MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 767/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 767         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 14 octombrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

235. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 

754. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 

756. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

757. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

758. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

759. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

760. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

761. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

762. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

77. - Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat

 

78. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

42. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc

 

821. - Hotărâre privind aprobarea Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.282/975. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Rectificări la:

 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015;

 - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.119/2015

 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) date de identificare a echipamentului-date tehnice ale furnizorilor de servicii de comunicaţii destinate publicului şi ale furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice, care permit identificarea amplasamentului echipamentelor de comunicaţii ale acestora, prelucrate în scopul transmiterii unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice sau în scopul facturării contravalorii acestei operaţiuni;”.

2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Datele de trafic referitoare la abonaţi şi la utilizatori, prelucrate şi stocate de către furnizorul unei reţele publice de comunicaţii electronice sau de către furnizorul unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului, trebuie să fie şterse ori transformate în date anonime, atunci când nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicări, dar nu mai târziu de 3 ani de la data efectuării comunicării, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2), (3) şi (5).

3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Prelucrarea datelor de trafic efectuată în scopul stabilirii obligaţiilor contractuale ce privesc abonaţii serviciilor de comunicaţii cu plata în avans este permisă până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data efectuării comunicării.”

4. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 121

Accesul la date al autorităţilor

 

(1) La solicitarea instanţelor de judecată sau la solicitarea organelor de urmărire penală ori a organelor de stat cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, cu autorizarea prealabilă a judecătorului stabilit potrivit legii, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice pun la dispoziţia acestora, de îndată, dar nu mai târziu de 48 de ore, datele de trafic, datele de identificare a echipamentului şi datele de localizare, în conformitate cu prevederile referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.

(2) Solicitările privind datele prevăzute la alin. (1), formulate de către organele de stat cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, sunt supuse dispoziţiilor art. 14, 15 şi art. 17-23 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată.

(3) Solicitările, respectiv răspunsurile, dacă sunt transmise în format electronic, se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Fiecare persoană care certifică datele sub semnătură electronică răspunde, potrivit legii, pentru integritatea şi securitatea acestor date.

(4) Solicitările prevăzute la alin. (1) se procesează în condiţii de confidenţialitate.

(5) Datele de trafic, datele de identificare a echipamentului şi datele de localizare solicitate conform alin. (1) nu fac obiectul ştergerii sau anonimizării de către furnizori, atunci când solicitarea formulată în temeiul alin. (1) este însoţită ori urmată de o notificare cu privire la necesitatea menţinerii lor, în scopul identificării şi conservării probelor sau indiciilor temeinice, în cadrul investigaţiilor pentru combaterea infracţiunilor ori în domeniul apărării şi securităţii naţionale, atât timp cât subzistă motivele care au stat la baza solicitării, dar nu mai mult de 5 ani de la data solicitării sau, după caz, până la pronunţarea unei hotărâri definitive a instanţei de judecată.

(6) Instanţele de judecată, organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale notifică furnizorilor încetarea motivelor care au stat la baza solicitării ori, după caz, pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 12 octombrie 2015.

Nr. 235.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale ari. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 9 octombrie 2015.

Nr. 754.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 31 octombrie 2015, domnul general de brigadă cu o stea Chirca Dorin Dorin trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 13 octombrie 2015.

Nr. 756.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 970/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Aurica Budescu, judecător la Judecătoria Făurei, se eliberează din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 octombrie 2015.

Nr. 757.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin, (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 965/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Doru Filimon, judecător la Curtea de Apel Craiova, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 octombrie 2015.

Nr. 758.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 966/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Lucian Lăpădat, preşedintele Secţiei I civile a Curţii de Apel Timişoara, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 octombrie 2015.

Nr. 759.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c). art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin, (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 967/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Traian Ionescu, judecător la Tribunalul Ialomiţa, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 octombrie 2015.

