MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 778/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 778         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 19 octombrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

847. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

857. - Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General ai Guvernului

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

234. - Decizie privind numirea doamnei Denisa Corina Tănase în funcţia publică de secretar general din cadrul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

235. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 221/2014 privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

 

236. - Decizie privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Achiziţii Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.286. - Ordin al ministrului sănătăţii privind desemnarea preşedintelui şi a componenţei Secretariatului tehnic al Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe

 

5.210. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală F.E.G. Education din municipiul Vaslui

 

5.211. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Bistriţa

 

5.212. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din localitatea Feldru

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

99. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), pe de o parte, şi Federaţia Patronală a Reţelelor de Comerţ (FPRC),Societatea Comercială Altex România - S.R.L. (ALTEX) şi Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 21 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„k) Institutul Cultural Român «Mihai Eminescu» de la Chişinău, Republica Moldova, cu filială la Copăceni, raionul Sângerei;”.

2. La anexa nr. 1, după litera B se introduce o nouă literă, litera C, cu următorul cuprins:

„C. Structura de personal a filialei Copăceni a Institutului Cultural Român «Mihai Eminescu» de la Chişinău, Republica Moldova

1. Referent principal relaţii

2. Intendent-şofer I”.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:

„(5) Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2.325, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului afacerilor externe, din care 901 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului afacerilor externe.

(6) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1.424.”

2. La anexa nr. 1, nota va avea următorul cuprins:

„Numărul maxim de posturi din centrala MAE este de 901, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului. Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1.424”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

p. Preşedintele Institutului Cultural Român,

Liviu Sebastian Jicman

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 7 octombrie 2015.

Nr. 847.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome „Administrata Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 şi art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 14 octombrie 2015.

Nr. 857.

 

 

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Sediul/Adresa: str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO 2351555

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pentru anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

BVC RECTIFICAT 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

278918,76

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

273617,33

 

 

 

 

Vânzări imobile OUG 1512013

2 BIS

42921,78

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

5301,43

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

399729,89

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

399271,89

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

144195,83

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

18994,20

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

88873,56

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

54534,54

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

50951,20

 

 

 

C2

bonusuri

14

3583,34

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

818,11

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

691,07

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

566,43

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

12754,50

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

159408,28

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

10458,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

 

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-120811,13

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

102867,58

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

2007,68

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

59753,20

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1986,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2136,00

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1987,80

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1987,80

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

128,10

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1433,14

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

122290,37

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Denisa Cori na Tănase în funcţia publică de secretar general din cadrul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 11 din 29 septembrie 2015, prin care se propune numirea în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici a candidatului admis în urma concursului susţinut în data de 23 septembrie 2015,

în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 lit. b), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Denisa Corina Tănase se numeşte în funcţia publică de secretar general din cadrul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 156/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Denisa Corina Tănase a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 29 mai 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 octombrie 2015.

Nr. 234.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 221/2014 privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

 

Având în vedere propunerea Ministerului Transporturilor, formulată prin Adresa nr. 36.243 din 7 octombrie 2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 76 lit. b) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Numărul curent 3 din anexa la Decizia Naţional Tripartit pentru Dialog Social, publicată în Monitorul prim-ministrului nr. 221/2014 privind desemnarea Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 25 iunie 2014, se reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Instituţia

Reprezentant

„3.

Ministerul Transporturilor

Maria Magdalena Grigore”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 octombrie 2015.

Nr. 235.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Achiziţii Publice

În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează Comitetul Interministerial pentru Achiziţii Publice, denumit în continuare Comitetul.

(2) Comitetul are următoarele atribuţii:

a) monitorizează stadiul implementării măsurilor stabilite prin Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice, cu încadrarea în indicatori;

b) sprijină Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în vederea implementării măsurilor stabilite prin Strategia naţionala în domeniul achiziţiilor publice şi în promovarea politicilor în domeniul achiziţiilor publice;

c) asigură coordonarea şi coerenţa procesului de implementare a Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, în special în domeniile gestionate de ministerele, organele de specialitate şi instituţiile administraţiei publice centrale care fac parte din Comitet, în acord cu angajamentele internaţionale asumate de către Guvern, în special în relaţia cu Comisia Europeană;

d) asigură îndrumare strategică pentru dezvoltarea funcţiilor şi politicilor în sistemul de achiziţii publice în legătură directă cu piaţa, în baza unor consultări periodice cu partenerii externi şi cu societatea civilă.

