MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 772/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 772         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 16 octombrie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 28 din 21 septembrie 2015 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

963. - Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

DECIZIA Nr.28

din 21 septembrie 2015

 

Dosar nr. 1.924/1/2015

 

Iulia Cristina Tarcea - vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - preşedintele completului

Lavinia Curelea - preşedintele Secţiei I civile

Roxana Popa - preşedintele delegat al Secţiei a II-a civile

Ionel Barbă - preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal

Florentin Sorin Drăguţ - judecător la Secţia I civilă

Elena Floarea - judecător la Secţia I civilă

Carmen Georgeta Negrilă - judecător la Secţia I civilă

Mihaela Paraschiv - judecător la Secţia I civilă

Adina Georgeta Nicolae - judecător la Secţia I civilă - judecător-raportor

Eugenia Voicheci - judecător la Secţia a II-a civilă

Lucia Paulina Brehar - judecător la Secţia a II-a civilă

Veronica Magdalena Dănăilă - judecător la Secţia a II-a civilă - judecător-raportor

Mărioara Isailă - judecător la Secţia a II-a civilă

Mirela Poliţeanu - judecător la Secţia a II-a civilă

Doina Duican - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Gabriela Elena Bogasiu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal - judecător-raportor

Veronica Năstasie - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Carmen Sîrbu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Dana Iarina Vartires - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 1.924/1/2015 a fost constituit conform dispoziţiilor art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă şi ale art. 275 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa este prezidată de doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

La şedinţa de judecată participă doamna Adriana Stamatescu, magistrat-asistent, desemnată în conformitate cu dispoziţiile art. 276 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Tribunalul Vâlcea - Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: 1. În interpretarea şi aplicarea art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă se poate ajunge la schimbarea cadrului procesual, sub aspectul obiectului, în care a soluţionat prima instanţă, contrar art. 478 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă; 2. În situaţia în care în apel, fie din interpretarea art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă, fie în limitele efectului devolutiv, prevăzut de art. 477 din Codul de procedură civilă, se poate invoca excepţia necompetenţei materiale, urmând ca astfel să fie interpretate prevederile art. 130 alin. (2) şi art. 131 din Codul de procedură civilă prin prisma celor anterioare.

Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că toate curţile de apel au comunicat că nu au jurisprudenţă în materia ce face obiectul sesizării şi că la dosar a fost depus raportul întocmit de judecătorii-raportori. Se mai referă asupra faptului că raportul a fost comunicat părţilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă şi că nu s-au depus puncte de vedere. De asemenea, la dosar a fost depus punctul de vedere al domnilor profesori universitari doctori Viorel Mihai Ciobanu şi Gabriel Boroi din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti.

În urma deliberărilor, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept rămâne în pronunţare asupra sesizării privind pronunţarea unei hotărâri prealabile.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I. Titularul şi obiectul sesizării

1. Tribunalul Vâlcea - Secţia I civilă a dispus, prin încheierea pronunţată în data de 24 martie 2015, în Dosarul nr. 13.501/288/2013, aflat pe rolul acestei instanţe, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în temeiul dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile prin care să se dezlege următoarea chestiune de drept: „1. În interpretarea şi aplicarea art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă se poate ajunge la schimbarea cadrului procesual în care a soluţionat prima instanţă, sub aspectul obiectului, contrar art. 478 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă; 2. În situaţia în care în apel, fie din interpretarea art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă, fie în limitele efectului devolutiv, prevăzut de art. 477 din Codul de procedură civilă, se poate invoca excepţia necompetenţei materiale, urmând ca astfel să fie interpretate prevederile art. 130 alin. (2) şi art. 131 din Codul de procedură civilă, prin prisma celor anterioare”.

II. Expunerea succintă a procesului

2. Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea cu nr. 13.501/288/2013, contestatoarea S.C. „S C.” - S.R.L. a chemat în judecată pe intimata A.M.A., solicitând anularea tuturor actelor de executare întocmite în Dosarul execuţional nr. 195/2013 al B.I.E.J. D.M., precum şi a executării înseşi.

3. În motivarea contestaţiei s-a arătat că, potrivit Somaţiei nr. 195/2013 din 9 decembrie 2013, i s-a pus în vedere să achite creditoarei A.M.A. suma de 7.595 lei reprezentând despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, calculate potrivit încheierii executorului judecătoresc din 3 decembrie 2013, suma de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, şi suma de 2.363 lei, reprezentând cheltuieli de executare.

4. În motivarea cererii, contestatoarea a susţinut, în esenţă, următoarele: Sentinţa civilă nr. 886 din 17 iunie 2013, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, nu este titlu executoriu prin ea însăşi, potrivit art. 377 din Codul de procedură civilă, întrucât în recurs a fost modificată în parte, prin Decizia civilă nr. 2.814 din 9 septembrie 2013 a Curţii de Apel Piteşti; prin sentinţa pusă în executare nu se precizează perioada pentru care se acordă despăgubirile, în condiţiile în care în mod obligatoriu această perioadă este stabilită până la reintegrare; intimatei nu i s-a desfăcut contractul de muncă, aceasta figurând şi în prezent ca angajată a societăţii; creanţa pusă în executare nu este certă şi lichidă, fiind încălcate dispoziţiile art. 662 alin. (1) din Codul de procedură civilă; cuantumul creanţei nu rezultă din cuprinsul hotărârii puse în executare, tar modul de stabilire a debitului este n8legal, cât timp expertul V. calculează despăgubiri pentru perioada ianuarie-decembrie 2013, deşt hotărârea nu stabileşte perioada pentru care se datorează drepturi salariale.

5. În drept a invocat dispoziţiile art. 651 alin. (1) lit. b), art. 651 alin. (4), art. 711 alin. (1), art. 712 şi art. 713 din Codul de procedură civilă.

6. Prin Sentinţa civilă nr. 1.591 din 21 martie 2014 Judecătoria Râmnicu Vâlcea a admis în parte contestaţia la executare, a anulat în parte executarea însăşi, precum şi actele de executare întocmite de executorul judecătoresc D. M. În Dosarul de executare nr. 195/2013, pentru sumele de 7.595 lei reprezentând despăgubiri, 500 lei reprezentând onorariu expert, 800 lei reprezentând onorariu avocat şi 800 lei reprezentând onorariu executor judecătoresc,

7. În considerentele sentinţei s-a reţinut că titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească, însă criticile formulate impun verificarea acestora prin prisma considerentelor şi dispozitivului sentinţei puse în executare şi deciziei pronunţate în recurs. În acest sens s-a constatat că prin Sentinţa nr. 886 din 17 iunie 2013 a Tribunalului Vâlcea a fost admisă contestaţia formulată de intimată, au fost anulate deciziile B61 din 30 noiembrie 2012, B 69 din 20 decembrie 2012 şi B 22 din 22 ianuarie 2013, s-a dispus reintegrarea contestatoarei A.M. pe postul deţinut anterior desfacerii contractului individual de muncă, a fost obligată intimata S C. „S C.” - S.R.L. la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi actualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, din care urma a fi scăzută indemnizaţia pentru concediul de odihnă din luna decembrie 2012, la plata contribuţiilor datorate statului în calitate de angajator, la completarea corespunzătoare a contractului individual de muncă şi la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 1.000 lei. Recursul declarat de S.C. „S.C.” - S.R.L. Împotriva sentinţei a fost admis prin Decizia nr. 2.814 din 9 septembrie 2013, fiind modificată în parte soluţia, în sensul că s-a respins cererea de anulare a deciziei B61 din 30 noiembrie 2012, ca rămasă fără obiect, şi a Deciziei B22 din 22 ianuarie 2013, ca inadmisibilă, fiind menţinută în rest sentinţa.

8. De asemenea s-a constatat că, potrivit considerentelor celor două hotărâri, contestatoarea, în calitate de angajator, a emis trei decizii, şi anume: Decizia B 61 din 30 noiembrie 2012 prin care a stabilit că, începând cu 24 decembrie 2012, încetează contractul de muncă al intimatei, în temeiul art. 61 lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (Codul muncii);

Decizia B 69 din 20 decembrie 2012, prin care angajatorul şi-a exprimat disponibilitatea de a reveni asupra deciziei iniţiale şi a dispus anularea acesteia, cu consecinţa aplicării avertismentului, iar perioada 5 decembrie 2012-31 decembrie 2012 a fost considerată concediu de odihnă aferent anului 2012; prin aceeaşi decizie s-a dispus ca, începând cu 3 ianuarie 2013 intimata să fie detaşată pe timp nelimitat la punctul de lucru B. ca lucrător comercial, fără obligativitatea depunerii garanţiei materiale de gestiune; Decizia B 22 din 22 ianuarie 2013 prin care s-a anulat sancţiunea avertisment şi s-a înlocuit expresia „detaşare pe termen nelimitat la punctul de lucru B. al societăţii” cu expresia „delegare pe termen de 6 luni la punctul de lucru B.”

9. La momentul formulării cererii de executare silită - 7 noiembrie 2013, sentinţa a cărei executare s-a solicitat fusese modificată în parte, prin decizia din recurs, conform celor arătate anterior.

10. De asemenea, prima instanţă a mai reţinut că este necontestat faptul că, potrivit considerentelor şi dispozitivului deciziei pronunţate în recurs, a fost menţinută sentinţa în rest, inclusiv în privinţa acordării despăgubirilor, dar că, deşi a fost menţinută soluţia cu privire la acordarea de despăgubiri, temeiul a fost modificat, în sensul că Tribunalul Vâlcea a motivat admiterea acestui capăt de cerere pe dispoziţiile art. 80 alin. (1) din Codul muncii, iar Curtea de Apel Piteşti a justificat acordarea lor pentru acoperirea prejudiciului corespunzător perioadei în care intimata nu a putut exercita muncă din culpa angajatorului.

11. În raport cu acest criteriu, coroborat cu soluţia de respingere, ca rămasă fără obiect, a contestaţiei formulate de intimată împotriva deciziei de concediere (în considerarea revocării acesteia în mod unilateral cu efect retroactiv), prima instanţă a apreciat că recunoaşterea dreptului la despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate se impune doar pentru perioada în care intimata nu a prestat muncă din culpa angajatorului. Însă aceasta nu a pretins că nu a putut presta muncă din culpa angajatorului, iar din înscrisurile depuse a rezultat că În REVISAL este înregistrat contractul de muncă pentru intimată, pentru o perioadă nedeterminată, nefigurând nicio întrerupere.

12. Împotriva sentinţei de primă instanţă a declarat apel intimata A.M.A., care a susţinut că sentinţa este nelegală şi netemeinică, întrucât din cele două hotărâri judecătoreşti pronunţate în litigiul anterior dintre părţi rezultă că Decizia nr. B 61 din 30 noiembrie 2012 a rămas fără obiect, fiind anulată prin Decizia nr. B 69 din 20 decembrie 2012. De asemenea, îi mod greşit s-a reţinut de către prima instanţă că nu ar fi prestat activitate şi nu era nevoie de reintegrare, întrucât contractul de muncă nu încetase, deoarece decizia de desfacere a acestui contract şi-a produs efectele de la data comunicării.

13. Sentinţa a fost criticată şi sub aspectul reducerii onorariului de avocat achitat pentru faza executării silite.

14. Prin Decizia civilă nr. 380/A din 28 octombrie 2014 a Tribunalului Vâlcea - Secţia I civilă a fost admis apelul, anulată sentinţa şi fixat termen pentru rejudecare.

15. În considerentele deciziei s-a reţinut că, aşa cum rezultă din prevederile art. 711 alin, (1) şi (2) din Codul de procedură civilă, pe calea contestaţiei la executare propriu-zise pot fi contestate executarea silită însăşi, orice act de executare, încheierile date de executorul judecătoresc, refuzul acestuia de a îndeplini un act de executare, iar pe calea contestaţiei la titlu se poate solicita lămurirea înţelesului, întinderii ori aplicării unui titlu executoriu constând într-o hotărâre judecătorească, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. 443 din Codul de procedură civilă.

16. Prin contestaţia la executare, astfel cum a fost intitulată de partea reclamantă, s-a solicitat anularea actelor de executare şi încetarea a înseşi executării silite declanşate în temeiul Sentinţei civile nr. 886 din 17 iunie 2013 pronunţate de Tribunalul Vâlcea.

17. Tribunalul a apreciat că ori de câte ori pe calea unei contestaţii la executare se ridică chestiuni care ţin de aprecierea legalităţii unei executări silite în raport cu stabilirea dispoziţiilor titlului executoriu constând într-o hotărâre judecătorească, instanţa învestită cu soluţionarea contestaţiei este datoare a stabili cadrul procesual sub aspectul obiectului şi tipului contestaţiei, respectiv dacă voinţa părţii contestatoare a fost în sensul formulării unei contestaţii propriu-zise sau şi al formulării unei contestaţii la titlu. Acest fapt, întemeiat în drept pe prevederile art. 22 din Codul de procedură civilă, se impune cu atât mai mult cu cât legea procesuală conţine dispoziţii speciale în materie de competenţă pentru cele două tipuri de contestaţii.