Nr. 760.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 964/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 2 noiembrie 2015, doamna Iulia Cristina Maxim, procuror la Serviciul Teritorial laşi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 octombrie 2015.

Nr. 761.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 968/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Iosif  Schwachhofer, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 octombrie 2015.

Nr. 762.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui loc de deputat

 

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului deputat Ghiveciu Marian, începând cu data de 29 septembrie 2015,

în temeiul art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi al art. 236 alin. (1) şi art. 237 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

constatând că preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului domnului Ghiveciu Marian, deputat ales în Parlamentul României, în Circumscripţia electorală nr. 10 Buzău, Colegiul uninominal nr. 5,

 

Camera Deputaţilor adopta prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a domnului Ghiveciu Marian, începând cu data de 29 septembrie 2015, şi declară vacant locul de deputat deţinut de domnul Ghiveciu Marian în Circumscripţia electorală nr. 10 Buzău, Colegiul uninominal nr. 5.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 octombrie 2015, cu respectarea art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 13 octombrie 2015.

Nr. 77.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Paul Dumbrăvanu, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi;

- domnul deputat Mihai Tararache, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru afaceri europene în locul domnului deputat Mircea Lubanovici;

- domnul deputat Gheorghe Udrişte, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare la Comisia pentru transporturi şi infrastructură, în calitate de membru;

- domnul deputat Ion Şcheau, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi la Comisia pentru politică externă, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 13 octombrie 2015.

Nr. 78.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc

 

Recomandarea Comisiei din 14 iulie 2014 privind principiile pentru protecţia consumatorilor şi a utilizatorilor de servicii de jocuri de noroc online şi pentru împiedicarea accesului minorilor la jocurile de noroc online, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 214 din 19 iulie 2014, precum şi comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul Comitetului Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor privitor la un cadru corespunzător pentru jocurile de noroc online în piaţa internă [COM (2012) 596 final], document confirmat ca şi poziţie viitoare de către Harrie Temmink din cadrul DG Grow Direcţia Generală Piaţă Internă, Industrie, Antreprenoriat şi IMM-uri în data de 23 septembrie 2015, propun statelor membre “crearea de autorităţi independente” de reglementare în domeniul jocurilor de noroc, inclusiv a jocurilor loteristice.

Având în vedere recomandarea Comisiei Europene, prezentul act normativ aliniază România la aceste recomandări în domeniul jocurilor de noroc în vederea coordonării unitare şi concurenţiale a tuturor jocurilor de noroc din România.

Prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne exceptează jocurile de noroc de la aceste servicii, statele având posibilitatea gestionării monopolului instituit pentru jocurile de noroc în aşa fel încât să se asigure buna funcţionare a domeniului şi îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse.

Având în vedere faptul că Compania Naţională “Loteria Română” - S.A. desfăşoară activitate de interes public naţional în domeniul jocurilor de noroc, cu scopul realizării cadrului organizat pentru satisfacerea cererii naturale de joc în rândul populaţiei şi crearea fondurilor necesare finanţării obiectivelor de interes public naţional, dar în acelaşi timp serveşte interesele consacrate prin exclusivitatea în domeniul jocurilor loteristice,

totodată, având în vedere necesitatea instituirii unor măsuri legislative privind o mai bună funcţionare a Companiei Naţionale “Loteria Română” - S.A. şi alinierea la cerinţele actuale ale pieţei naţionale şi europene de jocuri de noroc, precum şi o gestionare eficientă a exclusivităţii deţinute de aceasta, cu luarea în considerare a scăderii constante şi semnificative a cifrei de afaceri, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri cu caracter temporar, reţinându-se că în lipsa adoptării reglementărilor propuse pot apărea dificultăţi deosebite în funcţionarea pe viitor a companiei.

Ţinând cont de situaţiile specifice expuse mai sus, care vizează domeniul de activitate al jocurilor de noroc, se impune îmbunătăţirea cadrului normativ prin promovarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Administrarea monopolului de stat prevăzut la alin. (1) se face de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc.”

