MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 749/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 749         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 7 octombrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

229. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

 

741. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

817. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea unor centre judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

230. - Decizie privind numirea doamnei Anca Pavel-Nedea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.064. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Statul român, prin autorităţile competente, elaborează şi implementează politici şi programe în vederea realizării şi garantării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi eliminării tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex.”

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art. 31. - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se realizează în conformitate cu următoarele principii:

a) principiul legalităţii, potrivit căruia sunt respectate prevederile Constituţiei şi legislaţiei naţionale în materie, precum şi prevederile acordurilor şi altor documente juridice internaţionale la care România este parte;

b) principiul respectării demnităţii umane, potrivit căruia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii;

c) principiul cooperării şi al parteneriatului, potrivit căruia autorităţile administraţiei publice centrale şi locale colaborează cu societatea civilă şi organizaţiile neguvernamentale pentru elaborarea, implementarea, evaluarea şi monitorizarea politicilor publice şi a programelor privind eliminarea tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex, precum şi pentru realizarea de fado a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

d) principiul transparenţei, potrivit căruia elaborarea, derularea, implementarea şi evaluarea politicilor şi programelor din domeniu sunt aduse la cunoştinţa publicului larg;

e) principiul transversalităţii, potrivit căruia politicile şi programele publice care apără şi garantează egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi sunt realizate prin colaborarea instituţiilor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu la toate nivelele vieţii publice.”

3. La articolul 4, după litera d) se introduc trei noi litere, literele d1)-d3), cu următorul cuprins:

“d1) prin hărţuire psihologică se înţelege orice comportament necorespunzător care are loc într-o perioadă, este repetitiv sau sistematic şi implică un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte intenţionate şi care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică ori psihologică a unei persoane;

d2) prin sex desemnăm ansamblul trăsăturilor biologice şi fiziologice prin care se definesc femeile şi bărbaţii;

d3) prin gen desemnăm ansamblul format din rolurile, comportamentele, trăsăturile şi activităţile pe care societatea le consideră potrivite pentru femei şi, respectiv, pentru bărbaţi;”.

4. La articolul 4, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:

“i1) prin stereotipuri de gen se înţelege sistemele organizate de credinţe şi opinii consensuale, percepţii şi prejudecăţi în legătură cu atribuţiile şi caracteristicile, precum şi rolurile pe care le au sau ar trebui să le îndeplinească femeile şi bărbaţii;”.

5. La articolul 4, după litera j) sa introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

“k) prin bugetare din perspectiva de gen se înţelege analiza bugetului public în vederea identificării impactului pe care îl are asupra vieţii femeilor şi bărbaţilor şi alocarea resurselor financiare în vederea respectării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.”

6. La articolul 10, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

,,(9) La revenirea la locul de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (8), salariata/salariatul are dreptul la un program de reintegrare profesională, a cărui durată este prevăzută în regulamentul intern de organizare şi funcţionare şi nu poate fi mai mică de 5 zile lucrătoare.”

7. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(2) Instituţiile de învăţământ de toate gradele, factorii sociali care se implică în procese instructiv-educative, precum şi toţi ceilalţi furnizori de servicii de formare şi de perfecţionare, autorizaţi conform legii, vor include în programele naţionale de educaţie teme şi activităţi referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.”

8. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Firmele de publicitate au obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta principiul egalităţii de şanse şi de tratament, precum şi de a nu utiliza stereotipurile de gen în producţiile publicitare.”

9. Titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL V

Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi”

10. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, denumită în continuare ANES, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, care promovează principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile şi programele naţionale.

(2) ANES îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

b) de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate;

c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;

d) de autoritate de stat, prin care se asigură integrarea activă şi vizibilă a perspectivei de gen în toate politicile şi programele naţionale, controlul aplicării şi respectării reglementărilor din domeniul său de activitate şi funcţionarea organismelor din subordinea şi coordonarea să.

(3) Atribuţiile ANES se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(4) în exercitarea funcţiei de strategie în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, ANES finanţează sau, după cazi cofinanţează proiecte specifice şi proiecte din cadrul programelor de interes naţional în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi al prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi împotriva femeii.

