MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 799/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 799         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 29 octombrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

886. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către domnul Ţigănucă Gelu

 

887. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Coşman Lena

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

517. - Ordin al ministrului pentru societatea informaţională pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informaţională nr. 436/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2,1 “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020

 

518. - Ordin al ministrului pentru societatea informaţională pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informaţională nr. 435/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită “Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, acţiunea 2.2.1 “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi â inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020

 

5.530. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind completarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.436/2011

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către domnul Ţigănucă Gelu

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către domnul Ţigănucă Gelu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 27 octombrie 2015.

Nr. 886.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Coşman Elena

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Coşman Elena exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Botoşani.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 27 octombrie 2015.

Nr. 887.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informaţională nr. 436/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020 şi ale art. 11 din Acordul de delegare încheiat între Autoritatea de Management a Programului Operaţional Competitivitate cu nr. 10.598 din 29 aprilie 2015 şi Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, axa prioritară 2 “Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”,

în baza Avizului Consiliului Concurenţei nr. 11.858 din 6 octombrie 2015 privind avizul referitor la proiectul de modificare a schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative şi a Referatului Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale nr. 15.917 din 13 octombrie 2015,

în temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, cu modificările ulterioare,

ministrul pentru societatea informaţională emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului pentru societatea informaţională nr. 436/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 septembrie 2015, se modifică şi se înlocuieşte CU anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Ministrul pentru societatea informaţională,

Sorin Mihai Grindeanu

 

Bucureşti, 19 octombrie 2015.

Nr. 517.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 430/2015)

 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii inovative, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta procedură instituite o schemă transparentă de ajutor de stat, care se adresează domeniului tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită în continuare schema de ajutor de stat, finanţată prin Programul operaţional Competitivitate (POC).

Art. 2. - (1) Ajutoarele în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se acordă numai în condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat, în limita bugetului disponibil.

(2) Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat exceptat de la obligaţia de notificare stipulate în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat.

(3) Prezenta schemă de ajutor de stat este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014.

Art. 3. - (1) Furnizor de ajutor de stat este Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate (AMPOC).

(2) Autoritatea care administrează prezenta schemă de ajutor de stat este AMPOC prin Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale (OIPSI) din cadrul Ministerului pentru Societatea Informaţională (MSI) conform atribuţiilor delegate pentru implementarea şi gestionarea POC.

 

CAPITOLUL II

Obiectivele schemei de ajutor de stat

 

Art. 4. - Obiectivul general al prezentei scheme de ajutor de stat constă în sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu.

Art. 5. - (1) Scopul prezentei scheme de ajutor de stat este de a finanţa o serie de activităţi necesare pentru implementarea proiectelor prin care se asigură dezvoltarea unei game de produse şi/sau servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei româneşti, precum şi realizarea de proiecte strategice inovative cu impact asupra dezvoltării întregii industrii de TIC.

(2) Sprijinul financiar nerambursabil va fi acordat pentru:

a) achiziţionarea de active corporale şi necorporale pentru dezvoltarea unor produse/servicii TIC;

b) realizarea de activităţi de cercetare şi dezvoltare, realizarea de proiecte de inovare ale IMM-urilor.

c) realizarea de proiecte de inovare de proces şi organizaţională.

 

CAPITOLUL III

Legislaţie relevantă aplicabilă

 

Art. 6. - Prezenta schemă de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu următoarele reglementări legale, comunitare şi naţionale:

a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

b) Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2014) 10233;

c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale.

 

CAPITOLUL IV

Definiţii

 

Art. 7. - În sensul prezentei scheme de ajutor de stat următorii termeni se definesc astfel:

1. active corporale - echipamente;

2. active necorporale - active care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;

3. activităţi de inovare - acţiunile cu caracter ştiinţific, tehnologic, organizaţional, care conduc la materializarea inovaţiilor şi implementarea acestora. Activităţile de inovare includ şi cercetarea-dezvoltarea care nu este legată direct de elaborarea unei inovaţii specifice, dar care urmăreşte acumularea unor noi cunoştinţe ce vor fi necesare în proiectarea unor sisteme informatice inovative;

4. ajutoare regionale pentru investiţii - ajutoarele regionale acordate pentru o investiţie iniţială sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice;

5. ajutor/ajutor de stat - orice măsură de sprijin care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

6. beneficiar - întreprinderea care a aplicat singură sau ca lider al consorţiilor de întreprinderi din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC, care primeşte ajutor în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, în bâza unui contract de finanţare încheiat cu MSI/OPSI;

7. cercetare industrială - cercetare sau investigaţie critică planificată în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor ori serviciilor existente; cuprinde crearea de părţi componente pentru sisteme complexe, care este necesară pentru cercetarea industrială, în special pentru validarea tehnologiilor generice, cu excepţia prototipurilor;

8. cerere de finanţare - formular completat de către solicitanţi pentru a obţine finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat;

9. cheltuieli eligibile - cheltuieli realizate de către un beneficiar şi considerate eligibile în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014, pentru care se poate acorda ajutor în baza prezentei scheme de ajutor de stat;

10. cheltuieli neeligibile - cheltuieli inerente realizării proiectelor care nu pot fi finanţate prin prezenta schemă de ajutor de stat, conform reglementărilor comunitare şi naţionale;

