MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 753/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 753         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 8 octombrie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

131. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”  

 

1.846. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - “ISPIF” Bucureşti din coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale      

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

97. - Decizie privind publicarea În Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 4.789 din 11 decembrie 2014, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi a Sentinţei civile nr. 5.570 din 5 octombrie 2012, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia de contencios administrativ şt fiscal, în Dosarul nr. 2.447/2/2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie .Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Florea Oprea,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 5 octombrie 2015.

Nr. 131.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, denumită în continuare Academia, este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare.

(2) Academia asigură formarea ofiţerilor de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, pompieri, penitenciare, a arhiviştilor şi altor specialişti, prin programe de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, precum şi pregătirea postuniversitară prin programe postuniversitare şi postdoctorale.

(3) Academia este o instituţie publică de învăţământ superior acreditata, cu personalitate juridică, care face parte integrantă din sistemul naţional de învăţământ superior.

Art. 2. - Academia are calitatea de operator de date cu caracter personal.

Art. 3. - Fondurile necesare desfăşurării activităţilor Academiei sunt asigurate conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - Academia editează, în condiţiile legii, reviste, buletine ştiinţifice, buletine informative, manuale, cursuri, monografii şi tratate.

Art. 5. - Academia se află în subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi este coordonată de ministrul afacerilor interne.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Academiei

 

Art. 6. - (1) Academia are următoarea structură organizatorică:

a) Conducerea Academiei;

b) Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative;

c) Facultatea de Poliţie;

d) Facultatea de Jandarmi;

e) Facultatea Poliţie de Frontieră;

f) Facultatea de Pompieri; g) Facultatea de Arhivistică;

h) Centrul de învăţământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă (la nivel de birou);

i) Colegiul Naţional de Afaceri Interne;

j) Departamentul de studii doctorale;

k) Centrul informare, documentare şi editură (la nivel de compartiment);

l) Serviciul evidenţă cercetare ştiinţifică, aplicare şi monitorizare proiecte;

m) Serviciul asigurarea calităţii învăţământului şi metodologii;

n) Biroul control intern;

o) Secretariatul Academiei (la nivel de serviciu);

p) Biroul relaţii publice şi cooperare interuniversitară;

q) Juridic (la nivel de compartiment);

r) Serviciul management resurse umane;

s) Financiar (la nivel de serviciu);

t) Structura de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, denumită în continuare C.S.T.I.C. (la nivel de compartiment);

u) Biroul management operaţional;

v) Serviciul logistic;

w) Biroul achiziţii;

x) Biroul comunicaţii şi informatică.

(2) Structura organizatorică a Academiei este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 7. - Activitatea desfăşurată de către structurile Academiei în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse are la bază relaţii de autoritate ierarhice şi funcţionale, de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură în parte.

Art. 8. - (1) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc:

a) între conducerea Academiei şi toate structurile subordonate ale acesteia în scopul menţinerii şi perfecţionării stării de funcţionalitate a sistemului relaţional intern al instituţiei;

b) între şefii structurilor Academiei şi personalul subordonat acestora.

(2) Relaţiile de autoritate funcţionale se stabilesc în cadrul compartimentelor care nu sunt prevăzute cu funcţii de conducere, între personalul cu funcţia cea mai mare, denumit în continuare ofiţer desemnat, şi restul personalului, în vederea îndrumării în mod unitar, în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse, a activităţii acestor compartimente şi a echilibrării sarcinilor, armonizării eforturilor necesare şi asigurării unităţii de acţiune în îndeplinirea obiectivelor.

Art. 9. - Relaţiile de cooperare se stabilesc între structurile situate pe acelaşi nivel ierarhic în vederea realizării unor sarcini şi acţiuni comune.

Art. 10. - Relaţiile de coordonare se stabilesc între conducerea Academiei şi şefii structurilor subordonate, potrivit activităţilor specifice date în competenţa fiecărei structuri.

Art. 11. - Activitatea de control este atributul conducerii Academiei şi se realizează direct sau prin intermediul Biroului control intern.

Art. 12. - (1) Sistemul informaţional, respectiv circuitul intern al documentelor în Academie se realizează prin activităţi de predare/primire, redactare, gestionare, evidenţă, multiplicare, manipulare, transport şi expediere a documentelor, pe două paliere:

a) circuit primar;

b) circuit secundar.

(2) Circuitul primar se aplică documentelor care vizează atribuţii exclusive ale conducerii Academiei, primite de la:

a) conducerea Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare

b) structurile din aparatul central al M.A.I. sau subordonate nemijlocit;

c) alte instituţii din cadrul M.A.I. care au calitatea de ordonator secundar de credite;

d) instituţii din afara M.A.I.;

(3) Circuitul secundar se aplică documentelor care nu vizează atribuţii exclusive ale conducerii Academiei primite de la:

a) instituţii din cadrul M.A.I.;

b) instituţii din afara M.A.I.

Art. 13. - Academia cooperează cu structurile prevăzute în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile Academiei

 

Art. 14. - Principalele atribuţii ale Academiei sunt:

a) formarea ofiţerilor, arhiviştilor şi altor specialişti din domeniul fundamental ştiinţe sociale şi ştiinţe inginereşti, prin studii universitare de licenţă;

b) specializarea şi perfecţionarea pregătirii prin studii universitare de masterat şi de doctorat;

c) desfăşurarea cercetării ştiinţifice în domenii specifice şi potrivit nevoilor instituţionale şi ale M.A.I.;

d) organizarea şi desfăşurarea altor activităţi formative, potrivit prevederilor legale şi necesităţilor M.A.I.;

e) dezvoltarea cooperării universitare cu parteneri români şi străini.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea Academiei

 

Art. 15. - Conducerea Academiei se realizează de către rector, doi prorectori, directorul general administrativ, care se aleg sau se numesc în funcţii, conform reglementărilor legale îh vigoare.

Art. 16. - (1) Rectorul conduce întreaga activitate a Academiei şi este reprezentantul legal al Academiei în relaţiile cu terţii. Rectorul este ordonator terţiar de credite din subordinea ordonatorului principal de credite.

(2) Rectorul Academiei este desemnat în condiţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Rectorul are următoarele atribuţii principale:

a) realizează managementul şi conducerea operativă a Academiei, pe baza contractului de management;

b) negociază şi semnează contractul instituţional cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (M.E.C.S.):

c) încheie contractul de management cu Senatul Academiei, în conformitate cu prevederile legale;

d) propune spre aprobare Senatului Academiei structura şi reglementările de funcţionare ale Academiei;

e) propune spre aprobare Senatului Academiei proiectul de buget şi raportul privind execuţia bugetară;

f) prezintă Senatului Academiei, în luna aprilie a fiecărui an, Raportul privind starea Academiei;

g) conduce şedinţele Consiliului de administraţie;

h) propune, pune în aplicare şi dispune, după caz, sancţiuni disciplinare, potrivit competenţei şi în conformitate cu prevederile legale;

i) îndeplineşte alte atribuţii în conformitate cu contractul de management şi legislaţia în vigoare.

(4) Atribuţiile specifice ale rectorului Academiei sunt cuprinse în fişa postului prevăzute în anexa nr. 3.

(5) Atribuţiile rectorului Academiei pot fi preluate, pe linia de competenţă, de înlocuitorii de drept sau de persoanele împuternicite în acest scop, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 17, - (1) Rectorul, confirmat de ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, pe baza consultării Senatului Academiei, îşi numeşte prorectorii.

(2) Prorectorii au următoarele atribuţii principale:

a) exercită atribuţiile delegate de rectorul Academiei;

b) împreună cu rectorul, pun în aplicare şi îndeplinesc prevederile contractului de management şi ale celui instituţional;

c) coordonează activitatea structurilor Academiei, potrivit competenţei funcţionale stabilite de reglementările interne;

d) reprezintă Academia, în limitele şi condiţiile mandatului încredinţat de rector.

(3) Prorectorul desemnat de Senatul Academiei reprezintă Academia şi preia atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, în condiţiile legii, în cazul revocării din funcţie a rectorului, până la confirmarea unui nou rector de către ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

(4) Atribuţiile specifice prorectorilor Academiei sunt cuprinse în fişele postului prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.

Art. 18. - (1) Activitatea administrativă a Academiei este condusă de către directorul general administrativ.

(2) Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs.

(3) Numirea pe post a directorului general administrativ se face de către rectorul Academiei.

(4) Directorul general administrativ are, în principal, următoarele atribuţii:

a) organizează activitatea administrativă, stabilind atribuţii şi sarcini concrete, repartizate echilibrat pe serviciile, birourile şi compartimentele subordonate, în raport cu structura organizatorică şi nevoile muncii;

b) exercită atribuţiile delegate de rectorul Academiei;

c) împreună cu rectorul, pune în aplicare prevederile contractului de management şi ale celui instituţional;

d) răspunde de modul de întocmire a planurilor de aprovizionare tehnico-materială;

e) răspunde de aplicarea prevederilor legale în desfăşurarea activităţii de achiziţii de bunuri şi servicii de resortul intendenţă, patrimoniu imobiliar, tehnic;

f) răspunde de activitatea de cazare, echipare şi hrănire a efectivelor de studenţi;

g) coordonează activitatea structurilor Academiei potrivit competenţei funcţionale stabilite de reglementările interne,

h) reprezintă Academia în limitele şi condiţiile mandatului încredinţat de rector.

(5) Atribuţiile specifice directorului general administrativ sunt cuprinse în fişa postului prevăzută în anexa nr. 6.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile compartimentelor

 

SECŢIUNEA 1

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

 

Art. 19. - Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative are următoarea structură organizatorică:

a) Departamentul de drept penal;

b) Departamentul de drept privat;

c) Departamentul de drept public;

d) Departamentul de administraţie publică;

e) Secretariat facultate.

Art. 20. - Departamentul de drept penal are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de munca semestrial, conform planurilor de învăţământ;

c) elaborează programele analitice/fişele pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) susţine prelegerile, seminarele şi lucrările practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

f) organizează colocviile şi examenele la programele de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului;

g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii etc., precum şi activităţi de implicare în proiecte de cercetare;

h) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi a altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din departament;

k) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

l) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii;

m) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii.

Art. 21. - Departamentul de drept privat are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de muncă semestrial, conform planurilor de învăţământ;

c) elaborează programele analitice/fişele pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) susţine prelegerile, seminarele şi lucrările practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

f) organizează colocvii şi examene la programele de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului;

g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii etc. şi activităţi de implicare în proiecte de cercetare;

h) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi a altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din departament;

k) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

l) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii;

m) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii.

Art. 22. - Departamentul de drept public are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de muncă semestrial, conform planurilor de învăţământ;

c) elaborează programe analitice/fişe pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) susţine prelegeri, seminare şi lucrări practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

f) organizează colocvii şi examene la programele de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului;

g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii etc., precum şi activităţi de implicare în proiecte de cercetare;

h) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi a altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din departament;

k) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

l) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii;

m) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii.

Art. 23. - Departamentul de administraţie publică are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de muncă semestrial, conform planurilor de învăţământ;

c) elaborează programe analitice/fişe pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) susţine prelegeri, seminare şi lucrări practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

e) asigură prin consiliul departamentului nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

f) organizează colocvii şi examene la programele de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului;

g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii etc., precum şi activităţi de implicare în proiecte de cercetare;

h) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi a altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din departament;

k) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

l) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii;

m) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii.

Art. 24. - Compartimentul secretariat facultate are următoarele atribuţii specifice:

a) înmatriculează anual studenţii, întocmeşte şi gestionează contractele de studii cu aceştia;

b) colectează şi introduce datele pentru aplicaţia locală Registrul matricol unic al universităţilor din România, denumit în continuare R, M,U. R.\

c) transmite către Compartimentul planificare învăţământ din cadrul Secretariatului Academiei informaţiile necesare pentru planificarea activităţilor de învăţământ;

d) gestionează evidenţa şi mobilităţile studenţilor;

e) elaborează suplimentul la diploma de licenţă/masterat şi îl predă Compartimentului statistică şi acte de studii al Academiei;

f) pune la dispoziţia Compartimentului statistică şi acte de studii baza de date necesară completării diplomelor de licenţă şi masterat;

g) distribuie către decanat, departamente, formaţiuni de studenţi planurile de măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examene;

h) completează registrele matricole ale seriilor de studenţi;

i) îndeplineşte activităţile specifice pentru desfăşurarea examenului de admitere, examenului de licenţă, examenului de specialitate, examenului de disertaţie;

j) eliberează documentele de evidenţă universitară necesare studenţilor;

k) întocmeşte şi furnizează către factorii abilitaţi situaţiile statistice necesare;

1) furnizează către comisia de acordare a burselor pe facultate datele necesare cu privire la acordarea diferitelor categorii de burse;

m) desfăşoară activităţile de înregistrare şi corespondenţă la nivelul facultăţii;

n) asigură evidenţa dosarelor, verificarea şi formularea listelor candidaţilor la concursul de admitere la masterate, organizate în facultate;

o) ţine evidenţa prezenţei personalului facultăţii.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Facultatea de Poliţie

 

Art. 25. - Facultatea de poliţie are următoarea structură organizatorică:

a) Departamentul de poliţie şi ştiinţe comportamentale;

b) Departamentul de criminalistică;

c) Departamentul de educaţie fizică;

d) Secretariat facultate.

Art. 26. - Departamentul de poliţie şi ştiinţe comportamentale are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de muncă semestrial, conform planurilor de învăţământ;

c) elaborează programele analitice/fişele pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) susţine prelegeri, seminare şi lucrări practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

e) asigură prin consiliul departamentului nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

f) organizează colocvii şi examene la programe de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului;

g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii etc., precum şi activităţi de implicare în proiecte de cercetare;

h) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi a altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante ale departamentului;

k) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

l) asigură transmiterea cunoştinţelor fundamentale teoretice necesare formării ofiţerilor de poliţie şi de penitenciare, precum şi crearea deprinderilor care se impun pentru aplicarea corespunzătoare a acestora în munca operativă, pe specialităţile corespunzătoare profilelor şi liniilor de muncă din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, denumită în continuare A.N.R;

m) organizează şi coordonează stagiile de practică în conformitate cu planul de învăţământ şi programele de practică, avizate de beneficiari;

n) colaborează cu specialişti de marcă din domeniul de specialitate şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;

o) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii;

p) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii.

Art. 27. - Departamentul de criminalistică are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de muncă semestrial, conform planurilor de învăţământ;

c) elaborează programe analitice/fişe pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) susţine prelegeri, seminare şi lucrări practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

f) organizează colocvii şi examene la programele de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului;

g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii etc., precum şi activităţi de implicare în proiecte de cercetare;

h) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi a altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante ale departamentului;

k) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

l) organizează şi coordonează stagiile de practică în conformitate cu planul de învăţământ şi programele de practică, avizate de beneficiari;

m) colaborează cu specialişti de marcă din domeniul criminalisticii şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;

n) studiază şi urmăreşte dinamica practicii judiciare, precum şi aplicarea acesteia în procesul de învăţământ;

o) organizează şi execută selecţia pentru formarea grupelor de studenţi la profilul Tehnică criminalistică;

p) amenajează, organizează şi întreţine laboratoarele şi tehnica de specialitate din dotarea departamentului;

q) gestionează editarea revistelor de specialitate în domeniul criminalisticii şi în domenii complementare;

r) iniţiază şi dezvoltă schimburile de cunoaştere şi bune practici cu structuri similare din ţară şi străinătate;

s) acordă sprijin de specialitate, la cerere, universităţilor şi altor instituţii de învăţământ din acelaşi domeniu de activitate;

t) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii;

u) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii.

Art. 28. - Departamentul de educaţie fizică are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de muncă semestrial, conform planurilor de învăţământ;

c) elaborează programe analitice/fişe pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii etc., precum şi activităţi de implicare în proiecte de cercetare;

e) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi a altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

f) asigură însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice necesare viitorilor ofiţeri şi specialişti;

g) asigură şi menţine starea optimă de sănătate a tuturor celor care practică exerciţiile fizice în mod organizat, sistematic şi conştient, precum şi creşterea potenţialului lor de muncă;

h) favorizează procesele de creştere şi optimizare a dezvoltării fizice a organismului prin conţinutul lecţiilor de educaţie fizică;

i) dezvoltă educaţia, în principal, a calităţilor motrice de bază, iar în secundar, a celor specifice unor ramuri şi probe sportive;

j) asigură formarea şi perfecţionarea capacităţii şi obişnuinţei de practicare independentă, sistematică, conştientă şi corectă a exerciţiilor fizice în timpul liber;

k) organizează şi coordonează activităţile sportive la nivelul Academiei;

l) organizează, coordonează şi desfăşoară antrenamentele sportive;

m) execută testarea anuală a personalului Academiei la pregătire fizică, conform reglementărilor legale în vigoare;

n) asigură participarea membrilor departamentului în cadrul comisiei şi subcomisiilor de evaluare a aptitudinilor fizice la examenul de admitere;

o) desfăşoară activităţi de amenajare şi întreţinere a bazei sportive;

p) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

q) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii;

r) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii.

Art. 29. - Compartimentul secretariat facultate are următoarele atribuţii specifice:

a) înmatriculează anual studenţii, întocmeşte şi gestionează contractele de studii cu aceştia;

b) colectează şi introduce datele pentru aplicaţia locală Registrul matricol unic naţional;

c) transmite către Compartimentul planificare învăţământ din cadrul Secretariatului Academiei informaţiile necesare pentru planificarea activităţilor de învăţământ;

d) gestionează evidenţa şi mobilităţile studenţilor;

e) elaborează suplimentul la diploma de licenţă/masterat şi îl predă Compartimentului statistică şi acte de studii al Academiei;

f) pune la dispoziţia Compartimentului statistică şi acte de studii baza de date necesară completării diplomelor de licenţă şi masterat;

g) distribuie către decanat, departamente şi formaţiuni de studenţi planurile de măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examene;

h) completează registrele matricole ale seriilor de studenţi;

i) îndeplineşte activităţile specifice pentru desfăşurarea examenului de admitere, examenului de licenţă, examenului de specialitate, examenului de disertaţie;

j) eliberează documentele de evidenţă universitară necesare studenţilor;

k) întocmeşte şi furnizează către factorii abilitaţi situaţiile statistice necesare;

l) furnizează către comisia de acordare a burselor pe facultate datele necesare cu privire la acordarea diferitelor categorii de burse;

m) desfăşoară activităţi de înregistrare şi corespondenţă la nivelul facultăţii;

n) asigură evidenţa dosarelor, verificarea şi formularea listelor candidaţilor la concursul de admitere la masterate, organizate în facultate;

o) ţine evidenţa prezenţei personalului facultăţii.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Facultatea da Jandarmi

 

Art. 30. - Facultatea de Jandarmi are următoarea structură organizatorică:

a) Departamentul de jandarmi şi pregătire militară generală;

b) Formaţiuni studenţi;

c) Secretariat facultate.

Art. 31. - Departamentul de jandarmi şi pregătire militară generală are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de muncă semestrial, conform planurilor de învăţământ;

c) elaborează programe analitice/fişe pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) susţine prelegeri, seminare şi lucrări practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

f) organizează colocvii şi examene la programele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat din cadrul departamentului;

g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii etc., precum şi activităţi de implicare în proiecte de cercetare;

h) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi a altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante ale departamentului;

k) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

l) organizează şi coordonează stagii de practică în conformitate cu planul de învăţământ şi programele de practică, avizate de beneficiari;

m) colaborează cu specialişti de marcă din domeniul de specialitate şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;

n) asigură pregătirea studenţilor de la specialităţile jandarmi, poliţie, poliţie de frontieră şi penitenciare la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ, conform competenţelor, prin cursuri, seminare, lucrări practice, aplicaţii etc., precum şi a specialiştilor din alte structuri;

o) desfăşoară activităţile de evaluare a studenţilor şi a specialiştilor din alte structuri la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ, conform competenţelor;

p) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii;

q) planifică, organizează şi conduce activităţile de selecţie şi antrenament a cadrelor şi studenţilor pentru constituirea loturilor de tir ale Academiei;

r) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale MAI. şi în alte instituţii;

s) planifică, organizează şi participă la pregătirea studenţilor din anul I în perioada modulului de pregătire militară generală în tabăra Vălenii de Munte sau în Academie, precum şi la ceremonia depunerii jurământului militar;

t) participă la pregătirea ceremoniei de acordare a gradului militar/profesional absolvenţilor Academiei.

Art. 32. - Formaţiunile de studenţi, prin instructorii de ordine publică, îndeplinesc următoarele atribuţii specifice:

a) asigură planificarea, organizarea, conducerea şi controlul activităţilor desfăşurate de efectivele de studenţi;

b) desfăşoară activităţile didactice specifice, prevăzute în programele analitice;

c) conduc nemijlocit orele de pregătire planificate şi desfăşurate în perioada modulului de pregătire militară generală în tabăra Vălenii de Munte sau în Academie;

d) participă la activităţile de organizare şi desfăşurare a ceremoniei de depunere a jurământului militar şi ceremoniei de acordare a gradului militar/profesional absolvenţilor Academiei;

e) întocmesc documentele prevăzute în ordinele şi instrucţiunile în vigoare pe linia organizării, executării şi conducerii şedinţelor de tragere cu efectivele de studenţi;

f) asigură ordinea şi disciplina la nivelul efectivelor de studenţi;

g) se preocupa permanent de starea bunurilor şi tehnicii din dotarea studenţilor;

h) asigură menţinerea capacităţii de intervenţie a efectivelor de studenţi;

i) colaborează permanent cu structurile de specialitate pentru echiparea, hrănirea, cazarea şi asistenţa medicală a studenţilor;

j) îndrumă activităţile culturale şi sportive ale studenţilor împreună cu structurile specializate;

k) organizează, conduc şi coordonează activităţile de pregătire metodică a studenţilor cu funcţii de comandă;

l) întocmesc documentele şi execută instructajul privind plecarea/sosirea studenţilor în/din învoiri/permisii, vacanţe, stagii de practică, misiuni;

m) participă la pregătirea şi desfăşurarea examenului de admitere şi absolvire din Academie;

n) pregătesc şi execută revistele de front;

o) întocmesc aprecierile de serviciu pentru absolvenţii cu statut militar;

p) execută instructajul studenţilor pe linia sănătăţii şi securităţii muncii şi prevenirii şi stingerii incendiilor;

q) ţin evidenţa permisiilor, învoirilor, concediilor medicale, rezultatelor tragerilor, sancţiunilor şi recompenselor studenţilor, a armamentului şi materialelor formaţiunilor, conform normelor în vigoare;

r) planifică, coordonează şi execută instructajul şi controlul modului de îndeplinire a atribuţiilor studenţilor în serviciul de zi;

s) asigură redactarea notei de efective pentru alocarea/dealocarea la/de la drepturile de hrănire a studenţilor.

Art. 33. - Compartimentul Secretariat facultate are următoarele atribuţii specifice:

a) înmatriculează anual studenţii, întocmeşte şi gestionează contractele de studii cu aceştia;

b) colectează şi introduce datele pentru aplicaţia locală Registrul matricol unic naţional;

c) transmite către Compartimentul planificare învăţământ din cadrul Secretariatului Academiei informaţiile necesare pentru planificarea activităţilor de învăţământ;

d) gestionează evidenţa şi mobilităţile studenţilor;

e) elaborează suplimentul la diploma de licenţă/masterat şi îl predă Compartimentului statistică şi acte de studii al Academiei;

f) pune la dispoziţia Compartimentului statistică şi acte de studii baza de date necesară completării diplomelor de licenţă şi masterat;

g) distribuie către decanat, departamente şi formaţiuni de studenţi planurile de măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examene;

h) completează registrele matricole ale seriilor de studenţi;

i) îndeplineşte activităţi specifice pentru desfăşurarea examenului de admitere, examenului de licenţă, examenului de specialitate, examenului de disertaţie;

j) eliberează documentele de evidenţă universitară necesare studenţilor;

k) întocmeşte şi furnizează către factorii abilitaţi situaţiile statistice necesare;

l) furnizează către comisia de acordare a burselor pe facultate datele necesare cu privire la acordarea diferitelor categorii de burse;

m) desfăşoară activităţi de înregistrare şi corespondenţă la nivelul facultăţii;

n) asigură evidenţa dosarelor, verificarea şi formularea listelor candidaţilor la concursul de admitere la masterate, organizate în facultate;

o) ţine evidenţa prezenţei personalului facultăţii şi a studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă;

p) centralizează notele de efective pentru alocarea/ dealocarea la/de la drepturile de hrănire a studenţilor şi le predă compartimentului de specialitate.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Facultatea Poliţie de Frontieră

 

Art. 34. - Facultatea Poliţie de Frontieră are următoarea structură organizatorică:

a) Departamentul de poliţie de frontieră, imigrări, paşapoarte şi pregătire Schengen;

b) Departamentul de limbi străine;

c) Secretariat facultate.

Art. 35. - Departamentul de poliţie de frontieră, imigrări, paşapoarte şi pregătire Schengen are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de muncă semestrial, conform planurilor de învăţământ;

c) elaborează programele analitice/fişele pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) susţine prelegeri, seminare şi lucrări practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

f) organizează colocviile şi examenele la programele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat din cadrul departamentului;

g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii etc., precum şi activităţi de implicare în proiecte de cercetare;

h) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi a altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante ale departamentului;

k) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

l) organizează şi coordonează stagiile de practică în conformitate cu planul de învăţământ şi programele de practică, avizate de beneficiari;

m) colaborează cu specialişti de marcă din domeniul de specialitate şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;

n) asigură formarea profesională a studenţilor pentru structurile Poliţiei de Frontieră Române, Inspectoratului General pentru Imigrări şi Direcţiei Generale de Paşapoarte;

o) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii;

p) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii.