(5) în exercitarea funcţiei de autoritate în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, ANES primeşte reclamaţii/ plângeri privind încălcarea dispoziţiilor normative referitoare la principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi al nediscriminării după criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane juridice, instituţii publice şi private, şi le transmite instituţiilor competente în vederea soluţionării şi aplicării sancţiunii şi asigură consilierea victimelor în condiţiile legii.”

11. După articolul 23 se introduc şase noi articole, articolele 231-236, cu următorul cuprins:

“Art. 231. - (1) ANES este condusă de un secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(2) Secretarul de stat reprezintă ANES în raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi ale administraţiei publice, cu organizaţii, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice, române sau străine.

(3) în îndeplinirea atribuţiilor sale, secretarul de stat al ANES poate consulta experţi/experte în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament, cu recunoaştere la nivel naţional şi internaţional.

(4) în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, ANES poate solicita informaţii de la autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, alte instituţii şi autorităţi publice, societăţi la care statul este acţionar sau asociat, organizaţii patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate.

Art. 232. - (1) instituţiile şi autorităţile prevăzute la art. 20 alin. (1):

a) elaborează anual planuri de acţiune pentru aplicarea prevederilor legale privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi atât în politicile interne de gestionare a resurselor umane, cât şi în politicile, programele şi proiectele specifice domeniului de activitate;

b) raportează ANES, anual, progresele obţinute.

(2) Instituţiile, autorităţile şi organizaţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) şi (2) raportează ANES, anual, stadiul privind reprezentarea femeilor şi bărbaţilor la nivel decizional, precum şi măsurile propuse şi realizate pentru îmbunătăţirea situaţiilor care nu respectă principiul reprezentării echilibrate.

(3) Planurile de acţiune prevăzute la alin. (1) sunt evaluate şi avizate de ANES, care urmăreşte aplicarea lor.

Art. 233. - (1) ANES elaborează şi propune proiectul de buget propriu pe care îl înaintează Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice spre aprobare, în condiţiile legii.

(2) Secretarul de stat al ANES este ordonator terţiar de credite.

(3) în exercitarea atribuţiilor sale, secretarul de stat al ANES emite decizii.

Art. 234. - (1) Organizarea şi funcţionarea ANES se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ANES, aprobat prin ordin ai ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(2) Numărul maxim de posturi şi structura organizatorică a ANES se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

Art. 235. - (1) ANES va prelua personalul Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi pe bază de protocol de predare/primire, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, fără afectarea drepturilor salariale ale acestora.

(2) Patrimoniul Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi va fi preluat de ANES pe bază de protocol de predare-primire, în condiţiile legii.

Art. 236. - (1) ANES poate beneficia de donaţii şi sponsorizări în condiţiile legii.

(2) Pentru finanţarea activităţii ANES pot fi utilizate şi fonduri externe rambursabile şi nerambursabile.”

12. După articolul 236 se introduce un nou capitol, capitolul VI, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL VI

Abordarea integrată de gen în politicile naţionale”

13. La articolul 24, alineatele (1), (2), (5), (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Se înfiinţează Comisia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, denumită în continuare CONES, care îşi desfăşoară activitatea în coordonarea ANES.

(2) Secretarul de stat al ANES este preşedintele CONES.

………………………………………………………………………………………………

(5) Atribuţiile CONES, inclusiv cele prevăzute de prezenta lege, sunt prevăzute în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, elaborat de către ANES, avizat de membrii CONES şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.

………………………………………………………………………………………………

 (7) Reuniunile CONES se desfăşoară semestrial la sediul ANES. Secretariatul CONES este asigurat de un compartiment desemnat în acest sens din cadrul ANES, prin decizie a secretarului de stat.

………………………………………………………………………………………………

 (9) ANES prezintă, anual, comisiilor parlamentare pentru egalitatea de şanse raportul privind activitatea desfăşurată şi utilizarea fondurilor bugetare şi extrabugetare, precum şi planul anual de măsuri adoptat de fiecare instituţie membră a CONES pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul sectorial de activitate.”

14. La articolul 25, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) COJES este alcătuită din reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate şi ai altor organe de specialitate ale administraţiei publice locale sau ai autorităţilor administrative locale, ai organizaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale, precum şi din reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, de la nivel local, desemnaţi de acestea.

(3) Atribuţiile COJES sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea CONES.

