MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 757/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 757         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 12 octombrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

234. - Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

 

Acord de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare   

 

751. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015  

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

76. - Hotărâre privind vacantarea unui loc de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

819. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea IPROCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

822. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului de Minori şi Tineri Tichileşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, În vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

832. - Hotărâre privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit “Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a reuniunii Comitetului Interministerial de Nivel înalt al Forţei de Jandarmerie Europeană”, care se va desfăşura (a Bucureşti în perioada 10-11 decembrie 2015

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.905. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.685/2015 privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2016, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, pentru anul 2016, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

2.128. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Decizie cu privire la Cererea nr. 52.327/13 introdusă de Vasile Cornel Flore împotriva României

 

Rectificări la:

 - Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 200 milioane euro, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, denumit în continuare Acord de împrumut.

Art. 2. - (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice este desemnat agenţie de implementare şi, în această calitate, i se deleagă întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea proiectului prevăzut la art. 1, denumit în continuare Proiect

(2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice va implementa Proiectul prin Unitatea de management ai proiectelor cu finanţare externă existentă în structura acestuia.

(3) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în implementarea Proiectului şi în aplicarea Acordului de împrumut,

Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului, respectiv cheltuielile reprezentând echivalentul în lei al valorii împrumutului, vor fi asigurate din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat.

Art. 4. - Sumele trase din împrumut şi virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificări le ulterioare.

Art. 5. - Plata serviciului datoriei publice aferente împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale.

Art. 6. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, să convină cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare amendamente la conţinutul Acordului de împrumut, care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare asumate de România faţă de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

(2) Amendamentele convenite potrivit alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 8 octombrie 2015.

Nr. 234.

 

Împrumut nr. 8481-RO

ACORD DE ÎMPRUMUT*)

(Proiectul privind învăţământul secundar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

Datat 17 aprilie 2015

 

            Acord din data de 17 aprilie 2015 între România (împrumutat) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca). Prin prezentul acord Împrumutatul şi Banca convin următoarele:

 

ARTICOLUL I

Condiţii generale. Definiţii

 

1.01. Condiţiile generale (aşa cum sunt definite în documentul ataşat la prezentul acord) constituie parte integrantă a acestui acord.

1.02. Cu excepţia cazului în care contextul necesită alt înţeles, termenii scrişi cu majusculă în prezentul acord au înţelesurile atribuite lor în Condiţiile generale sau în documentul ataşat la prezentul acord.

 

ARTICOLUL II

Împrumutul

 

2.01. Banca este de acord să împrumute împrumutatului, în termenii şi condiţiile prevăzute sau la care se face referire în prezentul acord, suma de două sute de milioane euro (200.000.000 euro), după cum această sumă poate fi convertită periodic printr-o conversie valutară în conformitate cu prevederile din secţiunea 2.08 la prezentul acord (împrumutul), pentru a sprijini finanţarea proiectului descris în anexa 1 din prezentul acord (Proiectul).

2.02. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu secţiunea a IV-a a anexei 2 la acest acord.

2.03. Comisionul iniţial plătibil de către împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului, împrumutatul va plăti comisionul iniţial în cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare.

2.04. Comisionul de angajament plătibil de împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) pe an aplicat la suma netrasă din împrumut.

2.05. Dobânda plătibilă de către împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referinţă pentru valuta împrumutului plus o marjă variabilă, cu condiţia ca, la conversia în totalitate sau a oricărei porţiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către împrumutat pe durata perioadei de conversie a respectivei sume să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante ale articolului IV din Condiţiile generale. Fără a contraveni celor de mai sus, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadenţă şi această neplată continuă pentru o perioadă de 30 de zile, atunci dobânda plătibilă de către împrumutat va fi calculată conform prevederilor secţiunii 3.02 (e) din Condiţiile generale.

2.06. Datele de plată sunt 1 mai şi 1 noiembrie ale fiecărui an.

2.07. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu prevederile anexei 3 la prezentul acord.

2.08. (a) împrumutatul poate solicita oricând oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei;

(i) o schimbare a valutei împrumutului a întregii sume sau a oricărei părţi din suma împrumutului, trasă sau netrasă, într-o valută aprobată;

(ii) o schimbare a ratei de bază a dobânzii aplicabile (A) întregii sume sau oricărei părţi a sumei împrumutului trase şi nerambursate - de la o rată variabilă la o rată fixă ori viceversa; sau (B) întregii sume sau oricărei părţi a sumei împrumutului, trasă şi nerambursată - de la o rată variabilă bazată pe o rată de referinţă şi marja variabilă la o rată variabilă, bazată pe o rată de referinţă fixă şi marja variabilă, sau viceversa; sau (C) întregii sume a împrumutului trase şi nerambursate de la o rată variabilă bazată pe o marjă variabilă la o rată variabilă bazată pe o marjă fixă; şi

(iii) stabilirea unor limite asupra ratei variabile ori ratei de referinţă aplicabile întregii sume a împrumutului sau oricărei părţi a acestuia trase şi nerambursate, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje de variaţie a ratei dobânzii asupra ratei variabile sau ratei de referinţă.

(b) Orice conversie solicitată în baza paragrafului (a) al acestei secţiuni care este acceptată de Bancă va fi considerată o “conversie”, aşa cum este definită în Condiţiile generale, şi se va efectua în conformitate cu prevederile articolului IV din Condiţiile generale şi ale Ghidului de conversie.