2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Statul acordă licenţa de organizare a jocurilor de noroc în mod exclusiv Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A. pentru jocurile loto tradiţionale şi la distanţă, noroc, noroc plus şi super noroc, expres şi lozuri.”

3. La articolul 17, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

“(91) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate suspenda activitatea organizatorilor de jocuri de noroc, la propunerea motivată a direcţiilor de specialitate ale O.N.J.N., în alte condiţii decât cele prevăzute la alineatele anterioare, până la clarificarea situaţiei.”

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale “Loteria Română” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Activitatea Loteriei Române se desfăşoară în conformitate cu prevederile Statutului, precum şi ale regulamentelor de joc aprobate de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc şi publicate pe site-ul companiei.”

2. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic al statului român se exercită de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru o perioadă tranzitorie de maximum 4 ani.”

3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6- - Loteria Română are ca obiect principal de activitate organizarea, administrarea şi exploatarea jocurilor de noroc loto tradiţionale şi la distanţă, noroc, noroc plus şi super noroc, expres şi lozuri, elaborarea regulamentelor de joc, executarea de produse loteristice, tipărituri şi lucrări poligrafice, precum şi alte activităţi stabilite prin statut.”

4. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Preşedintele consiliului de administraţie prezintă semestrial sau ori de câte ori se solicită de către preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc situaţia economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, care vor fi vizate şi certificate de cenzori, după caz.”

5. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Câştigurile neridicate de participanţii la jocurile de noroc organizate de Loteria Română, conform regulamentelor de joc aprobate, se constituie în venituri ale Loteriei Române.”

6. În anexă, la articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor se numesc prin ordin al preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.”

Art. III. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 3 aprilie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013r se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Oficiul îşi desfăşoară activitatea în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Primului-Ministru.”

2. La articolul 1, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (61) şi (62), cu următorul cuprins:

»(61) În cadrul Oficiului funcţionează un secretar general, înalt funcţionar public numit în condiţiile legii.

(62) Secretarul general al Oficiului îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele încredinţate de preşedintele Oficiului.”

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Oficiul acordă dreptul de organizare şi funcţionare, monitorizează, supraveghează şi controlează activităţile din domeniul jocurilor de noroc şi activităţile conexe, aşa cum sunt reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.”

4. La articolul 3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“d) exercită controlul tehnic al sistemelor informatice, monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile de noroc tradiţionale şi la distanţă, astfel cum sunt reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;”.

5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Oficiul funcţionează cu un număr maxim de 201 posturi de funcţionari publici şi personal contractual, inclusiv preşedintele, vicepreşedintele, secretarul general şi posturile aferente cabinetului preşedintelui.”

6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Comitetul este format din 9 membri, din care 2 executivi şi 7 neexecutivi numiţi prin decizie a prim-ministrului, după cum urmează:

a) preşedintele Oficiului - membru executiv;

b) vicepreşedintele Oficiului - membru executiv;

c) membru - membru neexecutiv numit la propunerea preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;

d) membru ~ membru neexecutiv numit la propunerea ministrului afacerilor interne;

e) membru - membru neexecutiv numit la propunerea preşedintelui Consiliului Concurenţei;

f) membru - membru neexecutiv numit la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

g) membru - membru neexecutiv numit la propunerea ministrului pentru societatea informaţională;

h) membru - membru neexecutiv numit la propunerea şefului Cancelariei Primului-Ministru;

i) membru - membru neexecutiv numit la propunerea Secretariatului General al Guvernului.”

Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, orice dispoziţie contrară se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,

Cristinela Odeta Nestor

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 7 octombrie 2015.

Nr. 42.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 26 lit. k) din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial, prevăzut în anexa nr. 1, activităţile acestuia urmând a se desfăşura în perioada 2015-2019.