Art. 36. - Departamentul de limbi străine are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de muncă semestrial, conform planurilor de învăţământ;

c) elaborează programele analitice/fişele pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) susţine prelegeri, seminare şi lucrări practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

f) organizează colocviile şi examenele la programele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat din cadrul departamentului;

g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii etc., precum şi activităţi de implicare în proiecte de cercetare,

h) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi a altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante ale departamentului;

k) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

l) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I, şi în alte instituţii;

m) asigură traducerea unor lucrări de interes documentar şi profesional;

n) asigură desfăşurarea lecţiilor mixte la limba străină;

o) participă, prin profesori examinatori, în comisii şi subcomisii la diverse examene şi testări la limbi străine;

p) realizează translaţia la nivel interinstituţional în cadrul activităţilor la care participă structuri similare din străinătate, în conformitate cu planurile aprobate;

q) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii.

Art. 37. - Compartimentul secretariat facultate are următoarele atribuţii specifice:

a) înmatriculează anual studenţii, întocmeşte şi gestionează contractele de studii cu aceştia;

b) colectează şi introduce datele pentru aplicaţia locală R.M.U.R.;

c) transmite către Compartimentul planificare învăţământ din cadrul Secretariatului Academiei informaţiile necesare pentru planificarea activităţilor de învăţământ;

d) gestionează evidenţa şi mobilităţile studenţilor;

e) elaborează suplimentul la diploma de licenţă/masterat şi îl predă Compartimentului statistică şi acte de studii al Academiei;

f) pune la dispoziţia Compartimentului statistică şi acte de studii baza de date necesară completării diplomelor de licenţă şi masterat;

g) distribuie către decanat, departamente şi formaţiuni de studenţi planurile de măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examene;

h) completează registrele matricole ale seriilor de studenţi;

i) îndeplineşte activităţile specifice pentru desfăşurarea examenului de admitere, examenului de licenţă, examenului de specialitate, examenului de disertaţie;

j) eliberează documentele de evidenţă universitară necesare studenţilor;

k) întocmeşte şi furnizează către factorii abilitaţi situaţiile statistice necesare;

l) furnizează către comisia de acordare a burselor pe facultate datele necesare cu privire la acordarea diferitelor categorii de burse;

m) desfăşoară activităţile de înregistrare şi corespondenţă la nivelul facultăţii;

n) asigură evidenţa dosarelor, verificarea şi formularea listelor candidaţilor la concursul de admitere la masterate, organizate în facultate;

o) ţine evidenţa prezenţei personalului facultăţii.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Facultatea de Pompieri

 

Art. 38. - Facultatea de Pompieri are următoarea structură organizatorică:

a) Departamentul de inginerie şi situaţii de urgenţă;

b) Secretariatul facultăţii.

Art. 39. - Departamentul de inginerie şi situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de muncă semestrial, conform planurilor de învăţământ;

c) elaborează programe analitice/fişe pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) susţine prelegeri, seminare şi lucrări practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

f) organizează colocvii şi examene la programele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat din cadrul departamentului;

g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii etc., precum şi activităţi de implicare în proiecte de cercetare;

h) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi a altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante ale departamentului;

k) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

l) organizează şi coordonează stagiile de practică în conformitate cu planul de învăţământ şi programele de practică, avizate de beneficiari;

m) colaborează cu specialişti de marcă din domeniul de specialitate şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;

n) întocmeşte propuneri către Consiliul facultăţii privind lista cu îndrumătorii de grupe;

o) stabileşte categoriile de discipline şi planurile tematice ale disciplinelor pentru licenţă şi masterat;

p) organizează modul de pregătire în vederea susţinerii examenului de diplomă şi disertaţie şi îl prezintă spre analiză şi aprobare Consiliului facultăţii;

q) evaluează necesităţile materiale pentru desfăşurarea procesului didactic din departament, pentru activităţile desfăşurate în laboratoare, poligoane de specialitate şi pentru întocmirea lucrărilor de diplomă şi disertaţie;

r) instruieşte şi urmăreşte modul de respectare a normelor de sănătate şi securitate în muncă în facultate şi la activităţile executate în exteriorul facultăţii, întocmind documentele aferente;

s) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii;

t) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii.

Art. 40. - Compartimentul secretariat facultate are următoarele atribuţii specifice:

a) înmatriculează anual studenţii, întocmeşte şi gestionează contractele de studii cu aceştia;

b) colectează şi introduce datele pentru aplicaţia locală R.M.U.R.;

c) transmite către Compartimentul planificare învăţământ din cadrul Secretariatului Academiei informaţiile necesare pentru planificarea activităţilor de învăţământ;

d) gestionează evidenţa şi mobilităţile studenţilor;

e) elaborează suplimentul la diploma de licenţă/masterat şi îl predă Compartimentului statistică şi acte de studii al Academiei;

f) pune la dispoziţia Compartimentului statistică şi acte de studii baza de date necesară completării diplomelor de licenţă şi masterat;

g) distribuie către decanat, departamente şi formaţiuni de studenţi, planurile de măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examene;

h) completează registrele matricole ale seriilor de studenţi;

i) îndeplineşte activităţi specifice pentru desfăşurarea examenului de admitere, examenului de licenţă, examenului de specialitate, examenului de disertaţie;

j) eliberează documentele de evidenţă universitară necesare studenţilor;

k) întocmeşte şi furnizează către factorii abilitaţi situaţiile statistice necesare;

l) furnizează către comisia de acordare a burselor pe facultate datele necesare cu privire la acordarea diferitelor categorii de burse;

m) desfăşoară activităţi de înregistrare şi corespondenţă la nivelul facultăţii;

n) asigură evidenţa dosarelor, verificarea şi formularea listelor candidaţilor la concursul de admitere la masterate, organizate în facultate;

o) ţine evidenţa prezenţei personalului facultăţii.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Facultatea de Arhivistică

 

Art. 41. - Facultatea de Arhivistică are următoarea structură organizatorică;

a) Departamentul de arhivistică şi istorie;

b) Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică “Aurelian Sacerdoţeanu”;

c) Secretariatul facultăţii.

Art. 42. - Departamentul de arhivistică şi istorie are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează şi supune spre aprobare planul de învăţământ pentru fiecare serie de studenţi;

b) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

c) elaborează planul de muncă semestrial, conform planurilor de învăţământ;

d) elaborează programe analitice/fişe pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

e) organizează şi susţine prelegeri, seminare şi lucrări practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

f) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

g) organizează colocvii şi examene la programele de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului;

h) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii etc., precum şi activităţi de implicare în proiecte de cercetare;

i) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi al altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

j) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

k) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante ale departamentului;

l) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

m) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii.

Art. 43. - Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică “Aurelian Sacerdoţeanu” are următoarele atribuţii specifice:

a) răspunde de aplicarea normelor legale privind iniţierea şi perfecţionarea personalului cu atribuţii în administrarea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional;

b) elaborează, sub îndrumarea structurilor cu atribuţii în domeniu din MA.I. şi în colaborare cu Arhivele Naţionale ale României, proiectul graficului anual de formare iniţială şi continuă a personalului responsabil cu munca de arhivare în Arhivele Naţionale ale României şi în arhivele din unităţile aflate în structurile M.A.I ., Ministerului Apărării Naţionale, precum şi la alţi creatori şi deţinători de documente;

c) urmăreşte buna organizare şi desfăşurare a evaluării finale la absolvirea stagiului de pregătire în vederea obţinerii de către cursanţi a Certificatului de absolvire.

Art. 44. - Compartimentul secretariat facultate are următoarele atribuţii specifice:

a) înmatriculează anual studenţii, întocmeşte şi gestionează contractele de studii cu aceştia;

b) colectează şi introduce date pentru aplicaţia locală R.M.U.R.;

c) transmite către Compartimentul planificare învăţământ din cadrul Secretariatului Academiei informaţiile necesare pentru planificarea activităţilor de învăţământ;

d) gestionează evidenţa şi mobilităţile studenţilor;

e) elaborează suplimentul la diploma de licenţă/masterat şi îl predă Compartimentului statistică şi acte de studii al Academiei;

f) pune la dispoziţia Compartimentului statistică şi acte de studii baza de date necesară completării diplomelor de licenţă şi masterat;

g) distribuie decanatului, departamentelor şi formaţiunilor de studenţi planurile de măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examene;

h) completează registrele matricole ale seriilor de studenţi;

i) îndeplineşte activităţi specifice pentru desfăşurarea examenului de admitere, examenului de licenţă, examenului de specialitate, examenului de disertaţie;

j) eliberează documentele de evidenţă universitară necesare studenţilor;

k) întocmeşte şi furnizează factorilor abilitaţi situaţiile statistice necesare;

1) furnizează comisiei de acordare a burselor pe facultate datele necesare cu privire la acordarea diferitelor categorii de burse;

m) desfăşoară activităţi de înregistrare şi corespondenţă la nivelul facultăţii;

n) asigură evidenţa dosarelor, verificarea şi formularea listelor candidaţilor la concursul de admitere la masterate, organizate în facultate;

o) ţine evidenţa prezenţei personalului facultăţii şi a studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Centrul de învăţământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă

 

Art. 45. - Centrul de învăţământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă, denumit în continuare Centrul IFR/ÎD, la nivel birou, are în structura organizatorică Compartimentul monitorizare platformă educaţională şi îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual planurile de învăţământ, statele de funcţii didactice, programele analitice/fişele disciplinelor şi calendarele disciplinelor pe programe de studiu;

b) gestionează activităţile specifice legate de examenele de admitere a candidaţilor;

c) înmatriculează anual studenţii, întocmeşte şi gestionează contractele de studii cu aceştia;

d) colectează şi introduce date pentru aplicaţia locală R.M.U.R. - componenta învăţământ cu frecvenţă redusă/ învăţământ la distanţă, denumit în continuare IFR/ID;

e) elaborează şi distribuie către factorii interesaţi planificarea tuturor activităţilor didactice, realizează programarea cursurilor de sinteză, a tutoriatului şi a examenelor;

f) întocmeşte, primeşte şi distribuie coordonatorilor de discipline/secretarilor de comisii pe discipline cataloagele de examen;

g) organizează activitatea studenţilor şi evidenţa acestora;

h) eliberează documentele de evidenţă universitară necesare studenţilor;

i) întocmeşte documentaţia necesară pentru echivalarea examenelor studenţilor care au urmat cursurile unei alte instituţii de învăţământ superior;

j) elaborează suplimentul la diplomă şi îl predă Compartimentului statistică şi acte de studii al Academiei;

k) pune la dispoziţia Compartimentului statistică şi acte de studii baza de date necesară completării diplomelor;

l) întocmeşte şi distribuie decanatelor/departamentelor planificarea în vederea organizării şi desfăşurării sesiunilor de examene;

m) completează registrele matricole ale seriilor de studenţi;

n) îndeplineşte activităţi specifice pentru desfăşurarea examenului de admitere şi de licenţă/disertaţie;

o) desfăşoară activităţi de înregistrare/distribuire a documentelor;

p) gestionează arhiva centrului, conform prevederilor legale.

Art. 46. - Compartimentul monitorizare platformă

educaţională are următoarele atribuţiile specifice:

a) asigură implementarea, gestionarea, întreţinerea şi actualizarea conturilor utilizatorilor platformei e-Leaming;

b) asigură studenţilor la forma IFR/ID accesul la resursele educaţionale de învăţământ (platforma de e-Leaming, biblioteca virtuală), prin îndrumare şi servicii de tip HelpDesk (suport tehnic acordat utilizatorilor în rezolvarea problemelor apărute în exploatarea platformei educaţionale);

c) asigură cadrelor didactice implicate accesul la platforma e-Leaming prin gestionarea conturilor şi servicii de tip HelpDesk;

d) asigură implementarea de resurse şi activităţi didactice specifice IFR/ID pe platforma e-Learning şi monitorizarea acestora;

e) asigură securizarea documentelor ce vor fi încărcate pe platforma de e-Learning;

f) verifică şi reactualizează permanent informaţiile de pe site-ul Academiei legate de Centrul IFR/ID;

g) elaborează materiale publicitare de promovare a programului de studii IFR/ID;

h) întocmeşte lunar raportul privind activitatea cadrelor didactice/studenţilor pe platformă,

 

SECŢIUNEA a 8-a

Colegiul Naţional de Afaceri Interne

 

Art. 47. - Colegiul Naţional de Afaceri Interne, denumit în continuare C.N.A.I., este organizat şi funcţionează, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.239/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, în cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” din Ministerul Afacerilor Interne, a Colegiului Naţional de Afaceri Interne, în cadrul Academiei, şi are atribuţiile specifice prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Departamentul de studii doctorale

 

Art. 48. - Departamentul de studii doctorale are în structura sa:

a) Şcoala doctorală de ordine publică şi siguranţă naţională;

b) Şcoala doctorală de drept;

c) Secretariat.

Art. 49. - Departamentul de studii doctorale are următoarele atribuţii specifice:

a) concepe şi adoptă strategia privind organizarea studiilor universitare de doctorat;

b) elaborează regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat la nivelul Academiei;

c) coordonează parteneriatul, în cazul organizării studiilor universitare de doctorat pe bază de parteneriat, cu o altă instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat, potrivit contractului de parteneriat;

d) organizează concursurile pentru încadrarea cu personal a şcolilor doctorale;

e) organizează examenele de abilitare în condiţiile prevăzute de lege;

f) îndeplineşte alte atribuţii specifice, stabilite prin regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat, potrivit legii.

Art. 50. - Şcoala doctorală de ordine publică şi siguranţă naţională are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează şi supune spre aprobare planul de învăţământ;

b) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale conducătorilor de doctorat;

c) elaborează planul de muncă semestrial, conform planurilor de învăţământ;

d) elaborează programele analitice/fişele pentru disciplinele studiate în cadrul şcolii doctorale, conform planurilor de învăţământ;

e) organizează şi susţine examenele din planul de pregătire de cercetare avansată;

f) asigură organizarea şi susţinerea referatelor din planurile de cercetare ştiinţifică ale doctoranzilor la un înalt nivel ştiinţific, conform standardelor de calitate academică;

g) asigură organizarea şi susţinerea în comisiile de îndrumare a tezelor de doctorat şi avizarea lor în vederea susţinerii publice;

h) organizează susţinerea tezelor de doctorat în şedinţă publică;

i) asigură prin consiliul şcolii doctorale, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de conducătorii

de doctorat pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

j) organizează colocviile şi examenele la programul de studiu de masterat “Cercetări fundamentale în ordine publică şi siguranţă naţională”;

k) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către conducătorii de doctorat şi doctoranzii din şcoala doctorală de studii, articole, monografii etc., precum şi activităţi de implicare în proiecte de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale;

l) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţei şcolilor doctorale din cadrul Academiei şi al altor instituţii din ţară sau străinătate;

m) organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din şcoala doctorală;

n) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de disertaţie;

o) organizează şi desfăşoară conducerea de doctorat în cotutelă naţională şi internaţională;

p) organizează şi desfăşoară activităţi de tutoriat în cadrul programelor de studii postdoctorale;

q) gestionează activităţile referitoare la mobilităţi naţionale şi internaţionale în cadrul programelor de studii doctorale;

r) organizează şi desfăşoară admiterea la şcoala doctorală şi cursul de masterat “Cercetări fundamentale în ordine publică şi siguranţă naţională”.

Art. 51. - Şcoala doctorală de drept are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează şi supune spre aprobare planul de învăţământ;

b) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale conducătorilor de doctorat;

c) elaborează planul de muncă semestrial, conform planurilor de învăţământ;

d) elaborează programele analitice/fişele pentru disciplinele studiate în cadrul şcolii doctorale, conform planurilor de învăţământ;

e) organizează şi susţine examenele din planul de pregătire, de cercetare avansată;

f) asigură organizarea şi susţinerea referatelor din planurile de cercetare ştiinţifică ale doctoranzilor la un înalt nivel ştiinţific, conform standardelor de calitate academică;

g) asigură organizarea şi susţinerea în comisiile de îndrumare a tezelor de doctorat şi avizarea lor în vederea susţinerii publice;

h) organizează susţinerea tezelor de doctorat în şedinţă publică;

i) asigură prin consiliul şcolii doctorale, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de conducătorii de doctorat pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

j) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către conducătorii de doctorat şi doctoranzii din şcoala doctorală de studii, articole, monografii etc., precum şi activităţi de implicare în proiecte de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale;

k) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţei şcolilor doctorale din cadrul Academiei şi al altor instituţii din ţară sau străinătate;

l) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante ale şcolii doctorale;

m) organizează şi desfăşoară conducerea de doctorat în cotutelă naţională şi internaţională;

n) organizează şi desfăşoară activităţile de tutoriat în cadrul programelor de studii postdoctorale;

o) gestionează activităţile referitoare la mobilităţi naţionale şi internaţionale în cadrul programelor de studii doctorale;

p) organizează şi desfăşoară admiterea la şcoala doctorală.

Art. 52. – Secretariatul are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură desfăşurarea programului de doctorat, conform prevederilor legale;

b) asigură asistenţa tehnică şi logistică pentru sesiunile de comunicări ştiinţifice ale studenţilor doctoranzi;

c) asigură evidenţa planificării susţinerii referatelor de cercetare din cadrul programului de cercetare ştiinţifică, în comisia de îndrumare;

d) asigură activitatea de secretariat necesară organizării şi desfăşurării studiilor de doctorat;

e) ţine evidenţa documentelor studenţilor doctoranzi ce au conţinut didactic şi de cercetare ştiinţifică, a contractelor de studii universitare de doctorat şi a tipizatelor, conform legii;

f) arhivează tezele de doctorat în format text şi electronic, conform legii;

g) asigură publicarea pe site-ul instituţiei a activităţilor şcolilor doctorale şi a cursului de masterat “Cercetări fundamentale în ordine publică şi siguranţă naţională”, a informaţiilor privind admiterea, derularea şi finalizarea studiilor, conform prevederilor legale.

 

SECŢIUNEA a 10-a

Centrul informare, documentare şi editură

 

Art. 53. - Centrul informare, documentare şi editură, la nivel de compartiment, are următoarea structură organizatorică:

a) Editura universitară, cu structura Tipografie;

b) Biblioteca universitară.

Art. 54. - Editura universitară are următoarele atribuţii specifice:

a) întocmeşte Planul editorial anual pe baza propunerilor şi iniţiativelor editoriale ale structurilor din Academie, precum şi în funcţie de priorităţile de informare şi pregătire rezultate din planurile de învăţământ;

b) editează, în format tipărit/electronic, cu conţinut neclasificat şi clasificat, cursuri universitare, manuale, culegeri, studii, monografii, precum şi alte lucrări destinate formării iniţiale a studenţilor din Academie şi pregătirii continue a personalului;

c) obţine ISBN (International Standard Book Number), respectiv ISSN (International Standard Serial Number) necesare publicării lucrărilor;

d) solicită structurilor competente acordul scris pentru editarea şi publicarea lucrărilor;

e) verifică avizele referenţilor ştiinţifici de specialitate în vederea editării şi publicării lucrărilor;

f) organizează şi participă la acţiuni de prezentare de carte, expoziţii şi alte manifestări ştiinţifice;

g) gestionează evidenţa proprie a lucrărilor editate şi publicate;

h) tehnoredactează cărţi, studii, lucrări şi cursuri universitare pentru întreaga comunitate academică;

i) expune şi promovează lucrări cu ocazia unor manifestări organizate în Academie sau cu prilejul unor participări la acţiuni specifice, desfăşurate la nivel naţional sau internaţional;

j) editează text şi grafică pe calculator.

Art. 55. - Tipografia are următoarele atribuţii specifice:

a) tipăreşte cărţi, cursuri, caiete de lucrări practice, manuale, tratate, monografii, reviste de specialitate, regulamente etc.;

b) inscripţionează CD/DVD;

c) tipăreşte imprimate necesare structurilor Academiei;

d) desfăşoară activităţi de legătorie;

e) recondiţionează cărţi;

f) tipăreşte lucrări pe hârtie şi carton;

g) multiplică materialele necesare instituţiei;

h) multiplică documentele necesare pentru desfăşurarea examenelor;

i) multiplică documentele care conţin informaţii clasificate, conform prevederile legale în domeniu;

j) aplică normele procedurale de protecţie fizică a documentelor clasificate;

k) asigură confidenţialitatea informaţiilor clasificate din documentele cu care lucrează;

l) gestionează evidenţa lucrărilor efectuate Ea punctul de multiplicare.

Art. 56, - Biblioteca universitară are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură necesarul de manuale, cursuri juridice şi de specialitate pentru pregătirea studenţilor de la forma de învăţământ zi, frecvenţă redusă şi la distanţă;

b) organizează şi execută activităţi de distribuire, retragere, verificare şi depozitare a documentelor necesare cadrelor didactice şi studenţilor de la cursurile de licenţă, masterat şi doctorat în procesul de învăţământ;

c) organizează gestionarea, păstrarea, folosirea, evidenţa şi prelucrarea tuturor categoriilor de documente;

d) asigură activităţi de distribuire, retragere şi verificare a documentelor;

e) pune la dispoziţia studenţilor de la cursurile de licenţă, masterat şi doctorat materiale didactice şi periodice necesare elaborării tezelor de doctorat, lucrărilor de disertaţie şi de licenţă;

f) verifică şi propune periodic pentru casare materiale didactice perimate din punct de vedere fizic sau al conţinutului ştiinţific, conform prevederilor legale;

g) verifică modul de păstrare a cursurilor, manualelor, publicaţiilor periodice distribuite către studenţii bibliotecari;

h) verifică modul de păstrare a cursurilor, manualelor şi a cărţilor din literatura universală distribuite către studenţi şi cadre;

i) asigură managementul în stabilirea termenelor de restituire a cursurilor, monografiilor şi periodicelor;

j) organizează colecţiile de publicaţii şi întocmeşte listele şi fişele bibliografice;

k) inventariază fondul de carte şi publicaţiile din evidenţa de bază, la termenele şi în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;

l) gestionează şi expune la diferite manifestări ştiinţifice colecţiile naţionale şi internaţionale;

m) înregistrează materialele didactice şi de specialitate primite de Academie în baza colaborării şi cooperării naţionale şi internaţionale cu alte instituţii;

n) îmbunătăţeşte permanent patrimoniul bibliotecii prin achiziţii, transfer, schimb interbibliotecar naţional şi internaţional, donaţii şi sponsorizări, conform prevederilor legale;

o) aplică măsurile legale în cazul deteriorării, distrugerii sau pierderii fondului de carte, publicaţiilor sau periodicelor aparţinând bibliotecii de către utilizatori;

p) asigură asistenţa de specialitate pentru studenţi în sala de studiu;

q) completează periodic fondul de carte al Bibliotecii universitare;

r) primeşte şi înregistrează în evidenţă documentele clasificate şi neclasificate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

s) organizează activităţi de distribuire, retragere, verificare şi depozitare a documentelor clasificate şi neclasificate necesare personalului Academiei şi studenţilor;

t) gestionează măsurile de păstrare, depozitare şi protecţie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare a documentelor clasificate şi neclasificate;

u) înregistrează, gestionează şi expediază caietele de practică ale studenţilor conform acordurilor şi programelor de practică de specialitate încheiate de Academie cu inspectoratele generale din M.A.I. şi A.N.P.;

v) verifică, în colaborare cu personalul din structura de securitate, activitatea de manipulare, folosire şi păstrare a documentelor clasificate de către efectivele de studenţi;

w) aplică regulile specifice pentru documentele abrogate, conform legislaţiei în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;

x) urmăreşte permanent respectarea măsurilor de siguranţă şi protecţie a documentelor şi spaţiilor de depozitare, a sistemelor de alarmare şi control acces.

 

SECŢIUNEA a 11-a

Serviciul evidenţă cercetare ştiinţifică, aplicare şi monitorizare proiecte

 

Art. 57. - Serviciul evidenţă cercetare ştiinţifică, aplicare şi monitorizare proiecte are următoarea structură organizatorică:

a) Centrul evidenţă cercetare ştiinţifică;

b) Compartimentul elaborare şi monitorizare proiecte.

Art. 58. - Centrul evidenţă cercetare ştiinţifică, la nivel de compartiment, are următoarele atribuţii specifice:

a) urmăreşte şi ţine evidenţa activităţilor de implementare la nivelul instituţiei a strategiilor naţionale privind dezvoltarea învăţământului universitar şi a planurilor naţionale privind dezvoltarea cercetării ştiinţifice, specifice M.A.I. şi M.E.C.S.;

b) face propuneri privind îmbunătăţirea calităţii activităţilor de cercetare ştiinţifică conform strategiei de cercetare a Academiei şi programelor naţionale şi internaţionale de cercetare;

c) formulează propuneri Consiliului ştiinţific şi Senatului Academiei privind direcţiile şi opţiunile prioritare de acţiune pentru accesarea proiectelor, identificarea partenerilor şi a domeniilor de studiu vizate de organismele cu rol operativ în cercetare;

d) asigură consultanţă de specialitate candidaţilor potenţiali interesaţi să iniţieze şi/sau să participe în proiecte de cercetare ştiinţifică naţionale sau internaţionale;

e) asigură îndeplinirea standardelor legale de transparenţă şi şansă egală pentru criteriile de selecţie a candidaţilor în cadrul mobilităţilor studenţeşti;

f) coordonează şi gestionează procesul de selecţie a candidaţilor pentru mobilităţi interne şi internaţionale din fiecare facultate a studenţilor şi cadrelor didactice;

g) asigura popularizarea la nivelul instituţiei a rezultatelor deosebite obţinute şi a bunelor practici în cadrul mobilităţilor organizate la nivel naţional şi internaţional;

h) asigură publicitatea prin materiale de informare şi mediatizare a rezultatelor obţinute în cadrul programelor pe care le gestionează, conform contractelor de finanţare;

i) informează comunitatea academică asupra oportunităţilor de finanţare în vederea accesării de proiecte de cercetare ştiinţifică;

j) gestionează propunerile de proiecte ale membrilor comunităţii universitare şi le supune spre avizare Consiliului ştiinţific, anterior transmiterii acestora către organismele de finanţare;

k) transmite structurilor interesate din Academie datele şi informaţiile existente conform evidenţelor proprii, pentru

realizarea studiilor anuale privind rezultatele obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică;

l) colaborează cu coordonatorii proiectelor de cercetare ştiinţifică pentru gestiunea tehnică a acestora;

m) elaborează, la cererea instituţiilor interesate, situaţii centralizate privind rezultatele obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică, conform evidenţelor proprii;

n) participă la organizarea manifestărilor ştiinţifice ale Academiei;

o) acordă sprijin, la cerere, revistelor ştiinţifice performante din cadrul Academiei, în vederea cotării lor de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Institutul pentru Ştiinţa Informării şi alte institute de evaluare scientometrică;

p) transmite periodic Consiliului ştiinţific rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică în vederea analizării şi îmbunătăţirii acestei activităţi la nivel instituţional;

q) propune Consiliului ştiinţific persoanele interesate să participe la schimburi de experienţă, acţiuni, activităţi, informări şi documentări în domeniul proiectelor de cercetare ştiinţifică;

r) propune acorduri de colaborare şi parteneriate cu alte universităţi în domeniul cercetării ştiinţifice.

