MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 735/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 735         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 1 octombrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

770. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

 

773. - Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri situate în comuna Topraisar din judeţul Constanţa şi aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

 

792. - Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Române pentru Securitate şi Sănătate în Muncă ca fiind de utilitate publică

 

794. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

 

Având în vedere dispoziţiile art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 16 ianuarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatele (2)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

.(2) În scopul implementării mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, şi a Planului naţional de investiţii, se aprobă înfiinţarea pe lângă Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri a activităţii finanţate integral din venituri proprii privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementarea Planului naţional de investiţii, precum şi monitorizarea şi punerea în aplicare a investiţiilor din Planul naţional de investiţii.

(3) Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii prevăzute la alin. (2) se formează din venituri proprii, constituite din:

a) contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit producătorilor de energie electrică;

b) sumele asigurate în baza contractelor de finanţare, pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităţilor de monitorizare şi punere în aplicare a investiţiilor din Planul naţional de investiţii;

c) sumele încasate din penalităţi şi dobânzi, rezultate ca urmare a aplicării prevederilor contractelor de finanţare încheiate cu beneficiarii;

d) dobânzile la disponibilul din veniturile proprii, în condiţiile legii;

e) alte venituri dobândite în condiţiile legii.

(4) Cheltuielile aferente îndeplinirii activităţii prevăzute la alin. (2) se suportă din veniturile proprii prevăzute la alin. (3), astfel:

a) din veniturile prevăzute la alin. (3) lit. a) se suportă cheltuielile privind finanţarea nerambursabilă a investiţiilor din Planul naţional de investiţii;

b) din veniturile prevăzute la alin. (3) lit. b)-e) se suportă cheltuielile pentru plata onorariilor pentru consultanţi angajaţi în condiţiile legii, cheltuielile pentru plata onorariilor pentru experţi specializaţi în anumite domenii de activitate, tehnic, financiar, angajaţi în condiţiile legii, cheltuielile aferente monitorizării realizării investiţiilor din Planul naţional de investiţii, precum şi alte cheltuieli necesare îndeplinirii activităţii prevăzute la alin. (2), efectuate în condiţiile legii.

(5) Activitatea privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit prevăzută la alin. (2) se încadrează la capitolul bugetar 81.10 «Combustibili şi energie», titlul 55 «Alte transferuri».”

2. La articolul 4, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

,,(51) Activitatea privind implementarea Planului naţional de investiţii, precum şi monitorizarea şi punerea în aplicare a investiţiilor din Planul naţional de investiţii prevăzută la alin. (2) se încadrează la capitolul bugetar 81.10 «Combustibili şi energie», titlul 20 «Bunuri şi servicii».”

3. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Contractul-cadru de finanţare dintre Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri şi beneficiari este prevăzut în anexa nr. 5.”

4. La articolul 12, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Beneficiarii investiţiilor din Planul naţional de investiţii care deţin instalaţii prevăzute în anexa nr. 1 pot beneficia de finanţare nerambursabilă proporţional cu plata certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate instalaţiei deţinute de aceştia aferentă investiţiei, după cum urmează:

a) plata sumelor rambursate pentru sumele aferente primei cereri de rambursare se va face proporţional cu alocările anuale cumpărate de beneficiar pentru instalaţia ce face obiectul investiţiei începând cu alocarea aferentă anului 2013, cu respectarea metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 6.

b) plata sumelor rambursate pentru sumele aferente următoarelor cereri de rambursare se va face în baza dovezii de plată la zi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate instalaţiei ce face obiectul investiţiei, începând cu anul semnării contractului de finanţare.”

5. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

6. După anexa nr. 4 se introduc două noi anexe, anexele nr. 5 şi 6, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Mihail Fâcă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 septembrie 2015.

Nr. 770.

 

ANEXA Nr.1

(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013)

 

CONTRACT-CADRU DE FINANŢARE

 

Părţile contractante:

Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202E, sectorul 6, cod [...], tel. [...], fax [...], poşta electronică office.dgpapse@energie.gov.ro, cod de înregistrare fiscală 24931499, în calitate de Autoritate finanţatoare (denumit în continuare MEIMMMA), reprezentat legal de domnul ……………………..., având funcţia de ……………………...

şi

[Denumirea Beneficiarului], cu sediul în ……………………..., tel. ……………………..., fax ……………………...  înfiinţată la data ……...,  de cod de înregistrare fiscală ……………………..., reprezentată prin ……………………..., având funcţia de ……………………..., identificat prin [document identitate], în calitate de Beneficiar,

fiecare denumită individual partea şi împreună părţile,

având în vedere:

- Aplicaţia trimisă de România în conformitate cu art. 10c alin. (6) al Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului;

- Decizia Comisiei C(2012) 4.564 final din 6 iulie 2012 privind cererea în temeiul articolului 10c alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de a acorda alocări tranzitorii cu titlu gratuit în scopul modernizării producţiei de energie electrică, notificată de România;

- Decizia Comisiei C(2012) 8.776 final din 5 decembrie 2012 privind Ajutorul de stat SA.34753 (2012/N) - România;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare (H,G. nr. 1,096/2013);

- Procedurile privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru energie nr. 137/2014 (Procedurile PNI);

 

- Cererea de finanţare nr. ……... din data ……..., aprobată de Autoritatea finanţatoare şi comunicată Beneficiarului prin adresa nr. ……... din data  ……..., anexa nr. 1,

au convenit încheierea prezentului contract de finanţare (Contractul) pentru acordarea finanţării nerambursabile pentru investiţia ……………………... poziţia nr. ……... din anexa nr. 3 la H G. nr. 1.096/2013, denumită în continuare Investiţia,

în următoarele condiţii.

 

ARTICOLUL 1

Obiectul Contractului

 

(1) Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către MEIMMMA pentru implementarea Investiţiei. Finanţarea nerambursabilă acordată constituie ajutor de stat.

(2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract.