Art. 2. - (1) Conducerea Comitetului este asigurată de către ministrul finanţelor publice, care poate delega această atribuţie preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.

(2) Şedinţele Comitetului au loc în prezenţa majorităţii membrilor. Comitetul adoptă hotărâri prin consens.

(3) în cazul în care nu se obţine consensul privind măsurile propuse, Comitetul va transmite o informare prim-ministrului, care va decide în condiţiile legii.

(4) Hotărârile Comitetului sunt obligatorii pentru ministerele, organele de specialitate şi instituţiile administraţiei publice centrale care fac parte din Comitet.

(5) Concluziile şi hotărârile reuniunilor Comitetului se consemnează în procese-verbale, care vor fi semnate de persoana care asigură conducerea Comitetului.

(6) Comitetul prezintă, la solicitarea prim-ministrului, rapoarte de progres cu privire la stadiul implementării măsurilor stabilite prin Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice, precum şi informări periodice.

Art. 3. - (1) Ministerele, organele de specialitate şi instituţiile administraţie] publice centrale care fac parte din Comitet sunt prevăzute în anexa nr. 1,

(2) Ministerele vor fi reprezentate la şedinţele Comitetului la nivel de ministru, iar organele de specialitate şi instituţiile administraţiei publice centrale, de către conducătorii acestora.

(3) Miniştrii pot fi reprezentaţi în şedinţele Comitetului la nivel de secretari de stat, desemnaţi în acest sens.

(4) La lucrările Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, şi reprezentanţi ai altor entităţi publice. Instituţiile publice prevăzute în anexa nr. 2 au calitatea de invitaţi permanenţi la lucrările Comitetului.

Art. 4. - (1) în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Comitetul stabileşte acţiunile prioritare. Comitetul analizează periodic evoluţia gradului de îndeplinire a acestor acţiuni prioritare şi decide asupra măsurilor corective.

(2) Comitetul analizează periodic evoluţia gradului de îndeplinire a obiectivelor asumate prin Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice, precum şi motivele/cauzele eventualelor decalaje.

(3) Comitetul va funcţiona ca un instrument de garantare a echilibrului instituţional („checks and balances”), care va asigura evaluarea independentă a politicii în domeniu şi viziunea strategică.

Art. 5. - (1) în cadrul Comitetului îşi desfăşoară activitatea grupul de lucru la nivel tehnic, format din experţi ai ministerelor, organelor de specialitate şi instituţiilor administraţiei publice centrale, care fac parte din Comitet, şi ai instituţiilor ai căror reprezentanţi au calitatea de invitaţi. În acest sens, instituţiile prevăzute la art. 3 desemnează câte o persoană responsabilă, care să poată furniza expertiza şi sprijinul necesare în domeniu.

(2) Persoanele desemnate în grupul de lucru au obligaţia de a comunica concluziile reuniunilor tehnice conducătorilor entităţilor pe care le reprezintă.

(3) Grupul de lucru prevăzut la alin. (1) asigură suport tehnic necesar Comitetului în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale prevăzute la art. 1 alin. (2).

Art. 6. - (1) Comitetul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şt funcţionare, pe care îl aproba în prima reuniune.

(2) Comitetul se întruneşte trimestrial şi ori de câte oi este necesar.

(3) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia prim-ministrului nr. 218/2014 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ şi instituţional în domeniul achiziţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 20 iunie 2014.

Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 octombrie 2015.