 

ARTICOLUL III

Proiectul

 

3.01. Împrumutatul îşi declară angajamentul faţă de obiectivele Proiectului. În acest scop, împrumutatul va realiza prezentul proiect prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS), în conformitate cu prevederile articolului V din Condiţiile generale.

3.02. Fără a se limita la prevederile secţiunii 3.01 din prezentul acord şi cu excepţia cazului în care împrumutatul şi Banca nu convin altfel, împrumutatul, prin MECS, se va asigura că proiectul este realizat în conformitate cu prevederile din anexa 2 la prezentul acord.

 

ARTICOLUL IV

Intrarea în vigoare. Terminarea

 

4.01. Condiţia suplimentară de intrare în vigoare constă în următoarea: MECS a întocmit şi aprobat Manualul operaţional al Proiectului într-o formă acceptabilă Băncii.

4.02. Data-limită pentru intrarea în vigoare este data care survine după o sută optzeci de zile (180) de la data semnării prezentului acord.

 

ARTICOLUL V

Reprezentant. Adrese

 

5.01. Reprezentantul împrumutatului este ministrul finanţelor publice.

5.02. Adresa împrumutatului este: Ministerul Finanţelor Publice Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, România

Fax: + 4021 312 67 92 + 4021 311 23 76

5.03. Adresa Băncii este; Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 Statele Unite ale Americii

Adresă cablu: INTBAFRAD Washington, D.C.

Telex: 248423(MCI) sau 64145 (MCI)

Fax: 1-202-477-6391

Convenit la Washington în ziua, luna şi anul menţionate mai sus.

 

ROMÂNIA

BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

Prin: Reprezentant autorizat

Prin: Reprezentat autorizat

Eugen Orlando Teodorovici,

Laura Tuck,

ministrul finanţelor publice

vicepreşedinte regional pentru Regiunea Europa şi Asia Centrală

 

 

ANEXA 1

 

Descrierea Proiectului

 

Obiectivele Proiectului vizează îmbunătăţirea tranziţiei de la învăţământul secundar superior către învăţământul terţiar şi creşterea gradului de menţinere în primul an de învăţământ terţiar în instituţiile de învăţământ, care vor fi incluse în proiect.

Proiectul va sprijini programul naţional educaţional şi constă în următoarele componente:

Partea 1 - Intervenţii la nivelul şcolilor şi sistemice

Dezvoltarea ofertei de intervenţii la nivelul liceelor publice şi la nivelul sistemului pentru a reduce factorii de natură educaţională şi personală care împiedică elevii din România să facă tranziţia din învăţământul secundar superior către învăţământul terţiar.

(a) Intervenţii la nivelul şcolilor. Asigurarea de Granturi, costuri operaţionale suplimentare şi asistenţă tehnică pentru liceele cu performanţă scăzută, după cum sunt definite în Manualul operaţional al Proiectului, în scopul susţinerii tranziţiei elevilor din învăţământul secundar superior către învăţământul terţiar, şi dezvoltarea unui mecanism de asigurare a calităţii pentru respectivele granturi, incluzând, printre altele:

(i) ore de remediere, tutoriat, consiliere, meditaţii, mediere cu comunitatea romă, activităţi adaptate explicit, dar nu exclusiv, specificului elevilor din grupurile dezavantajate (cu un accent deosebit pe elevii romi), precum şi de dezvoltare personală;

(ii) activităţi extracurriculare şi de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de formare, participări la diferite competiţii, activităţi în reţeaua şcolară; şi

(iii) lucrări civile minore de renovare a spaţiilor interioare/încăperilor cu impact redus sau fără impact asupra mediului şi achiziţii de bunuri în scop educaţional.

(b) Intervenţii sistemice. Furnizarea de asistenţă tehnică, instruire şi bunuri pentru implementarea următoarelor activităţi:

(i) revizuirea programei şcolare pentru învăţământul secundar superior;

(ii) instruirea cadrelor didactice şi a directorilor de şcoli în vederea implementării sau adaptării programei şcolare revizuite;

(iii) îmbunătăţirea condiţiilor de predare în casele corpului didactic prin furnizarea de bunuri;

(iv) revizuirea şi actualizarea seriilor de itemi pentru examenele de clasa a VII l-a şi bacalaureat şi instruirea asociată, inclusiv întărirea capacităţii instituţionale a Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE);

(v) îmbunătăţirea platformei tehnologice informaţionale utilizate pentru evaluarea educaţională şi examenele elevilor din învăţământul secundar superior prin furnizarea de bunuri;

(vi) dezvoltarea şi implementarea unei evaluări pentru elevii de clasa a X-a, care să se aplice la finalul ciclului de învăţământ obligatoriu;

(vii) elaborarea de materiale de predare şi învăţare digitale;

(viii) dezvoltarea şi implementarea de campanii de conştientizare a elevilor şi cadrelor didactice, adresate inclusiv elevilor romi, după caz; şi

(ix) întărirea capacităţii MECS de a utiliza informaţiile educaţionale pentru a monitoriza învăţământul secundar superior şi tranziţia elevilor către învăţământul terţiar.

Partea a 2-a - Intervenţii la nivelul universităţilor şi programe de vară

Acordarea de Granturi şi asistenţă tehnică pentru universităţile de stat în vederea sprijinirii studenţilor cu risc de abandon, incluzând, printre altele, programe remediale, tutoriat, consiliere, servicii de orientare profesională, ateliere de lucru, campanii de conştientizare, programe de vară, centre de învăţare, şi costuri operaţionale suplimentare.