11. cluster - o grupare între executanţi, utilizatori şi/sau beneficiari, pentru implementarea de bune practici de nivel european, în vederea creşterii competitivităţii economice a operatorilor economici;

12. clustere de inovare - structuri sau grupuri organizate de părţi independente (cum ar fi întreprinderi nou-înfiinţate inovatoare, întreprinderi mici şi mijlocii şi întreprinderi mari, precum şi organizaţii de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor, organizaţii nonprofit şi alţi operatori economici afiliaţi) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor şi a schimbului de cunoştinţe şi cunoştinţe de specialitate şi prin contribuţii efective la transferul de cunoştinţe, stabilirea de contacte, diseminarea informaţiilor şi colaborarea între întreprinderi şi alte organizaţii din cluster;

13. comercializarea produselor agricole - deţinerea ori expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrare sau orice alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în locaţii distincte, rezervate acestei activităţi;

14. consorţiu de întreprinderi - parteneriat între IMM din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC creat pentru realizarea unor produse/servicii TIC inovative;

15. contribuţia proprie a beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului - diferenţa dintre totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului şi totalul finanţării nerambursabile acordate;

16. costuri cu personalul - costul cercetătorilor, al tehnicienilor şi al altor membri ai personalului de sprijin în măsura în care sunt angajaţi în proiectul sau activitatea respectivă;

17. data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil;

18. demararea investiţiei - începerea lucrărilor de construcţii în cadru) investiţiei sau primul angajament ferm de comandă pentru echipamente sau alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, oricare dintre acestea survine mai întâi; cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, precum obţinerea permiselor şi realizarea studiilor preliminare de fezabilitate nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor;

19. dezvoltare experimentală - dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea unor cunoştinţe şi competenţe existente de ordin ştiinţific, tehnologic, de afaceri şi din alte domenii relevante,în scopul producerii unor planuri, aranjamente sau proiecte pentru produse, procese ori servicii noi, modificate sau îmbunătăţite. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producţie, proceselor de fabricaţie, serviciilor existente şi altor operaţiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări;

20. IMM- întreprinderi aşa cum sunt definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (UE) nr. 651/2014;

21. IMM aflată în dificultate - o microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie, care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;

b) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru datoriile societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;

d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

22. infrastructură de cercetare - instalaţii, resurse şi servicii conexe utilizate de comunitatea ştiinţifică pentru a desfăşura activităţi de cercetare în domeniile sale respective şi cuprinde principalele echipamente sau seturi de instrumente ştiinţifice, resurse de cunoştinţe precum colecţii, arhive sau informaţii ştiinţifice structurate, infrastructurile generice bazate pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor cum ar fi reţelele, materialul informatic, programele de software şi instrumentele de comunicare, precum şi orice alte mijloace necesare pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare. Asemenea infrastructuri pot fi “localizate” într-un singur sit sau “distribuite” (o reţea organizată de resurse), în conformitate cu art. 2 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC);

23. inovare de proces - punerea în aplicare a unei metode de producţie sau de livrare noi sau îmbunătăţite semnificativ (inclusiv modificări semnificative de tehnici, echipamente sau software), excepţie făcând schimbările sau îmbunătăţirile minore, creşterea capacităţilor de producţie sau de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme de fabricaţie sau logistice care sunt foarte asemănătoare cu cele utilizate deja, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbări rezultate numai din modificarea preţurilor factorilor, personalizarea producţiei, localizarea, schimbările regulate, sezoniere şi alte schimbări ciclice şi comercializarea de produse noi sau îmbunătăţite semnificativ;

24. inovare organizaţională - punerea în aplicare a unei noi metode organizaţionale în practicile comerciale, organizarea locului de muncă sau relaţiile externe ale unei întreprinderi, cu excepţia modificărilor care sunt bazate pe metode organizaţionale deja în funcţiune în întreprindere, a modificărilor aduse strategiei de gestionare, a fuziunilor şi achiziţiilor, a încetării utilizării unui proces, a simplei înlocuiri sau majorări a capitalului, a schimbărilor rezultate numai din modificarea preţurilor factorilor, a personalizării, a localizării, a schimbărilor regulate, sezoniere şi a altor schimbări ciclice şi a comercializării de produse noi sau îmbunătăţite semnificativ;

25. intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor şi a altor taxe. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului;

26. investiţie iniţială - înseamnă:

a) o investiţie în active corporale şi necorporale legată de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente; sau

b) o achiziţionare de active legate direct de o unitate, cu condiţia ca unitatea să fie închisă sau să fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziţionată şi să fie cumpărată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul şi exclude simpla achiziţionare a acţiunilor unei întreprinderi;

27. întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia. Sunt incluse în această categorie, în special, persoanele care exercită activităţi independente şi asociaţiile familiale implicate în activităţi de artizanat şi în alte activităţi, precum şi parteneriatele sau asociaţiile implicate în mod regulat într-o activitate economică [definiţie conformă cu art. 1 din anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014];

28. întreprindere mică - întreprindere care are sub 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 10 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

29. întreprindere mijlocie - întreprindere care are sub 250 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 milioane euro şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 43 milioane euro, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014;

30. întreprinderi mari - întreprinderi care nu se încadrează în categoria IMM;

31. microîntreprindere - întreprindere care are sub 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 2 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

