MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 775/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 775         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 16 octombrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

825. - Hotărâre pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2015

 

853. - Hotărâre pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2015 privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007- 2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.079. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I, II, III, IV şi V la MARPOL pentru a face obligatorie utilizarea Codului III), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.246(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014

 

1.080. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (pentru a face obligatorie utilizarea Codului III), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.247(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014

 

1.081. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.366(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014

 

1.082. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, breveta re/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.373(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014

 

1.083. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.374(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

2.691. - Decizie privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare la Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cuantumul şi plata cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei, ca membru cu drepturi depline, la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2015, în limita echivalentului în lei al sumei de 10.000 euro.

Art. 2. - Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.

Art. 3. - Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul Ministerului Justiţiei aprobat pentru anul 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Liviu Stancu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 30 septembrie 2015.

Nr. 825.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2015 privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane”

(POSDRU) 2007-2013

 

Având în vedere:

- Scrisoarea Comisiei Europene Ares (2015) 805086-25/02/2015 privind întreruperea termenului de plată;

- Scrisoarea Comisiei Europene Ares (2015) 2669646-25/06/2015 privind procedura de suspendare a plăţilor intermediare ale FSE;

- Scrisoarea Comisiei Europene Ares (2015) 3925256/23.09.2015 privind întreruperea procedurii de suspendare a plăţilor intermediare ale FSE,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 571 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (2) al articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2015 privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 21 august 2015, se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Măsura, inclusiv metodologia de calcul, prevăzută la alin. (1) se aplică şi pentru Aplicaţia de plată nr. 41 care se transmite Comisiei Europene.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 14 octombrie 2015.

Nr. 853.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I, II, III, IV şi V la MARPOL pentru a face obligatorie utilizarea Codului III), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.246(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014

 

Având în vedere prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993, ale art. 2 alin. (3) din Decizia Consiliului din 13 mai 2013 privind poziţia care urmează să fie luată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI)în ceea ce priveşte adoptarea anumitor coduri şi a modificărilor aferente aduse anumitor convenţii şi protocoale (2013/268/UE), precum şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I, II, III, IV şi V la MARPOL pentru a face obligatorie utilizarea Codului III), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.246(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 octombrie 2015.

Nr. 1.079.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA WIEPC.246(66)

adoptată la 4 aprilie 2014

 

Amendamente la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării da către nave (amendamente la anexele I, II, III, IV şi V la MARPOL pentru a face obligatorie utilizarea Codului III)

 

Comitetul pentru protecţia mediului marin,

amintind articolul 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,

luând notă de articolul 16 al Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare Convenţia din 1973) şi de articolul VI al Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare Protocolul din 1978) care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1978 şi conferă organismului competent al Organizaţiei funcţia de examinare şi adoptare a amendamentelor la Convenţia din 1973, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL),

amintind că Adunarea, în cadrul celei de-a douăzeci şi opta sesiuni ordinare a sa, prin Rezoluţia A.1070(28), a adoptat Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III),

luând în considerare amendamentele propuse la anexele I, II, III, IV şi V la MARPOL pentru a face obligatorie utilizarea Codului III,

1. adoptă, în conformitate cu articolul 16(2)(d) al Convenţiei din 1973, amendamentele la anexele I, II, III, IV şi V la MARPOL, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte că, în aplicarea regulii 44 din anexa I, regulii 19 din anexa II, regulii 10 din anexa III, regulii 15 din anexa IV şi regulii 11 din anexa V, ori de câte ori cuvântul „ar trebui” este utilizat în Codul III [anexa la Rezoluţia A.1070(28)], el trebuie să fie interpretat ca având sensul de „trebuie”, cu excepţia paragrafelor 29, 30, 31 şi 32;

3. stabileşte, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al Convenţiei din 1973, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2015, în afara cazului în care, înainte de această dată, cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;

4. invită părţile să noteze că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) al Convenţiei din 1973, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 3 de mai sus;

5. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul 16(2)(e) al Convenţiei din 1973, să transmită tuturor părţilor la MARPOL copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;

6. solicită în plus secretarului general să transmită membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale.

 

ANEXĂ

le Rezoluţia MEPC.246(66)

 

 

Amendamente la anexele I, II, III, IV şi V la MARPOL

 

Amendamente la anexa I la MARPOL

1          La sfârşitul regulii 1 se adaugă următoarele paragrafe de la 35 la 38:

            „35 Auditul înseamnă un proces sistematic, independent şi documentat, pentru obţinerea probelor de audit şi analiza obiectivă a acestora, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.

            36 Sistemul de audit înseamnă Sistemul de audit al statelor membre ale OMI, stabilit de către Organizaţie, şi care ia în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.

            37 Codul de aplicare înseamnă Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III) adoptat de către Organizaţie prin Rezoluţia A. 1070(28).

            38 Standardul de audit înseamnă Codul de aplicare.”

2          Se adaugă un nou capitol 10, după cum urmează:

            „CAPITOLUL 10

            Verificarea conformităţii cu prevederile prezentei convenţii

            Regula 44

            Aplicare

            Părţile trebuie să utilizeze prevederile Codului de aplicare în exercitarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care le revin în temeiul prezentei anexe.

            Regula 45

            Verificarea conformităţii

            1 Fiecare parte trebuie auditată periodic de către Organizaţie, în conformitate cu standardul de audit, pentru a verifica respectarea şi implementarea prezentei anexe.

