MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 804/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 804         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 29 octombrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

884. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.346. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

2.236. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrelor I şi II ale anului 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

5.160. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă de către instituţiile de învăţământ superior acreditate

 

5.481. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea Regulamentului privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor acte normative

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, aprobată prin Legea nr. 160/2015, al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 210/2015 privind economia socială,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 7 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (2) litera f), după punctul 16 se introduc trei noi puncte, punctele 17-19, cu următorul cuprins:

„17. elaborează politicile şi strategiile în domeniul economiei sociale;

18. promovează şi sprijină întreprinderile sociale, în condiţiile legii;

19. furnizează informaţii către persoanele interesate în domeniul economiei sociale, în condiţiile legii;”.

2. La articolul 4 alineatul (2) litera h), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) Protecţia familiei

1. iniţiază şi avizează, după caz, proiectele de acte normative cu impact asupra domeniului protecţiei familiei;”.

3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice este de 430 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului şi ministrului delegat.”

4. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are în dotare pentru activităţi specifice în vederea respectării legalităţii în domeniile sale de activitate 5 autoturisme şi câte două autoturisme pentru fiecare organism intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, cu un consum lunar de 500 de litri pentru fiecare autoturism.”

5. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 250/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 7 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

,,(4) Departamentul este organism naţional pentru domeniul egalitate de şanse între femei şi bărbaţi.”

2. La articolul 3 alineatul (1), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea armonizării legislaţiei interne în domeniile specifice de activitate cu normele şi principiile prevăzute de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte;

…………………………………………………………………………..

d) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor din domeniile specifice de activitate, precum şi coordonarea activităţilor desfăşurate de persoane juridice de drept public sau privat în aceste domenii.”

3. La articolul 3 alineatul (2), după litera o) se introduc două noi litere, literele p) şi q), cu următorul cuprins:

„p) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe de parteneriat cu finanţare externă,

q) primeşte reclamaţii/plângeri privind încălcarea dispoziţiilor normative referitoare la principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi al nediscriminării după criteriul de sex de la persoane fizice, persoane juridice, instituţii publice şi private şi le transmite instituţiilor competente în vederea soluţionării şi aplicării sancţiunii şi asigură consilierea petenţilor, în condiţiile legii.”

4. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Departamentul îndeplineşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuţii principale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie:

a) coordonează aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor;

b) propune Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice proiecte de acte normative, planuri naţionale de acţiune în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor şi asigură aplicarea acestora;

c) propune Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice avizarea proiectelor de acte normative, iniţiate de alte autorităţi, în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor;

d) colectează date statistice, elaborează rapoarte, studii, analize şi prognoze privind domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor;

e) elaborează, fundamentează, propune şi dezvoltă programe şi proiecte, aprobate potrivit legii, în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor;

f) coordonează implementarea şi, după caz, implementează programele Uniunii Europene în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor;

g) cooperează cu autorităţi centrale şi locale, cu instituţii de învăţământ şi de cercetare, cu organizaţii neguvernamentale,

h) colaborează cu partenerii sociali, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale implicate în domeniu, la elaborarea şi implementarea politicilor publice;

i) urmăreşte, împreună cu instituţiile şi autorităţile publice responsabile, aplicarea şi respectarea prevederilor tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor;

j) întreprinde măsurile necesare sau, după caz, propune autorităţilor ori instituţiilor competente luarea măsurilor necesare pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile şi normele tratatelor internaţionale în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor la care România este parte;

k) elaborează standarde minime de calitate, norme metodologice şi proceduri de lucru pentru serviciile din domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor şi pentru cele destinate agresorilor;

l) coordonează şi îndrumă metodologic activităţile direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi ale serviciilor publice de asistenţă socială în legătură cu aplicarea prevederilor legale incidente în domeniul violenţei în familie;

m) stabileşte procedurile şi criteriile de evaluare a nevoilor sociale în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor şi elaborează metodologia de intervenţie în aceste cazuri;

n) finanţează sau, după caz, cofinanţează proiecte specifice şi proiecte în cadrul programelor de interes naţional;

o) propune şi fundamentează adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea finanţării adecvate a serviciilor destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor;

p) asigură respectarea şi exercită controlul asupra aplicării prevederilor Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

5. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Secretarul general exercită atribuţiile delegate de conducerea Departamentului între femei şi bărbaţi îh condiţiile şi limitele stabilite de lege.”

6. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi al Departamentului este de 50, inclusiv demnitarul.”

7. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Autoritatea coordonează la nivel central activităţile de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, elaborează politicile, strategiile şi standardele în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu şi controlul activităţilor de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.”

2. La articolul 3, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) în îndeplinirea atribuţiilor de control ce îi revin, Autoritatea are dreptul să solicite informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoană fizică sau juridică implicată în sfera sa de competenţă, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie în termenul solicitat.

(3) Autoritatea este desemnată autoritatea centrală de coordonare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010, denumită în continuare Convenţia,

(4) Autoritatea are rolul de a urmări ducerea la îndeplinire a obligaţiilor asumate de statul român în materia protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte, de a pune în aplicare şi de a urmări şi asigura aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.”

3. La articolul 4, literele c), e), g)-i), m) şi w) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) organizează, coordonează şi controlează realizarea măsurilor de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, a strategiei naţionale şi a legislaţiei în domeniul dizabilităţii şi coordonează metodologic implementarea standardelor specifice de calitate pentru serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi;

…………………………………………………………………………..

e) avizează, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, proiectele de acte normative cu impact asupra domeniului protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;

g) acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu dizabilităţi, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de zi şi a celor de tip familial;

h) asigură coordonarea implementării Convenţiei;

i) evaluează necesarul serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi;

…………………………………………………………………………..

m) avizează strategiile judeţene privind dezvoltarea de servicii sociale, planurile de acţiune ale acestora şi planurile de restructurare a centrelor rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu dizabilităţi;

…………………………………………………………………………..

w) efectuează controale în cadrul centrelor publice pentru persoanele cu dizabilităţi în vederea evaluării serviciilor prestate persoanelor cu dizabilităţi.”

