MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 783/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 783         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 21 octombrie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.165. - Ordin al ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 980/2015  

 

1.287. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015  

 

5.439. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pentru modificarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011  

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 980/2015

 

Având în vedere:

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 8 alin. (6) şi (7) din Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare,

ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 980/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 şi 689 bis din 11 septembrie 2015, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 2.1 va avea următorul cuprins:

“2.1. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2015, aprobat prin anexa nr. 3/36/02 la Legea nr. 186/2014, este de 4.700.000 lei, distribuit conform Planului anual de lucru1.”

2. La punctul 2.7, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) alocaţii financiare nerambursabile oferite fiecărei firme incubate, la intrarea în incubatorul de afaceri, pentru ca aceasta să îşi achiziţioneze în valoare de maximum 40.000 lei echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), site, echipamente IT, soft şi licenţe, mobilier, aparatură birotică, achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR2, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor şi contra cost, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare. Achiziţiile trebuie să fie în legătură cu fluxul subactivităţilor (de exemplu, aprovizionare/promovare, distribuţie/vânzare), care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN autorizat pentru care se solicită finanţare, iar sumele vor fi alocate numai după efectuarea cheltuielilor, emiterea facturilor şi dovada achitării integrale a acestora. Valoarea maximă a alocaţiei financiare nerambursabile pentru achiziţionare site este de 8.000 lei;”.

3. La punctul 2.7, litera e) va avea următorul cuprins:

e) alocaţii financiare nerambursabile oferite fiecărui incubator, pentru rambursarea în limita a 40.000 lei/an a costurilor cu impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetelor locale, autorizări PSI;”.

4. La punctul 4, subpunctul 4.1.2 va avea următorul cuprins:

“4.1.2. Lansarea procedurii de selecţie a administratorului se efectuează de către OTIMMC după aprobarea deschiderii unui incubator cu condiţia existenţei în planul anual de lucru a fondurilor alocate pentru plata serviciilor administratorului incubatorului de afaceri în valoare de maxim 190.000 lei/ciclu de incubare conform pct. 2.8 din procedura programului. În cazul în care procedura de selecţie a administratorului nu se finalizează în termenul de 3 ani fiscali de la aprobarea deschiderii unui incubator, aprobarea îşi pierde valabilitatea şi solicitantul poate relua ciclul de solicitare de deschidere a unui incubator conform pct. 3.2 sau pct. 3.3. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ofertele solicitanţilor vor fi evaluate din punct de vedere tehnic şi financiar de către o comisie de evaluare constituită din reprezentanţi ai OTIMMC şi ai autorităţilor publice locale. Comisia va selecta o persoană juridică, care va deveni Administratorul Incubatorului.”

5. La punctul 4, subpunctul 4.1.2.1 va avea următorul cuprins:

“4.1.2.1. În procesul de selectare se vor avea în vedere cel puţin următoarele criterii:

a) după caz, prezentarea de proiecte de consultanţă derulate în ultima perioadă şi rezultatele acestora;

b) nu se află în stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un administrator judiciar şi nu au activitatea comercială suspendată şi nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate nu sunt eligibili pentru selecţie;

c) implicarea în gestionarea acestui proiect a personalului şi a colaboratorilor calificaţi, cu experienţă în managementul afacerilor, capabili să ofere beneficiarilor Programului consultanţă şi alte servicii de dezvoltare a afacerilor;

d) deţinerea de cunoştinţe şi informaţii solide privind mediul de afaceri din aria geografică de amplasare a incubatorului de afaceri;

e) capacitatea de a favoriza şi a dezvolta o bună relaţionare a incubatorului de afaceri cu autorităţile publice locale, unităţile bancare, institutele de cercetare, institutele de învăţământ superior şi unităţile economice din aria geografică de amplasare a acestuia;

f) prezentarea unui plan de promovare pentru perioada de preincubare, a unui plan de afaceri şi a unui plan de marketing pe durata contractului de administrare;

g) prezentarea unei strategii de monitorizare a beneficiarilor Programului pe parcursul a doi ani postincubare;

h) strategia pentru înfiinţarea/dezvoltarea unui incubator pentru IMM inovative în cazul unei autorităţi private relevante la nivel naţional în domeniul antreprenoriatului;

i) după caz, analiza elaborată de OTIMMC privind performanţa incubatorului din punctul de vedere al vizibilităţii acestuia în zonă şi al contribuţiei incubatorului la dezvoltarea locală a zonei pentru incubatoarele cărora li s-a aprobat continuarea activităţii sau analiza elaborată de OTIMMC privind performanţa incubatorului administrat din punctul de vedere al vizibilităţii acestuia în zonă şi ai contribuţiei incubatorului la dezvoltarea locală a zonei pentru administratorii care au administrat sau administrează deja un incubator în cadrul programului.”

6. La punctul 4.1.3 subpunctul 4.1.3.1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru incubatoarele care finalizează unul sau mai multe cicluri de incubare, OTIMMC va elabora după finalizarea ciclului o analiză privind performanţa incubatorului din punctul de vedere al vizibilităţii acestuia în zonă şi al contribuţiei incubatorului la dezvoltarea locală a zonei.”

7. Anexa nr. 8 “Plan anual de lucru anul 2015” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia politici antreprenoriale şi implementare programe pentru IMM din cadrul Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri şi oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Anca Laura Ionescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 septembrie 2015.

Nr. 1.165.