Art. 59. - Compartimentul elaborare şi monitorizare proiecte are următoarele atribuţii specifice:

a) participă la activitatea de planificare şi stabilire a priorităţilor de finanţare ale instituţiei prin proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile;

b) acordă sprijin în elaborarea documentelor necesare accesării de fonduri externe nerambursabile pentru ideile de proiect specifice domeniului de activitate;

c) informează comunitatea academică despre apelurile deschise pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile;

d) ţine evidenţa proiectelor finanţate şi supune spre aprobare Consiliului de administraţie al Academiei propunerile de proiecte, anterior transmiterii acestora către organismele de finanţare;

e) avizează fişele/ideile de proiect, după aprobarea ideii de proiect în Consiliul de administraţie;

f) gestionează corespondenţa cu organismele de finanţare până la încheierea contractelor pentru proiectele ce primesc finanţare;

g) elaborează documentele necesare desemnării managerului/responsabilului de proiect şi a echipei de implementare, conform normelor interne aplicabile;

h) avizează procedurile specifice de lucru întocmite la nivelul echipei de proiect şi sprijină managerul/responsabilul în elaborarea documentelor de planificare a activităţilor în proiect;

i) monitorizează îndeplinirea obligaţiilor asumate de instituţie în contractele de finanţare şi verifică, la nivelul fiecărui proiect, respectarea procedurilor de lucru stabilite;

j) participă la activităţi de monitorizare, verificare şi evaluare a implementării proiectului şi a modului de derulare a contractului de finanţare;

k) sprijină, la solicitarea managerului/responsabilului de proiect, activităţile de raportare a progresului tehnico-financiar şi elaborarea cererilor de rambursare planificate în cadrul contractelor de finanţare;

l) avizează corespondenţa contractuală cu finanţatorii, iniţiată de managerul/responsabilul de proiect;

m) acordă sprijin, suport şi asistenţă de specialitate, la solicitarea managerului/responsabilului de proiect, în implementarea proiectelor dedicate sau câştigate de instituţie;

n) participă la activităţile de informare şi publicitate din proiecte, urmărind respectarea cerinţelor de vizibilitate stipulate în contractele de finanţare;

o) participă la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică din cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;

p) participă la reuniunile/şedinţele echipelor de implementare, la invitaţia managerului/responsabilului de proiect;

q) identifică eventuale riscuri în implementarea proiectelor/derularea contractelor de finanţare şi informează conducerea instituţiei, propunând măsuri concrete de remediere/corectare/evitare/diminuare a efectelor acestora;

r) ţine evidenţa proprie a bunurilor achiziţionate prin proiecte, pe baza datelor furnizate de către managerul/responsabilul de proiect, şi verifică dacă acestea sunt utilizate şi repartizate conform destinaţiei stabilite în proiect;

s) colaborează cu structuri similare din cadrul MAI. sau din instituţii de învăţământ superior, în vederea iniţierii de parteneriate pentru derularea de proiecte în domenii de interes comun.

 

SECŢIUNEA a 12-a

Serviciul asigurarea calităţii învăţământului şi metodologii

 

Art. 60. - Serviciul asigurarea calităţii învăţământului şi metodologii are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură implementarea în Academie a mijloacelor şi instrumentelor specifice managementului calităţii în învăţământul universitar, stabilind graficul activităţilor, măsurile şi responsabilităţile în vederea realizării unui învăţământ de calitate, care să corespundă standardelor Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior;

b) gestionează documentaţia privind managementul calităţii, stabileşte noi cerinţe şi obiective, pe baza unor studii interne, şi propune măsuri şi proceduri de îndeplinire a acestora, în acord cu legislaţia în vigoare;

c) asigură implementarea în Academie a standardelor şi procedurilor specifice managementului calităţii în acord cu sistemul de calitate ISO 9001:2008;

d) evaluează calitatea educaţiei şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii programelor şi activităţilor de învăţământ;

e) propune sau stabileşte, după caz, strategiile şi politicile instituţionale, în corelaţie cu strategiile/politicile M.A.I. şi M.E.C.S.;

f) monitorizează îndeplinirea activităţilor din planurile de implementare a strategiilor/politicilor instituţionale, după care întocmeşte rapoarte şi informări pe care le transmite structurilor coordonatoare din M.A.I./M.E.C.S,;

g) elaborează regulamentele şi metodologiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea învăţământului universitar la nivelul Academiei;

h) asigură modificarea, actualizarea sau revizuirea, după caz, a regulamentelor şi metodologiilor a căror elaborare este în competenţa sa, în funcţie de nevoile instituţionale şi schimbările legislative;

i) realizează activitatea de proiectare, planificare, organizare şi desfăşurare a controlului intern/managerial în Academie, în acord cu reglementările legale în vigoare;

j) asigură monitorizarea şi îndrumarea metodologică a sistemului de control intern/managerial la nivelul Academiei;

k) evaluează periodic stadiul de implementare a acţiunilor stabilite prin Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul Academiei;

l) întocmeşte situaţia centralizatoare semestrială/anuală privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial la nivelul Academiei;

m) propune măsuri de remediere a neconformităţilor identificate în urma acţiunilor de monitorizare şi de control, urmăreşte realizarea măsurilor dispuse şi, după caz, semnalează structurilor ierarhice superioare situaţia constatată;

n) realizează activitatea de autoevaluare instituţională a sistemului de control intern/managerial, întocmind în acest sens Raportul anual privind sistemul de control intern/managerial şi situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării, pe baza răspunsurilor la chestionarele de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial furnizate de către conducătorii compartimentelor Academiei, luând măsuri de transmitere a documentaţiei specifice, potrivit reglementărilor legale în vigoare, Corpului de control al ministrului;

o) coordonează întocmirea, modificarea, actualizarea şi revizuirea, după caz, a procedurilor elaborate de structurile Academiei şi ţine evidenţa acestora;

p) asigură întocmirea, actualizarea sau revizuirea, după caz, a Registrului de riscuri majore asociate obiectivelor generale ale Academiei;

q) asigură reprezentarea Academiei, în limitele mandatului acordat, la seminarii/conferinţe/întâlniri/grupuri de lucru organizate pe probleme specifice activităţii serviciului, precum asigurarea calităţii învăţământului, controlul intern/managerial, politicile publice etc.;

r) întocmeşte periodic sau la cerere situaţii, note, adrese de răspuns, rapoarte de evaluare către factorii cu atribuţii în domeniu, realizând corespondenţa cu aceştia;

s) realizează activităţi de documentare la alte instituţii de învăţământ superior şi aplică rezultatele documentării în materialele elaborate;

t) asigură publicitatea pe site-ul Academiei a documentaţiei de bază privind asigurarea calităţii şi a regulamentelor/ metodologiilor de organizare şi derulare a procesului de învăţământ.

 

SECŢIUNEA a 13-a

Biroul control intern

 

Art. 61. - Biroul control intern are următoarele atribuţii specifice:

a) întocmeşte graficul anual al controalelor de fond şi îl supune aprobării rectorului Academiei, care după aprobare devine parte integrantă a planului de muncă;

b) planifică, organizează şi execută controale de fond şi controale tematice la structurile Academiei;

c) întocmeşte rapoarte cu constatări, concluzii şi propuneri de măsuri, pe care le prezintă spre aprobare rectorului Academiei;

d) formulează propuneri pentru stabilirea componenţei colectivelor de control şi întocmeşte planuri tematice pentru fiecare acţiune în parte;

e) participă cu personal cooptat în cadrul comisiilor de control organizate de către Corpul de control al ministrului;

f) prezintă rectorului Academiei rezultatele tuturor controalelor de fond şi tematice, iar după aprobare le transmite structurilor controlate pentru remedierea lipsurilor constatate şi punerea în aplicare a măsurilor dispuse;

g) urmăreşte modul de executare a măsurilor dispuse în urma controalelor şi prezintă concluziile rectorului Academiei;

h) întocmeşte stadiul realizării măsurilor prevăzute în rapoartele de control ale Corpului de control al ministrului;

1) verifică, la ordin, modalitatea de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor adresate conducerii Academiei referitoare la întregul personal din subordine;

j) efectuează cercetarea prealabilă a faptelor ce pot constitui abateri disciplinare săvârşite de personalul Academiei;

k) propune rectorului Academiei, pe baza constatărilor făcute în exercitarea activităţilor curente, elaborarea de dispoziţii sau modificarea şi completarea celor existente;

l) întocmeşte şi prezintă periodic rectorului Academiei rapoarte şi sinteze de evaluare specifice domeniului de activitate;

m) participă la cercetările administrative în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului din Academie pentru pagube cauzate instituţiei;

n) participă la activităţi de prevenire, constatare a neregulilor şi stabilire a creanţelor bugetare pentru proiectele finanţate în cadrul Academiei;

o) înaintează Corpului de control al ministrului, în format electronic, regulamentul de organizare şi funcţionare a Academiei, ordinele, instrucţiunile, metodologiile, dispoziţiile care reglementează activitatea internă a instituţiei, precum şi rapoartele privind concluziile controalelor de fond şi tematice efectuate.

 

SECŢIUNEA a 14-a

Secretariatul Academiei

 

Art. 62. - Secretariatul Academiei, la nivel de serviciu, are următoarea structură organizatorică:

a) Compartimentul planificare învăţământ şi registru matricol unic;

b) Compartimentul statistică şi acte de studii;

c) Compartimentul registratură, arhivă şi secretariat

Art. 63. - Compartimentul planificare învăţământ şi registru matricol unic are următoarele atribuţii specifice:

a) gestionează evidenţa studiilor universitare de masterat;

b) întocmeşte documentele necesare înscrierii şi înmatriculării candidaţilor admişi, precum şt contractele de studii de maşter încheiate între studenţi şi Academie şi eliberează adeverinţele de studii;

c) gestionează activităţile privind implementarea, coordonarea şi raportarea periodică a bazelor de date privind R.M.U.R., în colaborare cu secretariatele facultăţilor;

d) centralizează şi păstrează programele analitice ale disciplinelor ce se studiază în Academie;

e) centralizează şi păstrează pe ani de învăţământ desfăşurătoarele tematice de la disciplinele de specialitate;

f) centralizează informaţiile primite de la departamente, referitoare la repartizarea cadrelor didactice pe grupe;

g) stabileşte seriile de predare în funcţie de planurile de învăţământ, norma didactică, capacitatea sălilor, dotarea, structura anului universitar etc.;

h) întocmeşte programarea şi reprogramarea activităţilor didactice;

i) întocmeşte, multiplică şi distribuie programul activităţilor didactice la structurile Academiei;

j) gestionează evidenţa cadrelor didactice la activităţile didactice programate;

k) planifică subunitatea de intervenţie a studenţilor;

l) întocmeşte şi distribuie planurile de măsuri şi programarea examenelor pentru sesiunile de examen şi pentru sesiunea de restanţe pentru învăţământul cu frecvenţă şi frecvenţă redusă;

m) participă la examenul de admitere şi examenul de finalizare a studiilor;

n) participă la elaborarea proiectelor de metodologii şi regulamente proprii compartimentului.

Art. 64. - Compartimentul statistică şi acte de studii are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură legătura cu M.A.I. şi M.E.C.S. pentru actualizarea documentelor privind actele de studii;

b) transmite la M.A.I. şi M.E.C.S. informări cu privire la rezultatul concursurilor şi examenelor, conform ordinelor de linie;

c) coordonează şi realizează activităţile de statistică şcolară referitoare la studenţii Academiei;

d) stabileşte necesarul de tipizate de acte de studii, pe baza cifrelor de şcolarizare aprobate şi a cerinţelor facultăţilor/ Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat/C.N.A.I., comunicându-l compartimentelor de resortul logisticii şi financiar în vederea achiziţionării acestora;

e) organizează şi realizează evidenţa, completarea, eliberarea şi păstrarea actelor de studii pentru absolvenţii Academiei, cu respectarea prevederilor legale;

f) ia măsuri, la cerere, necesare pentru reconstituirea situaţiei şcolare;

g) planifică şi controlează activitatea de păstrare şi evidenţă a formularelor tipizate ale actelor de studii necompletate;

h) îndrumă şi supraveghează activitatea de arhivare şi casare a formularelor tipizate ale actelor de studii;

i) gestionează corespondenţa electronică adresată Academiei.

Art. 65. - (1) Pe linia primirii, înregistrării, distribuirii şi transportului corespondenţei de serviciu şi trimiterilor poştale, Compartimentul registratură, arhivă şi secretariat are următoarele atribuţii specifice:

a) primeşte documentele întocmite în vederea expedierii sau pentru nevoi interne ale Academiei, rămase definitive, şi le înregistrează în registrul de intrare-ieşire, conform normelor legale în vigoare;

b) distribuie documentele întocmite pentru nevoi interne compartimentelor interesate, conform specificaţiilor conţinute de acestea sau ordinelor rezolutive primite, pe baza condicii de predare-primire şi a borderoului de expediere;

c) ridică de la expeditori sau de la locurile de primire organizate de unităţile specializate pentru transportul corespondenţei secrete destinată Academiei;

d) prezintă corespondenţa, cu respectarea regulilor privind menţiunile speciale referitoare la deschidere sau adresare personală, cadrelor din conducerea Academiei cărora le este destinată sau în competenţa cărora intră rezolvarea acesteia;

e) înregistrează, în registrul de intrare-ieşire, corespondenţa primită şi asigură distribuirea acesteia la compartimentele interesate sau desemnate prin dispoziţie rezolutivă, pe baza condicii de predare-primire;

f) asigură primirea şi distribuirea corespondenţei nesecrete;

g) răspunde la petiţiile adresate conducerii Academiei, care i-au fost repartizate prin rezoluţie;

h) ţine evidenţa lucrărilor cu termen care au fost distribuite spre rezolvare compartimentelor din Academie şi urmăreşte respectarea acestora;

i) întocmeşte, anual, documentele pentru curierii şi persoanele împuternicite pentru expedierea ori ridicarea corespondenţei Academiei;

j) stabileşte şi repartizează la compartimentele interesate, la începutul fiecărui an calendaristic, numerele de înregistrare în registrele de intrare-ieşire;

k) asigură asistenţa tehnică, pe linia primirii, înregistrării şi distribuirii corespondenţei pentru secretariatele Academiei;

l) redactează dispoziţia zilnică a rectorului Academiei;

m) ţine evidenţa zilnică a răspândirilor personalului din Academie.

(2) Pe linia organizării şi păstrării fondului arhivistic al Academiei, Compartimentul registratură, arhivă şi secretariat are următoarele atribuţii specifice:

a) întocmeşte, potrivit normelor legale, împreună cu şefii de compartimente şi persoanele stabilite prin dispoziţia rectorului, nomenclatorul arhivistic cuprinzând grupele de dosare şi termenele de păstrare atribuite de compartimentele creatoare;

b) asigură primirea, la data stabilită de rectorul Academiei, pe bază de inventar, a dosarelor şi materialelor preconstituite şi introducerea lor în depozitul de arhivă;

c) asigură ţinerea evidenţei inventarelor documentelor intrate în arhivă şi mişcării documentelor în “Registrul de intrare-ieşire a unităţilor arhivistice”;

d) organizează păstrarea şi conservarea arhivei în depozite sau încăperi constituite sau amenajate în acest scop, ordonată pe ani, compartimente de muncă, termene de păstrare şi în ordinea inventarelor, cu luarea măsurilor de protejare şi de asigurare a condiţiilor de igienă, temperatură şi umiditate;

e) asigură luarea măsurilor pentru dotarea adecvată a depozitului de arhivă cu rafturi, fişete, dulapuri care să înlăture cauzele ce ar putea duce la degradarea documentelor;

f) asigură, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, consultarea documentelor aflate în depozitele de arhivă;

g) asigură respectarea dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la scoaterea documentelor din dosare, scoaterea dosarelor spre consultare în afara depozitului de arhivă;

h) stabileşte, împreună cu comisia de selecţionare numită prin dispoziţia zilnică a rectorului, documentele care urmează a fi eliminate din arhivă, având termenul de păstrare expirat sau care nu mai prezintă importanţă;

i) asigură trimiterea la Arhivele Naţionale ale României a inventarelor documentelor ale căror termene de păstrare au expirat, avizate de comisia de selecţionare pentru a fi eliminate, însoţite de procesul-verbal, pentru confirmare;

j) asigură predarea în circuitul economic a documentelor propuse a fi eliminate, după primirea confirmării, la unităţile de colectare a deşeurilor de hârtie, cu respectarea normelor legale în vigoare;

k) efectuează operaţiunile de evidenţă în cazul dosarelor de arhivă pentru care comisia de selecţionare a constatat greşeli de încadrare în termenele de păstrare;

l) asigură depunerea la Arhivele Naţionale ale României a documentelor scrise sau tipărite al căror termen de păstrare în arhiva proprie, de 30 de ani de la data creării, a expirat.

(3) Pe linia păstrării şi manipulării ştampilelor, sigiliilor şi timbrului sec, Compartimentul registratură, arhivă şi secretariat are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură obţinerea prin Direcţia generală management operaţional a ştampilelor necesare Academiei, ca urmare a reorganizărilor acesteia ori a gradului ridicat de uzură al celor aflate în folosinţă;

b) asigură ţinerea evidenţei, conform normelor legale în vigoare, a ştampilelor şi stanţelor de timbru sec aflate în dotarea Academiei;

c) asigură evidenţa, distribuţia şi retragerea din folosinţă de la personalul Academiei a sigiliilor;

d) asigură folosirea ştampilelor şi stanţelor de timbru sec în conformitate cu prevederile legale în vigoare, potrivit competenţelor de semnătură pe actele şi documentele Academiei;

e) asigură operaţiunile de verificare periodică şi de inventariere anuală a ştampilelor, sigiliilor şi stanţelor de timbru sec, întocmirea documentelor, supunerea lor spre aprobare şi înaintarea, împreună cu chitanţele justificative, la eşalonul superior.

(4) Pe linia activităţilor de secretariat la cabinetul rectorului Academiei, Compartimentul registratură, arhivă şi secretariat are următoarele atribuţii specifice;

a) asigură primirea corespondenţei adresate rectorului Academiei;

b) raportează despre solicitările de audienţă şi asigură înscrierea acestora în registru;

c) asigură transmiterea şi primirea documentelor prin fax, multiplicarea xerox la ordin, a materialelor necesare la cabinet;

d) primeşte şi transmite la compartimente dispoziţiile date de rector;

e) asigură îndosarierea şi scăderea corespondenţei de la cabinetul rectorului.

 

SECŢIUNEA a 15-a

Biroul relaţii publica şi cooperam interuniversitară

 

Art. 66. - Biroul relaţii publice şi cooperare interuniversitară are următoarea structură organizatorică:

a) Compartimentul relaţii publice;

b) Compartimentul cooperare interuniversitară.

Art. 67. - Compartimentul relaţii publice are următoarele atribuţii specifice:

a) răspunde de planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare şi relaţii publice, comunicare internă şi campanii media, gestionarea imaginii publice a Academiei, gestionarea situaţiilor de criză mediatică, asigurarea relaţionării cu mass-media din ţară şi din străinătate, cu societatea civilă;

b) elaborează şi implementează documentele programatice de comunicare ale MAI. şi ale Academiei;

c) asigură implementarea strategiei multianuale de comunicare a M.A.I. În domeniul de activitate;

d) asigură politica de transparenţă la nivelul instituţiei;

e) asigură stabilirea şi permanentizarea unor relaţii amiabile, bazate pe principiile echidistanţei şi transparenţei, cu reprezentanţii mass-media:

f) monitorizează modul de prezentare a activităţii Academiei de către presa scrisă şi audiovizuală şi prezintă rectorului Academiei modalităţi de reacţie la materialele apărute în presă despre instituţie;

g) elaborează şi difuzează comunicate de presă sau alte materiale de presă, privind activitatea Academiei, opiniei publice şi implicit mass-mediei;

h) pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă, a diferitelor instituţii, organizaţii sau a cetăţenilor, în mod oportun şi complet, informaţiile de interes public, cu respectarea cadrului legal;

i) sprijină jurnaliştii în documentare cu materiale destinate publicităţii, pe probleme specifice, şi asigură participarea acestora la activităţile cu impact mediatic organizate la nivelul Academiei;

j) organizează conferinţele/briefingurile de presă ale Academiei;

k) oferă sprijin de specialitate reprezentanţilor Academiei cu ocazia acordării unor interviuri sau declaraţii de presă;

l) gestionează solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

m) asigură acreditarea jurnaliştilor pe lângă instituţie;

n) elaborează şi actualizează materialele pentru pagina de internet a Academiei şi formulează propuneri de îmbunătăţire a acesteia;

o) propune, organizează şi coordonează evenimente/acţiuni de relaţii publice în scopul promovării activităţii Academiei;

p) organizează şi coordonează, din punct de vedere mediatic, toate evenimentele festive şi de reprezentare din Academie;

q) răspunde de strategia de comunicare a Academiei, în conformitate cu ordinele şi instrucţiunile în vigoare;

r) întocmeşte drepturi la replică şi asigură transmiterea acestora către mass-media, cu avizul Direcţiei informare şi relaţii publice;

s) asigură prezenţa mass-mediei la acţiunile cu caracter public;

t) întocmeşte Planul activităţilor de relaţii publice;

u) îndeplineşte atribuţiile purtătorului de cuvânt al Academiei;

v) colaborează cu structuri similare ale ministerului, iar în domeniul cultural-artistic, cu Centrul Cultural al M.A.I. şi cu alte instituţii;

w) asigură activitatea de protocol în vederea desfăşurării în condiţii optime a vizitelor organizate în Academie;

x) răspunde de Cartea de onoare a Academiei;

y) răspunde de organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor cultural-artistice cu personalul şi studenţii Academiei.

Art. 68. - Compartimentul cooperare interuniversitară are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale;

b) întocmeşte Planul anual de relaţii internaţionale al Academiei;

c) asigură însoţirea delegaţiilor Academiei cu ocazia deplasărilor în străinătate;

d) primeşte şi însoţeşte delegaţiile din străinătate care vizitează Academia;

e) întocmeşte documentele necesare deplasării delegaţiilor Academiei în străinătate, precum şi primirii de delegaţii străine în Academie;

f) întocmeşte proiectul de Dispoziţie zilnică a rectorului privind personalul care se deplasează în străinătate;

g) traduce documentele primite de la alte instituţii de învăţământ din străinătate cu care cooperează Academia;

h) asigură funcţionarea promptă a corespondenţei instituţiei cu partenerii străini;

i) actualizează situaţia activităţilor de relaţii internaţionale;

j) transmite la Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale, la cerere, documentarul sintetic cu privire la acţiunile de relaţii internaţionale în care a fost implicată Academia, precum şi modul cum evoluează relaţiile de cooperare externă pe domeniul de activitate al Academiei;

k) asigură şi coordonează activităţile de cooperare interinstituţională ale Academiei pe plan intern şi internaţional cu instituţii similare.

 

SECŢIUNEA a 16-a

Compartimentul juridic

 

Art. 69. - Compartimentul juridic îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice în activitatea Academiei şi face propuneri pentru perfecţionarea activităţii;

b) participă la negocierea sau avizarea, în condiţiile legii, a contractelor şi a altor acte încheiate de Academie potrivit competenţelor stabilite, care angajează răspunderea sa juridică;

c) avizează pentru legalitate dispoziţiile şi alte acte cu caracter normativ sau individual emise de conducerea Academiei, potrivit competenţei, precum şi orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei;

d) reprezintă şi apără interesele Academiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organisme de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, în cauzele în care instituţia poate fi angajată în nume propriu; în acest scop, întocmesc cereri de sesizare a acestor organe, întâmpinări, note de şedinţă, concluzii scrise, precum şi cereri pentru exercitarea căilor de atac, asigurând, potrivit legii, motivarea lor temeinică;

e) elaborează anteproiecte de acte normative în domeniile de competenţă ale Academiei, cu consultarea celorlalte structuri ale instituţiei;

f) întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele de acte normative asupra cărora a fost consultată Academia şi face propuneri de perfecţionare a cadrului normativ incident;

g) avizează şi/sau contrasemnează actele expres menţionate de prevederile legale aplicabile învăţământului superior;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative care reglementează activitatea de asistenţă juridică în MAI.

 

SECŢIUNEA a 17-a

Serviciul management resurse umane

 

Art. 70. - Serviciul management resurse umane are următoarea structură organizatorică:

a) Compartimentul încadrări, verificări, atestare didactică şi perfecţionarea pregătirii personalului;

b) Compartimentul organizare şi gestiune resurse umane;

c) Compartimentul evidenţă studenţi şi consiliere psihologică;

d) Compartimentul sănătate şi securitate în muncă.