(3) Beneficiarul acceptă condiţiile pentru acordarea finanţării nerambursabile şi se angajează să implementeze Investiţia pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.

 

ARTICOLUL 2

Durata Contractului

 

Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil:

(i) până la 31 decembrie 2020 pentru finanţare; şi

(ii) 5 ani de la data punerii în funcţiune pentru monitorizare, dacă această dată depăşeşte data de 31 decembrie 2020.

 

ARTICOLUL 3

Perioada de realizare a Investiţiei

 

(1) Graficul de realizare a Investiţiei este prevăzut în anexa nr. 2. În cazul în care Investiţia nu se realizează în intervalul de timp planificat, aceasta poate fi transferată în anii următori. Un astfel de transfer este permis doar de două ori.

(2) Data finalizării Investiţiei, confirmată de punerea în funcţiune a acesteia, nu poate depăşi data de 30 iunie 2020.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea Investiţiei

 

(1) Valoarea totală cu TVA a Investiţiei pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă este de ………………… lei (valoarea în litere), din care:

a) valoarea cheltuielilor eligibile în sumă de: ………………… lei (valoarea în litere);

b) valoarea cheltuielilor neeligibile în sumă de: ………………… lei (valoarea în litere),

conform datelor din tabelul nr. 1

 

Tabel nr. 1

 

Valoarea totală a Investiţiei, inclusiv TV

(lei)

Valoarea cheltuielilor eligibile ale Investiţiei

(lei)

Valoarea finanţării nerambursabile acordate din contul PNI

(lei)

Cofinanţarea cheltuielilor eligibile ale Beneficiarului

(lei)

Valoarea cheltuielilor neeligibile ale Investiţiei

(lei)

1=2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

 

 

 

 

 

 

(2) MEIMMMA se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă în sumă de ………………… lei (valoarea în litere), echivalentă cu 25% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale Investiţiei, specificată ta alin, (1) lit. a), cu respectarea principiului “primul venit, primul servit”, în ordinea de aprobare a cererilor de finanţare.

(3) Valoarea finanţării nerambursabile prevăzute la alin. (2) nu poate fi majorată.

(4) în realizarea Investiţiei, orice majorare a valorii totale a Investiţiei faţă de cea prevăzută la alin. (1) este asigurată de Beneficiar.

(5) Asigurarea sumelor necesare realizării Investiţiei în totalitatea sa este responsabilitatea Beneficiarului.

 

ARTICOLUL 5

Cheltuieli eligibile

 

(1) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru realizarea Investiţiei sunt prevăzute în tabelul nr. 2, după cum urmează:

 

Tabel nr. 2

 

Nr. crt.

Denumirea cheltuielii

Valoarea totală a cheltuielii cu TVA

(lei)

Valoarea totală eligibilă a cheltuielii

(lei)

Finanţarea nerambursabilă

Contribuţia proprie

Prevederile legale

Procentul

(%)

Valoarea finanţării nerambursabile

(lei)

Valoarea eligibilă a cheltuielii

(lei)

Cheltuieli conexe şi neeligibile

(lei)

0

1

2 = 3 + 8

3 = 6 + 7

4

5

6

7

8

1

Cheltuieli şi amenajarea terenului

 

 

Ordinul ministrului ………., nr. ………. din ……….

 

 

 

 

1.1

Amenajarea terenului

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

 

 

 

 

 

 

 

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

 

 

 

 

 

 

 

3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Studii de teren

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Proiectare şi inginerie

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Organizarea procedurilor de achiziţie

 

 

 

 

 

 

 

3.5

Consultanţă

 

 

 

 

 

 

 

3.6

Asistenţă tehnică

 

 

 

 

 

 

 

4

Cheltuieli pentru investiţia de bază

 

 

 

 

 

 

 

4.1

cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii

 

 

 

 

 

 

 

4.2

cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice şi funcţionale cu montaj

 

 

 

 

 

 

 

4.3

cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

 

 

 

 

 

 

 

4.4

cheltuieli pentru utilaje fără montaj şi echipamente de transport

 

 

 

 

 

 

 

4.5

Cheltuieli pentru dotări

 

 

 

 

 

 

 

4.6

cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale

 

 

 

 

 

 

 

5

Alte cheltuieli

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Cheltuieli pentru organizare de şantier

 

 

 

 

 

 

 

 

a) cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

 

 

 

 

 

 

 

 

b) cheltuieli conexe organizării de şantier

 

 

 

 

 

 

 

5.2

cheltuieli pentru cote legale

 

 

 

 

 

 

 

 

a) cota aferentă Inspectoratului de Stat În Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii

 

 

 

 

 

 

 

 

b) cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

 

 

 

 

 

 

 

 

c) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor

 

 

 

 

 

 

 

 

d) alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii

 

 

 

 

 

 

 

 

e) valoarea primelor de asigurare din sarcina autorităţii contractante

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Cheltuielile diverse şi neprevăzute

 

 

 

 

 

 

 

6

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

 

 

 

 

 

 

 

7

Cheltuieli aferente achiziţiei serviciilor de audit independent pentru proiect

 

 

 

 

 

 

 

8

Alte cheltuieli neeligibile - TOTAL

 

 

Ordinul ministrului ………., nr. ………. din ……….

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Pentru a fi eligibile toate cheltuielile menţionate în tabelul nr. 2, acestea trebuie să fie realizate, facturate către Beneficiar şi plătite de acesta în intervalul 25 iunie 2009-31 iulie 2020.

(3) Beneficiarul poate efectua modificări, prin transferuri între capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile, ale sumelor aferente categoriilor de cheltuieli menţionate în tabelul nr. 2 dacă acestea nu afectează scopul principal al Investiţiei şi nu modifică valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale Investiţiei contractată pentru rambursare, cu notificarea prealabilă a Autorităţii finanţatoare înainte de efectuarea plăţii.

 

ARTICOLUL 6

Prefinanţarea

 

(1) Prefinanţarea se acordă integral, prin transfer direct în baza Cererii de prefinanţare întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 şi cu respectarea prevederilor acestuia.