Art. 2. - (1) Instituţiile implicate în punerea în aplicare a Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial sunt: Ministerul Apărării Naţionale prin Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Serviciul Istoric al Armatei, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară şi Muzeul Militar Naţional “Regele Ferdinand I “, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne prin Arhivele Naţionale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Culturii prin Muzeul Naţional de Istorie a României şi Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Guşti”, Institutul Cultural Român şi Arhiva Naţională de Filme.

(2) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor centralizează datele despre derularea activităţilor cuprinse în Programul naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial.

Art. 3. - Fondurile necesare desfăşurării Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial se asigură cu încadrarea în bugetele anuale aprobate, conform legii, ministerelor şi instituţiilor prevăzute la art. 2, potrivit prevederilor anexei nr. 2.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

p. Preşedintele Institutului Cultural Român,

Liviu Jicman

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 30 septembrie 2015.

Nr. 821.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMUL NAŢIONAL

al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial

 

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Structura responsabilă

Termene de derulare

Costurile în lei

Detalii şi precizări

2015

1.

Proiectul “VERDUN”

Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară în colaborare cu Serviciul Istoric al Armatei, Muzeul Militar Naţional Regele “Ferdinand 1”, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor şi Ambasada României la Paris

octombrie 2015 - decembrie 2016

5.000 lei/an

Total: 10.000 lei

Presupune:

- crearea unui site specializat pentru inserarea mărturiilor româneşti despre bătălia de la Verdun;

- inserarea mărturiilor româneşti despre bătălia de la Verdun;

- organizarea unor sesiuni ştiinţifice dedicate “Bătăliei de la Verdun”;

- reflectarea “Bătăliei de la Verdun” de către mass-media militară;

- organizarea unei expoziţii de către Muzeul Militar Naţional Regele “Ferdinand 1”.

2.

Site dedicat Primului Război Mondial

Muzeul Naţional de Istorie a României

2015-2019

2,000 lei/an

Total: 10,000 lei

Site-ul va putea fi accesat la adresa www.marelerazboi.ro

3.

Organizarea a patru conferinţe internaţionale 1915-2015 Centenarul Primului Război Mondial: “Între lecţia trecutului şi provocările viitorului”

Institutul Cultural Român

2015-2018

88.000 lei/an

Total: 352.000 lei

Conferinţele se vor desfăşura pe patru secţiuni (geopolitică, câmpuri de luptă, cultura războiului, patrimoniu naţional şi european), iar la final materialele prezentate vor fi tipărite într-un volum.

4.

Zilele filmului românesc despre război

Institutul Cultural Român

2015-2018

13.000 lei/an

Total: 52.000 lei

Difuzarea filmului românesc “Restul e tăcere”, urmat de o dezbatere moderată de regizorul Nae Caranfil.

5.

Memoria filmului românesc

Institutul Cultural Român

2015-2018

95.000 lei/an

Total: 380.000 lei

Vor fi organizate în străinătate mini-festivaluri de film românesc, prilej cu care vor fi proiectate filme artistice (“Pădurea Spânzuraţilor de Liviu Ciulei) sau documentare privind intrarea României în război sau rolul şi implicarea Casei Regale din România în desfăşurarea evenimentelor.

6.

Masă rotundă “România şi intrarea Italiei în război”

Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară

octombrie 2015

15,000 lei

Cu participarea unor specialişti din Italia, Franţa, Marea Britanie, Serbia, Austria, Ungaria

7.

România neutrală - conferinţă

Arhivele Naţionale, în colaborare cu Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”, Facultatea de Istorie - Bucureşti, Facultatea de Arhivistică, Institutul de Studii Sud-Est Europene

2015

2.000 lei

Prin dezbaterea organizată cu participarea unor istorici specializaţi de la instituţiile menţionate, conferinţa caută să elucideze unele aspecte referitoare la perioada neutralităţii României (1914-1916)

 

2016

8.

