulterioare;

41. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate

de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene;

42. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri d8 TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

43. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările ulterioare;

44. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare;

45. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, cu modificările ulterioare;

46. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 18/2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare;

47. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 83/2015 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2015;

48. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 814/2013 pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010;

49. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, cu modificările ulterioare;

50. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, cu completările ulterioare;

51. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 22/28/2012 privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în locuinţa proprietate personală;

52. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice;

53. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările ulterioare;

54. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare;

55. Standarde internaţionale de raportare Financiară:

- IAS 8 “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori”;

- IAS 11 “Contracte de construcţie”;

- IAS 16 “Imobilizări corporale”;

- IAS 18 “Venituri”;

- IAS 20 “Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală”;

- IAS 36 “Deprecierea activelor”;

- IAS 38 “Imobilizări necorporale”;

- IAS 40 “Investiţii imobiliare”;

56. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 144/2012 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabili a unei declaraţii rectificative;

57. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 467/2013 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale;

58. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare;

59. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, cu modificările ulterioare;

60. Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;

61. Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;

62. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, cu modificările

şi completările ulterioare;

63. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă;

64. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.620/2014 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali;

65. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4,023/2014 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 1524 şi art. 1525 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare;

66. Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice;

67. Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale.

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. de înregistrare/………

 

Loc foto

 

CERERE

de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2015

 

Subsemnatul(a), ……………………..…… născut(ă) la data de ..…… în localitatea  ……………………..……, judeţul ……………………..……,  legitimat(ă) cu C.I./paşaport seria ..…… nr. ..……, eliberată/eliberat de ……………………..…… la data de ..……,  CNP ……………………..……, cetăţenia ……………………..……, domiciliat(ă) în ……………………..……, str. ……………………..…… nr. ..……,  bl. ..……, sc. ..……,  et. ..……, ap. ..……,  judeţul/sectorul ……………………..……, telefon fix ……………………..……, telefon mobil ……………………..……, solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali, sesiunea noiembrie 2015.

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014:

- C.I./paşaport, în copie;

- diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea ..……, seria ..…… nr. ..……, emisă de ……………………..…… la data de ..……, în copie legalizată;

- carnetul de muncă/adeverinţă eliberată de angajator seria ..…… nr. ..……, emis/emisă de ……………………..…… la data de ..……, în copie certificată de angajator/m copie legalizată;

- certificatul de naştere seria ..…… nr. ..……, emis de ……………………..…… la data de ..……, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

- certificatul de căsătorie seria ..…… nr. ..……, emis de ……………………..…… la data de ..……, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

- certificatul de cazier judiciar seria ..…… nr. ..……, emis de ……………………..…… la data de ..……,  în perioada de valabilitate;

- certificatul de cazier fiscal seria ..…… nr. ..……, emis de ……………………..…… la data de ..……, în perioada de valabilitate;

- adeverinţa medicală seria ..…… nr. ..……, emisă de la data de ..……;

- curriculum vitae;

- trei fotografii de 2/3 cm.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfăşurat activităţile prevăzute la ari 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014, astfel:

 

Unitatea

Activitatea desfăşurată

Perioada

Nr. de luni

Funcţia

Observaţii

de la

până la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total perioadă

 

 

 

 

 

 

 

Data ..……

Semnătura……………………..……

 

ANFXA Nr. 3

 

Nr. de înregistrare/………

 

Loc foto

 

CERERE

de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2015

 

Subsemnatul(a), ……………………..…… născut(ă) la data de ..…… în localitatea  ……………………..……, judeţul ……………………..……,  legitimat(ă) cu C.I./paşaport seria ..…… nr. ..……, eliberată/eliberat de ……………………..…… la data de ..……,  CNP ……………………..……, cetăţenia ……………………..……, domiciliat(ă) în ……………………..……, str. ……………………..…… nr. ..……,  bl. ..……, sc. ..……,  et. ..……, ap. ..……,  judeţul/sectorul ……………………..……, telefon fix ……………………..……, telefon mobil ……………………..……, solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali, sesiunea noiembrie 2015.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 6 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014:

- C.I./paşaport, în copie;

- diploma de studii superioare, sesiunea seria ..…… nr. ..……, emisă de ……………………..…… la data de ..……,  în copie legalizată;

- carnetul de muncă/adeverinţă eliberată de angajator seria ..…… nr. ..……, emis/emisă de ……………………..…… la data de ..……, în copie certificată de angajator/în copie legalizată;

- certificatul de naştere seria ..…… nr. ..……, emis de ……………………..…… la data de ..……, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

- certificatul de căsătorie seria ..…… nr. ..……, emis de ……………………..…… la data de ..……, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

- certificatul de cazier judiciar seria ..…… nr. ..……, emis de ……………………..…… la data de ..……, în perioada de valabilitate;

- certificatul de cazier fiscal seria ..…… nr. ..……, emis de ……………………..…… la data de ..……, în perioada de valabilitate;

- adeverinţa medicală seria ..…… nr. ..……, emisă de la data de ..……;

- curriculum vitae;

- trei fotografii de 2/3 cm.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfăşurat activitate conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014, astfel:

 

Unitatea

Activitatea desfăşurată

Perioada

Nr. de luni

Funcţia

Observaţii

de la

până la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total perioadă

 

 

 

 

 

 

 

Data ..……

Semnătura……………………..……

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.