(2) Cererea de prefinanţare va fi depusă de Beneficiar la sediul MEIMMMA în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

(3) Valoarea prefinanţării este de lei (valoarea în litere) reprezentând maximum 10% din valoarea finanţării nerambursabile a Investiţiei, acordată din contul PNI.

(4) Plata prefinanţării se va efectua de către MEIMMMA în maximum 45 de zile de la data depunerii Cererii de prefinanţare, în lei, în funcţie de sumele disponibile în contul PNI la momentul semnării prezentului contract, în contul de virament 5070 - Disponibil din transferuri şi subvenţii deschis de Beneficiar la unitatea Trezoreriei Statului în cărei rază teritorială îşi are sediul, dedicat finanţării nerambursabile:

- titular cont: …………………

- cod IBAN: ………….………

(5) Sumele care reprezintă prefinanţarea se vor utiliza pentru realizarea Investiţiei. Valoarea prefinanţării se recuperează începând cu prima cerere de rambursare, prin deducerea a minimum [>5%] din valoarea fiecărei cereri de rambursare intermediare, conform graficului de rambursare (tabelul nr. 3), astfel încât suma aferentă prefinanţării să se recupereze integral înainte de ultima cerere de rambursare.

(6) Prefinanţarea acordată se restituie de către Beneficiar dacă nicio cerere de rambursare, care să justifice achiziţia de bunuri ori servicii sau execuţia de lucrări, nu a fost depusă de acesta în termenul stabilit conform graficului de rambursare.

 

ARTICOLUL 7

Rambursarea cheltuielilor

 

(1) Plata se va efectua ex-post în baza cererilor de rambursare ce se transmit la MEIMMMA, conform graficului de rambursare din tabelul nr. 3.

 

Tabel nr. 3

 

Cerere de rambursare nr.

Valoarea realizată din Investiţie

Valoarea cheltuielilor eligibile

(lei)

Valoarea finanţării nerambursabile

(lei)

Deducere prefinanţare (lei) [...] % din finanţarea nerambursabilă

Valoarea finală a finanţării nerambursabile

(lei)

Data depunerii*

0

1

2

3

4

5 = 3-4

6

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

*Se va completa cu numărul lunii da la data semnării Contractului.

 

(2) Beneficiarul va transmite prima cerere de rambursare însoţită de dovada plăţii sumei prevăzute la alin. (3) lit. d) pct. (i).

(3) a) Beneficiarul are obligaţia de a depune toate cererile de rambursare, inclusiv ultima cerere de rambursare, la datele prevăzute în graficul de rambursare.

b) Graficul de rambursare poate fi modificat la solicitarea Beneficiarului şi cu aprobarea MEIMMMA. Solicitarea de modificare va fi justificată corespunzător şi notificată în scris MEIMMMA cu cel puţin 45 de zile înainte de data stabilită pentru depunerea cererii de rambursare care face obiectul modificării, stabilită prin graficul de rambursare.

c) MEIMMMA va notifica aprobarea/refuzul cererii de modificare a graficului de rambursare în termen de maximum 25 de zile de la data primirii solicitării. MEIMMMA nu poate refuza în mod nejustificat aprobarea solicitării Beneficiarului.

Graficul de rambursare modificat va fi aprobat de către MEIMMMA în termen de maximum 25 de zile de la data notificării şi va constitui anexă la prezentul contract.

d) Plata sumelor rambursate se va face în funcţie de sumele disponibile în contul PNI, după cum urmează:

(i) pentru sumele aferente primei cereri de rambursare, proporţional cu alocările anuale cumpărate de Beneficiar pentru instalaţia ce face obiectul Investiţiei începând cu alocarea aferentă anului 2013, în situaţia în care Beneficiarul deţine instalaţii cărora le-au fost alocate certificate de emisii de gaze cu efect de seră conform anexei nr. 1 la HG nr. 1.096/2013, după formula:

 

Suma rambursata = Suma de rambursat x

Certificate CO2 plătite în perioada pentru instalaţia aferenta Investiţiei

Certificate CO2 alocate în perioada pentru instalaţia aferenta Investiţiei

 

unde: suma de rambursat = suma solicitată şi aprobată la rambursare;

perioadă = 2013 - până la data depunerii primei cereri de rambursare;

(ii) pentru sumele aferente următoarelor cereri de rambursare, în baza dovezii de plată la zi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate instalaţiei ce face obiectul investiţiei, începând cu anul semnării contractului.

e)în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii de către Beneficiar la MEIMMMA a cererilor de rambursare şi a documentelor justificative corespunzătoare conform Procedurilor PNI, acesta va informa Beneficiarul cu privire la sumele aprobate la plată. MEIMMMA aprobă cererile de rambursare în urma verificării documentelor justificative prezentate de Beneficiar, precum şi a oricăror alte documente/clarificări solicitate de MEIMMMA Beneficiarului.

(4) Beneficiarul are obligaţia de a transmite MEIMMMA documentele/clarificările solicitate în termen de maximum 20 de zile de la data primirii solicitării. Neprezentarea documentelor/clarificărilor în termenul solicitat atrage respingerea motivată parţială sau totală, după caz, a valorii cererii de rambursare.

(5) Rambursarea se va efectua de către MEIMMMA în termen de 45 de zile de la data la care Beneficiarul a fost informat cu privire la suma aprobată, în lei, în contul de virament 5070 - Disponibil din transferuri şi subvenţii deschis de Beneficiar la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi are sediul, dedicat finanţării nerambursabile:

- titular cont: …………………

- cod IBAN: ………….………

(6) Beneficiarii care efectuează plăţi în altă monedă decât cea naţională vor solicita la rambursare contravaloarea în lei a acestora, aşa cum sunt înregistrate în evidenţa contabilă a acestora.

(7) Beneficiarul nu poate depune o nouă cerere de rambursare mai devreme de trecerea unui termen de 6 luni de la data depunerii ultimei cereri de rambursare.