………………………………………………………………………………………………

 (5) Rapoartele COJES sunt înaintate de către preşedintele COJES secretarului de stat al ANES pentru a fi dezbătute şi aprobate în şedinţele CONES, urmând a fi date publicităţii.”

15. La articolul 26, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice asigură respectarea şi exercită controlul asupra aplicării prevederilor prezentei legi în domeniul său de activitate, prin instituţiile aflate în structura, subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa, care au în responsabilitate aplicarea de măsuri de promovare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi de eliminare a discriminării pe criteriul de sex, după cum urmează:”.

16. La articolul 26, litera d) se abrogă.

17. La articolul 26 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) pun la dispoziţia ANES, trimestrial, informaţiile rezultate din exercitarea atribuţiilor lor în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, precum şi al eliminării discriminării pe criteriul de sex.”

18. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Institutul Naţional de Statistică sprijină activitatea şi colaborează cu ANES pentru dezvoltarea statisticii de gen şi pentru implementarea în România a indicatorilor de gen promovaţi de Comisia Europeană.”

19. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Consiliul Economic şi Social, prin comisia de specialitate, sprijină, în conformitate cu atribuţiile sale, integrarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în actele normative cu implicaţii asupra vieţii economico-sociale.”

20. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.0*00 lei la ^00.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1)-(4), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1)-(4), (6), (8) şi (9), art. 11-22 şi art. 29.”

21. La articolul 37 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) Inspecţia Muncii, prin inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, în cazul contravenţiilor constând în încălcarea dispoziţiilor art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1)-(4), (6), (8) şi (9), art. 11-13, precum şi art. 29;”

22. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - Prezenta lege transpune:

a) art. 10 şi 12 din Directiva a Consiliului 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [a zecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 348 din 28 noiembrie 1992;

b) clauza 2 din Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creşterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP şi CES şi de abrogare a Directivei 96/34/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 68 din 18 martie 2010.”

Art. II. - (1) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice va emite ordinul prevăzut la art. 234 alin. (1) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege.

(2) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice va propune Guvernului, spre aprobare, numărul maxim de posturi, structura organizatorică şi atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3)şi art. 234 alin. (2) din Legea nr. 202/2002, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege.

Art. III. - Secretarul de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi va prezenta comisiilor parlamentare pentru egalitatea de şanse, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, raportul prevăzut la art. 24 alin. (9) din Legea nr. 202/2002, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege.

Art. IV. - În tot cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma “Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi”, sintagma “Direcţia Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi” şi sintagma “Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi” se înlocuiesc cu sintagma “Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi”.

Art. V. - Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituita României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 6 octombrie 2015.

Mr. 229.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 octombrie 2015.

Nr. 741.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea unor centre judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se actualizează datele de identificare şi valorile de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor centre judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii din compunerea bunurilor imobile prevăzute la art. 1, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera în mod corespunzător datele din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 30 septembrie 2015.

Nr. 817.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

şi valorile de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor centre judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care se actualizează

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Administratorul bunului Codul unic de înregistrare

Denumirea

bunului

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

Valoarea de inventar actualizată

Descrierea tehnică Nr. Carte funciară

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

152154

8.29.08

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Călăraşi

CUI 20771824

Sediu Centrul Local Ciocăneşti

Sc = 71 mp; Sd = 71 mp;

P Sc = 273 mp; Sd = 273 mp; P Sc = 154 mp; Sd = 308 mp;

P + 1 S teren = 1.526 mp

CF nr. 20022 Ciocăneşti

Judeţul Călăraşi,

comuna Ciocăneşti, nr.: -

1.113.375 lei

732.707 lei

2

26975

8.29.08

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Galaţi

CUI 20738801

Sediu Centru Local Cudalbi

Sc = 119mp;Sd = 119 mp;

P S teren = 900 mp

CF nr. 101076 Cudalbi

Judeţul Galaţi,

comuna Cudalbi, Cvartal 35 P14

13 lei

24.606 lei

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor din compunerea unor bunuri imobile care trec din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Administratorul bunului

Codul unic de înregistrare

Descrierea tehnică a bunului

Nr. Carte funciară

Descrierea tehnică a părţii bunului care se scade din inventar

Descrierea tehnică a părţii bunului care rămâne în inventar

Valoarea de inventar a bunului

Valoarea de inventar a părţii bunului care se scade din inventar

Valoarea de inventar a părţii bunului care rămâne în inventar

0

1

3

4

5

6

7

8

9

1

152154

(parţial)