18. Tribunalul a mai avut în vedere şi împrejurarea că, odată declanşată executarea silită, eventualele lămuriri cu privire la întinderea, aplicarea unei hotărâri judecătoreşti pot fi solicitate numai pe calea contestaţiei la titlu, acesta constituind momentul în timp de la care se poate uza de procedura menţionată.

19. În acest context s-a apreciat că, deşi prima instanţă a soluţionat contestaţia la executare, a încălcat prevederile legale menţionate, în sensul că după punerea în discuţia părţilor nu a lămurit exact obiectul învestirii, fapt ce echivalează practic cu necercetarea obiectului pricinii.

20. În faza de rejudecare, contestatoarea debitoare a susţinut că a înţeles să formuleze o contestaţie la titlu şi o contestaţie la executare propriu-zisă, ceea ce a determinat, conform încheierii de şedinţă din 17 februarie 2015, dezbateri atât cu privire la admisibilitatea învestirii instanţei în această etapă procesuală cu o contestaţie la titlu, cât şi cu privire la disjungerea acesteia şi stabilirea competenţei de soluţionare.

21. În aceste condiţii, instanţa a apreciat că se impune sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea acestor chestiunilor de drept.

III. Motivele de admisibilitate reţinute de titularul sesizării

22. Prin încheierea pronunţată în data de 24 martie 2015, în Dosarul nr. 13.501/288/2013, Tribunalul Vâlcea - Secţia I civilă a apreciat că sunt îndeplinite cerinţele cumulative prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă, întrucât există o cauză în curs de judecată, completul de judecată care sesizează instanţa supremă judecă în ultimă instanţă, faţă de prevederile art. 717 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cauza se află în competenţa materială a tribunalului potrivit art. 95 pct. 2 din Codul de procedură civilă, soluţionarea pe fond a cauzei depinde de soluţionarea chestiunilor a căror lămurire se solicită, iar aceste chestiuni nu au mai format obiectul unei statuări obligatorii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau al unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare (astfel cum rezultă din cercetarea site-ului instanţei).

23. Cu privire la penultima condiţie, tribunalul a apreciat că este îndeplinită, întrucât ca instanţă de apel rejudecă pricina în condiţiile art. 480 alin. (3) din Codul de procedură civilă. Necesitatea interpretării art. 478 alin. (4) prin prisma art. 478 alin. (1) din Codul de procedură civilă are legătură cu soluţia adoptată asupra fondului cauzei, atât în limitele în care a avut loc judecata în primă instanţă, cât şi în cele determinate de precizările ulterioare anulării sentinţei. Legătura strânsă dintre chestiunile de drept ce formează obiectul sesizării şi obiectul cauzei este relevată de faptul că analiza pretenţiei concrete, adică a legalităţii actelor de executare, respectiv a întinderii titlului executoriu, depinde de chestiunile menţionate.

IV. Punctul de vedere al completului de Judecată cu privire la dezlegarea chestiunii de drept

24. Completul de judecată învestit cu soluţionarea apelului în Dosarul nr. 13.501/288/2013 al Tribunalului Vâlcea - Secţia I civilă a apreciat, cu privire la prima chestiune de drept, că art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă excedează unor simple precizări şi vizează pretenţii (adică protejarea unor drepturi subiective civile sau a unor situaţii juridice pentru care calea judecăţii este obligatorie) care sunt cuprinse implicit în actele de procedură întocmite de părţi, adică rezultă din aspectele de fapt relatate, din susţinerile formulate în legătură cu pretenţii explicite. Aceste aspecte, coroborate cu faptul că alin. (4) al art. 478 din Codul de procedură civilă este subsecvent alin. (1) şi (3) ale aceluiaşi articol, conduc la concluzia că pretenţiile explicitate în faza judecăţii în sensul arătat nu pot fi considerate cereri noi, formulate cu încălcarea limitelor efectului devolutiv, faţă de ce s-a judecat în primă instanţă.

25. De asemenea, pretenţia nouă în sensul alin. (3) al art. 478 din Codul de procedură civilă este pretenţia care nu a fost adusă niciodată în faţa primei instanţe, însă denumirea ori încadrarea juridică a cererii, ca formă de manifestare a pretenţiei, sunt în căderea instanţei, astfel cum rezultă din art. 22 din Codul de procedură civilă. Potrivit alin. (9) al acestui text de lege, obiectul şi limitele procesului rezultă din cererile şi apărările părţilor. Formularea unor cereri în justiţie poate fi clară atât sub aspectul pretenţiilor concrete, cât şi al precizării elementelor de fapt şi drept care le susţin, dar poate fi şi exprimată într-o formă care impune necesitatea unor lămuriri. Indiferent dacă aceste lămuriri sunt necesare pentru stabilirea calificării juridice ori a limitelor învestirii, ele au ca premisă esenţială tot cererea ori actul de procedură care conţine apărarea.

26. Cu privire la cea de-a două chestiune de drept, tribunalul a apreciat că art. 130 alin. (2) şi art. 131 din Codul de procedură civilă, sub aspectul competenţei materiale, trebuie interpretate şi aplicate în mod strict, iar instanţa de apel, în cazul în care rejudecă o cauză, în limitele efectului devolutiv reglementat de art. 477 şi 478 din Codul de procedură civilă, evocând fondul în temeiul art. 480 alin. (3) teza I din acelaşi act normativ, nu se transformă niciodată în „primă instanţă”.

V. Punctul de vedere al părţilor cu privire la dezlegarea chestiunii de drept

27. Prin încheierea din 17 martie 2015 instanţa a amânat pronunţarea, la cererea părţilor, pentru ca acestea să depună, în scris, puncte de vedere cu privire la sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile. Din verificarea actelor dosarului rezultă că aceste puncte de vedere nu au fost depuse.

28. După comunicarea raportului întocmit de judecătorii-raportori, părţile nu şi-au exprimat punctul de vedere asupra chestiunii deduse judecăţii, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă.

VI. Punctul de vedere teoretic exprimat de specialiştii din cadrul Facultăţii de Drept - Universitatea din Bucureşti

29. La dosar a fost depus punctul de vedere formulat de domnii profesori universitari doctori Viorel Mihai Ciobanu şi Gabriel Boroi, care au arătat că în noul Cod de procedură civilă s-a introdus ca o dispoziţie nouă prevederea art. 478 alin (4), preluată parţial din legislaţia franceză, care permite părţilor explicitarea pretenţiilor cuprinse implicit în cererile şi apărările adresate primei instanţe, dar că „prin aplicarea art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă nu s-a voit şi nu se poate ajunge la schimbarea cadrului procesual sub aspectul obiectului prin încălcarea art. 478 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă, ci numai la explicitatea iui în raport cu cererea formulată în primă instanţă. Tocmai de aceea, instanţele de apel sunt datoare să examineze cu atenţie cererile şi apărările părţilor formulate în apel şi să determine exact sensul lor pentru a nu decide eronat că este voita de cereri noi, textul art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă neputând fi interpretat excesiv de larg, ca să ducă la anihilarea art. 478 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă, dar nefiind de acceptat nicio interpretare prea restrictivă, care să facă inaplicabilă această dispoziţie”. În legătură cu cea de-a două întrebare s-a menţionat că „art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă nu are nicio incidenţă asupra excepţiei de necompetenţă materială şi că aceasta poate fi invocată, astfel cum rezultă în mod expres din art. 130 alin. (2) şi art. 131 din Codul de procedură civilă, la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate, dacă din dosar rezultă suficiente elemente pentru verificarea competenţei sau la termenul [singurul posibil, conform art. 131 alin. (2) din Codul de procedură civilă] acordat pentru lămuriri sau probe suplimentare privind competenţa. Acest regim sever al excepţiei de necompetenţă poate fi atenuat în situaţia în care una dintre părţi a invocat în termen excepţia de necompetenţă şi prima instanţă a respins-o sau a omis să se pronunţe asupra ei, când poate fi formulat pe acest aspect motiv de apel; în aceeaşi modalitate se va proceda şi când, în temeiul art. 131 din Codul de procedură civilă, instanţa primă de fond a stabilit din oficiu că este sau nu competentă material, deşi a existat, după caz, opoziţia uneia sau a ambelor părţi şi când cel interesat poate formula motiv de apel.”

VII. Raportul asupra chestiunii de drept

30. Prin raportul întocmit în cauză, conform art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă, s-a apreciat că prima chestiune de drept din conţinutul sesizării întruneşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă. Pe fond s-a concluzionat că dispoziţiile art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă nu pot fi înţelese ca derogând de la prevederile alin. (1) şi (3) ale aceluiaşi articol, scopul reglementării nefiind acela de a schimba cadrul procesual în apel, ci de a supune judecăţii şi cererile virtuale sau implicite, rămase în mod eronat nesoluţionate de către prima instanţă, deşi făcuseră obiectul învestirii acesteia.

31. Cât priveşte cea de-a două chestiune de drept, judecătorii-raportori au constatat că aceasta nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 519 din Codul de procedura civilă vizând cerinţa noutăţii şi a influenţării soluţionării cauzei pe fond, pentru declanşarea mecanismului de unificare prin pronunţarea unei hotărâri prealabile, aşa încât sesizarea trebuie respinsă ca inadmisibilă.

VIII. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Examinând sesizarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, raportul întocmit de judecătorii-raportori şi chestiunea de drept ce se solicită a fi dezlegată, constată următoarele:

32. Prealabil analizei în fond a problemei de drept supuse dezbaterii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept are a analiza dacă, în raport cu întrebarea formulată de titularul sesizării, sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de admisibilitate în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, faţă de prevederile art. 519 din Codul de procedură civilă.

33. Potrivit dispoziţiilor amintite, „Dacă, în cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ai curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, constatând că o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective, este nouă şi asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată”.

34. Prin această reglementare, legiuitorul a instituit o serie de condiţii de admisibilitate pentru declanşarea procedurii de sesizare în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, condiţii care trebuie să fie întrunite în mod cumulativ, după cum urmează:

- existenţa unei cauze aflate în curs de judecată;

- instanţa care sesizează Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să judece cauza în ultimă instanţă;

- cauza care face obiectul judecăţii să se afle în competenţa legală a unui complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului învestit să soluţioneze cauza;

- soluţionarea pe fond a cauzei în curs de judecată să depindă de chestiunea de drept a cărei lămurire se cere;

- chestiunea de drept a cărei lămurire se cere să fie nouă;

- chestiunea de drept să nu fi făcut obiectul statuării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi nici obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare.

35. În ceea ce priveşte prima chestiune de drept cuprinsă în sesizarea formulată de Tribunalul Vâlcea - Secţia I civilă, referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă, se constată că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate, întrucât sesizarea pune în discuţie o chestiune de drept vizând semnificaţia cererilor implicite sau virtuale cu a căror judecată poate fi învestită instanţa de apel fără ca aceasta să însemne modificarea cadrului procesual în această etapă jurisdicţională; de lămurirea chestiunii de drept poate depinde soluţionarea fondului cauzei întrucât, în speţă, după anularea hotărârii de primă instanţă, se pune problema determinării, şi prin explicitarea pretenţiilor, a fondului cererii cu a cărei evocare este învestită instanţa de apel; chestiunea de drept este nouă, în reglementarea anterioară a apelului neregăsindu-se o prevedere similară; de asemenea, asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat şi nici nu constituie obiect al unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare; sesizarea s-a făcut de un complet învestit cu soluţionarea pricinii în ultimă instanţă.

36. Asupra dezlegării chestiunii de drept, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept observă că obiectul sesizării vizează limitele efectului devolutiv respectiv, în ce măsură dispoziţiile art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă, care dau posibilitatea părţilor să expliciteze pretenţiile care au fost cuprinse implicit în cererile sau apărările adresate primei instanţe, se constituie într-o derogare de la celelalte alineate, referitoare la interdicţia modificării cadrului procesual în etapa jurisdicţională a apelului.

37. În ce priveşte devoluţiunea care poate fi realizată în cadrul acestei căi de atac de reformare, ea rămâne guvernată, la fel ca în Codul de procedură civilă din 1865, de două reguli fundamentale: tantum devolutum quantum apellatum şi tantum devolutum quantum iudicatum.

38. În timp ce concretizarea primei reguli se regăseşte în dispoziţiile art. 477 din Codul de procedură civilă (limitele efectului devolutiv sunt determinate de ceea ce s-a apelat), cea de-a două este reglementată de art. 478 din Codul de procedură civilă, care limitează efectul devolutiv la ceea ce s-a judecat în primă instanţă.