32. organizaţie de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor - entitate (universităţile sau institutele de cercetare, agenţiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entităţile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizaţie de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanţare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentată, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activităţi prin predare, publicare sau transfer de cunoştinţe. În cazul în care entitatea desfăşoară şi activităţi economice, finanţarea, costurile şi veniturile activităţilor economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influenţă decisivă asupra unei astfel de entităţi, de exemplu, în calitate de acţionari sau asociaţi, nu pot beneficia de acces preferenţial la rezultatele generate de aceasta;

33. prelucrarea produselor agricole - o operaţiune efectuată asupra produsului agricol în urma căreia rezultă de asemenea un produs agricol, cu excepţia activităţilor realizate în exploataţii agricole necesare pentru pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

34. solicitant - IMM care depune o cerere de finanţare singură sau ca lider al consorţiilor de IMM din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC. Solicitanţii ale căror cereri de finanţare sunt selectate pentru finanţare dobândesc calitatea de beneficiari.

 

CAPITOLUL V

Domeniul de aplicare

 

Art. 8. - (1) Schema de ajutor de stat se aplică în cadrul axei prioritare 2 a POC, acţiunea 2.2.1 “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere” şi vizează obiectivul specific “Creşterea integrării pe verticală a soluţiilor inovative TIC în economie”.

(2) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică tuturor regiunilor de dezvoltare ale României.

Art. 9. - (1) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică ajutoarelor din următoarele sectoare economice:

 

Cod CAEN

Denumirea activităţii

C2611

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

C2612

Fabricarea altor componente electronice

C2630

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

J6201

Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

J6202

Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

J6203

Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul

J6209

Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

M7211

Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

M7219

Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

 

(2) Nu se acordă ajutor în următoarele cazuri:

a) scheme de ajutoare care nu exclud în mod explicit plata unor ajutoare individuale pentru o întreprindere care face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor este declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă, cu excepţia schemelor de ajutoare destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre naturale;

b) ajutoare ad-hoc în favoarea unei întreprinderi, astfel cum se menţionează la lit. a);

c) ajutoare pentru întreprinderi aflate în dificultate, cu excepţia schemelor de ajutoare destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre naturale;

d) măsuri de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiţionată de obligaţia ca beneficiarul să îşi aibă sediul în statul membru relevant sau să fie stabilit cu preponderenţă în statul membru respectiv; cu toate acestea, cerinţa de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plăţii ajutorului este permisă;

e) măsuri de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiţionată de obligaţia ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel naţional sau servicii naţionale;

f) măsuri de ajutor care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obţinute din cercetare, dezvoltare şi inovare;

g) ajutoare destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export.

 

CAPITOLUL VI

Tipuri de ajutoare şi modalitatea de acordare

 

Art. 10. - (1) Ajutorul se acordă sub formă de asistenţă financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranşe.

(2) Ajutoarele de stat se acordă proiectelor finanţate în baza cererii de finanţare, însoţită de documentele solicitate în apelul de proiecte şi în Ghidul solicitantului.

Art. 11. - În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se acordă următoarele tipuri de ajutoare:

 

Nr. crt.

Tip de ajutor

Tip de beneficiar

1.

Ajutoare regionale pentru investiţii

întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC;

sau

- întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC;

sau

- Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

2.

Ajutoare pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare

întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC;

sau

- întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC;

sau

- Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

3.

Ajutoare pentru inovare destinate IMM- urilor

întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC;

sau

- întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC;

sau

- Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

4.

Ajutoare pentru inovarea de proces şi organizaţională

întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC;

sau

- întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC;

sau

- Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

 

CAPITOLUL VII

Beneficiari şi condiţii de eligibilitate

 

Art. 12. - Pot beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme de ajutor de stat următoarele categorii de beneficiari: întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC, sau întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC, sau consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

1. sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. se încadrează în categoria IMM, la data depunerii cererii de finanţare şi la data semnării contractului de finanţare;

3. nu înregistrează obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget):

a) mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

b) mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale;

4. sunt direct responsabile de pregătirea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;

5. asigură din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile şi a celor conexe. Contribuţia proprie a beneficiarului, într-o formă liberă de ajutor de m/n/m/s/ajutor de stat, poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului sau din alte surse private;

6. nu au mai beneficiat de sprijin financiar pentru aceeaşi cheltuială din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimele 36 de luni, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice. În acest caz, finanţarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, ajutorul de minimis acordat se va recupera integral, inclusiv majorările şi penalităţile calculate potrivit, legii;

7. nu intră în categoria de “IMM aflată în dificultate”, aşa cum aceasta este definită la art. 7 pct. 21;

8. nu se află în stare de insolvenţă, în stare de faliment sau nu fac obiectul unei proceduri de lichidare ori de administrare specială, nu şi-au suspendat activitatea economică sau nu fac obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii ori nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

9. nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

10. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale comunităţilor europene;

11. reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

12. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;

13. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a OIPSI prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;

14. în cazul consorţiilor de întreprinderi, IMM-urile constitutive trebuie să îndeplinească individual condiţiile de eligibilitate care se referă la solicitant;

15. fac dovada apartenenţei la un cluster centrat pe domeniul TIC, dacă este cazul;

16. îndeplinesc orice alte condiţii-cerinţe specifice, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat care rezultă din dispoziţiile legale aplicabile şi ghidul solicitantului.

