MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 786/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 786         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 22 octombrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

242. - Lege pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 

769. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 

770. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

771. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

67. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

13. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

870. - Hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea dizolvării şi lichidării Societăţii Comerciale “COMICEX” - S.A. şi pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.000. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 886/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini

 

3.194/C. - Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 11 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României se suportă de către emitenţi, pe baza tarifelor aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 21 octombrie 2015.

Nr. 242.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 octombrie 2015.

Nr. 769.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. Aşi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înfiinţare, în semn de apreciere a înaltului profesionalism şi a rezultatelor remarcabile obţinute de personalul unităţii în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate, a activităţilor de pregătire desfăşurate în comun cu militarii altor state, precum şi pe timpul executării misiunilor în teatrele de operaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, Drapelului de Luptă al Regimentului 52 Artilerie Mixtă “General Alexandru Teii”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 20 octombrie 2015.

Nr. 770.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. Aşi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoraţiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, în semn de apreciere, pentru dăruirea şi curajul manifestate pe timpul activităţilor de instruire pentru luptă, a activităţilor de pregătire desfăşurate în comun cu militarii altor state, precum şi pe timpul executării misiunilor în teatrele de operaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de război, domnului căpitan Dălălău D. Florin-Dumitru, Ministerul Apărării Naţionale.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 20 octombrie 2015.

Nr. 771.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului,aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. VII “Componenţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”, domnul senator Fifor Mihai-Viorel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

 

Bucureşti, 20 octombrie 2015.

Nr. 67.

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 34 şi 35 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În data de 22 octombrie 2015 şi în perioada 26-31 octombrie 2015, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 21 octombrie 2015.

Nr. 13.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri în vederea dizolvării şi lichidării Societăţii Comerciale “COMICEX” - S.A. şi pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ăl art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se mandatează Ministerul Afacerilor Interne să solicite membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale “COMICEX” - S A. să convoace, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, în scopul aprobării dizolvării şi lichidării acesteia.

Art. 2. - Se mandatează reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale “COMICEX” - S.A. să aprobe, potrivit prevederilor art. 113 lit. i) şi art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul adunării generale extraordinare;

a) dizolvarea şi lichidarea societăţii;

b) orice alte măsuri şi operaţiuni necesare ca urmare a dizolvării şi lichidării, în condiţiile legii.

Art. 3. - (1) La data radierii societăţii, bunurile care formează activul net rămas după lichidare trec în proprietatea privată a statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Condiţiile de preluare a bunurilor prevăzute la alin. (1) şi structurile Ministerului Afacerilor Interne competente se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Art. 4. - (1) La data radierii societăţii se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a spaţiilor cu destinaţie de sediu social al societăţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care rămân în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Direcţia generală logistică, şi se vor comasa cu imobilul înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 105900.

(2) Ministerul Afacerilor Interne va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 20 octombrie 2015.

Nr. 870.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a spaţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne care trec din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia

 

Numărul M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea spaţiului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează spaţiile

Valoarea de inventar a spaţiilor

Valoare de inventar a imobilului după comasare

Se va comasa cu nr. 105900.

8.19.01

47-110

Municipiul Bucureşti

Nr. CF = 226544

Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia generală logistică

CUI: 4267060

14.212,35 lei

2.524.350,35 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 886/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. I, - Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 886/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 4 iunie 2013, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini, din lista publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 54 din 13 februarie 2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 13 octombrie 2015.

Nr. 2.000.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 886/2013)

 

LISTA

standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini

 

            Prezenta listă conţine standardele române care adoptă standarde europene publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 54 din 13 februarie 2015, prin Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind echipamentele tehnice şi de modificare a Directivei 95/16/CE (Publicarea titlurilor şi a referinţelor standardelor armonizate în temeiul legislaţiei Uniunii în materie de armonizare) (2015/C 54/01)

 

Nr. crt.

Indicativul standardului românesc

OES1

Indicativul standardului european armonizat

Titlul standardului în limba română

Data primei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Indicativul standardului românesc înlocuit

Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului european  armonizat înlocuit

1

2

3

4

5

6

7

8

Standarde de tip A

Standardele de tip A specifică conceptele de bază, terminologia şi principiile de proiectare aplicabile tuturor categoriilor de echipamente tehnice. Aplicarea exclusivă a acestor standarde, deşi oferă un cadru esenţial pentru punerea în aplicare corectă a Directivei privind echipamentele tehnice, nu este suficientă pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă din directivă şi, prin urmare, nu conferă o prezumţie totală de conformitate.

1.

SR EN ISO 12100:2011

CEN

EN ISO 12100:2010

Securitatea maşinilor. Principii generale de proiectare. Aprecierea riscului şi reducerea riscului

08.09.2009

SR EN ISO 12100-1:2004;

SR EN ISO 12100-2:2004;

SR EN ISO 14121-1:2008

Nota 2.1

30.11.2013

 

Standarde de tip B

Standardele de tip B abordează aspecte specifice siguranţei echipamentelor tehnice sau diferite tipuri de protecţie care pot fi utilizate pentru o gamă largă de echipamente tehnice.

Aplicarea specificaţiilor standardelor de tip B conferă o prezumţie de conformitate cu cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă ale Directivei privind echipamentele tehnice la care acestea se referă dacă un standard de tip C ori evaluarea riscurilor de către producător arată că o soluţie tehnică specificată de standardul de tip B este adecvată pentru categoria sau modelul specific de echipament tehnic în cauză. Aplicarea standardelor de tip B care oferă specificaţii pentru componentele de siguranţă care sunt introduse pe piaţă separat conferă o prezumţie de conformitate pentru componentele de siguranţă îh cauză şi pentru cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă care fac obiectul standardelor.

2.

SR EN 349+A1:2008

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Securitatea maşinilor. Distanţe minime pentru prevenirea strivirii părţilor corpului uman

08.09.2009

 

 

3.

SR EN 547-1+A1:2009

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 1: Principii de determinare a dimensiunilor necesare deschiderilor destinate accesului corpului operatorului în maşini

08.09.2009

 

 

4.

SR EN 547-2+A1:2009

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 2: Principii de determinare a dimensiunilor necesare deschiderilor de acces

08.09.2009

 

 

5.

SR EN 547-3+A1:2009

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 3: Date antropometrice

08.09.2009

 

 

6.

SR EN 574+A1:2008

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Securitatea maşinilor. Dispozitive de comandă bimanuală. Aspecte funcţionale. Principii de proiectare

08.09.2009

 

 

7.

SR EN 614-1 +A1:2009

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Securitatea maşinilor. Principii ergonomice de proiectare. Partea 1: Terminologie şi principii generale

08.09.2009

 

 

8.

SR EN 614-2+A1:2009

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Securitatea maşinilor. Principii ergonomice de proiectare. Partea 2: Interacţiuni între proiectarea

maşinilor şi a sarcinilor de muncă

08.09.2009

 

 

g.

SR EN 626-1+A1:2008

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Securitatea maşinilor. Reducerea riscurilor pentru sănătate datorate substanţelor periculoase emise de maşini. Partea 1: Principii şi condiţii tehnice pentru producătorii de maşini

08.09.2009

 

 

10.

SR EN 626-2+A1:2008

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Securitatea maşinilor. Reducerea riscurilor pentru sănătate datorate substanţelor periculoase emise de maşini. Partea 2: Metodologie care conduce la proceduri de verificare

08.09.2009

 

 

11.

SR EN 842+A1:2009

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Securitatea maşinilor. Semnale vizuale de pericol. Cerinţe generale, proiectare şi încercări

08.09.2009

 

 

12.

SR EN 894-1+A1:2009

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a surselor de informaţii şi a organelor de comandă. Partea 1: Principii generale ale interacţiunilor dintre operatorul uman, sursele de informaţii şi organele de comandă

08.09.2009

 

 

13.

SR EN 894-2+A1:2009

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a surselor de informaţii şi a organelor de comandă. Partea 2: Surse de informaţii

08.09.2009

 

 

14.

SR EN 894-3+A1:2009

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a surselor de informaţii şi a organelor de comandă. Partea 3: Organe de comandă

08.09.2009

 

 

15.

SR EN 894-4:2010

CEN

EN 894-4:2010

Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a surselor de informaţii şi a organelor de comandă. Partea 4: Amplasarea şi aranjarea surselor de informaţii şi a organelor de comandă

20.10.2010

 

 

16.

SR EN 953+A1:2009

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Securitatea maşinilor. Protectori. Cerinţe generale pentru proiectarea şi construcţia protectorilor ficşi şi mobili

08.09.2009

 

 

17.

SR EN 981+A1:2009

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Securitatea maşinilor. Sistem de semnale acustice şi vizuale de pericol şi de informare

08.09.2009

 

 

18.

SR EN1005-1+A1:2009

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 1: Termeni şi definiţii

08.09.2009

 

 

19.

SR EN 1005-2+A1:2009

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 2: Manipularea manuală a maşinilor şi a părţilor componente ale maşinilor

08.09.2009

 

 

20.

SR EN1005-3+A1:2009

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 3: Limite de forţe recomandate pentru utilizarea maşinilor

08.09.2009

 

 

21.

SR EN 1005-4+A1:2009

CEN

EN 1005-4:2005+A1 :2008

Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 4: Evaluarea poziţiilor de lucru şi a mişcărilor în relaţie cu maşinile

08.09.2009

 

 

22.

SR EN 1032+A1:2009

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Vibraţii mecanice. Încercarea maşinilor mobile pentru determinarea valorii emisiei de vibraţii

08.09.2009

 

 

23.

SR EN 1037+A1:2008

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Securitatea maşinilor. Prevenirea pornirii neaşteptate

08.09.2009

 

 

24.

SR EN 1093-1:2009

CEN

EN 1093-1:2008

Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 1: Alegerea

metodelor de încercare

08.09.2009

 

 

25.

