MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 751/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 751         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 8 octombrie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

199. - Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare

 

779. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru administraţie nr. 197/2012 privind acordarea titlurilor de parc industrial pentru două locaţii în municipiul Turda, judeţul Cluj

 

1.067. - Ordin al ministrului transporturilor privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015

 

1.195/5.414. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015

 

Rectificări

 

Actele adiţionale la Contractul de concesiune nr. 1/2004 a reţelei electrice de transport al energiei electrice şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NAŢIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare

 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea

în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare Referatul Direcţiei Ciclul combustibilului nuclear nr. 15.248 din 22 septembrie 2015,

preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de securitate nucleară privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Gabril Petre

 

Bucureşti, 28 septembrie 2015.

Nr. 199.

 

ANEXĂ

 

NORME DE SECURITATE NUCLEARA

privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare

 

CAPITOLUL I

Domeniu, scop, definiţii

 

SECŢIUNEA 1

Domeniu şi scop

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prin prezentele norme se stabilesc cerinţele generale de securitate nucleară privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare.

(3) îndeplinirea prevederilor prezentelor norme constituie o condiţie necesară pentru autorizarea de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, a activităţilor de punere în funcţiune şi exploatare a unei instalaţii nucleare.

(4) Prevederile prezentelor norme se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de autorizaţie pentru fazele de punere în funcţiune şi exploatare a unei instalaţii nucleare.

Art. 2. - Prezentele norme se aplică următoarelor categorii de instalaţii nucleare:

a) centrale nuclearoelectrice;

b) reactoare de cercetare, reactoare de putere zero şi ansambluri subcritice;

c) reactoare de demonstraţie;

d) alte instalaţii nucleare pentru care CNCAN consideră necesară aplicarea, parţială sau integrală, a acestor norme în procesul de autorizare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii

 

Art. 3. - (1) Termenii utilizaţi în prezentele norme sunt definiţi în anexă, cu excepţia acelora ale căror definiţii se regăsesc în textul prezentelor norme.

(2) Abrevierea LCTO se utilizează pentru a face referire în mod generic la limitele şi condiţiile tehnice de operare.

(3) LCTO reprezintă setul de reguli, limitele parametrilor, capacitatea funcţională şi nivelurile de performanţă ale echipamentelor, efectivele şi calificările personalului stabilite pentru asigurarea operării în siguranţă a unei instalaţii nucleare.

(4) Abrevierea SSCE se utilizează pentru a face referire îh mod generic la sistemele, structurile, componentele şi echipamentele unei instalaţii nucleare, inclusiv software-ul pentru sistemele de instrumentaţie şi control.

(5) Funcţionarea de probă, funcţionarea propriu-zisă, întreţinerea, repararea, modificarea şi conservarea instalaţiei nucleare sunt considerate componente ale fazei de exploatare.

 

CAPITOLUL II

Cerinţe privind LCTO

 

SECŢIUNEA 1

Scopul fi domeniul LCTO

 

Art. 4. - (1) LCTO trebuie stabilite pentru a se asigura exploatarea instalaţiei nucleare în conformitate cu ipotezele şi intenţia de proiectare şi cu analizele de securitate nucleară bază de proiectare.

(2) LCTO definesc condiţiile care trebuie îndeplinite pentru:

a) prevenirea situaţiilor care ar putea duce la accidente;

b) atenuarea consecinţelor accidentelor potenţiale considerate în proiectul instalaţiei.

Art. 5. - LCTO trebuie să includă următoarele categorii de specificaţii tehnice:

a) limitele de securitate nucleară;

b) pragurile de acţionare a sistemelor de securitate nucleară;

c) condiţiile-limită de operare;

d) cerinţele de supraveghere a performanţelor de securitate nucleară;

e) aspecte specifice de proiectare;

f) controlul administrativ.

Art. 6. - (1) LCTO trebuie să acopere toate stările instalaţiei nucleare şi toate modurile de operare. Pentru reactoarele nucleare, acestea includ operarea la putere, stările de oprire, realimentarea cu combustibil nuclear, orice condiţii intermediare şi situaţii temporare rezultate din activităţile de întreţinere şi testare.

(2) LCTO trebuie astfel stabilite încât respectarea acestora să asigure îndeplinirea funcţiilor de securitate nucleară pentru toate evenimentele considerate în baza de proiectare a instalaţiei nucleare.

Art.7. - (1) Limitele de securitate nucleară reprezintă valorile parametrilor importanţi pentru securitatea nucleară în limita cărora se asigură protecţia integrităţii barierelor fizice care previn eliberările necontrolate de materiale radioactive.

(2) Limitele de securitate nucleară trebuie stabilite în mod conservativ, cu o marjă de siguranţă suficientă, ţinând cont de incertitudinile analizelor de securitate nucleară şi de erorile de măsurare a parametrilor introduse de instrumentaţie.

(3) Dacă una din limitele de securitate nucleară este depăşită, instalaţia nucleară trebuie oprită şi trebuie efectuată o evaluare a stării instalaţiei. Titularul de autorizaţie trebuie să informeze imediat CNCAN, să evalueze situaţia şi să documenteze rezultatele evaluării, inclusiv cauzele evenimentului şi bazele pentru acţiunile corective implementate pentru prevenirea repetării unei situaţii similare. Reluarea exploatării instalaţiei nucleare se face numai cu aprobarea CNCAN.

(4) în măsura în care este practic posibil, trebuie identificate marjele dintre limitele de securitate nucleară şi limitele de proiectare pentru SSCE importante pentru securitatea nucleară.

Art. 8. - (1) Pragurile de acţionare a sistemelor de securitate nucleară sunt acele valori ale parametrilor importanţi pentru securitatea nucleară care determină acţionarea automată a acestora.

(2) Valorile pragurilor de acţionare automată a sistemelor de securitate nucleară protective trebuie astfel alese încât acţiunea de protecţie automată să fie eficace chiar şi în cazul celor mai grave situaţii anormale sau de accident luate în considerare în proiect, fără a se depăşi limitele de securitate nucleară.

(3) Dacă în timpul operării instalaţiei nucleare se descoperă că un sistem de securitate nucleară protectiv nu funcţionează în conformitate cu cerinţele stabilite, atunci sistemul respectiv trebuie adus imediat într-o stare sigură cunoscută şi trebuie luate măsurile corective necesare, mergând până la oprirea instalaţiei. Titularul de autorizaţie trebuie să informeze CNCAN, să evalueze situaţia şi să documenteze rezultatele evaluării, inclusiv cauzele evenimentului şi bazele pentru acţiunile corective implementate pentru prevenirea repetării unei situaţii similare. Aceste măsuri, împreună cu rezultatele şi justificarea lor, trebuie raportate la CNCAN.

Art. 9. - (1) Condiţiile-limită de operare reprezintă nivelurile minime ale capacităţii de funcţionare sau ale performanţelor SSCE care trebuie respectate pentru a asigura funcţionarea instalaţiei nucleare în condiţii de siguranţă.

(2) Condiţiile-limită de operare trebuie să includă limitele parametrilor care definesc funcţionarea normală a SSCE, ansamblul minim de sisteme, componente şi echipamente care trebuie să fie funcţionale, acţiunile care trebuie luate de personalul de operare în cazul deviaţiei de la LCTO şi timpul permis pentru luarea acestor acţiuni.

(3) Cerinţele de operare trebuie să specifice, pentru fiecare mod de operare normală a instalaţiei, ansamblul sistemelor, componentelor şi echipamentelor care trebuie să se afle fie în stare de funcţionare, fie armate/pregătite pentru a intra în funcţionare. Aceste cerinţe de operare definesc configuraţia minimă admisibilă pentru exploatarea instalaţiei, pentru fiecare mod de operare normală.

(4) Neîndeplinirea unei condiţii-limită de operare impune luarea de măsuri compensatorii pentru readucerea instalaţiei într-o stare sigură, care pot merge până la oprirea instalaţiei. Aceste măsuri trebuie specificate în documentaţia de operare, împreună cu timpul permis pentru finalizarea lor.

(5) în situaţia în care o condiţie-limită de operare nu este îndeplinită, titularul de autorizaţie va lua acţiunile corective necesare, va informa CNCAN şi va întocmi un raport asupra evenimentului şi măsurilor luate.

Art. 10. - Trebuie stabilite condiţii-limită de operare pentru orice SSCE care se încadrează în una sau mai multe din categoriile următoare:

a) instrumentaţia utilizată pentru detectarea şi indicarea în camera de comandă a degradării integrităţii sistemului primar de transport al căldurii;

b) are asociată o variabilă de proces, o caracteristică de proiect sau o restricţie de operare care face parte din condiţiile iniţiale pentru analiza unui accident sau tranzient care presupune sau prezintă un risc pentru integritatea uneia din barierele fizice care previn eliberările necontrolate de materiale radioactive;

c) face parte din calea de succes primară şi intră în funcţiune sau continuă să funcţioneze pentru a limita consecinţele unui accident sau tranzient care presupune sau prezintă un risc pentru integritatea uneia din barierele fizice care previn eliberările necontrolate de materiale radioactive;

d) a fost sau este evidenţiat de experienţa de exploatare sau evaluările probabilistice de securitate nucleară ca semnificativ din punctul de vedere al riscului.