Restaurarea Parcelei de onoare a eroilor români din Primul Război Mondial din localitatea Worms, Germania

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor

2016

327.360 lei

Proiectul se desfăşoară în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind mormintele româneşti de război din Republica Federală Germania şi mormintele germane de război din România, semnat la Bonn la 25 iunie 1996 şi ratificat prin Legea nr. 170/1997.

9.

Cercetarea şi publicarea unor documente diplomatice româneşti

Ministerul Afacerilor Externe

2016

5.000 lei

Selectarea documentelor care vor fi publicate de către Institutul Cultural Român

Institutul Cultural Român

85.000 lei

Proiectul va acoperi perioada neutralităţii, a implicării României În război şi a Conferinţei de pace de la Paris.

10.

“Sub cenuşa Imperiului”. Români în armata austro-ungară” (expoziţie documentară etc.)

Arhivele Naţionale

2016-2018

2016:5.000 lei

2017:7.500 lei

2018:7.500 lei

Total: 20.000 lei

Se are în vedere punerea în valoare a memoriilor unor români din Transilvania înregimentaţi în armata austro-ungară, reflectând acţiunile, ideile şi sentimentele naţionalităţii române din Imperiul Austro-Ungar în perioada premergătoare destrămării acestuia.

11.

Comemorarea luptelor de la Oituz, judeţul Bacău

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor în colaborare cu Muzeul Militar Naţional “Regele Ferdinand 1”

martie-octombrie 2016

130.000 lei

Acest proiect cuprinde: restaurarea Cimitirului Eroilor din Primul Război Mondial din localitatea Poiana Sărată, comuna Oituz, judeţul Bacău - 125.000 lei; simpozion cu tematică istorică - 3.500 lei; ceremonii comemorative - 1.500 lei; expoziţie cu armatele naţionale.

12.

Sesiune de referate şi comunicări ale elevilor cu tema “Intrarea României în Marele Război”

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Vacanţa intersemestrială 2016

44,000 lei

Activitatea se va desfăşura la Braşov. Doi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi doi reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale; un secretar, profesor din învăţământul preuniversitar; elevi din învăţământul preuniversitar (un reprezentant din fiecare judeţ şi 6 din Bucureşti)

Total: 47 de participanţi şi 42 de profesori însoţitori

Se acordă 3 premii (I, II, III) şi 12 menţiuni, precum şi diplome de participare pentru toţi elevii şi profesorii coordonatori.

13.

Expoziţia “100 de ani de la intrarea României în Marele Război”

Muzeul Naţional de Istorie a României şi Ministerul Afacerilor Externe

2016

70.000 lei

Expoziţie de amploare, care va ocupa holul mare al Muzeului Naţional de Istorie a României; parteneriate cu instituţii muzeale din ţară; se va tipări şi un catalog.

120.000 lei

Organizarea, la misiunile diplomatice ale României din state cu tangenţă istorico-diplomatică la tema Primului Război Mondial, a unei componente a expoziţiei realizate de Muzeul Naţional de Istorie a României, prin realizarea şi expedierea unor panouri care se vor constitui într-o expoziţie în aer liber, care va îmbrăca gardul exterior al misiunilor-gazdă

14.

Săptămâna filmului românesc despre Marele Război - Sala Eforie (sala Jean Georgescu) a Cinematecii Române

Arhiva Naţională de Filme

25-31 iulie 2016

25.000 lei

Două evenimente - 20 ore de film din colecţie proprie (filme de ficţiune şi documentare, inclusiv jurnale de actualităţi) legate de participarea României în Primul Război Mondial

Expoziţie de fotografie organizată în foaierul Sălii Eforie

15.

Conferinţa “Eroii Satelor - poveşti de război”, însoţită de expoziţie de fotografie

Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Guşti” în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a României şi Muzeul Militar Naţional “Regele Ferdinand 1”

noiembrie 2016

25.000 lei

Activitatea se va desfăşura la sediul Muzeului Naţional al Satului “Dimitrie Guşti şi se doreşte a fi internaţională.