SR EN 1093-2+A1:2008

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 2: Metoda cu gaz trasor pentru evaluarea debitului de emisie a unui poluant dat

08.09.2009

 

 

26.

SR EN 1093-3+A1:2008

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Securitatea maşinilor, Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 3: Metodă de măsurare pe stand a debitului de emisie al unui poluant dat

08.09.2009

 

 

27.

SR EN 1093-4+A1:2008

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 4: Eficienţa captării unui sistem de aspiraţie. Metoda cu trasor

08.09.2009

 

 

28.

SR EN 1093-6+A1:2008

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 6: Eficienţa separării masice, evacuare liberă

08.09.2009

 

 

29.

SR EN 1093-7+A1:2008

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 7: Eficienţa separării masice, ieşire racordată

08.09.2009

 

 

30.

SR EN 1093-8+A1:2008

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 8: Concentraţia poluantului, metoda de încercare pe stand

08.09.2009

 

 

31.

SR EN 1093-9+A1:2008

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 9: Concentraţia poluantului, metoda de măsurare în încăperea de încercare

08.09.2009

 

 

32.

SR EN1093-11+A1:2008

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 11: Indice de decontaminare

08.09.2009

 

 

33.

SR EN 1127-1:2011

CEN

EN 1127-1:2011

Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale şi metodologie

18.11.2011

SR EN 1127-1:2008

Nota 2.1

31.07.2014

34.

SR EN 1299+A1:2009

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Vibraţii şi şocuri mecanice. Izolarea maşinilor împotriva vibraţiilor, informaţii privind realizarea izolării sursei

08.09.2009

 

 

35.

SR EN 1837+A1:2010

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Securitatea maşinilor. Iluminatul integrat al maşinilor

18.12.2009

 

 

36.

SR EN ISO 3741:2011

CEN

EN ISO 3741:2010

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode exacte în camere de reverberaţie pentru încercări

08.04.2011

SR EN ISO 3741:2009

Nota 2.1

30.04.2011

37.

SR EN ISO 3743-1:2011

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode tehnice în câmpuri reverberante aplicabile surselor mici transportabile. Partea 1: Metoda comparaţiei în camere de încercare cu pereţi duri

08.04.2011

SR EN ISO 3743-1:2009

Nota 2.1

30.04.2011

38.

SR EN ISO 3743-2:2009

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de zgomot. Metode tehnice în câmp

reverberant aplicabile surselor mici transportabile. Partea 2: Metode în camere de reverberaţie speciale

18.12.2009

 

 

39.

SR EN ISO 3744:2011

CEN

EN ISO 3744:2010

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode tehnice în condiţii apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant

08.04.2011

SR EN ISO 3744:2009

Nota 2.1

30.04.2011

40.

SR EN ISO 3745:2012

CEN

EN ISO 3745:2012

Acustica. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode exacte pentru camere anecoice şi camere semianecoice

05.06.2012

SR EN ISO

3745:2009

Nota 2.1

30.09.2012

41.

SR EN ISO 3746:2011

CEN

EN ISO 3746:2010

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metodă de control care utilizează o suprafaţă de măsurare înconjurătoare, deasupra unui plan reflectant

08.04.2011

SR EN ISO

3746:2009

Nota 2.1

30.06.2011

42.

SR EN ISO 3747:2011

CEN

EN ISO 3747:2010

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode tehnice/de control pentru utilizare în situ într-un mediu reverberant

08.04.2011

SR EN ISO 3747:2010

Nota 2.1

30.06.2011

43.

SR EN ISO 4413:2011

CEN

EN ISO 4413:2010

Acţionări hidraulice. Reguli generale şi cerinţe de securitate pentru sisteme şi componentele lor

08.04.2011

SR EN982+A1:2009

Nota 2.1

30.11.2011

44.

SR EN ISO 4414:2011

CEN

EN ISO 4414:2010

Acţionări pneumatice. Reguli generale şi cerinţe de securitate pentru sisteme şi componentele lor

08.04.2011

SR EN 983+A1:2009

Nota 2.1

30.11.2011

45.

SR EN ISO 4871:2010

CEN

EN ISO 4871:2009

Acustică. Declararea şi verificarea valorilor emisiei de zgomot a maşinilor şi echipamentelor

18.12.2009

 

 

46.

SR EN ISO 5136:2010

CEN

EN ISO 5136:2009

Acustică. Determinarea puterii acustice radiate într-o conductă de ventilatoare şi alte dispozitive de circulare a aerului. Metoda în conductă

18.12.2009

 

 

47.

SR EN ISO 7235:2010

CEN

EN ISO 7235:2009

Acustică. Proceduri de măsurare în laborator a atenuatoarelor de zgomot în conductă şi a unităţilor terminale. Pierdere prin inserţie, zgomot de curgere şi pierdere de presiune totală

18.12.2009

 

 

48.

SR EN ISO 7731:2009

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomie. Semnale de pericol pentru locurile publice şi Jocurile de muncă. Semnale acustice de pericol

08.09.2009

 

 

49.

SR EN ISO 9614-1:2010

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică a surselor de zgomot utilizând intensitatea acustică. Partea 1: Măsurarea în puncte discrete

18.12.2009

 

 

 

50.

SR EN ISO 9614-3:2010

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică a surselor de zgomot utilizând intensitatea acustică. Partea 3: Metodă exactă pentru măsurare prin baleiere

18.12.2009

 

 

51.

SR EN ISO 11145:2008

CEN

EN ISO 11145:2008

Optică şi fotonică. Laseri şi echipamente cu laseri. Vocabular şi simboluri

08.09.2009

 

 

52.

SR EN ISO 11161:2007

CEN

EN ISO 11161:2007

Securitatea maşinilor. Sisteme integrate de fabricaţie. Cerinţe de bază

26.05.2010

 

 

53.

SR EN ISO 11161:2007/A1-2010

CEN

EN ISO 11161 :2007/A 1:2010

Securitatea maşinilor. Sisteme integrate de fabricaţie.

Cerinţe de bază

26.05.2010

Nota 3

30.09.2010

54.

SR EN ISO 11200:2014

CEN

EN ISO 11200:2014

Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente.

Ghid de utilizare a standardelor de bază pentru determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate

13.02.2015

SR EN ISO 11200:2010

Nota 2.1

13.02.2015

55.

SR EN ISO 11201[2010]:2010

CEN

EN ISO 11201:2010

Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate, în condiţii apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant, cu corecţii de mediu neglijabile

20.10.2010

SR EN ISO 11201 [2009]:2010

Nota 2.1

30.11.2010

56.

SR EN ISO 11202(2010]: 2010

CEN

EN ISO 11202:2010

Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate, aplicând corecţii de mediu aproximative

20.10.2010

SR EN ISO 11202[2009]:2010

Nota 2.1

30.11.2010

57.

SR EN ISO 11203:2010

CEN

EN ISO 11203:2009

Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate din nivelul de putere acustica

18.12.2009

 

 

58.

SR EN ISO 11204[2010]:2010

CEN

EN ISO 11204:2010

Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate, aplicând corecţii de mediu exacte

20.10.2010

SR EN ISO 11204[2009]:2010

Nota 2.1

30.11.2010

59.

SR EN ISO 11205:2010

CEN

EN ISO 11205:2009

Acustică. Zgomot emis de maşini şi echipamente. Metodă tehnică de determinare a nivelurilor de presiune acustică ale emisiei în situ la locul de muncă şi alte poziţii precizate, utilizând intensitatea acustică

18.12.2009

 

 

60.

SR EN ISO 11546-1:2010

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Acustică. Determinarea performanţelor de izolare acustică ale carcaselor. Partea 1: Măsurări în condiţii de laborator (pentru declarare)

18.12.2009

 

 

61.

SR EN ISO 11546-2:2010

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Acustică. Determinarea performanţelor de izolare acustică ale carcaselor. Partea 2: Măsurări în situ (pentru acceptare şi verificare)

18.12.2009

 

 

62.

SR EN ISO 11554:2008

CEN

EN ISO 11554:2008

Optică şi fotonică. Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de verificare a puterii, energiei şi caracteristicilor temporale ale fasciculului laser

08.09.2009

 

 

63.

SR EN ISO 11688-1:2010

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea maşinilor şi echipamentelor cu zgomot redus. Partea 1: Planificare

18.12.2009

 

 

64.

SR EN ISO 11691:2010

CEN

EN ISO 11691:2009

Acustică. Măsurarea pierderii prin inserţie a atenuatoarelor de zgomot în conducte, în absenţa curgerii fluidului. Metodă de control în laborator

18.12.2009

 

 

65.

SR EN ISO 11957:2010

CEN

EN ISO 11957:2009

Acustică. Determinarea performanţei de izolare acustică a cabinelor. Măsurări În laborator şi în situ

18.12.2009

 

 

66.

SR EN 12198-1+A1:2009

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Securitatea maşinilor. Aprecierea şi reducerea riscurilor datorate radiaţiilor emise de maşini. Partea 1: Principii generale

08.09.2009

 

 

67.

SR EN 12198-2+A1:2009

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Securitatea maşinilor. Aprecierea şi reducerea riscurilor datorate radiaţiilor emise de maşini. Partea 2: Proceduri de măsurare a emisiilor de radiaţii

08.09.2009

 

 

68.

SR EN 12198-3+A1:2009

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Securitatea maşinilor. Aprecierea şi reducerea riscurilor datorate radiaţiilor emise de maşini, Partea 3: Reducerea radiaţiilor prin atenuare sau ecranare

08.09.2009

 

 

69.

SR EN 12254:2010

CEN

EN 12254:2010

Ecrane pentru locuri de muncă cu laseri. Cerinţe şi încercări de securitate

26.05.2010

SR EN 12254+A2:2008

Nota 2.1

30.09.2010

70.