Nr. 236.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENŢA

Comitetului Interministerial pentru Achiziţii Publice

 

1. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP)

2. Agenţia pentru Agenda Digitală a României (AADR)

3. Cancelaria Primului-Ministru (CPM)

4. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC)

5. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP)

6. Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului (MECT)

7. Ministerul Finanţelor Publice (MFP)

8. Ministerul Fondurilor Europene (MFE)

9. Ministerul Justiţiei (MJ)

10. Secretariatul General al Guvernului (SGG)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

instituţiilor cu caracter de invitaţi permanenţi la lucrările Comitetului Interministerial pentru Achiziţii Publice

 

1. Curtea de Conturi a României (CCR)

2. Autoritatea de Audit (AA)

3. Consiliul Concurenţei (CC)

4. Agenţia Naţională de Integritate (ANI)

5. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind desemnarea preşedintelui şi a componenţei Secretariatului tehnic al Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. N.B. 10.414/2015, având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) şi (3) şi art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2015 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe,

în baza prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se numeşte domnul Alin Iulian Ţucmeanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii, în funcţia de preşedinte al Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe.

Art. 2. - Se aprobă componenţa Secretariatului tehnic al Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe, respectiv:

1. doamna Necula Mihaela - consilier pentru afaceri europene, Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică;

2. doamna Turc Flavia - consilier pentru afaceri europene, Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică.

Art. 3. - Persoanele menţionate la art. 1 şi 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin şi vor asigura respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 776/2015 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe.

Art. 4. - Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

Bucureşti, 15 octombrie 2015.

Nr. 1.286.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală F.E.G. Education din municipiul Vaslui

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare.

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 24 iunie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 februarie - 19 iunie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1, - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală F.E.G. Education, cu sediul în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare nr. 193, judeţul Vaslui, pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea codului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist” şi „asistent medical de farmacie”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală F.E.G. Education din municipiul Vaslui, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015 - 2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală F.E.G. Education din municipiul Vaslui dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală F.E.G. Education din municipiul Vaslui revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală F.E.G. Education din municipiul Vaslui.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală F.E.G, Education din municipiul Vaslui este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vaslui, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - F.E.G. Education - Filiala Vaslui, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală F.E.G. Education din municipiul Vaslui, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vaslui vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 septembrie 2015.

Nr. 5.210.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Bistriţa

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 24 iunie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 februarie - 19 iunie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1, - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă”, cu sediul în municipiul Bistriţa, strada George Coşbuc nr. 29, judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist” şi „asistent medical de farmacie”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Bistriţa, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Bistriţa dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Bistriţa revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală ,Henri Coandă” din municipiul Bistriţa.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Bistriţa este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Cultural Umanitară „Henri Coandă” din municipiul Oradea, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Bistriţa, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 septembrie 2015.

Nr. 5.211.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din localitatea Feldru

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 24 iunie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 februarie - 19 iunie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă”, cu sediul în localitatea Feldru, strada Ştefan cei Mare nr. 385, judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din localitatea Feldru, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din localitatea Feldru dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din localitatea Feldru revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din localitatea Feldru.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din localitatea Feldru este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării,

Art. 6. - Fundaţia Cultural Umanitară „Henri Coandă” din municipiul Oradea, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din localitatea Feldru, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 septembrie 2015.

Nr. 5.212.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), pe de o parte, şi Federaţia Patronală a Reţelelor de Comerţ (FPRC), Societatea Comercială Altex România - S.R.L. (ALTEX) şi Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte

 

Având în vedere Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RGI 1/8.127 din 8 octombrie 2015, în conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (2) şi ale art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 289/2014 privind numirea domnului Leonard Artur Horvath în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), pe de o parte, şi Federaţia Patronală a Reţelelor de Comerţ (FPRC), Societatea Comercială Altex România - S.R.L. (ALTEX) şi Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Irina Lucan-Arjoca

 

Bucureşti, 9 octombrie 2015.

Nr. 99.