Invitaţi - specialişti din ţările combatante şi din România

 

2017

16.

Comemorarea luptelor de la Mărăşti şi Mărăşeşti, judeţul Vrancea

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

iulie-august

5.000 lei

Acest proiect cuprinde: simpozion cu tematică istorică - 2.500 lei; ceremonii comemorative-2.500 lei.

17.

Restaurarea Parcelei eroilor români din Primul Război Mondial din cadrul Complexului Memorial din Lambinowice, Polonia

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor

ianuarie-noiembrie

720.000 lei

În această necropolă de război sunt înhumaţi 2.606 eroi români decedaţi în prizonierat, în prima conflagraţie mondială.

18.

Campaniile militare din 1917

(expoziţie documentară şi de hărţi militare + conferinţă)

Arhivele Naţionale, în colaborare cu Institutul de istorie “Nicolae Iorga”, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Institutul de Studii Sud-Est Europene, Facultatea de Istorie-Bucureşti, Facultatea de Arhivistică şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

2017

14.000 lei

Evenimentul îşi propune să grupeze istorici militari, istorici civili şi specialişti din Arhivele Naţionale în scopul de a dezbate, elucida şi ilustra aspecte referitoare la acţiunile strategice ale armatei române şi la aportul populaţiei civile în campania de recucerire a teritoriului naţional.

19.

Viaţa de front reflectată în scrisori personale

Arhivele Naţionale

2017

8.000 lei

Acţiunea valorifică mărturiile personale ale soldaţilor din armata română, combatanţi pe diversele fronturi ale Primului Război Mondial, mărturii aflate în documentele Arhivelor Naţionale.

20.

Concurs cu tema “Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz”

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

10-12 septembrie 2017

93.000 lei

Activitatea se va desfăşura la Focşani, în perioada 10-12 septembrie.

Doi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi doi reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale; un secretar, profesor din învăţământul preuniversitar; echipă formată din doi elevi din învăţământul preuniversitar, unul de gimnaziu şi unul de liceu, câte o echipă de fiecare judeţ şi 6 din Bucureşti

Total: 94 de participanţi şi 42 de profesori însoţitori

Se acordă 3 premii (I, II, III) şi 12 menţiuni, precum şi diplome de participare pentru toţi elevii şi profesorii coordonatori.

21.

Manual de curs opţional “România în Primul Război Mondial”, pe baza unei programe iniţiate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

2017-2018

25.000 lei/an

Total: 50.000 lei

Se vor realiza 2.000 de exemplare, format A4, color, cu anexe (hărţi, imagini, texte). Grupul de lucru format din 4 cadre didactice din învăţământul preuniversitar Scris pe baza programei, manualul va fi aprobat de către cinci specialişti din cadrul Academiei Române, profesori din învăţământul universitar, cercetători.

Preţul de cost: 30.000 lei; distribuirea între 25-30% din preţul cărţii; drepturile de autor între 9-12% din costul total al tirajului Preţ: 25 lei/exemplar

 

2018

22.

100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia - 1 Decembrie 1918.

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

decembrie

5.000 lei

NOTĂ:

Alăturare la activităţile Comitetului “România 100”, prin monitorizarea modului în care vor fi restaurate mormintele şi operele comemorative de război aflate în administrarea unităţilor militare

23.

Masă rotundă - Pacea de la Bucureşti (24 aprilie/7 mai 1918) şi reintrarea României în război (28 octombrie/ 10 noiembrie 1918)

Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară în colaborare cu Arhivele Naţionale

mai-iunie 2018

25.000 lei

Cu participare internaţională

24.

Monografie - Armata Română în Primul Război Mondial

Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară

decembrie 2018

75.000 lei

-

25.

Viaţa pe front (expoziţie etc.)