8.29.08

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Călăraşi

CUI 20771824

Sc = 71 mp; Sd = 71 mp; P Sc=273 mp; Sd=273 mp;

P Sc=154mp; Sd = 308mp;

P+1

S teren = 1.526 mp

CF nr. 20022 Ciocăneşti

Sc = 71 mp; Sd = 71 mp; P

Sc = 273 mp;

Sd = 273 mp;

P

Sc= 154 mp;

Sd = 308 mp;

P + 1

S teren = 1.526 mp

732.707 lei

8.486 lei

724.221 lei

2

26975

(parţial)

8.29.08

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Galaţi

CUI 20738801

Sc = 119 mp;

Sd = 119 mp; P S teren = 900 mp

CF nr. 101076 Cudalbi

Sc = 119 mp;

Sd = 119 mp; P

S teren = 900 mp

24.606 lei

13.374

11,232 lei

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Anca Pavel-Nedea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Anca Pavel-Nedea se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 135/2015 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 11 mai 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 octombrie 2015.

Nr. 230.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

 

În conformitate cu prevederile ari 8 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 15 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 septembrie 2015.

Nr. 1.064.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 982/2011)

 

LISTA

cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

 

Nr. crt.

Denumirea punctului/ locului de operare

Operatorul portuar

Limitele punctului/locului de operare

Suprafaţa teritoriilor

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Limitele radei portuare

Limitele zonei de ancoraj

Căpitănia zonală în a cărei jurisdicţie se află

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Siloz Drobeta-Turnu Severin,

Judeţul Mehedinţi

S.C. Cargill Agricultura - S.R.L.

km 933 + 172 km 933 + 372 Dunăre, mal stâng

22.851,15 mp

N - S.C. Forsev - S.A.

S - fluviul Dunărea

E - S.C. Trans Europa - S.A. şi municipiul Drobeta-Turnu Severin

V - S.C. Euroboiler - S.R.L.

 

km 929- km 930 km 931 + 700-km 932 + 700 Dunăre, mal stâng

Căpitănia Zonală

Drobeta-Turnu Severin

Loc de operare deschis

accesului public

2.

Port şantier Gura Văii,

Drobeta-Turnu Severin,

Judeţul Mehedinţi

S.C. Hidroconstrucţia - S.A. - Bucureşti, Sucursala Porţile de Fier

km 939 + 970 km 939 + 877 Dunăre, mal stâng

6.503 mp

N - teren prop. Staţie S.C. Hidroconstrucţia - S.A. (P22, T10)

S - fluviul Dunărea

E - S.C. Unicom Holding - S.A. - terminal petrolier

V - S.C. Romcim Tg. Jiu - S.A.

 

km 929-km 930

km 931 + 700-km 932 + 700 Dunăre, mal stâng

Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin

Loc de operare deschis

Accesului public

3.

Terminal petrolier Gura-Văii,

Drobeta-Turnu Severin,

Judeţul Mehedinţi

S.C. Unicom Holding - S.A.

km 939 + 780 km 939 + 680 Dunăre, mal stâng

16.900 mp

N - District drumuri naţionale, S.C. Mecanoenergetica - S.A., DN 6 şi Stancu Şt. Rachitan

S - fluviul Dunărea

E - Stancu Şt. Rachitan

V - S.C. Hidroconstrucţia - S.A., District Drumuri Naţionale, S.C. Mecanoenergetic - S.A.

 

km 929-km 930

km 931 + 700-km 932 + 700 Dunăre, mal stâng

Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin

Loc de operare deschis

accesului public

 

4.

Punct turistic Coral - Mila 35,

judeţul Tulcea

S.C. Europolis - S.A.

Mm 35, Dunăre, mal stâng

8.250 mp

N - S.C. Coral - S.R.L. Tulcea

S - fluviul Dunărea

E - S.C. Coral - S.R.L. Tulcea

V - S.C. Coral - S.R.L. Tulcea

 

Mm 43 %- Mm 35+1600 Dunăre, mal drept

Mm

36+500- Mm 37 Dunăre, mal drept Mm 40 1/2- Mm 41 A Dunăre, mal drept

Căpitănia Zonală Tulcea

Loc de operare deschis

accesului public

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.