            2 Secretarul general al Organizaţiei este responsabil pentru administrarea Sistemului de audit, în conformitate cu liniile directoare elaborate de către Organizaţie.

            3 Fiecare parte trebuie să îşi asume responsabilitatea privind facilitarea efectuării auditului şi punerea în aplicare a unui program de măsuri privind constatările, pe baza liniilor directoare adoptate de către Organizaţie.

            4 Auditul tuturor părţilor trebuie:

                        .1 să se bazeze pe un program global realizat de către secretarul general al Organizaţiei, luând în considerare liniile directoare elaborate de Organizaţie;şi

                        .2 să fie efectuat la intervale regulate, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.”

 

Amendamente la anexa II la MARPOL

3          La sfârşitul regulii 1 se adaugă următorul text:

            „18 Auditul înseamnă un proces sistematic, independent şi documentat, pentru obţinerea probelor de audit şi analiza obiectivă a acestora, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.

            19 Sistemul de audit înseamnă Sistemul de audit al statelor membre ale OMI, stabilit de către Organizaţie, şi care ia în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.

            20 Codul de aplicare înseamnă Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III) adoptat de către Organizaţie prin Rezoluţia A. 1070(28).

            21 Standardul de audit înseamnă Codul de aplicare.”

4          Se adaugă un nou capitol 9, după cum urmează:

            „CAPITOLUL 9

            Verificarea conformităţii cu prevederile prezentei convenţii

            Regula 19

            Aplicare

            Părţile trebuie să utilizeze prevederile Codului de aplicare în exercitarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care le revin în temeiul prezentei anexe.

            Regula 20

            Verificarea conformităţii

            1 Fiecare parte trebuie auditată periodic de către Organizaţie, în conformitate cu standardul de audit, pentru a verifica respectarea şi implementarea prezentei anexe.

            2 Secretarul general al Organizaţiei este responsabil pentru administrarea Sistemului de audit, în conformitate cu liniile directoare elaborate de către Organizaţie.

            3 Fiecare parte trebuie să îşi asume responsabilitatea privind facilitarea efectuării auditului şi punerea în aplicare a unui program de măsuri privind constatările, pe baza liniilor directoare adoptate de către Organizaţie.

            4 Auditul tuturor părţilor trebuie:

                        .1 să se bazeze pe un program global realizat de către secretarul general al Organizaţiei, luând în considerare liniile directoare elaborate de Organizaţie; şi

            .2 să fie efectuat la intervale regulate, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.” Amendament» la anexa III la MARPOL

5          Se adaugă un nou titlu înainte de regula 1, după cum urmează:

            „CAPITOLUL 1

            Generalităţi”

6          Se adaugă o nouă regulă 1, după cum urmează:

            „Regula 1

            Definiţii

            În sensul prezentei anexe:

            1 Substanţe dăunătoare sunt acele substanţe care sunt identificate ca poluanţi marini în Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG) sau care respectă criteriile din apendicele la prezenta anexă.

            2 Formă ambalată este definită ca formele de ambalaj prevăzute pentru substanţele dăunătoare în Codul IMDG.

            3 Auditul înseamnă un proces sistematic, independent şi documentat, pentru obţinerea probelor de audit şi analiza obiectivă a acestora, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.

            4 Sistemul de audit înseamnă Sistemul de audit al statelor membre ale OMI, stabilit de către Organizaţie, şi care ia în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.

            5 Codul de aplicare înseamnă Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III) adoptat de către Organizaţie prin Rezoluţia A. 1070(28).

            6 Standardul de audit înseamnă Codul de aplicare.”

7          Regulile următoare se renumerotează în consecinţă.

8          În regula 2, Aplicare, alineatele 1.1 şi 1.2 se elimină.

9          Se adaugă un nou capitol 2, după cum urmează:

            „CAPITOLUL 2

            Verificarea conformităţii cu prevederile prezentei anexe

            Regula 10

            Aplicare

            Părţile trebuie să utilizeze prevederile Codului de aplicare în exercitarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care le revin în temeiul prezentei anexe.

            Regula 11

            Verificarea conformităţii

            1 Fiecare parte trebuie auditată periodic de către Organizaţie, în conformitate cu standardul de audit, pentru a verifica respectarea şi implementarea prezentei anexe.

            2 Secretarul general al Organizaţiei este responsabil pentru administrarea Sistemului de audit, în conformitate cu liniile directoare elaborate de către Organizaţie.

            3 Fiecare parte trebuie să îşi asume responsabilitatea privind facilitarea efectuării auditului şi punerea în aplicare a unui program de măsuri privind constatările, pe baza liniilor directoare adoptate de către Organizaţie.

            4 Auditul tuturor părţilor trebuie:

                        .1 să se bazeze pe un program global realizat de către secretarul general al Organizaţiei, luând în considerare liniile directoare elaborate de Organizaţie; şi

                        .2 sa fie efectuat la intervale regulate, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.”

 

Amendamente la anexa IV la MARPOL

10        La sfârşitul regulii 1 se adaugă următorul text:

            „12 Auditul înseamnă un proces sistematic, independent şi documentat, pentru obţinerea probelor de audit şi analiza obiectivă a acestora, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.

            13 Sistemul de audit înseamnă Sistemul de audit al statelor membre ale OMI, stabilit de către Organizaţie, şi care ia în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie,

            14 Codul de aplicare înseamnă Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III) adoptat de către Organizaţie prin Rezoluţia A. 1070(28).

