MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 782/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 782         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 21 octombrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            856. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 645/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome “Editura Didactică şi Pedagogică” pentru editarea manualelor şcolare, a manualelor universitare şi a altor lucrări destinate învăţământului

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

237. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice de către domnul Mihai Diaconu

 

238. - Decizie privind numirea domnului Gabriel Beniamin Leş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale

 

239. - Decizie pentru numirea domnului Alexandru Răzvan Cuc în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

673. - Ordin al ministrului tineretului şi sportului privind aprobarea Procedurilor şi condiţiilor de autorizare a participării şi organizării de către federaţiile sportive naţionale a competiţiilor sportive internaţionale

 

5.180. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Curtea de Argeş

 

5.181. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Centrul de Studii “Ştefan cel Mare şi Sfânt” din municipiul Botoşani

 

5.187. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din localitatea Moldova Nouă

 

5.189. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “FEG Education” din municipiul Târgu Secuiesc

 

5.190. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical de laborator”, “asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, domeniul “estetica şi igiena corpului omenesc”, calificările profesionale “cosmetician”, “tehnician maseur”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Intellectum” din municipiul Galaţi

 

5.196. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Henri Coandă” din municipiul Sibiu 

 

5.215. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Urziceni

 

5.218. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii “Ştefan cel Mare şi Sfânt” din municipiul Suceava

 

5.220. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Vasile Goldiş” din municipiul Satu Mare

 

5.480. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2015-2016

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 645/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome “Editura Didactică şi Pedagogică” pentru editarea manualelor şcolare, a manualelor universitare si a altor lucrări destinate învăţământului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

           

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 645/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome “Editura Didactică şi Pedagogică” pentru editarea manualelor şcolare, a manualelor universitare şi a altor lucrări destinate învăţământului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 21 septembrie 1995, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se înfiinţează Regia Autonomă «Editura Didactică şi Pedagogică», cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1.

Regia Autonomă «Editura Didactică şi Pedagogică» are personalitate juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, rolul de minister de resort revenindu-i Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.”

2. La anexă, articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Sediul Regiei Autonome «Editura Didactică şi Pedagogică» este situat în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1.”

Art. II. - Spaţiile care urmează a fi atribuite Regiei Autonome “Editura Didactică şi Pedagogică” din imobilul situat în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1, se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 14 octombrie 2015.

Nr. 856.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria

înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice de către domnul Mihai Diaconu

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 21 octombrie 2015 încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice de către domnul Mihai Diaconu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 20 octombrie 2015.

Nr. 237.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Gabriel Beniamin Leş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gabriel Beniamin Leş se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 20 octombrie 2015.

Nr. 238.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Alexandru Răzvan Cuc în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Răzvan Cuc se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 20 octombrie 2015.

Nr. 239.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TINERETULUI şi SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurilor şi condiţiilor de autorizare a participării şi organizării de către federaţiile sportive naţionale a competiţiilor sportive internaţionale

 

Având în vedere:

- Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu Nota de fundamentare a Direcţiei politici, strategii şi performanţă sportivă nr. 3.835 din 2 septembrie 2015, în baza art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedurile şi condiţiile de autorizare a participării şi organizării de către federaţiile sportive naţionale a competiţiilor sportive internaţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se distribuie prin Direcţia administrativ.

Art. 3. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

 

Bucureşti, 9 octombrie 2015.