Partea a 3-a - Managementul, monitorizarea şi evaluarea Proiectului

Sprijinirea MECS şi a Unităţii pentru proiectele cu finanţare externă (UPFE) în managementul şi implementarea proiectului, inclusiv în ce priveşte atribuţiile de natură fiduciară, în monitorizare, evaluare şi raportare, prin furnizarea de bunuri (inclusiv o maşină), servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă, instruire, audit şi costuri operaţionale suplimentare.

 

ANEXA 2

 

Realizarea Proiectului

 

SECŢIUNEA I

Aranjamente de implementare

 

A. Aranjamente instituţionale

1. Împrumutatul, prin MECS, va: (i) înfiinţa şi menţine UPFE în cadrul MECS până la finalizarea Proiectului; şi (ii) asigura că UPFE funcţionează în orice moment de o manieră şi cu personal adecvat (inclusiv un director de proiect, un specialist pe management financiar, un specialist în achiziţii şi doi specialişti care să administreze prevederile granturilor) şi resurse bugetare, toate acceptabile Băncii.

2. Împrumutatul, prin MECS, va: (a) menţine Manualul operaţional al Proiectului într-o formă şi cu un conţinut acceptabile Băncii; (b) realiza Proiectul în conformitate cu prevederile stabilite în Manualul operaţional al Proiectului; şi (c) nu va atribui, amenda, abroga sau renunţa la Manualul operaţional al Proiectului fără obţinerea acordului prealabil al Băncii.

3. Până cel mai târziu la data de 30 iunie 2016, împrumutatul, prin MECS, va proiecta şi implementa un sistem informatic de management al proiectului, pentru întărirea monitorizării, raportării şi managementului financiar, în termeni şi într-un mod satisfăcător Băncii.

B. Acordarea Granturilor

1. Conform părţii 1 (a) şi Părţii 2 a proiectului, Granturile către beneficiari vor fi selectate, analizate, implementate, monitorizate şi evaluate de către împrumutat, prin MECS, în conformitate cu principiile, procedurile şi cerinţele stabilite în Manualul operaţional al Proiectului, Ghidul privind achiziţiile, Ghidul privind serviciile de consultanţă şi Ghidul anticorupţie.

2. Împrumutatul, prin MECS, va încheia un acord de grant cu fiecare beneficiar al grantului finanţat din Proiect în termenii şi condiţiile grantului respectiv, incluzând următoarele:

(a) împrumutatul, prin MECS, va obţine aprobările necesare care să îi permită să îşi protejeze propriile interese şi pe cele ale Băncii, inclusiv dreptul:

(i) de a suspenda sau termina dreptul Beneficiarului de a utiliza sumele grantului sau de a obţine returnarea în întregime sau a oricărei părţi din grant disponibilizat la acel moment în cazul în care beneficiarul nu îşi îndeplineşte vreo obligaţie din cadrul respectivului acord de grant; şi

(ii) să solicite audituri sau dreptul Băncii de a solicita audituri pentru înregistrările şi conturile fiecărui Beneficiar;

(iii) de a inspecta sau dreptul Băncii de a inspecta operaţiunile şi orice înregistrări şi documente relevante ale Beneficiarului.

(b) Fiecărui Beneficiar i se va cere:

(i) să îşi realizeze subproiectul cu diligenţa şi eficienţa necesare şi în conformitate cu standardele şi practicile tehnice, economice, financiare, manageriale, de mediu şi sociale, satisfăcătoare Băncii, aşa cum sunt definite în Manualul operaţional al Proiectului, inclusiv în conformitate cu prevederile Ghidului anticorupţie aplicabile primitorilor de sume din împrumut, alţii decât împrumutatul:

(ii) sa achiziţioneze bunurile, lucrările şi serviciile de consultanţă şi serviciile, altele decât cele de consultanţă, care urmează a fi finanţate din grant, în conformitate cu prevederile secţiunii III a acestei anexe 2;

(iii) să menţină politici şi proceduri adecvate care să îi permită să monitorizeze şi să evalueze, conform indicatorilor acceptabili Băncii, progresul subproiectului şi realizarea obiectivelor acestuia;

(iv) să menţină aranjamente de management financiar acceptabile Băncii, într-un mod adecvat care să reflecte operaţiunile, resursele şi cheltuielile legate de grant; si

(v) să pregătească şi să furnizeze împrumutatului şi Băncii toate informaţiile pe care împrumutatul şi Banca le vor cere în mod rezonabil în legătură cu cele menţionate anterior.

3. Împrumutatul, prin MECS, îşi va exercita drepturile şi îşi va îndeplini obligaţiile din cadrul fiecărui acord de grant într-un mod în care să protejeze interesele împrumutatului şi ale Băncii şi să îndeplinească scopurile împrumutului. Cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, împrumutatul, prin MECS, nu va atribui, amenda, abroga, termina, renunţa sau înceta aplicarea oricărui Acord de grant sau a oricărei prevederi a acestuia.

C. Anticorupţie

0206mprumutatul, prin MECS, se va asigura că Proiectul este realizat în concordanţă cu prevederile Ghidului anticorupţie.

D. Măsuri asigurătorii

1. Împrumutatul, prin MECS, se va asigura că granturile implementate de beneficiari nu implica strămutări.