Art. 71. - Compartimentul încadrări, verificări, atestare didactică şi perfecţionarea pregătirii personalului are următoarele atribuţii;

a) asigură întocmirea documentelor de personal necesare privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, conform legislaţiei în vigoare;

b) întocmeşte documentele de personal privind numirea în funcţie/angajarea pe perioadă nedeterminată pentru candidaţii declaraţi câştigători;

c) desfăşoară activităţile specifice pentru cunoaşterea/actualizarea cunoaşterii personalului Academiei, conform actelor normative în vigoare;

d) coordonează şi asigură asistenţă de specialitate în procesul de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul Academiei;

e) organizează, coordonează şi monitorizează pregătirea continuă a personalului Academiei;

f) asigură publicitatea ofertelor de programe de perfecţionare profesională;

g) întocmeşte documentele necesare pentru participarea la cursurile de formare/perfecţionare profesională a personalului Academiei în ţară şi străinătate;

h) organizează şi ţine evidenţa activităţii de desfăşurare a tutelei profesionale;

i) întocmeşte contractele pentru cadrele didactice titulare şi asociate, precum şi pentru specialiştii care desfăşoară activităţi didactice, la admitere, cursuri de licenţă, masterat şi doctorat, precum şi pentru membrii în comisiile Agenţiei Naţionale a Calificărilor, remunerate în regim de plata cu ora;

j) întocmeşte documentaţia necesară pentru acordarea compensaţiei pentru chirie poliţiştilor şi cadrelor militare;

k) întocmeşte raportări şi situaţii statistice specifice activităţii compartimentului;

l) soluţionează petiţii/solicitări care fac obiectul activităţii compartimentului;

m) soluţionează reclamaţiile ce privesc activitatea şi comportamentul personalului Academiei în instituţie şi societate.

Art. 72. - Compartimentul organizare şi gestiune resurse umane are următoarele atribuţii specifice:

a) desfăşoară activităţi specifice pe linia planificării structurale şi managementului organizatoric;

b) asigură respectarea normelor privind disciplina statului de organizare;

c) întocmeşte documentaţia privind înaintarea în gradul următor a poliţiştilor/cadrelor militare;

d) eliberează/retrage documentele de legitimare pentru personalul instituţiei şi asigură evidenţa acestora, conform reglementărilor în vigoare;

e) soluţionează petiţii/solicitări care fac obiectul activităţii compartimentului;

f) eliberează documente pe linie de personal, conform legislaţiei în vigoare, la cererea personalului propriu şi altor instituţii;

g) întocmeşte documentaţia necesară pe linie de resurse umane pentru numirea, promovarea şi eliberarea din funcţii, propunerile de trecere în rezervă şi încetarea raporturilor de serviciu ale ofiţerilor/ofiţerilor de poliţie;

h) întocmeşte proiecte de dispoziţii privind încetarea raporturilor de serviciu/trecerea în rezervă a agenţilor/subofiţerilor din Academie;

i) întocmeşte documentaţia privind încetarea raporturilor de muncă ale personalului contractual din Academie;

j) întocmeşte dosarele de pensionare sau de trecere în rezervă în vederea pensionării şi le înaintează instituţiilor competente;

k) întocmeşte dosare de rezervist personalului trecut în rezervă şi le înaintează centrelor militare teritoriale;

l) ţine evidenţa personalului trecut în rezervă/care a încetat raporturile de serviciu/raporturile de muncă cu Academia;

m) gestionează activităţile de apreciere/evaluare a cadrelor militare/poliţiştilor din cadrul instituţiei;

n) operează în documentele de evidenţă modificările survenite în activitatea profesională şi starea civilă a personalului Academiei;

o) întocmeşte proiecte de dispoziţii privind acordarea drepturilor de personal;

p) prelucrează statistic indicatorii activităţii de analiză şi sinteză, prin exploatarea bazei de date de personal.

Art. 73. - (1) Pe linia evidenţei studenţilor, Compartimentul evidenţă studenţi şi consiliere psihologică are următoarele atribuţii specifice:

a) gestionează evidenţa studenţilor de la cursul de licenţă, învăţământ cu frecvenţă;

b) coordonează şi gestionează întocmirea angajamentelor studenţilor înmatriculaţi la cursul cu frecvenţă şi documentelor privind depunerea jurământului militar şi le înaintează la centrele militare judeţene pentru studenţii care îndeplinesc serviciul militar activ;

c) întocmeşte propunerea privind decizia rectorului Academiei de exmatriculare a studenţilor de la studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă;

d) coordonează activitatea de întocmire a fişelor de evaluare pentru absolvenţii care dobândesc statut de poliţist/militar, precum şi a jurămintelor de credinţă ale poliţiştilor;

e) elaborează proiectele de ordine ale ministrului afacerilor interne privind acordarea gradelor profesionale/militare absolvenţilor Academiei de repartizare a promoţiei şi declarare a şefilor de promoţie;

f) întocmeşte dosarele personale ale absolvenţilor şi le înaintează unităţilor la care au fost repartizaţi;

g) desfăşoară activităţi pe linie de resurse umane la admiterea în Academie;

h) eliberează, la cerere, certificatele care atestă calitatea de student al Academiei, la cursul de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, pentru studenţii ale căror dosare personale le are în gestiune, cu excepţia Facultăţii de Pompieri;

i) soluţionează petiţii/solicitări care fac obiectul activităţii compartimentului.

(2) Pe linia consilierii psihologice, Compartimentul evidenţă studenţi şi consiliere psihologică are următoarele atribuţii specifice:

a) identifică, prin intermediul evaluărilor psihologice periodice, eventualele vulnerabilităţi psihice şi desfăşoară programe menite să îi asigure individului capacitatea de a face faţă mediului bio-psihosocial;

b) vizează evaluarea şi ierarhizarea problemelor de natură psihologică identificate în prealabil, monitorizează psihologic beneficiarii asistenţei psihologice şi desfăşoară programe de intervenţie psihologică în scopul autocunoaşterii, optimizării şi dezvoltării personale şi/sau remisiunii/ameliorării problemelor psihologice;

c) evaluează psihologic, periodic, în scopul avizării personalului pentru îndeplinirea de sarcini, atribuţii şi misiuni în condiţii de solicitare psihică intensă, stabileşte capacitatea, din punct de vedere psihologic, a unei persoane de a se integra într-o activitate profesională cu cerinţe specifice determinate de natura, durata şi intensitatea efortului presupus;

d) participă, potrivit reglementărilor privind activitatea de resurse umane, în comisiile constituite în vederea analizei posturilor, întocmirii/actualizării fişelor de post, precum şi a ocupării posturilor vacante;

e) la solicitare, acordă sprijin de specialitate personalului care participă la activitatea de evaluare a subordonaţilor, cu privire la cunoaşterea calităţilor personale şi conduitei individuale ale acestora, precum şi a factorilor psihosociali care au influenţat semnificativ performanţa profesională.

Art. 74. - Compartimentul sănătate şi securitate în muncă are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

b) elaborează, îndeplineşte, monitorizează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;

c) elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de sănătate şi securitate în muncă, aprobate de către rectorul Academiei;

d) propune rectorului Academiei atribuţiile şi răspunderile în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, ce revin personalului, care se consemnează în fişa postului;

e) verifică însuşirea şi aplicarea de către întreg personalul a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, stabilite prin fişa postului;

f) elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, a periodicităţii instruirii şi verifică însuşirea şi aplicarea de către întregul personal a informaţiilor primite;

g) elaborează programul de instruire-testare la nivelul Academiei;

h) ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;

i) stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabileşte tipul de semnalizare necesar şi amplasarea marcajelor conform prevederilor legale în vigoare;

j) ţine evidenţa meseriilor şi profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

k) ţine evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau controlul psihologic periodic;

l) monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

m) verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;

n) efectuează controale interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a rectorului Academiei asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;

o) întocmeşte rapoarte şi/sau liste prevăzute de actele normative în vigoare care reglementează sănătatea şi securitatea în muncă, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile;

p) verifică evidenţa echipamentelor de muncă şi urmăreşte ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie executate de persoane competente, conform prevederilor actelor normative în vigoare, privind cerinţele minime de sănătate şi securitate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

q) identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din Academie şi întocmeşte necesarul de dotare a personalului cu echipament individual de protecţie;

r) urmăreşte modul de întreţinere, manipulare şi depozitare adecvată a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite;

s) participă la cercetarea evenimentelor conform competenţelor;

t) urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;

u) colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora şi cu medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;

v) colaborează cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;

w) propune sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;

x) propune clauze privind sănătatea şi securitatea în munca la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;

y) controlează evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările şi/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane competente ori alte activităţi necesare, potrivit prevederilor legale privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive,

z) desfăşoară alte activităţi necesare/specifice asigurării sănătăţii şi securităţii lucrătorilor la locul de muncă;

aa) elaborează şi înaintează la Direcţia generală management resurse umane, anual şi la solicitare, rapoarte scrise privind activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate în Academie;

ab) aplică prevederile legale privind securitatea şi protecţia maternităţii la locul de muncă;

ac) propune rectorului Academiei alegerea a 4 reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;

ad) efectuează instruirea introductiv generală a personalului Academiei.

 

SECŢIUNEA a 18-a

Serviciul financiar

 

Art. 75. - Serviciul financiar are următoarea structură organizatorică:

a) Biroul buget-salarizare;

b) Compartimentul contabilitate generală şi control preventiv;

c) Compartimentul contabilitate materială.

Art. 76. - Biroul buget-salarizare are următoarele atribuţii specifice:

a) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli pe surse de finanţare şi asigură încadrarea în prevederile acestuia;

b) comunică administratorilor de credite din Academie bugetele aprobate pe fiecare sursă de finanţare;

c) întocmeşte şi înaintează la organele în drept situaţiile financiare trimestriale şi anuale, cererea lunară de credite, execuţia bugetară lunară, situaţiile informative lunare, situaţia soldurilor la finele lunii, declaraţiile lunare, precum şi alte situaţii;

d) întocmeşte şi transmite la Direcţia generală financiară situaţia privind monitorizarea numărului de posturi şi a

cheltuielilor de personal, respectiv situaţia privind execuţia cheltuielilor de personal, conform prevederilor legale în vigoare;

e) exercită controlul financiar-preventiv propriu la sediul Academiei;

f) organizează şi urmăreşte evidenţa cheltuielilor de capital, având în atenţie obiectivele de investiţii şi lucrările noi, aprobate prin listele de investiţii pe surse de finanţare, în vederea comunicării acestora la trezorerii;

g) urmăreşte, verifică şi soluţionează corespondenţa primită pe linie de specialitate;

h) elaborează lucrări de analiză şi sinteză, adrese, note etc. solicitate de conducerea M.A.I., Academiei şi de alte instituţii, precum şi referate pentru dispoziţia rectorului, necesare bunei desfăşurări a activităţii biroului;

i) monitorizează constant reglementările şi instrucţiunile nou-apărute în domeniul propriu de activitate, le prelucrează în colectiv, asigură însuşirea acestora, precum şi informarea, după caz, a întregului personal al Academiei;

j) întocmeşte şi actualizează procedurile privind activitatea financiară;

k) efectuează pregătirea de specialitate, conform Planului pentru pregătirea de specialitate, şi participarea la şedinţele de tragere cu armamentul;

l) urmăreşte rezolvarea litigiilor în relaţiile Academiei cu persoane fizice şi juridice, pe linia drepturilor patrimoniale;

m) acordă drepturile băneşti cuvenite tuturor categoriilor de personal, întocmeşte documentele necesare şi respectă etapele execuţiei bugetare;

n) întocmeşte şi distribuie fişele fiscale anuale, întocmeşte documentele în format electronic pentru instituţia de resort, ţine la zi arhiva documentelor justificative pentru fişele fiscale, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

o) asigură întocmirea şi eliberarea, la cerere, a adeverinţelor de venit, pentru asigurări de sănătate, pentru deduceri la impozit etc.;

p) depune/preia la/de la trezorerie şi de la alte instituţii bancare documentele specifice;

q) achită facturile pentru bunurile achiziţionate, serviciile prestate şi lucrările realizate, cu respectarea prevederilor privind întocmirea şi circulaţia documentelor justificative, a încadrării acestora în limitele bugetare, precum şi a fazelor execuţiei bugetare;

r) urmăreşte modul de derulare a contractelor economice şi a altor angajamente legale;

s) întocmeşte bazele de calcul privind drepturile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli neprevăzute pentru personalul care se deplasează în ţară sau străinătate şi verifică bazele de calcul privind activităţile de protocol;

t) organizează şi verifică activităţile de încasări şi plăţi cu sau fără numerar şi de păstrare a numerarului şi altor valori;

u) întocmeşte registrul de casă, în baza documentelor justificative;

v) organizează, coordonează şi conduce activitatea de secretariat şi documente clasificate în cadrul structurii;

w) coordonează activităţile legate de încasarea, evidenţa, depunerea şi virarea veniturilor instituţiei, precum şi de cheltuire, conform prevederilor legale;

x) asigură arhivarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor şi actelor justificative specifice activităţii desfăşurate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

y) utilizează, în exercitarea atribuţiilor, date cu caracter personal, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

z) gestionează componenta de management financiar a derulării cofinanţării proiectelor prin proiectele externe nerambursabile, urmărind efectuarea tuturor plăţilor aferente proiectelor, ţine evidenţa strictă a documentelor legate de

fondurile europene, le arhivează şi transmite datele legate de finanţare către agenţiile de implementare.

Art. 77. - Compartimentul contabilitate generală şi control preventiv are următoarele atribuţii specifice:

a) întocmeşte şi înaintează la organele în drept situaţiile financiare trimestriale şi anuale, situaţiile informative lunare etc.;

b) organizează ţinerea la zi a evidenţei contabile a patrimoniului, cu asigurarea înregistrării corecte a operaţiunilor privind plăţile şi cheltuielile;

c) ia măsurile necesare pentru recuperarea debitelor şi a pagubelor, precum şi pentru executarea silită a creanţelor;

d) dispune măsurile de constituire şi actualizare a garanţiilor materiale pentru persoanele care gestionează bunuri;

e) urmăreşte modul de derulare a contractelor economice şi a altor angajamente legale;

f) desfăşoară activităţi legate de evidenţa şi virarea veniturilor instituţiei;

g) ţine evidenţa pentru conturile în afara bilanţului;

h) soluţionează corespondenţa primită pe linie de specialitate;

i) elaborează lucrări de analiză şi sinteză, adrese, note, etc. solicitate de conducerea M.A.I., Academiei şi de alte instituţii, necesare bunei desfăşurări a activităţii compartimentului;

j) participă la prelucrarea în colectiv a reglementărilor şi instrucţiunilor nou-apărute în domeniul propriu de activitate, îşi însuşeşte conţinutul acestora şi informează, după caz, personalul Academiei;

k) efectuează pregătirea de specialitate conform Planului pentru pregătirea de specialitate şi participă la şedinţele de tragere cu armamentul;

l) asigură legătura permanentă cu direcţiile de specialitate din M.A.I. şi cu toate instituţiile publice abilitate;

m) adaptează programele existente la modificările ce apar în evidenţa financiar-contabilă, conform legislaţiei în vigoare, şi întocmeşte, pe baza programelor implementate, balanţa de verificare lunară şi contul de execuţie detaliat, conform clasificaţiei bugetare;

n) asigură arhivarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor şi actelor justificative specifice activităţii desfăşurate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 78. - Compartimentul contabilitate materială are următoarele atribuţii specifice;

a) organizează ţinerea la zi a evidenţei cantitativ-valorice a patrimoniului, cu asigurarea înregistrării corecte a operaţiunilor privind mişcările de materiale din Academie;

b) organizează, împreună cu Serviciul logistic, activităţile de inventariere generală anuală şi periodică a patrimoniului Academiei şi valorifică rezultatele inventarierii;

c) elaborează lucrări de analiză şi sinteză, adrese, note, etc. solicitate de conducerea M.A.I., Academiei, precum şi de alte instituţii, necesare bunei desfăşurări a activităţii compartimentului;

d) soluţionează corespondenţa primită pe linie de specialitate;

e) participă la prelucrarea în colectiv a reglementărilor şi instrucţiunilor nou-apărute în domeniul propriu de activitate, îşi însuşeşte conţinutul acestora şi informează, după caz, personalul Academiei;

f) efectuează pregătirea de specialitate conform Planului pentru pregătirea de specialitate şi participă la şedinţele de tragere cu armamentul;

g) exercită confruntarea lunară a datelor din evidenţa contabilă cu cele din evidenţa tehnic-operativă;

h) asigură legătura permanentă cu direcţiile de specialitate din M.A.I. şi cu toate instituţiile publice abilitate;

i) asigură arhivarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor şi actelor justificative specifice activităţii desfăşurate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 19-a

Structura de securitate/C.S. T.I. C.

 

Art. 79. - Structura de securitate are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează şi supune aprobării conducerii Academiei normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, denumit în continuare D.I.P.L, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele acesteia;

d) asigură relaţionarea cu D.I.P.L pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

f) consiliază conducerea Academiei în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

g) informează conducerea Academiei despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

j) asigură păstrarea şi organizează ţinerea evidenţei certificatelor/autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

k) actualizează permanent evidenţa certificatelor/ autorizaţiilor de acces;

l) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de Academie, pe clase şi niveluri de secretizare;

m) prezintă rectorului Academiei propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;

n) efectuează, cu aprobarea conducerii Academiei, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

o) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

Art. 80. - C.S.T.I.C. face parte din Structura de securitate şi are următoarele atribuţii specifice:

a) planifică dezvoltarea sau achiziţia unui Sistem informatic şi de comunicaţii, denumit în continuare S.I.C., care stochează, procesează sau transmite informaţii clasificate;

b) propune schimbări ale configuraţiei de sistem existente;

c) propune conectarea cu un alt S.I.C.;

d) propune schimbări ale modului de operare protejat al S.I.C.;

e) propune modificarea sau înlocuirea software-ului pentru optimizarea securităţii S.I.C.;

f) iniţiază proceduri de modificare a clasei sau nivelului de secretizare ale S.I.C. care a fost deja acreditat;

g) planifică sau propune desfăşurarea oricărei altei activităţi în scopul îmbunătăţirii securităţii S.I.C. care a fost deja acreditat;

h) verifică periodic sau în timp real implementarea măsurilor de protecţie în S.I.C., pentru a se asigura că securitatea acestuia este în concordanţă cu cerinţele de securitate aprobate de Autoritatea Afacerilor Interne pentru Acreditare, denumită în continuare A.A.I.A.;

i) organizează şi desfăşoară convocări de instruire cu personalul din C.S.T.I.C. şi utilizatorii din S.I.C.;

j) asigură implementarea Normelor de aplicare a Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii INFOSEC în instituţiile MAL;

k) asigură proiectarea, elaborarea specificaţiilor, testarea instalării, acreditarea, testarea periodică în vederea reacreditării, exploatarea operaţională a S.I.C.;

l) cercetează incidentele de securitate şi raportează rezultatele ierarhic A. A. I.A. şi Autorităţii Afacerilor Interne pentru Securitate Informatică (A.A.I.S.I.), concomitent cu aplicarea unor măsuri de reducere a consecinţelor;

m) implementează metodele] mijloacele şi măsurile necesare protecţiei informaţiilor în format electronic;

n) asigură exploatarea operaţională a sistemului de prelucrare automată a datelor (SPAD) şi a reţelei de transmisii de date (RTD - SIC), în condiţii de securitate;

o) coordonează cooperarea dintre unitatea deţinătoare a SPAD sau RTD - SIC şi autoritatea care asigură acreditarea;

p) implementează măsurile de securitate şi protecţia criptografică ale SPAD sau RTD - SIC.

 

SECŢIUNEA a 20-a

Biroul management operaţional

 

Art. 81. - Biroul management operaţional are următoarea structură organizatorică:

a) Compartimentul personal de serviciu;

b) Compartimentul control-acces şi supraveghere,

Art. 82. - Compartimentul personal de serviciu are următoarele atribuţii specifice:

a) întocmeşte, actualizează şi gestionează documentele operative ale Academiei;

b) organizează activitatea de management a stărilor excepţionale şi de creştere a capacităţii operaţionale a Academiei în situaţii deosebite;

c) întocmeşte în faza de proiect, actualizează şi face propuneri de modificare a tabelei de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare Academiei;

d) organizează, îndrumă, controlează şi ţine evidenţa categoriilor de personal din serviciul de permanenţă în Academie;

e) întocmeşte documentele şi asigură organizarea subunităţilor/formaţiunilor de studenţi şi a cadrelor pentru executarea unor misiuni ordonate;

f) organizează constituirea şi intrarea în funcţiune a grupei operative în situaţii deosebite;

g) organizează şi actualizează sistemul de înştiinţare şi aducere a personalului la alertă;

h) organizează activităţile privind întocmirea şi înmânarea livretelor militare poliţiştilor care au încetat raporturile de serviciu;

i) asigură măsurile de securitate fizică şi protecţie a Drapelului de luptă al Academiei;

j) gestionează armamentul, muniţia şi materialele de la dispecerat;

k) coordonează personalul din serviciul de permanenţă asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor şi verifică modul de respectare a ordinii interioare în Academie;

l) informează, de îndată, pe rectorul Academiei despre evenimentele deosebite produse în incinta Academiei sau la celelalte sedii, luând toate măsurile ce se impun, potrivit reglementărilor în vigoare;

m) pune în aplicare documentele aprobate, în cazul producerii unor evenimente deosebite;

n) distribuie, la ordin, armamentul şi muniţia din dotarea individuală a personalului Academiei;

o) verifică funcţionarea permanentă a sistemului de alertare şi de comunicaţii între dispecerat şi structurile M.A.I.;

p) ia măsuri pentru evacuarea Drapelului de luptă al Academiei, a documentelor, muniţiei, armamentului, tehnicii şi altor materiale de la dispecerat în caz de incendiu sau dezastre;

q) controlează modul în care se desfăşoară accesul persoanelor şi autovehiculelor, în instituţie, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 83. - Compartimentul control acces şi supraveghere are următoarele atribuţii specifice:

a) întocmeşte şi actualizează documentele care reglementează activitatea de pază, protecţie şi control-acces la obiectivele Academiei;

b) organizează şi desfăşoară activitatea de pază, protecţie şi control-acces la obiectivele Academiei, în conformitate cu documentele aprobate în acest sens.

 

SECŢIUNEA a 21-a

Serviciul logistic

 

Art. 84. - Serviciul logistic are următoarea structură organizatorică:

a) Biroul tehnic;

b) Biroul administrarea patrimoniului imobiliar;

c) Biroul norme de echipare şi hrănire.

Art. 85. - Biroul tehnic are următoarea structură organizatorică:

a) Compartimentul transporturi;

b) Compartimentul armament şi tehnică specială.

Art. 86. - Biroul tehnic are următoarele atribuţii specifice:

a) întocmeşte şi prezintă spre aprobare planul de activităţi lunare, semestriale şi anuale;

b) întocmeşte, prezintă spre aprobare şi înaintează lucrările curente şi lucrările cu termen către conducerea Academiei şi/sau eşaloanele superioare;

c) execută controale ierarhice interne la evidenţele de gestiuni, conform prevederilor legale, şi le consemnează în registrul special de evidenţă a acestora;

d) ţine la zi evidenţa tehnic-operativă a bunurilor materiale de resortul biroului;

e) organizează şi desfăşoară activităţi de disponibilizare, scoatere din funcţiune, valorificare şi casare a bunurilor conform prevederilor legale în vigoare;

f) răspunde de arhivarea şi predarea la arhiva Academiei a documentelor elaborate în cadrul biroului şi a corespondenţei;

g) asigură respectarea regulilor privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate.

Art. 87. - Compartimentul transporturi are următoarele atribuţii specifice:

a) planifică şi asigură deplasările vehiculelor din dotare, verifică starea tehnică şi de întreţinere a acestora, precum şi starea psihofizică a conducătorilor auto la plecarea şi înapoierea în/din cursă;

b) execută misiuni interne şi externe de transport al cadrelor şi studenţilor;

c) asigură transportul materialelor necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor instituţiei;

d) asigură prevenirea accidentelor de circulaţie şi a evenimentelor tehnice, prelucrând cu personalul din subordine regulile de circulaţie pe drumurile publice şi eventualele accidente;

e) asigură serviciul de permanenţă pe parcul cu tehnică auto, conform planificării şi prevederilor regulamentare;

f) asigură desfăşurarea activităţilor de reparare a vehiculelor, verificarea stării tehnice şi de întreţinere a utilajelor, sculelor, materialelor şi pieselor de schimb de resortul transporturi.

Art. 88. - Compartimentul armament şi tehnică specială are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură păstrarea în condiţii de deplină securitate a armamentului, muniţiilor şi tehnicii speciale din spaţiile Academiei;

b) asigură desfăşurarea activităţilor de reparare a armamentului şi tehnicii de luptă, verificarea stării tehnice şi de întreţinere a utilajelor, sculelor, materialelor şi pieselor de schimb de resortul armament şi tehnică specială, denumit în continuare ATS.;

c) asigură materialele de resort necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ, în cadrul laboratoarelor de criminalistică;

d) asigură personalul de specialitate pentru tragerile executate în poligoane şi tabere de pregătire;

e) asigură dotarea cu armament individual şi materiale de resort A.T.S. a personalului Academiei, precum şi a formaţiunilor de studenţi, în conformitate cu tabela de înzestrare şi normele în vigoare;

f) ţine evidenţa pe serii a tuturor categoriilor de armament aflate în gestiunea Academiei, precum şi evidenţa muniţiei pe loturi şi ani de fabricaţie, inclusiv a rezultatelor analizelor fizico-chimice a acestora;

g) execută conservarea armamentului şi accesoriilor aferente şi pregătirea acestora în vederea predării în depozitele centrale;

h) execută controale tehnice periodice ale armamentului şi muniţiei aflate în dotarea Academiei.

Art. 89. - Biroul administrarea patrimoniului imobiliar are următoarea structură organizatorică:

a) Compartimentul întreţinerea patrimoniului imobiliar, cu structura Asigurarea administrativă;

b) Compartimentul cadastru, investiţii şi supraveghere tehnică;

c) Compartimentul protecţia mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor.

Art. 90. - Compartimentul întreţinerea patrimoniului imobiliar are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură mentenanţa pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemelor şi instalaţiilor din spaţiile aflate în administrare;

b) asigură evidenţa repartizării, închirierii şi folosirii locuinţelor de serviciu şi de intervenţie, repartizate personalului Academiei;

c) asigură normarea şi folosirea spaţiilor aflate în administrarea Academiei;

d) asigură evidenţa tehnic-operativă, depozitarea, păstrarea şi manipularea bunurilor materiale, de resortul compartimentului propriu;

e) elaborează documentele care stau la baza întocmirii planului de asigurare tehnico-materială pentru compartimentul propriu;

f) asigură materialele de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

g) asigură utilităţile necesare funcţionării Academiei;

h) asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de gaze naturale, a grupurilor electrogene, a puţurilor de adâncime, precum şi a tuturor instalaţiilor ce se supun prescripţiilor Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat în vigoare.

