MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 739/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 739         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 2 octombrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ale guvernului României

 

798. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române

 

803. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a treia tranşe aferente anului 2016

 

804. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Institutul Regional de Oncologie Timişoara”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.086. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2015-2016

 

5.269. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, maşter sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

 

5.286. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea Planului de învăţământ pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică şi a normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postii cea ie/co legii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică

 

5.287. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.802/2014

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

149. - Ordin privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, aflate în proprietatea publică a statului şi având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Regiei Autonome .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Afacerilor Interne vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 1 şi 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 30 septembrie 2015.

Nr. 798.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în proprietatea publică a statului, care se transmit din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” În administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristici tehnico-economice ale imobilului

Valoarea de inventar

- lei -

1.

35889

8.29.08

Construcţia 1

Bucureşti,

Bd. Aviatorilor nr. 16,

sectorul 1

Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

CUI 2351555

Ministerul Afacerilor Interne, pentru

Inspectoratul General al Poliţiei Române

CIF 4453144

Corp administrativ (P + 2E)

Suprafaţa construită - 521 mp

Suprafaţa desfăşurată - 1.506 mp

Carte funciară nr. 263214

27.932

2.

35890

8.28.08

Construcţia 2

Bucureşti,

Bd. Aviatorilor nr. 16,

sectorul 1

Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

CUI 2351555

Ministerul Afacerilor Interne, pentru

Inspectoratul General al Poliţiei Române

CIF 4453144

Ateliere şi garaj (P)

Suprafaţa construită - 1.746 mp

Suprafaţa desfăşurată - 1.785 mp

Carte funciară nr. 263214

125.431

3.

101772

8.28.08

Construcţia 3

Bucureşti,

Bd. Aviatorilor nr. 16,

sectorul 1

Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Star

CUI 2351555

Ministerul Afacerilor Interne, pentru

Inspectoratul General al Poliţiei Române

CIF 4453144

Ateliere şi garaj (P+1E)

Suprafaţa construită - 1.593 mp

Suprafaţa desfăşurată - 1.748 mp

Carte funciară nr. 263214

881.892

4.

101773

8.28.13

Construcţia 4

Bucureşti,

Bd. Aviatorilor nr. 16,

sectorul 1

Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

CUI 2351555

Ministerul

Afacerilor Interne, pentru

Inspectoratul General al Poliţiei Române

CIF 4453144

Ateliere (P)

Suprafaţa construită - 435 mp

Suprafaţa desfăşurată - 439,5 mp

Carte funciară nr. 263214

221.364

5.

101774

8.28.08

Construcţia 5

Bucureşti,

Bd. Aviatorilor nr. 16,

sectorul 1

Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

CUI 2351555

Ministerul Afacerilor Interne, pentru

Inspectoratul General al Poliţiei Române

CIF 4453144

Garaj (P)

Suprafaţa construită - 1.722 mp

Suprafaţa desfăşurată - 1.085 mp

Carte fundară nr. 263214

730

6.

101775

8.30

Construcţia 6

Bucureşti,

Bd. Aviatorilor nr. 16,

sectorul 1

Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

CUI 2351555

Ministerul Afacerilor Interne, pentru

Inspectoratul General al Poliţiei Române

CIF 4453144

Pavilionul F - Staţie PECO

Suprafaţa construită - 4 mp

Suprafaţa desfăşurată - 40 mp

Spaţiu depozitare pubele

Suprafaţa construită - 5 mp

Carte funciară nr. 263214

75.797

7.

101776

8.29.08

Teren 1

Bucureşti,

Bd. Aviatorilor nr. 16,

sectorul 1

Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

CUI 2351555

Ministerul Afacerilor Interne, pentru

Inspectoratul General al Poliţiei Române

CIF 4453144

Suprafaţa - 8.859 mp

Carte funciară nr. 263214

33.951.942

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a treia tranşe aferente anului 2016

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 53 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pe anul 2015, cu suma de 4.290 mii lei, la capitolul 68.01 .Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - .Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, ale Ordonanţei de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 30 septembrie 2015.

Nr. 803.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Institutul Regional de Oncologie Timişoara”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, şi al art. 42 alin, (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Institutul Regional de Oncologie Timişoara”, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii aprobat la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, şi, în completare, din alte surse legal constituite, conform programului de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează::

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 30 septembrie 2015.

Nr. 804.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii “Institutul Regional de Oncologie Timişoara”

 

Titular: Ministerul Sănătăţii

Beneficiar: Direcţia de Sănătate Publică Timiş

Amplasament: Timişoara, Calea Torontalului km. 5, judeţul Timiş

Indicatori tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

(în preţuri iunie 2015,1 Euro = 4,5102 lei)

 

 

 

mii lei

511.628

 

din care construcţii-montaj Eşalonarea investiţiei

 

 

mii lei

209.968

 

Anul I

INV

 

mii lei

170.000

 

 

C+M

 

mii lei

70.000

 

Anul II

INV

 

mii lei

170.000

 

 

C+M

 

mii lei

70.000

 

Anul III

INV

 

mii lei

171.628

 

 

C+M

 

mii lei

69.968

 

Capacităţi:

 

 

 

 

 

 

- Suprafaţă construită

 

 

mp Ac

9.270

 

 

- Suprafaţă desfăşurată

 

 

mp Ad

42.123

 

 

- Regim de înălţime

 

Tronson 1

DS+P+2E

(3,4,5 parţial)

 

 

 

 

Tronson 2

DS+P+2E

(3,4 parţial)

 

 

 

Tronson 3 şi 4

DS+P+2E

 

 

 

 

Tronson 5

S+P

 

 

 

 

Tronson 6

S+P+2E

 

 

 

 

Tronson 7

S

 

 

- Paturi spitalizare

 

 

nr.