1 Planul anual de lucru conţine repartizarea bugetului pe categorii de cheltuieli şi este anexa nr. 8 la prezenta procedură.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 8 la procedură)

 

PLAN ANUAL DE LUCRU ANUL 2015

REZULTATE

AŞTEPTATE

ACTIVITĂŢI PLANIFICATE

Suma alocată/

incubator/ firmă incubată

Număr minim incubatoare

Număr minim firme incubate

Suma totală

Descrierea bugetului

(inclusiv fundament, indicatori asociaţi şi ţinte anuale)

Lista cu rezultatele activităţilor şi acţiunile asociate

 

Activitate

Descrierea activităţii

1

2

3

4

5

6

7

8

Rezultat 1 -
Servicii de susţinere a IMM-urilor prin înfiinţarea de incubatoare de afaceri

1. Rezultatul activităţii:

 

 

 

 

 

Fundament:
Hotărârea Guvernului nr. 290/2006 pentru aprobarea Strategiei de stimulare a reţelei naţionale de incubatoare de afaceri

Indicatori:

- Numărul de incubatoare nou-create

- Numărul IMM-urilor incubate

- Numărul locurilor de muncă create

Asigurarea celor mai bune condiţii de lucru şi sprijinul activităţilor IMM-urilor incubate

 

 

 

 

 

Ţinte:
finanţarea a 5 noi incubatoare de afaceri aprobate în perioada 2013-2015

Reabilitarea/Construirea/ Modernizarea clădirilor incubatoarelor de afaceri
(paragraful 2.4-Procedura pentru implementarea Programului)

Finanţarea a minimum 2 incubatoare

maximum

500.000

2

 

385.000

Alocări în baza acordului de finanţare

Fonduri suplimentare în valoare maximă de 300.000 lei/ incubator destinate: reabilitării/ reamenajării spaţiilor incubatoarelor, în cazul în care acestea au fost avariate, deteriorate, pentru a permite desfăşurarea activităţii în cadrul
incubatorului (paragraful 2.9 - Procedura pentru implementarea Programului)

Finanţarea a minimum 2 incubatoare

maximum

300.000

2

 

471.000

Reabilitare/ Reamenajare

Continuarea activităţii în incubatoarele existente

Dotarea incubatoarelor de afaceri (Echipamente IT&C, mobilă) (paragraf 2.5 la procedură)

Echipamente IT&C şi mobilă

maximum

150.000

1

 

5.000

Echipamente IT&C şi mobilă

Proiectarea şi găzduirea de website-uri proprii incubatoarelor de afaceri (paragraful 2,6 la procedură)

Proiectarea şi găzduirea de websiteuri proprii incubatoarelor de afaceri

maximum

6.000

1

 

2.000

Servicii contractuale - companii

16-24 de firme incubate/ incubator

Servicii de consultanţă [paragraful 2.7 lit. b) la procedură]

Alocaţii financiare nerambursabile

maximum

5.000

4

92

460.000

Granturi

Impact aşteptat:
continuarea activităţii în incubatoarele existente

Alocaţii financiare nerambursabile oferite pentru rambursarea parţială a costurilor cu utilităţile [paragraful 2.7 lit. c) la procedură]

Alocaţii financiare nerambursabile pentru utilităţi minimum 100 de firme

maximum

3.000

8

100

298.500

Granturi

Creştere economică şi crearea de locuri de muncă

Alocaţii financiare nerambursabile oferite pentru rambursarea parţială a costurilor cu taxa de administrare [paragraful 2,7 lit. d) la procedură]

Alocaţii financiare nerambursabile pentru costurile cu taxa de administrare

maximum

2.500

2

25

62.000

Granturi

 

Alocaţii financiare nerambursabile oferite pentru rambursarea parţială a costurilor cu impozite, taxe etc. [paragraful 2 7 lit. e) la procedură]

Alocaţii financiare nerambursabile pentru costurile cu impozite, taxe etc.

maximum

40.000

3

 

92.500

Granturi

 

Alocaţii financiare nerambursabile oferite pentru rambursarea parţială a costurilor cu participarea la târguri, expoziţii, activităţi de promovare [paragraful 2.7 lit. f) la procedură]

Alocaţii financiare pentru participarea la târguri, expoziţii, activităţi de promovare
minimum 80 firme

9.000

4

80

720.000

 

 

Achiziţionarea serviciilor administratorilor de incubatoare (paragraful 2.8. la procedură)

Servicii de administrare pentru 11 administratori de incubatoare şi organizare evenimente

maximum

190.000/

9.000/

5.000

11

 

2.204.000

Servicii contractuale - companii

 

TOTAL ACTIVITATE

 

 

 

4.700.000

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

La cererea administratorilor de incubator, OTIMMC poate aproba redistribuirea sumelor neconsumate în cadrul unei activităţi către alte activităţi unde s-a depăşit necesarul estimat.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015

 

Văzând Referatul de aprobare nr. NB. 10.462/2015 al Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate din Ministerul Sănătăţii,

având în vedere prevederile:

- art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată;

- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 şi 221 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 “Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2015” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

2. În anexa nr. 2, la capitolul I “Programele naţionale de boli transmisibile”, titlul 1.1 “Programul naţional de vaccinare”, litera F “Natura cheltuielilor eligibile”, punctul 3, după subpunctul 3.7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.8, cu următorul cuprins:

„3.8. editare şi tipărire de sinteze, rapoarte, ghiduri şi buletine informative, postere, multiplicarea şi legătoria documentelor, diseminare materiale; “.

3. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul 1.1 litera F, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“4. furnituri de birou: creioane, pixuri şi mine, roller, hârtie, dosare, mape, coperţi îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cutter, markere, toner/cartuş pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD şi DVD, radiere, inele îndosariere, folii protectoare, fluid/bandă corectoare, post-it, scotch, sfoară, stick memorie, suporţi documente, calculator de birou, index adeziv, foarfece, separatoare de carton, alonje, clame/clipsuri, lipici, markere permanente pentru inscripţionat CD-uri, elastice, rigle, caiete, registre, blocnotesuri, ascuţitori, cutii carton pentru arhivare;”.

4. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul 1.1 litera F, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“5. obiecte de inventar cu caracter funcţional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox, multifuncţionale, hard diskuri/memorii externe, UPS-uri, distrugătoare documente, lăzi/genţi izoterme;”.

5. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul 1.1 litera F, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. pregătire profesională”.

6. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2 “Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare”, litera C “Activităţi”, punctul 2 “Activităţi Implementate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din DSP”, după subpunctul 2.14 se introduce o notă, cu următorul cuprins:

“NOTĂ:

a) Vaccinurile existente în Rezerva antiepidemică, cu maximum 3 luni înainte de data expirării, pot fi utilizate în cadrul Programului naţional de vaccinare pentru vaccinarea grupelor populaţionale la risc, cu informarea Ministerului Sănătăţii - Agenţia naţională pentru programe de sănătate şi a Institutului Naţional de Sănătate Publică - Unitatea de asistenţă tehnică şi management.

b) Vaccinurile sau alte materiale sanitare achiziţionate de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti din fondurile Programului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare, cu maximum 3 luni înainte de data expirării, pot fi transferate cu titlu gratuit pentru utilizare unităţilor sanitare şi/sau altor furnizori de servicii de asistenţă medicală primară aflate în contract cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu informarea Ministerului Sănătăţii - Agenţia naţională pentru programe de sănătate şi a Institutului Naţional de Sănătate Publică - Unitatea de asistenţă tehnică şi management.”

7. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2, litera F “Natura cheltuielilor eligibile”, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“7. furnituri de birou: creioane, pixuri şi mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperţi îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, fluid/bandă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou, tonere/cartuşe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD-uri şi DVD-uri, stickuri de memorie, radiere, separatoare de carton, alonje, clame/clipsuri, lipici, markere permanente pentru inscripţionat CD-uri, elastice, rigle, caiete, registre, bloc-notesuri, ascuţitoare, cutii carton pentru arhivare;”.

8. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul 1.2 litera F, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“11. obiecte de inventar cu caracter funcţional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox, multifuncţionale, hard diskuri/memorii externe, UPS-uri, distrugătoare documente, găleţi cu capac pentru infectele din laborator, cutii/găleţi colectoare deşeuri înţepătoare-tăietoare, lăzi/genţi izoterme;”.

9. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul 1.2 litera E, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 16, cu următorul cuprins:

“16. pregătire profesională.”

10. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 1.3 “Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA”, litera G “Unităţi de specialitate care Implementează”, după punctul 2.52 se Introduce un nou punct, punctul 2.53, cu următorul cuprins:

“2.53. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucureşti1).


1) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucureşti va implementa Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA începând cu data de 1 ianuarie 2016.”

 

11. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul 1.4 “Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei”, litera F “Natura cheltuielilor eligibile”, subpunctele 7.3, 7.4 şi 7.5 ale punctului 7 “prestări servicii pentru:” şi punctul 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“7.3. Întreţinere, autorizare, mentenanţă, metrologizare, etalonare şi asigurarea echipamentelor de laborator de bacteriologie şi radiologie;

7.4. Întreţinerea, exploatarea şi asigurarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, faxurilor, xeroxurilor şi multifuncţionalelor;

7.5. Întreţinerea, exploatarea şi asigurarea mijloacelor de transport special destinate efectuării activităţilor în cadrul programului: transport contacţi, suspecţi, bolnavi cu tuberculoză, materiale biologice, medicamente la cabinetele medicilor de familie sau la domiciliul pacienţilor, medici în cadrul activităţilor programului, asigurări auto, rovinietă, revizii tehnice, reparaţii;

………………………………………………………………………………………………………………

12. deplasări interne: cheltuieli cu transportul, cazarea şi diurnă pentru personalul propriu, taxe drum;

12.1. decontarea transportului probelor biologice colectate din teritoriu către laboratoarele de bacteriologie TB regionale şi naţionale de referinţă,”

12. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.4 litera G „Unităţi de specialitate care implementează programul”, după punctul 165 se introduce un nou punct, punctul 166, cu următorul cuprins:

“166. Spitalul Municipal Cărei.”

13. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.5 “Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei”, litera E “Natura cheltuielilor”, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“4. furnituri de birou: creioane, pixuri şi mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperţi îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, fluid/bandă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou, tonere/cartuşe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD-uri şi DVD-uri, stickuri de memorie, radiere, separatoare de carton, alonje, clame/clipsuri, lipici, markere permanente pentru inscripţionat CD-uri, elastice, rigle, caiete, registre, blocnotesuri, ascuţitoare, cutii carton pentru arhivare;”.

14. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul 1.5 litera E, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins:

“13. pregătire profesională.”

15. În anexa nr. 3, la capitolul II “Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă”, litera C “Domenii specifice”, titlul 1 “Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă”, subtitlul 1.1 “Activităţi”, punctul 1.1.3 “Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu expunerea la contaminaţi chimici”, după subpunctul 1.1.3.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.1.3.3, cu următorul cuprins:

“1.1.3.3. Supravegherea produselor biocide.”

16. În anexa nr. 3, la capitolul II, litera D “Natura cheltuielilor eligibile”, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“6. furnituri de birou: creioane, pixuri şi mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperţi îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, pastă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou, tonere/cartuşe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD-uri şi DVD-uri, stickuri memorie;”.

17. În anexa nr. 2, la capitolul 11 litera D, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 16, cu următorul cuprins:

“16. pregătire profesională.”

18. În anexa nr. 5, la capitolul IV “Programele naţionale de boli netransmisibile”, titlul IV.3 “Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subtitlul IV.3.1 “Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi sau celule de origine umană”, litera C “Activităţi specifice”, punctul 2 “Activităţi specifice coordonării activităţii de transplant”, subpunctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2.2. deplasarea internă şi/sau externă pentru organizarea acţiunilor de coordonare, a echipelor operatorii, precum şi a organelor, ţesuturilor şi celulelor prelevate în vederea efectuării procedurilor de transplant;”.

19. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV. 3 subtitlul IV.3.1, litera F “Natura cheltuielilor eligibile”, punctele 4, 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“4. cheltuieli de deplasare internă şi/sau externă, cazare şi diurnă pentru acţiuni de coordonare, precum şi pentru participarea la instruiri periodice interne sau externe ale coordonatorilor de transplant, doar cu aprobarea Agenţiei Naţionale de Transplant;

5. cheltuieli de transport intern şi/sau extern ale echipelor operatorii;

6. cheltuieli de transport intern şi/sau extern ale organelor, ţesuturilor şi celulelor prelevate în vederea efectuării procedurilor de transplant;”.

20. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV. 3 subtitlul IV.3.3 “Subprogramul de fertilizare în vitro şi embriotransfer”, litera A “Obiectiv: Creşterea numărului de proceduri de fertilizare în vitro cu 10% faţă de anul precedent şi a naşterilor prin acest procedeu” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“A. Unitatea de asistenţă tehnică şi management:

Agenţia Naţională de Transplant”.

21. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.3, litera I “Unităţi care implementează subprogramul” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“I. Unităţi care implementează subprogramul:

1. Clinica Promed System - S.R.L. (Spitalul Wellbom) Târgovişte;

2. S.C. Life Line - Medical Center - S.R.L. Bucureşti;

3. S.C. MEDLIFE - S.A. Bucureşti;

4. Clinica Medicală «Gynera» - S.R.L. Bucureşti;

5. S.C. BIOGENESIS IVF - S.R.L. Bucureşti;

6. S.C. Clinica Polisano - S.R.L. Sibiu;

7. Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie «Prof. Dr. Panait Sârbu» Bucureşti;

8. S.C. BABE - S.R.L. Sângeorgiu de Mureş;

9. S.C. «Gynatal» - S.R.L. Timişoara;

10. S.C. NEWLIFE-BM - S.R.L. Iaşi.”

22. În anexa nr. 6, la capitolul V “Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate”, titlul V.1 “Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate”, domeniul 2 “Evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale”, punctul “2.1 “Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor”, subpunctul 2.1.4 “Indicatori de evaluare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.1.4. Indicatori de evaluare:

2.1.4.1. indicatori fizici: număr intervenţii de monitorizare a sănătăţii copiilor/an: 420/an

2.1.4.2. indicatori de eficienţă: 155 lei

2.1.4.3. indicatori de rezultat: 4 rapoarte anuale privind sănătatea copiilor;”.

23. În anexa nr. 7, la capitolul VI “Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului”, titlul VI.2 “Subprogramul de sănătate a copilului”, intervenţia 1 “Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, precum şi profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de metabolism, prin administrarea de alimente cu destinaţie medicală specială”, punctul 1.2 “Profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de metabolism, prin administrarea de alimente cu destinaţie medicală specială”, subpunctul 1.2.4 “Natura cheltuielilor eligibile: alimente cu destinaţie medicală specială conform tabelului” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.2.4. Natura cheltuielilor eligibile: alimente cu destinaţie medicală specială conform tabelului:

 

Diagnostic/Denumire produs

Conţinut

Cantitate

Sindrom Lemli Opitz

 

 

Produs dietetic medical ce conţine colesterol şi carbohidraţi

CONŢINUT (la 100 g pulbere)

 

 

Colesterol = 2,1 g

în funcţie de raportul

7DHC+8DHC

Colesterol

şi vârstă, greutate, necesarul de produs este de 50-150 mg/kg/zi

(1 kg/lună pudră colesterol)

 

Carbohidraţi = 97 g

 

 

Proteine = 0 g

 

 

Energie = 407 kcal

 

Boala urinilor cu miros de arţar (MSUD)

CONŢINUT (la 100 g pulbere)

 

Formulă hipoproteică fără: isoleucină, leucină, valină pentru copii 1-14 ani

Proteine = 30-32 g

Necesar mediu/lună = 4 cutii (2 kg)

 

Carbohidraţi = 38-40 g

 

 

Lipide = 14-15 g

 

 

Aport caloric = 400-450 kcal

 

Substituent proteic fără valină, leucină, isoleucină pentru copii 1-14 ani

CONŢINUT (la 100 g pulbere)

 

 

Proteine = 60-62 g

Necesar mediu/lună = 2 cutii (1 kg)

 

Carbohidraţi = 10-12 g

 

 

Lipide = 0 g

 

 

Aport caloric = 290-300 kcal

 

Preparate medicale pentru aport energetic nonproteic

CONŢINUT (la 100 g pulbere)

 

 

Proteine = 0 g

Necesar mediu/lună = 1,5 kg

 

Carbohidraţi = 71-71,5 g

 

 

Lipide = 27 g

 

 

Aport caloric = 520-530 kcal

 

Produse alimentare hipoproteice speciale:

 

 

 

Făină hipoproteică = 1 kg/lună

Necesarul de produse medicale specifice bolii este în funcţie de forma de boală, de toleranţă la leucină, isoleucină, valină şi de comorbidităţi.