Art. 91. - Structura asigurare administrativă are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură materialele necesare întreţinerii sectoarelor interioare şi exterioare ale formaţiunilor de studenţi;

b) asigură distribuirea armamentului şi articolelor de echipament studenţilor;

c) distribuie drepturile materiale studenţilor, conform normelor în vigoare;

d) întocmeşte documentele pentru tragerile cu armamentul de infanterie planificate, justifică consumul de muniţii la terminarea activităţii;

e) organizează activităţile gospodăreşti;

f) asigură întreţinerea şi verificarea armamentului după executarea şedinţelor de tragere;

g) prezintă bunurile aflate în gestiune pentru inventarierea anuală şi întocmeşte documentele necesare;

h) asigură materialele necesare pe timpul executării lucrărilor practice şi taberelor de pregătire.

Art. 92. - Compartimentul cadastru, investiţii şi supraveghere tehnică are următoarele atribuţii specifice:

a) urmăreşte comportarea în timp a construcţiilor, instalaţiilor sanitare, electrice, de încălzire centrală, de alimentare cu apă şi canalizare;

b) întocmeşte documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii curente la construcţii şi instalaţiile aferente acestora;

c) verifică din punct de vedere tehnic, calitativ şi cantitativ lucrările de întreţinere şi reparaţii curente executate în regie proprie;

d) întocmeşte situaţiile de lucrări executate în regie proprie;

e) urmăreşte executarea lucrărilor la termen, recepţionarea şi darea în folosinţă a construcţiilor;

f) întocmeşte planurile de asigurare tehnico-materială specifice administrării patrimoniului imobiliar;

g) ţine evidenţa de cadastru în conformitate cu prevederile legale;

h) întocmeşte documentele necesare pentru scoaterea din funcţiune şi casarea clădirilor care îndeplinesc aceste condiţii;

i) se ocupă de intabularea şi înscrierea în cartea funciară a imobilelor Academiei;

j) derulează activităţi de programare investiţională, după cum urmează:

(i) elaborează propuneri privind întocmirea şi actualizarea Programului multianual de investiţii publice al M.A.I., în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

(ii) prioritizează obiectivele şi acţiunile de investiţii conform criteriilor stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice, cu respectarea politicilor investiţionale aprobate;

(iii) întocmeşte şi înaintează către Direcţia generală logistică, denumită în continuare D.G.L., documentaţiile pentru actualizarea valorii obiectivelor şi acţiunilor de investiţii în funcţie de evoluţia indicelui de preţuri, în vederea obţinerii aprobării ordonatorului principal de credite, în baza art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

(iv) elaborează şi transmite lunar la D.G.L. fişele de monitorizare a programului de investiţii al M.A.I.;

(v) organizează activităţile de recepţie la terminarea lucrărilor cuprinse în devizele generale ale obiectivelor şi acţiunilor de investiţii;

(vi) elaborează şi transmite lunar la D.G.L. situaţia privind stadiul implementării proiectelor promovate ce se încadrează în categoria lucrărilor publice care au fost avizate în Consiliul interministerial;

k) gestionează bugetul anual alocat Academiei pentru cheltuielile de capital, la sursele aflate în responsabilitatea D.G.L., sens în care:

(i) elaborează propuneri privind întocmirea şi actualizarea proiectului legii bugetului de stat pentru cheltuielile de capital;

(ii) elaborează propuneri privind repartizarea creditelor de angajament alocate pentru realizarea obiectivelor şi acţiunilor de investiţii multianuale şi urmăreşte utilizarea acestora;

(iii) elaborează propuneri privind repartizarea creditelor bugetare alocate pentru decontarea lucrărilor aferente obiectivelor şi acţiunilor de investiţii multianuale şi urmăreşte utilizarea acestora;

(iv) elaborează propuneri privind întocmirea şi actualizarea Programului de investiţii al M.A.I. pe anul în curs pentru cheltuielile de capital;

(v) întocmeşte şi transmite la D.G.L. propuneri de virări de credite între articolele şi alineatele bugetare în vederea utilizării integrale şi cu eficienţă a fondurilor alocate pentru investiţii;

(vi) analizează rapoartele ce conţin solicitări de fonduri pe linia cheltuielilor de capital şi elaborează propuneri privind asigurarea fondurilor financiare necesare;

(vii) monitorizează cheltuirea fondurilor alocate pentru cheltuielile de capital şi elaborează informări pe acest domeniu.

Art. 93. - Pe linia protecţiei mediului, Compartimentul protecţia mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor are următoarele atribuţii specifice:

a) întocmeşte documentele de organizare a activităţilor de protecţie a mediului;

b) controlează şi informează rectorul Academiei despre încălcarea de către personalul instituţiei a legislaţiei de protecţie a mediului în obiectivele şi incintele aparţinând acesteia, precum şi în zonele de responsabilitate unde aceasta desfăşoară activităţi specifice;

c) propune şi supune aprobării rectorului Academiei măsuri concrete pentru protecţia mediului în zona de responsabilitate unde desfăşoară activităţi personalul propriu;

d) stabileşte măsurile adecvate, în funcţie de specificul activităţii, pentru prevenirea, limitarea şi eliminarea efectelor poluărilor accidentale;

e) urmăreşte implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului, a instrucţiunilor şi normelor de protecţie a mediului în Academie;

f) întocmeşte şi actualizează permanent dosarul de mediu.

Art. 94. - Pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor, Compartimentul protecţia mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor are următoarele atribuţii specifice:

a) întocmeşte, completează şi actualizează planurile de apărare şi intervenţie împotriva incendiilor pentru toate imobilele Academiei;

b) coordonează, verifică şi îndrumă activitatea de apărare împotriva incendiilor la toate punctele de lucru din cadrul Academiei;

c) organizează şi coordonează instruirea personalului Academiei pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor;

d) stabileşte modul practic de acţiune în caz de incendiu, avarie, explozie sau alte evenimente;

e) asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu şi asigura corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;

f) emite “Permisul de lucru cu toc”, asigură instruirea specifică a personalului care execută lucrările respective;

g) stabileşte regulile din punct de vedere al prevenirii incendiilor;

h) efectuează instructajul introductiv general privind apărarea împotriva incendiilor pentru personalul nou încadrat;

i) asigură normele specifice de instructaj la locurile de muncă, pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 95. - Biroul norme de echipare şi hrănire are următoarea structură organizatorică:

a) Compartimentul hrănire studenţi;

b) Compartimentul popotă cadre;

c) Compartimentul echipament.

Art. 96. - Compartimentul hrănire studenţi are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură hrănirea efectivelor de studenţi;

b) întocmeşte documentelor necesare activităţii de hrănire;

c) întocmeşte planul de asigurare tehnico-materială pentru hrănirea studenţilor;

d) asigură recepţia produselor alimentare şi a serviciilor de mentenanţă a utilajelor din blocurile alimentare;

e) asigură condiţiile optime de depozitare pentru produsele destinate hrănirii;

f) asigură aprovizionarea ritmică cu alimente pentru prepararea hranei, în conformitate cu meniurile aprobate;

g) execută inventarierea trimestrială a alimentelor;

h) asigură condiţiile de păstrare şi manipulare a materialelor de natura obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe aflate în gestiuni la sălile de mese;

i) asigură fluxul tehnologic de prelucrare culinară a alimentelor;

j) asigură distribuirea la timp a hranei la sălile cu mese cu respectarea programului orar de servire a mesei;

k) asigură evacuarea la timp a resturilor rezultate din prelucrarea alimentelor şi debarasarea acestora la containerul cu resturi menajere, precum şi menţinerea curăţeniei;

l) asigură starea de igienă şi curăţenie la blocul alimentar, sălile de mese, grupurile sanitare, vestiare, spălătoarele de vase aferente sălilor de mese;

m) asigură gradul de igienă a veselei, tacâmurilor, liniilor de autoservire şi a celorlalte materiale distribuite la sălile de mese;

n) întocmeşte şi prezintă spre aprobare documentele privind activitatea de scoatere din funcţiune, valorificare şi casare a bunurilor materiale de resortul hrănirii, iar după aprobarea acestora ia măsuri pentru finalizarea procedurilor specifice;

o) întocmeşte specificaţii tehnice pentru produse şi servicii de resortul hrănirii;

p) urmăreşte derularea contractelor de furnizare şi prestare de servicii de resortul hrănirii;

q) participă în comisiile de evaluare constituite pentru achiziţionarea bunurilor materiale de resortul hrănirii;

r) participă în comisiile de inventariere a bunurilor materiale potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 97. - Compartimentul popotă cadre are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură, contra cost, hrana zilnică pentru personalul Academiei, precum şi pentru alte persoane care urmează cursurile de masterat, doctorat şi cursanţii C.N.A.;

b) asigură prepararea şi servirea hranei pentru invitaţi, cu ocazia zilelor festive;

c) stabileşte necesarul şi achiziţionează produse alimentare corespunzătoare din punct de vedere calitativ;

d) stabileşte meniurile zilnice ce se servesc în cadrul popotei.

Art. 98. - Compartimentul echipament are următoarele atribuţii specifice:

a) întocmeşte planul de asigurare tehnico-material;

b) asigură echiparea absolvenţilor Academiei;

c) asigură echiparea studenţilor prin administratorii de la formaţiunile/batalioanele de studenţi;

d) asigură drepturile de echipament pentru poliţiştii şi cadrele militare din cadrul Academiei;

e) întocmeşte şi înaintează spre aprobare specificaţiile tehnice pentru articolele de echipament, conform competenţei;

f) efectuează recepţiile cantitative şi calitative pentru materialele primite;

g) asigură depozitarea în condiţii optime a articolelor de echipament pentru cadre şi studenţi, precum şi a rechizitelor şi articolelor de papetărie;

h) centralizează cererile de echipament ale cadrelor şi rapoartele de echipare pentru militari;

i) întocmeşte extrasele drepturilor de echipament şi le transmite unităţilor la care studenţii/cadrele au fost repartizaţi/ repartizate sau mutaţi/mutate;

j) întocmeşte şi prezintă spre aprobare documentele privind activitatea de scoatere din funcţiune, valorificare şi casare a bunurilor materiale de resortul echipamentului, iar după aprobarea acestora ia măsuri pentru finalizarea procedurilor specifice;

k) participă în comisiile de casare;

l) asigură, prin atelierul de croitorie, atât confecţionarea unor articole de echipament, cât şi repararea/ajustarea echipamentului studenţilor;

m) asigură, prin frizerie, tunsul studenţilor;

n) asigură spălarea lenjeriei, feţelor de masă, echipamentului studenţilor, echipamentului sportiv, precum şi a echipamentului de lucru;

o) participă în comisiile de evaluare constituite pentru achiziţionarea bunurilor materiale de resortul echipamentului;

p) participă în comisiile de inventariere a bunurilor materiale potrivit normelor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 22-a

Biroul achiziţii

 

Art. 99. - Biroul achiziţii are următoarea structură organizatorică:

a) Compartimentul achiziţii;

b) Compartimentul achiziţii pentru proiecte europene.

Art. 100. - Compartimentul achiziţii are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie;

b) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;

c) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice;

d) asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;

e) asigură constituirea şi păstrarea dosarului de achiziţii publice.

Art. 101. - Compartimentul achiziţii pentru proiecte europene are următoarele atribuţii specifice:

a) participă la elaborarea “Programului anual al achiziţiilor publice” pe baza necesităţilor transmise de compartimentul de specialitate şi de către managerii/responsabilii de proiecte;

b) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs pentru proiecte finanţate din fonduri nerambursabile;

c) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, pentru proiecte finanţate din fonduri nerambursabile;

d) asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire pentru proiecte finanţate din fonduri nerambursabile;

e) asigură constituirea şi păstrarea dosarelor de achiziţii publice pentru proiecte finanţate din fonduri nerambursabile.

 

SECŢIUNEA a 23-a

Biroul comunicaţii şi informatică

 

Art. 102. - Biroul comunicaţii şi informatică are următoarea structură organizatorică:

a) Compartimentul comunicaţii;

b) Compartimentul informatică;

c) Compartimentul sisteme electronice antiefracţie şi supraveghere video.

Art. 103. - Compartimentul comunicaţii are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură exploatarea, întreţinerea şi extinderea căilor de comunicaţii necesare conducerii şi îndeplinirii misiunilor, respectiv a legăturilor radio, telefonice şi a transmisiilor de date;

b) asigură exploatarea, întreţinerea şi extinderea reţelei de distribuţie a semnalului TV şi a reţelei de radioficare;

c) asigură suportul tehnic necesar desfăşurării activităţilor de învăţământ, culturale şi de reprezentare;

d) asigură aprovizionarea, exploatarea şi întreţinerea echipamentelor audio-video din studioul de televiziune şi amfiteatre;

e) participă, prin reprezentanţi, la achiziţia echipamentelor de comunicaţii;

f) actualizează şi distribuie tabelele cu indicativele radio de comunicaţii;

g) asigură administrarea, configurarea, extinderea, modernizarea, întreţinerea şi securitatea reţelelor de date.

Art. 104. - Compartimentul informatică are următoarele atribuţii specifice;

a) execută instalarea, repararea, configurarea, administrarea şi mentenanţa serverelor, echipamentelor de resortul tehnicii de calcul şi a programelor informatice;

b) asigură administrarea şi actualizarea site-ului Academiei;

c) asigură funcţionarea şi mentenanţa componentelor hardware, software şi a serviciilor de reţea din Academie;

d) implementează regulile de acces şi securitate pentru utilizatorii reţelelor de calculatoare;

e) participă, prin reprezentanţi, la achiziţia echipamentelor şi produselor software din domeniul IT;

f) participă la elaborarea documentaţiilor necesare achiziţiei de produse din domeniul IT;

g) asigură asistenţa tehnică pentru personalul Academiei;

h) elaborează/actualizează documentaţia tehnică aferentă aplicaţiilor informatice dezvoltate.

Art. 105. - Compartimentul sisteme electronice antiefracţie şi supraveghere video are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură administrarea, configurarea, extinderea, modernizarea şi întreţinerea sistemelor antiefracţie din cadrul Academiei;

b) execută instalarea, repararea, configurarea, administrarea şi mentenanţa echipamentelor de supraveghere video din cadrul Academiei.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 106. - Rectorul Academiei, prorectorii, directorul general administrativ, directorul C.N.A.I., directorul Departamentului de studii doctorale, decanii facultăţilor, directorii de departamente, şefii de serviciu, birou şi compartiment sunt obligaţi să asigure prelucrarea conţinutului prezentului regulament cu întregul personal din subordine.

Art. 107. - Întregul personal al Academiei este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament în părţile ce-l priveşte.

Art. 108. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1*)

la regulament

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ACADEMIA DE POLIŢIE .Alexandru Ioan Cuza”

 

ORGANIGRAMA

Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”

 

 

ANEXA Nr.2*)

la regulament

 

 

DIAGRAMA DE RELAŢII

a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

 

 

ANEXA Nr. 3

Ia regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

 

Nesecret

Exemplar nr.

Nr.

din

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

2. Denumirea şi codul postului: rector sau comandant al Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” (rector)

3. Poziţia postului în statul de organizare: 1

4. Relaţii cu alte posturi:

a) ierarhice: se subordonează viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, şi are în subordine nemijlocită Colegiul Naţional de Afaceri Interne, Serviciul management resurse umane, Structura financiar, Secretariatul Academiei, Compartimentul juridic, Biroul control intern şi i se subordonează direct întregul personal al Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”;

b) funcţionale: coordonează în mod nemijlocit activitatea prorectorilor, directorului general administrativ, decanilor şi a şefilor celorlalte structuri, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare, emite dispoziţii sau ordine, în aplicarea prevederilor legale şi a ordinelor viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne;

c) de control: controlează activitatea tuturor structurilor din componenţa Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”;

d) de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) şi din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (M.E.C.S.), cu reprezentanţii altor instituţii de învăţământ superior, precum şi cu reprezentanţii celorlalte autorităţi şi instituţii publice, în scopul rezolvării atribuţiilor din domeniul de competenţă al Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, potrivit prevederilor legale şi ordinelor viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, şi ale ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice;

e) de reprezentare: reprezintă Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” în raporturile cu unităţile M.A.I., cu celelalte autorităţi şi instituţii publice din ţară şi din străinătate; angajează, în condiţiile legii, instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice; relaţionează activitatea formativă a poliţiştilor din Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” cu alte instituţii din ţările Uniunii Europene sau altele, cu care M.A.I. cooperează în domeniul de referinţă.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- asigură/conduce formarea iniţială şi continuă a studenţilor în specializările drept, ordine şi siguranţă publică, instalaţii pentru construcţii - pompieri, arhivistică şi administraţie publică pentru nevoile M.A.I., Ministerului Justiţiei sau ale altor beneficiari; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară în cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”; concepe, elaborează, aplică şi controlează măsurile prevăzute în planurile de muncă ale instituţiei, precum şi cele stabilite prin documente strategice;

- îndeplineşte atribuţiile stabilite prin reglementările din domeniul educaţiei naţionale şi cele specifice M.A.I.

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie/ofiţer militar/personal contractual

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: comisar şef de poliţie/colonel

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1. pregătire de bază: studii universitare de doctorat, cu diplomă de doctor în domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe sociale/ştiinţe inginereşti;

3.2. pregătire de specialitate; masterat sau curs postuniversitar în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei ori în domeniul management, cursuri în ţară sau în străinătate;

3.3. alte cunoştinţe: cunoştinţe generale în domeniul psihopedagogiei, managerial, de resurse umane, economic şi logistic;

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: gestionează informaţii clasificate din clasa “Secrete de stat”, nivelul “Strict secret1, şi este obligat să cunoască şi să respecte normele legale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;

3.5. limbi străine: o limbă de circulaţie internaţională, la nivel de cunoaştere de cel puţin bine pentru citit/scris/vorbit.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă/din care în M.A.I.: 10 ani vechime în M.A.I.;

4.2. vechime în specialitate: 7 ani vechime în funcţii didactice sau în legătură cu activitatea didactică;

4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani în funcţii de conducere în cadrul M.A.I.;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni;

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

- aptitudini de conducere (organizatorice, decizionale, de coordonare şi control) de analiză şi adaptare a normelor la specificul instituţiei;

- spirit de observaţie;

- o bună gândire analitică, conceptuală şi sintetică;

- abilităţi de bun negociator în susţinerea intereselor instituţiei;

- utilizarea computerului personal.

6. Atitudini necesare/comportament solicitat: capacitate de a lucra în echipă şi disponibilitate de a face faţă schimbărilor de situaţie

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: să facă faţă solicitărilor impuse în activitatea managerială şi cerinţelor necesare activităţii didactice la nivelul atestării

8. Trăsături psihice şi de personalitate: capacitate de a reprezenta Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” în toate situaţiile şi de a controla situaţia în momente dificile impuse de conflictele de conjunctură

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

2. Programul de lucru: zilnic 8 ore, iar când necesităţile manageriale o impun, prelungirea programului de lucru; execută serviciul de permanenţă în conformitate cu reglementările în vigoare.

3. Deplasări curente: în cadrul M.A.I. - Aparat central, Guvernului României, M.E.C.S., în funcţie de programul impus de activităţile de conducere a instituţiei şi colaborarea cu alte structuri specifice, aflate în programul de cooperare şi consultanţă, internă şi internaţională

4. Condiţii deosebite de muncă: expunerea la radiaţii electromagnetice, activitate în condiţii de stres

5. Riscuri implicate de post: suprasolicitare fizică şi psihică

6. Compensări: beneficiază de sporurile prevăzute de legislaţia din domeniu.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Sarcini şi îndatoriri:

a) exercită atribuţiile stabilite de Carta universitară şi legislaţia în domeniul educaţiei naţionale;

b) conduce activitatea academică a instituţiei împreună cu Consiliul de Administraţie şi Senatul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”;

c) conduce Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” folosind toate componentele manageriale impuse de normele juridice naţionale şi reglementările specifice M.A.I. şi M.E.C.S.;

d) coordonează, controlează şi îndrumă întreaga activitate a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, intervenind la nivelul structurilor componente pentru buna funcţionare;

e) îndeplineşte atribuţii specifice prevăzute de legislaţia din domeniul învăţământului:

- realizează managementul şi conducerea operativă a instituţiei pe baza contractului de management;

- încheie contractul de management cu Senatul universitar;

- propune spre aprobare Senatului universitar structura şi reglementările de funcţionare ale Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”;

- propune spre aprobare Senatului universitar proiectul de buget şi raportul privind execuţia bugetară;

- prezintă Senatului universitar, în luna aprilie a fiecărui an, raportul privind starea Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”;

- conduce Consiliul de administraţie.

f) exercită atribuţiile legale privind numirea, modificarea, suspendarea, încetarea, avansarea, recompensarea şi sancţionarea efectivelor Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, potrivit competenţelor stabilite de normele juridice ale M.A.I.;

g) aprobă documentele de planificare strategice (planul de muncă, programe, planificări etc.) sau/şi, după caz, le supune spre aprobare structurilor/persoanelor cu atribuţii în domeniu;

h) în calitate de ordonator terţiar de credite asigură respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul financiar;

i) supune spre avizare instituţiilor cu atribuţii în acest sens planurile de învăţământ academic şi postacademic, în funcţie de necesităţile şi cerinţele de pregătire şi perfecţionare a cadrelor M.A.I., în concordanţă cu politica de resurse umane specifică structurilor componente;

j) exercită atribuţiile în domeniu organizatoric şi al resurselor umane, cu respectarea prevederilor în domeniu;

k) coordonează activitatea de primire a reclamaţiilor/petiţiilor, precum şi cea de relaţii publice specifice problematicii din competenţă;

l) conduce activitatea de relaţii şi cooperare internaţională în domeniu, în conformitate cu interesele instituţiei/ministerului;

m) răspunde de raportarea periodică a tuturor indicatorilor specifici Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza” către structurile superioare ale M.A.I. sau alte organisme cu competenţă în domeniu;

n) coordonează întocmirea şi realizarea programelor de formare şi pregătire continuă a personalului din subordine;

o) asigură cu sprijinul MAI. resursele financiare şi logistice necesare desfăşurării în bune condiţii a atribuţiilor legale;

p) semnează corespondenţa Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza” cu unităţile M.A.I., alte autorităţi sau instituţii publice, persoane juridice sau fizice;

q) asigură aplicarea normelor privind securitatea şi sănătatea personalului unităţii în toate aspectele legate de procesul muncii;

r) asigură aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, de prevenire şi stingere a acestora, la nivelul spaţiilor şi bunurilor materiale administrate ale Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”;

s) asigură realizarea activităţilor de protecţie a mediului în spaţiile repartizate spre administrare;

t) asigură aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor specifice M.A.I., astfel:

- asigură organizarea activităţii structurii de securitate, respectiv a funcţionarului de securitate şi compartimentelor speciale pentru gestionarea informaţiilor clasificate, în condiţiile legii;

- solicită instituţiilor abilitate efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării certificatului de securitate şi autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru angajaţii proprii;

- notifică la Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS) eliberarea certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces pentru fiecare angajat care lucrează cu informaţii clasificate;

- aprobă listele cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat şi evidenţa deţinătorilor de certificate de securitate şi autorizaţii de acces şi le comunică la ORNISS şi la instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

- întocmeşte lista informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în nivelurile de secretizare şi o supune aprobării Guvernului, potrivit legii;

- stabileşte obiectivele, sectoarele şi locurile din zona de competenţă care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat şi le comunică Serviciului Român de Informaţii pentru a fi supuse spre aprobare Guvernului;

- solicită asistenţă de specialitate instituţiilor abilitate să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat;

- supune avizării instituţiilor abilitate programul propriu de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi asigură aplicarea acestuia;

- elaborează şi aplică măsurile procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a personalului care are acces la informaţii clasificate;

- Întocmeşte ghidul pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă în nivelurile de secretizare a informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea, şi îl prezintă, spre aprobare, împuterniciţilor şi funcţionarilor superiori abilitaţi prin lege să atribuie nivelurile de secretizare;

- asigură aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare;

- comunică instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor, lista funcţiilor din subordine care necesită acces la informaţii secrete de stat;

- la încheierea contractelor individuale de muncă, a contractelor de colaborare sau a convenţiilor de orice natură precizează obligaţiile ce revin părţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate în interiorul şi în afară Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, în timpul programului şi după terminarea acestuia, precum şi la încetarea activităţii în instituţie;

- asigură includerea personalului structurii/funcţionarului de securitate în sistemul permanent de pregătire şi perfecţionare, conform prezentelor standarde;

- aprobă normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia şi controlează modul de respectare în cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”;

- asigură fondurile necesare pentru implementarea măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform legii;

- analizează, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin semestrial, modul în care structura/funcţionarul de securitate şi personalul autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate;

- asigură inventarierea anuală a documentelor clasificate şi, pe baza acesteia, dispune măsuri în consecinţă, conform legii;

- sesizează instituţiile prevăzute la art. 25 din Legea nr. 182/2002, cu modificările şi completările ulterioare, conform competenţelor, în legătură cu incidentele de securitate şi riscurile la adresa informaţiilor secrete de stat;

- dispune efectuarea de cercetări şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate;

u) asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, potrivit legii;

v) defineşte, proiectează, implementează şi perfecţionează sistemul de control intern/managerial la nivelul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” şi întocmeşte raportul asupra sistemului de control intern/managerial pe care îl transmite odată cu situaţia financiară anuală şi îl prezintă organului ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, în cadrul termenului prevăzut de lege.

Responsabilităţi:

- de planificare: în raport cu programul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” raportat la planul de activităţi al M.A.I., normele juridice interioare şi necesităţile manageriale;

- de raportare: conform reglementărilor privind activitatea în unităţile M.A.I. şi dispoziţiilor viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne;

- de lucru cu publicul: conform programului de audienţe;

- de luare a deciziilor: în conformitate cu activitatea de conducere a structurilor subordonate impuse de autonomia universitară şi normele de competenţă;

- accesul la informaţii: are acces la informaţii clasificate abilitate de funcţia deţinută.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor postului pe care îl ocupă.