2. Împrumutatul, prin MECS, va verifica toate aplicaţiile de grant transmise conform părţii 1 (a) şi părţii 2 la Proiect cu o listă de verificare acceptabilă Băncii, pentru a se asigura că orice lucrare realizată de beneficiari se referă la o clădire existentă şi nu sunt lucrări majore şi vor avea un impact minim sau nu vor afecta mediul înconjurător.

 

SECŢIUNEA a II-a

Monitorizarea, raportarea şi evaluarea Proiectului

 

A. Rapoartele Proiectului

Împrumutatul, prin MECS, va monitoriza şi evalua progresul Proiectului şi va pregăti rapoarte ale Proiectului în conformitate cu prevederile secţiunii 5.08 din Condiţiile generale şi în baza unor indicatori acceptabili Băncii. Fiecare raport al Proiectului va acoperi perioada unui trimestru calendaristic şi va fi transmis Băncii în cel mult patruzeci şi cinci (45) de zile de la sfârşitul perioadei acoperite de acel raport.

B. Management financiar, rapoarte financiare şi audit

1. Împrumutatul, prin MECS, va menţine sau va determina menţinerea unui sistem de management financiar în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 din Condiţiile generale.

2. Fără a se limita la prevederile părţii A a acestei secţiuni, împrumutatul, prin MECS, va pregăti şi va transmite Băncii, ca parte a raportului Proiectului, în cel mult 45 de zile de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic, rapoarte financiare intermediare neauditate pentru Proiect, care să acopere trimestrul respectiv, într-o formă şi cu un conţinut satisfăcătoare Băncii.

3. Împrumutatul, prin MECS, va avea situaţiile financiare auditate în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 (b) din Condiţiile generale. Fiecare audit al situaţiilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al împrumutatului. Situaţiile financiare auditate pentru fiecare astfel de perioadă vor fi transmise Băncii în termen de cel mult 6 luni de la sfârşitul perioadei respective.

 

SECŢIUNEA a III-a

Achiziţii

 

A. Generalităţi

1. Bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă. Toate bunurile, lucrările şi serviciile, altele decât cele de consultanţă necesare pentru Proiect şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului, vor fi achiziţionate în conformitate cu cerinţele prevăzute în sau la care se face referire în secţiunea I din Ghidul privind achiziţiile, precum şi cu prevederile prezentei secţiuni.

2. Servicii de consultanţă. Toate serviciile de consultanţă necesare pentru Proiect şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului vor fi achiziţionate în conformitate CU prevederile stabilite în sau la care se face referire în secţiunile I şi IV din Ghidul privind serviciile de consultanţă şi cu prevederile prezentei secţiuni.

3. Definiţii. Termenii cu majusculă folosiţi mai jos în prezenta secţiune pentru a descrie metode specifice de achiziţii sau metode de revizuire de către Bancă a anumitor contracte fac referire la metoda corespunzătoare descrisă în secţiunile II şi III din Ghidul privind achiziţiile sau secţiunile II, III, IV şi V din Ghidul privind serviciile de consultanţă, după caz.

B. Metode specifice de achiziţii pentru bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă

1. Licitaţie competitivă internaţională. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel la paragraful 2 de mai jos, bunurile, lucrările şi serviciile, altele decât cele de consultanţă, vor fi achiziţionate în baza unor contracte adjudecate în conformitate cu procedurile de licitaţie competitivă internaţională.

2. Alte metode de achiziţii pentru bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă. Următoarele metode, altele decât licitaţia competitivă internaţională, pot fi folosite pentru achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă, pentru acele contracte specificate în planul de achiziţii: (a) licitaţia competitivă naţională; (b) cumpărare; şi (c) contractare directă.

C. Metode specifice de achiziţie a serviciilor de consultanţă

1. Selecţia în funcţie de calitate şi cost. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel la paragraful 2 de mai jos, serviciile de consultanţă vor fi achiziţionate în baza unor contracte adjudecate prin selecţie în funcţie de calitate şi cost.

2. Alte metode de achiziţii a serviciilor de consultanţă. Următoarele metode, altele decât selecţia în funcţie de calitate şi cost, pot fi folosite pentru achiziţia serviciilor de consultanţă pentru acele contracte care sunt specificate în planul de achiziţii: (a) selecţie în funcţie de calitate; (b) selecţie pe baza unui buget fix; (c) selecţie în funcţie de costul cel mai mic; (d) selecţie în baza calificărilor consultanţilor; (e) selecţie din sursă unică a firmelor de consultanţă; (f) procedurile prevăzute la paragrafele 5.2 şi 5.3 din Ghidul privind serviciile de consultanţă, pentru selecţia consultanţilor individuali; şi (g) proceduri privind sursa unică pentru selecţia unor consultanţi individuali.

D. Revizuirea de către Bancă a deciziilor privind achiziţiile

Planul de achiziţii va stabili acele contracte care vor face obiectul analizei prealabile a Băncii. Toate celelalte contracte vor face obiectul revizuirii ulterioare de către Bancă.

 

SECŢIUNEA a IV-a

Tragerea sumelor împrumutului

 

A. Generalităţi

1. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în conformitate cu prevederile articolului II din Condiţiile generale, prezenta secţiune şi alte instrucţiuni suplimentare pe care Banca le poate specifica prin notificare către împrumutat (inclusiv “Ghidul Băncii Mondiale privind disponibilizarea pentru proiecte” din mai 2006, astfel cum au fost revizuite periodic de către Bancă şi aşa cum sunt aplicabile prezentului acord în baza instrucţiunilor respective), pentru a finanţa cheltuielile eligibile, aşa cum sunt prevăzute în tabelul de la paragraful 2 de mai jos.