SR EN 12254:2010/AC: 2012

CEN

EN 12254:2010/AC:2011

Ecrane pentru locuri de muncă cu laseri. Cerinţe şi încercări de securitate

 

 

 

71.

SR EN 12786:2013

CEN

EN 12786:2013

Securitatea maşinilor. Cerinţe pentru elaborarea articolelor de vibraţii din standardele de securitate

28.11.2013

 

 

72.

SR EN 13478+A1:2008

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Securitatea maşinilor. Prevenirea şi protecţia împotriva incendiului

08.09.2009

 

 

73.

SR EN 13490+A1:2009

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Vibraţii mecanice. Autovehicule industriale. Evaluarea în laborator şi specificarea vibraţiilor transmise operatorului prin scaun

08.09.2009

 

 

74.

SR EN ISO 13732-1:2009

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomia ambianţelor termice. Metode de evaluare a răspunsului uman la contactul cu suprafeţele.

Partea 1: Suprafeţe fierbinţi

08.09.2009

 

 

75.

SR EN ISO 13732-3:2009

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomia ambianţelor termice. Metode de evaluare a răspunsului uman la contactul cu suprafeţele.

Partea 3: Suprafeţe reci

08.09.2009

 

 

76.

SR EN ISO 13753:2008

CEN

EN ISO 13753:2008

Vibraţii şi şocuri mecanice. Vibraţii mână-braţ. Metodă de măsurare a factorului de transmitere a vibraţiilor pentru materialele elastice solicitate de sistemul mână-braţ

08.09.2009

 

 

77.

SR EN ISO 13849-1:2008

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Securitatea maşinilor. Părţi referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 1: Principii generale de proiectare

08.09.2009

SR EN ISO 13849-1:2007

Nota 2.1

31.12.2011

78.

SR EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

CEN

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

Securitatea maşinilor. Părţi referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 1: Principii generale de proiectare

 

 

 

79.

SR EN ISO 13849-2:2013

CEN

EN ISO 13849-2:2012

Securitatea maşinilor. Părţi referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 2: Validare

05.04.2013

SR EN ISO 13849-2:2008

Nota 2.1

30.04.2013

80.

SR EN ISO 13850:2008

CEN

EN ISO 13850:2008

Securitatea maşinilor. Oprire de urgenţă. Principii de proiectare

08.09.2009

 

 

81.

SR EN ISO 13855:2010

CEN

EN ISO 13855:2010

Securitatea maşinilor. Poziţionarea mijloacelor de protecţie în raport cu viteza de apropiere a părţilor corpului

20.10.2010

SR EN999+A1:2008

Nota 2.1

30.11.2010

82.

SR EN ISO 13856-1:2013

CEN

EN ISO 13856-1:2013

Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 1: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea covoarelor şi pardoselilor sensibile la presiune

28.11.2013

SR EN 1760-1+A1:2009

Nota 2.1

28.11.2013

83.

SR EN ISO 13856-2:2013

CEN

EN ISO 13856-2:2013

Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 2: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea muchiilor şi barelor sensibile la presiune

28.11.2013

SR EN 1760-2+A1:2009

Nota 2.1

28.11.2013

84.

SR EN ISO 13856-3:2013

CEN

EN ISO 13856-3:2013

Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 3: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea paraşocurilor, plăcilor, cablurilor şi dispozitivelor similare, sensibile la presiune

28.11.2013

SR EN 1760-3+A1:2009

Nota 2.1

31.01.2013

85.

SR EN ISO 13857:2008

CEN

EN ISO 13857:2008

Securitatea maşinilor. Distanţe de securitate pentru prevenirea pătrunderii membrelor superioare şi inferioare în zonele periculoase

08.09.2009

 

 

86.

SR EN ISO 14119:2014

CEN

EN ISO 14119:2013

Securitatea maşinilor. Dispozitive de interblocare asociate cu protectori. Principii de proiectare şi alegere

11.04.2014

SR EN 1088+A2:2008

Nota 2.1

30.04.2015

87.

SR EN ISO 14122-1:2002

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 1: Alegerea mijloacelor fixe de acces între două niveluri

20.10.2010

 

 

88.

SR EN ISO 14122-1:2002/A1:2010

CEN

EN ISO 14122-1:2001 /A1:2010

Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 1: Alegerea mijloacelor fixe de acces între două niveluri. Amendament 1

20.10.2010

Nota 3

31.10.2010

89.

SR EN ISO 14122-2:2002

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 2: Platforme de lucru şi pasarele

20.10.2010

 

 

90.

SR EN ISO 14122-2:2002/A1:2010

CEN

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 2: Platforme de lucru şi pasarele. Amendament 1

20.10.2010

Nota 3

31.10.2010

91.

SR EN ISO 14122-3:2001

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 3: Scări pentru construcţii civile, scări industriale şi balustrade

20.10.2010

 

 

92.

SR EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

CEN

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 3: Scări pentru construcţii civile, scări industriale şi balustrade. Amendament 1

20.10.2010

Nota 3

31.10.2010

93.

SR EN ISO 14122-4:2005

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 4: Scări fixe

08.04.2011

 

 

94.

SR EN ISO 14122-4:2005/A1:2010

CEN

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 4: Scări fixe

08.04.2011

Nota 3

08.04.2011

95.

SR EN ISO 14159:2008

CEN

EN ISO 14159:2008

Securitatea maşinilor. Cerinţe referitoare la igiena şi proiectarea maşinilor

08.09.2009

 

 

96.

SR EN ISO 14738:2009

CEN

EN ISO 14738:2008

Securitatea maşinilor. Cerinţe antropometrice pentru proiectarea poziţiilor de lucru la maşini

08.09.2009

 

 

97.

SR EN ISO 15536-1:2009

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomie. Manechine informatizate şi şabloane ale corpului uman. Partea 1: Cerinţe generale

08.09.2009

 

 

98.

SR EN 15967:2012

CEN

EN 15967:2011

Determinarea presiunii maxime de explozie şi a vitezei maxime de creştere a presiunii gazelor şi vaporilor

18.11.2011

 

 

99.

SR EN ISO 20643:2008

CEN

EN ISO 20643:2008

Vibraţii mecanice. Maşini ţinute în mână şi ghidate cu mâna. Principii pentru evaluarea emisiei de vibraţii

08.09.2009

 

 

100.

SR EN ISO 20643:2008fA1 2012

CEN

EN ISO 20643:2008/A 1:2012

Vibraţii mecanice. Maşini ţinute în mână şi ghidate cu mâna. Principii pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Amendament 1: Poziţiile accelerometrului

15.11.2012

Nota 3

31.01.2013

101.

SR EN 30326-1:2003

CEN

EN 30326-1:1994

Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază

08.09.2009

 

 

102.

SR EN 30326-1:2003/A1:2007

CEN

EN 30326-1:1994/A 1:2007

Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază. Amendament 1

08.09.2009

Nota 3

28.12.2009

103.

SR EN 30326-1:2003/A2:2012

CEN

EN 30326-1:1994/A2:2011

Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază. Amendament 2

29.02.2012

Nota 3

30.06.2012

 

Standarde de tip C

Standardele de tip C oferă specificaţii pentru o categorie dată de echipamente tehnice. Diferitele tipuri de echipamente tehnice aparţinând categoriei care face obiectul unui standard de tip C au o destinaţie asemănătoare şi prezintă riscuri similare. Standardele de tip C se pot referi la standarde de tip A sau B, indicând care dintre specificaţiile standardelor de tip A sau B se aplică categoriei de echipamente tehnice în cauză. Atunci când, pentru un anumit aspect al siguranţei echipamentelor tehnice, un standard de tip C se îndepărtează de specificaţiile unui standard de tip A sau B, specificaţiile standardului de tip C au întâietate faţă de specificaţiile standardului de tip A sau B. Aplicarea specificaţiilor unui standard de tip C pe baza evaluării riscurilor de către producător conferi o prezumţie de conformitate cu cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă ale Directivei privind echipamentele tehnice care fac obiectul standardului. Anumite standarde de tip C se compun din mai multe părţi, partea 1 a standardului oferind specificii generale aplicabile unei familii de echipamente tehnice, în timp ce alte părţi ale standardului precizează specificaţiile anumitor categorii de echipamente tehnice care aparţin familiei, completând sau modificând specificaţiile generale din partea 1. în cazul standardelor de tip C organizate în acest mod, prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă ale Directivei privind echipamentele tehnice este conferită prin aplicarea părţii generale 1 a standardului, împreună cu partea specifică corespunzătoare a standardului.

104.

SR EN 81-3+A1:2008

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Partea 3: Ascensoare mici de materialo electrice şi hidraulice

08.09.2009

 

 

105.

SR EN 81-3+A1:2008/AC:2009

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Partea 3: Ascensoare mici de materiale electrice şi hidraulice

 

 

 

106.

SR EN 81-31:2010

CEN

EN 81-31:2010

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de materiale.

Partea 31: Ascensoare pentru materiale accesibile

20.10.2010

 

 

107.

SR EN 81-40:2009

CEN

EN 81-40:2008

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane şi de materiale. Partea 40: Ascensoare pentru scări şi platforme de ridicare înclinate pentru persoane cu dizabilităţi de mişcare

08.09.2009

 

 

108.

SR EN 81-41:2011

CEN

EN 81-41:2010

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane şi de materiale. Partea 41: Platforme de ridicare pentru utilizarea de persoane cu mobilitate redusă

08.04.2011

 

 

109.

SR EN 81-43:2009

CEN

EN 61-43:2009

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane şi de materiale. Partea 43: Ascensoare pentru instalaţii de ridicat

08.09.2009

 

 

110.

SR EN 115-1+A1:2010

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Securitatea scărilor şi trotuarelor rulante. Partea 1: Construcţie şi montare

26.05.2010

SR EN 115-1:2008

Nota 2.1

30.09.2010

111.

SR EN 201:2010

CEN

EN 201:2009

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de

modelat prin injecţie, Cerinţe de securitate

18.12.2009

 

 

112.