2 Indicatori calitativi: asigură managementul performant prin luarea deciziilor cu operativitate, gestionează judicios resursele umane şi materiale alocate, conform prevederilor legale, cerinţelor postului şi ordinelor viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne;

3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru, alocă timp cu prioritate pentru coordonarea activităţilor de învăţământ, conducere şi control al activităţilor desfăşurate de structurile Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”.

5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor, dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor, stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile întreprinse.

6. Mod de realizare: individual şi în echipă, conduce prin exemplul personal, îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii, deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.

 

Viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

Semnătura ………………………….

Data …………………….

 

Titularul postului:

Rectorul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,

Semnătura ………………………….

Data …………………….

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

 

Nesecret

Exemplar nr.

Nr.

din

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

2. Denumirea şi codul postului: prorector sau locţiitor al comandantului Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” (prorector)

3. Poziţia postului în statul de organizare: 2

4. Relaţii cu alte posturi:

a) relaţii ierarhice: se subordonează rectorului şi are în subordine nemijlocită Facultatea de Arhivistică, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Poliţie, Departamentul de Studii Doctorale, Serviciul asigurarea calităţii învăţământului şi metodologii şi Centrul de învăţământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă.

b) funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor subordonate;

c) de control: controlează din punct de vedere managerial intern activitatea structurilor subordonate;

d) de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul ministerului şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul rezolvării atribuţiilor din domeniul de competenţă al Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, potrivit prevederilor legale şi ordinelor viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne;

e) de reprezentare; reprezintă Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” în raporturile cu unităţile Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi sau instituţii publice din ţară şi din străinătate, pe baza mandatului de reprezentare.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- coordonează activităţile pe linie de învăţământ în cadrul facultăţilor Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, elaborarea/implementarea politicilor în domeniul asigurării şi evaluării calităţii educaţiei, asigurarea standardelor de calitate prevăzute de reglementările legale în vigoare, elaborarea metodologiilor cu privire la diferitele segmente ale învăţământului universitar, precum şi activităţile specifice structurilor subordonate.

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie/ofiţer militar/personal contractual

2. Gradul profesional/gradul militar necesar ocupantului postului: cel puţin comisar şef de poliţie/colonel

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1. pregătire de bază: studii universitare de doctorat, cu diplomă de doctor în domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe sociale/ştiinţe inginereşti;

3.2. pregătire de specialitate: masterat sau curs postuniversitar în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei ori în domeniul management, cursuri în ţară sau în străinătate;

3.3. alte cunoştinţe: cunoştinţe generale în domeniul psihopedagogiei, managerial, de resurse umane, economic şi logistic;

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: gestionează informaţii clasificate din clasa “secrete de stat”, nivelul “strict secret”, şi este obligat să cunoască şi să respecte normele legale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;

3.5. limbi străine: o limbă de circulaţie internaţională, la nivel de cunoaştere de cel puţin bine pentru citit/scris/vorbit.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă/din care în M.A.I.: 10 ani în structuri M.A.I.;

4.2. vechime în specialitate: 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare îndeplinirii funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de conducere: 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.

4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

- aptitudini de conducere (organizatorice, decizionale, de coordonare şi control), de planificare şi previziune;

- spirit de observaţie;

- o bună gândire analitică, conceptuală şi sintetică;

- abilităţi de bun negociator în susţinerea intereselor instituţiei;

- utilizarea computerului personal.

6. Aptitudini necesare/comportament solicitat:

- capacitate de a lucra în echipă şi disponibilităţi de a face faţă schimbărilor de situaţii;

- comportament etic.

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice:

- apt medical.

8. Trăsături psihice şi de personalitate:

- capacitate de a reprezenta Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” în toate situaţiile, conform mandatului încredinţat de rector, şi de a controla situaţia în momentele dificile pentru structurile aflate în competenţă.

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”

2. Program de lucru: zilnic 8 ore, iar când necesităţile manageriale o impun, prelungirea programului de lucru; execută serviciul de permanenţă în conformitate cu reglementările în vigoare

3. Deplasări curente: deplasări la M.A.I., instituţii de învăţământ superior similare, instituţii specifice implicate în programul de formare

4. Condiţii deosebite de muncă: expunerea la radiaţii electromagnetice, activitate în condiţii de stres

5. Riscuri implicate de post: suprasolicitare fizică şi psihică

6. Compensări: beneficiază de sporurile prevăzute de legislaţia din domeniu

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului:

Sarcini şi îndatoriri:

a) exercită atribuţiile delegate de rectorul Academiei de Poliţie .Alexandru Ioan Cuza”;

b) răspunde de conducerea, controlul şi îndrumarea întregii activităţi a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” în absenţa rectorului;

c) împreună cu rectorul pune în aplicare şi îndeplineşte prevederile contractului de management şi ale celui instituţional;

d) coordonează activitatea structurilor Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” potrivit competenţei funcţionale stabilite de reglementările interne;

e) participă, în calitate de membru, la şedinţele Consiliului de administraţie şi, în calitate de invitat, la şedinţele Senatului universitar al Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”;

f) reprezintă Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” în limitele şi condiţiile mandatului încredinţat;

g) asigură relaţionarea Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” cu instituţii de învăţământ superior şi cu structuri din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în limitele mandatului încredinţat;

h) conduce activitatea academică a instituţiei, în cazul delegării de competenţă sau absenţei rectorului;

i) conduce structurile subordonate, intervenind pentru eficientizarea activităţii acestora;

j) coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică, activităţile didactice şi nedidactice, în vederea adaptării planurilor de învăţământ, programelor analitice şi modalităţilor de transmitere a cunoştinţelor la cerinţele impuse de transformările ce au loc în structura instituţiilor beneficiare, a procesului formativ ce face obiectul activităţii Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”;

k) în calitate de înlocuitor al ordonatorului terţiar de credite aprobă toate actele privind folosirea resurselor financiare date în competenţă;

l) răspunde de aplicarea permanentă şi în întregime a legislaţiei ce reglementează activitatea Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, în părţile ce privesc competenta sa;

m) îl informează pe rector despre toate problemele specifice activităţii structurilor din subordine şi ale celor pe linie de muncă;

n) pune la dispoziţia organelor şi comisiilor de cercetare datele şi personalul necesar în vederea soluţionării anumitor situaţii, în absenţa rectorului, potrivit normelor juridice în domeniu;

o) repartizează către compartimente, spre rezolvare, lucrările din corespondenţa proprie, adresate instituţiei, şi răspunde de respectarea termenelor şi legalitatea răspunsurilor;

p) coordonează aplicarea normelor privind sistemului de control intern managerial;

q) asigură aplicarea normelor privind deontologia profesională;

r) după caz, preia atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, în condiţiile legii, în cazul revocării din funcţie a rectorului, până la confirmarea unui nou rector de către ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

Responsabilităţi:

- de planificare: în raport cu programul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, normele juridice interne şi necesităţile manageriale;

- de raportare: conform reglementărilor privind activitatea de învăţământ şi dispoziţiilor rectorului;

- de lucru cu publicul: conform programului de audienţe;

- de luare a deciziilor: în conformitate cu activitatea de conducere a structurilor subordonate impuse de autonomia universitară şi normele de competenţă;

- accesul la informaţii: are acces la informaţii clasificate abilitate de funcţia deţinută şt normele specifice în domeniu.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor ce revin structurilor subordonate şi postului pe care îl ocupă.

2. Indicatori calitativi: asigură managementul performant prin luarea deciziilor cu operativitate, gestionează judicios resursele umane şi materiale alocate, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, ordinelor şi instrucţiunilor viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne.

3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, conducere şi control al activităţilor desfăşurate de structurile pe care le conduce.

5 Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor, dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor, stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile întreprinse.

6. Mod de realizare: individual şi în echipă, conduce prin exemplul personal, îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii, deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.

 

Rectorul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

Semnătura ………………………….

Data …………………….

 

Titularul postului:

Prorector

sau

locţiitor ai Comandantului Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza” (prorector),

Semnătura ………………………….

Data …………………….

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

 

Nesecret

Exemplar nr.

Nr.

din

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

2. Denumirea postului: prorector sau locţiitor al comandantului Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” (prorector);

3. Poziţia postului în statul de organizare: 3

4. Relaţii cu alte posturi:

a) relaţii ierarhice: se subordonează rectorului şi are în subordine nemijlocită Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Pompieri, Serviciul evidenţă, cercetare ştiinţifică, aplicare şi monitorizare proiecte, Centrul informare, documentare şi editură, Biroul management operaţional, Biroul relaţii publice şi cooperare interuniversitară şi Structura de securitate/ Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (CSTIC);

b) funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor subordonate;

c) de control: controlează din punct de vedere managerial intern activitatea structurilor subordonate;

d) de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul ministerului şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul rezolvării atribuţiilor din domeniul de competenţă al Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, potrivit prevederilor legale şi ordinelor viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne;

e) de reprezentare: reprezintă Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” în raporturile cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi sau instituţii publice din ţară şi din străinătate, pe baza mandatului de reprezentare.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- coordonează activităţile de cercetare ştiinţifică, cooperare interuniversitară în cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, precum şi activităţile specifice structurilor subordonate.

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie/ofiţer militar/personal contractual

2. Gradul profesional/gradul militar necesar ocupantului postului: cel puţin comisar şef de poliţie/colonel.

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1. pregătire de bază: studii universitare de doctorat, cu diplomă de doctor în domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe sociale/ştiinţe inginereşti;

3.2. pregătire de specialitate: masterat sau curs postuniversitar în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management, cursuri în ţară sau străinătate;

3.3. alte cunoştinţe: cunoştinţe generale în domeniul psihopedagogiei, managerial, de resurse umane, economic şi logistic;

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:

gestionează informaţii clasificate din clasa “secrete de stat”, nivelul “strict secret”, şi este obligat să cunoască şi să respecte normele legale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;

3.5. limbi străine: o limbă de circulaţie internaţională, la nivel de cunoaştere de cel puţin bine pentru citit/scris/vorbit.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă/din care în M.A.I.: 10 ani în structuri M.A.I.;

4.2. vechime în specialitate: 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare îndeplinirii funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de conducere: 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

- aptitudini de conducere (organizatorice, decizionale, de coordonare şi control), de planificare şi previziune;

- spirit de observaţie;

- o bună gândire analitică, conceptuală şi sintetică;

- abilităţi de bun negociator în susţinerea intereselor instituţiei;

- utilizarea computerului personal.

6 Atitudini necesare/comportament solicitat:

- capacitate de a lucra în echipă şi disponibilităţi de a face faţă schimbărilor de situaţii;

- comportament etic.

7 Parametri privind starea sănătăţii somatice:

- apt medical.

8. Trăsături psihice şi de personalitate:

- capacitate de a reprezenta Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” în toate situaţiile, conform mandatului încredinţat de rector, şi de a controla situaţia în momentele dificile, pentru structurile aflate în competenţă.

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

2. Program de lucru: zilnic 8 ore, iar când necesităţile manageriale o impun, prelungirea programului de lucru; execută serviciul de permanenţă în conformitate cu reglementările în vigoare.

3. Deplasări curente: deplasări la M.A.I., instituţii de învăţământ superior similare, instituţii specifice implicate în programul de formare

4. Condiţii deosebite de muncă: expunerea la radiaţii electromagnetice, activitate în condiţii de stres

5. Riscuri implicate de post: suprasolicitare fizică şi psihică

6. Compensări: beneficiază de sporurile prevăzute de legislaţia din domeniu

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Sarcini şi îndatoriri:

a) exercită atribuţiile delegate de rectorul Academiei de Poliţie .Alexandru Ioan Cuza”;

b) împreună cu rectorul pune în aplicare şi îndeplineşte prevederile contractului de management şi ale celui instituţional;

c) coordonează activitatea structurilor Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” potrivit competenţei funcţionale stabilite de reglementările interne;

d) participă, în calitate de membru, la şedinţele Consiliului de administraţie şi ca invitat la şedinţele Senatului universitar al Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”;

e) reprezintă Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” în limitele şi condiţiile mandatului încredinţat;

f) conduce activitatea academică a instituţiei, în cazul delegării de competenţă;

g) coordonează activitatea Comisiei de etică universitară a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”;

h) asigură relaţionarea Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” cu instituţii de învăţământ superior şi cu structuri din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în limitele mandatului încredinţat;

i) întreprinde toate măsurile pentru rezolvarea problemelor structurilor subordonate şi personalului acestora, în limita mandatului încredinţat, folosind diligenţele manageriale şi prerogativele funcţiei;

j) răspunde de aplicarea permanentă şi în întregime a legislaţiei ce reglementează activitatea Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, în părţile ce privesc competenţa sa;

k) îl informează pe rector despre toate problemele specifice activităţii structurilor din subordine;

l) repartizează către compartimente, spre rezolvare, lucrările din corespondenţa proprie, adresate instituţiei, şi răspunde de respectarea termenelor şi legalitatea răspunsurilor;

m) asigură aplicarea normelor privind deontologia profesională;

n) răspunde de aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, îndeplineşte funcţia de şef al structurii de securitate şi exercită atribuţiile specifice astfel:

- coordonează redactarea normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate şi le supune aprobării conducerii Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, potrivit legii;

- coordonează şi actualizează întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

- asigura relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

- consiliază conducerea Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

- informează conducerea Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

- acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

- organizează şi conduce activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

- asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

- verifică actualizarea permanentă a evidenţei certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;

- verifică întocmirea şi actualizarea listelor informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, pe clase şi niveluri de secretizare;

- prezintă rectorului Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;

- efectuează, cu aprobarea conducerii Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

- este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare;

- pune la dispoziţia şefului CSTIC lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”;

- monitorizează echipamentele care intră/ies/din zonele de securitate;

- exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;

o) răspunde de respectarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, potrivit legii;

p) după caz, preia atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, în condiţiile legii, în cazul revocării din funcţie a rectorului, până la confirmarea unui nou rector de către ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

Responsabilităţi:

- de planificare: în raport cu programul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, normele juridice interne şi necesităţile manageriale;

- de raportare: conform reglementărilor privind activitatea în unităţile M.A.I, şi dispoziţiilor rectorului;

- de lucru cu publicul: conform programului de audienţe;

- de luare a deciziilor: în conformitate cu activitatea de conducere a structurilor subordonate impuse de autonomia universitară şi normele de competenţă;

- accesul la informaţii: are acces la informaţii clasificate abilitate de funcţia deţinută şi normele specifice în domeniu.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor ce revin structurilor subordonate şi postului pe care îl ocupă.

2. Indicatori calitativi: asigură managementul performant prin luarea deciziilor cu operativitate, gestionează judicios resursele umane şi materiale alocate, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, ordinelor şi instrucţiunilor viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne.

3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, conducere şi control al activităţilor desfăşurate de structurile pe care le conduce.

5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul subordonat în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor, dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor, stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile întreprinse.

6. Mod de realizare: individual şi în echipă, conduce prin exemplul personal, îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii, deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.

 

Rectorul Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza”

Semnătura ………………………….

Data …………………….

Avizat.

Secretar de stat al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă,

Semnătura ………………………….

Data …………………….

Titularul postului:

Prorector

sau

locţiitor al comandantului Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” (prorector)

Semnătura ………………………….

Data …………………….

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

 

Nesecret

Exemplar nr.

Nr.

din

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

2. Denumirea postului: director general administrativ

3. Poziţia postului din statul de organizare: 4

4. Relaţii cu alte posturi:

a) relaţii ierarhice: se subordonează rectorului şi are în subordine nemijlocită Serviciul logistic, Biroul achiziţii şi Biroul comunicaţii şi informatică;

b) funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor subordonate;

c) de control: controlează din punct de vedere managerial intern activitatea structurilor subordonate;

d) de colaborare: colaborează cu rectorul, prorectorii, decanii facultăţilor, şefii serviciilor şi birourilor din structura Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”;

e) de reprezentare: reprezintă Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” în relaţiile pe linie administrativă cu inspectoratele generale şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) (în special cu Direcţia generală logistică), cu instituţiile civile cu capital de stat sau privat producătoare de bunuri şi servicii din resortul logisticii.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- coordonează activitatea Serviciului logistic al Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Biroului achiziţii şi Biroului comunicaţii şi informatică

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie.

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin subcomisar de poliţie.

3. Pregătire:

3.1. pregătire de bază: studii universitare de licenţă în domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe sociale/ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţe, ştiinţe juridice/ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică/inginerie civilă/ştiinţe economice;

3.2. pregătire de specialitate: masterat sau curs postuniversitar în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;

3.3. alte cunoştinţe: cunoştinţe generale în domeniul psihopedagogiei, managerial, de resurse umane, economic şi logistic;

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: avizul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă pentru acces la informaţii clasificate din clasa “Secrete de stat*, nivelul “Strict secret”, şi este obligat să cunoască şi să respecte normele legale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;

3.5. limbi străine: o limbă de circulaţie internaţională, la nivel de cunoaştere de cel puţin bine pentru citit/scris/vorbit.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă/din care în M.A.I.: 7 ani în structuri M.A.I.;

4.2. vechime în specialitate: 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare îndeplinirii funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de conducere: 3 ani în funcţii de conducere în unităţi MAI.;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

- aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de conducere, coordonare, control, planificare şi anticipare);

- o bună cultură generală, cunoaşterea sistemului logistic, capacitate de a lucra în program prelungit şt condiţii de stres, capacitatea de a motiva şi mobiliza personalul din subordine;

- spirit de observaţie, gândire analitică şi conceptuală;

- abilităţi de bun negociator în susţinerea intereselor instituţiei;

- abilităţi în utilizarea calculatorului.

6. Aptitudini necesare/comportament solicitat: spirit de iniţiativă, capacitatea de a lucra în echipă, receptivitate faţă de nou, disponibilitate la schimbare, conduită morală şi comportamentală ireproşabilă în toate împrejurările, flexibilitate în gândire, spirit de disciplină, de răspundere, încredere în sine, fermitate, perseverenţa, imparţialitate

7. Vârsta:

8. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru funcţii de conducere

9. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţii de conducere, caracter puternic, stabil, echilibrat, capacitate de investigaţie şi vocaţie pentru munca cu oamenii.

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza”

2. Program de lucru: zilnic 8 ore, iar când necesităţile manageriale o impun, prelungirea programului de lucru; execută serviciul de permanenţă în conformitate cu prevederile legale

3. Deplasări curente: deplasări la M.A.I., Direcţia generală logistică, instituţii de învăţământ superior similare, instituţii specifice implicate în programul de formare

4. Condiţii deosebite de muncă: expunerea la radiaţii electromagnetice, activitate în condiţii de stres

5. Riscuri implicate de post: suprasolicitare fizică şi psihică

6. Compensări: beneficiază de sporurile prevăzute de legislaţia din domeniu.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Sarcini şi îndatoriri:

a) răspunde de conducerea, controlul şi îndrumarea întregii activităţi din Serviciul logistic, Biroul achiziţii şi Biroul comunicaţii şi informatică;

b) organizează activitatea curentă şi de perspectivă a personalului din subordine, stabilind atribuţii şi sarcini concrete, repartizate echilibrat pe servicii, birouri şi compartimente, în raport cu structura de organizare şi nevoile muncii din Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza”;

c) conduce şi urmăreşte întocmirea planurilor de muncă la nivelul structurilor subordonate;

d) organizează şi desfăşoară bilanţuri, controale, analize, şedinţe de instruire şi pregătire a personalului din subordine;

e) organizează anual, prin dispoziţie zilnică a rectorului Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, îndrumă şi sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii de specialitate a personalului subordonat şi prezintă, anual, raport privind desfăşurarea acţiunii şi rezultatele obţinute;

f) participă în calitate de membru la şedinţele Consiliului de administraţie;

g) sprijină îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Planul managerial al rectorului;

h) coordonează activităţile specifice vieţii studenţeşti din campusul universitar (cazare, hrană, echipare, programe educative);

i) răspunde de modul de întocmire a planurilor de aprovizionare tehnico-materială, cu materialele de resort necesare bunei desfăşurări a activităţii în Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”;

j) conduce activitatea de modernizare şi dezvoltare a bazei tehnico-materiale şi coordonează activitatea de dotare, invenţii, inovaţii din domeniile tehnic, intendenţă, cazarmare, comunicaţii şi informatică;

k) organizează şi controlează modul în care este instruit personalul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” privind exploatarea şi întreţinerea mijloacelor tehnice din dotare;

l) se preocupă permanent de implementarea în sistemul informatic a datelor şi informaţiilor din compartimentele de logistică, de funcţionarea şi exploatarea corespunzătoare a tehnicii de calcul din Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”;

m) organizează, îndrumă, sprijină şi controlează legalitatea funcţionării mijloacelor tehnice din Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” şi modul de efectuare a inventarierilor (lunar, anual) în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

n) urmăreşte modul de întocmire la termene (începutul fiecărui an) a dispoziţiilor zilnice pentru activităţile specifice sectorului logistic;

o) urmăreşte aplicarea corectă a normelor de consum specifice compartimentelor din subordine şi a dispoziţiilor tehnice emise de Direcţia generală logistică;

p) îndrumă şi asigură buna funcţionare a popotei şi bufetelor din Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza”;

q) coordonează activitatea de întocmire a documentelor tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii curente şi capitale la construcţii, instalaţii, mobilier şi utilaje, executarea lucrărilor la termene, recepţionarea şi darea în folosinţă a construcţiilor şi instalaţiilor;

r) răspunde de realizările fizice şi valorice privind programele de executare a lucrărilor de investiţii, reparaţii şi a consumurilor privind utilităţile;

s) răspunde de gospodărirea judicioasă a combustibililor, energiei electrice şi apei;

t) răspunde de activitatea de gospodărie din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”;

u) urmăreşte şi contribuie, din punct de vedere tehnic, la încheierea contractelor economice şi răspunde de respectarea şi derularea acestora în părţile ce privesc compartimentele din sectorul logistic;

v) participă ca invitat permanent la şedinţele Senatului Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”;

w) ordonă măsuri, păstrează confidenţialitatea datelor şi problemelor din sectorul logistic;

x) se preocupă permanent de realizarea eficientă, legală, de calitate şi la termen a lucrărilor ordonate, de respectarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului, pentru structurile subordonate; după caz, prezintă propuneri pentru îmbunătăţirea organizării activităţii;

y) organizează şi conduce activitatea de apreciere (evaluare) a cadrelor din subordine, întocmeşte aprecierile de serviciu pentru personalul din subordine, conform termenelor ordonate;

z) avizează Programul anual de aprovizionare tehnico-materială şi urmăreşte derularea acestuia;

aa) participă la managementul strategic al Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”;

bb) colaborează cu prorectorii, decanii facultăţilor, directorul Departamentului de studii doctorale, directorul Colegiului Naţional de Afaceri Interne, secretarul şef al Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Compartimentul juridic şi celelalte structuri-suport în probleme privind activitatea Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”;

cc) avizează programele multianuale de înzestrare pentru comunicaţii şi informatică, listele de investiţii pentru comunicaţii şi informatică, programul logistic anual;

dd) asigură aplicarea normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă a personalului Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” în toate aspectele legate de procesul muncii;

ee) în baza Strategiei naţionale anticorupţie, asigură implementarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”;

ff) coordonează şi avizează măsurile de apărare împotriva incendiilor, de prevenire şi stingere a acestora şi, împreună cu ofiţerul desemnat pe această linie, stabileşte riscurile identificate.

Responsabilităţi:

- de planificare: în raport cu programul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, raportat la planul de activităţi al M.A.I., normele juridice interioare şi necesităţile manageriale;

- de raportare: conform reglementărilor privind activitatea în unităţile M.A.I. şi dispoziţiilor rectorului;

- de lucru cu publicul: conform programului de audienţe;

- de luare a deciziilor: în conformitate cu activitatea de conducere a structurilor subordonate impuse de autonomia universitară şi normele de competenţă;

- accesul la informaţii: are acces la informaţii clasificate abilitate de funcţia deţinută.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor ce revin structurilor subordonate şi postului pe care îl ocupă.

2. Indicatori calitativi: asigură managementul performant prin luarea deciziilor cu operativitate, gestionează judicios resursele umane şi materiale alocate, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor.

3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare managerială, conducere şi control al activităţilor desfăşurate de structurile pe care le conduce.

5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul subordonat în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor, dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor, stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile întreprinse.

6. Mod de realizare: individual şi în echipă, conduce prin exemplul personal, îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii, deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.

 

Rectorul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”,

Semnătura ………………………….

Data …………………….

 

Titularul postului:

Director general administrativ,

Semnătura ………………………….

Data …………………….

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - “ISPIF” Bucureşti din coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei buget naţional nr. 114.521 din 13 iulie 2015,

luând în considerare prevederile art. 24 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 944/2006 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - “ISPIF” Bucureşti,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - “ISPIF” Bucureşti din coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - “ISPIF” Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţa aprobaţi.

Art. 3. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - “ISPIF” Bucureşti din coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

George Turtoi,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 august 2015.

Nr. 1.846.