 

CAPITOLUL VIII

Intensitatea ajutorului şi cheltuieli eligibile

 

Art. 13. - Intensitatea maximă a ajutorului care poate fi acordat prin prezenta schemă de ajutor de stat este:

 

Nr.

Cheltuieli eligibile în funcţie de tipul de ajutor de stat prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 651/2014

Intensitatea maximă a ajutorului % din cheltuieli eligibile

 

Ajutoarele regionale pentru investiţii

Cheltuielile cu investiţii în active corporale şi necorporale:

a) achiziţionarea de hardware IT şi a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune), justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcţionarea produselor/aplicaţiilor informatice implementate prin proiect;

b) amenajarea data center în care se vor instala echipamentele TIC achiziţionate prin proiect, dacă clădirea în care se face investiţia îndeplineşte următoarele condiţii la data depunerii cererii de finanţare:

- nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;

- nu este ipotecată, gajată sau închiriată în proporţie mai mare de 50%;

- nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun;

c) cheltuieli pentru achiziţionarea aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui website/portal şi achiziţionarea numelui de domeniu, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică.

Regiunea de Implementare a proiectului

Tip IMM

Perioada de acordare a ajutorului

1/07/2014 - 31/12/2017

1/01/2018 - 31/12/2020

Regiunile Centru, Sud Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Nord- Vest, Sud-Vest Oltenia

Micro şi mici

70%

70%

Mijlocii

60%

60%

Regiunea Vest şi judeţul Ilfov

Micro şi mici

55%

55%

Mijlocii

45%

45%

Bucureşti

Micro şi mici

35%

30%

Mijlocii

25%

20%

 

Ajutoarele pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare - dacă partea din proiect care beneficiază de ajutor se încadrează în

Microîntreprinderi şi întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

cercetare industrială sau dezvoltare experimentală

a) cheltuielile cu personalul: cercetători, tehnicieni şi alţi membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiect;

b) cheltuielile pentru instrumente şi echipamente, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului şi pe durata acestei utilizări; în cazul în care aceste instrumente şi echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viaţă în proiect, sunt considerate eligibile doar cheltuielile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;

c) cheltuielile aferente cercetării contractuale, cunoştinţelor şi brevetelor cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe, în condiţii de concurenţă deplină;

d) cheltuielile aferente materialelor consumabile şi altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului.

Dezvoltare experimentală

45%

35%

60% *

50%*

Cercetare industrială

70%

60%

80% *

75%*

 

Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor

- cheltuielile pentru detaşarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare şi de difuzare a cunoştinţelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare, într-o funcţie nou-creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alţi membri ai personalului angajat al beneficiarului.

50%

 

Ajutoarele pentru inovarea de proces şi organizaţională

a) cheltuielile cu personalul implicat în implementarea proiectului pentru alte activităţi decât cele susţinute prin schema de ajutor de minimis;

b) cheltuielile aferente cercetării contractuale, cunoştinţelor şi brevetelor cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe în condiţii de concurenţă deplină;

c) cheltuielile pentru instrumente, echipamente, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului şi pe durata acestei utilizări;

d) cheltuielile aferente materialelor consumabile şi altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului

50%

 

*Vezi art. 16.

 

Art. 14. - Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pe proiect pe întreprindere prin prezenta schemă de ajutor de stat este de maximum 3.240.000 lei.

Art. 15. - În cazul ajutoarelor regionale pentru investiţii:

a) Investiţia trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la finalizarea investiţiilor. Această condiţie nu împiedică Înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depăşit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.

b) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

(i) trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;

(ii) trebuie să fie amortizabile;

(iii) trebuie să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul;

(iv) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani.

Art. 16. - În cazul ajutoarelor pentru proiecte de cercetare-dezvoltare, la intensităţile ajutorului stabilite pentru cercetare industrială şi dezvoltare experimentală, poate fi adăugată o primă de 15 puncte procentuale până la intensitatea maximă a ajutorului de 80% din cheltuielile eligibile, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

(i) proiectul implică o colaborare efectivă pe baza unui acord de parteneriat între cel puţin două IMM-uri care sunt independente una de alta şi care îndeplinesc condiţia ca niciuna dintre întreprinderi să nu suporte peste 70% din cheltuielile eligibile ale proiectului de colaborare;

(ii) proiectul implică o colaborare efectivă între o întreprindere şi un organism de cercetare şi sunt îndeplinite următoarele condiţii:

- organismul/organizaţia de cercetare suportă cel puţin 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului; şi

- organismul/organizaţia de cercetare are dreptul de a publica rezultatele proiectelor de cercetare în măsura în care acestea provin din cercetările realizate de organismul/organizaţia în cauză; sau

(iii) rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferinţe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source.

 

CAPITOLUL IX

Durata, bugetul şi numărul estimat al beneficiarilor

 

Art. 17. - Prezenta schemă de ajutor de stat se aprobă prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională şi se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de stat.

Art. 18. - Bugetul total estimat al schemei de ajutor de stat, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 40,6 milioane euro, din care 35 milioane euro reprezintă finanţare acordată prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regionala.