476

 

- Durata de realizare a investiţiei

 

 

luni

36

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P 100*1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, şi, în completare, din alte surse legal constituite, conform programului de investiţii publice aprobat potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2015-2016

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea februarie:

- Înscrierea candidaţilor: 1-5 februarie 2016;

- Desfăşurarea probei practice: 8-9 februarie 2016;

- Desfăşurarea probei scrise: 10 februarie 2016;

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 11 februarie 2016;

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 12 februarie 2016;

- Susţinerea proiectului: 15-16 februarie 2016;

- Afişarea rezultatelor finale: 17 februarie 2016.

Art. 2. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea mai:

- Înscrierea candidaţilor: 11-13 mai 2016;

- Desfăşurarea probelor de examen: 16-17 mai 2016;

- Afişarea rezultatelor finale: 18 mai 2016.

Art. 3. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea mai-iunie:

- Înscrierea candidaţilor: 30 mai-3 iunie 2016;

- Desfăşurarea probelor de examen: 6-9 iunie 2016;

- Afişarea rezultatelor finale: 10 iunie 2016.

Art. 4. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal militar - maiştri militari, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie:

- Înscrierea candidaţilor: 13 iunie-15 iulie 2016;

- Desfăşurarea probei practice: 18-20 iulie 2016:

- Afişarea rezultatelor la proba practică: 20 iulie 2016;

- Desfăşurarea probei scrise: 21 iulie 2016;

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 21 iulie 2016;

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 21 iulie 2016;

- Susţinerea proiectului: 22-27 iulie 2016;

- Afişarea rezultatelor finale: 28 iulie 2016.

Art. 5. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal militar - subofiţeri pentru forţele terestre şi forţele aeriene, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie;

- Înscrierea candidaţilor: 13 iunie-22 iulie 2016;

- Desfăşurarea probei practice: 25 iulie 2016;

- Afişarea rezultatelor la proba practică: 25 iulie 2016;

- Desfăşurarea probei scrise: 26 iulie 2016;

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 26 iulie 2016;

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 26 iulie 2016;

- Susţinerea proiectului: 27-29 iulie 2016;

- Afişarea rezultatelor finale: 30 iulie 2016.

Art. 6. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivel 5 de calificare, sesiunea iulie:

- Înscrierea candidaţilor: 4-8 iulie 2016;

- Desfăşurarea probei practice: 11-12 iulie 2016;

- Desfăşurarea probei scrise: 13 iulie 2016;

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 14 iulie 2016;

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 15 iulie 2016;

- Susţinerea proiectului: 18-19 iulie 2016;

- Afişarea rezultatelor finale: 20 iulie 2016.

Art. 7. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal organizat la şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliţie, agent de poliţie de frontieră, subofiţer de jandarmi şi subofiţer de pompieri şi protecţie civilă - nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie:

- Înscrierea candidaţilor: 7-8 iulie 2016;

- Desfăşurarea probei practice: 11-13 iulie 2016;

- Desfăşurarea probei scrise: 14 iulie 2016;

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 15 iulie 2016;

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 15-16 iulie 2016;

- Susţinerea proiectului: 18-20 iulie 2016;

- Afişarea rezultatelor finale: 21 iulie 2016.

Art. 8. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional - nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie-august:

- Înscrierea candidaţilor: 25-29 iulie 2016;

- Desfăşurarea probelor de examen: 1-2 august 2016;

- Afişarea rezultatelor finale: 3 august 2016.

Art. 9. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivel 5 de calificare, calificarea profesională “asistent medical generalist”, sesiunea august:

- Înscrierea candidaţilor: 8-12 august 2016;

- Desfăşurarea probei practice: 16-17 august 2016;

- Desfăşurarea probei scrise: 18 august 2016;

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 19 august 2016;

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 20 august 2016;

- Susţinerea proiectului: 22-23 august 2016;

- Afişarea rezultatelor finale: 24 august 2016.

Art. 10. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional şi stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea august:

- Înscrierea candidaţilor: 1-7 august 2016;

- Desfăşurarea probelor de examen: 8-10 august 2016;

- Afişarea rezultatelor finale; 11 august 2016.

Art. 11. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea august:

- Înscrierea candidaţilor: 1-7 august 2016;

- Desfăşurarea probelor de examen: 8-10 august 2016;

- Afişarea rezultatelor finale: 11 august 2016.

Art. 12. - Absolvenţii din promoţiile anterioare, indiferent de forma de învăţământ absolvită, se pot prezenta pentru susţinerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare din sesiunile prevăzute pentru anul în curs.

Art. 13. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

 

Bucureşti, 31 august 2015.

Nr. 5.086.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, maşter sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Legii nr. 172/1998 privind ratificarea Convenţiei cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în învăţământul superior în statele din regiunea Europei, adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997,

în conformitate cu recomandările prevăzute în Manualul pentru Recunoaştere Europeană, aprobat prin Comunicatul de la Bucureşti, emis în urma Conferinţei miniştrilor din statele membre ale Spaţiului European al învăţământului Superior din 27 aprilie 2012,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008*) privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, maşter sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă toate dispoziţiile contrare.

Art. 3. - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

 

Bucureşti, 21 septembrie 2015.

Nr. 5.269.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, maşter sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

 

Art. 1. - În sensul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) echivalarea reprezintă procesul de evaluare a tuturor componentelor programului de studii, precum şi a rezultatelor învăţării şi de compatibilizare cu programul de studii din sistemul românesc de învăţământ superior, cu luarea în considerare a cerinţelor de admitere la respectivul program de studii, care se poate finaliza cu eliberarea unui atestat prin care i se acordă titularului aceleaşi drepturi în ceea ce priveşte continuarea studiilor şi/sau accesului la piaţa forţei de muncă, ca şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România.

b) recunoaşterea constă în evaluarea şi compatibilizarea nivelului, domeniului şi/sau a specializării actului de studiu obţinut în străinătate cu sistemul naţional de învăţământ, cu luarea în considerare a cerinţelor de admitere la respectivul program de studii, şi care se poate finaliza cu eliberarea unui atestat prin care i se acordă titularului aceleaşi drepturi în vederea continuării studiilor şi/sau accesului la piaţa forţei de muncă, ca şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România.