Art. 11. - Trebuie asigurate marje corespunzătoare între condiţiile-limită de operare şi pragurile de acţionare a sistemelor de securitate nucleară, pentru a permite luarea de acţiuni corective de către personalul de operare şi pentru a evita acţionarea nedorită frecventă a sistemelor de securitate nucleară.

Art. 12. - Cerinţele de supraveghere reprezintă condiţiile referitoare la testările, calibrările, verificările, inspecţiile şi monitorizările care trebuie efectuate pentru a se asigura că cerinţele de performanţă pentru SSCE importante pentru securitatea nucleară sunt menţinute pe toată durata de funcţionare a instalaţiei şi că exploatarea instalaţiei se face în condiţii de siguranţă. Cerinţele de supraveghere trebuie să fie adecvate pentru detectarea oricăror efecte ale proceselor şi mecanismelor de îmbătrânire asupra SSCE importante pentru securitatea nucleară.

Art. 13. - Aspectele specifice de proiectare se referă la anumite caracteristici ale instalaţiei, de exemplu, materialele de construcţie, dispoziţia în spaţiu, a căror modificare sau degradare poate afecta securitatea nucleară şi care nu au fost incluse în categoriile de LCTO descrise în art. 7, 8, 9 şi 12.

Art. 14. - (1) Controlul administrativ reprezintă măsurile organizatorice necesare pentru asigurarea exploatării instalaţiei în condiţii de securitate nucleară. Acestea includ, de exemplu, procesele de organizare şi conducere, controlul documentelor, controlul şi menţinerea înregistrărilor, controlul configuraţiei şi al modificărilor permanente şi temporare, cerinţele referitoare la revizii şi evaluări, cerinţe de raportare. De asemenea, acestea includ cerinţe referitoare la disponibilitatea, inspecţia, verificarea şi testarea periodică a structurilor, sistemelor, facilităţilor, instrumentelor, dispozitivelor, echipamentelor fixe şi mobile şi sistemelor de comunicaţie dedicate implementării răspunsului la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă, în cazul în care acestea mi sunt incluse în cerinţele de supraveghere de la art. 12.

(2) în categoria menţionată la alin. (1) trebuie incluse şi specificaţiile tehnice pentru SSCE prevăzute pentru protecţia instalaţiei nucleare împotriva unor evenimente care depăşesc bazele de proiectare şi pentru protecţia populaţiei în caz de accident sever, în conformitate cu cerinţele stabilite de CNCAN prin norme specifice şi/sau în procesul de autorizare.

(3) Trebuie stabilite şi implementate proceduri administrative care să asigure că instrucţiunile verbale sau scrise nu compromit respectarea cerinţelor LCTO.

(4) Trebuie stabilite alarmele care să indice personalului de operare necesitatea de a lua acţiuni pentru a preveni deviaţiile de la LCTO, precum şi procedurile de răspuns la aceste alarme.

(5) Trebuie stabilite procedurile de răspuns la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă, astfel încât să se prevină, în măsura în care este practic posibil, depăşirea limitelor de securitate nucleară.

(6) Procedurile menţionate la alin. (3)-(5) trebuie elaborate, verificate, validate, aprobate, revizuite şi actualizate în conformitate cu cerinţele din normele specifice aplicabile şi cu prevederile sistemului de management al titularului de autorizaţie, astfel încât să reflecte starea curentă a instalaţiei nucleare şi analizele de securitate nucleară care fac parte din documentaţia bază de autorizare.

Art. 15. - (1) Efectivul minim de personal care trebuie să fie disponibil în orice tură de exploatare a instalaţiei nucleare, precum şi calificările aferente trebuie incluse în LCTO.

(2) Pentru centralele nuclearoelectrice, efectivul minim de personal care trebuie să fie disponibil în orice tură de exploatare trebuie să respecte prevederile din Normele de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă la centralele nuclearoelectrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 3/2014.

(3) Pentru centralele nuclearoelectrice, pentru fiecare reactor în parte, trebuie să existe în permanenţă personal calificat, atât în camera de comandă principală, cât şi în camera secundară de comandă.

(4) Efectivul minim de personal pentru turele de exploatare pentru centralele nuclearoelectrice trebuie să includă, pentru fiecare reactor:

a) un dispecer şef de tură/operator principal cameră de comandă, autorizat de CNCAN;

b) doi operatori cameră de comandă, autorizaţi de CNCAN pentru operarea din camera de comandă principală;

c) un operator desemnat pentru operarea din camera secundară de comandă.

(5) Pentru centralele nuclearoelectrice cu mai multe unităţi trebuie desemnat un dispecer coordonator pentru fiecare tură de exploatare.

(6) Pentru centralele nuclearoelectrice trebuie stabilit şi inclus în LCTO, pentru fiecare reactor în parte, efectivul minim de personal necesar pentru asigurarea în bune condiţii a activităţilor de realimentare cu combustibil nuclear.

(7) Pentru centralele nuclearoelectrice trebuie stabilit şi inclus în LCTO, pentru fiecare reactor în parte, efectivul minim de personal care trebuie să fie disponibil în orice tură de exploatare pe perioada opririlor neplanificate şi a opririlor planificate.

(8) Pentru reactoarele de cercetare, reactoarele de putere zero, ansamblurile subcritice şi reactoarele de demonstraţie, efectivul minim de personal care trebuie să fie disponibil în orice tură de exploatare trebuie să includă, pentru fiecare reactor, un operator cameră de comandă şi un operator principal cameră de comandă, autorizaţi de CNCAN, precum şi suficient personal cu calificările necesare pentru asigurarea exploatării instalaţiilor nucleare în condiţii de siguranţă şi pentru implementarea măsurilor de răspuns la tranzienţi şi situaţii de accident.

(9) Pentru fiecare instalaţie nucleară, efectivul minim de personal trebuie să includă personalul responsabil cu stingerea incendiilor şi personalul de protecţie fizică.

(10) Pentru fiecare instalaţie nucleară trebuie stabilit efectivul normal de personal care trebuie să fie disponibil în orice tură de exploatare a instalaţiei nucleare, precum şi calificările aferente. Efectivul normal trebuie să includă, pe lângă efectivul minim, personalul necesar pentru efectuarea în condiţii optime a tuturor lucrărilor de inspecţie, întreţinere, supraveghere, testare şi a activităţilor aferente, asociate exploatării instalaţiei nucleare în condiţii de siguranţă, în conformitate cu documentaţia bază de autorizare şi cerinţele de reglementare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Bazele şi actualizarea LCTO

 

Art. 16. - (1) LCTO trebuie incluse, direct sau prin referinţe, în rapoartele finale de securitate nucleară care fac parte din documentaţia bază de autorizare pentru faza de punere în funcţiune, respectiv pentru faza de exploatare a instalaţiei nucleare.

(2) Adoptarea fiecărei LCTO trebuie justificată şi trebuie însoţită de informaţiile care stau la baza stabilirii acesteia.

(3) Pentru faza de punere în funcţiune, LCTO trebuie bazate pe analizele şi evaluările de securitate nucleară efectuate în faza de proiectare şi actualizate astfel încât să reflecte stadiul actual al proiectului instalaţiei nucleare, aşa cum a fost construită. LCTO trebuie verificate şi validate în măsura în care este practic posibil în timpul procesului de punere în funcţiune,

(4) Pentru faza de exploatare, LCTO trebuie bazate pe analizele şi evaluările de securitate nucleară efectuate în faza de proiectare şi actualizate astfel încât să reflecte stadiul actual al proiectului instalaţiei nucleare, aşa cum a fost construită şi pusă în funcţiune, precum şi rezultatele testelor de punere în funcţiune.

(5) Analizele şi evaluările de securitate nucleară suport pentru stabilirea LCTO trebuie supuse unei verificări independente de către personalul care deţine calificările, expertiza şi experienţa necesare şi care nu a fost implicat în elaborarea respectivelor analize.

Art. 17. - (1) LCTO trebuie reevaluate şi revizuite, periodic sau ori de câte ori este necesar, în timpul exploatării, pentru a reflecta starea actuală a instalaţiei nucleare, ţinând cont de efectele cumulate ale îmbătrânirii, modificărilor, experienţei de exploatare şi schimbărilor legate de amplasament asupra bazelor de proiectare şi practicilor de operare ale instalaţiei, precum şi de rezultatele analizelor de securitate nucleară realizate cu metode şi coduri de calcul mai performante, de rezultatele activităţilor de cercetare, de evoluţia ştiinţifică şi tehnologică şi de cele mai noi standarde şi bune practici recunoscute la nivel internaţional.