 

Anul

Contribuţie publică (euro)*

2015

7.600.000

2016

22.000.000

2017

11.000.000

Total general

40.600.000

 

* Distribuţia sumelor este orientativă, putând varia în cursul implementării schemei de ajutor de stat.

 

Art. 19. - Numărul maxim estimat al beneficiarilor de ajutor de stat al prezentei scheme de ajutor de stat este de 2.500.

 

CAPITOLUL X

Efectul stimulativ

 

Art. 20. - Ajutoarele acordate prin prezenta schemă de ajutor de stat sunt considerate a avea un efect stimulativ în cazul în care beneficiarul a prezentat furnizorului cererea de finanţare completată în conformitate cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, înainte de demararea investiţiei.

 

CAPITOLUL XI

Regula de cumul

 

Art. 21. - Ajutoarele de stat acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat pot fi cumulate cu:

a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează alte cheltuieli eligibile;

b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi cheltuieli eligibile, care se suprapun parţial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depăşirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014.

Art. 22. - Ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentei scheme de ajutor de stat nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi cheltuieli eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care să depăşească intensităţile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat.

Art. 23. - Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul de ajutor prezintă o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă dacă a mai beneficiat sau este în curs de solicitare a altor ajutoare ori ajutoare de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile.

 

CAPITOLUL XII

Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat

 

Art. 24. - Procedura de implementare şi derulare a schemei de ajutor de stat se desfăşoară după cum urmează:

a) derularea schemei de ajutor de stat va avea următoarea succesiune: lansarea apelului, depunerea cererilor de finanţare însoţite de documentele specificate în Ghidul solicitantului, evaluarea, selecţia beneficiarilor de finanţare, semnarea contractelor individuale de finanţare, implementarea proiectelor, raportarea, monitorizarea şi rambursarea cheltuielilor;

b) detaliile privind toate aceste etape, precum şi criteriile şi subcriteriile de evaluare a cererilor de finanţare sunt prezentate în Ghidul solicitantului.

Art. 25. - Verificarea eligibilităţii solicitanţilor pentru acordarea ajutorului de stat prevăzut de prezenta schemă de ajutor de stat se va face cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute în cadrul Ghidului solicitantului aferent acţiunii “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Art. 26. - (1) Administratorul schemei de ajutor de stat are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât a celor referitoare la solicitant, cât şi a celor referitoare la cheltuielile finanţate prin prezenta schemă de ajutor de stat.

(2) înainte de primirea ajutorului, solicitantul trebuie să transmită administratorului schemei de ajutor de stat o declaraţie pe propria răspundere cu privire la sprijinul financiar din fonduri publice primit în ultimele 36 de luni pentru aceleaşi cheltuieli.

(3) Cererea de finanţare va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu desfăşoară şi nici nu va desfăşura pe perioada implementării şi pe perioada de postimplementare a proiectului activităţi în unul dintre domeniile/sectoarele excluse.

(4) Verificarea condiţiilor de eligibilitate ale solicitantului şi cheltuielilor se realizează de administratorul schemei de ajutor de stat înainte de acordarea finanţării nerambursabile. Administratorul schemei de ajutor de stat asigură, sub orice formă, publicarea listei proiectelor ce vor beneficia de finanţare ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a altor condiţii specifice.

(5) în cazul în care proiectul este eligibil pentru a primi o finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, administratorul schemei de ajutor de stat comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat conform prezentei scheme de ajutor de stat şi altor scheme de ajutor.

(6) în cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat, administratorul schemei de ajutor de stat îi comunică în scris acest lucru.

 

CAPITOLUL XIII

Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea

 

Art. 27. - Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de stat. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

Art. 28. - Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia să dea informaţiile necesare pentru verificarea respectării prevederilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, la solicitarea scrisă a Comisiei Europene sau a Consiliului Concurenţei, în maximum

20 de zile lucrătoare.

Art. 29. - Furnizorul de ajutor de stat transmite raportarea anuală Consiliului Concurenţei privind implementarea schemei de ajutor de stat, în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

Art. 30. - Furnizorul monitorizează respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate pe toată durata de derulare a schemei de ajutor de stat şi pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea acesteia, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii, furnizorul întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare în vigoare.

Art. 31. - Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei de ajutor de stat. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

Art. 32. - Textul schemei de ajutor de stat şi Ghidul solicitantului se publică integral pe pagina de internet a furnizorului schemei de ajutor de stat (www.fonduri-ue.ro).

 

CAPITOLUL XIV

Recuperarea ajutorului de stat

 

Art. 33. - (1) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informaţională nr. 435/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită “Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, acţiunea 2.2.1 “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020 şi ale art. 11 din Acordul de delegare, încheiat între Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate cu nr. 10.598 din 29 aprilie 2015 şi Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, axa prioritară 2 “Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”,

în baza Avizului Consiliului Concurenţei nr. 11.858 din 6 octombrie 2015 privind avizul referitor la proiectul de modificare a schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru IMM pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică” şi a Referatului Organismului intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale nr. 15.917 din 13 octombrie 2015,

în temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, cu modificările ulterioare,

ministrul pentru societatea informaţională emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului pentru societatea informaţională nr. 435/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită “Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, acţiunea 2.2.1 “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 8 septembrie 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul pentru societatea informaţională,

Sorin Mihai Grindeanu

 

Bucureşti, 19 octombrie 2015.