SR EN 267+A1:2012

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Arzătoare automate cu tiraj forţat care utilizează combustibili lichizi

18.11.2011

SR EN 267:2010

Nota 2.1

29.02.2012

113.

SR EN 280:2013

CEN

EN 280:2013

Platforme mobile pentru ridicarea persoanelor. Calcule de proiectare. Condiţii de stabilitate. Construcţie. Securitate. Examinări şi încercări

28.11.2013

SR EN 280+A2:2010

Nota 2.1

31.01.2015

114.

SR EN 289:2014

CEN

EN 289:2014

Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de turnare prin compresie şi prin transfer. Cerinţe de securitate

13.02.2015

SR EN289+A1:2008

13.02.2015

115.

SR EN 303-5:2012

CEN

EN 303-5:2012

Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu puterea utilă mai mică sau egală cu 500 kW. Terminologie, cerinţe, încercare şi marcare

24.08.2012

 

 

116.

SR EN 378-2+A2:20l2

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 2: Proiectare, execuţie, încercări, marcare şi documentaţie

24.08.2012

SR EN 378-2+A1:2009

Nota 2.1

30.11.2012

117.

SR EN415-1+A1:2009

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 1: Terminologia şi clasificarea maşinilor de ambalat şi a echipamentului asociat

08.09.2009

 

 

118.

SR EN415-3+A1:2010

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 3: Maşini de format, umplut şi închis

18.12.2009

 

 

119.

SR EN415-5+A1:2010

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 5: Maşini de împachetat

18.12.2009

 

 

120.

SR EN 415-6:2013

CEN

EN 415-6:2013

Securitatea maşinilor de ambalat, Partea 6: Maşini de împachetat paleţi

28.11.2013

SR EN 415-6+A1:2010

Nota 2.1

30.11.2013

121.

SR EN415-7+A1:2008

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 7: Maşini de grupat şi de ambalat secundare

08.09.2009

 

 

122.

SR EN 415-8:2008

CEN

EN 415-8:2008

Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 8: Maşini de închis cu cleme

08.09.2009

 

 

123.

SR EN 415-9:2010

CEN

EN 415-9:2009

Securitatea maşinilor de ambalat, Partea 9: Metode de măsurare a zgomotului pentru maşini de împachetat, lini» de împachetat şi echipamente asociate. Categorie de exactitate 2 şi 3

18.12.2009

 

 

124.

SR EN 415-10:2014

CEN

EN 415-10:2014

Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 10: Cerinţe generale

11.07.2014

 

 

125.

SR EN 422:2009

CEN

EN 422:2009

Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de modelat prin suflare. Cerinţe de securitate

08.09.2009

 

 

126.

SR EN 453+A1:2010

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Malaxoare pentru aluat. Cerinţe de securitate şi igienă

26.05.2010

 

 

127.

SR EN 454+A1:2010

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Mixere planetare. Cerinţe de securitate şi igienă

26.05.2010

 

 

128.

SR EN 474-1+A4:2014

CEN

EN 474-1:2006+A4:2013

Maşini de terasament. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale

28.11.2013

SR EN 474-1+A3:2013

Nota 2.1

28.11.2013

129.

SR EN 474-1 +A4:2014/AC:2014

CEN

EN 474-

1:2006+A4 :2013/AC:2014

Maşini de terasament. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale

 

 

 

Avertizare: Prezenta publicare nu priveşte clauza 5.8.1. Vizibilitatea - câmpul vizual al operatorului din acest standard, a cărei aplicare nu conferă o prezumţie de conformitate cu cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă prevăzute la secţiunile 1.2.2 şi 3.2.1 din anexa I la Directiva 2006/42/CE.

130.

SR EN 474-2+A1:2009

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Maşini de terasament. Securitate. Partea 2: Cerinţe pentru buldozere

08.09.2009

 

 

131.

SR EN 474-3+A1:2009

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Maşini de terasament. Securitate. Partea 3: Cerinţe pentru încărcătoare

08.09.2009

 

 

132.

SR EN 474-4+A2:2012

CEN

EN 474-4:2006+A2:2012

Maşini de terasament. Securitate. Partea 4: Cerinţe pentru încărcătoare-excavatoare

23.03.2012

 

 

133.

SR EN 474-5+A3:2013

CEN

EN 474-5:2006+A3:2013

Maşini de terasament. Securitate. Partea 5: Cerinţe pentru excavatoare hidraulice

28.11.2013

SR EN 474- 5+A2:2012

Nota 2.1

31.01.2014

134.

SR EN 474-6+A1:2009

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Maşini de terasament. Securitate. Partea 6: Cerinţe pentru dumpere

08.09.2009

 

 

135.

SR EN 474-7+A1:2009

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Maşini de terasament. Securitate. Partea 7: Cerinţe pentru screpere

08.09.2009

 

 

136.

SR EN 474-8+A1:2009

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Maşini de terasament. Securitate. Partea 8: Cerinţe pentru gredere

08.09.2009

 

 

137.

SR EN 474-9+A1:2009

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Maşini de terasament. Securitate. Partea 9: Cerinţe pentru pozatoare de conducte

08.09.2009

 

 

138.

SR EN 474-10+A1:2009

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Maşini de terasament. Securitate. Partea 10: Cerinţe pentru săpătoare de şanţuri

08.09.2009

 

 

139.

SR EN 474-11+A1:2009

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Maşini de terasament. Securitate. Partea 11: Cerinţe pentru compactoare de pământ şi deşeuri

08.09.2009

 

 

140.

SR EN 474-12+A1:2009

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Maşini de terasament. Securitate. Partea 12: Cerinţe pentru excavatoarele cu cablu

08.09.2009

 

 

141.

SR EN 500-1+A1:2010

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Maşini mobile pentru construcţia drumurilor, Securitate. Partea 1: Cerinţe generale

26.05.2010

 

 

142.

SR EN 500-2+A1:2009

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Maşini mobile pentru construcţia drumurilor, Securitate. Partea 2: Cerinţe specifice frezelor rutiere

08.09.2009

 

 

143.

SR EN500-3+A1:2009

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 3: Cerinţe specifice pentru maşini de stabilizat terenul şi maşini de reciclat

08.09.2009

 

 

144.

SR EN 500-4:2011

CEN

EN 500-4:2011

Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 4: Cerinţe specifice pentru maşini de compactat

20.07.2011

SR EN 500-4+A1:2009

Nota 2.1

31.08.2011

145.

SR EN 500-6+A1:2009

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 6: Cerinţe specifice finisoarelor

08.09.2009

 

 

146.

SR EN 528:2009

CEN

EN 528:2008

Translator stivuitor. Cerinţe de securitate

08.09.2009

 

 

147.

SR EN 609-1+A2:2010

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Maşini agricole şi forestiere. Securitatea despicătoarelor de buşteni. Partea 1: Despicătoare cu pană

18.12.2009

 

 

148.

SR EN 609-2+A1:2010

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Maşini agricole şi forestiere. Securitatea despicătoarelor de buşteni. Partea 2: Despicătoare cu con filetat

18.12.2009

 

 

149.

SR EN 617+A1:2011

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate şi CEM pentru echipamente de depozitare a produselor în vrac în silozuri, buncăre, rezervoare şi recipiente de alimentare

08.04.2011

 

 

 

150.

SR EN 618+A1:2011

CEN

EN618:2002+A1:2010

Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate şi CEM pentru echipamentul de transport al produselor în vrac, cu excepţia transportoarelor fixe cu bandă

08.04.2011

 

 

151.

SR EN 619+A1:2011

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate şi CEM pentru echipamente de transport mecanice a sarcinilor unitare

08.04.2011

 

 

152.

SR EN 620+A1:2011

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate şi compatibilitate electromagnetică pentru transportoarele fixe cu bandă pentru produse în vrac

08.04.2011

 

 

153.

SR EN 676+A2:2008

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Arzătoare automate, cu tiraj forţat, care utilizează combustibili gazoşi

08.09.2009

 

 

154.

SR EN 676+A2:2008/AC:2009

CEN

EN 676:2003+A2:2008/AC:200B

Arzătoare automate, cu tiraj forţat, care utilizează combustibili gazoşi

 

 

 

155.

SR EN 690:2014

CEN

EN 690:2013

Maşini agricole. Maşini de împrăştiat îngrăşăminte naturale. Securitate

11.04.2014

SR EN 690+A1:2009

Nota 2.1

30.04.2014

156.

SR EN 692+A1:2009

CEN

EN 692:2005+A1 :2009

Maşini unelte. Prese mecanice. Securitate

08.09.2009

 

 

157.

SR EN 693+A2:2012

CEN

EN 693:2001+A2:2011

Maşini unelte. Securitate. Prese hidraulice

18.11.2011

SR EN 693+A1:2009

Nota 2.1

31.03.2012

158.

SR EN 703+A1:2009

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Maşini agricole. Maşini de descărcat şi încărcat, de amestecat şi/sau de tăiat şi distribuit siloz. Securitate

18.12.2009

 

 

159.

SR EN 706+A1:2009

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Maşini agricole. Maşină de cârnit lăstari de viţă-de-vie. Securitate

18.12.2009

 

 

160.

SR EN 707+A1:2009

CEN

EN707:1999+A1:2009

Maşini agricole. Maşini de distribuit îngrăşăminte lichide. Securitate

18.12.2009

 

 

161.

SR EN 709+A4:2010

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Maşini agricole şi forestiere. Motocultoare echipate cu freze purtate, moto prăsitoare şi freze pe roată (roţi) motrică(e). Securitate

26.05.2010

SR EN 709+A2:2009

Nota 2.1

31.12.2010

162.

SR EN 709+A4:2010/AC:2013

CEN

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012

Maşini agricole şi forestiere. Motocultoare echipate cu freze purtate, motoprăşitoare şi freze pe roată (roţi) motrică(e). Securitate

 

 

 

163.