(8) Fiecare cerere de rambursare transmisă de Beneficiar trebuie să reflecte cheltuielile efectuate şi plătite de Beneficiar numai pentru perioada aferentă cererii de rambursare. Pentru investiţiile puse în funcţiune până la data semnării Contractului, cererile de rambursare pot reflecta cheltuielile efectuate şi plătite de Beneficiar per contract încheiat în vederea realizării Investiţiei, cu respectarea prevederilor graficului de rambursare prevăzut la alin (1).

(9) Ultima cerere de rambursare va fi însoţită de documentele prevăzute de Procedurile PNI.

(10) MEIMMMA are dreptul de a efectua corecţii constând în excluderea de la finanţare parţial sau în totalitate a cheltuielilor aferente unei cereri de rambursare, în cazul constatării unor cheltuieli neeligibile şi/sau în cazul nerespectării/încălcării prevederilor contractuale şi/sau legale, naţionale şi/sau comunitare, aplicabile, cu respectarea prevederilor alin. (2) şi alin. (3) lit. d). Corecţiile se vor comunica Beneficiarului odată cu rezultatul verificării cererilor de rambursare, sunt definitive şi operate direct asupra sumelor cuprinse în cererea de rambursare.

(11) în situaţia în care contul PNI nu dispune de întreaga sumă necesară plăţii unei cereri de rambursare, MEIMMMA notifică Beneficiarul în acest sens şi finanţează cererea de rambursare în limita sumelor disponibile prevăzute în bugetul anual aprobat. Plata se suspendă până la realimentarea contului PNI, urmând să fie reluată cu respectarea ordinii de aprobare a cererilor de finanţare.

(12) Cererile de rambursare şi documentele aferente acestora vor fi întocmite şi depuse la MEIMMMA conform Procedurilor PNI.

 

ARTICOLUL 8

Indicatori tehnici de performanţă

 

(1) Indicatorii tehnici de performanţă sunt:

- emisia specifică (tCO2/MWh produsă);

- eficienţa producerii energiei electrice (%);

- eficienţa globală în cogenerare (%), după caz.

(2) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1) sunt valabili pentru:

- reabilitarea capacităţilor existente;

- instalarea de capacităţi noi.

(3) Pentru reabilitarea şi modernizarea capacităţilor existente, valorile indicatorilor tehnici de performanţă înainte şi după realizarea Investiţiei sunt cele menţionate în tabelul nr. 4:

 

Tabel nr. 4

 

Indicatorii tehnici de performanţă

Valoarea înainte de reabilitare

Valoarea după reabilitare

Eficienţa producerii energiei electrice (%)

 

 

Eficienţa globală în cogenerare (%), după caz

 

 

Emisia specifică (tCO2/MWh produs)

 

 

 

(4) Pentru instalarea de capacităţi noi, valoarea indicatorilor tehnici de performanţă după realizarea Investiţiei trebuie să fie în conformitate cu prevederile BREF-BAT în vigoare la data aprobării Investiţiei şi sunt cele menţionate în tabelul nr. 5:

 

Tabel nr. 5

 

Indicatorii tehnici de performanţă

Valoarea după punerea în funcţiune

Valoare conform BREF-BAT

Eficienţa producerii energiei electrice (%)

 

 

Eficienţa globală în cogenerare (%), după caz

 

 

Emisia specifică (tCO2/MWh produsă)

 

 

 

ARTICOLUL 9

Obligaţiile părţilor

 

A. Obligaţiile Beneficiarului

a) Implementare

(1) Beneficiarul este obligat să realizeze Investiţia în conformitate cu prevederile art. 3,

(2) Beneficiarul trebuie să realizeze Investiţia în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară, cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă şi în conformitate cu practicile în domeniul vizat.

(3) Beneficiarul este obligat să urmărească prin implementarea Investiţiei realizarea indicatorilor tehnici de performanţă prevăzuţi la art. 8 alin. (3) sau (4), după caz.

(4) Dacă la punerea în funcţiune a Investiţiei, indicatorii tehnici de performanţă nu sunt îndepliniţi conform prevederilor prezentului contract, Beneficiarul este obligat la plata unei penalităţi/sume considerate necuvenită, care se va calcula de către MEIMMMA proporţional cu nerealizarea indicatorului “emisie specifică de CO2”, conform formulei de calcul prevăzute mai jos:

 

S = Dem.sp * Eprev * Toper * PRETCO2,

 

unde:

S = penalitatea/suma considerată necuvenită;

Dem.sp = diferenţa de emisie specifică de dioxid de carbon [tCO(2)/MWh] = emisia specifică aşteptată - emisia specifică realizată la probele de punere în funcţiune;

Eprev = cantitatea anuală de energie electrică previzionată a fi produsă în documentaţia care a stat la baza cererii de finanţare;

Toper = un număr de 5 ani de operare;

PRETCO2 = preţul de piaţă de referinţă al certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră ta data la care se calculează suma considerată necuvenită, dar nu mai mult de 20 euro/tCO(2).

Suma considerată necuvenită astfel calculată nu poate depăşi 1% din valoarea finanţării nerambursabile pentru realizarea Investiţiei şi se va plăti eşalonat/se va deduce din valoarea solicitată prin ultima cerere de rambursare, până la cel târziu 30 septembrie 2020, conform contractului de finanţare.

(5) Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării Investiţiei. MEIMMMA va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului.

(6) Beneficiarul are obligaţia să ţină pentru fiecare investiţie o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte, şi să deschidă un cont la trezorerie, în care se virează sumele pentru finanţarea investiţiilor.

(7) Beneficiarul are obligaţia să furnizeze contribuţia proprie ce îi revine din costurile eligibile aferente proiectului.

(8) Beneficiarul are obligaţia să finanţeze toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului.

(9) Beneficiarul are obligaţia să nu pună ipotecă, să nu gajeze pentru un împrumut sau orice formă de înstrăinare provizorie a oricărui bun care face parte din proiect şi care face parte din Contract.