4. La articolul 4, litera n) se abrogă.

5. La articolul 4, după litera bb) se introduc trei noi litere, literele cc)-ee), cu următorul cuprins:

„cc) coordonează metodologic şi monitorizează activitatea de evaluare complexă şi pe cea de încadrare în grad şi tip de handicap;

dd) organizează şi derulează activităţi de standardizare, atestare a nivelurilor de calitate, încadrare în clase de calitate şi

de acreditare pentru serviciile sociale din domeniul dizabilităţii, în condiţiile legii;

ee) propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor cu activitate în domeniul dizabilităţii.”

6. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Secretarul general exercită atribuţiile delegate de conducerea Autorităţii în condiţiile şi limitele stabilite de lege.”

7. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - La numărul de posturi prevăzute la art. 7 se adaugă postul de secretar general, prin preluarea unui post vacant ca urmare a redistribuirii în cadrul ordonatorului principal de credite.”

8. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru activităţi specifice Autoritatea are în dotare două autoturisme, cu un consum lunar de 500 de litri de combustibil pentru fiecare autoturism.”

9. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV. - Alineatul (5) al articolului 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

,,(5) Inspecţia Muncii funcţionează cu un număr de 2.526 de posturi, funcţionari publici şi personal contractual.”

Art. V. - Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal prin decizie a ordonatorilor de credite ai instituţiilor prevăzute la art. I-IV, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

p. Ministrul delegat pentru dialog social,

Alexandra Patricia Braica,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 octombrie 2015.

Nr. 884.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 344/2014)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

Numărul maxim de posturi este de 430

(exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului şi ministrului delegat)

 

 

MINISTRU DELEGAT

 

 

MINISTRU

 

Colegiul Ministerului *

 

 

 

Cabinet Ministru Delegat

 

 

CABINET MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de Stat

 

Audit Public Intern**

 

 

Direcţia Generală Corp Control, Implementare Strategie Naţională Anticorupţie

 

 

Cabinet Secretar de Stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Dialog Social

 

Comunicare, Mass-Media

 

 

Direcţia Generală Relaţii Externe

 

 

 

 

şi Statistică****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Relaţii Externe

 

Corpul Ataşaţilor pe Probleme

 

 

 

 

 

 

 

şi Internaţionale

 

de Muncă şi Sociale**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organism Intermediar***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de Stat

 

Secretar General

 

 

 

Secretar de Stat

 

 

 

Cabinet Secretar de Stat

 

 

 

 

 

 

Cabinet Secretar de Stat

 

 

 

 

 

 

 

 

Documente Clasificate**

 

 

 

 

 

 

 

Secretar General Adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Ocupare

 

Direcţia Politici

 

Direcţia Asigurări

 

Direcţia Politici

 

Direcţia Servicii

 

Direcţia Resurse

 

Direcţia Generală

 

Direcţia Generală Juridică

 

Direcţia Generală

Competenţe şi

Salariale

Sociale

Sociale

Sociale

Umane

Investiţii, Achiziţii

 

 

 

Planificare Bugetară

Mobilitate

 

 

 

 

 

Publice şi Servicii

 

 

 

 

 

şi Management

Profesională

 

 

 

 

 

Interne

Direcţia Legislaţia

 

Direcţia Juridică şi

Financiar

 

 

 

 

 

 

 

Muncii, Avizare

Contencios

 

 

 

 

 

 

 

 

Acte Normative

 

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 344/2014)

 

INSTITUŢII

 

I. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice:

1. Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială (3.935 de posturi, exclusiv demnitarul)

2. Organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (344 de posturi):

a) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est;

b) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est;

c) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia;

d) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia;

e) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest;

f) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest;

g) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru;

h) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti - Ilfov.

3. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (69 de posturi, exclusiv demnitarul)

4. Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi (50 de posturi, exclusiv demnitarul)

5. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (60 de posturi, exclusiv demnitarul).

II. Unităţi care funcţionează cu finanţare externă şi de la bugetul de stat*):

1. Unităţi de management al proiectului (UMP);

2. Unităţi de implementare a proiectului (UIP);

3. Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesională (UMAS);

III. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice:

1. Casa Naţională de Pensii Publice;

2. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

 

*) Numărul de posturi este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 250/2014)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 

            Numărul maxim de posturi: 50, inclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia

 

 

 

 

 

SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Naţional pentru Prevenirea

 

 

 

 

 

 

şi Combaterea Violenţei în Familie

 

 

CABINET SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audit Public Intern*)

 

 

 

 

 

Compartiment Comunicare

 

 

 

 

 

 

şi Relaţii Publice

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Strategii, Programe şi

 

Compartiment Juridic-Contencios

 

Serviciul Economic, Resurse Umane

 

Direcţia Prevenirea şi Combaterea

Monitorizare pentru Egalitate de Şanse

 

 

 

şi Administrativ

 

Violenţei în Familie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Strategii, Politici şi Monitorizare

 

 

 

 

 

Serviciul Strategii, Politici şi Monitorizare pentru

pentru Egalitate de Şanse

Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Familie

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 50/2015)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

 

            Numărul maxim de posturi: 60, exclusiv demnitarul

 

 

 

Preşedinte

 

Cabinet preşedinte

 

 

 

 

 

Audit public intern*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corp control*

 

 

 

 

 

 

 

Relaţii cu publicul*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul juridic, contencios şi

 

 

 

 

Serviciul economic, administrativ

resurse umane

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală drepturile

 

 

 

 

persoanelor cu dizabilităţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul proiecte, programe

 

Serviciul avizare acreditare

 

Serviciul coordonarea implementării Convenţiei

 

 

 

 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

 

* Se organizează la nivel de compartiment.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. NB. 11.119 din 29 octombrie 2015 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 5.253 se introduc 104 noi poziţii, poziţiile nr. 5.254-5.357, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 octombrie 2015.

Nr. 1.346.