SR EN 710+A1:2010

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Securitatea maşinilor. Condiţii de securitate pentru maşini şi secţii de format şi miezuit din turnătorie şi echipamente auxiliare acestora

20.10.2010

 

 

164.

SR EN 710+A1:2010/AC:2012

CEN

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

Securitatea maşinilor. Condiţii de securitate pentru maşini şi secţii de format şi miezuit din turnătorie şi

echipamente auxiliare acestora

 

 

 

165.

SR EN 741+A1:2011

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate pentru sisteme şi componentele lor pentru transportul pneumatic al produselor în vrac

08.04.2011

 

 

166.

SR EN 746-1+A1:2010

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate a echipamentelor pentru procese termice industriale

18.12.2009

 

 

167.

SR EN 746-2:2010

CEN

EN 746-2:2010

Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 2: Cerinţe de securitate referitoare la sistemele de manipulare şi de ardere a combustibililor

20.10.2010

 

 

168.

SR EN 746-3+A1:2009

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 3: Cerinţe de securitate pentru generarea şi utilizarea gazelor atmosferice

08.09.2009

 

 

169.

SR EN 786+A2:2010

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Maşini pentru grădinărit. Maşini electrice portabile cu conducător pedestru, de tăiat gazon şi maşini electrice portabile cu conducător pedestru, de tăiat margini de gazon. Securitate mecanică

18.12.2009

 

 

170.

SR EN 792-13+A1:2009

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 13: Maşini portative de asamblat pentru acţionarea elementelor de fixare

08.09.2009

 

 

171.

SR EN 809+A1:2010

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Pompe şi agregate de pompare pentru lichide. Cerinţe comune de securitate

08.09.2009

 

 

172.

SR EN 809+A1:2010/AC:2010

CEN

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

Pompe şi agregate de pompare pentru lichide. Cerinţe comune de securitate

 

 

 

173.

SR EN 818-1+A1:2008

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 1: Condiţii generale de recepţie

08.09.2009

 

 

174.

SR EN 818-2+A1:2008

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 2: Lanţ de toleranţă mijlocie pentru lanţuri de legare. Clasa 8

08.09.2009

 

 

175.

SR EN 818-3+A1:2008

CEN

EN818-3:1999+A1:2008

Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 3: Lanţ de toleranţă mijlocie pentru lanţuri de legare. Clasa 4

08.09.2009

 

 

176.

SR EN 818-4+A1:2008

CEN

EN818-4:1996+A1:2008

Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 4: Lanţuri de legare. Clasa 8

08.09.2009

 

 

177.

SR EN 818-5+A1:2008

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 5: Lanţuri de legare. Clasa 4

08.09.2009

 

 

178.

SR EN 818-6+A1:2008

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate.

Partea 6: Lanţuri de legare. Specificaţii pentru informaţiile pentru utilizare şi mentenanţă care trebuie precizate de producător

08.09.2009

 

 

179.

SR EN 818-7+A1:2008

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate.

Partea 7: Lanţuri cu toleranţă fină pentru palane, clasa T (tipurile T, DAT şi DT)

08.09.2009

 

 

180.

SR EN 848-1+A2:2013

CEN

EN 848-1:2007+A2:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă.

Partea 1: Freză cu un singur arbore portsculă cu ax vertical

15.11.2012

SR EN 848-1+A1:2010

Nota 2.1

31.03.2013

181.

SR EN 848-2+A2:2013

CEN

EN 848-2:2007+A2:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului.

Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă.

Partea 2: Maşini de frezat de sus cu un arbore cu avans manual/mecanic

15.11.2012

SR EN 848-2+A1:2010

Nota 2.1

31.03.2013

182.

SR EN 848-3:2013

CEN

EN 848-3:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă.

Partea 3: Maşini de frezat şi maşini de găurit cu comandă numerică

05.04.2013

SR EN 848-3+A2:2010

Nota 2.1

30.04.2013

183.

SR EN 859+A2:2012

CEN

EN 859:2007+A2:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de îndreptat cu avans manual

24.08.2012

SR EN 859+A1:2010

Nota 2.1

31.12.2012

184.

SR EN 860+A2:2012

CEN

EN 860:2007+A2:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit pe o faţă

24.08.2012

SR EN 860+A1:2010

Nota 2.1

31.12.2012

185.

SR EN 861+A2:2012

CEN

EN861:2007+A2:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului.

Maşini combinate pentru rindeluit la grosime şi îndreptat

24.08.2012

SR EN 861+A1:2010

Nota 2.1

31.12.2012

186.

SR EN 869+A1:2009

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Securitatea maşinilor. Condiţii de securitate pentru instalaţii de turnare sub presiune a metalelor la presiune înaltă

08.09.2009

 

 

187.

SR EN 908+A1:2009

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Maşini agricole şi forestiere. Maşini de irigat cu tambur şi furtun. Securitate

18.12.2009

 

 

188.

SR EN 909+A1:2009

CEN

EN 909;1998+A1:2009

Maşini agricole şi forestiere. Tipuri de maşini de irigat cu pivot şi rampe frontale. Securitate

18.12.2009

 

 

189.

SR EN 930+A2:2010

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi imitaţie. Maşini de scămoşat, glăzuit, lustruit şi frezat Cerinţe de securitate

18.12.2009

 

 

190.

SR EN 931+A2:2010

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Maşini pentru confecţionarea încălţămintei. Maşini de tras. Cerinţe de securitate

18.12.2009

 

 

191.

SR EN 940+A1:2012

CEN

EN 940:2009+A1:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate pentru prelucrarea lemnului

05.06.2012

SR EN 940:2010

Nota 2.1

31.08.2012

192.

SR EN 957-6+A1:2014

CEN

EN 957-6:2010+A1:2014

Echipamente de antrenament staţionare. Partea 6: Banda de alergat, cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare

13.02.2015

 

 

193.

SR EN 972+A1:2011

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Maşini pentru tăbăcării. Maşini cu cilindri alternativi. Cerinţe de securitate

08.04.2011

 

 

194.

SR EN 972+A1:2011 /AC :2011

CEN

EN 972:1998+A1 :2010/AC:2011

Maşini pentru tăbăcării. Maşini cu cilindri alternativi. Cerinţe de securitate

 

 

 

195.

SR EN 1010-1+A1:2011

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 1: Cerinţe comune

08.04.2011

 

 

196.

SR EN 1010-2+A1:2011

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 2: Maşini de tipărire şi de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire

08.04.2011

 

 

197.

SR EN1010-3+A1:2010

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de

prelucrare a hârtiei. Partea 3: Maşini rotative de tăiat şi ghilotine pentru hârtie

18.12.2009

 

 

198.

SR EN 1010-4+A1:2010

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 4: Maşini pentru legătoria de carte, pentru prelucrarea şi finisarea hârtiei

18.12.2009

 

 

199.

SR EN 1012-1:2011

CEN

EN 1012-1:2010

Compresoare şi pompe de vid. Cerinţe de securitate. Partea 1: Compresoare de aer

08.04.2011

 

 

 

200.

SR EN 1012-2+A1:2010

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Compresoare şi pompe de vid. Cerinţe de securitate. Partea 2: Pompe de vid

18.12.2009

 

 

201.

SR EN 1012-3:2014

CEN

EN 1012-3:2013

Compresoare şi pompe de vid. Prescripţii de securitate. Partea 3: Compresoare de proces

11.04.2014

 

 

202.

SR EN1028-1+A1:2008

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Pompe utilizate în incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate în incendiu.

Partea 1: Clasificare. Cerinţe generale şi de securitate

08.09.2009

 

 

203.

SR EN 1028-2+A1:2008

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Pompe utilizate în incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate în incendiu.

Partea 2: Verificarea cerinţelor generale şi de securitate

08.09.2009

 

 

204.

SR EN1034-1 +A1:2010

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate referitoare la proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 1: Cerinţe comune

26.05.2010

 

 

205.

SR EN 1034-2+A1:20l0

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 2: Tamburele maşinilor de cojit buşteni

26.05.2010

 

 

206.

SR EN 1034-3:2012

CEN

EN 1034-3:2011

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 3: Maşini de bobinat şi de tăiat

29.02.2012

SR EN 1034-3+A1:2010

Nota 2.1

30.06.2012

207.

SR EN 1034-4+A1:2010

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei, Partea 4: Defibratoare şi dispozitivele de alimentare ale acestora

26.05.2010

 

 

208.

SR EN 1034-5+A1:20l0

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 5: Maşini de tăiat hârtie

26.05.2010

 

 

209.

SR EN 1034-6+A1:20lO

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 6: Calandre

26.05.2010

 

 

210.

SR EN 1034»7+A1:2010

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 7: Rezervoare

26.05.2010

 

 

211.

SR EN 1034-8:2012

CEN

EN 1034-8:2012

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 8: Ateliere pentru finisare

05.06.2012

 

 

212.

SR EN1034-13+A1:2010

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 13: Maşini de tăiat chingile baloturilor şi a unităţilor de baloturi

26.05.2010

 

 

213.

SR EN 1034-14+A1:2010

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 14: Foarfece pentru bobine

26.05.2010

 

 

214.

SR EN 1034-16:2012

CEN

EN 1034-16:2012

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 16: Maşini pentru fabricarea hârtiei şi a cartonului

05.06.2012

 

 

215.

SR EN 1034-17:2012

CEN

EN 1034-17:2012

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 17: Maşini pentru fabricarea hârtiei creponate

15.11.2012

 

 

216.

SR EN 1034-21:2013

CEN

EN 1034-21:2012

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei, Partea 21: Maşini de cretare

15.11.2012

 

 

217.

SR EN 1034-22+A1:2010

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 22: Defibratoare

26.05.2010

 

 

218.

SR EN 1034-26:2012

CEN

EN 1034-26:2012

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 26: Maşini pentru ambalarea bobinelor

24.08.2012

 

 

219.