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

UPFR-CREDIDAM-FPRC- ALTEX-OMV

Încheiat astăzi, 22 septembrie 2015

 

Între:

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în bd. N. Titulescu nr. 88B, sectorul 1, Bucureşti, reprezentată de director executiv Mihaela Alexandrina Scrioşteanu,

Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), cu sediul în str. Jules Michelet nr. 15-17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti, reprezentată de director general Ştefan Gheorghiu,

Federaţia Patronală a Reţelelor de Comerţ (FPRC), cu sediul în Braşov, Calea Bucureşti nr. 231, reprezentată de preşedinte, dl Alexandru Vlad,

Societatea Comercială Altex România - S.R.L., cu sediul social în Piatra-Neamţ, str. G-ral Dăscălescu nr. 15, bl. T1, judeţul Neamţ şi sediul administrativ în Bd. Poligrafiei nr. 1, sectorul 1, Bucureşti, reprezentată de dl Răzvan Popescu, director vânzări, şi

Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L., cu sediul în Str. Coralilor nr. 22, clădirea Infinity, etaj 1, oval B, sectorul 1, reprezentată prin doamna Alina Stoenescu, OMV brand manager, şi dl Mădălin Apostol, public affairs.

Având în vedere Comisia de negocieri a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme,constituită prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 65/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 25 iunie 2015, modificată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 76/2015 privind constituirea comisiei de negociere a metodologiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 21 iulie 2015, şi procesele-verbale de negociere încheiate în data de 20 iulie 2015, 24 iulie 2015, 30 iulie 2015, respectiv 18 august 2015, precum şi faptul că UPFR este organismul de gestiune colectivă reprezentativ pentru categoria producătorilor de fonograme, CREDIDAM este organismul de gestiune colectivă reprezentativ pentru categoria artiştilor interpreţi şi/sau executanţi, FPRC este asociaţia reprezentativă pentru categoria utilizatorilor care deţin spaţii comerciale (lanţuri de magazine) în România, iar Societatea Comercială Altex România - S.R.L. şi Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. sunt utilizatori majori în sensul art. 131 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, cele cinci părţi fiind eligibile pentru a participa în cadrul comisiei de negociere a metodologiei sus-menţionate, întocmai procedurilor stabilite de lege,

în vederea stabilirii unor remuneraţii echitabile pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ şi a fonogramelor publicate în scop comercial, precum şi a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în incinta spaţiilor comerciale,

părţile au convenit încheierea prezentului protocol privind textul metodologiei sus-menţionate şi conţinutul formei pct. B, urmând ca prezenta înţelegere a părţilor să facă parte integrantă fie din Protocolul privind stabilirea metodologiei sus-menţionate, în conformitate cu art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, fie, în cazul iniţierii arbitrajului de către una din părţile comisiei de negociere, în baza art. 1312 alin. (3) şi următoarele din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, să facă dovada înţelegerii părţilor pentru segmentul spaţiilor comerciale (în privinţa pct. B din metodologie), după cum urmează:

METODOLOGIA

privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie

 

1. Prin utilizator, în sensul prezentei metodologii, se înţelege persoana fizică autorizată (PFA, II etc.) sau persoana juridică care deţine ori foloseşte cu orice titlu (drept de proprietate, administrare, închiriere, subînchiriere, comodat, concesiune, leasing etc.) spaţii închise sau deschise, în care sunt instalate ori deţinute aparate sau orice alte mijloace mecanice, electronice, digitale, cum ar fi aparatură de redare a înregistrărilor sonore, receptoare radio ori televizoare, echipament informatic, instalaţii de amplificare şi orice alte aparate ce permit recepţia, redarea sau difuzarea sunetelor ori imaginilor însoţite de sunet, spaţii în care are acces publicul.

2.1. Utilizatorii care comunică public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora, precum şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual au obligaţia ca înaintea oricărei utilizări să obţină autorizaţia-licenţă neexclusivă din partea organismelor de gestiune colectivă abilitate, în schimbul remuneraţiilor prevăzute în tabelele din prezenta metodologie.

Utilizatorul are obligaţia de a obţine din partea organismelor de gestiune colectoare ale drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi - Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM, respectiv ale producătorilor de fonograme - Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - UPFR, conform reglementărilor legale în vigoare, autorizaţii-licenţe neexclusive pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, anterior începerii activităţii de comunicare publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în schimbul plăţii unei remuneraţii, indiferent de durata efectivă a comunicării publice.