 

ANEXĂ

 

COMPLETARE

la Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România

 

Nr. crt.

Cod

CNPM

Cod_ cim

Obs.

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_

frm

Statut_

anm

Stare

Preţ

producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA (lei)

Preţ

amănuntul maximal cu TVA (lei)

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10

17

5254

 

W61792001

 

ACID ZOLENDRONIC ACCORD 4 mg/5 ml

CONC. PT. SOL. PERF.

4 mg/5 ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

ACIDUM ZOLENDRONICUM

Cutie x 1 flacon cu capacitate de 5 ml din cicloolefinic transparent cu dop din cauciuc clorobutilic şi capsă de aluminiu cu componentă detaşabilă

M05BA08

MG

generic

 

102,9

113,19

138,18

 

5255

 

W61605001

 

ALVANOCYT 450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO SARL - LUXEMBURG

VALGANCICLOVIRUM

Cutie x blistere OPA-Al- PVC/Al x 60 comprimate filmate (3 ani)

J05AB14

MG

generic

 

2928,39

2958,39

3262,8

 

5256

 

W61847007

 

ARIPIRAZOL TEVA 10 mg

COMPR.

10 mg

TEVA PHARMACEUTI CALS SRL - ROMÂNIA

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x blistere OPA-Al-PVC/ Al x 30 comprimate (3 ani)

N05AX12

MG

generic

 

166,74

183,41

223,91

 

5257

 

W61848007

 

ARIPIRAZOL TEVA 15 mg

COMPR.

15 mg

TEVA PHARMACEUTI CALS SRL - ROMÂNIA

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x blistere OPA-Al-PVC/ Al x 30 comprimate (3 ani)

N05AX12

MG

generic

 

166,74

183,41

223,91

 

5258

 

W61849007

 

ARIPIRAZOL TEVA 20 mg

COMPR.

20 mg

TEVA PHARMACEUTI CALS SRL - ROMÂNIA

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x blistere OPA-Al-PVC/ Al x 30 comprimate (3 ani)

N05AX12

MG

generic

 

275,19

302,71

368,1

 

5259

 

W61850007

 

ARIPIRAZOL TEVA 30 mg

COMPR.

30 mg

TEVA PHARMACEUTI CALS SRL - ROMÂNIA

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x blistere OPA-Al-PVC/ Al x 30 comprimate (3 ani)

N05AX12

MG

generic

 

275,19

302,71

368,1

 

5260

 

W10508001

 

ASPARAGINASE 5000 MEDAC

LIOF. PT. SOL. INJ./PERF.

5000 UI

MEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAP ARATE - GERMANIA

ASPARAGINAZUM

Cutie x 1 flacon din sticlă x 5000 UI liofilizat pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă (3 ani)

L01XX02

MI

generic

 

270,5

297,55

363,25

 

5261

 

W57506007

 

ATORIS 30 mg

COMPR. FILM.

30 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA

ATORVASTATINUM

Cutie x blister OPA-Al-PVC/ Al x 30 comprimate filmate (2 ani)

C10AA05

MG

generic

 

11,84

13,5

18,24

 

5262

 

W57507007

 

ATORIS 60 mg

COMPR. FILM.

60 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA

ATORVASTATINUM

Cutie x blister OPA-Al-PVC/ Al x 30 comprimate filmate (2 ani)

C10AA05

MG

generic

 

19,5

22,23

30,05

 

5263

 

W57508007

 

ATORIS 80 mg

COMPR. FILM.

80 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA

ATORVASTATINUM

Cutie x blister OPA-Al-PVC/ Al x 30 comprimate filmate (2 ani)

C10AA05

MG

generic

 

19,81

22,58

30,52

 

5264

 

W61240002

 

AZIBIOT 250 mg

COMPR. FILM.

250 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA

AZITHROMYCINUM

Cutie x blister PVC/PVDC/Al x 6 comprimate filmate (30 luni)

J01FA10

MG

generic

 

12,82

14,61

19,75

 

5265

 

W13997003

 

BALANCE 1,5% glucoză 1,75 mmol/l calciu

SOL. DIAL. PERIT.

 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA

COMBINAŢII

Cutie x 4 pungi biocompartimen- tate x 2000 ml soluţie pentru dializă peritoneală ("stay safe") (2 ani)

B05BD

MG

generic

 

71,74

80,35

101,59

 

5266

 

W13997004

 

BALANCE 1,5% glucoză 1,75 mmol/l calciu

SOL. DIAL. PERIT.

 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA

COMBINAŢII

Cutie x 4 pungi biocompartiment ate x 2500 ml soluţie pentru dializă peritoneală ("stay safe") (2 ani)

B05BD

MG

generic

 

73,61

82,44

104,24

 

5267

 

W13989003

 

BALANCE 2,3% glucoză 1,75 mmol/l calciu

SOL. DIAL. PERIT.

 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA

COMBINAŢII

Cutie x 4 pungi biocompartimen- tate x 2000 ml soluţie pentru dializă peritoneală ("stay safe") (2 ani)

B05BD

MG

generic

 

72,42

81,11

102,56

 

5268

 

W13989004

 

BALANCE 2,3% glucoză 1,75 mmol/l calciu

SOL. DIAL. PERIT.

 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA

COMBINAŢII

Cutie x 4 pungi biocompartimen- tate x 2500 ml soluţie pentru dializă peritoneală ("stay safe") (2 ani)

B05BD

MG

generic

 

74,29

83,2

105,2

 

5269

 

W13998003

 

BALANCE 4,25% glucoză 1,75 mmol/l calciu

SOL. DIAL. PERIT.