Arhivele Naţionale în colaborare cu Muzeul Militar Naţional “Regele Ferdinand I”

2018

25.000 lei

Vor fi expuse documente din patrimoniul Arhivelor Naţionale referitoare la viaţa pe front în timpul Primului Război Mondial.

26.

Concurs de referate şi comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice şi elevilor cu tema .Realizarea României Mari”

Cu două etape:

A. Online cu două secţiuni: profesori şi elevi

B. Cu participarea profesorilor şi elevilor

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

martie-aprilie 2018

93.000 lei

Comisie formată din inspectorul general din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi un reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale. Oricine se poate înscrie, elev sau cadrul didactic din învăţământul preuniversitar.

ultima decadă a lunii noiembrie

Activitatea se va desfăşura la Alba Iulia, în perioada 20-30 noiembrie.

Preşedinte (cadru didactic universitar de la o facultate de profil); doi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi doi reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale; un secretar, profesor din învăţământul preuniversitar; elevii şi cadrele didactice desemnate câştigătoare la concursul online

Total: 96 de participanţi

Se acordă 3 premii (I, II, III) şi 12 menţiuni, precum şi diplome de participare pentru toţi elevii şi profesorii coordonatori.

27.

Săptămâna filmului românesc despre Marele Război - Sala Eforie (sala Jean Georgescu) a Cinematecii Române

Arhiva Naţională de Filme

26 noiembrie - 2 decembrie 2018

35.000 lei

Două evenimente - 20 de ore de film din colecţie proprie (filme de ficţiune şi documentare, inclusiv jurnale de actualităţi) legate de participarea României în Primul Război Mondial.

Expoziţie de fotografie organizată în foaierul Sălii Eforie.

Cu acest prilej se va lansa şi lucrarea Filmul românesc şi Marele Război (reprezentări ale Primului Război Mondial în cinematografia românească).

28.

Expoziţia “Ţăranul - participant la Primul Război Mondial”

Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Guşti” în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a României şi Muzeul Militar Naţional “Regele Ferdinand I”

decembrie 2018

25.000 lei

Expoziţie ce îşi propune să arate publicului vizitator costumul popular din perioada de început de 1900, să prezinte alături de celelalte instituţii documente, picturi, arme, unelte şi mărturii audio.

 

2019

29.

Campania militară din Ungaria din 1919 în documente (expoziţie fotodocumentară)

Arhivele Naţionale în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Arhivele din Ungaria

2019

12,000 lei

Acţiunea valorifică documente din patrimoniul Arhivelor Naţionale din România şi Ungaria.

1.000 lei

Ministerul Afacerilor Externe va contribui la completarea expoziţiei.

30.

O altă Românie? Din evoluţia dezbaterilor şi negocierilor de pace cu privire la graniţele statului român (expoziţie documentară, masă rotundă)

Arhivele Naţionale în colaborare cu Arhiva Ministerului Afacerilor Externe şi Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”

2019

13.000 lei

Expoziţia de hărţi şi documente din patrimoniul Arhivelor Naţionale şi al Arhivei Diplomatice va fi însoţită de o masă rotundă, la care istoricii de la instituţiile menţionate vor detalia evenimentele ilustrate prin documente de arhivă.

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. crt.

Instituţia

Anul/Suma în lei 2015

Anul/Suma în lei 2016

Anul/Suma în lei 2017

Anul/Suma în lei 2018

Anul/Suma în lei 2019

1.

Ministerul Apărării Naţionale

20.000

462.360

725.000

105.000

-

2.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

-

44.000

118.000

118.000

-

3.

Ministerul Afacerilor Interne

2.000

5.000

29.500

32.500

25.000

4.

Ministerul Afacerilor Externe

-

125.000

-

-

1.000

5.

Ministerul Culturii

2.000

122.000

2.000

62.000

2.000

6.