            15 Standardul de audit înseamnă Codul de aplicare.”

11        Se adaugă un nou capitol 6, după cum urmează:

            „CAPITOLUL 6

            Verificarea conformităţii cu prevederile prezentei anexe

            Regula 15

            Aplicare

            Părţile trebuie să utilizeze prevederile Codului de aplicare în exercitarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care le revin în temeiul prezentei anexe.

            Regula 16

            Verificarea conformităţii

            1 Fiecare parte trebuie auditată periodic de către Organizaţie, în conformitate cu standardul de audit, pentru a verifica respectarea şi implementarea prezentei anexe.

            2 Secretarul general al Organizaţiei este responsabil pentru administrarea Sistemului de audit, în conformitate cu liniile directoare elaborate de către Organizaţie.

            3 Fiecare parte trebuie să îşi asume responsabilitatea privind facilitarea efectuării auditului şi punerea în aplicare a unui program de măsuri privind constatările, pe baza liniilor directoare adoptate de către Organizaţie.

            4 Auditul tuturor părţilor trebuie:

                        .1 să se bazeze pe un program global realizat de către secretarul general al Organizaţiei, luând în considerare liniile directoare elaborate de Organizaţie; şi

                        .2 să fie efectuat la intervale regulate, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.” Amendamente la anexa V la MARPOL

12        Se adaugă un nou titlu înainte de regula 1, după cum urmează:

            „CAPITOLUL 1

            Generalităţi1

13        La sfârşitul regulii 1 se adaugă următorul text:

            „15 Auditul înseamnă un proces sistematic, independent şi documentat, pentru obţinerea probelor de audit şi analiza obiectivă a acestora, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.

            16 Sistemul de audit înseamnă Sistemul de audit al statelor membre ale OMI, stabilit de către Organizaţie, şi care ia în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.

            17 Codul de aplicare înseamnă Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III) adoptat de către Organizaţie prin Rezoluţia A.1070(28).

            18 Standardul de audit înseamnă Codul de aplicare.”

14        Se adaugă un nou capitol 2, după cum urmează:

            „CAPITOLUL 2

            Verificarea conformităţii cu prevederile prezentei anexe

            Regula 11

            Aplicare

            Părţile trebuie să utilizeze prevederile Codului de aplicare în exercitarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care le revin în temeiul prezentei anexe.

            Regula 12

            Verificarea conformităţii

            1 Fiecare parte trebuie auditată periodic de către Organizaţie, în conformitate cu standardul de audit, pentru a verifica respectarea şi implementarea prezentei anexe.

            2 Secretarul general al Organizaţiei este responsabil pentru administrarea Sistemului de audit, în conformitate cu liniile directoare elaborate de către Organizaţie.

            3 Fiecare parte trebuie să îşi asume responsabilitatea privind facilitarea efectuării auditului şi punerea în aplicare a unui program de măsuri privind constatările, pe baza liniilor directoare adoptate de către Organizaţie.

            4 Auditul tuturor părţilor trebuie:

                        .1 să se bazeze pe un program global realizat de către secretarul general al Organizaţiei, luând în considerare liniile directoare elaborate de Organizaţie; şi

                        .2 să fie efectuat la intervale regulate, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.”

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (pentru a face obligatorie utilizarea Codului III), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC,247(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014

 

Având în vedere prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993, ale art. 4 al Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, la care România a aderat prin Legea nr. 269/2006, ale art. 2 alin. (3) din Decizia Consiliului din 13 mai 2013 privind poziţia care urmează să fie luată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI)

în ceea ce priveşte adoptarea anumitor coduri şi a modificărilor aferente aduse anumitor convenţii şi protocoale (2013/268/UE), precum şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (pentru a face obligatorie utilizarea Codului III), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.247(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 octombrie 2015.

Nr. 1.080.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MEPC.247(66)

adoptată la 4 aprilie 2014

 

AMENDAMENTE LA ANEXA PROTOCOLULUI DIN 1997 PRIVIND AMENDAREA CONVENŢIEI INTERNAŢIONALE DIN 1973 PENTRU PREVENIREA POLUĂRII DE CĂTRE NAVE, AŞA CUM A FOST MODIFICATĂ PRIN PROTOCOLUL DIN 1978 REFERITOR LA ACEASTA

 

(pentru a face obligatorie utilizarea Codului III)

 

Comitetul pentru protecţia mediului marin,

amintind articolul 38(a) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin (Comitetul) conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,

luând notă de articolul 16 din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare Convenţia din 1973), de articolul VI al Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit În continuare Protocolul din 1978) şi de articolul 4 al Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (denumit în continuare Protocolul din 1997), care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1997 şi conferă organismului competent al Organizaţiei funcţia de examinare şi adoptare a amendamentelor la Convenţia din 1973, aşa cum a fost modificată prin protocoalele din 1978 şi 1997,

luând notă, de asemenea, că prin Protocolul din 1997 a fost adăugată la Convenţia din 1973 anexa VI, intitulată „Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave” (denumită în continuare anexa VI),

amintind că Adunarea, în cadrul celei de-a douăzeci şi opta sesiuni ordinare a sa, prin Rezoluţia A.1070(28), a adoptat Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III),

luând în considerare amendamentele propuse la anexa VI la MARPOL pentru a face obligatorie utilizarea Codului III,