(10) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului de investiţie în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din contul PNI.

(11) Beneficiarul are obligaţia să menţină proprietatea facilităţilor construite/modernizate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după punerea în funcţiune, şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.

(12) Beneficiarul are obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării din contul PNI, pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune.

(13) Beneficiarul are obligaţia să respecte, pe durata pregătirii proiectului de investiţie şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, achiziţiilor publice, ajutorului de stat şi prevederile de informare/publicitate.

(14) Beneficiarul are obligaţia să informeze Autoritatea finanţatoare pe întreaga durată a Contractului dacă acesta a intrat în vreuna dintre situaţiile de pierdere a eligibilităţii precizate în Declaraţia de eligibilitate prezentată în cadrul dosarului Cererii de finanţare, conform modelului din anexa nr. 2 la Procedurile PNI.

b) Raportare

(1) Beneficiarul va transmite la MEIMMMA următoarele rapoarte:

a) raport de progres privind stadiile fizice şi valorice aferente Investiţiei efectuate, conform prevederilor Procedurilor PNI, care însoţeşte fiecare cerere de rambursare, pentru investiţiile noi şi investiţiile în derulare. Raportul de progres va fi întocmit conform modelului prevăzut de Procedurile PNI;

b) raport final privind stadiul tehnic şi financiar al Investiţiei, conform modelului prevăzut de Procedurile PNI, care însoţeşte ultima cerere de rambursare, pentru investiţiile noi şi pentru investiţiile în derulare. Raportul final va cuprinde obligatoriu, fără a se limita la informaţiile prevăzute în modelul Raportului de progres privind stadiile fizice şi valorice aferente Investiţiei efectuate şi în modelul Raportului anual privind stadiile fizice şi valorice aferente Investiţiei efectuate;

c) raport final privind stadiul tehnic şi financiar al Investiţiei care însoţeşte prima cerere de rambursare, pentru investiţiile realizate;

d) raport anual privind stadiile fizice şi valorice aferente Investiţiei efectuate de la momentul semnării Contractului până la momentul raportării, pentru investiţiile noi şi pentru investiţiile în derulare. Acest raport se transmite până la data de 31 decembrie a anului în curs şi va fi întocmit în conformitate cu modelul prevăzut de Procedurile PNI;

e) raport preliminar anual cu propunerile de cheltuieli aferente Investiţiei ce se va derula în anul în curs, pentru investiţiile noi şi pentru investiţiile în derulare. Acest raport se transmite până la data de 31 ianuarie a anului în curs şi va fi întocmit în conformitate cu modelul prevăzut de Procedurile PNI;

f) raport privind reducerea emisiilor de CO2 obţinută ca urmare a punerii în funcţiune a Investiţiei. Acest raport se trimite până la data de 15 ianuarie pentru anul precedent, timp de minimum 5 ani de la punerea în funcţiune a Investiţiei, după modelul prevăzut de Procedurile PNI.

(2) Rapoartele menţionate la alin (1) se transmit la MEIMMMA în format hârtie, într-un exemplar original semnat de reprezentantul legal şi o copie conformă cu originalul, precum şi în format electronic.

(3) în cazul în care rapoartele menţionate mai sus nu sunt complete sau necesită modificări, Beneficiarul are obligaţia de a face completările şi modificările solicitate de MEIMMMA şi de a retransmite rapoartele în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notificării.

c) Monitorizarea şi verificarea utilizării fondurilor rambursate din contul PNI

(1) Monitorizarea realizării Investiţiei începe din momentul semnării Contractului şi se termină în 5 ani de la data punerii în funcţiune a Investiţiei.

(2) Monitorizarea vizează progresul fizic al Investiţiei şi respectarea prevederilor art. 12 alin. (4) din HG nr. 1.096/2013 privind evidenţa contabilă a cheltuielilor aferente Investiţiei.

(3) Monitorizarea proiectelor se face de către MEIMMMA până la data efectuării plăţii aferente ultimei cereri de rambursare.

(4) După punerea în funcţiune a Investiţiei, MEIMMMA va monitoriza pe o perioadă de 5 ani inclusiv primirea raportului prevăzut la lit. b) alin. (1) f).

(5) Activităţile de monitorizare a realizării investiţiilor şi de verificare a utilizării fondurilor rambursate din contul PNI sunt asigurate de Beneficiari din fonduri proprii în cuantum de 1% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate prin Cererea de finanţare, dar nu mai mult de 1% din procentul de 25% din valoarea maximă a cheltuielilor eligibile aferente Investiţiei şi comunicată Comisiei Europene prin Aplicaţia trimisă de România în conformitate cu art. 10c(6) al Directivei 2003/87/CE.

(6) Monitorizarea realizării Investiţiei se face atât prin verificarea documentelor aferente Investiţiei, cât şi prin vizite la sediul Beneficiarului şi la locul investiţiei.

(7) Beneficiarul are obligaţia de a permite şi a participa la monitorizare, precum şi de a furniza echipei de monitorizare toate documentele şi informaţiile solicitate de aceasta. Beneficiarul va transmite informaţiile solicitate pe suport hârtie şi pe suport magnetic, cu semnătură de primire şi număr de înregistrare, sau prin poştă, cu confirmare de primire.

(8) Detaliile privind monitorizarea sunt cuprinse în anexa nr. 4.

d) Politici comunitare şi naţionale

Beneficiarul are obligaţia să respecte prevederile aplicabile şi legislaţia aferentă referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, în special cele privind achiziţiile publice (unde este cazul), ajutorul de stat, egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă.

e) Alte obligaţii

(1) Beneficiarul va transmite, la cererea MEIMMMA, traducerea autorizată în limba engleză a informaţiilor din rapoarte.

(2) Beneficiarul are obligaţia de a menţine Investiţia aptă de funcţionare pe o perioadă de minimum 5 ani de la punerea în funcţiune a acesteia.