(2) Procesul pentru modificarea permanentă sau temporară a LCTO trebuie definit de titularul de autorizaţie şi supus aprobării CNCAN.

(3) Orice modificare a LCTO trebuie justificata corespunzător în baza analizelor şi evaluărilor de securitate nucleară.

(4) Analizele şi evaluările de securitate nucleară suport pentru modificarea LCTO trebuie supuse unei verificări independente de către personalul care deţine calificările, expertiza şi experienţa necesare şi care nu a fost implicat în elaborarea respectivelor analize.

Art. 18. - (1) LCTO pentru instalaţia nucleară trebuie supuse aprobării CNCAN înainte de implementare.

(2) Orice modificare a LCTO pentru instalaţia nucleară trebuie supusă aprobării CNCAN înainte de implementare.

(3) Titularul, respectiv solicitantul de autorizaţie trebuie să îşi stabilească o procedură specifică pentru elaborarea şi actualizarea LCTO. Procedura trebuie să specifice calificările, expertiza şi experienţa necesare pentru colectivul responsabil pentru elaborarea şi actualizarea LCTO. Această procedură trebuie supusă aprobării CNCAN.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Obligaţiile titularilor şi solicitanţilor de autorizaţie

 

Art. 19. - (1) Titularul de autorizaţie răspunde pentru punerea în funcţiune şi exploatarea instalaţiei nucleare în conformitate cu LCTO aprobate de CNCAN.

(2) Solicitantul de autorizaţie are obligaţia de a elabora LCTO în conformitate cu cerinţele din normele CNCAN.

Art. 20. - (1) Personalul de operare şi toţi membrii organizaţiei de exploatare responsabili de conducerea exploatării instalaţiei nucleare şi de luarea deciziilor operaţionale trebuie să cunoască intenţia, conţinutul, bazele tehnice şi importanţa LCTO pentru securitatea nucleară şi să ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea acestora.

(2) La dezvoltarea procedurilor de exploatare, titularul de autorizaţie trebuie să asigure implementarea cerinţelor LCTO.

(3) Documentaţia aferentă LCTO, inclusiv documentaţia relevantă pentru asigurarea respectării LCTO, trebuie să se afle permanent la dispoziţia personalului din camerele de comandă ale instalaţiei nucleare.

(4) Procesul de management al configuraţiei implementat de titularul de autorizaţie trebuie să asigure actualizarea documentaţiei şi procedurilor de exploatare în cazul în care LCTO sunt modificate.

Art. 21. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze un proces documentat de supraveghere pentru a asigura conformitatea cu LCTO. Rezultatele acestui proces trebuie evaluate, păstrate sub controlul titularului de autorizaţie şi raportate periodic la CNCAN.

(2) Obiectivele procesului de supraveghere cerut la alin. (1) includ următoarele:

a) confirmarea respectării LCTO;

b) menţinerea şi îmbunătăţirea fiabilităţii SSCE cu funcţii de securitate nucleară;

c) detectarea şi corectarea oricăror condiţii anormale înainte ca acestea să aibă consecinţe semnificative asupra securităţii nucleare; condiţiile anormale relevante pentru procesul de supraveghere includ atât deficienţele legate de integritatea şi performanţa SSCE, de erori umane şi de erori în documentaţia de exploatare, cât şi tendinţele care se situează în limite acceptabile, dar care pot indica o deviaţie de la intenţiile de proiectare.

Art. 22. - (1) în caz de neconformitate cu LCTO, trebuie luate imediat acţiuni corective.

(2) Acţiunile de restabilire a conformităţii cu LCTO trebuie documentate. Pentru astfel de situaţii trebuie întocmite rapoarte de neconformitate, trebuie investigate cauzele care au condus la evenimentul respectiv şi trebuie implementate acţiuni corective pentru prevenirea recurenţei. Înregistrările privind neconformităţile trebuie păstrate pe toată durata de viaţă a instalaţiei nucleare.

(3) Titularul de autorizaţie trebuie să notifice CNCAN situaţiile de neconformitate cu LCTO, conform procedurilor de raportare stabilite.

(4) Dacă acţiunile ce au ca scop corectarea deviaţiilor de la LCTO nu sunt implementate în conformitate cu specificaţiile din procedurile de exploatare aprobate, inclusiv cu cerinţele privind timpul maxim admis de indisponibilitate pentru SSCE afectate, această situaţie se va considera o încălcare a LCTO.

Art. 23. - În orice situaţie în care personalul de operare nu poate să determine starea în care se află instalaţia sau nu poate stabili că instalaţia funcţionează în limitele de operare aprobate, precum şi în orice situaţie în care instalaţia se comportă într-un mod neaşteptat, trebuie luate măsuri imediate de aducere a acesteia într-o stare sigură şi stabilă.

Art. 24. - (1) După o oprire neplanificată, instalaţia nucleară poate fi repusă în funcţiune numai după ce s-au investigat şi s-au înţeles cauzele opririi, s-au implementat acţiunile corective necesare şi s-a confirmat, în baza inspecţiilor şi evaluărilor efectuate de personal calificat, că exploatarea poate fi reluată în condiţii de securitate nucleară. Înregistrările aferente managementului opririlor neplanificate sunt considerate înregistrări permanente.

(2) Oprirea neplanificată a unei instalaţii nucleare trebuie notificată imediat la CNCAN în mod verbal şi în scris în conformitate cu procedurile de raportare aprobate de CNCAN.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 25. - În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, titularii de autorizaţie pentru instalaţiile nucleare aflate în faza de exploatare trebuie să transmită la CNCAN spre evaluare un raport care să prezinte analiza conformităţii cu cerinţele prezentelor norme şi un plan de acţiuni pentru implementarea integrală a cerinţelor. Planul de acţiuni trebuie supus aprobării CNCAN.

Art. 26. - La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă art. 16 din Normele Republicane de securitate nucleară pentru reactori nucleari şi centrale nuclearoelectrice, aprobate prin Ordinul Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară nr. 317 din 15 iulie 1975, publicate în Buletinul Oficial nr. 90 din 11 august 1975.

Art. 27. - Anexa face parte integrantă din prezentele norme.

 

Anexă

la norme

 

Definiţii

 

Funcţie de securitate nucleară - un scop specific care trebuie îndeplinit pentru asigurarea securităţii nucleare. Funcţiile generale de securitate nucleară sunt următoarele:

a) controlul reactivităţii; pentru un reactor nuclear, această funcţie se referă inclusiv la oprirea reactorului şi menţinerea acestuia într-o stare de oprire sigură pentru o perioadă de timp nedeterminată;

b) răcirea combustibilului nuclear;

c) reţinerea materialelor radioactive, inclusiv menţinerea barierelor fizice în calea eliberării acestora în mediul înconjurător;

d) monitorizarea stării instalaţiei nucleare şi furnizarea serviciilor-suport necesare pentru menţinerea funcţiilor prevăzute la lit. a), b) şi c).

Sisteme de securitate nucleară - sunt acele sisteme, încorporate în proiectul instalaţiei nucleare, care au rolul de a limita şi atenua consecinţele defectării unui sistem de proces şi de a asigura menţinerea scăpărilor radioactive cauzate de această defectare sub limitele stabilite de legislaţia în vigoare.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru administraţie nr. 197/2012 privind acordarea titlurilor de parc industrial pentru două locaţii în municipiul Turda, judeţul Cluj

 

Având în vedere prevederile art. 2 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 18 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015,

ţinând cont de prevederile art. 7 alin. (3) lit. b) şi c) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului delegat pentru administraţie nr. 197/2012 privind acordarea titlurilor de parc industrial pentru două locaţii în municipiul Turda, judeţul Cluj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 20 august 2012, se modifică după cum urmează:

1 Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se dispune acordarea titlului de parc industrial Societăţii «Administrator Arieş Parc Turda» - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 47, cam. 5, et. 2, sectorul 1, cod unic de înregistrare 34765350, care administrează parcurile industriale constituite potrivit art. 2.

(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 10 ani, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislaţia în vigoare.”

2. Articolul 3 se abrogă.

3 Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilităţile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în:

a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat:

b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 1 octombrie 2015.

Nr. 779.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii

până la data de 31 decembrie 2015

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, ale art. XI alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, ale art. 21 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 34 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015.

(2) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute de prezentul ordin se va efectua de către structurile financiar-contabile şi va cuprinde atât sumele aferente drepturilor de natură salarială, cât şi pe cele pentru plata dobânzilor, penalităţilor şi a altor sume acordate în legătură cu acestea.

Art. 2. - (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:

a) în anul 2015 se plătesc 25% din valoarea titlului executoriu, precum şi eventualele sume rămase neachitate din anii anteriori, conform dispoziţiilor legale;

b) în anul 2016 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

(2) Plata neefectuată a sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti reprezentând drepturi de natura salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:

a) în anul 2015 se plătesc 25% din valoarea titlului executoriu, precum şi eventualele sume râmase neachitate din anii anteriori, conform dispoziţiilor legale;

b) în anul 2016 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

(3) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:

a) în anul 2015 se plătesc 10% din valoarea titlului executoriu, precum şi eventualele sume rămase neachitate din anii anteriori, conform dispoziţiilor legale;

b) în anul 2016 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

c) în anul 2017 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

d) în anul 2018 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

(4) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:

a) în anul 2015 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;

b) în anul 2016 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;

c) în anul 2017 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

d) în anul 2018 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

e) în anul 2019 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

(5) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2015, se va realiza după o procedura de executare care începe astfel:

a) în anul 2016 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;

b) în anul 2017 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;

c) în anul 2018 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

d) în anul 2019 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

e) în anul 2020 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

(6) Sumele prevăzute la alin. (1)-(5) şi plătite în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează de către structurile responsabile cu întocmirea primei părţi a statului de plată cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.), după următoarea formulă de calcul:

 

A= (suma de actualizat x IPC)/100,

 

unde:

A - suma totală necesar a fi achitată, ca urmare a actualizării;

suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranşe, prin aplicarea procentului corespunzător anului în care se va efectua plata, la valoarea titlului executoriu;

IPC- indicele preţurilor de consum, astfel cum a fost stabilit de I.N.S. pentru luna în care se efectuează plata sumei, comparativ cu luna în care aceasta trebuia pusă în executare.

Art. 3. - Sumele aferente drepturilor de natură salarială, dobânzile, penalităţile sau alte sume acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele preţurilor de consum, plătite în tranşele prevăzute la art. 2 alin. (1)-(5), se supun principiilor de impunere fiscală prevăzute de legislaţia în vigoare la data efectuării plăţii.

Art. 4. - Sumele prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv diferenţele rezultate ca urmare a actualizării acestora la data efectuării plăţii, se suportă de la titlul “Cheltuieli de personal”, articolul şi alineatul de cheltuieli corespunzător, iar cheltuielile de executare şi cele de judecată, de la titlul “Bunuri şi servicii”, articolul şi alineatul de cheltuieli corespunzător, conform legii.

Art. 5. - (1) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor terţiari de credite, ale căror cheltuieli de

personal sunt finanţate de la bugetul de stat, vor transmite Ministerului Transporturilor datele aferente plăţii tranşei stabilite potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012, art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotărâri judecătoreşti şi pe alineatele clasificaţiei economice.

(2) Direcţia economică din cadrul Ministerului Transporturilor va centraliza datele primite de la ordonatorii terţiari de credite, ale căror cheltuieli de personal sunt finanţate de la bugetul de stat, precum şi pe cele reprezentând necesarul propriu de fonduri publice şi va propune Ministerului Finanţelor Publice modificările corespunzătoare pentru bugetul pe anul în curs şi pentru proiectul de buget pe anii următori.

Art. 6. - În vederea alocării fondurilor publice necesare aplicării prevederilor art. 1 alin, (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012, art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, propunerile ordonatorilor terţiari de credite, ale căror cheltuieli de personal sunt finanţate de la bugetul de stat, se transmit conform calendarului bugetar prevăzut în legislaţia în vigoare.

Art. 7. - (1) Plata sumelor reprezentând drepturi salariale prevăzute în titluri executorii se efectuează de fiecare ordonator de credite care asigură plata drepturilor băneşti personalului prevăzut la art. 1 alin. (1), pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor, fără a le cumula cu drepturile salariale din luna plăţii.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari.

Art. 8. - Creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin se angajează şi utilizează numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Maria Magdalena Grigore,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 septembrie 2015.

Nr. 1.067.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL EDUCAŢIEI şi CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Nr. 1.195 din 25 septembrie 2015

Nr. 5.414 din 5 octombrie 2015

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 9.772/2015 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios, celelalte direcţii implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi universităţile de medicină şi farmacie Bucureşti, Craiova, Cluj-Napoca, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Francisk Iulian Chiriac,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 15 noiembrie 2015. Concursul se desfăşoară în centrele universitare:

a) Bucureşti: pentru posturile publicate în Bucureşti şi judeţele Argeş, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Teleorman, Tulcea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Bucureşti şi Constanţa;

b) Cluj-Napoca: pentru posturile publicate în judeţele Alba, Bihor, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi pentru locurile publicate în centrele universitare Cluj-Napoca şi Oradea;

c) Craiova: pentru posturile publicate în judeţele Braşov, Dolj, Gorj, Olt şi Vâlcea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Craiova şi Braşov;

d) Iaşi: pentru posturile publicate în judeţele Bacău, Botoşani, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Iaşi şi Galaţi;

e) Târgu Mureş: pentru posturile publicate în judeţele Bistriţa-Năsăud, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu şi pentru locurile publicate în centrele universitare Târgu Mureş şi Sibiu;

f) Timişoara: pentru posturile publicate în judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş şi pentru locurile publicate în centrele universitare Timişoara şi Arad.

(2) Candidaţii de la ministerele cu reţea sanitară proprie, precum şi cei care concurează pe locurile publicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice conform art. 4 alin. (7) vor susţine concursul numai în centrul universitar Bucureşti.

Art. 2. - (1) Unităţile şi specialităţile pentru care se organizează rezidenţiat pe post sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) Cifra de şcolarizare pe domenii şi specialităţi este aprobată prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

(3) Numărul de locuri şi de posturi pe domenii şi specialităţi se stabileşte defalcat pe centre universitare, inclusiv pentru centrele universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie, în funcţie de capacităţile de pregătire pe specialităţi ale acestora, de către Ministerul Sănătăţii şi Asociaţia Universităţilor de Medicină şi Farmacie din România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 3. - (1) Pentru organizarea concursului de rezidenţiat este desemnată o comisie centrală de rezidenţiat, formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi ai universităţilor de medicină şi farmacie din România, aprobată prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii.

(2) La nivelul centrelor universitare care organizează concursul se desemnează comisii locale de concurs, aprobate prin act administrativ al rectorului universităţii.

(3) întreaga responsabilitate privind organizarea şi desfăşurarea concursului, alcătuirea clasificărilor şi alegerea locurilor/posturilor aparţine comisiei locale de rezidenţiat.

(4) în cazul în care într-un centru universitar se vor constata încălcări flagrante ale prezentei metodologii sau vicierea rezultatelor de concurs, Ministerul Sănătăţii îşi rezervă dreptul de a anula rezultatele concursului din centrul universitar respectiv, situaţie în care concursul va fi reluat în acelaşi centru, pe cheltuiala universităţii de medicină şi farmacie respective.

Art. 4. - (1) Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore.

(2) Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

(3) Punctajul minim de promovare prevăzut la alin. (2) se calculează la nivelul fiecărui centru universitar în care se organizează concursul.

(4) Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, pe fiecare centru universitar, în limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu în centrul universitar respectiv, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu.

(5) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat.

(6) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

(7) Candidaţii cetăţeni de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate, posesori ai diplomei de medic obţinute în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, susţin concursul în aceleaşi condiţii precum cetăţenii români, însă concurează pe locurile publicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, care va distribui aceste locuri pe centrele universitare.

Art. 5. - Rezidenţii au obligaţia să efectueze pregătirea şi să susţină examenul de specialist în specialitatea pentru care au optat, în maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

Art. 6. - În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, rezidenţii pot efectua cumul de funcţii numai în condiţiile respectării integrale a curriculei şi a programului de pregătire stabilit pentru toţi rezidenţii în cursul dimineţii.

Art. 7. - Informaţiile generale importante despre concursul de rezidenţiat sunt făcute publice prin presă, radio, tv, iar cele de detaliu, pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România, prin publicare în ziarul “Viaţa medicală”, precum şi prin internet, la adresa rezidentiat.ms.ro

 

CAPITOLUL II

Tematică, bibliografie, întrebări

 

Art. 8. - Tematicile concursului de rezidenţiat şi bibliografia aferentă sunt diferite pe domenii. Acestea sunt avizate de către Colegiul Medicilor din România, de către Colegiul Medicilor Dentişti din România, respectiv de către Colegiul Farmaciştilor din România, sunt aprobate de către ministrul sănătăţii şi au fost publicate în ziarul “Viaţa medicală” nr. 11 din 18 martie 2011 pentru domeniul Medicină dentară şi domeniul Farmacie (inclusiv cu completarea din anul 2012). Pentru domeniul Medicină, tematica şi bibliografia au fost publicate în ziarul “Viaţa medicală” nr. 16 din 20 aprilie 2012. Tematicile (inclusiv erata din anul 2013 pentru domeniul Medicină) pot fi accesate pe paginile de internet rezidentiat.ms.ro şi pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România.

Art. 9. - (1) întrebările sunt diferite, în funcţie de domeniu. Fiecare dintre seturile de întrebări este creat de grupuri de lucru diferite, aflate într-un sediu securizat. Coordonatorul fiecărui grup de lucru este desemnat de către preşedintele comisiei locale de rezidenţiat din centrul universitar respectiv, iar numele lui este făcut public doar după închiderea concursului.

(2) Coordonatorul fiecărui grup răspunde de corectitudinea formulării întrebării, de alegerea răspunsurilor corecte, de păstrarea secretului întrebării şi a răspunsului corect, precum şi de răspunsul la contestaţii. Coordonatorul fiecărui grup de lucru semnează pentru setul de întrebări formulate de către grupul de lucru respectiv.

(3) Coordonatorul dă avizul “bun de tipar” pentru multiplicarea caietelor cu întrebări.

 

CAPITOLUL III

Înscrierea candidaţilor

 

Art. 10. - (1) La concurs se pot prezenta:

a) candidaţii posesori ai unei diplome de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau ai unei diplome echivalente cu aceasta:

b) rezidenţii aflaţi în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare;

c) specialiştii care doresc să efectueze pregătire într-o altă specialitate, cu respectarea prevederilor legale, privitor la obţinerea celei de-a două specialităţi. Specialiştii care au efectuat programul de pregătire prin rezidenţiat, forma pe post, pot obţine a două specialitate după îndeplinirea condiţiei din actul adiţional încheiat la contractul de muncă;

d) candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind cetăţenia stabilite de Legea nr. 95/2006, republicată, şi au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta.

(2) Toţi candidaţii trebuie să fie apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează,

Art. 11. - Pentru candidaţi medici specialişti, formarea în a două specialitate se poate obţine numai în regim cu taxă. Taxa anuală pentru pregătirea într-o nouă specialitate, obţinută prin concurs de rezidenţiat, este aceeaşi cu cea prevăzută pentru a două specialitate fără concurs de rezidenţiat.

Art. 12. - (1) înscrierile pentru concurs se fac prin direcţiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu reţea sanitară proprie, din momentul apariţiei în presă a publicaţiei de concurs până la data de 23 octombrie 2015 inclusiv.

(2) Publicaţia de concurs va cuprinde:

a) data, ora şi locul desfăşurării concursului;

b) condiţiile generale de participare la concurs;

c) locul şi perioada de înscriere;

d) numărul de locuri scoase la concurs pe specialităţi şi centre de pregătire;

e) lista posturilor scoase la concurs cu distribuţia acestora pe centre universitare;

f) alte informaţii generale de interes pentru candidaţi.

(3) Candidaţii cetăţeni de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate, Asesori ai diplomei de medic obţinute în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, se înscriu la concurs pentru locurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, în condiţii similare celorlalţi candidaţi şi cu respectarea prevederilor publicaţiei de concurs.

Art. 13. - (1) Dosarul de înscriere a candidatului va conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs, în care se vor menţiona:

(i) numele candidatului, iniţiala/iniţialele tatălui, precum şi toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau paşaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate;

(ii) centrul universitar şi domeniul pentru care concurează [cu excepţia candidaţilor de la ministerele cu reţea sanitară proprie şi a celor care concurează pe locurile publicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice conform art. 4 alin. (7), pentru care concursul se susţine numai în centrul universitar Bucureşti];

(iii) candidaţii vor menţiona în cererea de înscriere şi

acordul pentru folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet;

b) xerocopia buletinului, cărţii de identitate sau a paşaportului (paginile din care reies numele şi prenumele candidatului, precum şi data naşterii);

c) copia legalizată a diplomei de licenţă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist Absolvenţii promoţiei 2015 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licenţă, adeverinţă privind promovarea examenului de licenţă;

d) adeverinţa eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat şi tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenţi şi specialişti;

e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează;

f) copia legalizată a actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele faţă de numele înscris în diploma de licenţă, dacă este cazul;

g) chitanţa de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilită de Ministerul Sănătăţii şi se achită în contul ministerului care va fi indicat prin publicaţia de concurs.

(2) După finalizarea înscrierilor, respectiv la data de 23 octombrie 2015, ora 15,00, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea opţiunilor de a concura într-un anumit centru universitar, sub niciun motiv.

(3) Un candidat poate depune un singur dosar de concurs.

(4) Depunerea mai multor dosare ale aceleiaşi persoane pentru mai multe centre universitare atrage măsura eliminării candidatului respectiv din concurs.

Art. 14. - După verificarea documentelor depuse în vederea respectării condiţiilor de participare pentru fiecare candidat, direcţiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu reţea sanitară proprie vor completa on-line la adresa http://examene.meddb.ro lista nominală cu candidaţii înscrişi, care cuprinde următoarele rubrici:

 

Nr. crt.

DSP

Domeniul (M, D, F)

Numele, iniţiala tatălui, prenumele

Promoţia

UMF absolvită

Loc actual de muncă

Centrul universitar în care solicită să  susţină concursul

Nr. chitanţei de plată a taxei de concurs

CNP

Observaţii privind starea de sănătate

Acordul pentru folosirea numelui pe internet

funcţia

unitatea

 

LEGENDĂ:

a) DSP - direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti (se foloseşte indicativul auto; de exemplu: BZ pentru Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău, B pentru Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti).

b) Domeniul:

M - pentru domeniul medicină;

D - pentru domeniul medicină dentară;

F - pentru domeniul farmacie.

c) Locul actual de muncă - pentru cei neîncadraţi se trece “FP” în rubrica “Unitatea”, iar rubrica “Funcţia” se lasă necompletată.

d) Observaţii privind starea de sănătate - se completează numai cu “Apt” sau “Inapt”.

e) Acordul pentru folosirea numelui pe internet - se va completa “DA” sau “NU”, după caz.

NOTĂ:

Codul numeric personal (CNP) se va utiliza strict pentru validarea înscrierilor. Se interzice publicarea listelor care să conţină CNP.

Art. 15. - (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, respectiv ministerele cu reţea sanitară proprie, după centralizarea şi verificarea tabelelor cu candidaţii înscrişi, redactează, în ordine alfabetică, lista finală cu candidaţii înscrişi la concurs, pe domenii, pe care o vor comunica Ministerului Sănătăţii în cel mult două zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

(2) Ministerul Sănătăţii va centraliza listele cu candidaţii şi le va defalca pe centre universitare, conform opţiunii candidaţilor, respectiv conform arondării aprobate pentru posturi. Până la data de 29 octombrie 2015, Ministerul Sănătăţii va comunica universităţilor de medicină şi farmacie numărul de candidaţi pentru fiecare domeniu din centrul universitar respectiv, urmând ca până la data de 3 noiembrie 2015 să transmită în format electronic listele nominale ale acestor candidaţi.

(3) Listele cu candidaţii admişi în concurs, pe centre universitare şi domenii, se vor afişa pe site-ul rezidentiat.ms.ro la data de 4 noiembrie 2015.

(4) Repartizarea candidaţilor pe săli se face diferenţiat, pe domeniile pentru care s-au înscris, de către fiecare universitate de medicină şi farmacie.

(5) La data de 12 noiembrie 2015, candidaţii pot afla sala şi ora începerii probei de concurs vizitând paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie sau site-ul rezidentiat.ms.ro

(6) Cu cel puţin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afişează lista candidaţilor repartizaţi în sala respectivă.

(7) Candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost admise, dar în ziua concursului sunt declaraţi absenţi în sălile de concurs, nu vor beneficia de returnarea taxei achitate pentru concurs. Beneficiază de returnarea taxei achitate pentru concurs doar candidaţii ale căror dosare de înscriere sunt respinse.

 

CAPITOLUL IV

Desfăşurarea concursului

 

Art. 16. - (1) Concursul se desfăşoară în ziua de duminică, 15 noiembrie 2015.

(2) în dimineaţa zilei de concurs, la ora 7,30, şeful de sală şi supraveghetorii lipesc în dreptul fiecărui loc din sală o legitimaţie de bancă cu numărul de ordine al candidatului respectiv, număr corespunzător cu cel aflat în listele candidaţilor.

(3) începând cu ora 8,30, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi. La intrare se legitimează în faţa şefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de concurs.

Art. 17. - (1) Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afişate, cu excepţia perechilor soţ - soţie, fraţi - surori, care au obligaţia, sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs, să semnaleze şefului de sală aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat. Candidaţii aflaţi în sală pot declara, sub semnătură, situaţiile menţionate mai sus. Fiecare candidat se aşază la locul indicat prin legitimaţia de bancă. Candidaţii ocupă numai locurile indicate de organizatori şi nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat iniţial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicaţia şefului de sală.

(2) Candidaţii sunt aşezaţi în sală în aşa fel încât să rămână cel puţ[n un loc liber între 2 candidaţi.

(3) în prezenţa candidaţilor, şefii de sală citesc instrucţiunile privind modul de desfăşurare a concursului.

Art. 18. - (1) începând cu ora 9,00 candidaţilor li se împart grilele pentru răspuns şi câte o cariocă neagră pentru completarea grilei (atât pentru completarea răspunsurilor considerate corecte, cât şi pentru completarea datelor de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru răspuns se împart după algoritmul următor:

a) rândul 1 primeşte grile tip A şi B, conform următoarei scheme:

A- B - A - B - A - B - etc.;

b) rândul 2 primeşte grile tip C şi D, conform următoarei scheme:

C - D - C - D - C - D - etc.;

c) rândul 3 primeşte grile tip A şi B, conform următoarei scheme:

B - A- B - A- B - A- etc.;

d) rândul 4 primeşte grile tip C şi D, conform următoarei scheme:

D - C - D - C - D - C - etc.;

e) începând cu rândul 5 se repetă schema de mai sus (rândul 5 = rândul 1, rândul 6 = rândul 2 etc.) până ce toţi candidaţii vor primi o grilă de răspuns.

(2) Se procedează la verificarea de către fiecare candidat a grilei, pentru a se identifica eventualele greşeli de tipărire, caz în care grila respectivă este înlocuită. Fiecare candidat completează apoi datele personale în spaţiul special de pe grilă, cu litere majuscule.

(3) Şeful de sală şi supraveghetorii verifică corectitudinea datelor înscrise, confruntându-le cu actul de identitate al candidatului şi cu legitimaţia de bancă. După această operaţiune, actul de identitate al fiecărui candidat rămâne pe bancă pe toată durata probei scrise. Candidaţii poartă întreaga responsabilitate asupra datelor personale înscrise pe grilă.

(4) Sacii sigilaţi conţinând caietele cu întrebări sunt aduşi la săli în jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci este constatată de şeful de sală şi de 3 candidaţi din sala respectivă. La ora 10,00 se desigilează sacii în toate sălile de concurs din toate centrele universitare. Li se împart apoi candidaţilor caietele cu întrebări, ţinându-se cont de tipul de grilă primit anterior. Din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet începe măsurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Şeful de sală notează la loc vizibil (fie prin scriere pe tablă, fie pe o hârtie, care este afişată) şi informează candidaţii despre ora de începere şi oră de terminare a concursului.

(5) Fiecare candidat verifică caietul cu întrebări, fiind schimbate caietele cu greşeli de tipărire, precum şi corespondenţa dintre caietul cu întrebări şi tipul de grilă primit anterior.

(6) întreaga responsabilitate asupra corespondenţei dintre tipul de grilă şi cel al caietului cu întrebări revine candidatului.

(7) Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări (ora 10,00) nu mai au acces în sala de concurs.

(8) în timpul concursului candidaţii nu au voie să consulte niciun fel de materiale, să discute cu ceilalţi candidaţi, să copieze sau să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare. Materialele documentare sunt depozitate într-un colţ al sălii, unde candidaţii nu au acces până la terminarea concursului. Tot aici se vor depozita şi telefoanele mobile, închise pe toată durata probei de concurs.

(9) La terminarea concursului candidaţii predau şefului de sală, sub semnătură, grila de răspuns. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care, din indiferent ce motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de concurs.

(10) Candidaţii absenţi şi cei care se retrag din concurs sunt menţionaţi ca atare în procesul-verbal (nominal). Cei care se retrag predau grila de răspuns şi caietul cu întrebări, sub semnătură, şi pot părăsi sala doar după expirarea primelor 30 de minute de la începerea concursului. Şeful de sală scrie pe grila lor “Retras din concurs”. Aceste grile sunt preluate, constituind documente pe baza cărora, în lista finală, pentru candidatul care s-a retras, se face menţiunea “Retras din concurs”. După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi este permisă revenirea (pe perioada desfăşurării probei) pentru niciun motiv, cu excepţia situaţiei în care un candidat are necesităţi fiziologice, caz în care este însoţit de 2 supraveghetori şi poate lipsi din sală maximum 10 minute. Timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidatul respectiv.

(11) Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către candidaţi, sub semnătură, şefului de sală. Corectura acestor grile se face în mod electronic, în sala de concurs, în prezenţa autorului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă, care vor fi nominalizaţi în procesul-verbal al sălii şi care vor semna pe acesta şi pe grilele candidaţilor. După anunţarea punctajului tuturor candidaţilor din sala respectivă, şeful de sală, în prezenţa a 3 candidaţi, ambalează şi sigilează plicul cu grilele corectate şi unităţile de memorie externă (memory stick). Pe durata corectării lucrărilor candidaţii rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.

(12) Grilele de răspuns cu menţiunea “Retras din concurs” se ambalează separat.

(13) Grilele de răspuns greşite şi cele nefolosite sunt ambalate separat şi poartă menţiunea “Anulat”.

(14) Pe fiecare plic cu grile (grile corectate, grile cu menţiunea “Retras din concurs” şi grile “Anulat*) se menţionează sala, numărul de candidaţi, numărul de grile corectate, respectiv «Retras din concurs”, “Anulat”.

(15) Şefii de sală completează un proces-verbal privind numărul de candidaţi înscrişi, candidaţi prezenţi, grile de răspuns, caiete cu întrebări şi unităţile de memorie externă (memory stick) returnate. Procesele-verbale sunt semnate de şefii de sală, supraveghetori şi 3 candidaţi.

(16) Coletele şi procesele-verbale sunt puse în saci, care sunt sigilaţi la rândul lor şi predaţi reprezentanţilor comisiei locale de rezidenţiat. Pentru sigilare se folosesc cleşti speciali, care se găsesc la reprezentantul desemnat de comisia locală de rezidenţiat, răspunzător de locaţia respectivă de concurs.

(17) Sacii sunt transportaţi la sediul comisiei locale de rezidenţiat. Camerele în care se depozitează sacii sunt sigilate de preşedintele comisiei locale de rezidenţiat şi sunt asigurate prin pază permanentă.

 

CAPITOLUL V

Clasificarea candidaţilor

 

Art. 19. - (1) Preşedintele comisiei locale de rezidenţiat împreună cu colectivele care au alcătuit întrebările de concurs sunt prezenţi în ziua concursului, începând cu ora 11,00, la sediul comisiei.

(2) Grilele cu răspunsuri sunt multiplicate în prezenţa membrilor comisiei locale de rezidenţiat şi sunt transmise în săli prin delegaţi însoţiţi de personal de pază (2-3 persoane pentru fiecare corp de clădire), în plicuri sigilate. Plicul este înmânat şefului de sală de către delegaţi la expirarea celor 4 ore de concurs şi după predarea de către candidaţi a grilelor pentru corectat.

Art. 20. - (1) Eventualele contestaţii privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidaţi în termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor în sălile de concurs. Contestaţiile se depun la sediul comisiei locale de concurs stabilit de către universitatea de medicină şi farmacie organizatoare.

(2) Comisia locală de rezidenţiat analizează şi comunică răspunsurile corecte rămase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea grilei corecte râmase definitiva se face prin publicarea pe pagina de internet a universităţii de medicină şi farmacie şi prin afişarea la sediul comisiei locale de concurs şi constituie răspuns la contestaţiile primite.

(3) în urma analizării contestaţiilor şi stabilirii grilei corecte rămase definitivă, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.

(4) Dacă în urma contestării întrebărilor, comisia apreciază că există întrebări care prezintă vicii de formulare, aceste întrebări sunt anulate (hotărârea luată urmând a fi consemnată într-un proces-verbal semnat de toţi responsabilii grupurilor de lucru). Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la întrebările respective, pentru toţi candidaţii.

Art. 21. “ (1) Prelucrarea rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă se face de către o comisie de specialişti propuşi de comisia locală de rezidenţiat şi desemnaţi de rector. Membrii acestei comisii nu au voie să introducă sau să scoată în/din sala respectivă niciun fel de material. În sala respectivă nu au acces decât persoanele care formează comisia menţionată.

(2) Grila corectă rămasă definitivă este aplicată tuturor candidaţilor de la domeniul respectiv, indiferent dacă au contestat sau nu grila cu răspunsuri anunţată în sălile de concurs.

Art. 22. - Înainte de alcătuirea clasificărilor, comisia desemnată la art. 21 alin. (1) procedează la desfacerea sacilor şi la verificarea conţinutului fiecărui colet, semnalând într-un proces-verbal eventualele neconcordanţe.

Art. 23. - (1) Clasificarea pe domenii rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă. Clasificarea se face pe domenii, pe fiecare centru universitar în care a fost organizat concursul.

(2) Universităţile de medicină şi farmacie au obligaţia de a transmite, în format electronic, Ministerului Sănătăţii, cu cel puţin 24 de ore înainte de afişare, clasificările definitive, în vederea emiterii ordinului ministrului sănătăţii de confirmare a rezultatelor.

 

CAPITOLUL VI

Rezultate. Alegerea postului sau a locului în specialitate şi a centrelor de pregătire

 

Art. 24. - (1) Data afişării clasificărilor pe domenii este anunţată în timp util prin mass-media şi pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România şi pe site-ul rezidentiat.ms.ro

(2) Clasificările, data şi locul alegerii locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire pot fi accesate pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România şi pe site-ul rezidentiat.ms.ro

Art. 25. - Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în aceeaşi zi, pe baza punctajului şi a clasificărilor, la o dată stabilită de comun acord de universităţile de medicină şi farmacie, în intervalul orar 9,00- 21,00. Candidaţii se vor prezenta în centrul universitar unde au susţinut concursul de rezidenţiat. Dacă repartiţia nu se finalizează în prima zi, va continua în ziua următoare, în acelaşi interval orar, iar locurile şi posturile rămase disponibile se vor afişa pe pagina de internet la sfârşitul primei zile de repartiţie. În urma alegerii locului/postului şi a centrului de pregătire în specialitate se vor înainta Ministerului Sănătăţii listele nominale, inclusiv în format electronic, privind locurile/posturile, specialităţile şi centrele alese şi procesele-verbale ale sesiunii de alegeri (cu semnăturile candidaţilor), în termen de 3 zile lucrătoare.

Art. 26. - (1) Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.

(2) Candidaţii care deţin un titlu de specialist şi aleg loc/post au obligaţia ca în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, după caz, să depună la Ministerul Sănătăţii angajamentul de plată pentru cea de a două specialitate.

(3) Plata taxei se face în lei, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului. Neplata taxei în condiţiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire.

(4) Candidaţii prevăzuţi la alin. (2) nu pot alege loc/post în specialitatea în care sunt deja confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii.

(5) Locurile şi posturile rămase neocupate în urma finalizării alegerilor nu se vor putea redistribui altor candidaţi declaraţi promovaţi în alte centre universitare, acestea urmând a fi ocupate numai printr-un alt concurs de rezidenţiat.

 

CAPITOLUL VII

Exemplificări privind tipurile de întrebări şi modul de punctare

 

Art. 27. - Caietele de concurs au un număr de 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Toate întrebările de concurs sunt elaborate de comisiile de specialişti stabilite de comisiile locale de rezidenţiat şi sunt diferite de cele deja publicate.

Art. 28. - (1) Cele 200 de întrebări de concurs sunt de două tipuri, astfel:

a) 25% din total sunt întrebări tip complement simplu, cu un singur răspuns corect posibil din 5; se notează fiecare întrebare cu răspuns corect cu 4 puncte; dacă la aceste întrebări candidaţii marchează mai mult sau mai puţin de un răspuns corect, întrebarea se anulează (punctaj 0);

b) 75% din total sunt întrebări tip complement multiplu cu 2-4 răspunsuri corecte; fiecare întrebare cu răspunsuri corecte este notată cu 5 puncte; dacă la aceste întrebări candidatul marchează mai puţin de două sau mai mult de 4 răspunsuri, întrebarea se anulează (punctaj 0).

(2) în caietul de concurs se precizează întrebările de tip complement simplu şi întrebările de tip complement multiplu.

(3) Exemplu de punctare: ABCDE = întrebare cu două răspunsuri corecte A şi C:

a) în cazul în care candidatul marchează corect A şi C, acesta primeşte 5 puncte, astfel:

ABCDE

XX

11111=5 puncte;

b) în cazul în care candidatul marchează A şi B, acesta primeşte 3 puncte, astfel:

ABCDE

XX

10 01 1=3 puncte.

(4) Departajarea candidaţilor cu punctaj egal se face pe baza punctajului ponderat, care reprezintă calculul statistic în funcţie de răspunsurile corecte date de toţi candidaţii la întrebarea considerată cu gradul de dificultate cel mai mare.

(5) Departajarea candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil se face prin susţinerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă în 100 de întrebări din tematica şi bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcătuite cu 24 de ore înainte de susţinerea probei, într-un sediu securizat. Această probă are loc în ziua de sâmbătă, 21 noiembrie 2015, în centrul universitar în care s-a desfăşurat concursul. Corectura se face în mod electronic în sala de concurs, în prezenţa candidaţilor. Rezultatele sunt folosite pentru alcătuirea unei ierarhizări a candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil. Candidaţii care nu se prezintă la proba de departajare figurează în clasificare în ordine alfabetică, după ierarhizarea candidaţilor care au susţinut proba de departajare.

(6) Pentru susţinerea probei de departajare nu se percepe taxă.

 

CAPITOLUL VIII

Probleme de organizare

 

Art. 29. - Pentru buna desfăşurare a concursului de rezidenţiat se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea următoarelor obligaţii:

a) publicarea tematicii şi a bibliografiei de concurs, precum şi a metodologiei de desfăşurare a concursului;

b) stabilirea numărului de locuri şi de posturi pe domenii şi centre de pregătire, conform prevederilor legale;

c) rezolvarea problemelor financiare (propunerea taxei şi încasarea acesteia, cheltuieli pentru chirii, materiale, plata personalului care a contribuit la concurs etc.).

Art. 30. - Pentru buna desfăşurare a concursului de rezidenţiat, la nivel local se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea următoarelor obligaţii:

a) închirierea sălilor pentru concurs, prezentarea unui tabel cu locul, numele şi capacitatea fiecărei săli, avându-se grijă să rămână în fiecare sală 1-3 locuri libere (în funcţie de capacitatea sălii), şi verificarea cu o săptămână înainte a condiţiilor de lucru în sala respectivă (căldură, lumină, aerisire, scaune bune etc.) - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

b) asigurarea materialelor necesare întregii sesiuni [hârtie, carioci de culori diferite, hârtie de împachetat, plicuri pentru grile, sfoară, unităţile de memorie externă (memory stick), cleşti pentru sigilat etc.] - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

c) organizarea supravegherii concursului - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat, care are şi următoarele atribuţii:

1. asigurarea unui număr suficient de supraveghetori (un supraveghetor la 25 de candidaţi cu un minimum de 3 persoane pentru o sală);

2. desemnarea şefilor de clădire, de sală şi a supraveghetorilor pe locuri de concura;

3. instruirea acestora cu o săptămână înainte de concura;

d) întocmirea şi tipărirea listelor cu candidaţi, a legitimaţiilor de bancă şi împărţirea candidaţilor pe săli în funcţie de capacitatea fiecăreia, afişarea acestora şi transmiterea spre webmaster pentru publicare pe internet - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

e) elaborarea şi tipărirea instrucţiunilor pentru şefii de clădire, de sală, supraveghetori şi candidaţi - coordonator este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

f) elaborarea şi tipărirea documentelor nesecrete: procese-verbale, diferenţiate pentru şefii de clădiri şi de sală, de predare-primire a sacilor cu caiete cu întrebări şi de predare-primire de la sfârşitul concursului, pentru plicuri cu grile corectate, unităţile de memorie externă (memory stick), plicuri cu grile anulate sau nefolosite, grile “Retras din concurs”, caiete cu întrebări nefolosite, atât ale şefilor de sală către şefii de clădire, cât şi ale şefilor de clădire către comisia locală de rezidenţiat; procese-verbale privind derularea concursului, completate şi semnate de şefii de sală şi de supraveghetori, grile de răspuns - responsabilă este comisia locală de rezidenţiat;

g) tipărirea caietelor cu întrebări într-un sediu securizat (personalul care va lucra în acest sediu nu are voie să comunice cu exteriorul şi nici să părăsească sediul până în ziua de 15 noiembrie 2015, ora 11,00, şi va semna o declaraţie de confidenţialitate conform modelului transmis de Ministerul Sănătăţii) - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

h) transportul caietelor cu întrebări la sălile de concurs şi apoi al grilelor corectate la locul stabilit de comisia locală de rezidenţiat, pregătirea maşinilor şi a personalului de însoţire - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

i) pregătirea pentru corectură, după aducerea la săli a aparaturii electronice şi asigurarea personalului necesar, altul decât şefii de sală sau supraveghetorii - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

j) instruirea personalului care va asigura corectura grilelor prin scanare - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

k) citirea grilelor prin scanare (pe baza softului pus la dispoziţie de Ministerul Sănătăţii) - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

l) stabilirea grilei de răspuns - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

m) stabilirea clasificărilor finale în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu departajare conform prevederilor art. 28 alin. (3)-(5), pe domenii - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

n) afişarea clasificărilor finale - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

o) crearea unei pagini web pe internet în care se publică toate informaţiile nesecrete legate de concurs (distribuţia pe săli a candidaţilor, locul de afişare a acestor date, instrucţiuni pentru candidaţi, punctaje obţinute, cataloagele finale în ordinea clasificării etc.) - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;

p) alegerea posturilor şi a locurilor publicate la rezidenţiat şi a centrelor de pregătire - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat.

Art. 31. - (1) Pregătirea materialelor necesare desfăşurării concursului presupune realizarea grilelor pentru răspuns, pregătirea sacilor cu materiale nesecrete şi realizarea caietelor cu întrebări.