Art. 2. - Prezenta metodologie se aplică actelor de studii care atestă finalizarea la o instituţie acreditată de învăţământ superior din străinătate a ciclului I de studii universitare de licenţă şi/sau a ciclului II de studii universitare de maşter, precum şi/sau â unui program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

Art. 3. - Recunoaşterea/Echivalarea se aplică următoarelor categorii de cetăţeni:

a) cetăţeni români, cetăţeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;

b) membrilor de familie ai cetăţenilor europeni care provin din state terţe, aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) cetăţenilor statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România şi beneficiarilor statutului de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;

d) cetăţenilor statelor terţe ce beneficiază de o formă de protecţie internaţională pe teritoriul României;

e) cetăţenilor statelor terţe.

Art. 4. - (1) Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare C.N.R.E.D., recunoaşte actele de studii prevăzute la art. 2 în vederea accesului la piaţa forţei de muncă din România după cum urmează:

a) recunoaşte automat actele de studii obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, precum şi în state terţe la universităţi de prestigiu, prevăzute în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.158/2012 privind aprobarea Listei universităţilor de prestigiu din alte state;

b) recunoaşte actele de studii obţinute în state terţe;

c) în scopul obţinerii dreptului de liberă practică pentru exercitarea unei profesii reglementate în România, C.N.R.E.D. recunoaşte actele de studii obţinute în state terţe de cetăţenii europeni şi de celelalte categorii de cetăţeni prevăzute în actele normative de reglementare a profesiei, precum şi diplomele obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană care dau acces la profesii reglementate acolo unde actele de reglementare a profesiei nu dispun altfel;

d) C.N.R.E.D. recunoaşte actele de studii obţinute de cetăţeni din state terţe pe teritoriul acestor state în vederea încadrării în muncă fără drept de exercitare a profesiei reglementate din România din domeniul studiilor.

(2) în vederea continuării studiilor în România, C.N.R.E.D. recunoaşte actele de studii prevăzute la art. 2 obţinute de către toate categoriile de cetăţeni prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 3 lit. e).

Art. 5. - (1) în procedura de evaluare a actelor de studii în vederea recunoaşterii şi/sau echivalării, C.N.R.E.D. analizează şi verifică:

a) condiţiile de acces;

b) statutul instituţiei de învăţământ superior emitente;

c) nivelul diplomei;

d) durata studiilor;

e) numărul de credite/puncte transferabile acumulate;

f) domeniul de studiu/profilul/programul de studiu/ specializarea/forma de învăţământ;

g) curriculumul;

h) volumul de muncă/rezultatele învăţării.

(2) în cazul în care evaluarea elementelor menţionate la alin. (1) evidenţiază diferenţe substanţiale, C.N.R.E.D. poate;

a) echivala sau recunoaşte prin aplicarea de măsuri compensatorii, respectiv continuarea studiilor, susţinerea de examene de diferenţă şi/sau efectuarea de stagii de practică la instituţii de învăţământ superior acreditate cu specializarea în cauză acreditată, în vederea armonizării diferenţelor dintre studiile efectuate în străinătate şi programul de studii din sistemul românesc de învăţământ superior;

b) respinge motivat cererea de echivalare sau recunoaştere.

(3) Recunoaşterea actelor de studii care fac obiectul unor tratate internaţionale se realizează în conformitate cu prevederile acestor tratate.

(4) în cazul procedurii de recunoaştere automată, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), C.N.R.E.D. analizează şi verifică:

a) condiţiile de acces;

b) statutul instituţiei de învăţământ superior emitente;

c) nivelul diplomei;

d) domeniul de studiu/profilul/specializarea.

Art. 6. - (1) Actele de studii nu se recunosc sau nu se echivalează în următoarele situaţii:

a) instituţia de învăţământ superior care a eliberat actul de studii şi/sau programul de studii nu este recunoscută în statul de origine;

b) dacă înscrierea la programul de studii pentru care se solicită echivalarea s-a realizat pe baza unei diplome obţinute la o instituţie de învăţământ neacreditată în statul de origine;

c) dacă înscrierea la programul de studii pentru care se solicită echivalarea s-a realizat pe baza unei diplome care nu îndeplineşte condiţiile de acces;

d) în cazul în care există suspiciuni cu privire la existenţa unor documente de studii false în dosar; în acest caz se sesizează organele abilitate;

e) actul de studii nu face parte din categoria actelor de studii eliberate în sistemul de învăţământ superior din statul emitent.

(2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) nu sunt limitative, C.N.R.E.D, poate dispune soluţia de ne re cu noaste re sau neechivalare şi în alte cazuri, cu respectarea legislaţiei naţionale şi a bunelor practici şi recomandări internaţionale.

Art. 7. - C.N.R.E.D. este sprijinit în activitatea sa de către Consiliul Naţional de Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare C.N.E.D., organism consultativ, care funcţionează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.863/2011*) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Echivalare a Diplomelor (CNED), cu modificările ulterioare.

 

*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.863/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art. 8. - În cazul unor programe de studii organizate în comun de două sau mai multe instituţii de învăţământ superior acreditate din România şi din străinătate, finalizate cu eliberarea unei diplome de către fiecare instituţie, actele de studii eliberate în străinătate nu sunt supuse procesului de recunoaştere ori echivalare, diploma eliberată de instituţia de învăţământ superior din România conferind titularului toate drepturile.