39. Această din urmă regulă, care interesează în dezlegarea chestiunii de drept semnalate, înseamnă interdicţia pentru părţi de a schimba cadrul procesual [alin. (1) al art. 478 din Codul de procedură civilă], de a se folosi de alte motive, mijloace de apărare şi dovezi decât cele invocate în primă instanţă, în motivarea apelului ori prin întâmpinare [alin. (2) al aceluiaşi articol] şi, de asemenea, interdicţia schimbării calităţii părţilor, a cauzei sau obiectului cererii de chemare în judecată, precum şi a formulării de pretenţii noi [alin. (3) al art. 478 din Codul de procedură civilă].

40. În acelaşi timp, acest principiu, tantum devolutum quantum iudicatum, cunoaşte o nuanţare, inexistentă în reglementarea anterioară, dată de dispoziţiile alin. (4), care permit părţilor să expliciteze pretenţiile cuprinse implicit în cererile sau apărările adresate primei instanţe.

41. Reglementarea alin. (4) al art. 478 din Codul de procedură civilă este de inspiraţie franceză, preluând, în parte, dispoziţiile art. 566 din Codul de procedură civilă francez (text potrivit căruia părţile pot explicita pretenţiile care fuseseră cuprinse în mod virtual în cererile şi apărările formulate în primă instanţă şi să adauge la acestea toate cererile care sunt accesoriul, consecinţa acestora sau sunt complementare acestora).

42. Se observă că legiuitorul român a fost mai restrictiv, permiţând doar o explicitare a pretenţiilor implicite, nu şi formularea de cereri accesorii sau complementare în apel.

43. În privinţa posibilităţii recunoscute părţii de a aduce astfel de lămuriri în calea de atac a apelului trebuie subliniat că ele vizează pretenţiile virtuale, adică acelea a căror existenţă, chiar dacă nu şi-au găsit o exprimare expresă în cererea dedusă judecăţii în primă instanţă, putea fi dedusă din modul de formulare a pretenţiei principale (a cărei rezolvare integrală presupunea şi rezolvarea unei pretenţii virtuale sau implicite).

44. Aşa cum s-a subliniat în doctrină, textul art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă se justifică prin două funcţii: corectarea sau precizarea formulărilor incorecte, incomprehensibile, ambigue ori insuficiente cu privire la pretenţii; aducerea în atenţia instanţei a unor cereri secundare, care derivă virtualmente din cererea principală sau din apărările făcute în raport cu această cerere. Astfel se asigură, pe de o parte, rezolvarea integrală a litigiului şi posibilitatea valorizării efective a drepturilor dobândite prin hotărâre, iar, pe de alta, plenitudinea devoluţiunii, fără a se ignora limitele acesteia.

45. De asemenea s-a arătat că o asemenea explicitare nu poate fi raportată decât la pretenţiile formulate în cererile sau apărările adresate primei instanţe, o explicitare a unor pretenţii subsecvente judecăţii în primă instanţă fiind inadmisibilă [cu rezerva, bineînţeles, a cererilor vizând dobânzi, rate, venituri ajunse la termen şi orice alte despăgubiri ivite după pronunţarea hotărârii, care fac obiect de reglementare pentru alin. (5) al art. 478 din Codul de procedură civilă].

46. Pentru a exista o cerere implicită sau virtualmente cuprinsă în ceea ce a fost dedus judecăţii în primă instanţă este necesar să existe o legătură strânsă, de aşa maniera încât în absenţa acesteia pretenţia principală să nu îşi poată găsi o dezlegare integrală ori o rezolvare corectă.

47. De exemplu, atunci când soluţia dată unei chestiuni litigioase presupune ca antecedent logic soluţionarea unei alte chestiuni litigioase, aceasta din urmă trebuie considerată ca implicită în cererea principală.

48. Este situaţia regăsită şi într-o contestaţie la executare în care, punându-se în discuţie legalitatea actelor executorului, se pretinde că acestea nu sunt conforme titlului executoriu care, fiind reprezentat de o hotărâre judecătorească, era susceptibil de lămuriri care să fie aduse înţelesului, întinderii şi aplicării dispozitivului (adică, de o contestaţie la titlu) şi abia apoi să se treacă la o executare corectă a acestuia.

49. Împrejurarea că în conţinutul cererii de primă instanţă nu s-a precizat expres că, separat de contestaţia la executare se formulează şi contestaţie la titlu, deşi din argumentarea pretenţiei referitoare la nelegalitatea actelor executorului rezulta că ceea ce se contesta, prioritar, era modalitatea în care fusese înţeles titlul şi se trecuse la punerea lui în executare, impunea obligaţia pentru instanţă de a proceda, astfel cum prevede art. 22 din Codul de procedură civilă, la calificarea şi la stabilirea corectă a cadrului judecăţii (care presupunea inclusiv aspecte legate de competenţă, faţă de jurisdicţiile diferite pe care le atrăgeau cele două forme de contestaţie).

50. În absenţa unei asemenea clarificări în primă instanţă îi revine instanţei de apel obligaţia ca, în condiţiile art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă, să solicite şi să primească lămuririle părţii în legătură cu cererile implicite pe care aceasta pretinde că le-ar fi dedus judecăţii prin actul de sesizare a instanţei.

51. Asemenea cereri virtuale sau implicite nu sunt însă cereri noi, iar instanţei îi revine obligaţia şi puterea ca, din oficiu ori la solicitarea părţii, după caz, să aprecieze dacă o anumită cerere a fost virtualmente cuprinsă în cererea reclamantului ori în apărarea pârâtului, atunci când legea însăşi nu prevede accesorialitatea sau subsidiaritatea unor cereri.

52. Aşadar, precizările care pot fi aduse pretenţiilor în faza procesuală a apelului nu pot fi pretext pentru nesocotirea limitelor devoluţiunii şi deducerea în faţa judecăţii a unor cereri noi. În acelaşi timp, asemenea precizări sau explicitări nu pot fi înlăturate sub motiv că, în absenţa pronunţării primei instanţe asupra respectivelor pretenţii, ele nu ar putea fi analizate pentru prima dată în apel întrucât s-ar încălca principiul tantum devolutum quantum iudicatum.

53. Dispoziţiile art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă aduc o atenuare sau nuanţare a acestui principiu pentru ipoteza în care, de exemplu, în condiţiile unei redactări defectuoase, imprecise a cererii ori a lipsei rolului activ al primei instanţe nu s-a observat că pretenţiei principale îi era ataşată, implicit, şi o altă pretenţie, în absenţa rezolvării căreia cererea principală fie nu îşi are o rezolvare corectă, fie primeşte o rezolvare incompletă.

54. Astfel fiind, revine instanţei sarcina să aprecieze caracterul de pretenţie implicită sau virtuală a cererilor ori apărărilor din prima instanţă, în aşa fel încât să nu se ajungă, sub pretextul explicitării, la formularea unor cereri noi - ceea ce ar nesocoti limitele devoluţiunii în apel -, dar nici să rămână nesoluţionate pretenţii doar pentru că ele au fost defectuos exprimate.

55. În concluzie, dispoziţiile art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă nu pot fi înţelese ca derogând de la prevederile alin. (1) şi (3) ale aceluiaşi articol, scopul reglementării nefiind acela de a schimba cadrul procesual în apel, ci de a supune judecăţii şi cererile virtuale sau implicite, rămase în mod eronat nesoluţionate de către prima instanţă, deşi făcuseră obiectul învestirii acesteia.

56. Cea de-a două chestiune de drept care face obiectul pronunţării hotărârii prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă vizează formularea unui răspuns la întrebarea dacă „în situaţia în care în apel, fie din interpretarea art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă, fie în limitele efectului devolutiv, prevăzut de art. 477 din Codul de procedură civilă, se poate invoca excepţia necompetenţei materiale, urmând ca astfel să fie interpretate prevederile art. 130 alin. (2) şi art. 131 din Codul de procedură civilă, prin prisma celor anterioare”.

57. O primă observaţie este aceea că se impune stabilirea obiectului acestei părţi a sesizării întrucât, deşi norma de procedură instituie aptitudinea titularului sesizării de a hotărî dacă o chestiune de drept are pertinenţa necesară pentru a face obiectul sesizării în temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă, totuşi, revine Înaltei Curte de Casaţie şi Justiţie sarcina analizării pertinenţei întrebării şi necesităţii pronunţării unei hotărâri prealabile.

58. Această analiză presupune, în primul rând, evaluarea calităţii şi clarităţii întrebării formulate de către titularul sesizării, ca premisă a formulării unui răspuns util, fiind criticabilă opţiunea titularului sesizării de a formula o întrebare într-o manieră necenzurată, incoerentă, în care se tinde la plasarea ei în câmpul ipotezelor, ceea ce îi atenuează precizia.

59. În acest context şi pentru a da coerenţă întrebării se constată, faţă de obiectul litigiului, că titularul sesizării a considerat necesară intervenţia mecanismului de unificare pentru clarificarea chestiunii de drept referitoare la posibilitatea invocării excepţiei de necompetenţă materială în limitele efectului devolutiv al judecării unei cauze în apel, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 130 alin. (2) şi art. 131 din Codul de procedură civilă.

60. Verificând această chestiune de drept din perspectiva condiţiilor de admisibilitate prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept constată, mai întâi, că nu este îndeplinită condiţia noutăţii chestiunii de drept cu care a fost sesizată.

61. Dispoziţiile art. 130 alin. (2) din Codul procedură civilă stabilesc că necompetenţă materială şi teritorială de ordine publică trebuie invocată de părţi ori de judecător la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe.

62. Potrivit art. 131 alin. (1) din Codul de procedură civilă, la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice şi să stabilească dacă instanţa sesizată este competentă general, material şi teritorial să judece pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de şedinţă temeiurile de drept pentru care constată competenţa instanţei sesizate, încheierea având caracter interlocutoriu, iar în conformitate cu alin. (2) al aceluiaşi articol, în mod excepţional, în cazul în care pentru stabilirea competenţei sunt necesare lămuriri ori probe suplimentare, judecătorul va pune această chestiune în discuţia părţilor şi va acorda un singur termen în acest scop.

63. Aceste prevederi legale referitoare la regimul de invocare a excepţiei de necompetenţă de ordine publică şi la modalitatea sa de soluţionare nu prezintă o noutate legislativă în planul dreptului procesual.

64. Aceleaşi limite procedurale referitoare la posibilitatea şi momentul invocării excepţiei, la obligaţia judecătorului de a verifica din oficiu competenţa instanţei sesizate şi de a consemna În încheiere interlocutorie cele reţinute referitor la competenţă existau şi anterior intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,

65. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 1591 alin. 2 şi 4 din Codul de procedură civilă din 1865, introdus prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, necompetenţă materială şi teritorială de ordine publică putea fi invocată de judecător sau de părţi la prima zi de înfăţişare în faţa primei instanţe, dar nu mai târziu de începerea dezbaterilor asupra fondului, iar judecătorul era obligat, la prima zi de înfăţişare, să îşi verifice competenţa, consemnând în încheierea de şedinţă temeiurile reţinute.

66. Chiar dacă nu se poate pune semnul echivalenţei între primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate şi prima zi de înfăţişare, potrivit reglementărilor succesive care guvernează regimul procesual al excepţiei de ordine publică, această distincţie nu prezintă importanţă pentru evaluarea caracterului de noutate al chestiunii de drept în discuţie, de vreme ce se pot desprinde două reguli comune relevante în cauză, care transcend în succesiunea codurilor: că necompetenţă de ordine publică se poate invoca numai până la un anumit moment procesual şi că excepţia necompetenţei se poate invoca numai în faţa primei instanţe.

67. În acest sens, fără a absolutiza criteriul vechimii chestiunii de drept a cărei lămurire se solicită pe calea sesizării în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, dar şi fără a-l raporta în mod exclusiv la data adoptării actului normativ supus dezbaterii, se constată că ceea ce este important sub acest aspect sunt existenţa şi dezvoltarea unei jurisprudenţe continue în această materie în aplicarea art. 1591 din Codul de procedură civilă din 1865, reglementare comparabilă cu cea a art. 130 alin. (2) şi art. 131 din Codul de procedură civilă. Este adevărat că noutatea unei chestiuni de drept poate fi generată nu numai de o reglementare nou-intrată în vigoare, ci şi de una veche - dar, în acest din urmă caz, doar dacă o instanţă este chemată să se pronunţe asupra respectivei probleme de drept pentru prima dată, ceea ce nu este cazul.

68. Prin urmare, caracterul de noutate se pierde, pe măsură ce chestiunea de drept a primit o dezlegare din partea instanţelor, în urma unei interpretări adecvate, iar eventualele opinii jurisprudenţiale izolate sau pur subiective nu ar putea constitui temei declanşator al mecanismului pronunţării unei hotărâri prealabile.