Nr. 518.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 435/2015)

 

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS

pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta procedură instituite o schemă transparentă de ajutor de minimis, care se adresează domeniului tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită “schema de ajutor de minimis”, finanţată prin Programul operaţional Competitivitate (POC),

Art. 2. - (1) Ajutoarele în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se acordă numai în condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, în limita bugetului disponibil.

(2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

(3) Prezenta schemă de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

Art. 3. - (1) Furnizor de ajutor de minimis este Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate (AMPOC).

(2) Autoritatea care administrează schema de ajutor de minimis este AMPOC prin Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale (OIPSI) din cadrul Ministerului pentru Societatea Informaţională, conform atribuţiilor delegate pentru implementarea şi gestionarea POC.

 

CAPITOLUL II

Obiectivul schemei de ajutor de minimis

 

Art. 4. - Scopul prezentei scheme de ajutor de minimis este de a finanţa o serie de activităţi necesare pentru implementarea proiectelor prin care se asigură dezvoltarea unei game de produse şi/sau servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei româneşti, precum şi realizarea de proiecte strategice inovative cu impact asupra dezvoltării întregii industrii de TIC.

Art. 5. - Activităţile realizate trebuie să fie direct legate de elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis şi nu vor depăşi 20% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului.

 

CAPITOLUL III

Legislaţia relevantă aplicabilă

 

Art. 6. - Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu următoarele reglementări legale, comunitare şi naţionale:

a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013;

b) Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 10.233;

c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Definiţii

 

Art. 7. - În sensul prezentei scheme de ajutor de minimis, următorii termeni se definesc astfel:

1. întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia 1;

2. întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;

3. IMM - întreprinderi aşa cum sunt definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;

4. întreprindere mijlocie - întreprindere care are sub 250 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 milioane euro şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 43 milioane euro, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014;

5. întreprindere mică - întreprindere care are sub 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşesc/depăşeşte 10 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. l la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

6. microîntreprindere - întreprindere care are sub 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală si/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşesc/depăşeşte î milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1* la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

7. IMM aflată în dificultate-o microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie, care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;

b) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru datoriile societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;

8. rata da actualizare - rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe internet;

9. prelucrarea produselor agricole - o operaţiune asupra produsului agricol în urma căreia rezultă de asemenea un produs agricol, cu excepţia activităţilor agricole necesare preparării unui produs animai sau vegetai pentru prima vânzare;

10. comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau operatori şi a oricărei activităţi constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări; o vânzare de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;

11. consorţiu de întreprinderi - parteneriat între IMM din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC creat pentru realizarea unor produse/servicii TIC inovative.

 

1 Aşa cum este definită la cap. 2.1 din Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor Uniunii Europene în materie de ajutor de stat în cazul compensaţiei acordate pentru prestarea unor servicii de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 8 din data de 11 ianuarie 2012.

 

CAPITOLUL V

Domeniul de aplicare

 

Art. 8. - (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică acţiunii 2.2.1 “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere” din cadrul axei prioritare 2 a POC şi vizează obiectivul specific “Creşterea integrării pe verticală a soluţiilor inovative TIC în economie”.

(2) Măsurile ajutor de minimis se aplică în toate regiunile de dezvoltare ale României.

Art. 9. - (1) Sprijinul se acordă pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi în următoarele domenii:

 

Cod CAEN

Denumirea activităţii

C2611

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

C2612

Fabricarea altor componente electronice

C263

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

J620

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

M721

Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie

 

(2) Nu se acordă sprijin în următoarele cazuri:

a) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

b) ajutoare acordate întreprinderilor în dificultate, aşa cum sunt acestea definite în Liniile directoare comunitare privind ajutorul do stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004;

c) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.

 

 

CAPITOLUL VI

Modalitatea de acordare a ajutorului

 

Art. 10. - (1) Ajutorul se acordă sub formă de asistenţă financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranşe. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

(2) Ajutoarele de minimis se acordă proiectelor finanţate în baza cererii de finanţare, însoţită de documentele solicitate în apelul de proiecte şi în Ghidul solicitantului.

 

CAPITOLUL VII

Beneficiari

 

Art. 11. - Beneficiari ai măsurilor de ajutor de minimis sunt următoarele categorii de beneficiari: întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC, sau întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC, sau consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC. Întreprinderile care aplică individual sau grupate în consorţii trebuie să se încadreze în categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul consorţiilor de întreprinderi, ajutorul prevăzut în prezenta schemă de ajutor de minimis se acordă liderului de consorţiu (parteneriat),

 

CAPITOLUL VIII

Condiţii de eligibilitate pentru beneficiari

 

Art. 12. - Pot beneficia de ajutor de minimis în baza schemei de ajutor de minimis următoarele categorii de beneficiari: întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC, sau întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC, sau consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

1. sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. se încadrează în categoria IMM, la data depunerii cererii de finanţare şi la data semnării contractului de finanţare;

3. nu înregistrează obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget):

a) mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

b) mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale;

4. sunt direct responsabile de pregătirea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;

5. asigură din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile şi a celor conexe. Contribuţia proprie a beneficiarului, într-o formă liberă de ajutor de m/n/m/s/ajutor de stat, poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private;