Art. 9. - (1) Dosarul pentru recunoaşterea/echivalarea actelor de studii obţinute de către categoriile de cetăţeni prevăzute la art. 3 lit. a)-d) cuprinde următoarele documente:

a) cerere tipizată;

b) actul de identitate valabil şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie;

c) actul de studii ce face obiectul cererii, în copie şi traducere legalizată sau în copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română);

d) foaia matricolă/suplimentul la diplomă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul şcolar, în copie şi traducere legalizată ori în copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română);

e) diploma care a dat acces la programul de studii pentru care se solicită echivalarea/recunoaşterea, în copie şi traducere legalizată, copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română), sau atestatul de echivalare ori recunoaştere obţinut anterior, în copie;

f) alte documente relevante pentru recunoaşterea diplomelor obţinute pentru exercitarea profesiilor reglementate (de exemplu, programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.);

g) formularul Autorizarea pentru verificare - “Authorization for verification” completat;

h) copie după dovada achitării taxei de evaluare a dosarului, În valoare de 50 lei.

(2) Pentru cetăţenii din state terţe prevăzuţi la art. 3 lit. e) care solicită încadrarea în muncă, în situaţiile prevăzute la art. 4 dosarul cuprinde:

a) cerere tipizată;

b) adresă din partea angajatorului, în care să se menţioneze scopul recunoaşterii şi postul ocupat de cetăţeanul terţ în cadrul firmei angajatoare, în original;

c) certificatul de înregistrare a angajatorului, în copie;

d) delegaţie din partea angajatorului pentru ridicarea atestatului de recunoaştere;

e) actul de studii ce urmează a fi supus recunoaşterii, în copie şi traducere legalizată;

f) actul de identitate valabil şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie;

g) copie după dovada achitării taxei de evaluare a dosarului, în valoare de 50 lei;

h) alte documente suplimentare, dacă este cazul.

(3) Dosarul pentru echivalarea/recunoaşterea actelor de studii prevăzute la art. 4 alin. (2) cuprinde:

a) cerere tipizată;

b) actul de studii ce urmează a fi supus recunoaşterii, în copie şi traducere legalizată sau în copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română);

c) foaia matricolă/suplimentul Sa diplomă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul şcolar, în copie şi traducere legalizată ori în copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română);

d) diploma care a dat acces la programul de studii pentru care se solicită echivalarea/recunoaşterea, în copie şi traducere legalizată, copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română), sau atestatul de echivalare ori recunoaştere obţinut anterior, în copie;

e) actul de identitate şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie;

f) copie după dovada achitării taxei de evaluare a dosarului, în valoare de 50 lei;

g) alte documente suplimentare, dacă este cazul.

(4) Actele de studii supuse echivalării sau recunoaşterii trebuie Să fie vizate cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de studii vor fi supralegalizate ori vor fi însoţite de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe baza de reciprocitate,

Art. 10. - (1) în termen de 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului, C.N.R.E.D. verifică existenţa tuturor documentelor prevăzute la art. 9 şi înştiinţează solicitantul în scris, prin curier poştal sau poştă electronică, în cazul în care constată că dosarul nu este complet.

(2) Dosarul trebuie completat în termen de un (1) an de la data primirii înştiinţării, în caz contrar, C.N.R.E.D. clasează dosarul, urmând ca reluarea procedurii să se facă în baza depunerii unui nou dosar.

Art. 11. - (1) Durata de soluţionare a dosarelor este de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet la Registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (M.E.C.Ş.), iar pentru dosarele care sunt înaintate spre evaluare C.N.E.D., termenul se prelungeşte în mod corespunzător.

(2) Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (1) se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunţat în scris, prin curier poştal sau poştă electronică. În cazuri temeinic motivate şi al unei cereri însoţite de documente justificative, dosarele pot fi soluţionate cu prioritate, cu respectarea procedurilor legale.

(3) Atestatul de recunoaştere/echivalare a studiilor se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite ori, la cererea scrisă a solicitantului, se transmite prin scrisoare recomandată la adresa indicată de acesta, cu excepţia atestatelor de recunoaştere/echivalare emise anterior intrări în vigoare a prezentei metodologii.

(4) Atestatul de recunoaştere completat şi neridicat se păstrează în arhiva M.E.C.Ş. cu termen permanent.

(5) în cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a atestatului de echivalare/recunoaştere se poate elibera un duplicat al acestuia.

(6) Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul adresează, în scris, o cerere, însoţită de următoarele documente: copie legalizată a actului de studii care a fost recunoscut/echivalat; copie a actului de identitate; dovada plăţii taxei în valoare de 50 lei; declaraţie notarială cu privire la încadrarea în una din situaţiile menţionate la alin. (5).

Art. 12. - (1) Solicitările de reevaluare a dosarului se realizează printr-o cerere motivată, însoţită, după caz, de alte documente relevante.

(2) Cererea se depune la registratura M.E.C.Ş. În termen de 30 de zile lucrătoare de la data eliberării atestatului de recunoaştere/echivalare şi, respectiv, de la data luării la cunoştinţă a motivelor nerecunoaşterii/neechivalării.

(3) în vederea soluţionării contestaţiei C.N.R.E.D. poate solicita avizul consultativ al C.N.E.D.

(4) Termenul de rezolvare a solicitărilor de reevaluare este de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării lor la registratura M.E.C.Ş.

(5) Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (4) se prelungeşte în cazuri justificate, caz în care solicitantul va fi anunţat în scris, prin curier poştal sau poştă electronică.

(6) Eliberarea noului atestat de recunoaştere/echivalare emis în urma reevaluării se face numai la sediul C.N.R.E.D. după predarea atestatului emis anterior.