SR EN 1034-27:2013

CEN

EN 1034-27:2012

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 27: Instalaţii pentru manipularea bobinelor

15.11.2012

 

 

220.

SR EN 1114-1:2012

CEN

EN 1114-1:2011

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini şt linii de extrudare. Partea 1: Cerinţe de securitate pentru maşinile de extrudare

29.02.2012

 

 

221.

SR EN 1114-3+A1:2009

CEN

EN 1114-3:2001 +A1:2008

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini şi linii de extrudare. Partea 3: Cerinţe de securitate pentru extractoare

08.09.2009

 

 

222.

SR EN 1127-2:2014

CEN

EN 1127-2:2014

Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale şi metodologie pentru minerit

13.02.2015

SR EN 1127-2+A1:2008

Nota 2.1

13.02.2015

223.

SR EN 1175-1+A1:2011

CEN

EN 1175-1:1998+A1 2010

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerinţe electrice. Partea 1: Cerinţe generale pentru cărucioare alimentate cu baterii

08.04.2011

 

 

224.

SR EN 1175-2+A1:20l1

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerinţe electrice. Partea 2: Cerinţe generale pentru cărucioarele acţionate cu motor cu ardere internă

08.04.2011

 

 

225.

SR EN 1175-3+A1:20l1

CEN

EN 1175-3:1998fA1:2010

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerinţe electrice. Partea 3: Cerinţe specifice pentru sistemele de transmisie electrică ale cărucioarelor acţionate cu motor cu ardere internă

08.04.2011

 

 

226.

SR EN 1218-1+A1:2010

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 1: Maşini simple de profilat cu

masa mobilă

18.12.2009

 

 

227.

SR EN 1218-2+A1:2009

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 2: Maşini duble de cepuit şi/sau profilat, acţionate cu lanţ sau lanţuri

08.09.2009

 

 

228.

SR EN 1218-3+A1:2009

CEN

EN 1218-3:2001 +A1:2009

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 3: Maşini cu avans manual şi masă mobilă pentru tăierea elementelor de cadre de lemn pentru acoperiş

08.09.2009

 

 

229.

SR EN 1218-4+A2:2009

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 4: Maşini de placat muchiile acţionate cu lanţ(uri)

08.09.2009

 

 

230.

SR EN 1218-5+A1:2010

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 5: Maşini de profilat pe o faţă cu masă fixă şi acţionate prin role sau prin lanţ

18.12.2009

 

 

231.

SR EN 1247+A1:2011

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Maşini de turnătorie. Condiţii de securitate pentru oale de turnare, echipamente de turnare, maşini de turnare centrifugală, maşini de turnare continuă sau semicontinuă

08.04.2011

 

 

232.

SR EN 1248+A1:2009

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Maşini pentru turnătorie. Cerinţe de securitate pentru echipamente de sablare abrazivă

08.09.2009

 

 

233.

SR EN 1265+A1:2009

CEN

EN 1265:1999+A1 :2008

Securitatea maşinilor. Cod de încercare a zgomotului la maşini şi echipamente pentru turnătorie

08.09.2009

 

 

234.

SR EN 1374+A1:2010

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Maşini agricole. Descărcătoare staţionare pentru silozuri cilindrice. Securitate

20.10.2010

 

 

235.

SR EN 1398:2009

CEN

EN 1398:2009

Instalaţii de ridicat. Rampe ajustabile

08.09.2009

 

 

236.

SR EN 1417+A1:2009

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice, Amestecătoare cu două valţuri. Cerinţe de securitate

08.09.2009

 

 

237.

SR EN 1417+A1:2009/AC:2009

CEN

EN

1417:1996+A1:2008/AC:2009

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Amestecătoare cu două valţuri. Cerinţe de securitate

 

 

 

238.

SR EN 1459+A3:2012

CEN

EN 1459:1998+A3:2012

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare cu braţ retractabil variabil autopropulsate

23.03.2012

 

 

239.

SR EN1492-1+A1:2009

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Cabluri de legare. Securitate. Partea 1: Cabluri plate de legare din bandă din fibre artificiale, pentru uz general

08.09.2009

 

 

240.

SR EN 1492-2+A1:2009

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Cabluri de legare. Securitate. Partea 2: Cabluri rotunde de legare, din fibre artificiale, pentru uz general

08.09.2009

 

 

241.

SR EN 1492-4+A1:2009

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Cabluri de legare. Securitate. Partea 4: Cabluri de legare din fibre naturale sau artificiale, pentru uz general

08.09.2009

 

 

242.

SR EN 1493:2011

CEN

EN 1493:2010

Elevatoare pentru vehicule

08.04.2011

SR EN 1493+A1:2009

Nota 2.1

Data depăşită 04.08.2011

243.

SR EN 1494+A1:2009

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Cricuri mobile sau transportabile şi echipament de ridicare asociat

08.09.2009

 

 

244.

SR EN 1495+A2:2009

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Platforme de ridicare. Platforme elevatoare de lucru pe

catarge

18.12.2009

 

 

245.

SR EN 1495+A2:2009/AC:2010

CEN

EN 1495; 1997+A2:2009/AC: 2 010

Platforme de ridicare. Platforme elevatoare de lucru pe catarge

 

 

 

Avertisment: Prezenta publicaţie nu se referă la alineatele 5.3.2.4.7.1.2.12 ultimul paragraf. tabelul 8 şi figura 9 din standardul EN 1495:1997. care nu beneficiază de prezumţia de conformitate cu dispoziţiile Directivei 2006/42/CE.

246.

SR EN 1501-1:2012

CEN

EN 1501-1:2011

Vehicule de colectare a deşeurilor. Cerinţe generale şi cerinţe de securitate. Partea 1: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea din spate

18.11.2011

SR EN 1501-1+A2:2010

Nota 2.1

Data depăşită 29.02.2012

247.

SR EN 1501-2+A1:2010

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 2: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea laterală

29.12.2009

 

 

248.

SR EN 1501-3:2008

CEN

EN 1501-3:2008

Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 3: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea frontală

08.09.2009

 

 

249.

SR EN 1501-4:2008

CEN

EN 1501-4:2007

Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 4: Cod de încercare acustică pentru vehicule de colectare a deşeurilor

08.09.2009

 

 

 

250.

SR EN 1501-5:2012

CEN

EN 1501-5:2011

Vehicule de colectare a deşeurilor. Cerinţe generale şi cerinţe de securitate. Partea 5: Dispozitive de ridicare a containerelor pentru vehicule de colectare a deşeurilor

18.11.2011

SR EN 1501-1+A2:2010

Nota 2.1

Data depăşită 29.02.2012

251.

SR EN 1526+A1:2008

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerinţe suplimentare pentru funcţiile automate ale cărucioarelor

08.09.2009

 

 

252.

SR EN 1539:2010

CEN

EN 1539:2009

Uscătoare şi cuptoare în care se degajă substanţe inflamabile. Cerinţe de securitate

26.05.2010

 

 

253.

SR EN 1547+A1:2009

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Echipamente pentru procese termice industriale. Cod de încercare acustică pentru echipamente de procese termice industriale, inclusiv echipamente de manipulare auxiliare

08.09.2009

 

 

254.

SR EN 1550+A1:2008

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Securitatea maşinilor unelte. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia mandrinelor port-piese

08.09.2009

 

 

255.

SR EN 1554:2012

CEN

EN 1554:2012

Benzi transportoare. Încercări la frecare ale tamburului

24.08.2012

 

 

256.

SR EN 1570-1:2012

CEN

EN 1570-1:2011

Cerinţe de securitate pentru plăcile de ridicare. Partea 1: Plăci de ridicare care se utilizează până la două paliere fixe

29.02.2012

SR EN 1570+A2:2009

Nota 2.1

Data depăşită 30.04.2012

257.

SR EN 1612-1+A1:2009

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de formare prin reacţie. Partea 1: Cerinţe de securitate pentru unităţile de dozare şi amestecătoare

08.09.2009

 

 

258.

SR EN 1672-2+A1:2009

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Noţiuni fundamentale. Partea 2: Cerinţe de igienă

08.09.2009

 

 

259.

SR EN 1673+A1:2010

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Cuptoare cu rastel rotativ. Cerinţe de securitate şi igienă

26.05.2010

 

 

260.

SR EN 1674+A1:2010

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Laminoare pentru aluat şi foietaj. Cerinţe de securitate şi igienă

26.05.2010

 

 

261.

SR EN1677-1+A1:2009

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 1: Accesorii de oţel forjat, clasa 8

08.09.2009

 

 

262.

SR EN 1677-2+A1:2008

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate.

Partea 2: Cârlige de oţel forjat, cu siguranţă, clasa 8

08.09.2009

 

 

263.

SR EN 1677-3+A1:2008

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate.

Partea 3: Cârlige de oţel forjat cu autoblocare. Clasa 8

08.09.2009

 

 

264.

SR EN 1677-4+A1:2009

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 4: Zale, clasa 8

08.09.2009

 

 

265.

SR EN 1677-5+A1:2009

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 5: Cârlige forjate de oţel pentru ridicare, cu siguranţă, clasa 4

08.09.2009

 

 

266.

SR EN 1677-6+A1:2009

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 6: Zale, clasa 4

08.09.2009

 

 

267.

SR EN 1678+A1:2010

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat legume. Cerinţe de securitate şi igienă

20.10.2010

 

 

268.

SR EN1679-1+A1:2011

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Securitate. Partea 1: Motoare cu aprindere prin comprimare

20.07.2011

 

 

269.

SR EN 1710+A1:2008

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Echipamente şi componente destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, în mine subterane

08.09.2009

 

 

270.

SR EN 1710+A1:2008/AC:2011

CEN

EN 1710:2005+A1:2008/AC: 2010

Echipamente şi componente destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, în mine subterane

 

 

 

271.