Nr. 673.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURILE ŞI CONDIŢIILE

de autorizare a participării şi organizării de către federaţiile sportive naţionale a competiţiilor sportive internaţionale

 

A. Emiterea aprobării prealabile, de către Ministerul Tineretului şi Sportului, a candidaturii federaţiilor sportive naţionale pentru organizarea în România a unor competiţii Sportive Oficiale - campionate mondiale, europene şi regionale

Documentaţia privind obţinerea aprobării prealabile va fi depusă la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului de către federaţia sportivă naţională şi va cuprinde:

1. solicitarea pentru aprobarea angajării de negocieri cu organismul sportiv internaţional sub autoritatea căruia se va desfăşura competiţia pentru a cărei organizare se candidează. Devizul estimativ de cheltuieli şi precizarea surselor din care vor fi acoperite acestea;

2. caietul/manualul stabilit de Federaţia Sportivă Internaţională;

3. angajamentul scris al deţinătorului bazei sportive în cadrul căreia urmează să se desfăşoare competiţia care să confirme asigurarea tuturor condiţiilor necesare, în conformitate cu caietul/manualul care să conţină cerinţele Federaţiei Sportive Internaţionale;

4. programul de măsuri privind organizarea şi desfăşurarea competiţiei;

5. termenul de depunere a documentaţiei:

- documentaţia se va depune în anul anterior organizării competiţiei sau, după caz, potrivit deciziilor organismelor internaţionale;

- perioada-limită de depunere este de 90 de zile calendaristice înaintea datei-limită fixate de organismul sportiv internaţional pentru depunerea candidaturilor.

Începând cu anul 2016, organizarea competiţiei internaţionale se va desfăşura în anul următor aprobării candidaturii, iar devizul estimativ va fi cuprins în cererea de finanţare privind activitatea de excelenţă, cerere ce va fi depusă la elaborarea bugetului pentru anul bugetar următor.

B. Acordarea autorizaţiei de organizare, desfăşurare pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi participarea reprezentativelor naţionale la acestea

B1. Documentaţia privind obţinerea autorizaţiei va fi depusă la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului de către federaţia sportivă naţională şi va cuprinde:

1. aprobarea prealabilă a Ministerului Tineretului şi Sportului pentru depunerea candidaturii la organismele sportive internaţionale, în scopul obţinerii organizării în România a competiţiei oficiale, copie conformă cu originalul;

2. documentul care atestă acceptul organismului internaţional de organizare pe teritoriul României a competiţiei oficiale, copie tradusă, conformă cu originalul;

3. caietul/manualul (caietul de sarcini), stabilit de Federaţia Sportivă Internaţională privind competiţia, care să cuprindă date privind drepturile şi obligaţiile părţilor, copie tradusă, conformă cu originalul;

4. hotărârea organului de conducere şi administrare al federaţiei pentru aprobarea acţiunii, copie conformă cu originalul, din care să rezulte, în mod obligatoriu:

- competiţia care va fi organizată, cu precizarea categoriei/nivelului de vârstă şi sex al participanţilor;

- locul de organizare;

- perioada de desfăşurare;

- criterii care stau la baza stabilirii loturilor naţionale, respectiv probele de concurs şi sistemele de calificare.

Începând cu anul 2016, organizarea competiţiei internaţionale se va desfăşura în anul următor aprobării candidaturii, iar devizul estimativ va fi cuprins în cererea de finanţare privind activitatea de excelenţă, cerere ce va fi depusă la elaborarea bugetului pentru anul bugetar următor.

B2. Documentaţia privind obţinerea finanţării activităţii de excelenţă se va depune ulterior îndeplinirii condiţiilor pct. B1. Aceasta va cuprinde documentele depuse conform pct. B1, precum şi următoarele:

1. contractul de excelenţă, care va cuprinde categorii de cheltuieli estimate a fi finanţate de Ministerul Tineretului şi Sportului, pe baza calendarului competiţional pentru activitatea de excelenţă;

2. anexa la contractul de excelenţă va cuprinde categoriile de cheltuieli propuse în devizul estimativ care a stat la baza emiterii aprobării prealabile;

3. În contractul de excelenţă sunt cuprinse şi categoriile, respectiv valoarea cheltuielilor efectuate din veniturile proprii ale federaţiei, sponsorizări, alte surse de finanţare.

C. Acordarea autorizaţiei de organizare, desfăşurare şi participare pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi participarea reprezentativelor naţionale la acestea, cu respectarea condiţiilor de la pct. A şi B.