 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA

COMBINAŢII

Cutie x 4 pungi biocompartimen- tate x 2000 ml soluţie pentru dializă peritoneală ("stay safe") (2 ani)

B05BD

MG

generic

 

73,61

82,44

104,24

 

5270

 

W62146001

 

BEMFOLA 150 UI/0,25 ml

SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

150 UI/0,25 ml

FINOX BIOTECH AG - LIECHTENSTEIN

FOLLITROPINUM ALFA

Cutie x 1 stilou injector (pen) preumplut x 1 ac pentru injectare

G03GA05

MB

biosimilar

 

157,5

173,25

211,5

 

5271

 

W62147001

 

BEMFOLA 225 UI/0,375 ml

SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

225 UI/0,375 ml

FINOX BIOTECH AG - LIECHTENSTEIN

FOLLITROPINUM ALFA

Cutie x 1 stilou injector (pen) preumplut x 1 ac pentru injectare

G03GA05

MB

biosimilar

 

236,25

259,88

317,26

 

5272

 

W62148001

 

BEMFOLA 300 UI/0,50 ml

SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

300 UI/0,50 ml

FINOX BIOTECH AG - LIECHTENSTEIN

FOLLITROPINUM ALFA

Cutie x 1 stilou injector (pen) preumplut x 1 ac pentru injectare

G03GA05

MB

biosimilar

 

315

345

414,2

 

5273

 

W62149001

 

BEMFOLA 450 UI/0,75 ml

SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

450 UI/0,75 ml

FINOX BIOTECH AG - LIECHTENSTEIN

FOLLITROPINUM ALFA

Cutie x 1 stilou injector (pen) preumplut x 1 ac pentru injectare

G03GA05

MB

biosimilar

 

471,16

501,16

584,41

 

5274

 

W62145001

 

BEMFOLA 75 UI/0,125 ml

SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

75 UI/0,125 ml

FINOX BIOTECH AG - LIECHTENSTEIN

FOLLITROPINUM ALFA

Cutie x 1 stilou injector (pen) preumplut x 1 ac pentru injectare

G03GA05

MB

biosimilar

 

79,33

88,85

112,34

 

5275

 

W56123003

 

BICALUTAMIDA ACCORD 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

BICALUTAMIDUM

Cutie x blistere PVC-PE- PVDC/Al x 28 comprimate filmate (2 ani)

L02BB03

MG

generic

 

27,83

31,73

41,5

 

5276

 

W56123004

 

BICALUTAMIDA ACCORD 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

BICALUTAMIDUM

Cutie x blistere PVC-PE- PVDC/Al x 30 comprimate filmate (2 ani)

L02BB03

MG

generic

 

29,81

33,98

44,45

 

5277

 

W56123006

 

BICALUTAMIDA ACCORD 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

BICALUTAMIDUM

Cutie x blistere PVC-PE- PVDC/Al x 84 comprimate filmate (2 ani)

L02BB03

MG

generic

 

111,3

122,43

149,46

 

5278

 

W61918001

 

BORTEZOMIB GLENMARK 3,5 mg

PULB. PT. SOL. INJ.

3,5 mg

GLENMARK PHARMACEUTI CALS SRO - REPUBLICA CEHĂ

BORTEZOMIDUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră de tip I cu capacitate de 10 ml (3 ani)

L01XX32

MG

generic

 

2543,17

2573,17

2842,91

 

 

5279

 

W57991006

 

CANDESARTAN HIDROCLOROTI- AZIDA TORRENT 16 mg/12,5 mg

COMPR.

16 mg/12,5 mg

TORRENT PHARMA SRL - ROMÂNIA

COMBINAŢII (CANDESARTANUM CILEXETIL + HCT)

Cutie x blistere Al/Al x 56 comprimate (2 ani)

C09DA06

MG

generic

 

24,08

27,45

35,91

 

5280

 

W53456003

 

CAPD/DPCA 2

SOL. DIAL. PERIT.

 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA

COMBINAŢII

Cutie x 2 pungi x 5000 ml soluţie pentru dializă peritoneală sistem sleep safe (2 ani)

B05DB

MG

generic

 

36,34

41,43

54,19

 

5281

 

W53456002

 

CAPD/DPCA 2

SOL. DIAL. PERIT.

 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA

COMBINAŢII

Cutie x 4 pungi x 2000 ml soluţie pentru dializă peritoneală sistem sleep safe (2 ani)

B05DB

MG

generic

 

52,99

59,35

75,04

 

5282

 

W53457003

 

CAPD/DPCA 3

SOL. DIAL. PERIT.

 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA

COMBINAŢII

Cutie x 2 pungi x 5000 ml soluţie pentru dializă peritoneală sistem sleep safe (2 ani)

B05DB

MG

generic

 

36,34

41,43

54,19

 

5283

 

W53457002

 

CAPD/DPCA 3

SOL. DIAL. PERIT.

 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA

COMBINAŢII

Cutie x 4 pungi x 2000 ml soluţie pentru dializă peritoneală sistem sleep safe (2 ani)

B05DB

MG

generic

 

59,98

67,18

84,94

 

5284

 

W53458003

 

CAPD/DPCA 4

SOL. DIAL. PERIT.

 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA

COMBINAŢII

Cutie x 2 pungi x 5000 ml soluţie pentru dializă peritoneală sistem sleep safe (2 ani)

B05DB

MG

generic

 

36,34

41,43

54,19

 

5285

 

W53458002

 

CAPD/DPCA 4

SOL. DIAL. PERIT.

 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA

COMBINAŢII

Cutie x 4 pungi x 2000 ml soluţie pentru dializă peritoneală sistem sleep safe (2 ani)

B05DB

MG

generic

 

58,79

65,84

83,25

 

5286

 

W51455002

 

CARBAGLU 200 mg

COMPR. DISP.

200 mg

ORPHAN EUROPE - FRANŢA

ACIDUM CARGLUMICUM

Cutie x 1 flacon din PP x 60 comprimate dispersabile (30 luni)

A16AA05

MO

orfan

 

16789,66

16819,64

18371,58

 

5287

 

W61823001

 

CLOBETAZOL ATB 0,5 mg/g

UNGUENT

0,5 mg/g

ANTIBIOTICE SA

CLOBETASOLUM

Cutie x 1 tub din Al x 25 g unguent (4 ani)

D07AD01

MG

generic

 

3,9

4,45

6,01

 

5288

 

W56613003

 

CO - VALSACOR 160 mg/25 mg

COMPR. FILM.