Se consideră utilizare pentru proba tehnică de suporturi sau aparate utilizarea fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în prezenţa clientului care a solicitat o astfel de testare, prin intermediul unui aparat audio şi/sau audiovideo oferit spre vânzare şi supus testării. Nu reprezintă probă tehnică, ci utilizare în scop ambiental a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, menţinerea în stare de funcţionare a unuia sau mai multor aparate în incinta unităţii comerciale ori în afara acesteia. Pentru proba tehnică nu se datorează remuneraţie.

2.2. Eliberarea autorizaţiei-licenţă neexclusive pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual se solicită de către utilizator cu cel puţin 3 zile calendaristice anterior începerii activităţii.

2.3. Pentru eliberarea autorizaţiilor-licenţă neexclusive sau pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor datorate, organismele de gestiune colectivă colectoare, desemnate conform reglementărilor în vigoare, pentru drepturile artiştilor interpreţi ori executanţi şi ale producătorilor de fonograme pot solicita utilizatorului, iar utilizatorul este obligat să pună la dispoziţia acestora, în termen de 10 zile de la solicitare, copii conforme ale următoarelor documente:

a) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului (pentru persoanele juridice), respectiv documentul de autorizare a persoanei fizice autorizate (PFA, II, orice formă de organizare a persoanelor fizice etc.);

b) orice document justificativ din care să reiasă suprafaţa în care se difuzează fonograme/prestaţii artistice în domeniul audiovizual;

c) certificatul de clasificare emis de Autoritatea Naţională pentru Turism sau de către autoritatea competentă ori dovada depunerii dosarului de clasificare (în cazul structurilor de primire cu destinaţie de cazare turistică);

d) certificatele de clasificare a mijloacelor de transport de persoane deţinute cu orice titlu, licenţele de transport, eliberate pentru fiecare mijloc de transport deţinut, contractele de atribuire în gestiune delegată a serviciilor de transport în regim de taxi sau de închiriere (în cazul transportatorilor autorizaţi).

2.4. Autorizaţia-licenţă neexclusivă se eliberează pentru o perioadă de 3 luni/6 luni/12 luni calendaristice sau pentru o perioadă sezonieră specificată de utilizator, putând fi prelungită pe perioade succesive condiţionat de plata remuneraţiei datorate.

Autorizaţia-licenţă neexclusivă se eliberează în baza declaraţiei pe propria răspundere a utilizatorului (reprezentant legal sau împuternicit) ori a contractului încheiat între utilizator şi organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv între utilizator şi organismul de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme în vederea obţinerii autorizaţiei-licenţă neexclusive.

Autorizaţia-licenţă neexclusivă pentru utilizarea fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, în cadrul activităţilor enumerate la tabelul de la pct. 11, se eliberează pentru fiecare eveniment/manifestaţie/spectacol/turneu/campanie sau altă activitate asimilată acestora.

2.5. Autorizaţia-licenţă neexclusivă este valabilă numai dacă aceasta este însoţită de documentele de plată a remuneraţiei echitabile stabilite prin tabelele care fac parte integrantă din prezenta metodologie.

2.6. Autorizaţia-licenţă neexclusivă este nominală şi nu poate fi transmisă unui terţ prin sublicenţiere.

2.7. Încetarea valabilităţii autorizaţiei-licenţă neexclusive, ca urmare a încetării activităţii, a suspendării temporare a activităţii desfăşurate de utilizator sau a încetării comunicării publice a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, operează în condiţiile în care, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de încetarea ori suspendarea temporară a activităţii sau a încetării comunicării publice, utilizatorul comunică organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi ori executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme care au eliberat autorizaţia-licenţă neexclusivă o declaraţie pe propria răspundere, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al utilizatorului, care atestă data încetării ori a suspendării temporare a activităţii desfăşurate sau a încetării comunicării publice.

În cazul în care utilizatorul nu înaintează declaraţia pe propria răspundere privind încetarea, suspendarea temporară a activităţii sau încetarea comunicării publice a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în termenul anterior indicat, acesta datorează în continuare remuneraţiile stabilite prin prezenta metodologie, conform autorizaţiei-licenţă neexclusive, fără a putea invoca o eventuală încetare a comunicării publice.

În cazul în care utilizatorul a achitat în avans remuneraţia pentru spaţii în care ulterior şi-a încetat comunicarea publică şi acest fapt a fost comunicat către organismul de gestiune colectivă în condiţiile alin. 1, remuneraţia corespunzătoare acestei perioade va fi restituită utilizatorului.

2.8. În cazul în care se constată că informaţiile din declaraţia dată pe propria răspundere de către utilizator sau furnizate de acesta la momentul încheierii contractului, în condiţiile art. 2.4 alin. 2, nu sunt conforme cu realitatea şi sunt de natură să majoreze cuantumul remuneraţiei stabilit pe baza declaraţiei sale, utilizatorul datorează triplul sumei cu care se majorează remuneraţiile, conform art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

3.1. Pentru utilizarea fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, utilizatorii au obligaţia de a achita remuneraţia în cuantumul prevăzut în tabelele ce fac parte integrantă din prezenta metodologie, la care se adaugă TVA.

3.2. Remuneraţia datorată pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental se plăteşte trimestrial/semestrial/anual până cel târziu în ultima zi anterioară perioadei pentru care se achită. În mod excepţional, utilizatorii pot plăti lunar remuneraţia datorată, dacă cuantumul acesteia depăşeşte suma de 1.000 lei/lună, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare celei pentru care se plăteşte.

3.3. Pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, utilizatorul trebuie să achite în avans, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare desfăşurării activităţii, remuneraţia minimă, stabilită potrivit tabelelor 11,12,13 şi I4 de mai jos.

Plata remuneraţiilor minime se efectuează în condiţiile de la pct. 3.2.

Ulterior, utilizatorii care comunică public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual vor achita remuneraţia procentuală datorată după cum urmează:

- utilizatorul care desfăşoară evenimente ocazionale va achita remuneraţia procentuală datorată conform tabelului 11 de mai jos: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii evenimentului/manifestaţiei/spectacolului/turneului/ campaniei sau a altei activităţi asimilate acestora;

- utilizatorul care comunică public fonogramele de comerţ/fonogramele publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice în domeniul audiovizual în spaţii închise ori deschise potrivit tabelelor I2,13 şi I4 de mai jos: lunar, până cel târziu în ultima zi a lunii, pentru luna anterioară pentru care aceasta este datorată.

3.4. Pentru întârzieri la plata remuneraţiilor, utilizatorii datorează penalităţi în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din sumele neachitate la scadenţă, aceştia fiind de drept puşi în întârziere, fără a fi necesară notificarea lor,

3.5. Utilizatorul care comunică public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, conform tabelelor 11, I2, I3 şi I4, este obligat să transmită lunar organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme, până cel târziu la data de 10 a lunii următoare celei pentru care remuneraţia este datorată ori la sfârşitul evenimentului/manifestaţiei/spectacolului/turneului/ campaniei sau al altei activităţi asimilate acestora (în cazul evenimentelor ocazionale), următoarele documente:

- acte justificative cu caracter financiar-contabil pentru fiecare lună de plată (balanţe analitice, bilanţuri contabile) în vederea justificării sumelor declarate şi a verificării remuneraţiei calculate lunar;

- declaraţie pe propria răspundere, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al utilizatorului, privind baza de calcul al remuneraţiei datorate pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, diferenţiată pentru fiecare activitate specifică desfăşurată în scopul comunicării publice a acestora în scop lucrativ;

- lista fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual comunicate public, în vederea repartizării corecte a remuneraţiilor încasate de organismele de gestiune colectivă, conform modelului de playlist de mai jos:

 

Nr. crt.

Titlul piesei

Artist

Număr de difuzări

Producător

1

2

3

4

5

 

3.6. Baza de calcul al remuneraţiilor cuvenite comunicării publice a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual din comunicarea publică în scop lucrativ o reprezintă, după caz:

1. veniturile, mai puţin TVA, obţinute din consumaţii şi vânzarea de bilete, abonamente, programe, valoarea materialelor promoţionale, sponsorizări etc., iar în lipsa acestora:

2. bugetul de cheltuieli al evenimentului/manifestaţiei/ spectacolului/turneului/campaniei, mai puţin TVA;

3. bugetul de cheltuieli pentru campanii publicitare, promoţionale sau electorale, mai puţin TVA.

Remuneraţia nu este datorată, iar, dacă aceasta a fost achitată, ea trebuie returnată, în cazul în care evenimentul/manifestaţia/spectacolul/turneul/campania a fost anulat/anulată.

3.7. Pentru utilizatorii care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii au o licenţă valabilă, se aplică prevederile de la art. 3.2, respectiv 3.3.

Pentru remuneraţia achitată în avans, aferentă autorizaţiei-licenţă având o durată de valabilitate de minimum 12 luni, se acordă un discount/o reducere de 5% din suma datorată pentru această perioadă, iar pentru cea aferentă autorizaţiei-licenţă având o durată de valabilitate de minimum 6 luni, se acordă un discount/o reducere de 3%.

3.8. În cazul în care utilizatorul datorează mai multe sume restante, plata efectuată va stinge datoriile în ordinea vechimii, indiferent dacă acestea sunt constituite din remuneraţii sau din penalităţi de întârziere.

3.9. În cazul în care în acelaşi spaţiu se comunică public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual atât în scop ambiental, cât şi în scop lucrativ, se vor achita remuneraţii pentru ambele utilizări.

3.10. În cazul utilizatorilor care organizează turnee sau evenimente, aceştia pot achita remuneraţiile procentuale cuvenite la sfârşitul turneului sau al ultimului eveniment, în condicile stabilite la art. 3.3 ultimul paragraf, după achitarea în avans a remuneraţiei prevăzute la art. 3.3 primul paragraf.

3.11. În situaţia în care un utilizator deţine sau foloseşte mai multe spaţii ori desfăşoară mai multe activităţi, remuneraţia se datorează distinct pentru fiecare spaţiu în parte sau pentru fiecare activitate desfăşurată în parte.

În cazul în care există o singură sursă de sunet sau de sunet şi imagine în spaţiile nedelimitate din incinta unităţilor hoteliere, pentru zona de recepţie/alimentaţie publică, respectiv din incinta unităţilor comerciale sau prestatoare de servicii de tip supermarketuri ori hipermarketuri, pentru zona de alimentaţie publică parte integrantă a activităţilor comerciale desfăşurate de acestea, în care se comunică public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial ori reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice audiovizuale, utilizatorul va achita o singură remuneraţie corespunzătoare întregii suprafeţe, luând în calcul remuneraţia pentru activitatea cu ponderea cea mai mare.

3.12. Pentru spaţii şi/sau pentru perioade nedeclarate pentru care utilizatorul a comunicat public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental ori lucrativ fără a obţine în prealabil autorizaţia-licenţă neexclusivă, acesta are obligaţia de a plăti către organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme o sumă de bani reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal datorate dacă ar fi deţinut autorizaţia-licenţă neexclusivă. În situaţia în care cuantumul remuneraţiei care ar fi fost legal datorată de către utilizator nu poate li determinat, acesta datorează triplul remuneraţiei plătite în mod uzual de utilizatorii din aceeaşi categorie.

3.13. În situaţia închirierii, subînchirierii sau a oricărui alt mod de transmitere a folosinţei parţiale a unui spaţiu în care are loc comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, deţinătorii legali cu orice titlu ai spaţiului respectiv (chiriaşi, locatari etc.) au obligaţia de a obţine autorizaţia-licenţă neexclusivă şi de a achita remuneraţia distinctă, în ipoteza utilizării aparaturii proprii de sunet sau de sunet şi imagine.

4.1. Organismele de gestiune colectoare ale drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, pot numi delegaţi pentru monitorizarea comunicării publice a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental ori lucrativ, aceştia având acces liber în spaţiile închise sau deschise unde se realizează comunicarea publică, în baza legitimaţiilor emise de organismele de gestiune colectivă menţionate ori a altor documente doveditoare (delegaţie), putând utiliza echipamente de înregistrare audio şi/sau video portabile. Acest drept nu absolvă utilizatorii de obligaţia de a declara utilizarea fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual anterior începerii acestei activităţi, precum şi de a achita remuneraţiile aferente în condiţiile şi în cuantumul stabilit prin prezenta metodologie.

4.2. Aspectele constatate de către delegaţii organismelor de gestiune colectivă cu prilejul verificărilor efectuate vor fi consemnate în procese-verbale de verificare, încheiate la faţa locului, putând fi însoţite de înregistrări audio/audiovideo care fac dovada comunicării publice până la proba contrară.

5.1. Remuneraţiile stabilite prin prezenta metodologie se pot modifica anual, începând cu prima lună a anului următor celui în care s-a publicat prezenta metodologie, de către organismele de gestiune a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, pentru o categorie de titulari de drepturi, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional.

5.2. Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii.

6. Prezenta metodologie intră în vigoare începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

B

Unităţi comerciale sau prestatoare de servicii, showroomuri, duty-free-uri, galerii comerciale, malluri, supermarketuri, hipermarketuri, spitale, cabinete medicale, centre de tratament, cazinouri, săli internet, săli de jocuri, săli de biliard, popice, tenis de masă, saloane de înfrumuseţare şi altele asimilate etc.*)**) - Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

 

Tip de încadrare

Remuneraţie lunară

 

Producătorii de fonograme UPFR

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme CREDIDAM

Artiştii interpreţi şi/sau executanţi pentru prestaţii artistice din domeniul audiovizual CREDIDAM

1

Suprafaţă până la 100 m2

27 lei

27 lei

14 lei

2

Suprafaţă cuprinsă între 101-200 m2

50 lei

50 lei

25 lei

3

Suprafaţă cuprinsă între 201-300 m2

68 lei

68 lei

34 lei

4

Suprafaţă cuprinsă între 301-400 m2

81 lei

81 lei

41 lei

5

Suprafaţa cuprinsă între 401-500 m2

95 lei

95 lei

48 lei

6

Suprafaţă cuprinsă între 501-1.000 m2

135 lei

135 lei

68 lei

7

Suprafaţa cuprinsă între 1.001-2.500 m2

189 lei

189 lei

95 lei

8

Suprafaţă cuprinsă între 2.501-5.000 m2

207 lei

207 lei

104 lei

9

Suprafaţă cuprinsă între 5.001-7.500 m2

243 lei

243 lei

122 lei

10

Suprafaţă peste 7.500 m2

261 lei

261 lei

131 lei

*.) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafeţele comerciale (închise sau deschise) utile, excluzându-se spaţiile-anexă (depozite, magazii, spaţii sanitare etc.). Utilizatorul trebuie să achite o remuneraţie distinctă pentru fiecare spaţiu deţinut în parte.

În cazul în care, într-un anumit spaţiu, aceeaşi suprafaţă este utilizată pentru mai multe activităţi, remuneraţia cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme şi remuneraţia cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru prestaţii artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental şi/sau lucrativ, se va achita pentru fiecare activitate desfăşurată în parte, corespunzătoare fiecărei utilizări, indiferent de numărul acestora.

**) Remuneraţiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate indiferent de durata efectivă a comunicării publice şi de numărul fonogramelor de comerţ sau al reproducerilor acestora şi/sau ale prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ.

 

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR)

Mihaela Alexandrina Scrioşteanu, director executiv

Av. Andreea Strătulă

 

Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM)

Ştefan Gheorghiu, director general

Av. Mariana Savu

 

Federaţia Patronată a Reţelelor de Comerţ (FPRC)

Alexandru Vlad, preşedinte

 

Altex România - S.R.L.

Răzvan Popescu, director vânzări

 

OMV Petrom Marketing - S.R.L.

Alina Stoenescu, OMV brand manager

Mădălin Apostol, public affairs

 

Adrian Nicolaescu, retail manager

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.