2. Următorul tabel specifică acele categorii de cheltuieli eligibile care pot fi finanţate din sumele împrumutului (“Categoria*), alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie şi procentul de cheltuieli care urmează să fie finanţat pentru cheltuielile eligibile din fiecare categorie.

 

Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în euro)

Procentul din cheltuieli care urmează să fie finanţat

(inclusiv taxe)

(1) Bunuri, servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă (inclusiv audit), instruire, granturi şi costuri operaţionale suplimentare ale proiectului

200.000.000

100%

Suma totală

200.000.000

 

 

B. Condiţii de tragere. Perioada de tragere

1. Fără a contraveni prevederilor din partea A a acestei secţiuni, nu se va efectua nicio tragere:

(a) din contul împrumutului, până când Banca nu a primit plata totală a comisionului iniţial; si

(b) pentru plăţi efectuate anterior datei prezentului acord.

2. Data-limită de tragere este 31 decembrie 2022.

 

ANEXA 3

 

Împrumutatul va rambursa suma împrumutului în întregime la 1 noiembrie 2034.

 

Document ataşat

 

SECŢIUNEA I

Definiţii

 

1. “Ghidul anticorupţie” înseamnă “Ghidul privind prevenirea şi combaterea fraudei şi corupţiei pentru proiecte finanţate prin împrumuturi BIRD, credite AID şi granturi”, din data de 15 octombrie 2006 şi revizuite în ianuarie 2011.

2. “Beneficiar” înseamnă o şcoală publică de învăţământ secundar superior sau o instituţie de învăţământ superior care îndeplineşte criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor pentru a primi un grant conform părţii 1 (a) sau părţii 2 a Proiectului, aşa cum este stabilit în MOP.

3. “Categorie” înseamnă o categorie prevăzută în tabelul din secţiunea a IV-a a anexei 2 la prezentul acord.

4. “Ghidul privind serviciile de consultanţă” înseamnă “Ghidul: Selecţia şi angajarea consultanţilor în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor şi granturilor AID, efectuate de către împrumutaţii Băncii Mondiale”, din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014).

5. “Grant” înseamnă un grant acordat sau care va fi acordat din sumele împrumutului pentru a finanţa bunuri, lucrări, servicii de consultanţă, servicii altele decât cele de consultanţă, instruire şi costuri operaţionale suplimentare în cadrul oricărui subproiect din cadrul părţilor 1(a) şi 2 ale Proiectului.

6. “Acord de grant” înseamnă oricare dintre acordurile la care se face referire în secţiunea I, partea B, paragraful 2 din anexa 2 la acest acord.

7. “Condiţiile generale” înseamnă “Condiţiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare”, din data de 12 martie 2012, cu modificările stabilite în secţiunea II a acestui document ataşat.

8. “Costuri operaţionale suplimentare” înseamnă cheltuielile suplimentare efectuate pentru implementarea, managementul şi monitorizare proiectului (inclusiv a granturilor), cum ar fi: închirieri de spaţii de birouri, utilităţi şi consumabile, comisioane bancare, comunicaţii, întreţinerea clădirilor şi echipamentelor, cheltuieli publicitare, traduceri, combustibil, cheltuieli de deplasare şi supervizare (inclusiv activităţi de supervizare legate de Proiect, salariile personalului contractual şi temporar, dar excluzând salariile, onorariile şi primele membrilor care sunt funcţionari publici ai împrumutatului).

9. “Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice” sau “MECS” înseamnă Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice al împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia.

10. “Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare” sau CNEE înseamnă Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare al împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia.

11. “Ghidul privind achiziţiile” înseamnă “Ghidul: Achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor şi granturilor AID, efectuată de către împrumutaţii Băncii Mondiale”, din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014).

12. “Planul de achiziţii” înseamnă planul de achiziţii al împrumutatului aferent Proiectului, din 29 ianuarie 2015, la care se face referire în paragraful 1,18 din Ghidul privind achiziţiile şi în paragraful 1.25 din Ghidul privind serviciile de consultanţă, astfel cum acesta va fi actualizat periodic în conformitate cu prevederile paragrafelor menţionate.

13. “Manualul operaţional al Proiectului” sau “MOP” înseamnă manualul împrumutatului, acceptabil Băncii, care evidenţiază, printre altele, responsabilităţile, procedurile de achiziţii şi contractare, procedurile de management financiar, procedurile de pregătire a planurilor anuale de instruire pentru implementarea Proiectului şi cerinţele pentru implementarea granturilor de către unităţile educaţionale din învăţământul secundar şi instituţiile de învăţământ superior publice şi acest termen include orice anexă a manualului, manual care poate fi amendat periodic cu acceptul Băncii.

14. “Strămutări” înseamnă preluarea unui teren fără acceptul voluntar al proprietarului (acţiune care poate fi luată fără consimţământul în cunoştinţă de cauză al persoanei sau fără ca aceasta să aibă puterea de a alege), inclusiv tot ce creşte sau este permanent fixat pe acel teren, cum ar fi clădiri sau culturi, care conduc la: A) relocări sau pierderi ale adăpostului; B) pierderea activelor sau a accesului la active; sau C) pierderea sursei de venit sau a mijloacelor de trai, fie că persoanele afectate trebuie sau nu să se mute într-o altă locaţie.