Documentaţia privind obţinerea autorizaţiei va fi depusă la registratura ministerului de către federaţia sportivă naţională şi va cuprinde:

1. componenţa delegaţiei României, astfel:

- numele şi prenumele;

- calitatea în cadrul delegaţiei;

- precizări cu privire la componenţa loturilor naţionale (inclusiv rezerve) care vor participa la competiţie, potrivit probelor de concurs, categoriei/nivelului de vârstă şi sex;

- obiectivele de performanţă propuse;

2. programul de măsuri privind asigurarea condiţiilor necesare organizării şi desfăşurării competiţiei, avize din partea instituţiilor abilitate (Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, deţinătorul bazelor sportive);

3. la finalizarea competiţiei se va depune raportul de imagine care să cuprindă promovarea imaginii României şi îndeplinirea obiectivelor de performanţă propuse;

4. termenul de depunere a documentaţiei este de minimum 60 de zile calendaristice înaintea datei de desfăşurare a competiţiei.

D. Acordarea autorizaţiei de participare a reprezentativelor naţionale la competiţiile mondiale, europene şi regionale oficiale organizate în străinătate

Documentaţia privind obţinerea autorizaţiei va fi depusă la registratura ministerului de către federaţia sportivă naţională şi va cuprinde:

1. hotărârea organului de conducere şi administrare al federaţiei pentru aprobarea acţiunii, copie conformă cu originalul, din care să rezulte, în mod obligatoriu:

- competiţia la care se va participa, cu precizarea categoriei/nivelului de vârstă şi a sexului;

- ţara, oraşul în care se organizează;

- perioada de desfăşurare;

- componenţa numerică şi nominală a delegaţiei şi calitatea oficială a fiecărui membru;

- criterii care stau la baza stabilirii loturilor participante, respectiv probele de concurs şi sistemele de calificare;

- categoriile şi valoarea cheltuielilor finanţate din sumele prevăzute în contractul de finanţare care se încheie între federaţie şi Ministerul Tineretului şi Sportului;

- categoriile, respectiv valoarea cheltuielilor efectuate din veniturile proprii ale federaţiei, sponsorizări, alte surse de finanţare;

2. componenţa delegaţiei României, astfel:

- numele şi prenumele;

- calitatea în cadrul delegaţiei;

- precizări cu privire la componenţa loturilor naţionale (inclusiv rezerve) care vor participa la competiţie, potrivit probelor de concurs, categoriei/nivelului de vârstă şi sex;

- obiectivele de performanţă propuse;

3. invitaţia de participare din partea organizatorilor;

4. regulamentul competiţiei;

5. termenul de depunere a documentaţiei:

- documentaţia se va depune ulterior stabilirii lotului reprezentativ;

- perioada-limită de depunere este de 15 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru deplasarea delegaţiei la competiţia internaţională oficială.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular

Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Curtea de Argeş

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare al Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACÎP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 10 iulie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă”, cu sediul în municipiul Curtea de Argeş, strada Albeşti nr. 10, judeţul Argeş, pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical generalist" şi “asistent medical de farmacie”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Curtea de Argeş, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015- 2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Curtea de Argeş dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Curtea de Argeş revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preiau la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Curtea de Argeş.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Curtea de Argeş este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Cultural Umanitară “Henri Coandă” Oradea din municipiul Oradea, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Curtea de Argeş, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 septembrie 2015.