69. Distinct însă de acest aspect se constată şi că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat asupra acestei chestiuni, prin Decizia nr. 113 din 21 ianuarie 2013, pronunţată de Secţia I civilă (publicată în extras pe site-ul: http://www.juridice.ro/313875/iccj-necompetenta-de-ordine- publica-nu-mai-poate-fiinvocata-in-orice-fază-a-procesului.html), decizie prin care s-a stabilit că necompetenţă materială, deşi este de ordine publică, nu mai poate fi invocată în orice fază a procesului, ci numai în faţa primei instanţe, in limine litis, iar „art. 1591 alin. (2) din Codul de procedură civilă, introdus prin art. I pct. 23 din Legea nr. 202/2010, prevede că necompetenţă materială şi teritorială de ordine publică poate fi invocată de părţi ori de către judecător la prima zi de înfăţişare în faţa primei instanţe, dar nu mai târziu de începerea dezbaterilor asupra fondului. În consecinţă, necompetenţă de ordine publică nu mai poate fi invocată direct în apel sau recurs”.

70. Deşi textul art. 519 din Codul de procedură civilă nu prevede în mod expres, spre deosebire de legislaţia procesual penală internă, modalitatea prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să fi statuat asupra chestiunii de drept ce formează obiectul sesizării, prin pronunţarea unei decizii în recurs în interesul legii sau prin pronunţarea unei hotărâri prealabile, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept constată, în acord cu doctrina în materie, că textul legal are în vedere nu doar o hotărâre judecătorească obligatorie erga omnes, ci şi una pronunţată într-un recurs în casaţie în măsura în care aceasta a fost dată publicităţii de aşa manieră încât să fie cunoscută de titularii unor asemenea sesizări.

71. În această ordine de idei nu mai prezintă relevanţă faptul că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a dezlegat printr-un recurs în interesul legii chestiunea de drept în discuţie sau că un astfel de recurs nu se află în curs de soluţionare.

72. În concluzie, se apreciază că mecanismul de unificare a practicii judiciare reglementat de dispoziţiile art. 519 din Codul de procedură civilă nu poate fi utilizat atât timp cât legiuitorul a limitat, prin condiţia restrictivă de admisibilitate analizată, rolul unificator al instituţiei juridice a hotărârii prealabile numai în privinţa chestiunilor de drept noi şi asupra cărora Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat.

73. Totodată, trebuie subliniat că se solicită interpretarea unor dispoziţii legale care nu comportă o reală dificultate tocmai din cauza împrejurării că problema supusă analizei nu implică noutate. Titularul sesizării arată, cu privire la cea de-a două chestiune care face obiectul sesizării, că art. 130 alin. (2) şi art. 131 din Codul de procedură civilă trebuie aplicate restrictiv, iar instanţa de apel, în cazul în care rejudecă o cauză evocând fondul, în temeiul art. 480 alin. (3) din Codul de procedură civilă, nu se transformă niciodată în primă instanţă.

74. Rezultă, din chiar considerentele expuse de către titularul sesizării, că nu este vorba de deducerea spre interpretare a unor texte de lege lacunare ori controversate care să necesite interpretarea printr-o hotărâre prealabilă.

75. Se pune, nu în ultimul rând, problema eficienţei sesizării raportată la rezolvarea litigiului în care a intervenit, adică a aptitudinii procedurii de a-şi atinge scopul, câtă vreme nu este identificată o problemă de drept care să necesite cu pregnanţă a fi lămurită, care să prezinte o dificultate suficient de mare, în măsură să reclame intervenţia instanţei supreme în scopul rezolvării de principiu a chestiunii de drept.

76. Procedura sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept are o natură juridică sui generis, care se circumscrie unui incident procedural ivit în cursul procesului al cărui obiect îl constituie chestiunea de drept de care depinde soluţionarea pe fond a cauzei.

77. În jurisprudenţa sa (Decizia nr. 1 din 18 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 20 ianuarie 2014, Decizia nr. 2 din 17 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 9 aprilie 2014, Decizia nr. 8 din 27 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 17 iunie 2015 etc.), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a reţinut în mod constant că obiectul sesizării l-ar putea constitui atât o chestiune de drept material, cât şi una de drept procedural dacă, prin consecinţele pe care le produce, interpretarea şi aplicarea normei de drept au aptitudinea să determine soluţionarea pe fond a cauzei, rezolvarea raportului de drept dedus judecăţii.

78. Chestiunea de drept care face obiectul sesizării se circumscrie unei excepţii de procedură, titularul sesizării punând în discuţie posibilitatea de a invoca în apel, în rejudecarea cauzei în limitele efectului devolutiv din apel şi evocând fondul, potrivit art. 480 alin. (3) teza I din Codul de procedură civilă, excepţia de necompetenţă materială a instanţei.

79. Această chestiune nu are însă aptitudinea de a influenţa soluţionarea pe fond a cauzei, în sensul acestei concluzii pronunţându-se deja Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, conform Deciziei nr. 1 din 18 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 20 ianuarie 2014, prin care s-a statuat că excepţia necompetenţei nu influenţează soluţionarea fondului unei cauze, ci doar a unui incident procesual şi că, impunându-se cu prioritate, analiza raportului de dependenţă dintre chestiunea de drept ce face obiectul sesizării şi soluţionarea pe fond a cauzei, acesta este inexistent în situaţia în care chestiunea de drept vizează o problemă de competenţă.

80. Complementar celor reţinute în decizia menţionată se constată că raportat la litigiul în care sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost promovată, titularul sesizării se află în faza de evocare a fondului în apel, după ce, în conformitate cu dispoziţiile art. 480 alin. (3) din Codul de procedură civilă, a fost admis apelul, anulată sentinţa primei instanţe şi fixat termen pentru rejudecarea fondului. În acest stadiu, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu ar avea oricum aptitudinea, chiar independent de argumentele anterioare, de a influenţa raportul de dependenţă între lămurirea chestiunii de drept care face obiectul sesizării şi soluţionarea pe fond a cauzei.

81. Pentru considerentele arătate se constată, cu referire la cea de-a două întrebare, că nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă vizând cerinţa noutăţii şi a influenţării soluţionării cauzei pe fond, pentru declanşarea mecanismului de unificare prin pronunţarea unei hotărâri prealabile, astfel încât sesizarea urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE şi JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Tribunalul Vâlcea - Secţia I civilă în Dosarul nr. 13.501/288/2013 şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă, explicitarea pretenţiilor implicite în apel nu are semnificaţia modificării cadrului procesual sub aspectul obiectului judecăţii şi a derogării de la dispoziţiile alin. (1) şi (3) ale aceluiaşi articol, dar presupune corecta lămurire a limitelor judecăţii în prima instanţă.

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 130 alin. (2) şi art. 131 din Codul de procedură civilă, în sensul de a se stabili dacă se poate invoca excepţia necompetenţei materiale în limitele efectului devolutiv al judecării unei cauze, în apel.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21 septembrie 2015.

 

VICEPREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE IULIA

CRISTINA TARCEA

Magistrat-asistent,

Adriana Stamatescu

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG nr. 1.656 din 1 octombrie 2015 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, precum şi art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul I articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Pentru anul 2016 includerea unităţilor de specialitate în programele naţionale de sănătate se realizează pe baza unor criterii elaborate la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a unei metodologii de selecţie care se aprobă prin normele tehnice, până la data de 31 decembrie 2015.”

2. La capitolul I articolul 3 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) furnizori privaţi de servicii medicale pentru serviciile medicale care excedează capacităţii furnizorilor publici de servicii medicale; selecţia furnizorilor privaţi de servicii medicale se realizează conform prevederilor alin. (21);”.

3. La capitolul I articolul 3, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

-(11) Pentru persoanele cu tulburări psihice prevăzute de Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, care au desemnat reprezentant legal de către autorităţile competente potrivit legislaţiei în vigoare, acordarea de către furnizori a serviciilor medicale se face prin utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate al reprezentantului legal sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul, dacă reprezentantul legal nu poate prezenta cardul. Reprezentantul legal al persoanei cu tulburări psihice, care însoţeşte persoana cu tulburări psihice la furnizorii de servicii medicale, prezintă obligatoriu documentul prin care a fost desemnat reprezentant legal, în vederea înregistrării de către furnizori a acestui document în evidenţele proprii.”

4. La capitolul I articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Includerea unităţilor de specialitate private care derulează programele naţionale de sănătate curative se face potrivit art. 3 alin. (3) lit. c).”

5. La capitolul II articolul 21 alineatul (4), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) ca urmare a actualizării Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România (Canamed) prin completarea/modificarea Listei de medicamente - denumiri comerciale; Lista se elaborează în termen de 15 zile de la actualizarea Canamed şi intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost elaborată;

c) în situaţia în care, în intervalul dintre două actualizări ale Canamed, un medicament cu autorizaţie de punere pe piaţă a obţinut avizul Ministerului Sănătăţii pentru un preţ de vânzare cu amănuntul/preţ cu ridicata pe unitatea terapeutică mai mic sau egal cu preţul de decontare, cu excepţia medicamentelor a căror DCI este prevăzută în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate şi care nu are niciun medicament - denumire comercială în Lista prevăzută la alin. (2). Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentului, prin reprezentantul său legal, declară pe propria răspundere că asigură medicamentul pe piaţă în cantităţi suficiente pentru asigurarea nevoilor de consum ale pacienţilor şi are capacitatea de a-l distribui furnizorilor care derulează programe naţionale de sănătate, cu excepţia diminuărilor de preţ pentru medicamentele existente în Lista prevăzută la alin. (2) şi a medicamentelor autorizate pentru nevoi speciale.”

6. La capitolul III articolul 24, alineatele (3)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) în situaţia în care, ca urmare a verificării de către casa de asigurări de sănătate, se constată unele erori materiale în centralizatoarele de raportare/declaraţiile de servicii, acestea pot fi corectate de furnizor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către casa de asigurări de sănătate a respectivelor erori constatate; comunicarea se face de către casa de asigurări de sănătate în format electronic.

(4) în vederea decontării contravalorii medicamentelor/ materialelor sanitare specifice acordate în cadrul programelor pentru tratamentul ambulatoriu, eliberate prin farmaciile cu circuit închis, unităţile de specialitate depun/transmit caselor de asigurări de sănătate facturi şi borderouri centralizatoare distincte pe fiecare program naţional de sănătate curativ, respectiv pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aprobate de către comisiile de experţi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum componenta prescriere şi componenta eliberare pentru prescripţiile off-line, precum şi pentru prescripţiile medicale cu regim special pentru preparate psihotrope şi stupefiante şi păstrează în evidenţa proprie prescripţiile medicale (componenta prescriere/filele de condică), acestea urmând a fi prezentate casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia.

(5) Pentru Programul naţional de diabet zaharat, farmaciile cu circuit deschis depun/transmit caselor de asigurări de sănătate borderouri centralizatoare în care vor fi evidenţiate distinct medicamentele specifice insulina, insulina şi ADO, ADO, după caz, precum şi testele de automonitorizare.

(6) în vederea decontării contravalorii medicamentelor acordate în cadrul programelor pentru tratamentul ambulatoriu, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, inclusiv pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum, farmaciile depun/transmit caselor de asigurări de sănătate facturi şi borderouri centralizatoare, în format electronic, cu semnătura electronică extinsă, cu evidenţe distincte pe fiecare program naţional de sănătate curativ, respectiv borderouri pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aprobate de către comisiile de experţi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru care medicul utilizează formulare de prescripţii distincte şi pentru fiecare medicament pentru care au fost încheiate contracte cost-volum pentru care medicul utilizează formulare de prescripţii distincte.

Pentru prescripţiile medicale electronice on-line, componenta prescriere şi componenta eliberare se păstrează în evidenţa proprie a farmaciei, urmând a fi prezentate casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia.

Pentru prescripţiile medicale electronice off-line şi prescripţiile medicale cu regim special utilizate pentru prescrierea preparatelor stupefiante şi psihotrope, componenta prescriere şi componenta eliberare vor fi depuse la casete de asigurări de sănătate în vederea decontării.”

7. La capitolul III articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Unităţile sanitare prin care se derulează programe în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, pentru alte servicii medicale decât cele prevăzute la alin. (2), prezintă acestora, în primele 15 zile ale lunii următoare, indicatorii specifici programelor realizaţi în luna anterioară şi documente justificative cu privire la sumele achitate, conform documentului emis de trezorerie care face dovada achitării în ordine cronologică a contravalorii facturii pentru medicamente şi/sau materiale sanitare specifice aprovizionate, factura şi cererea justificativă, însoţită de copia de pe factura emisă de furnizor pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice aprovizionate pentru luna precedentă.”

8. La capitolul III articolul 27, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru serviciile prin tratament Gamma Knife, serviciile de diagnosticare a leucemiilor acute, dozarea hemoglobinei glicozilate şt investigaţiile PET-CT, furnizorii vor depune până la termenul prevăzut în contractul încheiat pentru derularea programului/subprogramului naţional curativ facturile şi documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă. Casele de asigurări de sănătate vor analiza şi vor valida, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primire, situaţiile prezentate de unităţile de specialitate şi gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior şi vor deconta lunar, în limita sumei prevăzute în contract şi a fondurilor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii facturilor în vederea decontării serviciilor efectuate şi acordării vizei de «bun de plată».

(3) Pentru serviciile de dializă şi serviciile de radioterapie, furnizorii vor depune până la termenul prevăzut în contractul încheiat pentru derularea programului/subprogramului naţional curativ facturile şi documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă. Casele de asigurări de sănătate vor analiza şi vor valida, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, situaţiile prezentate de unităţile de specialitate şi gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior şi vor deconta lunar, în limita sumei prevăzute în contract şi a fondurilor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, până la 30 de zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii facturilor în vederea decontării serviciilor efectuate şi acordării vizei de «bun de plată».”

9. La capitolul IV articolul 30, alineatele (5)-(7), (9) şi (14) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,(5) Farmacia la care se prezintă asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului listează un exemplar al prescripţiei electronice on-line (componenta eliberare) - ce conţine confirmarea semnăturii electronice a farmacistului. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei eliberarea se face utilizând cardul naţional de asigurări de sănătate propriu şi nu este necesară semnarea componentei eliberare. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei pe baza adeverinţei de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţei înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional de asigurări sociale de sănătate duplicat/documentelor prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum şi de către copii cu vârsta cuprinsa între 14-18 ani beneficiari ai prescripţiei medicale, eliberarea prescripţiei se face în baza Bl/CI/paşaport şi este necesară semnarea componentei eliberare.

(6) în cazul prescrierii electronice on-line, în situaţia în care medicul prescriptor nu are semnătură electronică extinsă, acesta listează obligatoriu două exemplare pe suport hârtie (componenta prescriere), pe care le semnează, parafează şi ştampilează, din care un exemplar rămâne la medicul prescriptor pentru evidenţa proprie şi un exemplarii înmânează asiguratului pentru a se depune de către acesta la farmacie. Farmacia listează pe suport hârtie prescripţia medicală electronică (componenta eliberare), cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului. Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către persoana care ridică medicamentele în numele acestuia, dacă nu poate prezenta cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei/persoana care ridică medicamentele în numele acestuia, eliberarea se face utilizând cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu şi nu este necesară semnarea componentei eliberare. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei pe baza adeverinţei de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţei înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional de asigurări sociale de sănătate duplicat/documentelor prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum şi de către copii cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani beneficiari ai prescripţiei medicale, eliberarea prescripţiei se face în baza Bl/CI/paşaport şi este necesară semnarea componentei eliberare.

(7) în cazul prescrierii electronice off-line medicul prescriptor listează obligatoriu pe suport hârtie 3 exemplare ale prescripţiei medicale electronice (componenta prescriere), pe care le semnează, parafează şi ştampilează, dintre care un exemplarii păstrează pentru evidenţa proprie şi două exemplare le înmânează asiguratului pentru a le depune la farmacie. Farmacia listează pe suport hârtie componenta eliberare cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului. Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către persoana care ridică medicamentele în numele acestuia dacă aceasta nu poate prezenta cardul naţional de asigurări de sănătate propriu. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei, eliberarea se face utilizând cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu şi nu este necesară semnarea componentei eliberare.

În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei pe baza adeverinţei de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţei înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional de asigurări sociale de sănătate duplicat/documentelor prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum şi de către copii cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani beneficiari ai prescripţiei medicale, eliberarea prescripţiei se face în baza Bl/CI/paşaport şi este necesară semnarea componentei eliberare.

……………………………………………………………………………..

(9) Prescrierea medicamentelor în ambulatoriu se face utilizându-se denumirea comună internaţională (DCI), iar în cazuri justificate medical în fişa medicală a pacientului, în cazul produselor biologice, precum şi în cazul medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum, prescrierea se face pe denumirea comercială, cu precizarea pe prescripţie şi a denumirii comune internaţionale corespunzătoare. În cazul prescrierii medicamentelor pe denumirea comercială, cu excepţia produselor biologice, justificarea medicală va avea în vedere reacţii adverse raportate prin sistemul naţional de farmacovigilenţă, ineficacitatea altor medicamente din cadrul aceleiaşi DCI sau particularizarea schemei terapeutice inclusiv pentru DCI - Combinaţii. Prescrierea medicamentelor cu aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se realizează în baza deciziilor de aprobare.

……………………………………………………………………………..

 (14) Medicamentele specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu scleroză multiplă, hemofilie, talasemie, unele boli rare, boli endocrine, cu excepţia medicamentelor corespunzătoare DCI-ului Teriparatidum, precum şi pentru tratamentul substitutiv cu metadonă cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparţinând unităţilor sanitare prin care se derulează aceste programe, pe bază de prescripţie medicală electronică on-line sau off-line sau prescripţie medicală cu regim special utilizată pentru preparate stupefiante şi psihotrope, după caz.”

10. La capitolul IV articolul 31, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„j) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele, respectiv materialele sanitare sunt de până la 30, respectiv 31 de zile, după caz, cu excepţia medicamentelor specifice tratamentului bolnavilor cu diabet zaharat, cu afecţiuni oncologice, cu scleroză multiplă, osteoporoză (numai medicamentele care se eliberează prin farmaciile cu circuit închis), hipertensiune arterială pulmonară, epidermoliză buloasă, scleroză tuberoasă, hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină şi pentru stări posttransplant, respectiv a materialelor consumabile pentru pompele de insulină şi a materialelor sanitare specifice tratamentului bolnavilor cu epidermoliză buloasă cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative, pentru care perioada poate fi de până la 90/91/92 de zile, după caz. Pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice şi bolnavii cu scleroză multiplă, la stabilirea perioadei de prescriere se vor avea în vedere starea bolnavului la momentul prescrierii şi prognosticul bolii. În cadrul Programului naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu hemofilie, respectiv prevenţia (substituţie profilactică) şi tratamentul accidentelor hemoragice (substituţie «on demande») prescrierea şi eliberarea medicamentelor pot fi de până la 90/91/92 de zile, după caz, cu obligativitatea din partea bolnavului ca la fiecare prescriere să prezinte medicului prescriptor ambalajele medicamentelor utilizate şi să respecte condiţiile de depozitare prevăzute pe ambalaj. Perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum este de până la 30-31 zile.”

11. La capitolul V, articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative în cadrul cărora se asigură medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea, servicii prin tratament Gamma Knife, servicii de diagnosticare a leucemiilor acute, servicii medicale paraclinice, casele de asigurări de sănătate încheie contracte pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative cu unităţile de specialitate prevăzute la art. 3 alin. (3), care sunt şi în relaţie contractuală pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti, furnizare de medicamente, respectiv pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice, după caz. Medicamentele în tratamentul ambulatoriu, eliberate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, care fac obiectul contractelor cost-volum, se eliberează de către farmacii în baza actelor adiţionale încheiate în acest sens.”

12. La capitolul V articolul 35, partea introductivă a alineatului (2) şi literele b), f), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,(2) în relaţiile contractuale cu furnizorii, casele de asigurări de sănătate au şi următoarele obligaţii:

……………………………………………………………………………..

b) să deconteze furnizorilor, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative transmise pe suport hârtie/în format electronic, după caz, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate de casele de asigurări de sănătate potrivit reglementărilor legale în vigoare, inclusiv din punct de vedere financiar, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea în vederea decontării se face în sistem electronic;

……………………………………………………………………………..

f) să înmâneze furnizorilor, la data finalizării controlului, procesele-verbale de constatare sau, după caz, să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării controlului; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;

……………………………………………………………………………..

i) să ţină evidenţa distinctă pentru serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, după caz, precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale acordate pe teritoriul României;

j) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale şi altor asemenea acordate, după caz, posesorilor de card european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor de formulare/documente emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, urmând să întocmească ulterior formularele specifice şi să le transmită spre decontare, prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor competente din statele ai căror asiguraţi sunt.”

13. La capitolul VIII, titlul Programul naţional de boli cardiovasculare”, subtitlul Criterii de eligibilitate”, litera c1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c1 pentru tratamentul prin proceduri de ablaţie al pacienţilor cu fibrilaţie atrială, tahicardie atrială focală, flutter atrial atipic, extrasistole atriale şi ventriculare, tahicardii ventriculare sau alte aritmii la care metodele de ablaţie convenţionale nu au fost eficace ori sunt considerate riscante. Ablaţia este indicată la aceşti pacienţi când tratamentul medicamentos sau prin alte mijloace nu a fost eficace, nu este tolerat ori nu este acceptabil de prima intenţie conform ghidurilor actuale.”

14. La capitolul VIII, la titlul Programul naţional de boli cardiovasculare”, subtitlul Unităţi care derulează programul”, punctul 31) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„31) proceduri de ablaţie:

a) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;

b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;

c) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;

d) Spitalul Clinic Colentina Bucureşti;

e) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;

f) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I. M. Georgescu» Iaşi;

g) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;

h) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;

i) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. C.C. Iliescu» Bucureşti.”

15. La capitolul VIII, titlul Programul naţional de tratament pentru boli rare”, subtitlul Unităţi care derulează programul”, la punctul 11), după litera t) se introduce o nouă literă, litera ţ), cu următorul cuprins:

„ţ) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi;”.

16. La anexa nr. 1 articolul 4 alineatul (1), literele b), f), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) să deconteze furnizorilor, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea medicamentelor, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum/materialelor sanitare/serviciilor prin tratament Gamma Knife, serviciilor de diagnosticare a leucemiilor acute, conform normelor tehnice, efectuate, raportate şi validate de casele de asigurări de sănătate potrivit reglementărilor legale în vigoare, inclusiv din punct de vedere financiar, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea în vederea decontării se face în sistem electronic;

……………………………………………………………………………..

f) să înmâneze furnizorilor, la momentul finalizării controlului, procesele-verbale de constatare sau, după caz, să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării controlului; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;

……………………………………………………………………………..

i) să ţină evidenţa distinctă pentru medicamente în cadrul programelor naţionale curative de oncologie, diabet zaharat şi hemofilie pentru pacienţii titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, în aceleaşi condiţii ca şi pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;

j) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale şi altor asemenea, acordate, după caz, posesorilor de card european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor de formulare/documente emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, în perioada de valabilitate a acestora, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, urmând să întocmească ulterior formularele specifice şi să le transmită spre decontare, prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor competente din statele ai căror asiguraţi sunt.”

17. La anexa nr. 1 articolul 4 alineatul (1), după litera i) se introduce o noua litera, litera i1), cu următorul cuprins:

„i1) să ţină evidenţa distinctă pentru servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea pentru pacienţii beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi ai Consiliului, în perioada de valabilitate a acestora, în aceleaşi condiţii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;”.

18. La anexa nr. 1 articolul 5, literele g), i)-l), p), r), ad), ae) şi af) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„g) să monitorizeze consumul total de medicamente eliberate prin farmaciile cu circuit închis în cadrul programelor/ subprogramelor naţionale de sănătate, cu evidenţe distincte, inclusiv pentru DCI-urile aprobate prin comisiile de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, precum şi pentru DCI-urile (denumiri comerciale internaţionale) care fac obiectul contractelor cost-volum;

……………………………………………………………………………..

i) să transmită casei de asigurări de sănătate în primele 15 zile ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea: raportări lunare, trimestriale, cumulat de la începutul anului, şi anuale privind sumele utilizate pe fiecare program/subprogram, indicatorii realizaţi, precum şi evidenţa nominală în baza CNP/CID/număr card european/număr formular/număr paşaport/număr act identitate, după caz, pentru bolnavii trataţi în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative;

j) să transmită lunar la casa de asigurări de sănătate, în vederea validării şi decontării contravalorii facturii/facturilor, documentele justificative atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în limita sumei prevăzute în contract şi a sumelor disponibile cu această destinaţie; pentru furnizorii care au semnătura electronica extinsă, factura şi documentele justificative se transmit numai în format electronic;

k) să transmită caselor de asigurări de sănătate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line/copii ale foilor de condică în baza cărora s-au eliberat medicamentele/materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea, pentru tratamentul în ambulatoriu, însoţite de borderourile centralizatoare cu evidenţe distincte pentru fiecare program/ subprogram naţional de sănătate;

l) să organizeze evidenţa electronică a bolnavilor care beneficiază de medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice, servicii prin tratament Gamma Knife, servicii de diagnosticare a leucemiilor acute, după caz, în cadrul programelor/subprogramelor, pe baza setului minim de date al bolnavului: CNP/CID/număr card european/număr formular/ număr paşaport/număr act identitate, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), medicamentele/materiale sanitare specifice eliberate, serviciile efectuate, cantitatea şi valoarea de decontat, potrivit schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;

……………………………………………………………………………..

p) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor;

……………………………………………………………………………..

r) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică on-line şi numai pentru situaţii justificate prescripţia electronică off-line, pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi să îl elibereze, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru medicamentele şi materialele sanitare specifice care fac obiectul programelor naţionale de sănătate curative; asumarea prescripţiei electronice de către medicii prescriptori se face prin semnătură electronică, extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, iar în situaţia în care medicii prescriptori nu deţin semnătură electronică, prescripţia medicală se va lista pe suport hârtie şi va fi completată şi semnată de medicul prescriptor; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să asigure utilizarea formularului electronic de prescripţie medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope de la data la care acesta se implementează; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie medicamentele şi materialele sanitare specifice care se acordă în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. În condiţiile recomandării unor medicamente care nu se regăsesc în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, să informeze asiguraţii prin medicii curanţi/medicii prescriptori că acestea nu se decontează din Fond, putând face dovada prin semnătura asiguratului că a fost informat în acest sens;

……………………………………………………………………………..

ad) să asigure medicamente în cadrul programelor naţionale curative de oncologie, diabet zaharat şi hemofilie pentru pacienţii titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, în aceleaşi condiţii ca şi pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;

ae) să întocmească evidenţe distincte pentru servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea asigurate potrivit lit. ad) şi ad1) şi decontate din bugetul Fondului.

af) să raporteze distinct, în vederea decontării, caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală serviciile prevăzute la lit. ad) şi ad1), însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea, după caz, de documentele justificative/ documentele însoţitoare;”.

19. La anexa nr. 1 articolul 5, după litera ad) se introduce o nouă literă, litera ad1), cu următorul cuprins:

,,ad1) să asigure servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea pentru pacienţii beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, în perioada de valabilitate a acestora, în aceleaşi condiţii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;”.

20. La anexa nr. 1, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - 1. Sumele se angajează anual în limita sumelor aprobate prin Legea bugetului de stat.

2. Pentru anul 2015, valoarea contractului (Se detaliază fiecare program/subprogram.) este:

1. ……………………………… lei;

2. ……………………………… lei;

3. ……………………………… lei.

Suma contractată pe an se defalchează pe trimestre

3. Lunar, până la data de ……………… a lunii următoare celei pentru care se face plata, CAS decontează contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse/transmise la CAS până la data de ……………… cu încadrarea în sumele contractate.”

21. La anexa nr. 1 articolul 11, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 11- - (1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 5 lit. a)-q), s)-t), u), x)-z), ab-af) atrage aplicarea unor sancţiuni de către CNAS/casele de asigurări de sănătate, după caz, pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, după cum urmează:

a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% din valoarea medicamentelor/ materialelor sanitare specifice/serviciilor medicale eliberate/ efectuate în luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru programul/subprogramul respectiv;

b) la a două constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% din valoarea medicamentelor/ materialelor sanitare specifice/serviciilor medicale eliberate/ efectuate în luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru programul/subprogramul respectiv;

c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice/serviciilor medicale eliberate/efectuate în luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru programul/subprogramul respectiv.

(2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 5 lit. v) atrage reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărei luni, prin aplicarea unui procent de 3%, pentru fiecare lună neraportată în cadrul fiecărui trimestru, la valoarea medicamentelor eliberate în luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru programul naţional/subprogramul respectiv.

(3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 5 lit. v) atrage reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărui trimestru, prin aplicarea unui procent suplimentar de 5% faţă de procentul prevăzut la alin. (2), pentru fiecare lună neraportată în cadrul trimestrului respectiv, la valoarea medicamentelor eliberate în luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru programul naţional/subprogramul respectiv.”

22. La anexa nr. 2 articolul 6 alineatul (1), literele b), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) să deconteze furnizorilor la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative transmise pe suport hârtie/în format electronic, după caz, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea medicamentelor, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum şi materialelor sanitare specifice raportate contractate, efectuate, raportate şi validate de casele de asigurări de sănătate potrivit reglementărilor legale în vigoare, inclusiv din punct de vedere financiar, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea în vederea decontării se face în sistem electronic;

……………………………………………………………………………..

i) să ţină evidenţa distinctă pentru medicamente în cadrul programelor naţionale curative de oncologie, diabet zaharat pentru pacienţii titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, în aceleaşi condiţii ca şi pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;

j) să deconteze contravaloarea medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale şi altor asemenea acordate, după caz, posesorilor de card european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor de formulare/documente emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, urmând să întocmească ulterior formularele specifice şi să le transmită spre decontare, prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor competente din statele ai căror asiguraţi sunt.”

23. La anexa nr. 2 articolul 6 alineatul (1), după litera i) se introduce o noua literă, litera i1) cu următorul cuprins:

„i1) să ţină evidenţa distinctă pentru medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea pentru pacienţii beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, în perioada de valabilitate a acestora, în aceleaşi condiţii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;”.

24. La anexa nr. 2 articolul 7, literele g), r), ţ), x), aa), ad), ae) şi af) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,g) să întocmească şi să transmită caselor de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în normele tehnice, documentele necesare în vederea decontării medicamentelor şi materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe/subprograme naţionale de sănătate curative: factură şi alte documente justificative prevăzute în normele tehnice; sumele prevăzute în factură şi medicamentele şi materialele sanitare specifice din documentele justificative însoţitoare, prezentate caselor de asigurări de sănătate de furnizorii de medicamente în vederea decontării acestora, trebuie să corespundă cu datele raportate în Sistemul informatic unic integrat şi cu datele raportate potrivit prevederilor lit. u);

……………………………………………………………………………..

r) să depună, în luna următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele şi materialele sanitare specifice ce se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum, documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă, până la termenul prevăzut în contract; pentru medicamentele eliberate decontarea se face cu încadrarea în bugetul aprobat la nivelul casei de asigurări de sănătate şi afişat de aceasta pe site;

……………………………………………………………………………..

ţ) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de medicamente în tratamentul ambulatoriu, precum şi de materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor;

……………………………………………………………………………..

x) să nu elibereze medicamente şi/sau materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative prin farmaciile/oficinele locale de distribuţie excluse din contractele încheiate între societăţile farmaceutice şi casa de asigurări de sănătate, după data excluderii acestora din contract, sau prin alte puncte de desfacere de medicamente, farmacii/oficine locale de distribuţie decât cele prevăzute în contract;

……………………………………………………………………………..

aa) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat ori, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea eliberării medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, dacă acestea se ridică din farmacie de către beneficiarul prescripţiei; în situaţia în care ridicarea medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative de la farmacie se face de către un împuternicit, se solicită cardul naţional de asigurări sociale de sănătate al împuternicitului sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul, dacă împuternicitul nu poate prezenta cardul naţional de asigurări sociale de sănătate.

Medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;

……………………………………………………………………………..

ad) să elibereze medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice din prescripţiile medicale eliberate de medicii aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru:

(i) titularii cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, pentru programele naţionale curative de oncologie şi diabet zaharat în aceleaşi condiţii ca şi pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;

(ii) beneficiarii formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;

(iii) pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;

ae) să întocmească evidenţe distincte pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe/subprograme naţionale de sănătate curative acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/ documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, şi să raporteze lunar caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale consumul de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, însoţit de copii ale documentelor care au deschis dreptul la medicamente şi/sau materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe/subprograme naţionale de sănătate curative şi, după caz, de documentele justificative/documentele însoţitoare, la preţurile de decontare stabilite pentru cetăţenii români asiguraţi, fără a încasa contribuţie personală pentru acest preţ;

af) să întocmească evidenţe distincte pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe/subprograme naţionale de sănătate curative acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe/subprograme naţionale de sănătate curative sanitare acordate pe teritoriul României, şi să raporteze lunar în vederea decontării caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală consumul de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la medicamente şi/sau materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe/subprograme naţionale de sănătate curative şi, după caz, de documentele justificative/documente însoţitoare, la preţurile de decontare stabilite pentru cetăţenii români asiguraţi, fără a încasa contribuţie personală pentru acest preţ.”

25. La anexa nr. 2 articolul 10, alineatul (1) se modifica şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) în cazul în care se constată nerespectarea de către o farmacie/oficină locală de distribuţie, în mod nejustificat, a programului de lucru comunicat casei de asigurări de sănătate şi prevăzut în contract de către furnizorii de medicamente, respectiv farmaciile cu circuit deschis, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, se aplică următoarele măsuri:

a) la prima constatare, diminuarea cu 5% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii;

b) la a două constatare, diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii;

c) la a treia constatare, diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii,”

26. La anexa nr. 2 articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru societăţile farmaceutice în cadrul cărora funcţionează mai multe farmacii/oficine locale de distribuţie, condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la alin. (1) lit. f), g), h) şi j) - pentru nerespectarea prevederilor art. 7 lit. f), g), r), ţ), u) şi x) se aplică la nivel de societate; restul condiţiilor de reziliere prevăzute la alin. (1) se aplică corespunzător pentru fiecare dintre farmaciile/oficinele locale de distribuţie la care se înregistrează aceste situaţii, prin excluderea lor din contract şi modificarea contractului în mod corespunzător.”

27. La anexa nr. 2, articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19, - (1) Prevederile art. 17 şi 18 referitoare la situaţiile de încetare şi suspendare a contractului se aplică societăţii farmaceutice sau farmaciilor, respectiv oficinelor locale de distribuţie, după caz.

(2) în situaţia în care prin farmaciile excluse din contractele încheiate între societăţile farmaceutice şi casa de asigurări de sănătate continuă să se elibereze medicamente şi/sau materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, casa de asigurări de sănătate va rezilia contractele încheiate cu societăţile comerciale respective pentru toate farmaciile/oficinele locale de distribuţie cuprinse în aceste contracte.”

28. La anexa nr. 3 articolul 6 alineatul (1), literele b), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) să deconteze furnizorului, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative transmise pe suport hârtie/în format electronic, după caz, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale paraclinice contractate, efectuate, raportate şi validate de casele de asigurări de sănătate potrivit reglementărilor legale în vigoare, inclusiv din punct de vedere financiar, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea în vederea decontării se face în sistem electronic;

……………………………………………………………………………..

i) să ţină evidenţa distinctă pentru serviciile medicale paraclinice, acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, după caz, precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale acordate pe teritoriul României;

j) să deconteze contravaloarea investigaţiilor paraclinice, după caz, beneficiarilor de formulare/documente emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, urmând să întocmească ulterior formularele specifice şi să le transmită spre decontare, prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor competente din statele ai căror asiguraţi sunt.”

29. La anexa nr. 3 articolul 7, literele d), j), aj), am) şi ao) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată potrivit contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice în cadrul unor programe/subprograme naţionale de sănătate curative; factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; pentru furnizorii care au semnătura electronică extinsă factura şi documentele justificative se transmit numai în format electronic;

……………………………………………………………………………..

j) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului;

……………………………………………………………………………..

aj) să asigure acordarea de servicii medicale paraclinice beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;

……………………………………………………………………………..

am) să organizeze evidenţa electronică a bolnavilor care beneficiază de servicii medicale paraclinice, în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, pe baza setului minim de date: CNP/CID/număr card european/număr formular/număr paşaport/număr act de identitate, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă);

……………………………………………………………………………..

ao) să raporteze distinct, în vederea decontării caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, serviciile medicale paraclinice prevăzute la lit. an), însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la serviciile medicale paraclinice şi, după caz, de documentele justificative/documentele însoţitoare.”

30. La anexa nr. 4 punctul 5.1, literele ab), ad), ai) şi aj) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„ab) să organizeze evidenţa electronică a bolnavilor care beneficiază de servicii medicale de dializă în cadrul programului, pe baza setului minim de date: CNP/CID/număr card european/număr formular/număr paşaport/număr act de identitate al bolnavului, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), servicii medicale de dializă efectuate;

……………………………………………………………………………..

ad) să transmită lunar caselor de asigurări de sănătate, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu respectarea confidenţialităţii datelor, declaraţia de servicii lunară, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea; pentru furnizorii care au semnătura electronică extinsă, factura şi documentele justificative se transmit numai în format electronic;

ai) să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile medicale acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României;

……………………………………………………………………………..

ai) să raporteze distinct caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale serviciile de dializă prevăzute la lit. ai) însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale şi, după caz, de documentele justificative/documente însoţitoare;”.

31. La anexa nr. 4 punctul 5.3, literele b), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) să deconteze furnizorilor, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative transmise pe suport hârtie/în format electronic, după caz, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor de dializă contractate, efectuate, raportate şi validate de casele de asigurări de sănătate potrivit reglementărilor legale în vigoare, inclusiv din punct de vedere financiar, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea în vederea decontării se face în sistem electronic;

……………………………………………………………………………..

i) să ţină evidenţa distinctă pentru serviciile de dializă acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, după caz, precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale acordate pe teritoriul României;

j) să deconteze contravaloarea serviciilor de dializă acordate, după caz, posesorilor de card european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor de formulare/documente emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, urmând să întocmească ulterior formularele specifice şi să le transmită spre decontare, prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor competente din statele ai căror asiguraţi sunt.”

32. La anexa nr. 4, punctele 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.6 şi 5.4.9 se modifică şi vor avea următorul cuprins;

„5.4.1. În cazul în care se constată nerespectarea de către Furnizor a obligaţiilor prevăzute la pct. 5.1. lit. c), d), g), h), j), I), p), r) şi ad) se va diminua contravaloarea serviciilor de dializă după cum urmează;

a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% din contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;

b) la a două constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% din contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;

c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% din contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.

……………………………………………………………………………..

5.4.3. Nerespectarea obligaţiei prevăzute la pct. 5.1 lit. ş) atrage reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărei luni, prin aplicarea unui procent de 3%, pentru fiecare lună neraportată în cadrul fiecărui trimestru, din contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.

5.4.4. Nerespectarea obligaţiei prevăzute la pct. 5.1 lit. ş) atrage reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărui trimestru, prin aplicarea unui procent suplimentar de 5% faţă de procentul prevăzut la clauza 5.4.3, pentru fiecare lună neraportată în cadrul trimestrului respectiv, din contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.

……………………………………………………………………………..

5.4.6. Nerespectarea obligaţiei prevăzute la pct. 5.1 lit. af) atrage reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1 % la contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.

……………………………………………………………………………..

5.4.9. În cazul în care, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate, se constată că serviciile raportate potrivit contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, se recuperează contravaloarea acestor servicii şi se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.”

33. La anexa nr. 4, punctul 6.2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.2.2. Furnizorul are obligaţia ca în termen de 5 zile lucrătoare ale lunii următoare să depună declaraţia de servicii privind serviciile furnizate în timpul lunii anterioare la casa de asigurări de sănătate. Casa de asigurări de sănătate va notifica în scris observaţiile sale în 5 zile lucrătoare de la primirea în original şi după validarea declaraţiei de servicii lunare.

Furnizorul va emite şi va depune, în termen de ……..  zile lucrătoare, o factură în lei, pentru suma prevăzută în notificarea transmisă de casa de asigurări de sănătate. În termen de 30 de zile de la data primirii facturii şi acordării vizei de «bun de plată», casa de asigurări de sănătate va efectua plata în contul deschis de Furnizor la Trezoreria Statului, potrivit indicaţiilor de pe factura emisă de acesta.”

34. La anexa nr. 5 articolul 6 alineatul (1), literele b), f), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) să deconteze furnizorilor, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative transmise pe suport hârtie/în format electronic, după caz, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi contractate, efectuate, raportate şi validate de casele de asigurări de sănătate potrivit reglementărilor legale în vigoare, inclusiv din punct de vedere financiar, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea în vederea decontării se face în sistem electronic;

……………………………………………………………………………..

f) să înmâneze Furnizorului, la data finalizării controlului, procesele-verbale de constatare sau, după caz, să comunice acestuia notele de constatare întocmite în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării controlului; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;

……………………………………………………………………………..

i) să ţină evidenţa distinctă pentru serviciile de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, după caz, precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale acordate pe teritoriul României;

j) să deconteze contravaloarea serviciilor de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi posesorilor de card european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor de formulare/documente emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, urmând să întocmească ulterior formularele specifice şi să le transmită spre decontare, prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor competente din statele ai căror asiguraţi sunt.”

35. La anexa nr. 5 articolul 7, literele c), ab), ac), af), ag) şi ah) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) să furnizeze serviciile de radioterapie în regim de spitalizare de zi pacienţilor titulari ai cardului european de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, în aceleaşi condiţii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;

……………………………………………………………………………..

ab) să organizeze evidenţa electronică a bolnavilor care beneficiază de servicii de radioterapie în cadrul programului, pe baza setului minim de date: CNP/CID/număr card european/număr formular/număr paşaport/număr act de identitate al bolnavului, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), servicii de radioterapie efectuate (inclusiv doza totală administrată);

ac) să nu încaseze sume de la asiguraţi pentru serviciile de radioterapie, precum şi pentru niciun act administrativ emis ca urmare a furnizării acestor servicii în cadrul subprogramului, cu excepţia celei de-a două opinii medicale, la cererea expresă a asiguratului şi numai în situaţia în care aceasta a fost acordată de o altă echipă medicală decât cea care a aprobat planul de tratament iniţial;

……………………………………………………………………………..

af) să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi, asigurate potrivit lit. c) şi decontate din bugetul Fondului;

ag) să raporteze distinct caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale serviciile prevăzute la lit. af) însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale şi, după caz, de documentele justificative/documente însoţitoare;

ah) să transmită lunar caselor de asigurări de sănătate, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu respectarea confidenţialităţii datelor, declaraţia de servicii lunară, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea în vederea decontării se face în sistem electronic.”

36. La anexa nr. 5 articolul 14, alineatele (1)-(3) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) în cazul în care se constată nerespectarea de către Furnizor a obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. c), d), g), h), j), I), p), r), ah) şi ai) se va diminua contravaloarea serviciilor de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi, după cum urmează:

a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;

b) la a două constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;

c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.

(2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 lit. ş) atrage reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărei luni, prin aplicarea unul procent de 3%, pentru fiecare lună neraportată în cadrul fiecărui trimestru, la contravaloarea serviciilor de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.

(3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 lit. ş) atrage reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărui trimestru, prin aplicarea unui procent suplimentar de 5% faţă de procentul prevăzut la alin. (2), pentru fiecare lună neraportată în cadrul trimestrului respectiv, la contravaloarea serviciilor de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.

……………………………………………………………………………..

 (7) în cazul în care, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sau ale caselor de asigurări de sănătate, se constată că serviciile raportate potrivit contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, se recuperează contravaloarea acestor servicii şi se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.”

37. La anexa nr. 5 articolul 15 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. a), b), h), p), ţ) şi ac).M

38. La anexa nr. 5, după articolul 24, teza finală se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prezentul contract de furnizare a serviciilor de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi în cadrul unor programe naţionale de sănătate finanţate a fost încheiat astăzi, …….., în două exemplare a câte …….. pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

Casa de Asigurări de Sănătate

Furnizor de servicii de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi

Preşedinte-director general,

 

……………………………………………..

Reprezentant legal,

Director executiv

……………………………………………..

Direcţia economic,

 

……………………………………………..

 

Director executiv

 

Direcţia reiaţii contractuale,

 

……………………………………………..

 

Medic-şef,

 

……………………………………………..

 

 

 

Vizat juridic. contencios

 

……………………………………………..

 

 

39. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „servicii de radioterapie” se înlocuieşte cu sintagma „servicii de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi”, iar sintagma „Subprogramul de radiotarapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice” se înlocuieşte cu sintagma „Subprogramul de radiotarapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi”.

40. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

41. Anexa nr. 6.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

42. După anexa nr. 6.1 se introduc 4 noi anexe, anexele nr. 6.1.1-6.1.4, prevăzute în anexele nr. 3-6.

43. Anexa nr. 6.2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7.

44. După anexa nr. 6.2 se introduc 3 noi anexe, anexele nr. 6.2.1-6.2.3, prevăzute în anexele nr. 8-10.

45. Anexa nr. 6.3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11.

46. După anexa nr. 6.3 se introduc 3 noi anexe, anexele nr. 6.3.1-6.3.3, prevăzute în anexele nr. 12-14.

47. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 15.

48. Anexa nr. 7.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 16.

49. După anexa nr. 7.1 se introduc două noi anexe, anexele nr. 7.1.1 şi 7.1.2, prevăzute în anexele nr. 17 şi 18.

50. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 19.

51. Anexa nr. 8.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 20.

52. După anexa nr. 8.1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8.1.1, prevăzută în anexa nr. 21.

53. Anexa nr. 8.2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 22.

54. După anexa nr. 8.2 se introduc 3 noi anexe, anexele nr. 8.2.1-8.2.3, prevăzute în anexele nr. 23-25.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Anexele nr. 1-25 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu luna octombrie 2015.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucureşti, 1 octombrie 2015.

Nr. 963.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 6 la normele tehnice)

 

Societatea farmaceutică ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Borderou centralizator PNS-uri medicamente/materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu pentru luna anul care însoţeşte Factura seria .... nr. …………/data ……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

CNP/CID asigurat

Nr. card european

*Nr. paşaport

Tip formular/ document european

**Tip document

***Ţară

Total valoare prescripţie

Total valoare la preţ de decontare

Nr. ord.

Data

2.1.

2.2.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Borderoul centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate pe PNS ………….. în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………


* Se completează numai în situaţia completării coloanei (8) sau (9).

** Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

***Se completează numai în situaţia completării coloanei (6), (8) sau (9).

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6.1 la normele tehnice)

 

Societatea farmaceutică ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Extras borderou centralizator PNS …………  medicamente în tratamentul ambulatoriu pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

CNP/CID asigurat

Nr. card european

*Nr. paşaport

Tip formular/ document european

**Tip document

***Ţară

Total valoare prescripţie

Total valoare la preţ de decontare

Nr. ord.

Data

2.1.

2.2.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Extrasul de borderou centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate pe PNS ………… în luna anterioară.

Se completează câte un extras de borderou centralizator pentru fiecare PNS, cu excepţia Programului naţional de diabet, unde se va completa câte un extras centralizator pentru: insulină, insulina + ADO, respectiv pentru ADO, după caz.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………


* Se completează numai în situaţia completării coloanei (8) sau (9).

** Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

*** Se completează numai în situaţia completării coloanei (6),(8) sau (9).

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 6.1.1 la normele tehnice)

 

Societatea farmaceutică ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Extras borderou centralizator PNS ………… medicamente eliberate pentru titularii de card european în tratamentul ambulatoriu pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

Nr. card european

Ţară

Total valoare prescripţie

Total valoare la preţ de decontare

Nr. ord.

Data

2.1.

2.2.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie aceiaşi cu nr. de ordine pe care îi poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Total coloana (8) este cuprins în total coloana (12) din anexa nr. 6 la normele tehnice.

Extrasul de borderou centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate pe PNS ………… în luna anterioară.

Se completează câte un extras de borderou centralizator pentru fiecare PNS, după caz.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 6.1.2 la normele tehnice)

 

Societatea farmaceutică ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Extras borderou centralizator PNS ………… medicamente eliberate în tratamentul ambulatoriu pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale

cu prevederi în domeniul sănătăţii pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

Nr. paşaport

*Tip document

Ţară

Total valoare prescripţie

Total valoare la preţ de decontare

Nr. ord.

Data

2.1.

2.2.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îi poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Total coloana (9) este inclus în total coloana (12) din anexa nr. 6 la normele tehnice.

Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

Se completează câte un extras borderou centralizator pentru fiecare PNS, după caz.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………


* Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 6.1.3 la normele tehnice)

 

Societatea farmaceutică ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Extras borderou centralizator PNS ………… medicamente eliberate în tratamentul ambulatoriu pentru titularii de formulare europene pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

Nr. paşaport

Tip formular/ document european

Ţară

Total valoare prescripţie

Total valoare la preţ de decontare

Nr. ord.

Data

2.1.

2.2.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie aceiaşi cu nr. de ordine pe care îi poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Total coloana (9) este inclus în total coloana (12) din anexa nr. 6 la normele tehnice.

Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

Se completează câte un extras de borderou centralizator pentru fiecare PNS, după caz.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………

 

Societatea farmaceutică ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 6.1.4 la normele tehnice)

 

Extras borderou centralizator pentru PNS ………… DCI-uri cu aprobarea comisiilor de experţi CNAS eliberate în tratamentul ambulatoriu pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

CNP/CID asigurat

Nr. card european

*Nr. si serie paşaport

Tip formular/ document european

**Tip document

***Ţară

Total valoare prescripţie

Total valoare la preţ de decontare

Nr. ord.

Data

2.1.

2.2.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Total coloana (12) este inclus în total coloana (12) din anexa nr. 6 la normele tehnice.

Se completează câte un extras de borderou centralizator pentru fiecare PNS, cu excepţia Programului naţional de diabet, unde se va completa câte un borderou centralizator pentru: insulina, insulina + ADO, respectiv pentru ADO, după caz.

Extrasul de borderou centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………


* Se completează numai în situaţia completării coloanei (8) sau (9).

** Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

*** Se completează numai în situaţia completării coloanei (6), (8) sau (9).

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 6.2 la normele tehnice)

 

Societatea farmaceutică ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Extras borderou centralizator PNS ………… teste de automonitorizare în tratamentul ambulatoriu pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

CNP/CID asigurat

Nr. card european

*Nr. paşaport

Tip formular/ document european

**Tip document

***Ţară

Nr. teste

Nr. luni

Total valoare teste la preţ de decontare, din care:

Total valoare teste la preţ de decontare copii

Total valoare teste la preţ de decontare adulţi

Nr. ord.

Data

2.1.

2.2.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Coloana (13) = coloana (14) coloana (15).

Total coloana (13) este inclus în total coloana (12) din anexa nr. 6 la normele tehnice.