 

Spaghete hipoproteice = 1 kg/lună

 

 

înlocuitor ou = 1 kg/lună

 

Diagnostic/Denumire produs

Conţinut

Cantitate

Acidemia metil-malonică

 

 

Formula fără isoleucină, metionină, treonină, valină pentru copii cu vârstă 1-14 ani

CONŢINUT (la 100 g pulbere)

 

 

Proteine = 31,1-32 g

Necesar mediu/lună: 1,5 kg

 

Carbohidraţi = 39,5-40 g

 

 

Lipide = 14-15 g

 

 

Aport caloric = 410-420 kcal

 

Substituent proteic fără isoleucină, metionină, treonină, valină pentru copii 1-14 ani

 

 

 

Proteine = 63-63,5 g

Necesar mediu/lună: 1 kg

 

Carbohidraţi = 9-10 g

 

 

Lipide = 0 g

 

 

Aport caloric = 290-300 cal

 

Preparate medicale pentru aport energetic nonproteic

CONŢINUT (la 100 g pulbere)

 

 

Proteine = 0 g

Necesar mediu/lună: 1,5 kg

 

Carbohidraţi = 71-71,5 g

 

 

Lipide = 27 g

 

 

Aport caloric = 520-530 kcal

 

Produse alimentare hipoproteice:

Făină hipoproteică = 1 kg/lună

 

 

Spaghete hipoproteice = 1 kg/lună

 

 

Înlocuitor ou = 1 kg/lună

 

Tirozinemia congenitală tip I

 

 

Formula fără fenilalanină şi tirozină

CONŢINUT (la 100 g pulbere)

 

 

Proteine = 30-32 g

Necesar mediu/lună: 2 kg

 

Carbohidraţi = 39-40 g

 

 

Lipide = 14,5-15,5 g

 

 

Aport energetic = 400-450 kcal

 

Substituent proteic fără tirozină, fenilalanină

CONŢINUT (la 100 g pulbere)

 

 

Proteine = 67-69 g

Necesar mediu/lună: 1 kg

 

Carbohidraţi = 2,9-3,2 g

 

 

Lipide = 0 g

 

 

Aport caloric = 280-300 cal

 

Preparate medicale pentru aport energetic nonproteic

CONŢINUT (la 100 g pulbere)

 

 

Proteine = 0 g

Necesar mediu/lună: 2 kg Necesarul de produse dietetice specifice este în funcţie de gravitatea bolii, toleranţa copilului la tirozină şi fenilalanină, de complicaţiile bolii şi de comorbidităţi.

 

Carbohidraţi = 71-71,5 g

 

 

Lipide = 27 g

 

 

Aport caloric = 520-530 kcal

 

Produse alimentare hipoproteice:

 

 

 

Făină hipoproteică = 1 kg/lună

 

 

Spaghete hipoproteice = 1 kg/lună

 

 

înlocuitor ou = 1 kg/lună

 

Galactozemie congenitală

 

 

Produse dietetice specifice:

formulă lapte cu conţinut foarte scăzut de lactoză <0,1 g/100 g pulbere

Necesar mediu lunar pentru copilul 0-1 an = 2,5 kg/lună

Deficit familial de lipoproteinlipază

 

 

Produse dietetice specifice cu conţinut lipidic scăzut:

conţinut lipidic scăzut <11 g/100 g pulbere care conţine trigliceride cu lanţ mediu în proporţie de 80%

Necesar mediu/lună: 2,5 kg

Hiperamoniemii:

 

 

Deficit de arginin succinil-liază

CONŢINUT (la 100 g pulbere)

 

Formulă hipoproteică cu conţinut de amino-acizi esenţiali, îmbogăţită în cistină şi tirozină, pentru copii 1-14 ani

Proteine = 15-20 g

Necesar mediu/lună

 

Carbohidraţi = 40-50 g

= 4 cutii (2 kg)

 

Lipide = 15-20 g

 

 

Aport caloric = 400-450 kcal

 

Substituent proteic cu conţinut de amino-acizi esenţiali pentru copii 1-14 ani

Proteine = 60-65 g

Necesar mediu/lună

 

Carbohidraţi = 2-5 g

= 2 cutii (2 kg)

 

Lipide = 0 g

 

 

Aport caloric = 250-300 kcal

 

Cereale (terci de ovăz) hipoproteic

Proteine = 1,8 g

Necesar mediu/lună

 

Carbohidraţi = 75-70 g

= 15 cutii/lună (4,5 kg)

 

Lipide = 14-15 g

 

 

Aport caloric = 400-450 kcal

 

Băutură hipoproteică

Proteine - 4-5 g

Necesar mediu/lună

(zer din lapte)

Carbohidraţi = 50-60 g

= 5 cutii/lună (2 kg)

 

Lipide = 25-30 g

 

 

Aport caloric = 500-550 kcal

 

Preparate medicale pentru aport energetic nonproteic

Proteine = 0 g

Necesar mediu/lună

 

Carbohidraţi = 70-100 g

= 2 cutii/lună

 

Lipide = 22,3 g

 

 

Aport caloric = 450-500 kcal

 

Preparate medicale pentru aport energetic nonproteic

Proteine = 0 g

Necesar mediu/lună

 

Carbohidraţi = 90-100 g

= 3 cutii/lună

 

Lipide = 0 g

 

 

Aport caloric = 350-400 kcal

 

Produse alimentare hipoproteice speciale

Făină hipoproteică

4 kg/lună

 

Spaghete hipoproteice

2 kg/lună

 

Orez hipoproteic

2 cutii/lună

 

înlocuitor de ou

1 kg/lună

 

Fulgi de cereale

4 cutii/lună

Deficit congenital de arginin succinil-sintetază (Citrulinemie tip I)

CONŢINUT (la 100 g pulbere)

 

Formulă hipoproteică cu conţinut de aminoacizi esenţiali, pentru sugari

Proteine = 7-16 g

Necesar mediu/lună

 

Carbohidraţi = 55-60 g

= 4 cutii (2 kg)

 

Lipide - 25-30 g

 

 

Aport caloric = 450-500 kcal

 

Substituent proteic cu conţinut de aminoacizi esenţiali pentru sugari

Proteine = 50-60 g

Necesar mediu/lună

 

Carbohidraţi = 6,5-10 g

= 2 cutii/lună (2 kg)

 

Lipide = 0 g

 

 

Aport caloric = 250-300 kcal

 

Diagnostic/Denumire produs

Conţinut

Cantitate

Preparate medicale pentru aport energetic nonproteic

Proteine = 0 g

Necesar mediu/lună

 