 

ANEXĂ

 

            MINISTERUL AGRICULTURII şi DEZVOLTĂRII RURALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. – „ISPIF” Bucureşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

- lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2015

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

9961

1.VENITURI DIN EXPLOATARE totale din care:

02

9960

a)Venituri din activitatea de baza*)

03

5666

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

270

c) Alte venituri din exploatare

05

4024

2. VENITURI FINANCIARE

06

1

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

9939

1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea:

09

9935

a) Bunuri şi servicii

10

3272

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

4270

- cheltuieli cu salariile din care:

12

3476

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

68

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

68

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

549

- contribuţii de asigurări de somai

16

17

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

181

- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli profesionale

18

9

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

29

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

9

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

0

- tichete de masa

23

0

- deplasări, detaşări

24

0

c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

102

d) Cheltuieli de protocol

26

8

e) Cheltuieli de reclama şi publicitate

27

6

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute de art.21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

0

h) Alte cheltuieli

30

2277

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

4

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

4

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

III. REZULTAT BRUT - (profit / pierdere)

35

22

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

4

V. REZULTATUL NET

37

18

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

18

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

0

a) pentru cointeresarea personalului

40

 

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

 

VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

102

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

102

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

102

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

102

2. Rambursări de rate aferente creditelor pt. investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

55

9961

2, Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.Q8)

56

9939

3. Rezultate (+/-)(rd.55-rd.56)

57

22

4. Număr mediu de personal, total instituit, din care:

58

155

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

105

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoana/luna

60

1807

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoana/luna

61

2700

7. Rentabilitatea (rd.57 / rd.56*100)

62

0,22

8-Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd,01/rd.58)

63

64,20

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100 capital propriu

64

 

10. Plaţi restante

65

39899

11. Creanţe de încasat

66

5800

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 4.789 din 11 decembrie 2014, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal si a Sentinţei civile nr. 5.570 din 5 octombrie 2012, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 2.447/2/2012

 

Având în vedere Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RGII/7.878 din 30 septembrie 2015,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 289/2014 privind numirea domnului Leonard Artur Horvath în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Decizia civilă nr. 4.789 din 11 decembrie 2014, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi Sentinţa civilă nr. 5.570 din 5 octombrie 2012, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 2.447/2/2012.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Leonard Artur Horvath

 

Bucureşti, 30 septembrie 2015.

Nr. 97.

 

ROMANIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DECIZIA Nr. 4.789

Şedinţa publică de la 11 decembrie 2014

 

Dosar nr. 2.447/2/2012

 

Preşedinte: Niculae Măniguţiu – judecător

Carmen Sîrbu - judecător

Carmen Frumuşelu - judecător

Anca Marţ - magistrat-asistent

 

La data de 13 noiembrie 2014 s-a luat în examinare recursul declarat de Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX împotriva Sentinţei civile nr. 5.570 din 5 octombrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII l-a contencios administrativ şi fiscal.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la data de 13 noiembrie 2014, iar pronunţarea deciziei a fost amânată la data de 20 noiembrie 2014, la data de 27 noiembrie 2014, la data de 4 decembrie 2014 şi, ulterior, la data de 11 decembrie 2014.

ÎNALTA CURTE

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

I. Hotărârea primei instanţe

Prin Sentinţa civilă nr. 5.570 din 5 octombrie 2012, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII l-a contencios administrativ şi fiscal a admis în parte cererea formulată de reclamantul Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM, în contradictoriu cu pârâţii Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) şi Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi Aralex, a anulat Decizia ORDA nr. 305 din 29 decembrie 2011 şi actele subsecvente ei, a respins capătul de cerere privind despăgubirile, ca nefondat, şi a obligat intimata ORDA să plătească patentei suma de 38,30 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că Decizia ORDA nr. 305 din 29 decembrie 2011, luată după controalele efectuate, în baza Referatului Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG 11/15588 din 29 decembrie 2011, are un caracter mixt, indirect sancţionator şi de protecţie a intereselor artiştilor interpreţi sau executanţi.

Curtea de apel a constatat că nu există o decizie ORDA definitivă, de intrare în legalitate, deci sancţiunea impusă de decizia atacată nu se justifică legal, dacă scopul deciziei a fost confiscarea colectării de la CREDIDAM şi acordarea sa către ARAIEX. Deci decizia nu se justifică legal din punct de vedere al dreptului de colectare prevăzut de Legea nr. 8/1996.

Pe de altă parte, din punct de vedere al dreptului concurenţei, petenta recunoaşte în acţiune că există o piaţă şi există o concurenţă: “decizia a fost emisă cu scopul vădit de a prejudicia artiştii reprezentaţi de CREDIDAM şi de a-i determina să plece la concurenţă...” (fila 13 dosar, voi. I, petitul cererii).

Curtea a constatat că temeiurile acţiunii sunt mixte: bazate pe Legea nr. 8/1996 şi argumente care provin din domeniul concurenţei.

Din punct de vedere factual, în speţă rezultă elementele unei pieţe: piaţa drepturilor patrimoniale ale artiştilor interpreţi şi executanţi, în urma gestiunii colective obţinându-se un comision de către organismul de colectare: comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectivă, pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a acestuia, prevăzute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectivă care este colector unic, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. c) şi alin. (4), nu poate fi mai mare de 15% din sumele colectate anual [art. 134 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 8/1996].

Iar această piaţă, în care prestatorul este organismul de gestiune colectivă, respectiv colectorul unic, iar beneficiarii sunt artiştii, respectiv organismele de gestiune colectivă, nu ar fi o piaţă concurenţială perfectă, dacă s-ar permite un monopol al colectorului unic.

Pe de altă parte, art. 133 alin. 3 şi 4 fac referire expresă la “colectorul unic”, ce se desemnează de ORDA, pe baza reprezentativităţii.

Devine clar, a reţinut judecătorul fondului, că legea permite o activitate de monopol a colectorului unic, în prezent CREDIDAM. Deci aceste consideraţiuni ale instanţei de ordin economic privind piaţa concurenţială sunt înlăturate prin lege, care a apreciat că este în interesul artiştilor interpreţi acest monopol de colectare.

Pentru Curte a rezultat că legitimitatea colectorului unic se bazează pe două condiţii cumulative, prevăzute de Legea nr. 8/1996, respectiv: 1. o condiţie pozitivă, de reprezentativitate (art. 133 alin. 3), fiind evident şi necontestat că în acest moment CREDIDAM deţine mai mulţi membri şi are reprezentativitatea legală (ARAIEX nu îndeplineşte această condiţie); 2. o condiţie negativă: inexistenţa unui comportament al colectorului unic de încălcare a unei decizii definitive a ORDA de intrare în legalitate (art. 138/3 din Legea nr. 8/1996).

Decizia atacată de numire a unui alt colector unic (ARAIEX) este fundamentată pe ideea neîndeplinirii condiţiei negative de către primul colector unic (CREDIDAM), dar Curtea a constatat că în prezent nu există decizii definitive ale ORDA de intrare în legalitate, emise pentru CREDIDAM şi urmate de un comportament al CREDIDAM de nerespectare a lor (art. 138/3 din lege).

Din interpretare rezultă că decizia atacată nu are temei legal, deoarece colectorul unic CREDIDAM îndeplinea, la data emiterii deciziei, toate condiţiile legale pentru a exista, iar ARAIEX nu avea reprezentativitate pentru a fi numit colector unic.

Cu privire la prejudiciul invocat, Curtea a constatat că petenta invocă “desemnarea în mod abuziv a unui alt colector pentru sursa ambiental” (fila 18) ca temei al acţiunii sale, cu intenţia procesuală a stabilirii răspunderii ORDA.

Cu privire la existenţa unui act ilicit (ilegal), emiterea Deciziei ORDA nr. 305 din 29 decembrie 2011 a fost analizată, iar Curtea a tras concluzia că este ilegală, potrivit considerentelor de mai sus. Deci există un act ilegal.

Cu privire la prejudiciu, petenta a arătat că în luna ianuarie

2012 (perioada dintre emiterea deciziei şi suspendarea deciziei) nu a colectat remuneraţii, deci atât drepturile beneficiarilor artişti şi interpreţi, cât şi comisionul său nu au putut fi încasate. Deşi este cert ca prejudiciul a existat, Curtea nu a putut identifica exact cuantumul său lichid din câteva motive: 1. expertiza extrajudiciară expediază sumar calculul sumei principale de 231.300 lei, raportându-se la corespondenţa CREDIDAM cu utilizatorii, precizând totuşi că nu toţi utilizatorii au confirmat sumele achitate către organismul de gestiune colectivă ARAIEX (fila 475), deci nu s-a putut stabili ce repertoriu s-a suprapus între bazele de date ale colectorilor CREDIDAM şi ARAIEX;

2. calculul cotei de administrare ce revenea CREDIDAM se face de expertul extrajudiciar în baza unui “draft” de protocol dintre ARAIEX şi CREDIDAM (fila 476), dar expertul omite să precizeze că “draftul” nu are o forţă juridică obligatorie”, ci demonstrează doar negocierile dintre ARAIEX şi CREDIDAM pe tema comisionului, în cadrul plafonului cumulat legal de 15%;

3. penalităţile de întârziere sunt accesorii şi viciile lor se moştenesc din eroarea de calcul al principalului; 4. cu privire la facturile prescrise în perioada 4 ianuarie 2012-25 ianuarie 2012 nu a rezultat de ce CREDIDAM a stat în pasivitate de-a lungul termenului de prescripţie; 5, cu privire la cheltuielile operaţionale ale CREDIDAM (chirii, servicii necesare colectării, întreţinere sediu departament ambiental), Curtea a apreciat că aceste cheltuieli sunt costuri operaţionale ale “afacerii” pe care aceasta le-ar fi suportat oricum, fără legătură directă cu actul atacat.

Cu privire la legătura de cauzalitate, aceasta se subsumează obiecţiunilor de la capitolul prejudiciu.

Cu privire la culpă, Curtea a apreciat că era necesară demonstrarea unei culpe grave a autorităţii de tutelă/supraveghere faţă de persoana juridică supravegheată, nu doar o culpă simplă. Nu se poate stabili o răspundere patrimonială a unei autorităţi de control şi supraveghere cum este ORDA în raport cu entitatea controlată decât pe baza unei culpe grave a autorităţii. Autoritatea a emis decizia atacată ca urmare a unor repetate controale şi a unor decizii de intrare în legalitate, deci nu se poate vorbi de un abuz propriu-zis.

Emiterea Deciziei ORDA nr. 305 din 29 decembrie 2011 este o greşeală a ORDA, dar aceasta este atenuată la nivel decizional administrativ de existenţa controalelor, referate, decizii administrative de intrare în legalitate nedefinitive, deci nu este o greşeală gravă. În plus, înlocuirea CREDIDAM cu ARAIEX este doar indirectă, decizia nu vizează direct CREDIDAM.

Pentru aceste motive, Curtea a constatat că intimata ORDA nu va răspunde patrimonial, întrucât prejudiciul nu este cert în cuantum, iar culpa gravă a ORDA nu a fost dovedită.

Cu privire la cheltuielile de judecată, Curtea a admis cererea În parte, conform art. 276 din Codul de procedură civilă, întrucât la dosar sunt dovezi privind plata a 38,30 lei cheltuieli cu taxele judiciare.

II. Recursul formulat de Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX)

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâta Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX), susţinând că hotărârea atacată este nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive, respectiv argumente:

- în mod greşit a apreciat instanţa de fond că intimata - reclamantă ar avea reprezentativitatea impusă de art. 133 alin. 3 din Legea nr. 8/1996. În lumina art. 133 din legea menţionată, prin reprezentativitate nu se înţelege organismul cu cel mai mare număr de membri, ci acel organism care va putea îndeplini obligaţiile legale, asigurând cea mai bună reprezentare a intereselor artiştilor. Cum intimatul - reclamant CREDIDAM a dovedit că nu este capabil să îşi desfăşoare activitatea în folosul artiştilor, în mod legal în virtutea dreptului său de apreciere, ORDA a acordat prerogativa colectării remuneraţiilor celuilalt organism de gestiune colectivă existent;

- în mod eronat a apreciat instanţa de fond că pentru înlocuirea unui organism de gestiune colectivă s-ar impune retragerea prealabilă a avizului de funcţionare, respectiv că un organism de gestiune colectivă ar putea fi înlocuit din calitatea de colector numai în cazul nerespectării unei decizii ORDA de intrare în legalitate, emisă în baza art. 1383 din Legea nr. 8/1996. Măsura dispusă de ORDA a fost luată în temeiul atribuţiilor acesteia enumerate la art. 138 alin. 1 din Legea nr. 8/1996 şi reluate prin art. 1 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 401/20016 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor ORDA, astfel că referirea la respectarea procedurii prevăzute de art. 1383 din legea menţionată este eronată.

Criticile formulate de recurentă se încadrează, din punct de vedere procedural, în prevederile art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă.

III. Hotărârea instanţei de recurs

Analizând actele şi lucrările dosarului de fond, precum şi motivele de recurs formulate, Înalta Curte constată că recursul este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente:

În ceea ce priveşte neîndeplinirea de către pârâta - intimată a criteriului reprezentativităţii, susţinerile recurentei - reclamante sunt neîntemeiate. Faţă de împrejurarea că nici

Legea nr. 8/1996, nici Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 nu definesc criteriul reprezentativităţii, în mod corect prima instanţă a apreciat că CREDIDAM îndeplineşte criteriul reprezentativităţii prin prisma numărului de membri, acesta fiind singurul criteriu obiectiv de analiză.

Referitor la abaterile înregistrate în sarcina CREDIDAM prin Decizia nr. 304 din 28 noiembrie 2011 emisă de ORDA, invocarea acestora este neconcludentă în speţă, deoarece această decizie nu a devenit definitivă, fiind contestată în instanţă, în cadrul altui proces.

În privinţa celui de-al doilea motiv de recurs, referitor la greşita aplicare a prevederilor art. 1383 din Legea nr. 8/1996 de către instanţa de fond, susţinerile recurentei sunt, de asemenea, neîntemeiate. Recurenta a susţinut, în esenţă, că înlocuirea CREDIDAM din calitatea de organism colector putea fi făcută doar în baza prerogativelor generale ale ORDA de reglementare şi supraveghere a activităţii în domeniu, prevăzute de art. 138 alin. 1 din Legea nr. 8/1996 şi de art. 1 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006, fără să fie necesară condiţia premisă a nerespectării unei decizii ORDA de intrare în legalitate.

În speţă, motivul principal ce a stat la baza emiterii Deciziei nr. 305 din 29 decembrie 2011 este reprezentat de presupusele nereguli constatate în cursul controalelor din luna noiembrie 2011, aceste circumstanţe impunând aplicarea art. 1383 din Legea nr. 8/1996. Potrivit acestui text de lege “În cazul în care organismul de gestiune colectivă nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 124 şi 126 ori încalcă obligaţiile prevăzute la art. 130, 133, 134, 1341, 135 sau art. 1382 alin. (2), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general, un termen pentru intrarea în legalitate. Decizia poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ. În cazul nerespectării deciziei rămase definitive, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor retrage temporar avizul prevăzut la art. 125. Retragerea temporară a avizului are ca efect suspendarea activităţii organismului de gestiune colectivă până la schimbarea administratorului general de către adunarea generală.”

Întrucât Decizia nr. 305 din 29 decembrie 2011 a fost emisă la numai o zi după Decizia nr. 304 din 28 noiembrie 2011, condiţia nerespectării unei decizii definitive de intrare în legalitate şi a eventualei retrageri a avizului prevăzut la art. 125 din Legea nr. 8/1996 nu a putut fi îndeplinită.

Pentru considerentele menţionate, cu referire la art. 312 alin. 1 Codul de procedură civilă, instanţa de control judiciar constată că hotărârea instanţei de fond este legală şi temeinică, recursul urmând a fi respins ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECIDE:

Respinge recursul declarat de Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX împotriva Sentinţei civile nr. 5.570 din 5 octombrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Obligă recurenta Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX la plata sumei de 3.720 lei către intimatul Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11 decembrie 2014.

 

Judecător,

Judecător,

Judecător,

N. Măniguţiu

C. Sîrbu

C. Frumuşelu

 

Magistrat-asistent,

 

 

A. Mârţ

 

 

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A VIII- A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 5.570

Şedinţa publică de la 5 octombrie 2012

 

Dosar nr. 2.447/2/2012

 

Curtea compusă din:

Preşedinte - Marius-Cristian Ispas

Grefier - Daniela Ştefan

 

Pe rol se află spre soluţionare acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM în contradictoriu cu pârâţii Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX, având ca obiect “anulare act”.

Dezbaterile orale ale părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 28 septembrie 2012 ce face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună la dosar concluzii scrise, a amânat pronunţarea la data de 5 octombrie 2012, când a pronunţat următoarea sentinţă

CURTEA

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII l-a contencios administrativ şi fiscal la data de 23 martie 2012, reclamantul Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM în contradictoriu cu pârâţii Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi ARAIEX a solicitat:

1. anularea Deciziei ORDA nr. 305 din 29 decembrie 2011 emisă de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, precum şi a tuturor actelor subsecvente acesteia, în temeiul art. 8 şi următoarele din Legea 554/2004;

2. obligarea ORDA, în temeiul art. 8 coroborat cu art. 18 alin. 3 din Legea 554/2004, la plata sumei estimative de 516.754,60 lei (cu TVA inclus), reprezentând despăgubiri pentru paguba cauzată prin actul administrativ emis a cărui anulare se solicită, precum şi la plata sumei de 11.774,85 lei, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în dosarul de suspendare a Deciziei ORDA nr. 305/2011;

3. obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, în esenţă, reclamantul a arătat, CREDIDAM este persoana juridică română de drept privat fără scop patrimonial, “creată prin voinţa asociaţilor, pe o perioadă nedeterminată, înregistrată la Judecătoria Sector 1 Bucureşti, în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, având personalitate juridică în temeiul Sentinţei civile nr. 207 din 9 septembrie 1996. CREDIDAM a fost constituit în temeiul Legii nr. 21/1924 privind asociaţiile şi fundaţiile, abrogată de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum şi al Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu avizul ORDA materializat în Decizia nr. 4/1997. Obiectul de activitate al CREDIDAM este de a colecta şi repartiza remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi, artişti interpreţi sau executanţi, români şi străini, ale căror prestaţii artistice sunt utilizate pe teritoriul României.

Asociaţia CREDIDAM colectează de la utilizatori sume de bani reprezentând remuneraţiile cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru utilizarea prestaţiilor artistice aparţinând acestora. Colectarea remuneraţiilor datorate de utilizatori se realizează pe diverse surse:

1. retransmitere prin cablu, confiscată de ORDA şi dată la ARAIEX la data de 18 noiembrie 2011;

2. radiodifuzare prin intermediul organismelor de televiziune - colectează CREDIDAM;

3. radiodifuzare prin intermediul organismelor de radio, confiscată de ORDA şi dată la ARAIEX la 9 februarie 2012, suspendată de instanţa de judecată la data de 9 martie 2012;

4. comunicare publică (ambiental), respectiv baruri, restaurante, magazine, malluri etc., confiscată de ORDA şi dată la ARAIEX la 4 ianuarie 2012, suspendată de instanţă la data de 26 ianuarie 2012 şi luată din nou de ORDA la data de 7 februarie 2012, prin Decizia ORDA nr. 11/2012, decizie care a fost suspendată de instanţă la data de 20 martie 2012;

5. copie privată (pentru aceasta sursa colector este un alt organism de gestiune colectivă, respectiv UPFR).

CREDIDAM este cel mai mare şi cel mai reprezentativ organism de gestiune colectivă pe acest domeniu (singurul, de altfel, până în 14 iulie 2011, până la intrarea pe piaţă a ARAIEX).

Controale ORDA

Începând cu data de 24 ianuarie 2011 şi până în prezent, CREDIDAM a fost şi este supus unui tratament vădit ostil din partea conducerii ORDA din raţiuni ce ţin exclusiv de facilitarea accesului în piaţă în mod preferenţial a ARAIEX (Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi), un organism de gestiune colectivă înfiinţat în iulie 2011 de trei membri fondatori.

Menţionează că asociaţia CREDIDAM nu a avut de la înfiinţare până în acest an nicio decizie de intrare în legalitate.

În anul 2011, la sediul CREDIDAM au fost efectuate 8 controale din partea ORDA.

În urma acestor controale, ORDA a emis pentru CREDIDAM 16 decizii, din care 5 de intrare în legalitate şi restul de deposedare a dreptului de a colecta, deşi până în anul 2011 CREDIDAM nu a primit nicio decizie de intrare în legalitate şi niciun proces-verbal de control nu conţine vreo abatere de la lege.

Toate aceste decizii au avut ca efect blocarea activităţii CREDIDAM şi prejudicierea imaginii acestuia cu scopul de a fi promovat rapid un alt organism de gestiune colectivă nou-înfiinţat. Astfel, exemplificativ, din şirul de decizii date împotriva CREDIDAM, au fost luate următoarele măsuri de către ORDA, toate acordând ARAIEX drepturile de colectare confiscate de la CREDIDAM.

Prin Decizia ORDA nr. 305 din 29 decembrie 2011 a fost luat CREDIDAM şi acordat ARAIEX dreptul de a colecta şi repartiza remuneraţiile datorate artiştilor interpreţi sau executanţi, pentru sursa ambiental (comunicare publică).

Decizia ORDA nr. 305/2011 a fost suspendată prin Sentinţa civilă nr. 536 din 26 ianuarie 2012, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în Dosarul nr. 250/2/2012.

Decizia ORDA nr. 305/2011 privind desemnarea ARAIEX drept colector al remuneraţiilor reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi stabilite prin Metodologia publicată prin Decizia ORDA nr. 399/2006

(respectiv pentru domeniul ambiental - comunicare publică) a fost emisă în urma ultimului control efectuat în perioada 14 noiembrie 2011-25 noiembrie 2011.

Mai mult decât atât, în cadrul acestui control, ORDA a ridicat din sediul CREDIDAM cantităţi considerabile din documentele întocmite de angajaţi (peste 4.458 pagini). Au fost ridicate inclusiv documente ce reprezintă printuri din baza de date a CREDIDAM, protejată de lege. Ridicarea acestora înseamnă, în fapt, un acces nepermis la această bază de date.

Comunicarea acestor informaţii către ORDA şi, ulterior, către ARAIEX reprezintă o gravă ingerinţă în activitatea unei persoane juridice de drept privat, încălcându-se astfel prevederile art. 44 şi 45 din Constituţia României şi ale art. 1 din Primul protocol adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului.

Prin Sentinţa civilă nr. 536 din 26 ianuarie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 250/2/2012, Curtea de Apel Bucureşti a dispus suspendarea executării Deciziei ORDA nr. 305/2011, apreciind că există suficiente elemente care creează îndoiala legitimă asupra legalităţii actului administrativ emis. În aceste condiţii, considerăm că se impune anularea Deciziei ORDA nr. 305/2011 pentru următoarele:

III. Motive de anulare a Deciziei ORDA nr. 305/2011

1. Inexistenţa unui temei legal pentru emiterea Deciziei nr. 305 din 29 decembrie 2011

În Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, nu există un temei legal expres în baza căruia ORDA să poată dispune desemnarea unui alt organism de gestiune colectivă drept colector al remuneraţiilor datorate pentru un anumit domeniu.

2. Decizia ORDA nr. 305 din 29 decembrie 2011 a fost emisă cu încălcarea dispoziţiilor art. 133 alin. 1-3 raportat la dispoziţiile art. 1291 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe cale de consecinţă, CREDIDAM, fiind organismul de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de membri de pe teritoriul României (11.044 de membri, spre deosebire de ARAIEX care are aproximativ 200 de membri), este singurul organism de gestiune în măsură să colecteze remuneraţiile datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică (sursa ambiental).

De altfel, nu există nicio dispoziţie legală expresă cu privire la modalitatea de desemnare a colectorului în cazul gestiunii colective obligatorii, pentru situaţiile în care există mai multe organisme de gestiune colectivă pentru aceeaşi categorie de titulari de drepturi.

3. Decizia ORDA nr. 305 din 29 decembrie 2011 a fost emisă cu scopul vădit de a prejudicia artiştii reprezentaţi de CREDIDAM şi de a-i determina să plece la concurenţă, în favoarea celor reprezentaţi de ARAIEX, fără ca această asociaţie să aibă vreo contribuţie şi să aibă costuri cu elaborarea metodologiei.

4. Decizia ORDA nr. 305/2011 a fost emisă cu încălcarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională.

Prin urmare, în virtutea respectării principiului transparenţei, potrivit Legii nr. 52/2003, ORDA, în calitate de autoritate a administraţiei publice, avea obligaţia de a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectul acestei decizii, cu atât mai mult cu cât metodologia a cărei modificare a fost dispusă de ORDA în 29 decembrie 2011 este negociată şi consfinţită printr-un protocol semnat între CREDIDAM, UPFR şi reprezentanţii utilizatorilor.

5. Decizia atacată nu este motivată în concret pentru a se stabili împrejurările care au determinat adoptarea lor.

Vătămarea rezultând din privarea asociaţiei noastre de posibilitatea exercitării corespunzătoare a dreptului la apărare.

Subliniază faptul că şi jurisprudenţa internă a confirmat soluţia nulităţii actelor administrative pentru absenţa motivării, instanţa supremă arătând printr-o decizie de speţă că este nelegal actul administrativ care nu cuprinde motivele de fapt şi de drept avute în vedere la luarea măsurilor faţă de destinatarul actului.1

Dreptul european a consacrat, în toate accepţiunile sale, aceeaşi soluţie, a nulităţii actului administrativ pentru nemotivarea acestuia.

Lipsa motivării actului atrage automat imposibilitatea atacării acestuia în justiţie în mod eficient, ceea ce contravine şi art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului, în lumina căruia sancţiunea nemotivării actelor administrativ-fiscale nu poate fi decât nulitatea.

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului confirmă întru totul acest punct de vedere. Astfel, într-o decizie de speţă, Curtea a statuat ca “principiul egalităţii armelor include obligaţia de a nu plasa una dintre părţi într-o situaţie net dezavantajoasă în raport cu adversarul”. De asemenea, Curtea a apreciat că în măsura în care procedura nu permite petentului să conteste poziţia administraţiei şi să-i apere propria teză, are loc o încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.

Curtea de Justiţie, în mod constant şi consecvent, a interpretat această obligaţie a instituţiilor comunitare astfel: “motivarea cerută de art. 190 (din tratat - n.ns.) trebuie să fie în concordanţă cu natura actului şi trebuie să indice în mod clar şi neechivoc temeiul care a condus la soluţia adoptată de instituţia în cauză, într-o asemenea manieră încât să permită persoanelor vizate să înţeleagă justificarea şi Curţii să exercite controlul de legalitate”.

În jurisprudenţa sa, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut că motivarea unei decizii nu poate fi limitată la considerentele legate de competenţa emitentului, ci trebuie să conţină elemente de fapt şi de drept care să permită, pe de o parte, destinatarilor să cunoască şi să evalueze temeiurile şi efectele deciziei, iar, pe de altă parte, să facă posibilă exercitarea controlului de legalitate (Decizia nr. 482 din 26 ianuarie 2007 a ÎCCJ, Secţia contencios administrativ şt fiscal, nepublicată).