SR EN 1755+A1:2009

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Funcţionare în atmosferă potenţial explozivă. Utilizare în atmosfere inflamabile în prezenţa gazelor, ceţii, vaporilor şi prafului

08.09.2009

 

 

272.

SR EN1756-1 +A1:2008

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Platforme cu oblon ridicător. Platforme ridicătoare care se montează pe vehicule pe roţi. Cerinţe de securitate. Partea 1: Platforme cu oblon ridicător pentru mărfuri

08.09.2009

 

 

273.

SR EN 1756-2+A1:2009

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Platforme cu oblon ridicător. Platforme ridicătoare care se montează pe vehicule pe roţi. Cerinţe de securitate. Partea 2: Platforme cu oblon ridicător pentru pasageri

18.12.2009

 

 

274.

SR EN 1777:2010

CEN

EN 1777:2010

Platforme hidraulice suspendate (HP) pentru serviciile de pompieri şi salvare. Cerinţe de securitate şi încercări

26.05.2010

SR EN 1777+A1:2009

Nota 2.1

Data depăşită 30.09.2010

275.

SR EN1804-1+A1:2010

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Maşini pentru mine subterane. Cerinţe de securitate pentru suporţii hidraulici ai tavanului. Partea 1: Unităţi de susţinere şi cerinţe generale

26.05.2010

 

 

276.

SR EN 1804-2+A1:2010

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Maşini pentru mine subterane. Cerinţe de securitate pentru suporţii hidraulici ai tavanului. Partea 2: Picioare de susţinere acţionate şi cilindri

26.05.2010

 

 

277.

SR EN 1804-3+A1:2010

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Maşini pentru mine subterane. Cerinţe de securitate pentru suporţii hidraulici ai tavanului. Partea 3: Sisteme de comandă hidraulice

26.05.2010

 

 

278.

SR EN 1807-1:2013

CEN

EN 1807-1:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie panglică. Partea 1: Ferăstraie panglică cu masă şi ferăstraie panglică de spintecat

28.11.2013

SR EN 1807+A1:2010

28.11.2013

279.

SR EN 1807-2:2013

CEN

EN 1807-2:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie panglică. Partea 2: Ferăstraie de debitat buşteni

28.11.2013

SR EN 1807+A1:2010

28.11.2013

280.

SR EN 1808+A1:2010

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Cerinţe de securitate pentru platformele suspendate la niveluri variabile. Calcule de proiectare, criterii de stabilitate, execuţie. Încercări

20.10.2010

 

 

281.

SR EN 1829-1:2010

CEN

EN 1829-1:2010

Maşini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerinţe de securitate. Partea 1; Maşini

26.05.2010

 

 

282.

SR EN 1829-2:2008

CEN

EN 1829-2:2008

Maşini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerinţe de securitate. Partea 2; Tuburi flexibile, linii de tuburi flexibile şi elemente de racordare

08.09.2009

 

 

283.

SR EN 1829-2:2008/AC:2011

CEN

EN 1829-2:2008/AC:2011

Maşini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerinţe de securitate. Partea 2: Tuburi flexibile, linii de tuburi flexibile şi elemente de racordare

 

 

 

284.

SR EN 1845:2008

CEN

EN 1845:2007

Maşini pentru confecţionarea încălţămintei. Maşini de injectat încălţăminte. Cerinţe de securitate

08.09.2009

 

 

285.

SR EN 1846-2+A1:2013

CEN

EN 1846-2:2009+A1:2013

Vehicule pentru servicii de salvare şi luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Cerinţe comune. Securitate şi performanţe

28.11.2013

SR EN 1846-2:2010

Nota 2.1

28.11.2013

286.

SR EN 1846-3:2013

CEN

EN 1846-3:2013

Autospeciale de stingere a incendiilor şi de salvare. Partea 3: Echipament instalat permanent. Securitate şi performanţă

28.11.2013

SR EN 1846-3+A1:2009

Nota 2.1

31.01.2014

287.

SR EN 1853+A1:2010

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Maşini agricole. Remorci cu benă basculantă. Securitate

18.12.2009

 

 

288.

SR EN 1870-3+A1:2009

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 3: Maşini de retezat cu tăiere descendentă şi maşini de retezat mixte cu tăiere pe masă

08.09.2009

 

 

289.

SR EN 1870-4:2012

CEN

EN 1870-4:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 4: Circulare multiple cu alimentare şi/sau evacuare manuală

05.06.2012

SR EN 1870-4+A1:2010

Nota 2.1

30.09.2012

290.

SR EN 1870-5+A2:2012

CEN

EN 1870-5:2002+A2:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 5: Ferăstraie circulare combinate pe masă şi cu tăiere transversală ascendentă

15.11.2012

SR EN 1870-5+A1:2010

Nota 2.1

31.03.2013

291.

SR EN 1870-6+A1:2010

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 6: Ferăstraie circulare cu suport şi/sau masă pentru tăierea lemnului de foc cu încărcare şi/sau descărcare manuală

18.12.2009

 

 

292.

SR EN 1870-7:2013

CEN

EN 1870-7:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 7; Ferăstraie circulare cu o pânză, cu avans mecanizat al mesei şi cu încărcare şi/sau descărcare manuală

05.04.2013

SR EN 1870-7+A1:2010

Nota 2.1

30.04.2013

293.

SR EN 1870-8:2013

CEN

EN 1870-8:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 8: Ferăstraie circulare de

tivit, cu o pânză cu deplasare mecanizată a grupului de tăiere şi cu încărcare şi/sau descărcare manuală

05.04.2013

SR EN 1870-8+A1:2010

Nota 2.1

31.05.2013

294.

SR EN 1870-9:2013

CEN

EN 1870-9:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 9: Ferăstraie cu două pânze de ferăstrău circulare, pentru secţionat, cu avans mecanizat şi încărcare şi/sau descărcare manuală

15.11.2012

SR EN 1870-9+A1:2010

Nota 2.1

31.03.2013

295.

SR EN 1870-10:2013

CEN

EN 1870-10:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 10: Ferăstraie automate şi semiautomate cu o pânză pentru tăiere ascendentă

28.11.2013

SR EN 1870-10+A1:2010

Nota 2.1

30.11.2013

296.

SR EN 1870-11:2014

CEN

EN 1870-11:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 11: Ferăstraie circulare pentru secţionat, semiautomate cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale)

11.04.2014

SR EN 1870-11+A1:2010

Nota 2.1

30.04.2014

297.

SR EN 1870-12:2014

CEN

EN 1870-12:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului, Ferăstraie circulare. Partea 12: Ferăstraie circulare pendulare pentru secţionat

11.04.2014

SR EN 1870-12+A1:2010

Nota 2.1

30.04.2014

298.

SR EN 1870-13+A2:2012

CEN

EN 1870-13:2007+A2:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 13: Ferăstraie cu panouri orizontale cu dispozitiv de presare

05.06.2012

SR EN 1870-13+A1:2010

Nota 2.1

30.09.2012

299.

SR EN 1870-14+A2:2012

CEN

EN 1870-14:2007+A2:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 14: Ferăstraie pentru panouri verticale

05.06.2012

SR EN 1870-14+A1:2010

Nota 2.1

30.09.2012

 

300.

SR EN 1870-15:2013

CEN

EN 1870-15:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 15: Ferăstraie multiple pentru secţionat, cu avans mecanizat şi încărcare şi/sau descărcare manuală

05.04.2013

SR EN 1870-15+A1:2010

Nota 2.1

30.04.2013

301.

SR EN 1870-16:2013

CEN

EN 1870-16:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 16: Ferăstraie circulare duble de secţionat cu tăiere în V

05.04.2013

SR EN 1870-16+A1:2010

Nota 2.1

30.04.2013

302.

SR EN 1870-17:2013

CEN

EN 1870-17:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 17: Ferăstraie circulare pentru secţionat manuale cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale manuale)

13.02.2015

SR EN 1870-17+A2:2010

Nota 2.1

13.02.2015

Avertizare: În ceea ce priveşte alegerea apărătorilor pentru lama fierăstrăului. prezenta publicare nu vizează alineatul (3î din clauza 5.3 6 1 a standardului menţionat, a cărui aplicare nu conferă o prezumţie de conformitate cu cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă prevăzute la punctul 1.4.2 din anexa I la Directiva 2006/42/CE.

303.

SR EN 1870-18:2013

CEN

EN 1870-18:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului, Ferăstraie circulare. Partea 18: Ferăstraie pentru formatizare

28.11.2013

SR EN 1870-1+A1:2009

Nota 2.1

28.11.2013

304.

SR EN 1870-19:2014

CEN

EN 1870-19:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 19: Ferăstraie circulare de tâmplărie cu masă (cu sau fără masă mobilă) şi ferăstraie pentru şantier

11.04.2014

SR EN 1870-1+A1:2009

Nota 2.1

31.05.2014

305.

SR EN 1889-1:2011

CEN

EN 1889-1:2011

Utilaj minier pentru exploatări subterane. Maşini mobile subterane. Securitate. Partea 1: Vehicule pe roţi cu anvelope de cauciuc

18.11.2011

 

 

306.

SR EN 1889-2+A1:2009

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Utilaj minier pentru exploatări subterane. Maşini mobile subterane. Securitate. Partea 2: Locomotive pe şine

08.09.2009

 

 

307.

SR EN 1915-1:2013

CEN

EN 1915-1:2013

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor.

Cerinţe generale. Partea 1: Cerinţe de bază pentru securitate

28.11.2013

SR EN 1915-1+A1:2009

Nota 2.1

28.11.2013

308.

SR EN 1915-2+A1:2009

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe generale. Partea 2: Cerinţe de stabilitate şi de rezistenţă, calcule şi metode de încercare

08.09.2009

 

 

309.

SR EN 1915-3+A1:2009

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe generale. Partea 3: Metode de măsurare şi de reducere a vibraţiilor

08.09.2009

 

 

310.