15. “Subproiect” înseamnă oricare dintre activităţile din cadrul părţilor 1(a) şi 2 ale Proiectului, finanţată în cadrul unui acord de grant.

16. “Instruire” înseamnă cheltuielile (altele decât cele pentru servicii de consultanţă) efectuate pentru instruire şi activităţile legate de instruire din cadrul Proiectului, inclusiv seminare, ateliere de lucru sau vizite de studiu, cheltuieli de deplasare şi diurnă pentru participanţii la instruire, onorariile instructorilor, închirierea facilităţilor de instruire, întocmirea şi reproducerea materialelor de instruire şi alte activităţi legate de pregătirea şi implementarea activităţilor de instruire.

17. “Unitatea pentru proiecte cu finanţare externă” sau UPFE înseamnă respectiva unitate din cadrul MECS desemnată să realizeze implementarea proiectului, conform anexei 2, secţiunea I, partea A, paragraful 1 la acest acord.

 

SECŢIUNEA II

Modificarea Condiţiilor generale

 

Prin prezentul Condiţiile generale sunt modificate după cum urmează:

1. În cuprins, referinţa la secţiuni, numele secţiunilor şi numărul secţiunilor se modifică pentru a reflecta modificările stabilite în paragrafele de mai jos.

2. Secţiunea 3.01. (Comision Iniţial) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ Secţiunea 3.01. Comision iniţial; Comision de angajament

a) împrumutatul va plăti Băncii un comision iniţial aplicat la valoarea împrumutului la nivelul stabilit în acordul de împrumut (comision iniţial).

b) împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament aplicat la soldul netras al împrumutului la nivelul specificat în acordul de împrumut (comision de angajament). Comisionul de angajament se va acumula începând cu a şaizecea zi de la semnarea acordului de împrumut până la datele la care sumele sunt trase de către împrumutat din contul de împrumut sau anulate. Comisionul de angajament va fi plătibil semianual la fiecare dată de plată.”

3. În anexă, Definiţii, toate referinţele relevante la numerele şi paragrafele secţiunilor se modifică după caz, pentru a reflecta modificările stabilite în paragraful 2 de mai sus.

4. Anexa se modifică prin introducerea unui nou paragraf 19 cu următoarea definiţie a “Comisionului de angajament şi renumerotarea corespunzătoare a următoarelor paragrafe:

“19. «Comision de angajament» înseamnă comisionul de angajament specificat în acordul de împrumut pentru scopurile secţiunii 3.01 (b).”

5. În paragraful 49 renumerotat (paragraful 48 iniţial din anexă), definiţia “Comisionului Iniţial” se modifică prin înlocuirea trimiterii la secţiunea 3.01 cu trimiterea la secţiunea 3.01 (a).

6. În paragraful 68 renumerotat (paragraful 67 iniţial) din anexă, definiţia termenului “Plata împrumutului” se modifică şi va avea următorul conţinut:

“68. «Plata împrumutului» înseamnă orice sumă plătibilă de către părţile împrumutului către Bancă în baza Acordurilor Legale sau în baza acestor Condiţii Generale, incluzând (fără a fi însă limitate la acestea) orice sumă din Soldul Tras al împrumutului, dobânda, Comisionul Iniţial, Comisionul de Angajament, dobânda la Rata Dobânzii în caz de Neplată a Obligaţiilor (dacă există), orice primă de rambursare anticipată, orice comision de tranzacţionare pentru Conversie sau pentru terminarea unei Conversii înainte de termen, Taxa de Fixare a Marjei Variabile (dacă există), orice primă plătibilă după stabilirea unui Plafon al Ratei Dobânzii ori a unei marje de variaţie a ratei dobânzii şi orice Sumă de lichidare datorată de către împrumutat.”

7. În paragraful 73 renumerotat (paragraful 72 iniţial) din anexă, definiţia termenului “Dată de Plată” se modifică prin eliminarea cuvântului “este” şi prin adăugarea cuvintelor “şi Comisionul de Angajament sunt” după cuvântul “dobândă”.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 octombrie 2015.

Nr. 751.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui loc de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor

 

Având în vedere demisia domnului deputat Dan-Ştefan Motreanu, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, din funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, începând cu data de 1 octombrie 2015, şi luând act de aceasta demisie,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor declară vacant un loc de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, ca urmare a demisiei din această funcţie a domnului deputat Dan-Ştefan Motreanu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 7 octombrie 2015.

Nr. 76.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea IPROCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea IPROCHIM - S A, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 30 septembrie 2015.

Nr. 819.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

Operatorul economic Societatea IPROCHIM - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, sectorul 1, str. Mihai Eminescu nr. 19-21

Cod unic de înregistrare: 457747

BUGETUL DE VENITURI şi CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

11.140

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

11.136

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

4

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

10.431

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

10.416

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

5.477

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

350

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

4.197

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

3.115

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

2.885

 

 

 

C2

bonusuri

14

230

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

336

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

746

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

392

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

15

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

709

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

709

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

709

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.716

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.716

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

138

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

109

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*

50

2.343

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.205

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

102

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

936

 

8

 

Plăţi restante

55

0

 

9

 

Creanţe restante

56

2.075

 

*) rd.50 = rd. 155 din Anexa 2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului de Minori şi Tineri Tichileşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului de Minori şi Tineri Tichileşti, situate în comuna Tichileşti, str. Mihai Eminescu nr. 1, judeţul Brăila, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Trecerea în domeniul privat ai statului a construcţiilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

(3) După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.