160 mg/25 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA

COMBINAŢII (VALSARTANUM + HYDROCHLOROTIA ZIDUM)

Cutie x blistere PVC-PE- PVDC/Al x 30 comprimate filmate (2 ani)

C09DA03

MG

generic

 

14,07

16,04

21,68

 

5289

 

W56614004

 

CO - VALSACOR 320 mg/12,5 mg

COMPR. FILM.

320 mg/12,5 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA

COMBINAŢII (VALSARTANUM + HYDROCHLOROTIA ZIDUM)

Cutie x blistere PVC-PE- PVDC/Al x 30 comprimate filmate (2 ani)

C09DA03

MG

generic

 

21,46

24,47

33,07

 

5290

 

W56615004

 

CO - VALSACOR 320 mg/25 mg

COMPR. FILM.

320 mg/25 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA

COMBINAŢII (VALSARTANUM + HYDROCHLOROTIA ZIDUM)

Cutie x blistere PVC-PE- PVDC/Al x 30 comprimate filmate (2 ani)

C09DA03

MG

generic

 

22,27

25,39

33,21

 

5291

 

W56611003

 

CO - VALSACOR 80 mg/12,5 mg

COMPR. FILM.

80 mg/12,5 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA

COMBINAŢII (VALSARTANUM + HYDROCHLOROTIA ZIDUM)

Cutie x blistere PVC-PE- PVDC/Al x 30 comprimate filmate (2 ani)

C09DA03

MG

generic

 

9,52

10,85

14,67

 

5292

 

W56612003

 

CO - VALSACOR 160 mg/12,5 mg

COMPR. FILM.

160 mg/12,5 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA

COMBINAŢII (VALSARTANUM + HYDROCHLOROTIA ZIDUM)

Cutie x blistere PVC-PE- PVDC/Al x 30 comprimate filmate (2 ani)

C09DA03

MG

generic

 

16,78

19,13

25,86

 

5293

 

W62144003

 

DA - BONE 70 mg/2800 UI

COMPR.

70 mg/2800 UI

TEVA PHARMACEUTI CALS SRL - ROMÂNIA

COMBINAŢII (ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCI FEROLUM)

Cutie x blistere OPA-Al-PVC/Al conţinând 4 comprimate, ambalaj tip calendar (2 ani)

M05BB03

MG

generic

 

18,96

21,61

29,21

 

5294

 

W62143003

 

DA - BONE 70 mg/5600 UI

COMPR.

70 mg/5600 UI

TEVA PHARMACEUTI CALS SRL - ROMÂNIA

COMBINAŢII (ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCI FEROLUM)

Cutie x blistere OPA-Al-PVC/Al conţinând 4 comprimate, ambalaj tip calendar (2 ani)

M05BB03

MG

generic

 

18,96

21,61

29,21

 

5295

 

W62142001

 

DIFTAVAX

SUSP. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

 

CN UNIFARM SA/SANOFI PASTEUR SA - FRANŢA

VACCIN DIFTERO - TETANIC ADSORBIT DE TIP ADULT

Cutie x 1 seringă preumplută, monodoză x 0.5 ml suspensie injectabilă (3 ani)

J07AM51

MI

 

N

22,1

25,19

32,95

Cantitate 218.100 doze

5296

 

W60744003

 

DOBUTAMINA PANPHARMA 250 mg/20 ml

CONC. PT. SOL. PERF.

250 mg/20 ml

PANPHARMA - FRANŢA

DOBUTAMINUM

Cutie x 10 flacoane din sticlă incoloră prevăzute cu capsă din Al şi capac detaşabil din PP care conţin 20 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă (3 ani)

C01CA07

MG

generic

 

130,73

143,8

175,55

 

5297

 

W61820008

 

DULSEVIA 30 mg

CAPS. GASTROREZ.

30 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA

PREGABALINUM

Cutie x 3 blistere OPA-Al[PEID- PE-desicant- PEID]-Al-PE x 30 comprimate gastrorezistenete (18 luni)

N06AX21

MG

generic

 

40,48

46,15

60,36

 

5298

 

W61821008

 

DULSEVIA 60 mg

CAPS. GASTROREZ .

60 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA

PREGABALINUM

Cutie x 3 blistere OPA-Al[PEID- PE-desicant- PEID]-Al-PE x 30 comprimate gastrorezistenete (18 luni)

N06AX21

MG

generic

 

62,06

69,5

87,88

 

5299

 

W60188005

 

ELERNAP 10 mg/10 mg

COMPR. FILM.

10 mg/10 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA

COMBINAŢII (ENALAPRILUM + LERCANIDIPINUM)

Cutie x blistere OPA-Al-PVC/ Al x 30 comprimate filmate (2 ani)

C09BB02

MG

generic

 

17,06

19,45

26,29

 

5300

 

W60189005

 

ELERNAP 20 mg/10 mg

COMPR. FILM.

20 mg/10 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA

COMBINAŢII (ENALAPRILUM + LERCANIDIPINUM)

Cutie x blistere OPA-Al-PVC/ Al x 30 comprimate filmate (2 ani)

C09BB2

MG

generic

 

27,28

31,1

40,68

 

5301

 

W61068001

 

EPICOCILLIN 1 g

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

1 g

EIPICO MED SRL - ROMÂNIA

AMPICILLINUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră cu dop din cauciuc bromobutilic şi sigilat cu capsă din Al prevăzută cu disc din PP care conţine pulbere pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă (3 ani)

J01CA01

MG

generic

 

2,15

2,45

3,31

 

5302

 

W61067001

 

EPICOCILLIN 250 mg

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

250 mg

EIPICO MED SRL - ROMÂNIA

AMPICILLINUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră cu dop din cauciuc bromobutilic şi sigilat cu capsă din Al prevăzută cu disc din PP care conţine pulbere pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă (3 ani)

J01CA01

MG

generic

 

1,38

1,58

2,13

 

5303

 

W61726001

 

ERNYOM 4 mg

COMPR.