Extrasul de borderou centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format

electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru testele de automonitorizare eliberate pe PNS ………… în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………


* Se completează numai în situaţia completării coloanei (8) sau (9).

** Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

*** Se completează numai în situaţia completării coloanei (6), (8) sau (9).

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 6.2.1 la normele tehnice)

 

Societatea farmaceutică ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Extras borderou centralizator PNS ………… teste de automonitorizare eliberate în tratamentul ambulatoriu pentru titularii de card european pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

Nr. card european

Ţară

Total valoare teste la preţ de decontare

Nr. ord.

Data

2.1.

2.2.

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

X

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Total coloana (7) este cuprins în total coloana (12) din anexa 6 la normele tehnice.

Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzuta în contract, pentru testele de automonitorizare eliberate în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 6.2.2 la normele tehnice)

 

Societatea farmaceutică ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Extras borderou centralizator PNS ………… teste de automonitorizare eliberate în tratamentul ambulatoriu pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

Nr. paşaport

*Tip document

Ţară

Total valoare teste la preţ de decontare

Nr. ord.

Data

2.1.

2.2.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

 

X

X

X

X

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Total coloana (8) este inclus în total coloana (12) din anexa nr. 6 la normele tehnice.

Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru testele de automonitorizare eliberate în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………


* Se completează lipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 6.2.3 la normele tehnice)

 

Societatea farmaceutică ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

 

Extras borderou centralizator PNS ………… teste de automonitorizare eliberate în tratamentul ambulatoriu pentru titularii de formulare europene pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

Nr. paşaport

Tip formular/ document european

Ţară

Total valoare la preţ de decontare

Nr. ord.

Data

2.1.

2.2.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

 

X

X

X

X

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Total coloana (8) este inclus în total coloana (12) din anexa nr. 6 la normele tehnice.

Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzuta în contract, pentru testele de automonitorizare eliberate în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………

 

ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 6.3 la normele tehnice)

 

Societatea farmaceutică ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Borderou centralizator pentru medicamentele (denumiri comerciale) din cadrul PNS-urilor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu şi care fac obiectul contractelor cost-volum pentru luna ………………….. anul …………

care însoţeşte Factura seria .... nr. ………… /data …………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

CNP/CID asigurat

Nr. card european

*Nr. paşaport

Tip formular/ document european

**Tip document

***Ţară

Total valoare prescripţie

Total valoare la preţ de decontare

Nr. ord.

Data

2.1.

2.2.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Borderoul centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate pe PNS ………… în luna anterioară.

Se întocmeşte câte un borderou centralizator pentru fiecare PNS şi, respectiv, medicament (denumire comercială) care face obiectul contractelor cost-volum.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………


* Se completează numai în situaţia completării coloanei (8) sau (9).

** Se completează lipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

*** Se completează numai în situaţia completării coloanei (6), (8) sau (9).

 

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 6.3.1 la normele tehnice)

 

Societatea farmaceutică ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Extras borderou centralizator medicamentele (denumiri comerciale) care fac obiectul contractelor cost-volum din cadrul PNS ………… eliberate în tratamentul ambulatoriu pentru titularii de card european pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

Nr. card european

Ţară

Total valoare prescripţie

Total valoare la preţ de decontare

Nr. ord.

Data

2.1.

2.2.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

 

X

X

X

X

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Total coloana (8) este cuprins în total coloana (12) din anexa nr. 6.3 la normele tehnice.

Extrasul de borderou centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate pe PNS ………… în luna anterioară.

Se întocmeşte câte un borderou centralizator pentru fiecare PNS şi, respectiv, medicament (denumire comercială) care face obiectul contractelor cost-volum.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………

 

ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 6 3.2 la normele tehnice)

 

Societatea farmaceutică ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Extras borderou centralizator medicamente (denumiri comerciale) care fac obiectul contractelor cost-volum din cadrul PNS ………… eliberate în tratamentul ambulatoriu pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

Nr. paşaport

Tip document

Ţară

Total valoare prescripţie

Total valoare la preţ de decontare

Nr. ord.

Data

2.1.

2.2.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Total coloana (9) este inclus în total coloana (12) din anexa nr. 6.3 la normele tehnice.

Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

Se întocmeşte câte un extras de borderou centralizator pentru fiecare PNS şi, respectiv, medicament (denumire comercială) care face obiectul contractelor cost-volum.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………


* Se completează lipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

 

ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 6.3.3 la normele tehnice)

 

Societatea farmaceutică ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Extras borderou centralizator medicamente (denumiri comerciale) care fac obiectul contractelor cost-volum din cadrul PNS ………… eliberate 1h tratamentul ambulatoriu pacienţilor titulari de formulare europene pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

Nr. paşaport

Tip formular/ document european

Ţară

Total valoare prescripţie

Total valoare la preţ de decontare

Nr. ord.

Data

2.1.

2.2.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Total coloana (9) este inclus în total coloana (12) din anexa nr. 6.3 la normele tehnice.

Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzuta în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

Se întocmeşte câte un extras de borderou centralizator pentru fiecare PNS şi, respectiv, medicament (denumire comercială) care face obiectul contractelor cost-volum.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………

 

ANEXA Nr. 15

(Anexa nr. 1 la normele tehnice)

 

Unitatea Sanitară  ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Borderou centralizator PNS-uri medicamente eliberate în tratamentul ambulatoriu pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

CNP/CID

asigurat

Nr. card european

*Nr. paşaport

Tip formular/ document european

**Tip document

***Ţară

Total valoare prescripţie

Total valoare la preţ de decontare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Borderoul centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate pe PNS ………… în luna anterioară.

Se întocmeşte câte un borderou centralizator pentru fiecare PNS, după caz.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………


* Se completează numai în situaţia completării coloanei (7) sau (8).

** Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

*** Se completează numai în situaţia completării coloanei (5), (7) sau (8).

 

ANEXA Nr. 16

(Anexa nr. 7.1 la normele tehnice)

 

Unitatea Sanitară  ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Extras borderou centralizator PNS ………… medicamente eliberate pentru titularii de card european în tratamentul ambulatoriu pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

Nr. card european

Ţară

Total valoare prescripţie

Total valoare la preţ de decontare

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

 

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Total coloana (7) este cuprins în total coloana (11) din anexa nr. 7 la normele tehnice.

Extrasul de borderou centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate pe PNS ………… în luna anterioară.

Se completează câte un extras borderou centralizator pentru fiecare PNS, după caz.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………

 

ANEXA Nr. 17

(Anexa nr. 7.1.1 la normele tehnice)

 

Unitatea Sanitară  ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Extras borderou centralizator PNS ………… medicamente eliberate în tratamentul ambulatoriu pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionala cu prevederi în domeniul sănătăţii pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

Nr. paşaport

*Tip document

Ţară

Total valoare prescripţie

Total valoare la preţ de decontare

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

 

X

 

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Total coloana (8) este indus în total coloana (11) din anexa nr. 7 la normele tehnice.

Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

Se completează câte un extras de borderou centralizator pentru fiecare PNS, după caz.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………


* Se completează lipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

 

ANEXA Nr. 18

(Anexa nr. 7.1.2 la normele tehnice)

 

Unitatea Sanitară  ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Extras borderou centralizator PNS ………… medicamente eliberate în tratamentul ambulatoriu pentru titularii de formulare europene pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

Nr. paşaport

Tip formular/ document european

Ţară

Total valoare prescripţie

Total valoare la preţ de decontare

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

 

X

 

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Total coloana (8) este inclus în total coloana (11) din anexa nr. 7 la normele tehnice.

Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

Se completează câte un extras de borderou centralizator pentru fiecare PNS, după caz.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………

 

ANEXA Nr. 19

(Anexa nr. 8 la normele tehnice)

 

Unitatea Sanitară  ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Borderou centralizator PNS ………… materiale sanitare (epidermoliza buloasă) în tratamentul ambulatoriu pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Nr. foaie de condică

Cod parafă medic

CNP/CID

asigurat

Nr. card european

*Nr. paşaport

Tip formular/ document european

**Tip document

***Ţară

Total valoare materiale sanitare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Extrasul de borderou centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru materialele sanitare eliberate pe PNS ………… în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………


* Se completează numai în situaţia completării coloanei (7) sau (8).

** Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

*** Se completează numai în situaţia completării coloanei (5), (7) sau (8).

 

ANEXA Nr. 20

(Anexa nr. 8.1 /a normele tehnice)

 

Unitatea Sanitară  ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Extras borderou centralizator PNS ………… materiale sanitare (epidermoliza buloasă) eliberate în tratamentul ambulatoriu pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Nr. foaie de condică

Cod parafă medic

CNP/CID

Nr. şi serie paşaport

*Tip document

Ţară

Total valoare materiale sanitare

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

X

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îi poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Total coloana (8) este indus în total coloana (10) din anexa nr. 8 la normele tehnice.

Extrasul de borderou centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format

electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru materialele sanitare eliberate pe PNS ………… în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………


* Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

 

ANEXA Nr. 21

(Anexa nr. 8.1.1 la normele tehnice)

 

Unitatea Sanitară  ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Extras borderou centralizator PNS ………… materiale sanitare (epidermoliza buloasă) eliberate în tratamentul ambulatoriu pentru titularii de formulare europene pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Nr. foaie de condică

Cod parafă medic

CNP/CID asigurat

Nr. şi serie paşaport

Tip formular/ document european

Ţară

Total valoare materiale sanitare

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

X

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Total coloana (8) este inclus în total coloana (10) din anexa nr. 8 la normele tehnice.

Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru materiale sanitare eliberate pe PNS ………… în luna anterioară.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………

 

ANEXA Nr. 22

(Anexa nr. 8.2 la normele tehnice)

 

Unitatea Sanitară  ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Borderou centralizator pentru medicamentele (denumiri comerciale) din cadrul PNS-urilor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu şi care fac obiectul contractelor cost-volum pentru luna ………………….. anul …………....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

CNP/CID

asigurat

Nr. card european

*Nr. paşaport

Tip formular/ document european

**Tip document

***Ţară

Total valoare prescripţie

Total valoare la preţ de decontare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie sa fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Borderoul centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate pe PNS ………… în luna anterioară.

Se întocmeşte câte un borderou centralizator pentru fiecare PNS şi, respectiv, medicament (denumire comercială) care face obiectul contractelor cost-volum.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………


* Se completează numai în situaţia completării coloanei (7) sau (8).

** Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

*** Se completează numai în situaţia completării coloanei (5), (7) sau (3).

 

ANEXA Nr. 23

(Anexa nr. 8.2.1 la normele tehnice)

 

Unitatea Sanitară  ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Extras borderou centralizator medicamentele (denumiri comerciale) care fac obiectul contractelor cost-volum din cadrul PNS ………… eliberate în tratamentul ambulatoriu pentru titularii de card european pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

Nr. card european

Ţară

Total valoare prescripţie

Total valoare la preţ de decontare

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

 

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Total coloana (7) este cuprins în total coloana (11) din anexa nr. 8.2 la normele tehnice.

Extrasul de borderou centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate pe PNS ………… în luna anterioară.

Se întocmeşte câte un borderou centralizator pentru fiecare PNS şi, respectiv, medicament (denumire comercială) care face obiectul contractelor cost-volum.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………

 

ANEXA Nr. 24

(Anexa nr. 8.2.2 la normale tehnice)

 

Unitatea Sanitară  ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

 

Extras borderou centralizator medicamente (denumiri comerciale) care fac obiectul contractelor cost-volum din cadrul PNS ………… eliberate în tratamentul ambulatoriu pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

Nr. paşaport

*Tip document

Ţară

Total valoare prescripţie

Total valoare la preţ de decontare

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

 

X

 

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îi poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Total coloana (8) este inclus în total coloana (11) din anexa nr. 8.2 la normele tehnice.

Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzuta în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

Se întocmeşte câte un extras de borderou centralizator pentru fiecare PNS şi, respectiv, medicament (denumire comercială) care face obiectul contractelor cost-volum.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………


* Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

 

ANEXA Nr. 25

(Anexa nr. 8.2.3 ie normele tehnice)

 

Unitatea Sanitară  ……………………………………………..

Nr. contract …………………… încheiat cu CAS ……………………………………………..

Nr. ………… data ……………

 

Extras borderou centralizator medicamente (denumiri comerciale) care fac obiectul contractelor cost-volum din cadrul PNS ………… eliberate în tratamentul ambulatoriu pacienţilor titulari de formulare europene pentru luna ………………….. anul …………

 

 

 

 

 

 

 

- lei  -

Nr. crt.

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

Nr. paşaport

Tip formular/ document european

Ţară

Total valoare prescripţie

Total valoare la preţ de decontare

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

 

X

 

 

 

Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.

Total coloana (8) este inclus în total coloana (11) din anexa 8.2 la normele tehnice.

Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.

Se întocmeşte câte un extras de borderou centralizator pentru fiecare PNS şi, respectiv, medicament (denumire comercială) care face obiectul contractelor cost-volum.

 

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

 

Semnătura

 

Reprezentant legal …………………………………

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.