Carbohidraţi = 70-100 g

= 2 cutii/lună (0,8 kg)

 

Lipide = 22,3 g

 

 

Aport caloric = 450-500 kcal

 

Preparate medicale pentru aport energetic nonproteic

Proteine = 0 g

Necesar mediu/lună

 

Carbohidraţi = 90-100 g

= 3 cutii/lună (1,2 kg)

 

Lipide = 0 g

 

 

Aport caloric = 350-400 kcal

 

Hiperglicinemie noncetotică

CONŢINUT (la 100 g pulbere)

 

Formulă cu conţinut de aminoacizi esenţiali şi neesenţiali fără glicină pentru sugari sau copii până la trei ani

Proteine = 12-16 g

Necesar mediu/lună

 

Carbohidraţi = 40-50 g

= 4 cutii/lună (1,6 kg)

 

Lipide = 20-25 g

 

 

Aport caloric = 450-500 kcal

 

Preparate medicale pentru aport energetic nonproteic

Proteine = 0 g

Necesar mediu/lună

 

Carbohidraţi = 70-100 g

= 2 cutii/lună (0,8 kg)

 

Lipide = 22,3 g

 

 

Aport caloric = 450-500 kcal

 

Cereale (terci de ovăz) hipoproteic

Proteine = 1,8 g

Necesar mediu/lună

 

Carbohidraţi = 75-70 g

= 10 cutii/lună (3 kg)

 

Lipide = 14-15 g

 

 

Aport caloric = 400-450 kcal

 

Băutură hipoproteică

Proteine = 25-30 g

Necesar mediu/lună

(zer din lapte)

Carbohidraţi = 500-550 g

= 3 cutii/lună (1,2 kg)

 

Lipide = 25-30 g

 

 

Aport caloric = 500-550 kcal

 

Produse alimentare hipoproteice speciale

Făină hipoproteică

3 kg/lună

 

Spaghete hipoproteice

1 kg/lună

 

Orez hipoproteic

2 cutii/lună

 

înlocuitor de ou

1 kg/lună

 

Fulgi de cereale

2 cutii/lună”

 

24. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.2, intervenţia 5 “Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, precum şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil”, punctul 5.5 “Unităţi de specialitate care implementează” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“5.6. Unităţi de specialitate care implementează:

5.6.1. Astmul bronşic la copil:

5.6.1.1. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;

5.6.1.2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;

5.6.1.3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;

5.6.1.4. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti;

5.6.1.5. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie» Bucureşti;

5.6.1.6. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea, Bihor;

5.6.1.7. Spitalul clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;

5.6.1.8. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Constanţa;

5.6.1.9. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, Dolj;

5.6.1.10. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria», Iaşi;

5.6.1.11. Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare;

5.6.1.12. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;

5.6.1.13. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu», Timiş;

5.6.1.14. Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu», Bucureşti.

5.6.2. Sindromul de malabsorbţie şi diaree cronică la copil:

5.6.2.1. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;

5.6.2.2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;

5.6.2.3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;

5.6.2.4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;

5.6.2.5. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti;

5.6.2.6. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea, Bihor;

5.6.2.7. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;

5.6.2.8. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Constanţa;

5.6.2.9. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Mina» Iaşi;

5.6.2.10. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;

5.6.2.11. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu», Timiş;

5.6.2.12.  Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu, Bucureşti»;

5.6.2.13. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Fogolyán Kristof» Sf. Gheorghe, Covasna;

5.6.2.14. Spitalul Clinic Judeţean Mureş;

5.6.2.15. Spitalul Clinic de Copii Braşov.

5.6.3. Mucoviscidoză la copil:

5.6.3.1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;

5.6.3.2. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;

5.6.3.3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;

5.6.3.4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;

5.6.3 5. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;

5.6.3.6. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti;

5.6.3.7. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie» Bucureşti;

5.6.3.8. Spitalul Clinic Municipal “«Dr. Gavril Curteanu» Oradea, Bihor;

5.6.3.9. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;

5.6.3.10. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Constanţa;

5.6.3.11. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Mina» Iaşi;

5.6.3.12. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;

5.6.3.13. Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu», Bucureşti;

5.6.3.14. Spitalul de Pediatrie Piteşti, Argeş.

5.6.4. Imunodeficienţele primare umorale la copil:

5.6.4.1. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;

5.6.4.2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;

5.6.4.3. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;

5.B.4.4. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi;

5.6.4.5. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu», Timiş.

5.6.5. Hepatita cronică la copil:

5.6.5.1. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;

5.6.5.2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;

5.6.5.3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;

5.6.5.4. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti;

5.6.5.5. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie» Bucureşti;

5.6.5.6. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea, Bihor;

5.6.5.7. Spitalul clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;

5.6.5.8. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Constanţa;

5.6.5.9. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, Dolj;

5.6.5.10. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi;

5.6.5.11. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu», Timiş;

5.6.5.12.  Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu», Bucureşti.”

25. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.2, intervenţia 6 “Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce al unor afecţiuni neuropsihice cronice la copil: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“6. Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce al unor afecţiuni neuropsihice cronice la copil: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale

6.1. Activităţi:

6.1.1. evaluare clinică, paraclinică (video-EEG, EEG somn, EEG de lungă durată);

6.1.2. monitorizarea bolnavilor incluşi în intervenţie.

6.2. Beneficiarii intervenţiei:

6.2.1. copii cu epilepsie asociată cu tulburare globală de dezvoltare sau regres psihomotor; epilepsie rezistentă la tratament, în absenţa unor alte cauze medicale, precum traumatismele, infecţiile, bolile cerebrovasculare;

6.2.2. copii cu întârziere neuropsihomotorie asociată cu aspecte dismorfice şi/sau malformaţii, după excluderea altor cauze medicale (traumatisme, infecţii, boli cerebrovasculare).