1. adoptă, în conformitate cu articolul 16(2)(d) din Convenţia din 1973, amendamentele la anexa VI, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte că, în aplicarea noii reguli 24 din anexa VI, ori de câte ori cuvântul „ar trebui” este utilizat în Codul III [(anexa la Rezoluţia A.1070(28)], el trebuie să fie interpretat ca având sensul de „trebuie”, cu excepţia paragrafelor 29, 30, 31 şi 32;

3. stabileşte, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al Convenţiei din 1973, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2015, în afara cazului în care înainte de această dată, cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;

4. invită părţile să noteze că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) al Convenţiei din 1973, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 3 de mai sus;

5. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul 16(2)(e) al Convenţiei din 1973, să transmită tuturor părţilor la Convenţia din 1973, aşa cum a fost modificată prin protocoalele din 1978 şi 1997, copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinut în anexă;

6. solicită în plus secretarului general să transmită membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la Convenţia din 1973, aşa cum a fost modificată prin protocoalele din 1978 şi 1997, copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MEPC- 247(66)

 

Amendamente la anexa VI la MARPOL

 

1          La sfârşitul regulii 2 se adaugă următorul text:

            „În sensul prezentei anexe:

            44 Auditul înseamnă un proces sistematic, independent şi documentat, pentru obţinerea probelor de audit şi analiza obiectivă a acestora, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.

            45 Sistemul de audit înseamnă Sistemul de audit al statelor membre ale OMI, stabilit de către Organizaţie, şi care ia în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.

            46 Codul de aplicare înseamnă Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III) adoptat de către Organizaţie prin Rezoluţia A.1070(28).

            47 Standardul de audit înseamnă Codul de aplicare.”

2          Se adaugă un nou capitol 5, după cum urmează:

            „CAPITOLUL 5

            Verificarea conformităţii cu prevederile prezentei anexe

            Regula 24

            Aplicare

            Părţile trebuie să utilizeze prevederile Codului de aplicare în exercitarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care le revin în temeiul prezentei anexe.

            Regula 25

            Verificarea conformităţii

            (1) Fiecare parte trebuie auditată periodic de către Organizaţie, în conformitate cu standardul de audit, pentru a verifica respectarea şi implementarea prezentei anexe.

            (2) Secretarul general al Organizaţiei este responsabil pentru administrarea Sistemului de audit, în conformitate cu liniile directoare elaborate de către Organizaţie.

            (3) Fiecare parte trebuie să îşi asume responsabilitatea privind facilitarea efectuării auditului şi punerea în aplicare a unui program de măsuri privind constatările, pe baza liniilor directoare adoptate de către Organizaţie.

            (4) Auditul tuturor părţilor trebuie:

                        .1 să se bazeze pe un program global realizat de către secretarul general al Organizaţiei, luând în considerare liniile directoare elaborate de Organizaţie; şi

                        .2 să fie efectuat la intervale regulate, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.”

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.366(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014

 

Având în vedere prevederile art. VIII(b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII(b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974) la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, ale art. 3 alin. (3) lit. a) din Decizia Consiliului din 13 mai 2013 privind poziţia care urmează să fie luată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) în ceea ce priveşte adoptarea anumitor coduri şi a modificărilor aferente aduse anumitor convenţii şi protocoale (2013/268/UE), precum şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.366(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 octombrie 2015.

Nr. 1.081.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.366(93)

(adoptată la 22 mai 2014)

 

AMENDAMENTE LA CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ DIN 1974 PENTRU OCROTIREA VIEŢII OMENEŞTI PE MARE, AŞA CUM A FOST AMENDATĂ

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile comitetului, amintind, de asemenea, articolul VIII(b) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Convenţie), referitor la procedura de amendare aplicabilă anexei la Convenţie, cu excepţia capitolului I,

amintind în continuare, că Adunarea, prin Rezoluţia A.1070(28), a adoptat Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III),

luând act de amendamentele propuse la Convenţie pentru a face obligatorie utilizarea Codului III,

luând în considerare, în cadrul celei de-a nouăzeci şi treia sesiuni a sa, amendamentele la Convenţie propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din aceasta,

1. adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Convenţie al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte că, în aplicarea noii reguli 2 din capitolul XIII, ori de câte ori cuvântul „ar trebui” este utilizat în Codul III [anexa la Rezoluţia A.1070(28)], el trebuie să fie interpretat ca având sensul de „trebuie”, cu excepţia paragrafelor 29, 30, 31 şi 32;

3. stabileşte, de asemenea, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că amendamentele menţionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2015, cu excepţia cazului în care până la această dată mai mult de o treime dintre guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale au notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;

4. invită guvernele contractante la SOLAS să ia notă că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, după acceptarea în conformitate cu paragraful 3 de mai sus;

5. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul VIII(b)(v) din Convenţie, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi textul amendamentelor cuprinse în anexă tuturor guvernelor contractante la Convenţie;

6. solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC. 366(93)

 

Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată

 

CAPITOLUL XIII

Verificarea conformităţii

După capitolul XII existent se adaugă un nou capitol XIII, după cum urmează:

 

„CAPITOLUL XIII

Verificarea conformităţii

 

Regula 1 - Definiţii

1 Auditul înseamnă un proces sistematic, independent şi documentat, pentru obţinerea probelor de audit şi analiza obiectivă a acestora, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.