(3) Beneficiarul transferă în contul comunicat de MEIMMMA suma de .... reprezentând 1% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate prin Cererea de finanţare, dar nu mai mult de 1% din procentul de 25% din valoarea maximă a

cheltuielilor eligibile aferente Investiţiei şi comunicată Comisiei Europene prin Aplicaţia trimisă de România în conformitate cu art. 10c(6) al Directivei 2003/87/CE, astfel:

i) 50% din sumă, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a Contractului;

ii) 50% din sumă, în termen de 30 de zile de la data efectuării de către Autoritatea finanţatoare a primei rambursări.

B. Obligaţiile MEIMMMA

(1) MEIMMMA are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată care poate afecta realizarea Investiţiei.

(2) MEIMMMA are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de organismele abilitate care au sau pot avea un impact asupra Investiţiei.

(3) MEIMMMA are obligaţia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor pe care acesta le consideră necesare pentru realizarea Investiţiei.

 

ARTICOLUL 10

Confidenţialitate

 

MEIMMMA şi Beneficiarul se angajează sa păstreze confidenţialitatea documentelor, materialelor, datelor şi informaţiilor în legătură cu Investiţia şi care sunt stabilite de către părţi de comun acord ca fiind confidenţiale, fără a aduce atingere drepturilor de raportare/verificare/control/audit ale tuturor organismelor abilitate în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.

 

ARTICOLUL 11

Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor şi echipamentelor

 

Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuală, atât industrială (de exemplu, brevetele de invenţie, desenele şi modelele industriale, mărcile), cât şi dreptul de autor asupra creaţiilor rezultate din realizarea Investiţiei sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor prezentului contract.

 

ARTICOLUL 12

Cesiunea

 

Prezentul contract, în integralitate sau parţial, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii.

 

ARTICOLUL 13

Nereguli

 

(1) Prin neregulă se înţelege nerespectarea obligaţiei de a pune în funcţiune investiţiile noi sau în curs de derulare, utilizarea fondurilor din contul PNI în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate şi/sau justificate ori acordarea sumelor a fost făcută prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor situaţii nereale pe documentele de rambursare, acordarea de sume considerate necuvenite, conform prevederilor Procedurilor PNI, nerespectarea obligaţiei de plată la zi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate instalaţiei ce face obiectul Investiţiei, începând cu anul semnării prezentului contract, precum şi orice alte acte care nu conduc la îndeplinirea prezentului contract, acestea reprezentând creanţă bugetară, care se recuperează de la Beneficiar conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se virează în contul PNI.

(2) MEIMMMA va dispune măsurile pe care le consideră necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinţelor asupra realizării Investiţiei, măsuri care pot viza inclusiv micşorarea valorii finanţării nerambursabile prevăzute la art. 4 alin. (2), suspendarea executării sau rezilierea prezentului contract.

(3) Constatarea sumelor primite necuvenit, calculul şi individualizarea acestuia se efectuează de către MEIMMMA.

(4) Constituie obiect al recuperării debitul constatat individualizat în titlul de creanţă, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniu.

(5) Pentru neachitarea în termen a obligaţiilor de plată înscrise în titlul de creanţă, debitorul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu dispoziţiile art. 119 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) în cazul în care creanţele nu sunt recuperate prin plata voluntară sau prin deducerea din următoarele cereri de rambursare, MEIMMMA va lua toate măsurile necesare în vederea recuperării acestora.

(7) în cazul neregulilor constatate ulterior finalizării Investiţiei, Beneficiarul are obligaţia să restituie debitul individualizat în titlul de creanţă, în condiţiile prevăzute la art. 14. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului, MEIMMMA va lua toate măsurile necesare în vederea recuperării acestora.

 

ARTICOLUL 14

Dobânzi şi penalităţi

 

(1) Sumele prevăzute la art. 13 alin. (1) reprezintă creanţă bugetară de la data la care MEIMMMA comunică titlul de creanţă debitorului/beneficiarului şi constituie titlu executoriu în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru neachitarea în termen a obligaţiilor de plată înscrise în titlul de creanţă, debitorul/Beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu dispoziţiile art. 119 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1), mai puţin sumele considerate necuvenite, reprezintă ajutor de stat utilizat abuziv în sensul art. 1 lit. g) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la momentul recuperării trebuie percepută Beneficiarului şi dobânda de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România, din momentul în care Beneficiarul a beneficiat de ajutorul de stat utilizat abuziv până la momentul recuperării acestuia.

 

ARTICOLUL 15

Persoane de contact şi adrese

 

(1) Reprezentantul legal al Beneficiarului tel. ……………………..., fax ……………………..., e-mail ……………………..., adresa ……………………...

(2) Persoane de contact ale Beneficiarului  tel. ……………………..., fax ……………………..., e-mail ……………………...,

(3) Persoane de contact din cadrul MEIMMMA  tel. ……………………..., fax ……………………..., e-mail ……………………...,

Orice schimbare a persoanelor nominalizate de părţi se va notifica în scris.

(4) întreaga corespondenţă legată de prezentul contract se va face în scris, cu menţionarea numărului şi titlului Investiţiei, şi se va transmite la următoarele adrese:

Pentru Beneficiar: …………………….…...

Pentru MEIMMMA: ……………………...

 

ARTICOLUL 16

Modificări şi completări la Contract

 

Cu excepţia situaţiilor expres prevăzute în Contract, orice modificare a Contractului se realizează în scris de către părţi, prin semnarea unui act adiţional la Contract.

La ultima cerere de rambursare se va încheia un act adiţional la prezentul contract pentru modificarea art. 4 în vederea stabilirii valorii totale a Investiţiei pentru care se acordă rambursarea.

De asemenea, părţile convin că orice modificare a legislaţiei care are impact în orice mod asupra creanţei bugetare prevăzute la art. 15 alin (1) conduce la actualizarea în mod corespunzător a Contractului prin încheierea unui act adiţional în scris.