Art. 13. - (1) Decizia C.N.R.E.D. poate să fie contestată printr-o cerere motivată şi, după caz, în baza unui dosar întocmit şi depus în conformitate cu prezenta metodologie.

(2) Contestaţiile vor fi evaluate de către experţii de specialitate din cadrul C.N.E.D. În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.863/2011, cu modificările ulterioare.

(3) Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării lor la registratura M.E.C.Ş.

(4) Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (3) se prelungeşte în cazuri justificate, caz în care solicitantul va fi anunţat în scris, prin curier poştal sau poştă electronică.

(5) Eliberarea noului atestat de recunoaştere/echivalare emis în urma contestaţiei se face numai la sediul C.N.R.E.D. după predarea atestatului emis anterior.

Art. 14. - Echivalarea studiilor pentru persoanele care au dobândit cetăţenia română şi deţin atestat de recunoaştere se face în baza următoarelor documente:

a) cerere;

b) copia atestatului de recunoaştere;

c) copia şi traducerea legalizată în limba română a diplomei de studii recunoscute;

d) copia actului de identitate valabil şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie;

e) copie după dovada achitării taxei în valoare de 50 lei;

f) alte documente suplimentare, dacă este cazul.

Art. 15. - Pentru cetăţenii din state terţe prevăzuţi la art. 3 lit. e) care solicită încadrarea în muncă, eliberarea unui nou exemplar al atestatului de recunoaştere în cadrul procedurii de obţinerii a autorizaţiei de muncă se realizează numai în baza depunerii unui nou dosar de recunoaştere care conţine următoarele acte:

a) cerere tipizată;

b) adresă din partea angajatorului, în care să se menţioneze scopul recunoaşterii, postul ocupat de cetăţeanul terţ în cadrul firmei angajatoare şi existenţa unui atestat de recunoaştere eliberat anterior, în original;

c) certificatul de înregistrare a angajatorului, în copie;

d) delegaţie din partea angajatorului pentru ridicarea atestatului de recunoaştere;

e) actul de studii ce urmează a fi supus recunoaşterii şi traducere legalizată - în copie;

f) actul de identitate valabil şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie;

g) copie după dovada achitării taxei de evaluare a dosarului, în valoare de 50 lei;

h) alte documente suplimentare, dacă este cazul.

Art. 16. - Eliberarea către persoane fizice sau juridice de drept privat a oricăror adeverinţe privind recunoaşterea ori echivalarea, în România, a actelor de studii se face în baza următoarelor documente:

a) cerere;

b) copii ale actelor de studii;

c) copia actului de identitate;

d) copie de pe dovada achitării taxei în valoare de 20 lei. Art. 17. - Recunoaşterea studiilor pentru solicitanţi de azil şi/sau beneficiari ai unei forme de protecţie internaţională în România se realizează în conformitate cu prevederile prezentei metodologi şi ale normelor legale naţionale şi internaţionale cu privire la aceste categorii de persoane.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de învăţământ pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică şi a normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării

pentru profesia didactică

 

În baza prevederilor art. 238, 239 şi 249 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de organizare şi desfăşurare a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de O şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Planul de învăţământ pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Maiştrii instructori şi antrenorii încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar care nu au dobândit definitivarea în învăţământ au obligaţia ca în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin să obţină certificatul de pregătire psihopedagogică.

Art. 4. - Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare şi liceele pedagogice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 5.286.

 

ANEXA Nr.1

 

NORMELE METODOLOGICE

de organizare şi desfăşurare a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică

 

Art. 1. - Organizarea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, urmăreşte certificarea competenţelor psihopedagogice pentru profesia didactică.

Art. 2. - Programul de pregătire psihopedagogică şi metodică prevăzut la art. 1 poate fi organizat de liceele/colegiile cu profil pedagogic.

Art. 3. - La programul de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori şi antrenorilor se pot înscrie:

1. absolvenţi ai şcolilor postliceale/colegiilor din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcolilor de maiştri în domeniu, încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar;

2. absolvenţi ai şcolilor postliceale/colegiilor din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcolilor de maiştri în domeniu, care urmează să fie încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar;

3. absolvenţi de liceu care au urmat şcoli de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar;

4. absolvenţi de liceu care au urmat şcoli de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, care urmează să fie încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar.

Art. 4. - Înscrierea la programul de pregătire psihopedagogică şi metodică se face pe baza unuia dintre următoarele documente;

a) certificat de calificare nivel 5 cu suplimentul descriptiv al certificatului sau certificat de calificare nivel 3 pentru cei care au absolvit studiile anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare;

b) certificat de revalorizare a competenţelor profesionale;

c) diplomă de bacalaureat şi certificat de absolvire;

d) diplomă de bacalaureat şi diplomă de absolvire;

e) adeverinţă că urmează cursurile unei şcoli postliceale/şcoli de antrenori.

Art. 5. - Programul de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori şi antrenorilor se poate organiza comasat, în vacanţele şcolare, sau eşalonat, pe parcursul anului şcolar.

Art. 6. - Programul de pregătire psihopedagogică şi metodică se desfăşoară în regim cu taxă.

Art. 7. - Cuantumul taxelor de studii aferente programului de pregătire psihopedagogică şi metodică se stabileşte anual de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ care organizează programul, cu avizul inspectoratului şcolar.

Art. 8. - (1) Liceele/Colegiile pedagogice care organizează programul de pregătire psihopedagogică şi metodică prevăzut la art. 1 încheie cu persoanele înscrise la program contracte de studiu.

(2) Contractul de studiu stabileşte drepturile şi obligaţiile cursantului înscris la programul de pregătire psihopedagogică şi metodică, precum şi raporturile acestuia cu unitatea de învăţământ organizatoare a programului.