6.3. Indicatori de evaluare:

6.3.1. indicatori fizici:

6.3.1.1. număr de copii investigaţi cu video-EEG, EEG de somn, EEG de lungă durată: 500/an;

6.3.2. indicatorii de eficienţă:

6.3.2.1. cost mediu estimat/copil investigat cu video-EEG, EEG de somn, EEG de lungă durată: 200 lei.

6.4. Natura cheltuielilor eligibile:

6.4.1. consumabile pentru aparatele de EEG mai sus menţionate.

6.5. Criterii de includere:

6.5.1. unităţi care pot efectua toate cele 3 tipuri de EEG (video EEG, EEG de somn, EEG de lungă durată).

6.6. Unităţi de specialitate care implementează:

6.6.1. Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» Bucureşti;

6.6.2. Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu» Bucureşti;

6.6.3. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii «Dr. N. Robănescu» Bucureşti;

6.6.4. Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca, Cluj;

6.6.5. Spitalul de Psihiatrie «Dr. G, Preda» Sibiu.”

26. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul VI.3 “Subprogramul de sănătate a femeii”, intervenţia 3 “Prevenirea malformaţiilor congenitale prin diagnostic pre- şi postnatal” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3. Prevenirea malformaţiilor congenitale prin diagnostic pre- şi postnatal

3.1. Activităţi: efectuarea investigaţiilor specifice în vederea identificării riscului şi a unui diagnostic de specialitate prin:

3.1.1. evaluările biochimice din cadrul testelor prenatale: dublu, triplu, cvadruplu;

3.1.2. examen citogenetic din sânge periferic - postnatal;

3.1.3. examen citogenetic prenatal (fetal): din lichid amniotic, biopsii vilozităţi coriale, sânge cordon ombilical, produs concepţie;

3.1.4. test Barr (cromatina sexuală);

3.1.5. test FISH pre- şi postnatal;

3.1.6. teste de genetică moleculară (extracţie ADN, Array-CGH, secvenţiere, MLPA, QF-PCR, PCR, Real-Time PCR) pre- şi postnatal.

3.2. Beneficiarii intervenţiei;

3.2.1. gravide cu sarcini având risc moderat sau înalt, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 12/2004 pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuării consultaţiei prenatale şi a consultaţiei postnatale, Carnetului gravidei şi Anexei pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei, cu modificările ulterioare, care se află în una dintre situaţiile următoare:

3.2.1.1. primipare în vârstă de peste 35 de ani, după consult cu un genetician;

3.2.1.2. antecedente de deces fetal ante/neonatal sau de făt malformat, după consult cu un genetician;

3.2.1.3. boală genetică - după consult cu un genetician;

3.2.1.4. anomalii de dezvoltare a fătului;

3.2.1.5. anomalii ale cantităţii de lichid amniotic (oligo/hidramnios);

3.2.1.6. retard de creştere intrauterină a fătului (sub 10 percentile);

3.2.2. persoanele din familiile cuplurilor care decid să aibă un copil, cunoscute cu un diagnostic clinic de boală genetică;

3.2.3. pacienţi (copii sau adulţi) cu o boală genetică neconfirmată prin teste genetice;

3.2.4. copii cu afecţiuni neuropsihice cronice la care se suspicionează o cauză genetică.

3.3. Criterii de eligibilitate:

3.3.1. pentru testele biochimice din cadrul testelor prenatale: dublu, triplu, cvadruplu:

3.3.1.1. gravide în 11-13 săptămâni + 6 zile, pentru dublu test (test combinat);

3.3.1.2. gravide în 15-20 săptămâni, pentru triplu/cvadruplu test;

3.3.2. pentru testele citogenetice şi de genetică moleculară, efectuate doar la recomandarea medicului cu specialitatea genetică medicală:

3.3.2.1. gravide identificate cu risc crescut pentru anomalii structurale fetale depistate ecografic sau în baza screeningului combinat ecografic şi serologic (dublu, triplu, cvadruplu test):

3.3.2.2. gravide care intenţionează să aibă un copii, identificate cu risc pentru afecţiuni genetice prin anamneză şi examen clinic;

3.3.2.3. persoanele din familiile cuplurilor care decid să aibă un copil, cunoscute cu un diagnostic clinic de boală genetică, neconfirmate prin teste genetice;

3.3.2.4. pacienţi (copii sau adulţi) cu istoric familial de boală genetică sau cu semne clinice sugestive pentru boală genetică, la recomandarea medicului cu specialitatea genetică medicală;

3.3.3. teste genetice (test array CGH, cu validare prin FISH sau PCR, secvenţiere) la recomandarea medicului de specialitatea neurologie pediatrică sau psihiatrie infantilă:

3.3.3.1. copii cu afecţiuni neuropsihice cronice la care se suspicionează o cauză genetică prin asocierea de aspecte dismorfice, malformaţii şi prin excluderea altor cauze medicale (traumatisme, infecţii, boli cerebrovasculare).