Nr. 5.180.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular

Liceul Teoretic Centrul de Studii “Ştefan cel Mare şi Sfânt” din municipiul Botoşani

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 10 iulie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 4 mai - 26 iulie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Centrul de Studii “Ştefan cel Mare şi Sfânt”, cu sediul în municipiul Botoşani, strada Nicolae Iorga nr. 19, judeţul Botoşani, pentru nivelul de învăţământ “liceal” (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătire prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), profilul “umanist”, calificarea profesională “filologie”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Centrul de Studii “Ştefan cel Mare şi Sfânt” din municipiul Botoşani, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Centrul de Studii “Ştefan cel Mare şi Sfânt” din municipiul Botoşani dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Centrul de Studii “Ştefan cel Mare şi Sfânt” din municipiul Botoşani revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic Centrul de Studii “Ştefan cel Mare şi Sfânt” din municipiul Botoşani.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Centrul de Studii “Ştefan cel Mare şi Sfânt” din municipiul Botoşani este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani, îh vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării,

Art. 6. - Fundaţia Centrul de Studii “Ştefan cel Mare şi Sfânt - România” din municipiul Botoşani, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic Centrul de Studii “Ştefan cel Mare şi Sfânt” din municipiul Botoşani, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 septembrie 2015.

Nr. 5.181.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular

Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din localitatea Moldova Nouă

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 10 iulie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă”, cu sediul în localitatea Moldova Nouă, strada George Coşbuc nr. 1, judeţul Caraş-Severin, pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică1, calificarea profesională “asistent medical generalist”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din localitatea Moldova Nouă, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din localitatea Moldova Nouă dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din localitatea Moldova Nouă revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din localitatea Moldova Nouă.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din localitatea Moldova Nouă este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. “ Fundaţia Cultural Umanitară “Henri Coandă” Oradea - Filiala Moldova Nouă, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din localitatea Moldova Nouă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 septembrie 2015.

Nr. 5.187.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “FEG Education” din municipiul Târgu Secuiesc

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 10 iulie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “FEG Education”, cu sediul în municipiul Târgu Secuiesc, strada Kanta nr. 23, judeţul Covasna, pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical generalist" şi “asistent medical de farmacie”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “FEG Education” din municipiul Târgu Secuiesc, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015- 2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “FEG Education” din municipiul Târgu Secuiesc dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “FEG Education” din municipiul Târgu Secuiesc revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală “FEG Education” din municipiul Târgu Secuiesc.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “FEG Education” din municipiul Târgu Secuiesc este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării,

Art. 6. - Fundaţia Ecologică “Green Education” - Filiala Târgu Secuiesc, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală “FEG Education” din municipiul Târgu Secuiesc, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 septembrie 2015.

Nr. 5.189.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical de laborator”, “asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, domeniul “estetica şi igiena corpului omenesc”, calificările profesionale “cosmetician”, “tehnician maseur”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Intellectum” din municipiul Galaţi

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 10 iulie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical de laborator”, “asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, domeniul “estetica şi igiena corpului omenesc”, calificările profesionale “cosmetician”, “tehnician maseur”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Intellectum”, cu sediul în municipiul Galaţi, corp A, Strada Oţelarilor nr. 25 bis, bloc D 9D, Micro 21, corp B, bulevardul Dunărea, bloc PR1, parter, Micro 20, judeţul Galaţi, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ “postliceal”, se preia la nivelul de învăţământ “postliceal” acreditat în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Intellectum” din municipiul Galaţi.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Intellectum” din municipiul Galaţi este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Intellectum” din municipiul Galaţi, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 septembrie 2015.

Nr. 5.190.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Sibiu

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 10 iulie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă”, cu sediul în municipiul Sibiu, Strada Banatului nr. 2, judeţul Sibiu, pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical generalist” şi “asistent medical de farmacie”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”,

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Sibiu, acreditata potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Sibiu dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Sibiu revine fondatorilor,

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Sibiu.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Sibiu este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Cultural Umanitară “Henri Coandă” Oradea din municipiul Oradea, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Sibiu, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 septembrie 2015.

Nr. 5.196.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular

Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Urziceni

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 24 iunie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 februarie-19 iunie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă”, cu sediul în municipiul Urziceni, strada Panduri nr. 57, judeţul Ialomiţa, pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical generalist” şi “asistent medical de farmacie”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Urziceni, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Urziceni dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Urziceni revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală ,Henri Coandă” din municipiul Urziceni.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Urziceni este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ialomiţa, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Cultural Umanitară “Henri Coandă” din municipiul Oradea, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Urziceni, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ialomiţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 septembrie 2015.