 

ARTICOLUL 17

Forţa majoră

 

(1) Forţă majoră înseamnă orice eveniment sau împrejurare (ori o combinare de evenimente şi/sau de împrejurări) intervenind după semnarea Contractului, care nu poate fi prevăzut, care nu poate fi evitat şi care este în afara controlului părţilor şi face imposibilă executarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de către partea afectată, care este constatat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

(2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

(3) îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

(4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi contractante, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

(5) Executarea prezentului contract va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.

(6) în cazul în care forţa majoră şi efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de.... luni, părţile pot conveni rezilierea acestuia.

 

ARTICOLUL 18

Încetarea Contractului

 

(1) Prezentul contract încetează la expirarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1), precum şi în cazul prevăzut la art. 16.

(2) Autoritatea finanţatoare poate rezilia unilateral Contractul, cu o notificare prealabilă, urmând ca Beneficiarul să restituie sumele rambursate până în acel moment, în cazul în care:

a) se constată neconcordanţe între declaraţiile Beneficiarului şi cele constatate prin raport de monitorizare şi dacă aceste neconcordanţe nu sunt lămurite/clarificate/remediate într-un termen de (...) zile de la solicitarea în acest sens din partea Departamentului pentru Energie;

b) nu se mai realizează/continuă Investiţia din culpa Beneficiarului;

c) Beneficiarul cesionează prezentul contract;

d) Beneficiarul nu a început Investiţia în termen de 6 luni de la data încheierii Contractului, din motive imputabile acestuia;

e) Beneficiarul nu respectă graficul de realizare a Investiţiei, prevăzut în anexa nr. 2;

f) în cazul nerespectării obligaţiilor cu privire la raportare şi monitorizare.

(3) în situaţia în care Autoritatea finanţatoare reziliază unilateral Contractul conform alin. (2), Contractul se consideră reziliat la data notificării scrise emise în acest sens, fără a mai fi nevoie de nicio altă formalitate sau intervenţia instanţelor de judecată.

(4) Beneficiarul poate solicita, din proprie iniţiativă, încetarea Contractului, cu restituirea sumelor rambursate până la momentul solicitării. Restituirea sumelor se realizează în termen de maximum 45 de zile de la solicitarea privind încetarea Contractului. În acest caz, Beneficiarul datorează şi va plăti MEIMMMA, în acelaşi termen, o dobândă calculată prin raportare la suma de restituit, nivelul dobânzii fiind cel prevăzut de lege pentru creanţele fiscale şi se calculează pentru perioada cuprinsă între data rambursării şi data restituirii.

(5) La momentul notificării prevăzute la alin. (3), MEIMMMA este îndreptăţit să suspende plăţile către Beneficiar. MEIMMMA nu va fi responsabil de nicio pagubă cauzată Beneficiarului ca urmare a suspendării plăţilor,

 

ARTICOLUL 19

Legea aplicabilă

 

(1) Prevederile prezentului contract vor fi interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu legea română.

(2) Contractul este guvernat de legea română.

 

ARTICOLUL 20

Dispoziţii finale

 

(1) Anexele fac parte integrantă din prezentul contract.

(2) în eventualitatea unui litigiu între MEIMMMA şi Beneficiar în legătură cu prezentul contract se va încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecătorească competentă în a cărei rază teritorială se află sediul MEIMMMA.

(3) Locul executării Contractului: sediul MEIMMMA.

(4) Prezentul contract s-a încheiat astăzi, …………, în două exemplare originale, în limba română, un exemplar pentru MEIMMMA şi un exemplar pentru Beneficiar, la sediul MEIMMMA, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractante.

 

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri,

Reprezentant legal

Ministru

……………..………

Beneficiar,

……………..………

 

ANEXE

 

Următoarele documente sunt anexate la prezentul contract şi fac parte integrantă din acesta, având aceeaşi forţă juridică:

 

Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare

Anexa nr. 2 - Graficul de realizare a Investiţiei

Anexa nr. 3 - Cererea de prefinanţare

Anexa nr. 4 - Monitorizarea Investiţiei

 

Lista poate fi completată cu orice alt document care devine anexă la prezentul contract, conform prevederilor acestuia.

 

ANEXA Nr. 1

la contractul de finanţare

 

Cererea de finanţare

 

 

ANEXA Nr. 2

la contractul de finanţare

 

Graficul de realizare a Investiţiei

 

ANEXA Nr. 3

la contractul de finanţare

 

Modelul cererii de prefinanţare

 

De la: Beneficiarul ……………..………

 

Către: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI

 

Cerere de prefinanţare nr. …………

 

Data de început a Investiţiei:

 

 

 

 

 

Titlul proiectului:

 

 

 

 

 

Numărul contractului de finanţare/Numărul Investiţiei:

 

 

 

În baza Contractului de finanţare nr. ………. încheiat cu Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de

Afaceri (MEIMMMA) la data de ………., vă rog să dispuneţi plata, la valoarea eligibilă din contractul de finanţare, a sumei de ... ……….. lei, reprezentând prefinanţarea Investiţiei, având la bază contractele de achiziţie semnate cu contractorii. Plata se va face în contul bancar de mai jos:

Titular de cont ……………………...

Codul IBAN: ………………………..

Numele Băncii …………….………...

Adresa Băncii: ……………………...

 

Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei cereri de prefinanţare, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat.

Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, îmi asum responsabilitatea cu privire la realitatea, legalitatea şi conformitatea informaţiilor cuprinse în tabelul anexat “Lista contractelor de achiziţie” semnate cu contractorii.

 

Cu respect,

Reprezentant legal

Numele şi prenumele: ……………………...

Semnătura: ……………………...

Data: ………

Funcţia: Manager de proiect

Numele şi prenumele: ……………………...

Semnătura: ……………………...

Data: ………

 

 

Nume: ……………………...

Semnătură MEIMMMA

Data primirii de către MEIMMMA:

Data verificării:

Observaţii:

Nume:  ……………………...