6. nu au mai beneficiat de sprijin financiar pentru aceeaşi cheltuială din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimele 36 de luni, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial ori în totalitate, din alte surse publice. În acest caz, finanţarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, ajutorul de minimis acordat se va recupera integral, inclusiv majorările şi penalităţile calculate potrivit legii;

7. nu intră în categoria de “IMM aflată în dificultate”, aşa cum aceasta este definită la art. 7;

6. nu se află în stare de insolvenţă, în stare de faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare ori de administrare specială, nu şi-a suspendat activitatea economică sau nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii ori nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

9. nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, sau, în cazul în care solicitantul â făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

10. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

11. reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

12. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;

13. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a OIPSI prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;

14. în cazul consorţiilor de întreprinderi, IMM-urile constitutive trebuie să îndeplinească individual condiţiile de eligibilitate care se referă la solicitant;

15. fac dovada apartenenţei la un cluster centrat pe domeniul TIC, dacă este cazul;

16. Îndeplinesc orice alte condiţii - cerinţe specifice, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat care rezultă din dispoziţiile legale aplicabile şi Ghidul solicitantului.

Art. 13. - (1) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, solicitantul va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea sau întreprinderea unică în cursul anului fiscal curent şi al celor 2 ani fiscali anteriori (fie din surse ale statului sau autorităţilor locale, fie din surse comunitare), precum şi privind ajutoarele de stat primite pentru aceleaşi costuri eligibile.

(2) Furnizorul prezentei scheme de ajutor de minimis va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, cumulate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei, şi că se respectă toate condiţiile din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

(3) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transporturilor), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.

(4) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere sau o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme de ajutor de minimis există cel puţin una dintre relaţiile menţionate la art. 7 pct. 2, respectivele întreprinderi vor fi tratate ca o “Întreprindere unică”, iar valoarea ajutorului de minimis acordat întreprinderii unice se va raporta la valoarea cumulată a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderile între care există aceste relaţii pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

 

CAPITOLUL IX

Activităţi, cheltuieli eligibile şi intensitatea ajutorului de minimis

 

Art. 14. - (1) în cadrul schemei de ajutor de minimis pot fi finanţate activităţi de informare şi publicitate/promovare, servicii de consultanţă, avize, acorduri, autorizaţii, instruire/formare profesională specifică, auditare financiară şi tehnică intermediară/finală a proiectului, managementul intern de proiect, abonamente şi cotizaţii necesare pentru implementarea proiectului.

(2) Sunt considerate eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

1. Cheltuieli privind cercetarea de piaţă

- cheltuieli pentru identificarea unor nişe de piaţă pentru produsul/serviciul inovativ;

2. Cheltuieli de informare şi publicitate

a) Cheltuieli obligatorii de informare şi publicitate pentru proiect - conform prevederilor din Ghidul solicitantului şi Manualul de identitate vizuală

b) Cheltuieli de promovare a produsului/serviciului dezvoltat prin proiect

c) în cazul proiectelor de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală - cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului pe scară largă (conferinţe, publicări, registre cu acces liber sau unor programe informatice gratuite sau open source)

3. Cheltuieli cu servicii de consultantă, avize, acorduri. autorizaţii

a) Cheltuieli cu servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea cererii de finanţare)

b) Cheltuieli cu servicii de consultanţă în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului şi servicii de asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice (elaborarea documentaţiei de atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică)

c) Cheltuieli pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente activităţilor eligibile ale operaţiunii

d) Cheltuieli pentru obţinerea, validarea şi protejarea brevetelor şi altor active necorporale

4. Cheltuieli pentru instruire/formare profesională specifică

a) Cheltuieli legate de pregătirea personalului cărora le este

destinat(â) aplicaţia/produsul/serviciul software dezvoltat

b. Cheltuieli legate de pregătirea personalului care va asigura mentenanţa aplicaţiei/produsului/serviciului software dezvoltat, dacă acesta este angajat al beneficiarului

5. Cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului: auditare financiară (conform reglementărilor naţionale) şi auditare tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu cererea de finanţare)

6. Cheltuieli aferente managementului intern de proiect (doar dacă nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de management de proiect):

a) cheltuieli salariate pentru personalul angajat al beneficiarului finanţării;

b) cheltuieli de deplasare pentru personalul angajat al beneficiarului (diurnă, cazare, transport);

c) cheltuieli cu transportul de bunuri, dacă se justifică în cadrul proiectului;

d) birotică - pentru echipa de management (conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;

e) achiziţia de echipamente TIC - numai pentru echipa de management.

7. Cheltuieli cu abonamente şi cotizaţii necesare pentru implementarea proiectului (valabile 12 luni după finalizarea proiectului):

a) taxe de acces la baze de date;

b) abonamente la biblioteci de specialitate.

(3) Cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (2) se decontează după aprobarea şi începerea implementării proiectului şi pot fi efectuate între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023.

Art. 15. - (1) Ajutorul de minimis acordat unui beneficiar întreprindere unică nu poate să depăşească 200.000 euro în ultimii 3 ani fiscali.

(2) Pentru consorţii de IMM acordarea ajutorului de minimis se realizează prin raportare la întreprinderea sau întreprinderea unică lider de proiect.

(3) Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul intrării în vigoare a contractului de finanţare, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.