Art. 9. - (1) în conformitate cu planul de învăţământ pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică, curriculumul programului de pregătire psihopedagogică şi metodică este structurat după cum urmează:

a) discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală: Psihologie generală, elemente de psihopedagogia vârstelor şi psihologia învăţării, Pedagogie şcolară şi Managementul clasei de elevi;

b) discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate: Metodica predării specialităţii, Practică pedagogică şi Instruire asistată de calculator.

(2) Durata programului de pregătire psihopedagogică şi metodică este de două semestre sau echivalent.

(3) Numărul total de ore prevăzute pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică este de 214 ore, din care 12 ore pentru pregătirea portofoliului didactic.

Art. 10. - (1) Participarea la activităţile practice de pregătire este obligatorie.

(2) Pentru cursanţii încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar practica pedagogică se consideră realizată, urmând ca aceştia să susţină doar lecţiile de probă şi lecţia finală.

Art. 11. - (1) Pentru desfăşurarea practicii pedagogice prevăzute în curriculumul programelor de pregătire psihopedagogică şi metodică, liceele/colegiile pedagogice organizatoare vor realiza parteneriate cu unităţi de învăţământ de profil, cu avizul inspectoratului şcolar.

(2) Practica pedagogică se va desfăşura după un regulament propriu, elaborat, potrivit reglementărilor metodologice în vigoare, de liceele/colegiile pedagogice organizatoare şi avizat de inspectoratul şcolar.

(3) Regulamentul de organizare şi desfăşurare a practicii pedagogice constituie anexă la contractele de studii ale cursanţilor.

Art. 12. - Cursurile de pregătire psihopedagogică şi metodică se vor desfăşura, de regulă, cu personal didactic titular al liceului/colegiului pedagogic, având specialitatea corespunzătoare disciplinelor din planul de învăţământ, cel puţin gradul didactic II şi calitatea de metodist sau coordonator de practică pedagogică.

Art. 13, - (1) Activitatea desfăşurată de cadrele didactice implicate în programul de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori şi antrenorilor nu se include în norma didactică de predare.

(2) Un cadru didactic nu poate preda anual mai mult de 6 ore/săptămână în cadrul programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori şi antrenorilor.

Art. 14. - Fiecare disciplină obligatorie prevăzută în planul de învăţământ se evaluează cu o notă. Notele se trec în foaia matricolă.

Art. 15. - (1) Examenul de certificare a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică constă în următoarele probe:

a) probă scrisă pentru disciplina Psihologie generală, elemente de psihopedagogia vârstelor şi psihologia învăţării;

b) probă scrisă pentru disciplina Pedagogie şcolară;

c) probă practică la Metodica predării specialităţii, care constă în prezentarea portofoliului programului de formare;

d) proba Practica pedagogică, care constă în susţinerea şi autoevaluarea unei lecţii finale.

(2) Media generală se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la cele 4 probe.

(3) Notele obţinute la probele de examen şi media generală se trec în certificatul de pregătire psihopedagogică.

Art. 16. - (1) Nota minimă de promovare a probelor scrise este 5 (cinci).

(2) Nota minimă de promovare a probelor practice este 7 (şapte).

Art. 17. - Fiecare probă de examen poate fi susţinută de maximum două ori. În caz de nepromovare a unei probe în două sesiuni organizate în acelaşi an şcolar, cursantul se poate reînscrie o singură dată pentru parcurgerea unui nou program de pregătire psihopedagogică şi metodică în anul şcolar următor, numai în regim cu taxă.

Art. 18. - (1) Absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică se finalizează cu obţinerea certificatului de pregătire psihopedagogică.

(2) Absolvenţii şcolilor postliceale sau de maiştri care finalizează cu certificat programul de pregătire psihopedagogică şi metodică dobândesc dreptul de a fi încadraţi în funcţia didactică de maistru-instructor, pe catedre de pregătire-instruire practică în învăţământul profesional, liceal şi postliceal, precum şi dreptul de a susţine examenul naţional de definitivare în învăţământ, respectiv examenele de acordare a gradelor didactice II şi I în condiţiile legii.

(3) Pentru ocuparea catedrelor de activităţi de pre- profesionalizare şi a catedrelor de pregătire-instruire practică din învăţământul special, maiştrii-instructori trebuie să îndeplinească şi condiţia prevăzută la art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19. - (1) Certificatele de pregătire psihopedagogică se eliberează şi se gestionează conform regimului actelor de studii.

(2) Fiecare certificat de pregătire psihopedagogică este însoţit de foaia matricolă în limba română conţinând situaţia şcolară a absolventului.

Art. 20. - Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică pot să primească, la cerere, o adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ în care vor fi specificate disciplinele promovate.

Art. 21. - Cadrelor didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar care au obţinut cel puţin definitivarea în învăţământ li se consideră îndeplinită condiţia de pregătire psihopedagogică pentru profesia didactică.

 

ANEXA Nr. 2

 

PLAN DE INVAŢAMANT

pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică

 

Nr. crt.

Disciplina

Perioada de studii

Nr. de ore/săptămână

Total ore

Semestrul

Nr. de săptămâni

Curs

Seminar

Curs

Seminar

Total

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală

 

 

 

 

 

 

 

1.

Psihologie generală, elemente de psihopedagogia vârstelor şi psihologia învăţării

I

18

1

1

18

18

36

2.

Pedagogie şcolară

I

18

1

1

18

18

36

3.

Managementul clasei de elevi

 

9

1

1

9

9

18

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate

 

 

 

 

 

 

 

1.

Metodica predării specialităţii

II

18

1

2

18

36

54

2.

Practică pedagogică*

II

10

 

4

 

40

40

3.