2 Sistemul de audit înseamnă Sistemul de audit al statelor membre ale OMI, stabilit de către Organizaţie, şi care ia în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.

3 Codul de aplicare înseamnă Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III) adoptat de către Organizaţie prin Rezoluţia A.1070(28).

4 Standardul de audit înseamnă Codul de aplicare.

Regula 2 - Aplicare

Guvernele contractante trebuie să utilizeze prevederile Codului de aplicare în exercitarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care le revin în temeiul prezentei convenţii.

Regula 3 - Verificarea conformităţii

1 Fiecare guvern contractant trebuie auditat periodic de către Organizaţie, în conformitate cu standardul de audit, pentru a verifica respectarea şi implementarea prezentei convenţii.

2 Secretarul general al Organizaţiei este responsabil pentru administrarea Sistemului de audit, în conformitate cu liniile directoare elaborate de către Organizaţie.

3 Fiecare guvern contractant trebuie să îşi asume responsabilitatea privind facilitarea efectuării auditului şi punerea în aplicare a unui program de măsuri privind constatările, pe baza liniilor directoare adoptate de către Organizaţie.

4 Auditul tuturor guvernelor contractante trebuie:

            .1 să se bazeze pe un program global realizat de către secretarul general al Organizaţiei, luând în considerare liniile directoare elaborate de Organizaţie; şi

            .2 să fie efectuat la intervale regulate, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.”

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart. adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.373(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014

 

Având în vedere prevederile art. XII(1)(a)(vii)(2) şi ale art. XII(1)(a)(viii) din Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart. adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), la care România a aderat prin Legea nr. 107/1992, ale art. 3 alin. (4) din Decizia Consiliului din 13 mai 2013 privind poziţia care urmează să fie luată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) în ceea ce priveşte adoptarea anumitor coduri şi a modificărilor aferente aduse anumitor convenţii şi protocoale (2013/268/UE) şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart. adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.373(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 octombrie 2015.

Nr. 1.082.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.373(93)

(adoptată la 22 mai 2014)

 

AMENDAMENTE LA CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ DIN 1978 PRIVIND STANDARDELE DE PREGĂTIRE A NAVIGATORILOR, BREVETARE/ATESTARE şi EFECTUARE A SERVICIULUI DE CART (STCW)

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,

amintind, de asemenea, articolul XII din Convenţia internaţională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW) (denumită în continuare Convenţia), referitor la procedurile de amendare a Convenţiei,

amintind, în continuare, că Adunarea, prin Rezoluţia A. 1070(28), a adoptat Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III),

luând act de amendamentele propuse la Convenţie pentru a face obligatorie utilizarea Codului III,

luând în considerare, în cadrul celei de-a nouăzeci şi treia sesiuni a sa, amendamentele la Convenţie propuse şi difuzate în conformitate cu articolul XII(1)(a)(i) din aceasta,

1. adoptă, în conformitate cu articolul XII(1 )(a)(iv) din Convenţie, amendamentele la Convenţie, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte că, în aplicarea noii reguli 1/16, ori de câte ori cuvântul „ar trebui” este utilizat în Codul III [anexa la Rezoluţia A.1070(28)], el trebuie să fie interpretat ca având sensul de „trebuie”, cu excepţia paragrafelor 29, 30, 31 şi 32;

3. stabileşte, de asemenea, în conformitate cu articolul XII(1)(a)(vii)(2) din Convenţie, că amendamentele la Convenţie se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2015, cu excepţia cazului în care până la această dată mai mult de o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale de nave de 100 TRB sau mai mult au notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;

4. invită părţile să noteze că, în conformitate cu articolul XII(1 )(a)(viii) din Convenţie, amendamentele la Convenţie vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 3 de mai sus;

5. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul XII(1)(a)(v), să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor cuprinse în anexă tuturor părţilor la Convenţie;

6. solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la Convenţie.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC.373(93)

 

Amendamente la Convenţia internaţională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW), aşa cum a fost amendată

 

            CAPITOLUL I

            Prevederi generale

1          La sfârşitul regulii 1/1.36 se adaugă următoarele definiţii noi:

            „37 Auditul înseamnă un proces sistematic, independent şi documentat, pentru obţinerea probelor de audit şi analiza obiectivă a acestora, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.

            38 Sistemul de audit înseamnă Sistemul de audit al statelor membre ale OMI, stabilit de către Organizaţie, şi care ia în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.

            39 Codul de aplicare înseamnă Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III) adoptat de către Organizaţie prin Rezoluţia A.1070(28).

            40 Standardul de audit înseamnă Codul de aplicare.”

2          După regula 1/15 existentă se adaugă o nouă regulă I/16:

            „Regula I/16

            Verificarea conformităţii

            1 Părţile trebuie să utilizeze prevederile Codului de aplicare în exercitarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care le revin în temeiul prezentei convenţii.

            2 Fiecare parte trebuie auditată periodic de către Organizaţie, în conformitate cu standardul de audit, pentru a verifica respectarea şi implementarea prezentei convenţii.

            3 Secretarul general al Organizaţiei este responsabil pentru administrarea Sistemului de audit, în conformitate cu liniile directoare elaborate de către Organizaţie.

            4 Fiecare parte trebuie să îşi asume responsabilitatea privind facilitarea efectuării auditului şi punerea în aplicare a unui program de măsuri privind constatările, pe baza liniilor directoare adoptate de către Organizaţie.