 

CAPITOLUL X

Durata, bugetul schemei de ajutor de minimis şi numărul estimat de beneficiari

 

Art. 16. - Prezenta schemă de ajutor de minimis se aprobă prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională şi se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial ăl României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis,

Art. 17. - Bugetul total estimat al schemei de ajutor de minimis, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 17,4 milioane euro, astfel:

a) în anul 2015 - 3,4 milioane euro;

b) în anul 2016 - 7 milioane euro;

c) în anul 2017 - 7 milioane euro.

Art. 18. - Numărul total estimat al beneficiarilor în cadrul schemei de ajutor de minimis este de 2.500.

 

CAPITOLUL XI

Regula de cumul

 

Art. 19. - (1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de minimis pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant.

(2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

 

CAPITOLUL XII

Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis

 

Art. 20. - Procedura de implementare şi derulare a schemei de ajutor de minimis se desfăşoară după cum urmează:

a) derularea schemei de ajutor de minimis va avea următoarea succesiune: lansarea apelului, depunerea cererilor de finanţare însoţite de documentele specificate în Ghidul solicitantului, evaluarea, selecţia beneficiarilor de finanţare, semnarea contractelor individuale de finanţare, implementarea proiectelor, raportarea, monitorizarea  şi rambursarea cheltuielilor;

b) detaliile privind toate aceste etape, precum şi criteriile şi subcriteriile de evaluare a cererilor de finanţare sunt prezentate În Ghidul solicitantului.

Art. 21. - Verificarea eligibilităţii solicitanţilor pentru acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta schemă de ajutor de minimis se va face cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute în cadrul Ghidului solicitantului aferent acţiunii “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Art. 22. - (1) Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât şi cele referitoare la cheltuielile finanţate prin prezenta schemă de ajutor de minimis.

(2) înainte de primirea ajutorului, întreprinderea beneficiară trebuie să transmită administratorului prezentei scheme de ajutor de minimis o declaraţie pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de minimis primite în cursul anului fiscal curent şi al celor 2 ani fiscali anteriori.

(3) Cererea de finanţare aferentă prezentei scheme de ajutor de minimis va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu desfăşoară şi nici nu va desfăşura pe perioada implementării şi pe perioada de postimplementare a proiectului activităţi în unul dintre domeniile/sectoarele excluse.

(4) Verificarea condiţiilor de eligibilitate a activităţilor, proiectelor şi cheltuielilor se realizează de administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis înainte de acordarea facilităţii. Administratorul asigură, sub orice formă, publicitatea listei proiectelor ce vor beneficia de finanţare ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a altor condiţii specifice.

(5) în cazul în care proiectul este eligibil pentru a primi o finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis informează în scris întreprinderea beneficiară cu privire la valoarea potenţială a ajutorului (exprimată în echivalent subvenţie brută), precum şi la caracterul de minimis al acestuia, făcând  în mod explicit trimitere la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 şi menţionând titlul acestuia şi referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6) în cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis îi comunică în scris acest lucru.

Art. 23. - Detalierea modalităţii de derulare a prezentei scheme de ajutor de minimis se regăseşte în Ghidul solicitantului ce corespunde acţiunii “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, aferentă priorităţii de investiţie “Creşterea integrării pe verticală a soluţiilor inovative TIC în economie”, axa prioritară 2 “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă” din cadrul Programului operaţional Competitivitate, ghid ce va fi publicat pe site-ul Ministerului pentru Societatea Informaţională - secţiunea Fonduri structurale şi/sau pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

Art. 24. - Administratorul schemei de ajutor de minimis îşi rezervă dreptul de a nu plăti ajutorul de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja acordat în cazul în care documentele şi/sau informaţiile furnizate de către beneficiar se dovedesc a fi incorecte sau false.

 

CAPITOLUL XIII

Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea

 

Art. 25. - Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme de ajutor de minimis se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

Art. 26. - Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de minimis pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

Art. 27. - (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.

(3) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

(4) în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

(5) Erorile constatate de furnizor şt corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă de ajutor de minimis în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 28. - Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordata ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei de ajutor de minimis. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

Art. 29. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme de ajutor de minimis.

Art. 30. - Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul furnizorului www.fonduri-ue.ro

 

CAPITOLUL XIV

Recuperarea ajutorului de minimis

 

Art. 31. - (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind completarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.436/2011

 

În baza prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare, având în vedere prevederile art. 118 alin. (1) lit. c), art. 124, 138, 143, 213 şi art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.436/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 5 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) actele de studii şi anexele la actele de studii emise de către instituţiile de învăţământ superior din România pentru absolvenţii înmatriculaţi anterior începerii anului universitar 2011-2012 sunt recunoscute ca fiind eliberate în conformitate cu prevederile legale, în conformitate cu prevederile art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare.”

2. La articolul 15, după primul alineat, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Pentru recunoaşterea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise absolvenţilor înmatriculaţi până în anul universitar 2015-2016, care conţin neconcordanţe cu unele dintre elemente Nomenclatorului domeniilor şi al programelor de studii universitare, domeniile şi programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, ce se aprobă, anual, prin hotărâre a Guvernului, solicitanţii depun la dosar documentele de şcolarizare şi finalizare studii aferente, asumate de către senatul universitar şi rector prin notă adresată Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.”

Art. II. .- Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigei Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 octombrie 2015.

Nr. 5.530.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.