Referitor la cuantumul despăgubirilor

Pe capătul 2 al cererii introductive, în situaţia în care instanţa de judecată va dispune anularea Deciziei ORDA nr. 305/2011, solicită, în temeiul art. 8 coroborat cu art. 18 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, obligarea autorităţii emitente a actului administrativ la plata despăgubirilor.

În prezent, estimează prejudiciul produs, prin comparaţie a lunii ianuarie 2012 cu luna ianuarie 2011, la suma de 516.754.60 lei (cu TVA inclus). La aceste sume, tot cu titlu de despăgubiri, se adaugă şi cheltuielile de judecată efectuate de CREDIDAM cu suspendarea Deciziei ORDA nr. 305/2011, respectiv suma de 11.774,85 lei.

Prin întâmpinarea formulată în cauză de către pârâta ARAIEX se arată că în ceea ce priveşte pretinsele motive de anulare expuse de reclamantă începând din fila 9 a acţiunii introductive:

- aspectul că, pentru o perioadă de 15 ani, în care CREDIDAM era singurul organism de gestiune colectivă din România care administra drepturile conexe, nu a fost sancţionat şi nu i s-a imputat nimic nu este de natură să certifice bonitatea reclamantei, respectiv nu poate proba că acesta şi-a desfăşurat corect activitatea în condiţiile în care organul de control a constatat faptic că acesta îşi desfăşoară greşit activitatea;

- deşi domeniul administrării drepturilor de autor şi drepturilor conexe este unul privat, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea nr. 8/1996, modul în care se desfăşoară activitatea în acest domeniu este supus reglementării şi controlului ORDA;

- referitor la încălcarea de către actul contestat a prevederilor art. 133 (1), (2) şi (3) din Legea nr. 8/1996, reiterează faptul că, pe de o parte, ARAIEX a devenit colector al acestui domeniu ca urmare a faptului că reclamanta îşi desfăşura incorect activitatea, situaţie pe care ORDA trebuia să o corecteze, iar, pe de altă parte, că, în speţă, sumele colectate de ARAIEX de la utilizatorii din acest domeniu care reprezintă remuneraţia de utilizare a repertoriului membrilor CREDIDAM se vor transmite reclamantei, care, după colectarea sumelor în referinţă de la plătitorul ARAIEX, le va repartiza membrilor săi, cu care ARAIEX nu are relaţie directă, reţinându-i partea din cota de administrare cuvenită.

În acest context, solicită a se reţine şi aspectul că cele invocate de reclamantă cu privire la pretinsa noastră incapacitate de a desfăşura această activitate, susţineri, de altfel, nedovedite, ar fi putut fi pertinente doar dacă schimbarea colectorului nu ar fi avut la bază greşeli grave ale CREDIDAM în desfăşurarea acestei activităţi. Ori în speţă suspendarea calităţii CREDIDAM de colector în domeniu a survenit pentru aceste motive, pe care CREDIDAM nu le combate cu probe, ci doar cu argumente subiective.

Cu privire la “scopul” Deciziei ORDA nr. 305/2011 de a prejudicia membrii CREDIDAM şi de a-i determina să plece la concurenţă, şi sub această titulatură reclamanta reia laitmotivul prejudiciului adus de acest act membrilor săi pentru a-şi accentua statutul de victimă, de această dată însă învederând problema metodologiei aplicabile pentru colectarea acestui tip de remuneraţie.

Astfel, aspectul că ARAIEX era sau nu înfiinţat la data negocierii şi adoptării metodologiei aplicabile în domeniul ambiental lucrativ nu are relevanţă, cu atât mai mult cu cât această metodologie nu este de fapt şi de drept o convenţie ce naşte drepturi şi obligaţii exclusiv între părţile care au încheiat-o, ci, aşa cum am precizat anterior, este un normativ, un set de reguli, asumat prin negociere, obligatoriu de respectat de către toate organismele de gestiune colectivă şi toţi utilizatorii din domeniu.

În ceea ce priveşte susţinerile referitoare la cheltuieli efectuate de reclamantă pentru elaborarea metodologiei aplicabile în domeniu, solicită a se reţine că orice cheltuieli a efectuat CREDIDAM în acest scop au fost cheltuieli curente, obligatorii pentru desfăşurarea propriei sale activităţi. În condicile în care reclamanta era singurul organism de gestiune colectivă care funcţiona în domeniul administrării drepturilor conexe, urmând ca pentru viitoarele metodologii şi ARAIEX să efectueze la rândul său cheltuieli în acest scop, împreună cu CREDIDAM, situaţie în care reclamanta nu va decât de câştigat, în sensul că va putea economisi sumele pe care, în lipsă, ar fi trebuit să le cheltuiască integral din bugetul său.

În consecinţă, având în vedere că Decizia ORDA nr. 305/2011 este o decizie a directorului general ORDA care reglementează activitatea din domeniu, şi nu act normativ, susţinerile reclamantei nu pot fi reţinute ca argumente pertinente în dovedirea cazului bine justificat.

Referitor la pretinsa nemotivare în concret a Deciziei ORDA nr. 305/2011, solicită a se observa că în preambulul deciziei în referinţă sunt expres precizate şi temeiul de fapt şi cel de drept pe care se fundamentează actul şi că susţinerile reclamantei referitoare la imposibilitatea sa de a se apăra corespunzător raportat la acest pretins viciu al actului contestat sunt contrazise de chiar prezenta acţiune, prin care reclamanta combate pe parcursul a 18 pagini un act administrativ de o pagină.

III. Referitor la despăgubiri pretinse de reclamantă, vă învederăm că şi sub acest aspect reclamanta se rezumă a vă înfăţişa o serie de argumente subiective pe care nu le probează,

încercând să inducă impresia că de la data emiterii deciziei contestate remuneraţia în acest domeniu nu s-a mai colectat de la utilizatori, în condiţiile în care chiar aceasta a colectat nestingherită, fără drept, această remuneraţie înainte şi după suspendarea aplicării deciziei contestate.

În ceea ce priveşte admiterea probei cu expertiza contabilă pentru determinarea întinderii prejudiciului, învederează că aceasta este practic imposibil de administrat, deoarece, pe de o parte, nu se poate determina cert numărul de potenţiali utilizatori (magazine, restaurante, baruri etc.) noi care ar fi putut încheia licenţe în această perioadă, iar, pe de altă parte, nu se poate stabili cu certitudine câţi dintre utilizatorii cu licenţe deja încheiate ar fi achitat în această perioadă remuneraţia, deoarece modalitatea de plată variază (anual, trimestrial etc.).

Prin întâmpinarea formulată în cauză de către pârâtul ORDA se solicită ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se respingă cererea de anulare a Deciziei directorului general al ORDA nr. 305 din 29 decembrie 2011 ca neîntemeiată.

În motivare se arată că, în fapt, în perioadele 14 noiembrie - 16 noiembrie 2011 şi 17 noiembrie -25 noiembrie 2011 ORDA a efectuat un control punctual la organismul de gestiune colectivă CREDIDAM.

În urma verificării şi analizării documentelor puse la dispoziţie organelor de control ORDA, în prima perioadă a controlului (14-16 noiembrie 2011) au fost constatate următoarele:

1. Înregistrarea în evidenţele CREDIDAM după o perioadă mai mare de 6 luni de la data predării a unor documente premergătoare încheierii de licenţe cererile de acordare de licenţe/autorizaţii neexclusive, pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a prestaţiilor artistice în domeniul audiovizual, precum şi contractele încheiate cu utilizatorii (licenţe/autorizaţii neexclusive) semnate doar de utilizator care au fost predate de către societăţile comerciale cu care au fost încheiate contracte pentru activitatea de identificare a utilizatorilor de muzică ambientală/lucrativă şi/sau audiovizual;

2. emiterea după o perioadă mai mare de 6 luni de la data predării de către societăţile comerciale cu care au fost încheiate contracte pentru activitatea de identificare a utilizatorilor de muzică ambientală/lucrativă şi/sau audiovizual a unor contracte încheiate cu utilizatorii (licenţe/autorizaţii neexclusive);

3. emiterea după o perioadă mai mare de 6 luni de la data depunerii cererii de încheiere de licenţă a documentelor de plată aferente unor contracte încheiate cu utilizatorii (licenţe/autorizaţii neexclusive);

4. neemiterea licenţelor/autorizaţiilor neexclusive, deşi au fost predate la CREDIDAM documentele premergătoare încheierii de licenţe cererile de acordare de licenţe/autorizaţii neexclusive, pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a prestaţiilor artistice în domeniul audiovizual, precum şi contractele încheiate cu utilizatorii (licenţe/autorizaţii neexclusive) semnate doar de utilizator de către societăţile comerciale cu care au fost încheiate contracte pentru activitatea de identificare a utilizatorilor de muzică ambientală/lucrativă şi/sau audiovizual;

5. emiterea de facturi fiscale/facturi pro forma de către CREDIDAM, aferente unor contracte încheiate cu utilizatorii (licenţe/autorizaţii neexclusive), care conţin o perioadă de facturare mai mare de un an;

6. există situaţii în care perioada dintre facturile fiscale/facturile pro forma consecutive emise de CREDIDAM, pentru acelaşi utilizator, aferente contractelor încheiate cu utilizatorii (licenţe/autorizaţii neexclusive), este mai mare de un an.

Faţă de aspectele constatate ce contravin normelor legale în vigoare în activitatea desfăşurată de organismul de gestiune colectivă CREDIDAM se precizează:

- Situaţiile constatate încalcă prevederile art. 124, art. 130 alin. 1, lit. a), c), e) şi i), art. 1381 şi art. 1382 alin. 2 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

- Prin activitatea desfăşurată, CREDIDAM nu a colectat la timp remuneraţiile pentru activitatea de comunicare publică a fonogramelor său a prestaţiilor artistice în domeniul audiovizual şi de la toţi utilizatorii  care au solicitat încheierea de licenţe/autorizaţii neexclusive pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a prestaţiilor artistice în domeniul audiovizual. Această situaţie relevă grave deficienţe în activitatea de colectare desfăşurată de CREDIDAM, ceea ce conduce la diminuarea sumelor colectate, implicit şi a celor repartizate, astfel că sunt create premisele prejudicierii titularilor de drepturi.

- Prin înregistrarea tardivă a documentelor premergătoare încheierii de licenţe, prin emiterea întârziată sau neemiterea de autorizaţii neexclusive utilizatorilor, organismul de gestiune colectivă CREDIDAM a creat posibilitatea ca un utilizator, care deşi a solicitat emiterea autorizaţiei, aceasta nu a fost eliberată sau a fost emisă cu întârziere, să poată fi cercetat penal pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi sancţionate de art. 140 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Toate aceste aspecte, încălcări majore ale prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptului de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, au condus la emiterea Deciziei ORDA nr. 305 din 29 decembrie 2011 privind desemnarea ARAIEX drept colector al remuneraţiilor reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi, stabilite prin Metodologia publicată prin Decizia ORDA nr. 399/2006, în baza atribuţiilor conferite de lege de reglementare a activităţii din domeniu prin decizii ale directorului general (art. 138 alin. 1 lit. a) şi de control al funcţionării organismelor de gestiune colectivă şi de stabilire a măsurilor de intrare în legalitate sau aplicarea sancţiunilor, după caz (art. 138 alin. 1 lit. h).

Prin Decizia ORDA nr. 305/2011 a fost schimbat colectorul unic pentru domeniul comunicării publice a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, acesta fiind în prezent ARAIEX, rolul acestuia constând în colectarea remuneraţiilor cuvenite pentru toţi artiştii interpreţi sau executanţi.

Ulterior ARAIEX va reţine sumele de bani cuvenite propriilor membri şi va vira diferenţa în contul CREDIDAM care repartizează banii membrilor CREDIDAM şi titularilor de drepturi neafiliaţi.

Precizează că remuneraţiile se cuvin numai artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în cazul de faţă aceştia nefiind prejudiciaţi în niciun fel prin emiterea deciziei contestate.

Subliniază că în situaţia de faţă nu poate prima reprezentativitatea în faţa prejudicierii titularilor de drepturi prin desemnarea CREDIDAM, un organism de gestiune colectivă care a demonstrat că nu duce la îndeplinire în mod corespunzător propriul obiect de activitate, colectarea şi repartizarea drepturilor a căror gestiune îi este încredinţată de către titularii membri.

Precizează că noul colector desemnat ARAIEX este abilitat a colecta şi repartiza în domeniu de la data intrării în vigoare a deciziei, respectiv 4 ianuarie 2012, neprejudiciind cu nimic activitatea de colectare desfăşurată până la acel moment de către CREDIDAM şi nici ulterior, când sumele colectate de către ARAIEX vor fi repartizate CREDIDAM conform dispoziţiilor legale în vigoare.

A fi colector unic într-un domeniu de creaţie este o vocaţie pentru organismele de gestiune colectivă; dacă un organism desemnat iniţial drept colector unic de către ORDA dovedeşte că activitatea desfăşurată de colectare şi repartizare este defectuoasă şi încalcă prevederile legale, în situaţia existenţei mai multor organisme ce funcţionează în acelaşi domeniu de creaţie, legea nu interzice ORDA să schimbe colectorul, ceea ce s-a întâmplat în speţă în mod perfect justificat.

Pe de altă parte, faptul că rezultatele controalelor au fost contestate de CREDIDAM (în prezent CREDIDAM este obligat să aducă la îndeplinire cele dispuse prin Decizia ORDA nr. 304 din 28 decembrie 2011 privind acordarea unui termen pentru intrarea în legalitate) şi că nu există o decizie definitivă care să statueze neregulile reţinute prin actul de control nu reprezintă un motiv care să justifice nelegalitatea actului contestat.

Decizia ORDA nr. 305/2011 este un act administrativ cu caracter individual emis exclusiv în baza şi cu respectarea Legii dreptului de autor şi a drepturilor conexe, nefiind incidente dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională care se aplică exclusiv actelor normative, neexistând astfel obligativitatea informării şi supunerii “proiectului” actului administrativ cu caracter individual dezbaterii publice.

Raţiunea şi scopul urmărit în emiterea deciziei este reprezentat exclusiv de protecţia titularilor de drepturi conexe, remuneraţiile cuvenindu-se numai artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerii acestora.

Reprezentativitatea pe teritoriul României, lipsa sancţionării până în prezent a CREDIDAM prin decizii de intrare în legalitate, numărul membrilor celor două organisme care funcţionează în domeniu nu pot fi aspecte care să justifice nelegalitatea deciziei contestate, câtă vreme colectorul unic desemnat la un moment dat - în speţă CREDIDAM, în anul 2006 - s-a dovedit a fi în nelegalitate în colectarea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi pe sursa din cauză.

Analizând actele depuse la dosar, susţinerile părţilor şi prevederile legale aplicabile în materie, Curtea a admis cerere în parte, cererea pentru următoarele considerente:

Curtea a constatat, în fapt, că CREDIDAM este persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial, creată prin voinţa asociaţilor, pe o perioadă nedeterminată, înregistrată la Judecătoria Sector 1 Bucureşti, în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, având personalitate juridică în temeiul Sentinţei civile nr. 207 din 19 septembrie 1996. CREDIDAM a fost constituit în temeiul Legii nr. 21/1924 privind asociaţiile şi fundaţiile, abrogată de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum şi a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu avizul ORDA materializat în Decizia nr. 4/1997. Obiectul de activitate al CREDIDAM este de a colecta şi repartiza remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi, artişti interpreţi sau executanţi, români şi străini, ale căror prestaţii artistice sunt utilizate pe teritoriul României.

Curtea constată că Decizia ORDA nr. 305 din 29 decembrie 2011 luată după controalele efectuate, în baza referatului Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG 11/15588 din 29 decembrie 2011, are un caracter mixt, indirect sancţionator şi de protecţie a intereselor artiştilor interpreţi sau executanţi.

Conform art. 138/3 din Legea nr. 8/1996: în cazul în care organismul de gestiune colectivă nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 124 şi 126 ori încalcă obligaţiile prevăzute la art. 130, 133, 134, 1341, 135 sau art. 1382 alin. (2), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general, un termen pentru intrarea în legalitate. Decizia poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ. În cazul nerespectării deciziei rămase definitive, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor retrage temporar avizul prevăzut la art. 125.

Retragerea temporară a avizului are ca efect suspendarea activităţii organismului de gestiune colectivă până la schimbarea administratorului general de către adunarea generală.

Curtea a constatat că nu există o decizie ORDA definitivă, de intrare în legalitate, deci sancţiunea impusă de decizia atacată nu se justifică legal, dacă scopul deciziei a fost confiscarea colectării de la CREDIDAM şi acordarea sa către ARAIEX. Deci decizia nu se justifică legal din punctul de vedere al dreptului de colectare prevăzut de Legea nr. 8/1996.

Pe de altă parte, din punctul de vedere al dreptului concurenţei, petenta recunoaşte în acţiune că există o piaţă şi există o concurenţă: “decizia a fost emisă cu scopul vădit de a prejudicia artiştii reprezentaţi de CREDIDAM şi de a-i determina să plece la concurenţă (fila 13 dosar, voi. I, petitul cererii).

Curtea constată că temeiurile acţiunii sunt mixte: bazate pe Legea nr. 8/1996 şi argumente care provin din domeniul concurenţei.

Din punct de vedere factual, din speţă rezultă elementele unei pieţe: piaţa drepturilor patrimoniale ale artiştilor interpreţi şi executanţi, în urma gestiunii colective obţinându-se un comision de organismul de colectare: comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectivă, pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a acestuia, prevăzute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectivă care este colector unic, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. c) şi alin. (4), nu poate fi mai mare de 15% din sumele colectate anual (art. 134 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 8/1996).

Iar această piaţă, în care prestatorul este organismul de gestiune colectivă, respectiv colectorul unic, iar beneficiarii sunt artiştii, respectiv organismele de gestiune colectivă, nu ar fi o piaţă concurenţială perfectă, dacă s-ar permite un monopol al colectorului unic.

Pe de altă parte, art. 133 alin. 3 şi 4 fac referire expresă la “colectorul unic”, ce se desemnează de ORDA, pe baza reprezentativităţii.

Devine clar că legea permite o activitate monopol a colectorului unic, în prezent CREDIDAM. Deci aceste consideraţiuni ale instanţei de ordin economic privind piaţa concurenţială sunt înlăturate prin lege, care a apreciat că este în interesul artiştilor interpreţi acest monopol de colectare.

Pentru Curte rezultă că legitimitatea colectorului unic se bazează pe două condiţii cumulative, prevăzute de Legea nr. 8/1996: 1. o condiţie pozitivă, de reprezentativitate (art. 133 alin. 3), fiind evident şi necontestat că în acest moment CREDIDAM deţine mai mulţi membri şi are reprezentativitatea legală; ARAIEX nu îndeplineşte această condiţie; 2. o condiţie negativă: inexistenţa unui comportament al colectorului unic de încălcare a unei decizii definitive a ORDA de intrare în legalitate (art. 138/3 din Legea nr. 8/1996).

Decizia atacată de numire a unui alt colector unic (ARAIEX) este fundamentată pe ideea neîndeplinirii condiţiei negative de către primul colector unic (CREDIDAM), dar Curtea a constatat că în prezent nu există decizii definitive ORDA de intrare în legalitate, emise asupra CREDIDAM şi urmate de un comportament al CREDIDAM de nerespectare a lor (art. 138/3 din lege).

Din interpretare rezultă că decizia atacată nu are temei legal, deoarece colectorul unic CREDIDAM îndeplinea, la data emiterii deciziei, toate condiţiile legale pentru a exista, iar ARAIEX nu avea reprezentativitate pentru a fi numit colector unic.

Cu privire la prejudiciul invocat, Curtea a constatat că petenta invocă “desemnarea în mod abuziv a unui alt colector pentru sursa ambiental” (fila 18) ca temei al acţiunii sale, cu intenţia procesuală a stabilirii răspunderii ORDA. Temeiul de drept al pretenţiilor este dat de art. 8 şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, deci se invocă o responsabilitate a administraţiei.

Condiţiile răspunderii organului administrativ ORDA sunt: a. existenţa unui act ilegal, b. existenţa unui prejudiciu material sau moral; c. legătura de cauzalitate; d. existenţa unei culpe.

Cu privire la existenţa unui act ilicit (ilegal), emiterea Deciziei ORDA nr. 305 din 29 decembrie 2011 a fost analizată, iar Curtea a tras concluzia că este ilegală, potrivit considerentelor de mai sus. Deci există un act ilegal.

Cu privire la prejudiciu, petenta a arătat că în luna ianuarie 2012 (perioada dintre emiterea deciziei şi suspendarea deciziei) nu a colectat remuneraţii, deci atât drepturile beneficiarilor artişti şi interpreţi, cât şi comisionul său nu au putut fi încasate. Deşi este cert că prejudiciul a existat, Curtea nu a putut identifica exact cuantumul său lichid din câteva motive: 1. expertiza extrajudiciară expediază sumar calculul sumei principale de 231.300 lei, raportându-se la corespondenţa CREDIDAM cu utilizatorii, precizând totuşi că nu toţi utilizatorii au confirmat sumele achitate către organismul de gestiune colectivă ARAIEX (fila 475), deci nu s-a putut stabili ce repertoriu s-a suprapus între bazele de date ale colectorilor CREDIDAM şi ARAIEX;

2. calculul cotei de administrare ce revenea CREDIDAM se face de expertul extrajudiciar în baza unui “draft” de protocol dintre ARAIEX şi CREDIDAM (fila 476), dar expertul omite să precizeze că “draftul” nu are o forţă juridică obligatorie, ci demonstrează doar negocierile dintre ARAIEX şi CREDIDAM pe tema comisionului, în cadrul plafonului cumulat legal de 15%;

3. penalităţile de întârziere sunt accesorii şi viciile lor se moştenesc din eroarea de calcul al principalului; 4. cu privire la facturile prescrise în perioada 4 ianuarie 2012-25 ianuarie 2012 nu a rezultat de ce CREDIDAM a stat în pasivitate de-a lungul termenului de prescripţie; 5. cu privire la cheltuielile operaţionale ale CREDIDAM (chirii, servicii necesare colectării, întreţinere sediu departament ambiental), Curtea a apreciat că aceste cheltuieli sunt costuri operaţionale ale “afacerii” pe care aceasta le-ar fi suportat oricum, fără legătură directă cu actul atacat.

Cu privire la legătura de cauzalitate, aceasta se subsumează obiecţiunilor de la capitolul prejudiciu.

Cu privire la culpă, Curtea a apreciat că era necesară demonstrarea unei culpe grave a autorităţii de tutelă/supraveghere faţă de persoana juridică supravegheată, nu doar o culpă simplă. Nu se poate stabili o răspundere patrimonială a unei autorităţi de control şi supraveghere cum este ORDA în raport cu entitatea controlată decât pe baza unei culpe grave a autorităţii. Autoritatea a emis decizia atacată ca urmare a unor repetate controale şi a unor decizii de intrare în legalitate, deci nu se poate vorbi despre un abuz făţiş. Actele premergătoare reprezentate de controale şi decizii de intrare în legalitate, chiar nedefinitive, au pregătit climatul juridic pentru emiterea deciziei atacate. Nu s-a demonstrat de petenta o premeditare, în sensul unui plan malevolent de acţiune al ORDA, ce ar fi prevăzut acte preparatoare (controale, referate, decizii) pentru a emite decizia atacată.

Legea nr. 8/1996 nu interzice expres desemnarea unui nou colector unic, ci, implicit, prin noţiunea de “unic”, în situaţia speţei, permite realizarea în condiţiile factuale date de controale repetate, într-o speţă în care se constată administrativ nereguli şi întârzieri, unele aparent grave din partea organului tutelat/controlat. Doar pe cais de interpretare rezultă că este necesară o decizie de intrare în legalitate definitivă, urmată de noi comportamente ilicite ale colectorului.

Emiterea Deciziei ORDA nr. 305 din 29 decembrie 2011 este o greşeală a ORDA, dar aceasta este atenuată la nivel decizional administrativ de existenţa controalelor, referate, decizii administrative de intrare în legalitate nedefinitive, deci nu este o greşeală gravă. În plus, înlocuirea CREDIDAM cu ARAIEX este doar indirectă, decizia nu vizează direct CREDIDAM.

Distincţia dintre greşeala simplă a organului de control (ORDA) faţă de organul tutelar (CREDIDAM) şi greşeala gravă pare a fi rezultatul influenţei jurisprudenţei administrative franceze asupra jurisprudenţei interne.2 [La condition de la faute lourde posée â propos de sa responsabilité â l’égard des tiers s’est retrouve â propos de sa responsabilité â l’égard de la personne contrôlée. Cela explique la fréquence des arręts refusant d’admettre la responsabilité de l’autorité de contrôle â l’égard de l’organe contrôle.]

Pentru aceste motive, Curtea constată că intimata ORDA nu va răspunde patrimonial, întrucât prejudiciul nu este cert în cuantum, iar culpa gravă a ORDA nu a fost dovedită.

Cu privire la cheltuielile de judecată, Curtea va admite cererea în parte, conform art. 276 din Codul de procedură civilă, întrucât la dosar sunt dovezi privind plata a 38,30 lei cheltuieli cu taxele judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

HOTĂRĂŞTE:

Admite, în parte, cererea formulată de reclamantul Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM, cu sediul în Bucureşti, str. Jules Michelet nr. 15-17, sectorul 1, în contradictoriu cu pârâţii Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 118, et. 4-5, sectorul 1, Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi ARAIEX, cu sediul în Bucureşti, şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 2-4-6, et. 1, cam. 3, sectorul 3.

Anulează Decizia ORDA nr. 305 din 29 decembrie 2011 şi actele subsecvente ei.

Respinge capătul de cerere privind despăgubirile, ca nefondat.

Obligă intimata ORDA să plătească petentei suma de 38,30 lei cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 5 octombrie 2012.

 

PREŞEDINTE

MARIUS-CRISTIAN ISPAS

Grefier,

Daniela Ştefan

 


2 CE Ass. 29 martie 1946, Caisse Départementale D’Assurances Sociales de Meurthe-et-Moselle c. Etat, Rec. I 00 în Les grands arręts de la jurisprudence administrative, Dalloz, ediţia I 7.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.