4 mg

VIM SPECTRUM SRL - ROMÂNIA

PERINDOPRILUM

Cutie x 3 blistere OPA-Al-PVC/Al x 10 comprimate (3 ani)

C09AA04

MG

generic

 

10

11,4

15,41

 

 

5304

 

W61727001

 

ERNYOM 8 mg

COMPR.

8 mg

VIM SPECTRUM SRL - ROMÂNIA

PERINDOPRILUM

Cutie x 3 blistere OPA-Al-PVC/Al x 10 comprimate (3 ani)

C09AA04

MG

generic

 

14,8

16,87

22,8

 

5305

 

W57988008

 

ESOMEPRAZOL TORRENT 20 mg

COMPR. GASTROREZ.

20 mg

TORRENT PHARMA SRL - ROMÂNIA

ESOMEPRAZOLUM

Cutie x blistere Al/Al x 90 comprimate gastrorezistente (2 ani)

A02BC05

MG

generic

 

32,4

36,93

48,31

 

5306

 

W57988006

 

ESOMEPRAZOL TORRENT 20 mg

COMPR. GASTROREZ.

20 mg

TORRENT PHARMA SRL - ROMÂNIA

ESOMEPRAZOLUM

Cutie x blistere Al/Al x 56 comprimate gastrorezistente (2 ani)

A02BC05

MG

generic

 

20,16

22,98

31,06

 

5307

 

W57989008

 

ESOMEPRAZOL TORRENT 40 mg

COMPR. GASTROREZ.

40 mg

TORRENT PHARMA SRL - ROMÂNIA

ESOMEPRAZOLUM

Cutie x blistere Al/Al x 90 comprimate gastrorezistente (2 ani)

A02BC05

MG

generic

 

50,4

56,45

71,37

 

5308

 

W57989006

 

ESOMEPRAZOL TORRENT 40 mg

COMPR. GASTROREZ.

40 mg

TORRENT PHARMA SRL - ROMÂNIA

ESOMEPRAZOLUM

Cutie x blistere Al/Al x 56 comprimate gastrorezistente (2 ani)

A02BC05

MG

generic

 

31,36

35,75

46,76

 

5309

 

W59633001

 

EZICLEN

CONC. PT. SOL. ORALĂ

 

IPSEN PHARMA - FRANŢA

COMBINAŢII (SULFAT DE NA + SULFAT DE MG + SULFAT DE K)

Cutie x 2 flacoane din PET, cu capac din PEID prevăzut cu sistem de închidere securizată pentru copii care conţine 176 ml concentrat pentru soluţie orală şi un pahar din PP pentru diluare şi administrare (3 ani)

A06AD10

MI

inovativ

 

44,07

50,24

63,52

 

5310

 

W57505008

 

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED - MAREA BRITANIE

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ

Cutie x 10 flacoane din sticlă x 6 ml soluţie injectabilă (3 ani)

J06BA01

MI

inovativ

 

1651,94

1681,93

1871,46

 

5311

 

W57505004

 

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED - MAREA BRITANIE

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ

Cutie x 1 flacon din sticlă x 20 ml soluţie injectabilă (3 ani)

J06BA01

MI

inovativ

 

550,65

580,65

671,06

 

5312

 

W57505005

 

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED - MAREA BRITANIE

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ

Cutie x 10 flacoane din sticlă x 20 ml soluţie injectabilă (3 ani)

J06BA01

MI

inovativ

 

5506,46

5536,45

6072,89

 

5313

 

W57505016

 

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED - MAREA BRITANIE

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ

Cutie x 1 flacon din sticlă x 48 ml soluţie injectabilă (3 ani)

J06BA01

MI

inovativ

 

1321,55

1351,55

1511,34

 

5314

 

W57505017

 

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED - MAREA BRITANIE

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ

Cutie x 10 flacoane din sticlă x 48 ml soluţie injectabilă (3 ani)

J06BA01

MI

inovativ

 

13215,51

13245,5

14475,76

 

5315

 

W57505010

 

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED - MAREA BRITANIE

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ

Cutie x 1 flacon din sticlă x 12 ml soluţie injectabilă (3 ani)

J06BA01

MI

inovativ

 

330,39

360,39

430,98

 

5316

 

W57505011

 

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED - MAREA BRITANIE

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ

Cutie x 10 flacoane din sticlă x 12 ml soluţie injectabilă (3 ani)

J06BA01

MI

inovativ

 

3303,88

3333,88

3672,08

 

5317

 

W57505013

 

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED - MAREA BRITANIE

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ

Cutie x 1 flacon din sticlă x 24 ml soluţie injectabilă (3 ani)

J06BA01

MI

inovativ

 

660,78

690,78

791,1

 

5318

 

W57505014

 

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED - MAREA BRITANIE

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ

Cutie x 10 flacoane din sticlă x 24 ml soluţie injectabilă (3 ani)

J06BA01

MI

inovativ

 

6607,76

6637,75

7273,31

 

5319

 

W62156001

 

HARVONI 90 mg/400 mg

COMPR. FILM.

90 mg/400 mg

GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LIMITED - MAREA BRITANIE

COMBINAŢII (LEDIPASVIRUM + SOFOSBUVIRUM)

Cutie x 1 flacon din polietilenă de înaltă densitate (PEID) prevăzute cu un sistem de închidere securizat pentru copii x 28 comprimate filmate, gel desicant de siliciu şi tampon de vată sintetică (poliester)

NEALOCAT

MI

inovativ

 

67773,32

67803,23

73943,77

 

5320

 

W61425004

 

IPRATROPIU/ SALBUTAMOL CIPLA 0,5 mg/2,5 mg

SOL. DE INHALAT PRIN NEBULIZATOR

0,5 mg/2,5 mg

CIPLA EUROPE NV - BELGIA

COMBINAŢII (IPRATROPII BROMIDUM + SALBUTAMOLUM)

Cutie x 12 pungi triplu laminate PE-Al-PET x 5 fiole din PEJD care conţin 2.5 ml soluţie de inhalat prin nebulizator. (2 ani)

R03AK04

MG

generic

 

131,57

144,72

176,68

 

5321

 

W59023006

 

JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg

COMPR. FILM.