Instruire asistată de calculator

II

9

1

1

9

9

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea portofoliului didactic

II

4

 

3

 

12

12

 

TOTAL ORE

 

 

 

 

72

142

214

 

Pentru cursanţii încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, practica pedagogică se consideră realizată.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.802/2014

 

În baza prevederilor art. 241 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.802/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 23 octombrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Definitivarea în învăţământ poate fi obţinută la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în vigoare în anul şcolar respectiv, denumit în continuare Centralizator.”

2. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.

3. La articolul 32 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“e) membri evaluatori - câte 4 evaluatori pentru cel mult 100 de lucrări scrise, organizaţi în două subcomisii. Fiecare subcomisie este alcătuită din două cadre didactice titulare în învăţământul universitar sau preuniversitar, având gradul didactic I, gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor, unul fiind evaluator pentru subiectele la disciplina de specialitate şi didactica/metodica predării disciplinei de specialitate şi unul fiind evaluator pentru subiectele de pedagogie şi psihologie a educaţiei. Evaluatorul pentru subiectele de pedagogie şi psihologie a educaţiei poate face parte din subcomisiile de la mai multe specializări. Decizia de numire a comisiei de evaluare se comunică Comisiei naţionale.”

4. La articolul 32, alineatul (6) se abrogă.

5. La articolul 39, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Dacă diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor şi nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, dar mai mică sau egală cu 1 punct, rămâne definitivă nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor.”

6. La articolul 39, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (41), (42) şi (43), cu următorul cuprins:

,,(41) Dacă diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor şi nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 1 punct se constituie, prin decizia inspectorului şcolar general, o nouă comisie de recorectare din 4 membri evaluatori organizaţi în două subcomisii, prima subcomisie formată din evaluatori proveniţi din comisia de evaluare, iar a două subcomisie formată din evaluatori proveniţi din comisia de contestaţii.

(42) Recorectarea lucrării se face conform procedurii de evaluare a lucrărilor scrise prevăzute în art. 34.

(43) Rezultatul acestei ultime corectări este definitiv şi reprezintă nota finală acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor.”

Art. II. - (1) Candidaţii care depăşesc vechimea prevăzută de lege pentru înscrierea la examenul naţional de definitivare în învăţământ din cauza restricţionării accesului la examen ca urmare a faptului că specializările/programele de studii absolvite nu au fost acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în baza unei hotărâri a Guvernului la data înscrierii la facultate se pot însene la examen începând cu sesiunea 2016. În această situaţie, în calculul vechimii efective la catedră în condiţiile prevăzute la art. 11 alin (1) şi (2) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.802/2014, nu se include perioada în care accesul la examen a fost restricţionat.

(2) Candidaţii în situaţia prevăzută la alin. (1) trebuie să îndeplinească toate celelalte condiţii legale în vigoare privind participarea la examenul naţional de definitivare în învăţământ.

Art. III. - Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 5.287.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (5) din Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2015,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016, la un nivel de 17.477.030,807 MWh, defalcat după cum urmează:

a) stoc aferent categoriei de clienţi finali casnici - 7.535.760,006 MWh;

b) stoc aferent categoriei de clienţi finali producători de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei - 3.198.492,786 MWh;

c) stoc aferent categoriei de clienţi finali noncasnici - 6.742.778,015 MWh.

Art. 2. - Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a clienţilor finali au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la data de 31 octombrie 2015, inclusiv, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Se aprobă stocul de gaze naturale pe care Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. are obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la data de 31 octombrie 2015, inclusiv, la un nivel de 95.000 MWh.

(2) în situaţia utilizării stocului de gaze naturale prevăzut la alin. (1), Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. are obligaţia să îi reconstituie până la sfârşitul fiecărei luni calendaristice a intervalului cuprins între data de 31 octombrie 2015 şi data care marchează sfârşitul fazei de extracţie din anul 2016, aferentă ciclului de înmagazinare subterană a gazelor naturale 2015-2016. Această operaţiune se realizează pe bază de contracte de achiziţie, având ca obiect cantităţi determinate de gaze naturale, înmagazinate de un titular al licenţei de furnizare care a înmagazinat respectivele cantităţi anterior datei perfectării contractelor de achiziţie.

(3) Până la data de 15 a fiecărei luni calendaristice, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. va transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei documentele justificative privind achiziţia de gaze naturale, în cazul reconstituirii stocului de gaze naturale, în conformitate cu prevederile alin. (2).

Art. 4. - Titularii licenţei de furnizare a gazelor naturale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 110/2015 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 1 octombrie 2015.

Nr. 149.

 

ANEXĂ

 

NIVELUL STOCULUI MINIM

de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a clienţilor finali au obligaţia să II deţină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârşitul ciclului de injecţie din anul 2015

 

Nr. crt.

Furnizori

Stoc minim pentru clienţi casnici

Stoc minim pentru producători de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică îh centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei

Stoc minim pentru clienţi noncasnici

Total stoc minim furnizor

1

S.C. ALPIQ ROMINDUSTRIES - S.R.L.

0.000

0.000

6,591.121

6,591.121

2

S.C. ALPHA METAL-S.A.

0.000

8,099.497

13,755.161

21,854.657

3

S.C. AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L.

4,849.639

0.000

929.540

5,779.179

4

S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L.

21.950

0.000

19.306

41.256

5

S.C. ARELCO POWER - S.R.L.

0.000

0.000

84,037.379

84,037.379

6

S.C.ARMAX GAZ-S.A.

0.000

33,003.142

13,008.901

46,012.043

7

S.C. AXPO ENERGY ROMÂNIA - S.A.

0.000

0.000

52,947.235

52,947.235

8

S.C. B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

7,279.458

0.000

904.197

8,183.655

9

S.C. CEZ VÂNZARE - S.A.

0.000

0.000

8,029.612

8,029.612

10

S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUŢIE - S.R.L

1,160.831

76,323.492

61,758.451

139,242.773

11

S.C.CIS GAZ -S.A.