Art. 2. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Liviu Stancu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 30 septembrie 2015.

Nr. 822.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcţiilor aflate în administrarea Penitenciarului de Minori şi Tineri Tichileşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

1.

Comuna Tichileşti,

judeţul Brăila,

str. Mihai Eminescu nr. 1

Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti

CUI 4505599

Nr. MF 38579

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Baracă săli mese - C14

P - 533 mp

Valoare - 58.688 lei

2.

Comuna Tichileşti,

judeţul Brăila,

str. Mihai Eminescu nr. 1

Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti

CUI 4505599

Nr. MF 38584

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Baracă săli clasă - C20

P - 1.492 mp

Valoare -172.079 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit “Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a reuniunii Comitetului Interministerial de Nivel înalt al Forţei de Jandarmerie Europeană”, care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 10-11 decembrie 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, a reuniunii Comitetului Interministerial de Nivel înalt al Forţei de Jandarmerie Europeană, care va avea loc la Bucureşti în perioada 10-11 decembrie 2015, denumită în continuare reuniunea

Art. 2. - (1) Se aprobă finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea reuniunii. Finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea reuniunii se suportă din bugetul pe anul 2015 aprobat Ministerului Afacerilor Interne, de la capitolul 61.01 “Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”, titlul II “Bunuri şi servicii”.

(2) Acţiunea prevăzută la pct. 3 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre se organizează la nivelul ordonatorului principal de credite.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 şi 5 din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, în scopul organizării şi desfăşurării reuniunii, se aprobă:

a) invitarea în ţară a unui număr maxim de 30 de persoane;

b) cazarea persoanelor străine participante la reuniune în hoteluri de 5 stele;

c) normativul de cheltuieli, prevăzut în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Florea Oprea,

subsecretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 7 octombrie 2015.

Nr. 832.

 

ANEXĂ

 

NORMATIV DE CHELTUIELI

 

Nr. crt.

Cheltuieli de organizare*)

Numărul maxim de persoane/delegaţii

Limite maxime

1.

Cheltuieli de masă

30 de persoane

220 lei/persoană/zi

2.

Trataţii uzuale (băuturi nonalcoolice, fructe, cafea, produse patiserie)

30 de persoane

25 lei/persoană/zi

3.

Cheltuieli privind cadouri**)

10 delegaţii

300 lei/delegaţie

 

*) Pentru celelalte tipuri de cheltuieli se aplică dispoziţiile legale în vigoare.

**) Acţiune ce va fi organizată la nivelul ordonatorului principal de credite.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.685/2015 privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2016, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, pentru anul 2016, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează si administrează unităţi de asistentă socială

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările ulterioare,

în temeiul:

- art. 1 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.685/2015 privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2016, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, pentru anul 2016, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 4 septembrie 2015, se modifică după cum urmează:

1. La coloana 2 “Încadrarea în Nomenclatorul instituţiilor de asistenţă socială”, centrele de pregătire pentru o viaţă independentă şi centrele de tip respiro/centrele de criză, respectiv pct. 2.5 şi 2.6, se elimină din categoria centrelor de zi şi se includ în categoria centrelor rezidenţiale.

2. La coloana 2 “Încadrarea în Nomenclatorul instituţiilor de asistenţă socială”, centrele-pilot de servicii comunitare pentru persoane cu handicap şi formare de personal şi centrele de consiliere şi sprijin pentru victimele dezastrelor naturale, respectiv pct. 2.3 şi 9.9, se elimină.

Art. II. - Direcţia servicii sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 28 septembrie 2015.

Nr. 1.905.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 6.994 din 9 septembrie 2015, ţinând cont de prevederile art. 40, 41 şi 411 din Ordonanţa de urgenţă â Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 7 lit. A.k) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa “Punctele de debarcare (PD) şi centrele de primă vânzare (CPV) nominalizate în vederea pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate” la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 24 aprilie 2015, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După numărul 74 se introduc două noi numere curente, numerele curente 75 şi 76, cu următorul cuprins:

“75. S.C. Arcada - S.R.L., localitatea Sarichioi, judeţul Tulcea - PD/CPV;

76. S.C. Valmarani Fish - S.R.L., localitatea Slatina, judeţul Olt -CPV.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 octombrie 2015.

Nr. 2.128.

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

SECŢIA A TREIA

 

DECIZIE

cu privire la Cererea nr. 52.327/13 introdusă de Vasile Cornel Flore împotriva României

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), reunită la 2 iunie 2015 într-o cameră compusă din Ján Šikuta , preşedinte, Iulia Antoanella Motoc, Branko Lubarda, judecători, şi Marialena Tsirli, grefier adjunct de secţie, având în vedere cererea menţionată anterior, introdusă la 7 august 2013,

având în vedere declaraţia prezentată de Guvernul pârât la 10 octombrie 2014, solicitând Curţii să scoată cererea de pe rol, după ce a deliberat în acest sens, pronunţă următoarea decizie:

FAPTELE ŞI PROCEDURA

Reclamantul, domnul Vasile Cornel Flore, este resortisant român, s-a născut în 1973 şi locuieşte în Oradea. Acesta a fost reprezentat în faţa Curţii de domnul G. Mateuţ, avocat în Arad.