(2) Grilele pentru răspuns se tipăresc până la data de 9 noiembrie 2015 intr-un număr dublu faţă de numărul candidaţilor înscrişi pe liste plus o rezervă de 10% din fiecare tip, pentru a preîntâmpina posibilele dificultăţi generate de distribuţia diferită a fiecărui tip de grilă în săli. Grilele sunt de 4 tipuri, notate cu A, B, C şi D, pentru fiecare domeniu, corespunzător cu notarea caietelor cu întrebări, astfel încât în săli candidaţii care au locurile apropiate să aibă grile şi caiete de tipuri diferite.

(3) Pregătirea sacilor pentru săli conţinând toate materialele nesecrete necesare (cu excepţia caietelor cu întrebări) se face de comisia locală de rezidenţiat, în săptămâna premergătoare concursului. Fiecare sac, pe care se scriu domeniul, clădirea, sala, precum şi conţinutul sacului, cuprinde următoarele materiale:

a) colete sigilate cu grile pentru răspuns; numărul grilelor pentru răspuns este dublu faţă de numărul candidaţilor din sala respectivă (+ 10%), în aşa fel încât să se asigure posibilitatea schimbării grilei cu una de acelaşi tip, o dată pentru fiecare candidat, în cazul în care candidatul a făcut greşeli şi solicită schimbarea grilei; pe fiecare colet se scriu sala, numărul de candidaţi din sala respectivă, numărul de grile pentru răspuns conţinute de colet (numărul candidaţilor din sala respectivă x 2 +10%);

b) pixuri-cariocă negre pentru completarea grilei de răspuns; numărul pixurilor-cariocă este corespunzător numărului candidaţilor din sala respectivă + 30% rezervă;

c) plicuri format C4 pentru împachetarea grilelor corectate;

d) coli albe format A4 pentru protejarea grilelor ce se introduc în plicuri;

e) plicuri format C5 conţinând plumbii şi sârma pentru sigilat sacii;

f) bandă adezivă pentru sigilarea plicurilor cu grilele corectate şi coteţelor cu grile anulate şi retrase din concurs;

g) sfoară pentru legarea coletelor cu grile;

h) hârtie de împachetat pentru coletele cu grile anulate şi retrase din concurs;

i) sârme cu plumbi;

j) pixuri-cariocă de culoare roşie;

k) prelungitoare pentru aparatura electronică;

l) ştampilă de concurs, conform modelului transmis de Ministerul Sănătăţii, care se aplică inclusiv pe grilele candidaţilor (în spaţiul special desemnat) şi pe materiale din sala de concurs.

(4) Sacii cu materialele nesecrete sigilaţi sunt depozitaţi prin grija comisiei locale de rezidenţiat cu două zile înainte de concurs. Sediul este sigilat. În dimineaţa zilei de concurs, sacii sigilaţi, conţinând cele de mai sus, separat pentru fiecare sală de concurs, sunt transportaţi de comisiile special desemnate la locurile de desfăşurare a concursului.

(5) Pentru crearea şi multiplicarea caietelor cu întrebări se desfăşoară următoarele activităţi:

a) preşedintele comisiei locale de rezidenţiat împreună cu coordonatorul colectivului desemnat pentru stabilirea întrebărilor pentru concurs îşi aleg grupurile de lucru pentru conceperea întrebărilor. Aceste grupuri de lucru sunt făcute publice în ziua concursului;

b) întrebările sunt create după tematica şi bibliografia deja anunţate. Ele sunt prezentate în anumite condiţii de punere în pagină şi/sau pe dischetă pe un anumit tipar;

c) caietele cu întrebări sunt alcătuite şi multiplicate de colectivul special desemnat care lucrează într-un loc de unde nu are nicio legătură cu exteriorul şi nu părăseşte locul respectiv decât după minimum o oră de la începerea probei scrise (nu mai devreme de ora 11,00). La locul respectiv, comisia locală desemnată dispune de toate materialele şi echipamentele necesare multiplicării caietelor cu întrebări şi ambalării lor în sacii ce vor fi sigilaţi. Caietele sunt multiplicate într-un număr stabilit în funcţie de numărul candidaţilor din fiecare sală, plus o rezervă de 20% pentru înlocuire, în cazul unor eventuale greşeli de tipărire şi pentru preîntâmpinarea dificultăţilor legate de distribuţia diferită a fiecărui tip în sală. Caietele sunt multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C şi D pentru fiecare domeniu. Caietele conţin aceleaşi întrebări, dar ordinea acestor întrebări este diferită pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de caiete;

d) după multiplicarea caietelor într-un număr corespunzător din fiecare tip, acestea sunt împachetate, pachetele sunt sigilate cu bandă adezivă şi ştampilate (ştampila este emisă de comisia locală), puse în saci, iar sacii sunt sigilaţi cu cleştii transmişi de comisia locală. Rezerva de caiete pentru fiecare tip este pusă în sacul desemnat pentru fiecare sală de concurs;

e) în dimineaţa zilei de concurs, sacii sigilaţi, separat pentru fiecare sală de concurs, sunt transportaţi la locul de desfăşurare a concursului de comisiile special desemnate. În fiecare maşină se vor găsi minimum 2 însoţitori (dintre care o persoană de pază - jandarm);

f) după terminarea operaţiunilor de multiplicare, toate materialele rămase (rebuturi, plusuri, matriţe din copiatoare etc.) sunt împachetate separat, sigilate şi transportate la sediul comisiei locale de rezidenţiat, unde se păstrează până după alegerea posturilor, a locurilor în specialitate şi a centrelor de pregătire.

 

RECTIFICĂRI

 

La Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale .- Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din data de 1 aprilie 2015, se fac următoarele rectificări:

- la pct. 1 “Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii”, în loc de: “14.318.190,26 lei”se va citi: “14.363.965,26 lei”,

- la pct. 3 “Cuantumul total al veniturilor din alte surse”, în loc de: “544.265,38 lei” se va citi: “575.225,27 lei”;

- la pct. 4 .Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2014 cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară1, în loc de: “1.267.092,65 lei” se va citi: “1.301.992,65 lei”şi după nr. crt. 20 se va citi:

 

Nr. crt.

Judeţul

Numele şi prenumele

Cetăţenia

CNP

Valoarea

Data

„21

Maramureş

Berchis Calin

română

1751220240013

14.400,00

 

Serbanescu Monica

română

2650716240051

10.500,00

 

22

Bistriţa

Moldovan Emil

română

1680917060787

10.000,00”

 

 

- la pct. 4, la rubrica .TOTAL LEI, în loc de: “1.267.092,65”se va citi: “1.301.992,65*

- la pct. 5 “Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2014 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară (10 salarii x 850 lei)”, în loc de: “3.063.360,09 lei”se va citi: “3.220.360,09 lei”şi după nr. crt. 25 se va citi:

 

Nr. crt.

Judeţul

Numele şi prenumele

Cetăţenia

CNP

Suma

Data

Felul donaţiei

“26

Buzău

Enciu Gabriel

română

1760728104970

9.000,00

2014

bani

27

Bistriţa-Năsăud

Vranau Viorica

română

2631021060777

10.000,00

2014

bani

 

 

Suciu Daniel

română

1801107060051

10.000,00

2014

bani

 

 

Pana Doina

română

2570516060787

10.000,00

2014

bani

 

 

Berintan Grigore

română

1820320060015

10.000,00

2014

bani

 

 

Mocanu Tiberiu Alexandru

română

1480615060761

10.000,00

2014

bani

 

 

Bria Alexandru

română

1750826060771

15.000,00

2014

bani

 

 

Bor Marius

română

1680513060773

10.000,00

2014

bani

 

 

Pugna Alexandru

română

1611114060804

10.000,00

2014

bani

 

 

Ciocan Dorn

română

1590428060462

10.000,00

2014

bani

 

 

Muresan Mihai

română

1720109062957

13.000,00

2014

bani

 

 

Florian Romeo

română

1691029060776

10.000,00

2014

bani

 

 

Moldovan Nicolae

română

1700414060011

10.000,00

2014

bani

 

 

Denes Ioan

română

1680413060016

10.000,00

2014

bani

 

 

Ulecan Maria

română

2540625060789

10.000,00

2014

bani”

 

- la pct. 5, la rubrica “TOTAL LEI”, în loc de: “3.063.360,09”se va citi: “3.220.360,09”;

- la pct. 6 “Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2014 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară (10 salarii x 850 lei)”, în ioc de: “1.129.345.16”se va citi: “1.141.745,16 lei” şi după nr. crt. 12 se va citi:

 

Nr. crt.

Judeţul

Numele şi prenumele

Adresa

Naţionalitatea

CUI

Suma

Data

Felul donaţiei

“13

Bistriţa

Star Ardealul

-

româna

30566614

12.400,00

22.05.2014

bani”

 

- la pct. 6, la rubrica “TOTAL LEI”, în loc de: “1.129.345,16” se va citi: “1.141.745,16”.

*

Actele adiţionale la Contractul de concesiune nr. 1/2004*) a reţelei electrice de transport al energiei electrice şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată


*) Actele adiţionale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Contractul de concesiune nr. 1/2004 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 bis din 30 aprilie 2015,

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.