33.766

9,812.501

6,309.532

16,155.799

12

S.C. CONEF GAZ-S.R.L

0.000

0.000

218,600.851

218,600.851

13

S.C. CONGAZ-SA

188,628.057

11,417.927

28,049.122

228,095.106

14

S.C. CORDUN GAZ-SA

2,695.126

0.000

2,046.357

4,741.482

15

S.C. COS VAN -S.R.L

0.000

0.000

116.761

116.761

16

S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

43,242.752

0.000

2,655.175

45,897.927

17

S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L.

25,891.728

0.000

2,273.104

28,164.832

18

S.CCREST ENERGY-S.R.L.

0.000

0.000

98.805

98.805

19

S.C. CYEB-S.R.L

0.000

0.000

2.663

2.663

20

S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L.

1,059.771

0.000

202.000

1,261.771

21

S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A.

16,112.334

0.000

9,098.313

25,210.647

22

S.C. E ON ENERGIE ROMÂNIA- S A.

3,190,536,483

244,027.167

1,077,203.065

4,511,766.715

23

S.C. ENERGY DISTRIBUTION SERVICES - S.R.L.

0.000

0.000

1,274.775

1,274.775

24

S.C. ENERGY GAS PROVIDER - S.R.L.

2,522.693

39,141.384

11,560.135

53,224.212

25

S.C. EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

7,686.108

0.000

2,588.729

10,274.837

26

S.C. FIDELIS ENERGY -S.R.L.

0.000

0.000

5,031.328

5,031.328

27

S.C. FORTE GAZ GN - S.R.L.

0.000

0.000

18,589.594

18,589.594

28

S.C. GAZ EST-SA

56,652.186

1,766.046

13,804.878

72,223.110

29

S.C. GAZ NORD EST-S.A.

5,800.167

0.000

942.574

6,742.741

30

S.C. GAZ SUD - SA

54,692 920

0.000

14,558.480

69,251.401

31

S.C. GAZ VEST-S.A.

29,935,598

0.000

10,065.887

40,001.485

32

S.C. GAZMIR IAŞI - S.R.L.

4,884.437

0.000

3,273.691

8,158.128

33

S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA- SA

3,606,517.686

634,905.381

1,559,536.810

5,800,959.877

34

S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - SA

27,669.977

648.083

5,527.574

33,845.634

35

S.C. GECABUILD - S.R.L.

0.000

0.000

405.211

405.211

36

S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

10,485.883

120.577

20,457.493

31,063.952

37

S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

1,916.077

0.000

258.166

2,174.244

38

S.C. INTERAGRO - S.R.L.

0.000

0.000

0.000

0.000

39

S.C. INTERGAZ - EST-S.R.L.

4,022.667

0.000

28,904.278

32,926.944

40

S.C. M.M. DATA- S.R.L.

2,362.635

0.000

498.563

2,861.198

41

S.C. MACIN GAZ -S.R.L.

3,043.705

0.000

1.967

3,045.672

42

S.C. MEGACONSTRUCT - S.A.

21,103.359

586.303

8,353.401

30,043.064

43

S.C. MEHEDINŢI GAZ -S.A.

1,607.295

0.000

585.113

2,192.408

44

S.C. MET ROMÂNIA ENERGY TRADE - S.R.L.

0.000

0.000

38,540.767

38,540.767

45

S.C. MIHOCOIL -S.R.L.

2,561.106

0.000

558.905

3,120.011

46

S.C. NEXT ENERGY DISTRIBUTION - S.R.L.

287.811

0.000

17,053.988

17,341.800

47

S.C. NORD GAZ -S.R.L.

9,719.716

15,884.746

8,628.054

34,232.516

48

S.C. NOVA POWER & GAS - S.R.L.

3,124.300

0.000

10,907.777

14,032.078

49

S.C. OLIGOPOL -S.R.L.

923.645

0.000

682.333

1,605.978

50

S.C. OMV PETROM GAS - S.R.L.

0.000

292,840.866

2,159,492.072

2,452,332.938

51

S.C. OTTO GAZ-S.R.L

26,382.293

0.000

3,975.021

30,357.314

52

S.C. PADO GROUP INFRASTRUCTURES - S.R.L.

717.233

0,000

265.161

982.394

53

S.C. PREMIER ENERGY-S.R.L.

62,260.357

0,000

19,773,505

82,033.863

54

S.C. PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

1,258.325

0.000

1,893.751

3,152.075

55

S.C. PROGAZ P&D - S.A.

10,481.533

0.000

427.623

10,909.156

56

S.N.G.N. ROMGAZ - S.A.

359.597

1,825,097.363

1,086,370.320

2,911,827.280

57

S.C. SAFI-STAR-S.R.L.

6.287

0.000

2,776.941

2,783.228

58

S.C. SALGAZ - S.A.

6,579.564

0.000

1,724.944

8,304.508

59

S.C. TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

1,363.081

0.000

1,524.405

2,887.486

60

S.C. TETAROM -S.A.

0.000

0.000

297.125

297.125

61

S.C. TIMGAZ - S.A.

3,643.124

0.000

1,050.680

4,693.803

62

S.C. TINMAR-IND - SA

0.000

0.000

53,440,597

53,440.597

63

S.C. TRANSENERGO COM - S.A.

0.000

0,000

36.315

36.315

64

S.C. TULCEA GAZ - S.A.

16,175.793

0.000

4,887.475

21,063.268

65

S.C. VEGA 93 -S.R.L.

3,112.065

0.000

266.970

3,379.035

66

S.C. WIEE ROMÂNIA-S.R.L.

0.000

0.000

25,472.081

25,472.081

67

S.C. WIROM GAS -SA

64,388.888

4,818.313

7,875.906

77,083.107

 

TOTAL

7,535,760.006

3,198,492.786

6,742,778.015

17,477,030.807

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.