            5 Auditul tuturor părţilor trebuie:

                        .1 să se bazeze pe un program global realizat de către secretarul general al Organizaţiei, luând în considerare liniile directoare elaborate de Organizaţie: şi

                        .2 să fie efectuat la intervale regulate, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.”

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.374(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014

 

Având în vedere prevederile art. XII(1)(a)(vii)(2) şi ale art. XII(1)(a)(ix) din Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart. adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), la care România a aderat prin Legea nr. 107/1992, şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), cod pe care România l-a acceptat prin art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 122/2000, aprobată prin Legea nr. 20/2001, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.374(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră îh vigoare la 1 ianuarie 2016.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 octombrie 2015.

Nr. 1.083.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.374(93)

(adoptată la 22 mai 2014)

 

Amendamente la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW)

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,

amintind, de asemenea, articolul XII şi regula 1/1.2.3 din Convenţia internaţională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW) (denumită în continuare Convenţia), referitor la procedurile de amendare a părţii A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW),

luând în considerare, în cadrul celei de-a nouăzeci şi treia sesiuni a sa, amendamentele la partea A din Codul STCW, propuse şi difuzate în conformitate cu articolul XI 1(1 )(a)(i) din Convenţie,

1 adoptă, în conformitate cu articolul XII(1)(a)(iv) din Convenţie, amendamentele la Codul STCW, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;

2 stabileşte, în conformitate cu articolul XII(1)(a)(vii)(2) din Convenţie, că respectivele amendamente la Codul STCW se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2015, cu excepţia cazului în care până la această dată mai mult de o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale de nave de 100 TRB sau mai mult au notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;

3 invită părţile la Convenţie să noteze că, în conformitate cu articolul XII(1)(a)(ix) din Convenţie, amendamentele anexate prezentei la Codul STCW vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4 solicită secretarului general, în conformitate cu articolul XII(1)(a)(v) din Convenţie, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor cuprinse în anexă tuturor părţilor la Convenţie;

5 solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la Convenţie.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC. 374(93)

 

Amendamente la partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart

(Codul STCW)

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

1          La sfârşitul secţiunii A-l/15 existente se adaugă o nouă secţiune A-l/16, după cum urmează:

            „Secţiunea A-l/16 Verificarea conformităţii

            1 în sensul regulii 1/16, domeniile care fac obiectul auditului sunt indicate în tabelul de mai jos:

 

DOMENII CARE FAC OBIECTUL AUDITULUI

REFERINŢA

DOMENIUL

OBSERVAŢII ŞI SCURTĂ DESCRIERE

 

COMUNICAREA INIŢIALĂ A INFORMAŢIILOR

 

Articolul IV regula I/7 şi secţiunea A-I/7 paragraful 2

Comunicarea iniţială a informaţiilor

Partea a comunicat informaţiile prescrise în aplicarea articolului IV şi a regulii I/7?

Dacă da, Comitetul de siguranţă maritimă a confirmat că informaţiile comunicate demonstrează că se dă «efect deplin şi complet» prevederilor Convenţiei STCW?

 

RAPOARTE ULTERIOARE

 

Articolul IX şi secţiunea A-I/7 paragraful 3.1

Echivalenţe

Administraţia a menţinut sau a adoptat măsuri echivalente de instruire şi educaţie, de la comunicarea informaţiilor prescrise în aplicarea regulii I/7?

Dacă da, detaliile acestor măsuri au fost raportate secretarului general?

Regula 1/10 şi secţiunea A-I/7 paragraful 3.2

Recunoaşterea certificatelor

Administraţia recunoaşte certificate emise de o altă parte în conformitate cu regula 1/10?

Dacă da, partea a prezentat rapoarte privind măsurile luate în vederea garantării respectării regulii 1/10?

 

DOMENII CARE FAC OBIECTUL AUDITULUI

REFERINŢA

DOMENIUL

OBSERVAŢII ŞI SCURTĂ DESCRIERE

Regula VII/1, secţiunea A-I/7 paragraful 3.3

Certificare alternativă

Partea autorizează angajarea navigatorilor care deţin certificate alternative emise conform regulii VI1/1 pe navele sub pavilionul ei?

Dacă da, o copie a tipului de document privind echipajul minim de siguranţă emis navelor respective a fost înaintată secretarului general?

Regula I/8.3 şi secţiunea A-I/7 paragraful 4

Comunicarea informaţiilor privind evaluarea independentă periodică

Partea a comunicat raportul său privind evaluarea independentă efectuată în aplicarea regulii I/8?

Regula I/7.4 şi secţiunea A-I/7 paragrafele 5 şi 6

Comunicarea informaţiilor privind amendamentele STCW

Partea a comunicat un raport privind aplicarea amendamentelor ulterioare obligatorii la Convenţia şi Codul STCW?

Regula 1/13 paragrafele 4 şi 5

Efectuarea probelor

Administraţia a autorizat navele sub pavilionul ei să participe la probe?

Dacă da, detaliile acestor probe au fost raportate secretarului general (paragraful 4)? şi

Detaliile rezultatelor probelor au fost raportate secretarului general (paragraful 5)?

Articolul VIII

Acordarea de dispense

Administraţia a emis vreo dispensă? Dacă da, rapoartele privind dispensele emise în fiecare an sunt trimise secretarului general?