SR EN 1915-4+A1:2009

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe generale. Partea 4: Metode de măsurare şi de reducere a zgomotului

08.09.2009

 

 

311.

SR EN 1953:2014

CEN

EN 1953:2013

Echipamente de atomizare şi de pulverizare pentru produse de acoperire. Cerinţe de securitate

28.11.2013

SR EN 1953+A1:2010

31.03.2014

312.

SR EN 1974+A1:2010

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiere în felii. Cerinţe de securitate şi igienă

18.12.2009

 

 

313.

SR EN ISO 2151:2009

CEN

EN ISO 2151:2008

Acustică. Cod de încercare a zgomotului pentru compresoare şi pompe de vid. Metodă tehnică (clasa de exactitate 2)

08.09.2009

 

 

314.

SR EN ISO 2660:2009

CEN

EN ISO 2860:2008

Maşini de terasament. Dimensiuni de acces minime

08.09.2009

 

 

315.

SR EN ISO 2667:2011

CEN

EN ISO 2867:2011

Maşini de terasament. Mijloace de acces

18.11.2011

SR EN ISO 2867:2009

Nota 2.1

31.07.2014

316.

SR EN ISO 3164:2013

CEN

EN ISO 3164:2013

Maşini de terasament. Evaluarea în laborator a structurilor de protecţie. Specificaţii pentru volumul limită de deformare

28.11.2013

SR EN ISO 3164:2009

Nota 2.1

30.11.2013

317.

SR EN ISO 3266:2010

CEN

EN ISO 3266:2010

Şuruburi cu ochi de oţel forjat, clasa 4, pentru aplicaţii generale de ridicat

20.10.2010

 

 

318.

SR EN ISO 3411:2007

CEN

EN ISO 3411:2007

Maşini de terasament. Dimensiuni ergonomice ale conductorilor şi spaţiu înconjurător minim al postului de conducere

08.09.2009

 

 

319.

SR EN ISO 3449:2009

CEN

EN ISO 3449:2008

Maşini de terasament. Structuri de protecţie împotriva căderii de obiecte. Încercări de laborator şi cerinţe de performanţă

08.09.2009

 

 

320.

SR EN ISO 3450:2012

CEN

EN ISO 3450:2011

Maşini de terasament. Sisteme de frânare ale maşinilor pe pneuri. Cerinţe de performanţă şi proceduri de încercare

29.02.2012

SR EN ISO 3450:2009

Nota 2.1

31.05.2012

321.

SR EN ISO 3457:2009

CEN

EN ISO 3457:2008

Maşini de terasament. Protectori. Definiţii şi cerinţe

08.09.2009

 

 

322.

SR EN ISO 3471:2009

CEN

EN ISO 3471:2008

Maşini de terasament. Structuri de protecţie la răsturnare. Încercări de laborator şi cerinţe de performanţă

08.09.2009

 

 

323.

SR EN ISO 3691-5:2014

CEN

EN ISO 3691-5:2014

Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 5: Cărucioare cu conductor însoţitor

11.07.2014

SR EN ISO 3691-5:2010

Nota 2.1

31.08.2014

324.

SR EN ISO 3691-6:2014

CEN

EN ISO 3691-6:2013

Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 6: Transportoare de sarcini şi persoane

11.07.2014

 

 

325.

SR EN ISO 3691-6:2014/AC:2014

CEN

EN ISO 3691 -6:2013/AC:2014

Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 6: Transportoare de sarcini şi persoane

 

 

 

326.

SR EN ISO 4254-1:2013

CEN

EN ISO 4254-1:2013

Maşini agricole. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale

28.11.2013

SR EN ISO 4254-1:2010

Nota 2.1

30.11.2013

327.

SR EN ISO 4254-5:2010

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Maşini agricole. Securitate. Partea 5: Maşini de prelucrat solul, cu organe active antrenate

26.05.2010

 

 

328.

SR EN ISO 4254-5:2010/AC:2011

CEN

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

Maşini agricole. Securitate. Partea 5: Maşini de prelucrat solul, cu organe active antrenate

 

 

 

329.

SR EN ISO 4254-6:2010

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Maşini agricole. Securitate. Partea 6: Maşini de stropit şi maşini de administrat îngrăşăminte lichide

26.05.2010

 

 

330.

SREN ISO 4254-6:2010/AC: 2011

CEN

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

Maşini agricole. Securitate. Partea 6: Maşini de stropit şi maşini de administrat îngrăşăminte lichide

 

 

 

331.

SR EN ISO 4254-7:2010

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Maşini agricole, Securitate, Partea 7: Combine de recoltat cereale şi maşini de recoltat şi tocat furaje şi maşini de recoltat bumbac

26.05.2010

 

 

332.

SR EN ISO 4254-7:2010/AC:2011

CEN

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

Maşini agricole. Securitate, Partea 7: Combine de recoltat cereale şi maşini de recoltat şi tocat furaje şi maşini de recoltat bumbac

 

 

 

333.

SR EN ISO 4254-10:2010

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Maşini agricole. Securitate. Partea 10: Maşini agricole de uscat fânul şi greble rotative

26.05.2010

 

 

334.

SR EN ISO 4254-10:2010/AC:2011

CEN

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

Maşini agricole. Securitate, Partea 10: Maşini agricole de uscat fânul şi greble rotative

 

 

 

335.

SR EN ISO 4254-11:2011

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Maşini agricole. Securitate, Partea 11: Maşini de cules şi balotat

08.04.2011

SR EN 704+A1:2009

Nota 2.1

30.06.2011

336.

SR EN ISO 4254-12:2012

CEN

EN ISO 4254-12:2012

Maşini agricole. Securitate, Partea 12: Cositori rotative cu disc, cositori rotative cu tambur şi cositori echipate cu dispozitiv de tocat resturi vegetale

24.08.2012

SR EN745+A1:2009

Nota 2.1

31.12.2012

337.

SR EN ISO 5395-1:2014

CEN

EN ISO 5395-1:2013

Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 1: Terminologie şi încercări comune

28.11.2013

SR EN 836+A4:2012

Nota 2.1

30.09.2014

338.

SREN ISO5395-2:2014

CEN

EN ISO 5395-2:2013

Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 2: Cositori de gazon cu conducător pedestru

28.11.2013

SR EN 836+A4:2012

Nota 2.1

30.09.2014

339.

SR EN ISO 5395-3:2014

CEN

EN ISO 5395-3:2013

Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 3: Cositori de gazon cu conducător aşezat

28.11.2013

SR EN 836+A4:2012

Nota 2.1

30.09.2014

340.

SR EN ISO 5674:2009

CEN

EN ISO 5674:2009

Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Protectori pentru arborii cardanici de transmisie de la priza de putere. Încercări la rezistenţa mecanică şi la uzură şi criterii de acceptare

08.09.2009

 

 

341.

SR EN ISO 6682:2009

CEN

EN ISO 6682:2008

Maşini de terasament. Zone de confort şi de accesibilitate la organele de comandă

08.09.2009

 

 

342.

SR EN ISO 6683:2009

CEN

EN ISO 6683:2008

Maşini de terasament. Centuri de securitate şi ancoraje pentru centurile de securitate. Cerinţe de performanţă şi încercări

08.09.2009

 

 

343.

SR EN ISO 7096:2009

CEN

EN ISO 7096:2008

Maşini de terasament. Evaluarea în laborator a vibraţiilor transmise operatorului prin scaun

08.09.2009

 

 

344.

SR EN ISO 7096:2009/AC:2009

CEN

EN ISO 7096:2008/AC:2009

Maşini de terasament. Evaluarea în laborator a vibraţiilor transmise operatorului prin scaun

 

 

 

345.

SR EN ISO 8230-1:2009

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Cerinţe de securitate pentru maşinile de curăţat chimic. Partea 1: Cerinţe generale de securitate

08.09.2009

 

 

346.

SR EN ISO 8230-2:2009

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Cerinţe de securitate pentru maşinile de curăţat chimic. Partea 2: Maşini utilizând percloretilenă

08.09.2009

 

 

347.

SR EN ISO 8230-3:2009

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Cerinţe de securitate pentru maşinile de curăţat chimic. Partea 3: Maşini utilizând solvenţi combustibili

08.09.2009

 

 

348.

SR EN ISO 9902-1:2003

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 1: Cerinţe comune

18.12.2009

 

 

349.

SR EN ISO 9902-1:2003/A1:2009

CEN

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 1: Cerinţe comune. Amendament 1

18.12.2009

Nota 3

28.12.2009

 

350.

SR EN ISO 9902-2:2003

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 2: Maşini pentru preparaţia filaturii şi maşinii de filat

18.12.2009

 

 

351.

SR EN ISO 9902-2:2003/A1:2009

CEN

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 2: Maşini pentru preparaţia filaturii şi maşini de filat. Amendament 1

18.12.2009

Nota 3

28.12.2009

352.

SR EN ISO 9902-2:2003/A2:2014

CEN

EN ISO 9902-2:2001 /A2:2014

Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 2: Maşini pentru preparaţia filaturii şi maşini de filat. Amendament 1

13.02.2015

Nota 3

13.02.2015

353.

SR EN ISO 9902-3:2003

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare la zgomot. Partea 3: Maşini pentru neţesute

18.12.2009

 

 

354.

SR EN ISO 9902-3:2003/A1:2009

CEN

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 3: Maşini pentru neţesute. Amendament 1

18.12.2009

Nota 3

28.12.2009

355.

SR EN ISO 9902-3:2003/A2:2014

CEN

EN ISO 9902-3:2001 /A2:2014

Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 3: Maşini pentru neţesute. Amendament 2

13.02.2015

Nota 3

13.02.2015

356.

SR EN ISO 9902-4:2003

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 4: Maşini de prelucrare a firelor şi maşini de confecţionat cablu şi frânghie

18.12.2009

 

 

357.

SR EN ISO 9902-4:2003/A1:2009

CEN

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 4: