MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 785/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 785         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 21 octombrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

239. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

 

766. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

 

240. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şt unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şt văduvelor de război

 

767. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

65. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

66. - Hotărâre privind vacantarea unui mandat de senator

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

43. - Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

44. - Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale

 

850. - Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE)

 

862. - Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Literaturii Române Iaşi, precum şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.135. - Ordin al ministrului transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei

 

1.376. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat “Medium Term Notes” printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de maximum 2 miliarde euro, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 

ACTE ALE INSTANŢELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

Sentinţa nr. 166/R (şedinţa publică din data de 24 noiembrie 2014)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12 din 20 mai 2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 21 mai 2015.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 20 octombrie 2015.

Nr. 239.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 19 octombrie 2015.

Nr. 766.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9 din 29 aprilie 2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 30 aprilie 2015.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 20 octombrie 2015.

Nr. 240.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial ăl României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 19 octombrie 2015.

Nr. 767.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. XIII “Componenţa Comisiei pentru egalitatea de şanse”, domnul senator Niţu Remus-Daniel - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se retrage din componenţa comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 19 octombrie 2015.

Nr. 65.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui mandat de senator

 

Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului Ilie Sârbu, ales în Circumscripţia electorală nr. 37 Timiş, Colegiul uninominal nr. 4,

în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 188 şi 194 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al domnului Ilie Sârbu, începând cu data de 20 octombrie 2015, şi declară vacant locul de senator ales în Circumscripţia electorală nr. 37 Timiş, Colegiul uninominal nr. 4.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat În şedinţa din 20 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

 

Bucureşti, 20 octombrie 2015.

Nr. 66.

 

ORDONANŢE ŞI HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Având în vedere necesitatea asigurării transportului materialelor clasificate în conformitate cu normele şi procedurile de securitate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene şi ţinând cont de obligativitatea respectării angajamentelor asumate în acordurile în urma aderării la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi integrării în Uniunea Europeană, precum şi în urma intrării în vigoare a Acordului dintre România şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate şi, de asemenea, a Aranjamentelor de securitate între Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Oficiul de Securitate al Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene şi Direcţia de Securitate a Comisiei Europene pentru protecţia informaţiilor clasificate schimbate între România şi Uniunea Europeană,

ţinând seama de faptul ca activităţile planificate şi desfăşurate sub egida Tratatului Atlanticului de Nord şi a Uniunii Europene necesită menţinerea în stare de operativitate a capabilităţilor militare şi a tehnicii din dotarea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, precum şi de faptul că trebuie reglementată modalitatea de alocare a unor resurse materiale necesare pentru desfăşurarea misiunilor specifice, iar intervenţia prezentei măsuri legislative este de natură să înlăture o serie de consecinţe negative în spectrul securităţii naţionale şi al strategiei fiscal-bugetare, această măsură poate veni imediat în sprijinul solicitării partenerilor strategici ai României şi asigura în mod necesar şi proporţional protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale.

Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii cadrului juridic pentru reglementarea unor măsuri privind scoaterea unor produse din stocurile rezervelor de stat, destinate pentru asigurarea suportului necesar gestionării situaţiilor determinate de apariţia unor situaţii de criză într-o perioadă scurtă de timp care generează depăşirea capacităţilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale,

luând în considerare necesitatea asigurării protecţiei speciale a unor persoane care nu au funcţii de demnitate publică, dar care participă la luarea unor decizii de importanţă deosebită pentru activitatea statului, stabilesc realizarea unor strategii, direcţii de acţiune, influenţează adoptarea unor decizii şi se deplasează în locuri şi medii cu un anumit grad de risc,

întrucât neadoptarea măsurilor legislative propuse în regim de urgenţă poate conduce la întreruperea sau întârzierea derulării fluxului operativ de materiale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene, clasificate între organizaţiile respective şi România, neîndeplinirea activităţilor specifice şi perturbarea gravă a funcţionării instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi la apariţia de sincope în aprovizionarea cu produse strict necesare şi a iminenţei unor situaţii de criză generate de diverse evenimente aflate în derulare în spaţiul sud şi est-european, care, în prezent, nu pot face obiectul intervenţiilor operative din cauza lipsei unui cadru juridic adecvat pentru instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi la crearea unor disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra valorilor statului,

deoarece toate acestea vizează aspecte relevante ce privesc securitatea naţională şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă achiziţionarea de către Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, a două mijloace de transport auto, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002,cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru mijloacele de transport auto achiziţionate potrivit alin. (1) consumul lunar de carburanţi este de 500 litri/autoturism.

(3) Cheltuielile necesare achiziţionării mijloacelor de transport auto prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul ORNISS, în limita fondurilor aprobate pe anul 2015 cu această destinaţie.

Art. 2. - După achiziţionarea mijloacelor de transport auto prevăzute la art. 1, autoturismele aflate în parcul auto al ORNISS, achiziţionate potrivit prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de curierat pentru materialele NATO clasificate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 342/2005, sunt transmise fără plată în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul 1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) pentru situaţii excepţionale motivate de instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, cu titlu gratuit, prin hotărâre a Guvernului.”

2. După articolul 54 se introduc 3 noi articole, articolele 55-57, cu următorul cuprins:

“Art. 55. - Până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pentru produsele accizabile aflate în antrepozitul fiscal al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care se scot de la rezervele de stat în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. d), se aplică regimul taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar contravaloarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor aferente produselor accizabile se suportă de către instituţiile beneficiare.

Până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pentru produsele energetice prevăzute la art. 2061® alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care se scot de la rezervele de stat în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. d), nu se aplică prevederile art. 20651 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de plată a accizelor fiind cel prevăzut la art. 20651 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 56. - După data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, pentru produsele accizabile aflate în antrepozitul fiscal al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care se scot de la rezervele de stat în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. d), se aplică regimul taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, iar contravaloarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor aferente produselor accizabile se suportă de către instituţiile beneficiare.

După data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, pentru produsele energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 227/2015, care se scot de la rezervele de stat în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. d), nu se aplică prevederile art. 345 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, termenul de plată a accizelor fiind cel prevăzut la art. 345 alin. (1) din Legea nr. 227/2015.

Art. 57. - Pentru produsele accizabile scoase de la rezervele de stat până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, în aplicarea art. 53, iar după data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, în aplicarea art. 5^, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale emite facturi pe care se menţionează că nu se achită contravaloarea bunurilor scoase cu titlu gratuit, ci numai contravaloarea accizelor, în cazul în care acestea sunt datorate, şi a taxei pe valoarea adăugată.”

3. La articolul 8, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:

“În situaţiile prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. d), fondurile necesare reîntregirii stocurilor vor fi finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.”

Art. 4. - Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 22 octombrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatul (3) se abrogă.

2. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Serviciul de Protecţie şi Pază poate asigura protecţie unor demnitari şi foşti demnitari, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (2), precum şi altor persoane, la cererea acestora.”

3. La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Serviciul de Protecţie şi Pază poate asigura protecţie şi preşedinţilor de partide parlamentare, stabiliţi potrivit alin. (2).”

4. La articolul 17, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(6) Răspunderea materială a conducătorilor auto aflaţi în misiuni operative pentru prejudiciile rezultate din avarierea autovehiculelor Serviciului de Protecţie şi Pază se stabileşte, în condiţiile legii, ca urmare a efectuării cercetării administrative, în situaţia în care nu se stabileşte răspunderea în sarcina conducătorului auto, prejudiciile sunt suportate de către Serviciul de Protecţie şi Pază.”

5. La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţârii, Serviciul de Protecţie şi Pază poate iniţia, organiza şi desfăşura activităţi de cooperare, instruire şi pregătire cu organisme şi instituţii din străinătate.”

6. La articolul 19, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Serviciul de Protecţie şi Pază poate beneficia, potrivit reglementărilor în vigoare, la activităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniul securităţii, în cadrul programelor finanţate şi cofinanţate de către Comisia Europeană, de fonduri structurale, fonduri naţionale sau alte mecanisme financiare, în cadrul unor consorţii cu participare internaţională, sau ca unic aplicant.”

7. La articolul 22, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) planifică, derulează şi implementează proiecte finanţate şi cofinanţate din fonduri europene, naţionale sau alte mecanisme financiare, cu parteneri interni şi externi sau pin alte modalităţi prevăzute de lege.”

8. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) dispun măsuri pentru achiziţionarea, în condiţiile legii, a mijloacelor tehnice pentru organizarea şi controlul accesului şi vor asigura activitatea de service a acestora.”

9. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Activitatea Serviciului de Protecţie şi Pază constituie secret de stat.”

10. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 311, cu următorul cuprins:

“Art. 311. - Serviciul de Protecţie şi Pază stabileşte, prin ordin al conducătorului instituţiei, propriul sistem de însemne onorifice.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Eduard Raul Hellvig

Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Mihai-Răzvan Ungureanu

Directorul

Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvian Pahonţu

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

p. Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Ciprian-Alexandru Caralicea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 14 octombrie 2015.

Nr. 43.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind acordarea unor facilităţi fiscale

 

Având în vedere interesul general de susţinere a creşterii economice prin sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate şi care nu au fost în măsură să acceseze o eşalonare la plata obligaţiilor fiscale restante,

se propune instituirea unei măsuri conjuncturale de acordare a unei facilităţi fiscale prin care se urmăreşte stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligaţiilor de plată restante la buget, maximizarea încasărilor bugetare, stimularea mediului economic şi, respectiv, diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care beneficiază întreaga societate.

În scopul prevenirii acumulării de noi datorii la bugetul general consolidat şi pentru a evita un comportament de întârziere intenţionată a îndeplinirii obligaţiilor de plată la termen de către contribuabilii susceptibili de a beneficia de măsurile propuse prin prezentul act normativ,

considerăm că elementele mai sus menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, fapt pentru care se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare organ fiscal centrai, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv;

b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată prevăzute la lit. a) stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 iunie 2016, inclusiv;

c) este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege o cotă de 45,8% din dobânzile datorate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale prevăzute la lit. a) şi stabilite prin decizii comunicate după această dată, până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală;

d) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile de piaţă principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016, inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a penalităţilor de întârziere şi a cotei de 54,2% din dobânzi, denumită în continuare cerere de anulare a accesoriilor,

e) contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;

f) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

(2) în scopul acordării anulării, pentru cota de 45,8% din dobânda datorată potrivit alin. (1) lit. b) şi c), sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 115 alin. (32) din Codul de procedură fiscală.

Art. 2. - (1) Penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente diferenţelor de obligaţii de plată declarate suplimentar de contribuabili prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile de plată principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) declaraţia rectificativă este depusă până la data de 31 martie 2016, inclusiv;

b) toate obligaţiile de plată principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 31 martie 2016, inclusiv;

c) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-f).

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul corectării erorilor din deconturile de taxă pe valoarea adăugată efectuata potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(3) Prevederile art. 1 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător şi pentru cota de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată principale individualizate în declaraţia rectificativă sau, după caz, aferente obligaţilor de plată rezultate din corectarea decontului de taxă pe valoarea adăugată.

Art. 3. - Penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi stinse până la această dată, administrate de organul fiscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) penalităţile de întârziere şi dobânzile ce pot forma obiectul anulării sunt datorate şi nestinse la 30 septembrie 2015, inclusiv;

b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 şi stinse până la această dată se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv. Prevederile art. 1 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător;

c) este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. f).

Art. 4. - (1) Penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de

54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale administrate de organul fiscal central, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi individualizate în decizii de impunere emise urmare unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate diferenţele de obligaţii de plată principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;

b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;

c) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancţiunea decăderii.

(2) în situaţia inspecţiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în scopul acordării anulării prevăzute la art. 2, organele fiscale iau în considerare declaraţiile rectificative depuse de contribuabili în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 5. - (1) Contribuabilii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă pot notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

(2) Pentru contribuabilii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):

a) penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal emite decizie de amânare la plată a penalităţilor de întârziere, precum şi a cotei de 54,2% din dobânzi;

b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligaţiile de plată accesorii amânate la plată potrivit lit. a);

c) obligaţiile de plată accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, în cazul în care contribuabilul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor şi data emiterii deciziei de soluţionare a cererii potrivit art. 8.

(4) Decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere, precum şi a cotei de 54,2% din dobânzi îşi pierde valabilitatea în oricare din următoarele situaţii:

a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;

b) la data de 30 iunie 2016, în cazul în care contribuabilul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

Art. 6. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 149 din Codul de procedură fiscală, până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, contribuabilii care au notificat organul fiscal potrivit art. 5 şi au înfiinţate popriri la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a popririi din sumele indisponibilitate.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru popririle înfiinţate între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 30 iunie 2016, inclusiv.

Art. 7. - (1) Prin obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se înţelege:

a) obligaţii de plată pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv;

b) diferenţele de obligaţii de plată principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;

c) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.

(2) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv:

a) obligaţiile de plată pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv;

b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.

(3) Sunt considerate restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi obligaţiile de plată care, la această dată, se află în oricare din situaţiile prevăzute la alin. (2), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 31 martie 2016, inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

Art. 8. - Cererea de anulare a accesoriilor se soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

Art. 9. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică pentru obligaţiile de plată rezultate din raporturi juridice contractuale şi acestea nu sunt luate în calcul pentru acordarea anulării obligaţiilor de plată accesorii, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia redevenţelor miniere, a redevenţelor petroliere şi a redevenţelor rezultate din contracte de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului, prevăzute la art. 1 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.

Art. 10. - Prevederile art. 1-4 sunt aplicabile şi pentru o cotă de 77,1% din majorările de întârziere datorate de contribuabili până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 46/2011.

Art. 11. - (1) Un contribuabil poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 1-4, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea anulării.

(2) Contribuabilii care la data de 30 septembrie 2015 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şt completările ulterioare, pot beneficia de anularea penalităţilor de întârziere, precum şi a cotei de 54,2% din dobânzi, potrivit art. 2-4, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de aceste articole, dar doresc şi menţinerea eşalonării la plată.

(3) Contribuabilii care la data de 30 septembrie 2015 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de anularea unei cote de 54,2% din dobânda eşalonată la plată şi nestinsă la 30 septembrie 2015, inclusiv, dacă eşalonarea la plată se finalizează până la 31 martie 2016. În acest caz, cota de 54,2% din dobânda achitată odată cu plata ratei de eşalonare se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

Art. 12. - (1) în cazul obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi.

(2) în acest caz, anularea vizează o cotă de până la 73,3% din majorările de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetelor locale.

(3) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1), consiliul local aprobă şi procedura de acordare a anulării cotei din majorările de întârziere stabilită potrivit alin. (2).

Art. 13. - Obligaţiile de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi transmise organului de executare fiscală în vederea recuperării, cu excepţia amenzilor de orice fel, nu sunt luate în calcul în vederea acordării anulării obligaţiilor de plată accesorii de către organul fiscal central.

Art. 14. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi în cazul obligaţiilor de plată principale stabilite prin acte administrative emise de instituţii sau autorităţi publice şi care, potrivit legii, se transmit spre recuperare organului fiscal central. În acest caz, cererea de anulare a accesoriilor se depune şi se soluţionează de către instituţia sau autoritatea publică ce a emis actul administrativ.

(2) La soluţionarea cererii instituţia sau autoritatea publică are în vedere, la analiza îndeplinirii condiţiilor, doar obligaţiile de plată pentru care are competenţa de stabilire.

Art. 15. - Contribuabilii care, la data de 31 martie 2016, inclusiv, au cereri de rambursare în curs de soluţionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parţial rambursarea beneficiază de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă achită obligaţiile de plată de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.

Art. 16.- În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă procedura de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, astfel:

a) prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central;

b) prin ordin al conducătorului instituţiei sau autorităţii publice, în cazul obligaţiilor de plată individualizate în titluri executorii transmise spre recuperare organului fiscal central.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 14 octombrie 2015.

Nr. 44.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE)

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE, aprobată prin Legea nr. 41/2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în scopul asigurării necesarului de finanţare al Autorităţii de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), aferent lunii octombrie 2015, în vederea efectuării plăţii către Fondul European de investiţii care administrează şi implementează Fondul de participare JEREMIE, se aprobă alocarea temporară din venituri rezultate din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 25 milioane euro aferente Fondului de participare JEREMIE.

(2) Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS CCE, care beneficiază de prevederile alin. (1), este Ministerul Fondurilor Europene.

(3) Sumele alocate Fondului European de Investiţii din venituri rezultate din privatizare, care au fost utilizate, vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice, în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 29 februarie 2016.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul integral în euro, al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1), în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi plată.

(2) Suma de 25 de milioane euro, prevăzută la art. 1 alin. (1), se transferă de către Autoritatea de certificare şi plată, în euro, în contul Fondului European de Investiţii LU58 0019 0150 0580 9000 deschis la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE), JEREMIE Romania Funds Bank Account (EUR), într-o singură tranşă, în două zile lucrătoare de la încasarea sumei transferate de către Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, potrivit alin. (1).

Art. 3. - (1) Reconstituirea veniturilor rezultate din privatizare se realizează de către ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS CCE prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiei de plată aferente POS CCE. Autoritatea de management pentru POS CCE are obligaţia transmiterii Autorităţii de certificare şi plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data efectuării transferului de către Autoritatea de certificare şi plată în contul Fondului European de Investiţii, a declaraţiei de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi al Uniunii Europene, a cărei valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare şi plată va asigura procesarea şi transmiterea declaraţiei de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acesteia de la Autoritatea de management, în condiţiile în care nu este necesară întreruperea termenului de procesare ca urmare a identificării unor deficienţe.

(2) Reconstituirea sumei transferate potrivit art. 2 alin. (2) se efectuează prin transferarea sumei în euro din contul denominat în euro “Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice până la incidenţa sumei de 25 de milioane euro.

Art. 4. - Suma de 25 de milioane euro, prevăzută la art. 2 alin. (2), se înregistrează ca venituri rezultate din privatizare în valută şi se stinge obligaţia de restituire a sumei alocate din venituri rezultate din privatizare în euro a ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS CCE.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 14 octombrie 2015.

Nr. 850.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Literaturii Române Iaşi, precum şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) şi art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă titulatura de muzeu de importanţă naţională Muzeului Literaturii Române Iaşi.

Art. 2. - Se aprobă schimbarea denumirii Muzeului Literaturii Române Iaşi în Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 14 octombrie 2015.

Nr. 862.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei

 

Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 6 alin. (3) din Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei,

în conformitate cu prevederile art. 7 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, ale art. 6 lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2010, şi ale art. 3 alin. (2) lit. a) pct. 4 şi alin (3) Sit, k) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. b), j) şi x) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin, (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se desemnează Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile ca autoritate competentă pentru exercitarea atribuţiilor privind colectarea, evaluarea, prelucrarea, analizarea şi stocarea informaţiilor detaliate privind evenimentele de aviaţie civilă raportate, care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 376/2014.

(2) Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile administrează baza naţională de date privind evenimentele de aviaţie civilă raportate.

Art. 2. - (1) în calitatea sa de organism tehnic specializat care are ca obiect de activitate exercitarea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă la nivel naţional, Autoritatea Aeronautică Civilă Română efectuează, în mod independent, evaluarea şi analiza informaţiilor detaliate privind evenimentele de aviaţie civilă raportate şi aflate în baza de date naţională, administrată de Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile.

(2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română are acces deplin la baza de date menţionată la art. 1 alin. (2).

Art. 3. - (1) Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile propune şi ia măsuri pentru a asigura îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (2) şi (7), art. 6 alin. (2), (3), (6). (7) şi (10), art. 7 alin. (2) şi (3), art. 8, 9, art. 10 alin. (2), art. 11,12, art. 13 alin. (4), (9), (11) şi (12), art. 15 şi art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014.

(2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română propune şi ia măsuri pentru a asigura îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 13 alin. (7) şi (10) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014.

(3) Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile propun şi iau măsuri pentru a asigura îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 5 alin. (6), art. 13 alin. (6) şi (8) şi art. 14 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014.

(4) Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile se desemnează ca punct de contact pentru transferul informaţiilor legate de siguranţă stocate în baza de date naţională menţionată la art. 6 alin, (6) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014.

Art. 4. - Până la data de 15 noiembrie 2015, Autoritatea Aeronautică Civilă Română şt Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile vor elabora şi, după caz, vor modifica procedurile şi instrucţiunile de aviaţie civilă pentru asigurarea aplicării dispoziţiilor prezentului ordin, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 376/2014, pe care le vor publica pe pagina de internet www.caa.ro

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache

 

Bucureşti, 19 octombrie 2015.

Nr. 1.135.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat “Medium Term Notes” printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de maximum 2 miliarde euro, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al pct. 4.1.a), b) 2, pct. 10 şi 11 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat “Medium Term Notes”, cu modificările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin;

Art. 1. - Se aprobă efectuarea unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat “Medium Term Notes”, prin contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi prin emiterea de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de maximum 2 miliarde euro, cu scadenţe de minimum 10 ani. Emisiunea poate fi executată în două serii de maturităţi diferite, respectiv de 10 ani şi de 20 de ani. Suma finală, maturităţite, dobânda, precum şi toţi ceilalţi termeni şi celelalte condiţii financiare urmează să fie stabilite în momentul lansării emisiunii, în funcţie de condiţiile de piaţă.

Art. 2. - Emisiunea este administrată de către Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank pic, Raiffeisen Bank International AG şi Unicredit Bank AG.

Art. 3. “ Suma aferentă emisiunii se virează în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României şi se utilizează pentru finanţarea deficitului bugetar, refinanţarea şi rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind datoria publică.

Art. 4. - Plata serviciului datoriei publice aferentă emisiunii se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 octombrie 2015.

Nr. 1.376.

 

ACTE ALE INSTANŢELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

CURTEA DE APEL BRAŞOV

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

 

SENTINŢA Nr. 166/R

Şedinţa publica de la 24 noiembrie 2014

 

Dosar nr. 95/64/2014

Completul compus din:

Preşedinte - Mirena Radu Grefier - Mana Dascălu

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra acţiunii formulate de reclamanţii Antohi Neculai, Bârlea Mihai Radu, Blebea Andrei, Cheţa Teodor, Ciotloş Viorica, Ciobotaru Ioan Florin, Conţu Nicolae, Cosma Viorel, Dumitrescu Ioan Victor, Ene Constantin, Erdos Iosif, Ferentz Adalbert Vasile, Gal Csaba, Giurgea Paula Elena, Ionescu Liviu, Jurescu Mircea Neculai, Leiter Ioan Emil, Liţă Mircea Nicolae, Mănica Corneliu, Meiu Cornelia, Munteanu Dumitru, Musgociu Pompi, Nan Corneliu Marius Dumitru, Pop Teodor Aurel, Popescu Marius, Popescu Alexandru Ion, Pora Ileana, Posedam Gheorghe Adrian, Rânditean Miron, Rusu Cezar, Sava Alexandra, Syekula Joseph, Şerban Gabriela, Şerban George, Tanu Gabriel şi Varga Ioan, în contradictoriu cu pârâta Casa Naţională de Pensii Publice Bucureşti având ca obiect “anulare act administrativ”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 10 noiembrie 2014, când partea prezentă a pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar instanţa, în baza art. 396 alin. (1) din Codul de procedură civilă, pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise, a amânat pronunţarea la data de 17 noiembrie 2014, apoi, având nevoie de mai mult timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 24 noiembrie 2014,

CURTEA,

Asupra acţiunii de faţă:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 95/64/2014, reclamanţii Antohi Neculai, Bârlea Mihai Radu, Blebea Andrei, Cheţa Teodor, Ciotloş Viorica, Ciobotaru Ioan Florin, Conţu Nicolae, Cosma Viorel, Dumitrescu Ioan Victor, Ene Constantin, Erdos Iosif, Ferentz Adalbert Vasile, Gal Csaba, Giurgea Paula Elena, Ionescu Liviu, Jurescu Mircea Neculai, Leiter Ioan Emil, Liţă Mircea Nicolae, Mănica Corneliu, Meiu Cornelia, Munteanu Dumitru, Musgociu Pompi, Nan Corneliu Marius Dumitru, Pop Teodor Aurel, Popescu Marius, Popescu Alexandru Ion, Pora Ileana, Posedam Gheorghe Adrian, Rânditean Miron, Rusu Cezar, Sava Alexandra, Syekula Joseph, Şerban Gabriela, Şerban George, Tanu Gabriel şi Varga Ioan au solicitat, în contradictoriu cu pârâta Casa Naţională de Pensii Publice Bucureşti, anularea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 671/2010 şi Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 9.914/2011, au mai solicitat să se constate inexistenţa acestor acte ca şi consecinţă a nepublicării lor în Monitorul Oficial al României; cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii au arătat că au beneficiat de pensie de serviciu pentru limită de vârstă ori de pensie de urmaş, deciziile fiind emise în temeiul Legii nr. 19/2000.

Ulterior, în temeiul Legii nr. 119/2010, s-a realizat procedura de recalculare a pensiei conform Hotărârii Guvernului nr. 737/2010 şi procedura de revizuire a pensiei conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011. În final au fost emise deciziile de recalculare şi revizuire a pensiei.

În ce priveşte modelul acestor decizii, au solicitat să se constate că atât art. 179 din Legea nr. 19/2000, cât şi art. 175 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 prevăd că ordinul prin care acestea se aprobă se publică în Monitorul Oficial, ceea ce în speţă nu s-a realizat. Sunt încălcate dispoziţiile art. 11 şi 12 din Legea nr. 24/2000, sancţiunea fiind nulitatea şi inexistenţa acestor ordine. Au mai arătat că actele nu se bucură de prezumţia de legalitate, nu există, nu produce efecte, nu este obligatoriu.

Au fost încălcate astfel şi dispoziţiile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2010, art. 23 din metodologia anexă la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2004.

Reclamanţii au arătat că sunt părţi în Dosarul civil nr. 10.454/62/2011, având ca obiect contestaţiile formulate împotriva deciziilor de recalculare şi revizuire emise de casele teritoriale de pensii după 1.08.2010, iar la data de 31.10,2013, în şedinţă publică, le-au fost comunicate, prin reprezentanţii lor convenţionali, ordinele a căror anulare o solicită prin prezenta.

La 20.11.2013 au formulat plângere prealabilă, conform art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, solicitând anularea ordinelor.

Au criticat şi faptul că ordinele sunt emise cu încălcarea competenţei, făcând referire la art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2004. Singurele ordine pe care le poate emite pârâta, fără hotărârea Consiliului de administraţie, sunt cele prevăzute de art. 12 lit. I şi M. Ordinele a căror anulare se cere sunt emise cu încălcarea procedurii.

Pârâta a formulat întâmpinare solicitând în principal, pe cale de excepţie, anularea acţiunii ca netimbrată şi inadmisibilă şi, în subsidiar, respingerea acţiunii.

Cu privire la excepţia netimbrării acţiunii a arătat că sunt neîndeplinite condiţiile prevăzute de art. 16 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, art. 17 alin, (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, art. 197 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013.

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii a arătat că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, întrucât nu s-a respectat termenul pentru soluţionarea unei plângeri prealabile. În raport de data emiterii actelor administrative contestate de reclamanţi şi data cererii de chemare în judecată, a solicitat să se constate că este depăşit termenul prevăzut de art. 7 sau art. 11 alin (1) din lege.

Pe fond a solicitat să se constate că Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 671/2010 este întemeiat pe Legea nr. 119/2010, Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, Hotărârea Guvernului nr. 737/2010 şi nu are caracter normativ. Prin acest ordin doar s-au aprobat modelele deciziilor de recalculare a pensiilor de serviciu, fără a se aduce atingere modului de calcul al drepturilor.

Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 991/2011 este, de asemenea, întemeiat pe Legea nr. 119/2010, Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 şi nu are caracter normativ. Prin acest ordin doar s-au aprobat modelele deciziilor de revizuire a pensiilor pentru limită de vârstă.

Ele sunt emise în aplicarea unor dispoziţii reglementate prin lege, nu sunt acte normative, pe care de altfel nu ar avea competenţa să le emită. A arătat ulterior, la cererea instanţei, că acesta este motivul pentru care aceste ordine nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României.

Cu privire la excepţia netimbrării acţiunii, instanţa s-a pronunţat la termenul din 2.06.2014, când a respins această excepţie, întrucât s-a constatat, faţă de obiectul prezentei judecăţi şi strânsa legătură a acestuia cu acţiunea privind stabilirea pensiei reclamanţilor, obiect al Dosarului civil nr. 10.454/62/2011, că este incident art. 29 lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 şi art. 159 din Legea nr. 19/2000.

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii pentru că nu a fost îndeplinită procedura plângerii prealabile, instanţa s-a pronunţat în şedinţa publică din data de 22.09.2014 când a respins excepţia, faţă de dovezile făcute de reclamanţi, fiind îndeplinite dispoziţiile art. 7 alin (11) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Pe fondul cauzei, instanţa constată, din coroborarea probelor administrate, că prin Ordinul nr. 671/2010 emis de preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale s-a dispus, în conformitate cu prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute de art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aprobarea modelului deciziilor de recalculare a pensiilor de serviciu, prevăzut în anexele ordinului.

Ordinul a fost motivat în drept, cu referire la Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Hotărârea Guvernului nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute de art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

La data de 11.07,2011, sub nr. 991, a fost emis de preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice un ordin în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2000 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aprobându-se formulare deciziei privind revizuirea pensiei pentru limită de vârstă, deciziei pentru revizuirea pensiei de invaliditate, deciziei pentru revizuirea pensiei de urmaş, cu precizarea că anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din acest ordin.

Acest ordin a fost motivat în drept cu referire la Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute de art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Reclamanţii solicită examinarea legalităţii acestor ordine, iar pârâta susţine că ele sunt legal emise, îndeplinind condiţiile legii.

Pârâta a arătat că aceste ordine nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României întrucât a fost aprobat doar modelul, forma deciziilor, în temeiul art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 118/2012. Aceste acte administrative nu au caracter normativ, fiind emise în scopul aplicării corecte şi unitare a legii, având caracter de îndrumare. Pensiile au fost recalculate/revizuite în temeiul legii.

Esenţial deci pentru dezlegarea acestui litigiu este de a stabili natura juridică a acestor ordine, dacă sunt acte administrative cu caracter individual sau au caracter normativ.

Pentru a avea caracter individual este necesar ca acest act să se identifice manifestarea de voinţă a emitentului în sensul de a crea, modifica, desfiinţa drepturi şi obligaţii în beneficiul sau sarcina unui sau unor persoane dinainte determinate.

Pentru a avea un caracter normativ este necesar ca actul să cuprindă reglementări de principiu cu caracter obligatoriu, formulate în abstract, acesta aplicându-se unui număr nedeterminat de persoane.

Examinând cuprinsul anexelor celor două ordine se constată că modelul de decizii este structurat în felul următor: numele şi prenumele titularului, CNP-ul şi datele personale ale acestuia, tipul de pensie şi cuantumul ei, data de la care se va face plata drepturilor şi adresa, în cazul în care există diferenţe de pensie, se stabileşte data până la care se va face plata, datele care au condus la stabilirea dreptului de pensie privind vârsta standard de pensionare şi stagiul de cotizare, numărul de puncte realizate, valoarea punctului de pensie. În cazul pensiei de urmaş se menţionează datele susţinătorului, ale urmaşilor.

Rezultă deci că aceste acte cuprind norme de executare a legilor şi hotărârilor de Guvern, preluând caracteristicile acestora, generalitatea şi gradul înalt de abstractizare.

Caracterul mai mult sau mai puţin extins al acestor trăsături are efect doar cu privire la sfera de aplicare, fără a transforma aceste ordine în acte cu caracter individual.

Fiind stabilit astfel caracterul normativ al acestor ordine se constată că nepublicarea lor în Monitorul Oficial al României este un viciu de nelegalitate şi atrage sancţiunea anulării lor, fiind încălcate dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 24/2000.

Statul, prin instituţiile sale, nu poate guverna prin acte normative nepublicate în Monitorul Oficial al României, întrucât ar fi înfrânte principiile fundamentale ale statului de drept, care îşi exercită puterea în conformitate cu legea.

Totodată, se constată că în secţiunea 5 “Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare” din Nota de fundamentare la Hotărârea Guvernului nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute de art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, Guvernul arată la pct. 1 “măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ” că “se va emite ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pentru aprobarea modelului deciziei de recalculare a pensiilor acordate în baza unor legi speciale, ordin care se va publica în Monitorul Oficial al României”.

Deci Guvernul indică în mod clar care sunt actele normative ce vor fi date în aplicarea legii, respectiv ordine, precizând că acestea se vor publica în Monitorul Oficial.

În Nota de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, la pct. 1 din aceeaşi secţiune 5 se prevede că, între măsurile necesare pentru  aplicarea prevederilor acestei ordonanţe de urgenţă, este şi emiterea de “acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii”.

De asemenea, art. 17 alin. (6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNPAS, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2000, prevede că, în exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite, după caz, ordine, decizii şi instrucţiuni, care pot fi publicate în Monitorul Oficial al României, în măsura în care conţinutul acestora este de interes general.

Şi în prezent, conform art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, se stabileşte că “ordinele şi deciziile cu caracter normativ ale preşedintelui CNPP se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Ca urmare,

Conchizând, aceste ordine au caracter normativ şi era obligatorie publicarea lor în Monitorul Oficial al României, ceea ce în speţă nu s-a realizat.

Cu privire la sancţiunea ce se aplică în această situaţie se constată că reclamanţii au solicitat anularea ordinelor, dar şi constatarea inexistenţei lor.

Instanţa constată că în speţă intervine sancţiunea nulităţii absolute a acestor acte întrucât nu întruneşte una din condiţiile esenţiale pentru a exista, fiind încălcate dispoziţii legale de ordine publică, astfel că va dispune în consecinţă.

Nu intervine sancţiunea inexistenţei acestor acte administrative întrucât au aparenţă de legalitate, nu sunt în mod vădit nelegale, iar această pretenţie se va respinge.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

În numele legii,

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamanţii Antohi Neculai, Bârlea Mihai Radu, Blebea Andrei, Cheta Teodor, Ciotloş Viorica, Ciobotaru Ioan Florin, Conţu Nicolae, Cosma Viorel, Dumitrescu Ioan Victor, Ene Constantin, Erdos Iosif, Ferentz Adalbert Vasile, Gal Csaba, Giurgea Paula Elena, Ionescu Liviu, Jurescu Mircea Neculai, Leiter Ioan Emil, Liţă Mircea Nicolae, Mănica Corneliu, Meiu Cornelia, Munteanu Dumitru, Musgociu Pompi, Nan Corneliu Marius Dumitru, Pop Teodor Aurel, Popescu Marius, Popescu Alexandru Ion, Pora Ileana, Posedam Gheorghe Adrian, Rânditean Miron, Rusu Cezar, Sava Alexandra, Syekula Joseph, Şerban Gabriela, Şerban George, Tanu Gabriel şi Varga Ioan în contradictoriu cu pârâta Casa Naţională de Pensii Publice Bucureşti şi, în consecinţă:

Dispune anularea ordinelor emise de preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice cu nr. 991/2011 şi nr. 671/2010.

Respinge celelalte pretenţii.

Cu drept de recurs în 30 de zile de la comunicare.

Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Braşov.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24.11.2014,

 

PREŞEDINTE

MIRENA RADU

Grefier,

Maria Dascălu

 

CURTEA DE APEL BRAŞOV

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

ÎNCHEIERE

Şedinţa din camera de consiliu de la 21 septembrie 2015

 

Dosar nr. 95/64/2014

Completul compus din:

Preşedinte - Mirena Rad

 Grefier - Maria Dascălu

 

Pe rol fiind soluţionarea cererii de publicare în Monitorul Oficial a sentinţei civile nr. 166/R din 24 noiembrie 2014, pronunţată de Curtea de Apel Braşov, în Dosarul nr. 95/64/2014, având ca obiect “anulare act administrativ”, cerere formulată de reclamanţii Antohi Neculai, Bârlea Mihai Radu, Blebea Andrei, Cheţa Teodor, Ciotloş Viorica, Ciobotaru Ioan Florin, Conţu Nicolae, Cosma Viorel, Dumitrescu Ioan Victor, Ene Constantin, Erdos Iosif, Ferentz Adalbert Vasile, Gal Csaba, Giurgea Paula Elena, Ionescu Liviu, Jurescu Mircea Neculai, Leiter Ioan Emil, Liţă Mircea Nicolae, Mănica Corneliu, Meiu Cornelia, Munteanu Dumitru, Musgociu Pompi, Nan Corneliu Marius Dumitru, Pop Teodor Aurel, Popescu Marius, Popescu Alexandru Ion, Pora Ileana, Posedam Gheorghe Adrian, Rânditean Miron, Rusu

Cezar, Sava Alexandra, Syekula Joseph, Şerban Gabriela, Şerban George, Tanu Gabriel şi Varga Ioan.

Procedura legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care arată că la dosar, prin serviciul registratură al instanţei, reprezentanta convenţională a reclamanţilor a depus o notă de şedinţă, în cuprinsul căreia arată că potrivit Deciziei nr. 10 din 11.05.2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova, prin încheierea din 11 decembrie 2014 pronunţată în Dosarul nr. 7.752/101/2013, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 665/2004, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi publicata în Monitorul Oficial nr. 458 din 25 iunie 2015, s-a decis că dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 554/2004, se interpretează în sensul că hotărârea judecătorească irevocabilă/definitivă prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ produce efecte şi în privinţa actelor administrative individuale emise în temeiul acestuia care, la data publicării hotărârii judecătoreşti în anulare, sunt contestate în cauze aflate în curs de soluţionare pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Instanţa, faţă de actele şi lucrările dosarului, precum şi faţă de cererea de publicare în Monitorul Oficial al României a Sentinţei nr. 166/R din 24 noiembrie 2014, reţine cauza în pronunţare.

CURTEA

Constată că reclamanţii Antohi Neculai, Bârlea Mihai Radu, Blebea Andrei, Cheţa Teodor, Ciotloş Viorica, Ciobotaru Ioan Florin, Conţu Nicolae, Cosma Viorel, Dumitrescu Ioan Victor, Ene Constantin, Erdos Iosif, Ferentz Adalbert Vasile, Gal Csaba, Giurgea Paula Elena, Ionescu Liviu, Jurescu Mircea Neculai, Leiter Ioan Emil, Liţă Mircea Nicolae, Mănica Corneliu, Meiu Cornelia, Munteanu Dumitru, Musgociu Pompi, Nan Corneliu Marius Dumitru, Pop Teodor Aurel, Popescu Marius, Popescu Alexandru Ion, Pora Ileana, Posedam Gheorghe Adrian, Rânditean Miron, Rusu Cezar, Sava Alexandra, Syekula Joseph, Şerban Gabriela, Şerban George, Tanu Gabriel şi Varga Ioan au formulat cerere prin care solicită instanţei aplicarea art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 faţă de împrejurarea că Sentinţa civilă nr. 166/R din 24 noiembrie 2014, pronunţată de Curtea de Apel Braşov, în Dosarul nr. 95/64/2014, a rămas definitivă şi s-au anulat acte administrative cu caracter normativ.

Instanţa constată că sunt incidente în cauză dispoziţiile art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi sunt întrunite condiţiile cerute de lege, astfel încât va admite cererea, fiind fondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

in numele legii,

DISPUNE:

Admite cererea formulată de reclamanţii Antohi Neculai, Bârlea Mihai Radu, Blebea Andrei, Cheţa Teodor, Ciotloş Viorica, Ciobotaru Ioan Florin, Conţu Nicolae, Cosma Viorel, Dumitrescu Ioan Victor, Ene Constantin, Erdos Iosif, Ferentz Adalbert Vasile, Gal Csaba, Giurgea Paula Elena, Ionescu Liviu, Jurescu Mircea Neculai, Leiter Ioan Emil, Liţă Mircea Nicolae, Mănica Corneliu, Meiu Cornelia, Munteanu Dumitru, Musgociu Pompi, Nan Corneliu Marius Dumitru, Pop Teodor Aurel, Popescu Marius, Popescu Alexandru Ion, Pora Ileana, Posedam Gheorghe Adrian, Rânditean Miron, Rusu Cezar, Sava Alexandra, Syekula Joseph, Şerban Gabriela, Şerban George, Tanu Gabriel şi Varga Ioan.

În temeiul art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Dispune publicarea Sentinţei civile nr. 166/R/2G14 pronunţate de Curtea de Apel Braşov, definitivă prin nerecurare, în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21 septembrie 2015.

 

PREŞEDINTE

MIRENA RADU

Grefier,

Maria Dascălu


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.