Guvernul român (“Guvernul*) a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Reclamantul s-a plâns, în temeiul art. 6 § 1 din Convenţie, de durata procedurii penale în care a fost implicat. Procedura a durat aproximativ opt ani pentru două grade de jurisdicţie.

La 14 februarie 2014, cererea a fost comunicată Guvernului.

ÎN DREPT

După eşuarea încercărilor de a se ajunge la o soluţionare pe cale amiabilă, prin scrisoarea din 10 octombrie 2014, Guvernul a informat Curtea cu privire la propunerea de a formula o declaraţie unilaterală în vederea soluţionării litigiului. Acesta a solicitat în continuare Curţii să scoată cererea de pe rol în conformitate cu art. 37 din Convenţie.

Declaraţia prevede următoarele:

“Guvernul declară - prin prezenta declaraţie unilaterală - că recunoaşte existenţa unei încălcări a art. 6 din Convenţie care decurge din durata nerezonabilă a procedurii în care a fost implicat reclamantul, Vasile Cornel Flore.

Guvernul se declară dispus să plătească reclamantului Vasile Cornel Flore, cu titlu de reparaţie echitabilă, suma de 1.890 EUR, sumă pe care o consideră rezonabilă în raport cu jurisprudenţa Curţii. Această sumă, care va acoperi orice prejudiciu material şi moral, precum şi cheltuielile de judecată, va fi scutită de orice impozit, Aceasta va fi plătită în lei româneşti, la rata de schimb aplicabilă la data plăţii, în contul bancar indicat de reclamant, în termen de trei luni de la data notificării deciziei Curţii, pronunţată în conformitate cu art. 37 § 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului. În caz de neplată în termenul stabilit, Guvernul se obligă să plătească, de la expirarea termenului menţionat şi până la momentul plăţii efective a sumei respective, o dobânda simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.

Guvernul solicită respectuos Curţii să declare că nu mai este justificată continuarea examinării cererii şi să scoată cauza de pe rol în conformitate cu art. 37 § 1 lit. c) din Convenţie.”

Reclamantul nu a răspuns la scrisoarea Guvernului.

Curtea reaminteşte că art. 37 din Convenţie prevede că aceasta poate, în orice stadiu al procedurii, să hotărască scoaterea de pe rol a unei cereri atunci când circumstanţele permit să se tragă concluziile specificate la lit. a), b) sau c) ale alin. (1) al acestui articol. Art. 37 § 1 lit. c) permite Curţii în special să scoată o cauză de pe rol dacă: “pentru orice alt motiv, constatat de Curte, continuarea examinării cererii nu se mai justifică”.

Reaminteşte, de asemenea, că în anumite circumstanţe poate să scoată de pe rol o cerere în temeiul art. 37 § 1 lit. c) pe baza unei declaraţii unilaterale a Guvernului pârât chiar dacă reclamantul doreşte ca examinarea cauzei să fie continuată.

În acest scop, Curtea va examina cu atenţie declaraţia în lumina principiilor care reies din jurisprudenţa sa, în special Hotărârea Tahsin Acar [Tahsin Acar împotriva Turciei, (MC), nr. 26.307/95, pct. 75-77, CEDO 2003-VI; WAZA Spóзka zo.o. împotriva Poloniei (dec.), nr. 11.602/02, 26 iunie 2007],

Curtea a stabilit într-un număr de cauze, inclusiv în cele împotriva României, practica sa cu privire la plângerile în legătură cu încălcarea dreptului la judecarea într-un termen rezonabil a unei cauze [a se vedea, de exemplu, Frydlender împotriva Franţei (MC), nr. 30.979/96, pct. 43, CEDO 2000-VII, şi Vlad şi alţii împotriva României, nr. 40.756/06, 41.508/07 şi 50.806/07, pct. 131-133 şi 161, 26 noiembrie 2013].

Ţinând seama de natura celor admise în declaraţia Guvernului, precum şi de sumele compensaţiilor propuse,

Curtea consideră că nu se mai justifică continuarea examinării cererii [art. 37 § 1 lit. c)].

Mai mult, în lumina consideraţiilor de mai sus şi mai ales dată fiind jurisprudenţa clară şi vastă pe această temă, Curtea consideră că respectarea drepturilor omului aşa cum sunt definite în Convenţie şi în protocoalele la aceasta nu necesită continuarea examinării cererii (art. 37 § 1 în fine).

În cele din urmă, Curtea subliniază că în cazul în care Guvernul nu reuşeşte să respecte termenii din declaraţia unilaterală, cererea poate fi repusă pe rol în conformitate cu art. 37 § 2 din Convenţie [Josipovic împotriva Serbiei (dec.), nr. 18.369/07, 4 martie 2008].

Având în vedere cele de mai sus, este necesar ca cererea să fie scoasă de pe rol.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate,

CURTEA:

Ia notă de termenii declaraţiei Guvernului pârât în temeiul art. 6 § 1 din Convenţie şi de modalităţile de asigurare a respectării angajamentelor la care se face referire în aceasta;

decide să scoată de pe rol cererea în conformitate cu art. 37 § 1 lit. c) din Convenţie.

Redactată în limba engleză şi comunicată în scris la 25 iunie 2015.

 

PREŞEDINTE

JÁN ŠIKUTA

Grefier adjunct,

Marialena Tsirli

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, se face următoarea rectificare:

- la art. 59 alin. (1) lit. b), în loc de: “până la data de 1 octombrie...”se va citi: “până la data de 30 octombrie...”

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.