2,5 mg/1000 mg

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH - GERMANIA

COMBINAŢII (LINAGLIPTINUM + METFORMINUM)

Cutie x blistere perforate (din Al-PVC/ policlorură de trifluoretilen/ PVC) pentru eliberarea unei unităţi dozate 60 x 1 comprimat filmat (2 ani)

A10BD11

MI

inovativ

 

148,05

162,85

198,81

 

5322

 

W59021006

 

JENTADUETO 2,5 mg/850 mg

COMPR. FILM.

2,5 mg/850 mg

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH - GERMANIA

COMBINAŢII (LINAGLIPTINUM + METFORMINUM)

Cutie x blistere perforate (din Al-PVC/ policlorură de trifluoretilen/ PVC) pentru eliberarea unei unităţi dozate 60 x 1 comprimat filmat (2 ani)

A10BD11

MI

inovativ

 

148,05

162,85

198,81

 

5323

 

W59802002

 

KREON 40000

CAPS. GASTROR EZ.

400 mg

ABBOTT LABORATORIES GMBH - GERMANIA

PANCREATINUM

Cutie x 1 flacon din PEID cu 50 capsule gastrorezistente (3 ani)

A09AA02

MI

inovativ

 

75,19

84,21

106,48

 

5324

 

W61631003

 

LEVALOX 250 mg

COMPR. FILM.

250 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA

LEVOFLOXACINUM

Cutie x blister PVC-PVDC/ Al x 7 comprimate filmate (5 ani)

J01MA12

MG

generic

 

11,38

12,97

17,53

 

5325

 

W61706003

 

LEVALOX 500 mg

COMPR. FILM.

500 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA

LEVOFLOXACINUM

Cutie x blister PVC-PVDC/ Al x 7 comprimate filmate (5 ani)

J01MA12

MG

generic

 

19,42

22,14

29,92

 

5326

 

W61707001

 

LEVALOX 5 mg/ml

SOL. PERF.

5 mg/ml

KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA

LEVOFLOXACINUM

Cutie x 1 flacon din sticlă transparenta cu dop din cauciuc bromobutilic şi capac din Al a 1000 ml soluţie perfuzabilă (3 ani)

J01MA12

MG

generic

 

36,66

41,79

54,66

 

5327

 

W61362008

 

LEVODOPA/ CARBIODOPA/ ENTACAPONA 100 mg/25 mg/200 mg

COMPR. FILM.

100 mg/25 mg/200 mg

TEVA PHARMACEUTI CALS SRL - ROMÂNIA

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIODOPUM + ENTACAPONUM)

Cutie x 1 flacon alb din PEID cu capac din PP prevăzut cu sistem de închidere securizat pentru copii cu sigiliu şi desicant x 100 comprimate filmate (2 ani - după ambalare pentru comercializare, după prima deschidere 175 zile)

N04BA03

MG

generic

 

132,74

146,01

178,25

 

5328

 

W61363008

 

LEVODOPA/ CARBIODOPA/ ENTACAPONA 125 mg/31,25 mg/200 mg

COMPR. FILM.

125 mg/31,25 mg/200 mg

TEVA PHARMACEUTI CALS SRL - ROMÂNIA

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIODOPUM + ENTACAPONUM)

Cutie x 1 flacon alb din PEID cu capac din PP prevăzut cu sistem de închidere securizat pentru copii cu sigiliu şi desicant x 100 comprimate filmate (2 ani - după ambalare pentru comercializare, după prima deschidere 175 zile)

N04BA03

MG

generic

 

132,74

146,01

178,25

 

 

5329

 

W61364008

 

LEVODOPA/ CARBIODOPA/ ENTACAPONA 150 mg/37,5 mg/200 mg

COMPR. FILM.

150 mg/37,5 mg/200 mg

TEVA PHARMACEUTI CALS SRL - ROMÂNIA

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIODOPUM + ENTACAPONUM)

Cutie x 1 flacon alb din PEID cu capac din PP prevăzut cu sistem de închidere securizat pentru copii cu sigiliu şi desicant x 100 comprimate filmate (2 ani - după ambalare pentru comercializare, după prima deschidere 175 zile)

N04BA03

MG

generic

 

137,84

151,62

185,1

 

5330

 

W61366008

 

LEVODOPA/ CARBIODOPA/ ENTACAPONA 200 mg/50 mg/200 mg

COMPR. FILM.

200 mg/50 mg/200 mg

TEVA PHARMACEUTI CALS SRL - ROMÂNIA

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIODOPUM + ENTACAPONUM)

Cutie x 1 flacon alb din PEID cu capac din PP prevăzut cu sistem de închidere securizat pentru copii cu sigiliu şi desicant x 100 comprimate filmate (2 ani - după ambalare pentru comercializare, după prima deschidere 175 zile)

N04BA03

MG

generic

 

148,56

163,42

199,5

 

5331

 

W61360008

 

LEVODOPA/ CARBIODOPA/ ENTACAPONA 50 mg/12,5 mg/200 mg

COMPR. FILM.

50 mg/12,5 mg/200 mg

TEVA PHARMACEUTI CALS SRL - ROMÂNIA

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIODOPUM + ENTACAPONUM)

Cutie x 1 flacon alb din PEID cu capac din PP prevăzut cu sistem de închidere securizat pentru copii cu sigiliu şi desicant x 100 comprimate filmate (2 ani - după ambalare pentru comercializare, după prima deschidere 175 zile)

N04BA03

MG

generic

 

122,59

134,85

164,62

 

5332

 

W61361008

 

LEVODOPA/ CARBIODOPA/ ENTACAPONA 75 mg/18,75 mg/200 mg

COMPR. FILM.