 

CONTROLUL

 

Articolul X şi regula I/4

Controlul statului portului

Partea a exercitat controlul statului portului?

Dacă da, măsuri de control au fost luate, aşa cum prevede articolul X?

 

PREGĂTIREA ÎN TOATE PRIVINŢELE PENTRU EXERCITAREA SERVICIULUI DE CART ŞI ORGANIZAREA SERVICIULUI DE CART

 

Regula VIII/1 paragraful 1 şi secţiunea A-VI11/1

Prevenirea oboselii

Administraţia a luat măsuri pentru aplicarea prevederilor Convenţiei şi Codului STCW în legătură cu prevenirea oboselii?

Regula VIII/1 paragraful 2 şi secţiunea A-VIII/1 paragraful 10

Prevenirea abuzului de droguri şi alcool

Administraţia a luat măsuri pentru aplicarea prevederilor Convenţiei şi Codului STCW în scopul prevenirii abuzului de droguri şi alcool?

Regula VIII/2

Organizarea serviciului de cart şi principiile care trebuie respectate

Administraţia a atras atenţia companiilor, comandanţilor, şefilor mecanici şi întregului personal din serviciul de cart asupra cerinţelor, principiilor şi instrucţiunilor cuprinse în Codul STCW pentru a asigura că sunt menţinute servicii de cart continuu, în deplină siguranţă, potrivit circumstanţelor şi condiţiilor predominante la bordul tuturor navelor maritime, în orice moment?”


2 Următorul text se adaugă la sfârşitul notelor 6 şi 7 existente din tabelul A-I/9:

„Alte metode de test de confirmare, echivalente, recunoscute în prezent de Administraţie, pot fi utilizate în continuare”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare la Societatea Euroins România Asigurare Reasigurare” - S.A.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, identificată cu CIF 31588130 şi contul bancar R083TREZ7005025XXX007370, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată legal prin dl Mişu Negriţoiu, în calitate de preşedinte, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

conform art. 5 lit. I) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară adoptate în şedinţa din data de 14 octombrie 2015, conform art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” - S.A., s-a dispus deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societăţii „Euroins România Asigurare Reasigurare” - S.A., cu sediul în şos. Bucureşti Nord nr. 10, Global City Business Park, Clădirea 023, et. 4, Voluntari, Ilfov, J23/2823/2011, 5328123/15.03.1994, RA-010/04.10.2003, autorizată prin Decizia nr. 13 din 23 octombrie 2001, reprezentată legal de domnul Mihnea Traian Ştefan Tobescu - director general, persoană semnificativă aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 615 din 23 octombrie 2012, avându-se în vedere următoarele motive de fapt şi de drept:

Prin Decizia nr. 498 din 20 martie 2015, completată prin Decizia nr. 929 din 18 mai 2015, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a hotărât efectuarea controlului la Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” - S.A.

Ca urmare a efectuării controlului, în şedinţa Consiliului A.S.F, din data de 14 octombrie 2015 a fost analizată şi aprobată Nota nr. SA-DSC 7.105 din 8 octombrie 2015 privind controlul inopinat desfăşurat la Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” - S.A., precum şi documentaţia aferentă acesteia.

În vederea verificării modului de constituire a rezervei de primă, a fost efectuată o recalculare a acestei rezerve constituite la data de 31 decembrie 2014 pe un eşantion selectat din portofoliul de poliţe în vigoare la data de 31 decembrie 2014.

În ceea ce priveşte modul de instrumentare a dosarelor de daune şi de respectare a prevederilor legale, inclusiv a procedurilor interne, privind constituirea rezervei de daune avizate, au fost analizate prin sondaj 140 de dosare de daună în diverse Stadii de soluţionare pentru perioada iunie 2014-iunie 2015, precum şi informaţiile transmise către Autoritatea de Supraveghere Financiară potrivit obligaţiilor stabilite prin Decizia nr. 690 din 1 iulie 2014 referitoare la rezerva de daună avizată constituită la sfârşitul perioadei de raportare şi la situaţia dosarelor de daună plătite în perioada iulie 2014 - iunie 2015, comparându-se valoarea daunelor (RCA) plătite în perioada 1 ianuarie 2015-30 iunie 2015 cu valoarea rezervei constituite la 31 decembrie 2014 (pentru evenimente avizate anterior anului 2015), precum şi rezerva existentă la finele fiecărei luni din perioada 1 ianuarie 2015-30 iunie 2015.

Pentru verificarea modului de calcul al rezervei de daună neavizate la data de 31 decembrie 2014 pentru asigurările RCA, s-a calculat distinct rezerva de daună neavizată pentru daune mici/medii şi rezerva de daună neavizată pentru daune mari. În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele:

- au fost identificate dosare de daună pentru care nu era constituită în evidenţele tehnice şi informatice ale societăţii rezerva de daune, precum şi dosare care, potrivit documentaţiei, aveau constituită În evidentele tehnice şi informatice ale societăţii o rezervă mult diminuată atât faţă de valoarea rezultată din calculaţia tehnică efectuată în sistemul informatic al societăţii, cât şi faţă de calculaţia efectuată de către unităţile de specialitate şi dosare de daună în care valoarea estimată a pagubei înscrisă în sistemele tehnice şi informatice ale societăţii fluctuează pe parcursul perioadei de instrumentare a dosarului de daună fără a exista documente justificative în acest sens;

- la data de 31 decembrie 2014 şi în fiecare lună din perioada ianuarie-iunie 2015, societatea nu a cuprins în rezerva de daună avizată toate dosarele avizate până la acea dată;

- societatea a înregistrat pentru dosarele de daună avizate o rezervă avizată la o valoare mult subevaluată atât faţă de valoarea efectiv plătită, cât şi faţă de valoarea medie a rezervei aferentă dosarelor, aflată în rezervă la sfârşitul fiecărei perioade de raportare.