Semnătură director MEIMMMA:

Data: ………

Aprobat Cererea de prefinanţare în sumă de: ………………… lei

Data:

 

 

 

 

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI

 

Bun de plată în suma de …………………

 

Nume:

 

Semnătură responsabil

 

 

ANEXA Nr. 4

la contractul da finanţare

 

Monitorizarea Investiţiei

 

Pentru realizarea monitorizării proiectelor, Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri (MEIMMMA) va desfăşura următoarele activităţi:

- verificarea conţinutului documentelor de raportare elaborate şi transmise de către Beneficiar conform contractului de finanţare şi legislaţiei aplicabile (activităţi desfăşurate/progresul fizic/indicatori);

- vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic al implementării Investiţiei la faţa locului/sediul Beneficiarului (anunţate sau inopinate).

Verificarea utilizării fondurilor rambursate din contul Planului naţional de investiţii se face în cadrul monitorizării minimum o dată pe an şi ori de câte ori este necesar de către echipa de monitorizare, pentru investiţiile în derulare şi pentru investiţiile noi.

Verificarea se face obligatoriu înaintea aprobării ultimei cereri de rambursare, când se evaluează şi realizarea indicatorilor tehnici de performanţă.

a) Verificarea documentelor

(1) Beneficiarul trebuie să transmită MEIMMMA, pe toată durata de implementare a Investiţiei, rapoarte anuale de progres, rapoarte privind stadiile fizice şi valorice ale Investiţiei transmise odată cu fiecare cerere de rambursare, precum şi, la finalizarea Investiţiei, rapoarte anuale privind reducerea de emisii de CO2 obţinută ca urmare a finalizării Investiţiei.

(2) Adiţiona], în perioada de implementare a Investiţiei, Beneficiarul va transmite MEIMMMA, la solicitarea acestuia, rapoarte speciale pe probleme specifice, fără a fi necesar un format standard de raportare.

(3) Rapoartele Beneficiarilor sunt verificate din punctul de vedere al corectitudinii şi completitudinii elaborării şi al respectării documentelor standard convenite în contractul de finanţare. Se va prezenta procentul de realizare fizică a Investiţiei.

(4) Dacă în rapoartele trimise sunt detectate omisiuni sau sunt necesare clarificări, MEIMMMA va notifica în acest sens Beneficiarul, iar acesta este obligat să răspundă solicitării MEIMMMA în termenele menţionate.

b) Vizita de monitorizare

(1) Monitorizarea realizării Investiţiei se face cel puţin o dată pe an de către echipa de monitorizare nominalizată de ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri.

(2) Vizitele la sediul Beneficiarului şi la locul Investiţiei pot fi anunţate sau inopinate şi au ca scop identificarea eventualelor probleme şi recomandarea soluţiilor de îmbunătăţire a realizării Investiţiei.

(3) Beneficiarul are obligaţia de a permite şi a participa la monitorizare, precum şi de a furniza echipei de monitorizare toate documentele şi informaţiile solicitate de aceasta.

(4) Pentru fiecare monitorizare, echipa de monitorizare întocmeşte un raport de monitorizare, care conţine constatările şi recomandările sale. Un exemplar al raportului de monitorizare se trimite Beneficiarului.

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1 096/2013)

 

METODOLOGIA DE CALCUL

pentru plata sumelor rambursate aferente primei cereri de rambursare

 

Suma rambursata = Suma de rambursat x

Certificate CO2 plătite în perioadă pentru instalaţia aferenta Investiţiei

Certificate CO2 alocate în perioadă pentru instalaţia aferenta Investiţiei

 

unde: suma de rambursat = suma solicitată şi aprobată la rambursare;

perioadă = 2013 - până la data depunerii primei cereri de rambursare;

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri situate în comuna Topraisar din judeţul Constanţa şi aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unor unităţi subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a terenurilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 septembrie 2015.

Nr. 773.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenurilor care se scad din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării, către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

 

Nr. M.F.P şi codul de clasificare

Administrator

(denumire şi CUI)

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale terenului care se scade din inventar

Adresa

Baza legala

145122

08.05.01

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - CUI 4221187

Teren agricol

51,36 ha arabil

Comuna Topraisar,

Judeţul Constanţa

Hotărârea nr. 226 din 19,05.2006 a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra pământului Constanţa

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Asociaţiei Române pentru Securitate şi Sănătate în Muncă ca fiind de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Asociaţia Romana pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Echinocţiului nr. 57, sectorul 5, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 792.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 38 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 6 august 1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Comunele Şieu-Măgheruş, Miceştii de Câmpie, Sânmihaiu de Câmpie, Budeşti, Silivaşu de Câmpie şi Urmeniş, din circumscripţia Judecătoriei Bistriţa, trec în circumscripţia Judecătoriei Beclean.

Judeţul Cluj

Comunele Gilău şi Măguri-Răcătău, din circumscripţia Judecătoriei Cluj-Napoca, trec în circumscripţia Judecătoriei Huedin.

Comunele Căianu, Pălatca, Mociu, Cămăraşu şi Suatu, din circumscripţia Judecătoriei Cluj-Napoca, trec în circumscripţia Judecătoriei Gherla.

Judeţul Maramureş

Comuna Coaş intră în circumscripţia Judecătoriei Târgu Lăpuş.

Oraşul Cavnic şi comuna Remetea Chioarului, din circumscripţia Judecătoriei Baia Mare, trec în circumscripţia Judecătoriei Târgu Lăpuş.

Comuna Bârsana, din circumscripţia Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, trece în circumscripţia Judecătoriei Dragomireşti.

Judeţul Sălaj

Oraşul Cehu Silvaniei, comunele Românaşi, Mirşid, Sălăţig, Almaşu, Sânmihaiu Almaşului, Fildu de Jos, Zimbor şi Cuzăplac, din circumscripţia Judecătoriei Zalău, trec în circumscripţia Judecătoriei Jibou.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 6 august 1993, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Liviu Stanciu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 794.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.