3.4. Indicatori de evaluare:

3.4.1. indicatori fizici:

3.4.1.1. număr de gravide beneficiare de dublu, triplu, cvadruplu test: 500 de gravide;

3.4.1.2. număr de bolnavi evaluaţi prin test Barr (cromatina sexuală): 500;

3.4.1.3. număr de bolnavi evaluaţi prin examen citogenetic din sângele periferic - postanatal: 500;

3.4.1.4. număr de bolnavi evaluaţi prin test FISH: 250;

3.4.1.5. număr de beneficiari la care s-au efectuat teste de diagnostic citogenetic prenatal (fetal): 500;

3.4.1.6. număr de beneficiari la care s-au efectuat teste de extracţie ADN: 1.000;

3.4.1.7. număr de beneficiari la care s-a efectuat diagnostic molecular (Array-CGH, secvenţiere, MLPA, GF-PCR, PCR, Real-Time PCR): 1.200;

3.4.1.S. număr de beneficiari la care s-a efectuat screening pentru boli congenitale de metabolism (minimum 20 de boli): 250;

3.4.2. indicatori de eficienţă:

3.4.2.1. cost mediu estimat/gravidă beneficiară de dublu, triplu, cvadruplu test: 150 lei;

3.4.2.2. cost mediu estimat/bolnav evaluat prin test Barr (cromatina sexuală): 30 lei;

3.4.2.3. cost mediu estimat/bolnav evaluat prin examen citogenetic din sângele periferic - postanatal: 500 lei;

3.4.2.4. cost mediu estimat/bolnav evaluat prin test FISH: 800 lei;

3.4.2.5. cost mediu estimat/beneficiar la care s-au efectuat teste de diagnostic citogenetic prenatal (fetal): 800 lei;

3.4.2.5. cost mediu estimat/beneficiar la care s-au efectuat teste de extracţie ADN: 100 lei;

3.4.2.7. cost mediu estimat/beneficiar la care s-a efectuat diagnostic molecular (Array-CGH, secvenţiere, MLPA, QF-PCR, PCR, Real-Time PCR): 1.000 lei;

3.4.2.8. cost mediu estimat/beneficiar la care s-a efectuat screening pentru boli congenitale de metabolism (minimum 20 de boli): 300 lei;

3.4.3. indicatori de rezultat:

3.4.3.1. rata de detecţie a subiecţilor cu boli genetice diagnosticate prenatal: 1%

3.4.3.2. rata de detecţie a subiecţilor cu boli genetice diagnosticate postnatal: 5%.

3.5. Natura cheltuielilor eligibile:

3.5.1. reactivi specifici;

3.5.2. transportul probelor biologice către unităţi specializate;

3.5.3. materiale de laborator.

3.6. Unităţi de specialitate care implementează:

3.6.1. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu»;

3.6.2. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;

3.6.3. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sfânta Maria» Iaşi;

3.6.4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;

3.6.5. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara;

3.6.6. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea;

3.6.7. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;

3.6.8. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ilfov - Secţia de obstetrică-ginecologie nr. 2;

3.6.9. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;

3.6.10. Spitalul Clinic Judeţean Mureş;

3.6.11. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa;

3.6.12. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Cuza Vodă» Iaşi;

3.6.13. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;

3.6.14. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Filantropia» Bucureşti.”

27. În anexa nr. 8, “Organigrama Unităţii de asistenţă tehnică şi management din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 octombrie 2015.

Nr. 1.287.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normale tehnice)

 

Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2015

 

- mii lei -

Programele naţionale de sănătate publică

Buget de stat

Venituri proprii

Total

I. Programul naţional de boli transmisibile, din care:

381.219

96.886

478.105

Programul naţional de imunizare

115.574

15.167

130.741

Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare

1.872

2.323

4.195

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV

258.089

64.520

322.609

Programul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei

5.684

13.961

19.645

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei

 

915

915

II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

 

1.890

1.890

III. Programul naţional de securitate transfuzională

102.622

12.068

114.690

IV. Programele naţionale de boli netransmisibile, din care:

80.503

80.866

161.369

Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

 

18.191

13.191

Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică

 

1.758

1.758

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

72.946

46.535

119.481

Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale

5.358

11.748

17.106

Subprogramul de fertilizare în vitro şi embriotransfer

1.480

557

2.037

Programul naţional de boli endocrine

719

1.160

1.879

Programul naţional de tratament pentru boii rare

 

700

700

Programul naţional de management al registrelor naţionale

 

217

217

V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

459

1.650

2.109

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului

15.497

15.600

31.097

Total buget programe naţionale de sănătate publică 2015

580.300

208.960

789.260

MS - acţiuni centralizate

9.317

31.844

41.161

TOTAL BUGET

589.617

240.804

830.421

 

ANEXA Nr. 2*)

 

ORGANIGRAMĂ

Unitatea de asistenţă tehnică şi management din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

 

În baza prevederilor art. 242 şi 243 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 şi 767 bis din 31 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (4) se abrogă.

2. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. Anexa nr. 17 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, instituţiile şi unităţile de învăţământ - centre de perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 7 octombrie 2015.

Nr. 5.439.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 7 la metodologie)

 

UNIVERSITATEA …………………………………………….

TABEL NOMINAL

cu personalul didactic care a promovat examenul pentru obţinerea gradului didactic II

 

Nr. crt.

Numele, iniţiala tatălui,

prenumele

Unitatea de învăţământ la care funcţionează, localitatea şi judeţul

Specializarea

Definitivarea în învăţământ obţinută

Vechimea la catedră (ani, luni) de la obţinerea definitivării în învăţământ

Inspecţia specială

Note obţinute

În anul

Cu media

Data efectuării

Nota

Metodica predării specialităţii - scris

Pedagogie - oral

Media generală

Ziua

Luna

Anul

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 17 la metodologie)

 

UNIVERSITATEA …………………………………………….

TABEL NOMINAL

cu personalul didactic care a promovat examenul pentru obţinerea gradului didactic I

 

Nr. crt.

Numele, iniţiala

tatălui, prenumele

Unitatea de învăţământ la care funcţionează,

Localitatea/ judeţul

Specializarea

Gradul didactic II obţinut

Vechimea la catedră (ani, luni) de la obţinerea gradului didactic II

Inspecţia specială

Recenzia lucrării metodico-ştiinţifice

Susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice

Nota de
promovare a
examenului

În anul

Cu media

Data efectuării

Media

obţinută

Nota

acordată

Data

Nota acordată

Ziua

Luna

Anul

Ziua

Luna

Anul

1)

2)

3)

Nota

medie

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.