Prin urmare, rezervele tehnice brute constituite de societate au fost subevaluate la data de 31 decembrie 2014 cu o valoare estimată de 305.075.099 lei, iar la data de 31 martie 2015 cu o valoare estimată de 229.658.026 lei.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 21 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 2, 3 şi 4 din Normele privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma verificării activelor admise să acopere rezervele tehnice brute au rezultat următoarele:

- valoarea de piaţă a unor acţiuni deţinute de Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” - S.A. la o entitate dintr-un stat membru, luate în acoperirea rezervelor tehnice brute, la data de 31 martie 2015 a depăşit limita prevăzută la art. 6 din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- supraevaluarea cu suma de 226.304.262 lei a activelor admise constând în partea din rezervele tehnice cedate în reasigurare în cursul anului 2014;

- supraevaluarea cheltuielilor de achiziţie reportate la data de 31 decembrie 2014 şi la data de 31 martie 2015.

Astfel, având în vedere aspectele mai sus arătate, societatea nu deţinea active admise suficiente să acopere rezervele tehnice, acoperindu-şi rezervele tehnice brute cu active admise în proporţie de 42,07% la data de 31 decembrie 2014, respectiv în proporţie de 43,01% la data de 31 martie 2015, fiind încălcate prevederile pct. 3 din anexa nr. 2 la Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora valoarea totală a activelor trebuie să fie, în orice moment, cei puţin egală cu valoarea rezervelor tehnice.

Din analiza activelor lichide destinate să acopere obligaţiile pe termen scurt deţinute de societate în valută a rezultat că a fost depăşită limita de congruenţă prevăzută de reglementările legale în vigoare, fiind depăşită această limită cu suma de 103.958.633 lei la data de 31 decembrie 2014 şi cu suma de 76.841.633 la data de 31 martie 2015. Astfel au fost încălcate prevederile art. 9 alin. (6) din Norma privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Ca urmare a subadecvării rezervelor tehnice brute şi a supraevaluării părţii cedate reasigurătorilor din rezerva brută de daune a rezultat că societatea nu deţine un coeficient de lichiditate de cel puţin 1, fiind încălcate astfel prevederile art. 8 alin. (6) din normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de cele de mai sus, coroborat cu constatările reţinute în actul de control, rezultă că valoarea marjei de solvabilitate disponibile determinată în urma controlului la data de 31 decembrie 2014, 31 martie 2015 şi la data de 30 iunie 2015 se situează sub valoarea marjei de solvabilitate minime, precum şi sub limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranţă prevăzută la art. 9 din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2008, cu modificările şi completările ulterioare, fiind încălcate prevederile art. 16 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere că societatea nu mai îndeplineşte condiţiile de solvabilitate, în sensul că valoarea marjei de solvabilitate disponibile a scăzut sub valoarea marjei de solvabilitate minime determinate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, iar valoarea marjei de solvabilitate disponibile a scăzut sub limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranţă, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a hotărât deschiderea procedurii de redresare financiară a Societăţii „Euroins România Asigurare Reasigurare” - S.A. pe bază de plan de redresare financiară,

drept care emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Se dispune deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 7 lit. b) şi c) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, la Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare” - S.A., cu sediul în şos. Bucureşti Nord nr. 10, Global City Business Park, clădirea 023, et. 4, Voluntari, Ilfov, J23/2823/2011,5328123/15.03.1994, RA-010/04.10.2003, autorizată prin Decizia nr. 13 din 23 octombrie 2001, reprezentată legal de domnul Mihnea Traian Ştefan Tobescu - director general, persoană semnificativă aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 615 din 23 octombrie 2012.

Art. 2. - Consiliul de administraţie al Societăţii „Euroins România Asigurare Reasigurare” - S.A. are obligaţia să întocmească şi să depună la sediul Autorităţii de Supraveghere Financiară un plan de redresare financiară în termen de cel mult 20 de zile de la data primirii de către societatea de asigurare a prezentei decizii.

Art. 3. - Planul de redresare financiară întocmit de Consiliul de administraţie al Societăţii „Euroins România Asigurare Reasigurare” - S.A. va cuprinde măsurile de redresare financiară a societăţii, precum şi modalităţile concrete şi termenele de îndeplinire a măsurilor asumate de conducerea societăţii în vederea restabilirii situaţiei financiare şi a indicatorilor prudenţiali ai societăţii în termen de 1 an de la comunicarea prezentei decizii.

Art. 4. - Planul de redresare financiară va fi întocmit potrivit dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Consiliul de administraţie răspunde de neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necorespunzător a dispoziţiilor prezentei decizii şi va fi sancţionat în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 80 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - (1) Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară este executorie, conform art. 19 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) împotriva prezentei decizii societatea de asigurare poate face contestaţie la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 10 zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii.

(3) Contestaţia nu suspendă executarea deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 7. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 15octombrie 2015.

Nr. 2.691.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.