Institutul Cultural Român

196.000

281.000

196.000

196.000

-

TOTAL

220.000

1.039.360

1.070.500

513.500

28.000

TOTAL GENERAL

2.871.360 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.282 din 14 octombrie 2015

Nr. 975 din 12 octombrie 2015

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. NB 10.367/2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.756/12.10.2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:

- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din titlul VIII “Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La secţiunea P1 “Programul naţional de boli transmisibile” litera A) “Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, după poziţia 437 se introduce o nouă poziţie, poziţia 438, cu următorul cuprins:

 

„438

W55354004

J01CR02

AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

AUGMENTIN

SR 1000 mg/ 62,5 mg

COMPR. ELIB. PREL.

1.000 mg/ 62.5mg

BEECHAM GROUP PLC

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 7 BUST. AL/PVC- AL X

4 COMPR. ELIB. PREL.

P-RF

28

1,256071

1,642857

0,000000

 

            2. La secţiunea P3 “Programul naţional de oncologie”, după poziţia 463 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile 464-468, cu următorul cuprins:

 

„464

W56781001

LG1AX03

TEMOZOL OMIDUM**

TEMOZOLOMIDA HF 140 mg

CAPS.

140 mg

STADA HEMOFARM - S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 5 CAPS.

PR

5

78,164000

92,828000

0,000000

465

W56779001

L01AX03

TEMOZOL OMIDUM**

TEMOZOLOMIDA HF 20 mg

CAPS.

20 mg

STADA HEMOFARM - S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 5 CAPS.

PR

5

7,966000

10,420000

0,000000

466

W56783001

L01AXQ3

TEMOZOL OMIDUM**

TEMOZOLOMIDA HF 250 mg

CAPS.

250 mg

STADA HEMOFARM - S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLA BRUNĂ X 5 CAPS.

PR

5

233,776800

263,973600

35,560400

467

W56782001

L01AXQ3

TEMOZOL OMIDUM**

TEMOZOLOMIDA HF 180 mg

CAPS.

180 mg

STADA HEMOFARM - S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 5 CAPS.

PR

5

97,764000

114,192000

0,000000

468

W56780001

L01AX03

TEMOZOL OMIDUM**

TEMOZOLOMIDA

HF 100 mg

CAPS.

100 mg

STADA HEMOFARM - S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 5 CAPS.

PR

5

37,248000

45,472000

0,000000”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 14 octombrie 2015.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Dorel Săndesc,

Vasile Ciurchea

secretar de stat

 

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, se face următoarea rectificare:

- la art. 29 alin. (3), în loc de: “... alin. (2) şi (3), ...”se va citi: “... alin. (1) şi (2), ...”

 

În cuprinsul Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.119/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului “Prima casă” şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 28 septembrie 2015, se face următoarea rectificare:

- la art. I pct. 83 [cu referire la norma de la alin. (3) al art. 5.1.2 din anexa nr. 6 la actul normativ de bază], în subsolul alineatului, se va citi:

„*) Valoarea garanţiei în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data aprobării solicitării de garantare.

**) Inclusiv luna în care se aprobă solicitarea de garantare.

***) Soldul garanţiei în lei sau echivalent lei la cursul de schimb comunicat de BNR de la închiderea exerciţiului financiar ai anului precedent.

****) În cazul în care la data de 31 decembrie a anului precedent finanţarea aprobată nu a fost acordată, comisionul aferent anului în curs se calculează la valoarea garanţiei din solicitarea de garantare.

*****) Soldul garanţiei în lei sau echivalent lei la cursul de schimb comunicat de BNR de la închiderea exerciţiului financiar al anului precedent.

******) Exclusiv ultima lună de valabilitate a contractului de garantare. În cazul rambursărilor anticipate ale creditelor garantate acordate în cadrul Programului ultima lună de valabilitate este luna în care finanţatorul a înştiinţat Fondul cu privire la renunţare şi a transmis extrasul de cont din care rezultă rambursarea anticipată integrală a finanţării garantate.”

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.