Nr. 5.215.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular

Şcoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii “Ştefan cel Mare şi Sfânt” din municipiul Suceava

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 24 iunie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 februarie-19 iunie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii “Ştefan cel Mare şi Sfânt”, cu sediul în municipiul Suceava, strada Samuil Isopescu nr. 19, judeţul Suceava, pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical generalist”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii “Ştefan cel Mare şi Sfânt” din municipiul Suceava, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii “Ştefan cel Mare şi Sfânt” din municipiul Suceava dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii “Ştefan cel Mare şi Sfânt” din municipiul Suceava revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii “Ştefan cel Mare şi Sfânt” din municipiul Suceava.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii “Ştefan cel Mare şi Sfânt” din municipiul Suceava este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Centrul de Studii “Ştefan cel Mare şi Sfânt” Bucovina - Filiala Suceava, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii “Ştefan cel Mare şi Sfânt” din municipiul Suceava, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 septembrie 2015.

Nr. 5.218.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Vasile Goldiş” din municipiul Satu Mare

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 24 iunie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 februarie-19 iunie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Vasile Goldiş”, cu sediul în municipiul Satu Mare, strada Mihai Viteazu nr. 26, judeţul Satu Mare, pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare), domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical generalist” şi “asistent medical de farmacie”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Vasile Goldiş” din municipiul Satu Mare, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Vasile Goldiş” din municipiul Satu Mare dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Vasile Goldiş” din municipiul Satu Mare revine fondatorilor,

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şt personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală “Vasile Goldiş” din municipiul Satu Mare.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Vasile Goldiş” din municipiul Satu Mare este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Universitară “Vasile Goldiş” din municipiul Arad, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală “Vasile Goldiş” din municipiul Satu Mare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 septembrie 2015.

Nr. 5.220.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2015-2016

 

În baza prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2015-2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 octombrie 2015.

Nr. 5.480.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2015-2016

 

I. În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2015-2016, dosarele cu documentele justificative ale cadrelor didactice pentru care se aplică acest sistem de echivalare se depun la inspectoratele şcolare.

Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane verifică îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de echivalare prevăzute la art. 3 din Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Metodologie, pentru categoriile de cadre didactice prevăzute la art. 1 din aceeaşi metodologie, întocmeşte situaţia centralizată, pe specializări, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea, formulează observaţii cu privire la dosarele verificate.

II. În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform Metodologiei, sesiunea 2015-2016, ordinea derulării activităţilor este următoarea:

1. Depunerea şi înregistrarea la inspectoratul şcolar a dosarelor cuprinzând documentele justificative în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă; verificarea îndeplinirii condiţiilor cumulative prevăzute la art. 3 din Metodologie

Termen: până la 30 octombrie 2015

2. Afişarea listei cuprinzând cadrele didactice care Îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă

Termen: 6 noiembrie 2015

3. Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarele complete cu documentele necesare în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă

Perioada: 9-20 noiembrie 2015

4. Transmiterea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Direcţia generală management şi reţea şcolară - a situaţiei statistice finale centralizate, pe specializările pentru care se solicită echivalarea, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau

institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Metodologie în vederea echivalării

Termen: 24 noiembrie 2015

5. Transmiterea dosarelor complete, însoţite de observaţiile inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane, pe specializări, către instituţiile de învăţământ superior stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pentru evaluare, echivalare şi eliberarea atestatelor de echivalare

Perioada: 14-18 decembrie 2015

6. Evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare care asigură formarea iniţială şi continuă a personalului didactic

Perioada: 11 ianuarie-30 mai 2016

7. Eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea de funcţii didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu

Până la 1 septembrie 2016


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.