75 mg/18,75 mg/200 mg

TEVA PHARMACEUTI CALS SRL - ROMÂNIA

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIODOPUM + ENTACAPONUM)

Cutie x 1 flacon alb din PEID cu capac din PP prevăzut cu sistem de închidere securizat pentru copii cu sigiliu şi desicant x 100 comprimate filmate (2 ani - după ambalare pentru comercializare, după prima deschidere 175 zile)

N04BA03

MG

generic

 

92,34

103,42

126,26

 

5333

 

W61522002

 

LYNPARZA

CAPS.

50 mg

ASTRAZENECA AB - SUEDIA

OLAPARIBUM

Cutie x 448 capsule (4 flacoane x 112 capsule) (2 ani)

L01

MO

orfan

 

22232,6

22262,57

24304,38

 

5334

 

W60166003

 

MISYO 10 mg/ml

CONC. PT. SOL. ORALA

10 mg/ml

INN - FARM D.O.O. - SLOVENIA

METHADONUM

Cutie x 1 flacon din sticlă brună cu capac din PP 28 cu sigiliu din PE a 1000 ml concentrat pentru soluţie orală (2 ani)

N07BC02

MG

generic

 

291,02

320,12

387,08

 

5335

 

W60166004

 

MISYO 10 mg/ml

CONC. PT. SOL. ORALĂ

10 mg/ml

INN - FARM D.O.O. - SLOVENIA

METHADONUM

Cutie x 1 flacon din sticlă brună cu capac din PP 28 prevăzut cu sistem de închidere securizat pentru copii, a 1000 ml concentrat pentru soluţie orală (2 ani)

N07BC02

MG

generic

 

291,02

320,12

387,08

 

5336

 

W58360001

 

NOVYNETTE CONTINUU 150 micrograme/20 micrograme

COMPR. FILM.

150 mcg/20 mcg

GEDEON RICHTER ROMÂNIA SA - ROMÂNIA

COMBINAŢII (DESOGESTRELUM + ETINILESTRADIOL)

Cutie x blister tip calendar din PVC/PVDC-Al a 21 comprimate filmate active + 7 comprimate filmate placebo (3 ani)

G03AA09

MG

generic

 

12,3

14,02

18,95

 

5337

 

W62150001

 

OPRYMEA 2,62 mg

COMPR. ELIB. PREL.

2,62 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA

PRAMIPEXOLUM

Cutie x blistere OPA- Al/desicant/PE/ Al x 30 comprimate cu eliberare prelungită

L04BC05

MG

generic

 

188,25

207,08

252,8

 

5338

 

W62151001

 

OPRYMEA 3,15 mg

COMPR. ELIB. PREL.

3,15 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA

PRAMIPEXOLUM

Cutie x blistere OPA- Al/desicant/PE/ Al x 30 comprimate cu eliberare prelungită

L04BC05

MG

generic

 

173,52

190,87

233,02

 

5339

 

W56627004

 

PARACETAMOL PANPHARMA 10 mg/ml

SOL. PERF.

10 mg/ml

PANMEDICA - FRANŢA

PARACETAMOLUM

Cutie x 10 pungi PVC x 100 ml soluţie perfuzabilă (18 luni)

N02BE01

MI

inovativ

 

68,16

76,34

96,52

 

5340

 

W60490003

 

PHYSIONTENS 0,2 mg

COMPR. FILM.

0,2 mg

ABBOTT LABORATORIES GMBH - GERMANIA

MOXONIDINUM

Cutie x 1 blister PVC-PVDC/Al x 28 comprimate filmate (2 ani)

C02AC05

MI

inovativ

 

19,62

22,37

30,23

 

5341

 

W60491003

 

PHYSIONTENS 0,4 mg

COMPR. FILM.

0,4 mg

ABBOTT LABORATORIES GMBH - GERMANIA

MOXONIDINUM

Cutie x 1 blister PVC-PVDC/Al x 28 comprimate filmate (2 ani)

C02AC05

MI

inovativ

 

30,1

34,31

44,88

 

5342

 

W58673007

 

QUETIAPINA TEVA 50 mg

COMPR. ELIB. PREL.

50 mg

TEVA PHARMACEUTI CALS SRL - ROMÂNIA

QUETIAPINUM

Cutie x blistere PVC/ACLAR- Al x 60 comprimate cu eliberare prelungită (2 ani după ambalare pentru comercializare)

N05AH04

MG

generic

 

29,88

34,06

44,55

 

5343

 

W42954002

 

SANDOSTATIN LAR 10 mg

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

10 mg

NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA

OCTREOTIDUM

Cutie x 1 flacon cu pulbere (microsfere) + 1 seringă preumplută cu 2 ml solvent + adaptor pentru flacon + 1 ac pentru injectare cu sistem de siguranţă (3 ani)

H01CB02

MI

inovativ

 

1306,82

1336,81

1495,28

 

5344

 

W42955002

 

SANDOSTATIN LAR 20 mg

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

20 mg

NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA

OCTREOTIDUM

Cutie x 1 flacon cu pulbere (microsfere) + 1 seringă preumplută cu 2 ml solvent + adaptor pentru flacon + 1 ac pentru injectare cu sistem de siguranţă (3 ani)

H01CB02

MI

inovativ

 

2613,63

2643,63

2919,71

 

5345

 

W58628001

 

SOMATULINE AUTOGEL 120 mg

SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

120 mg

IPSEN PHARMA - FRANŢA

LANREOTIDUM

Cutie x 1seringă preumplută PE tereftalat/Al/PE laminată x 0,5 ml prevăzuta cu sistem de siguranţă automat şi 1 ac din oţel (1,2 mm x 20 mm), teacă din plastic pentru ac (PEID) şi 1 opritor pentru piston (bromobutil cauciuc) (2 ani)

H01CB03

MI

inovativ

 

4216,72

4246,71

4667,07

 

5346

 

W61818001

 

SPIOLTO RESPIMAT 2,5 micrograme/2,5 micrograme

SOL. DE INHALAT

2,5 micrograme/2,5 micrograme

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH - GERMANIA

COMBINAŢII (TIOTROPIUM + OLODATEROLUM)

Cutie cu ambalaj unic format dintr-un inhalator Respimat şi un cartuş care furnizează 60 pufuri soluţie pentru inhalat (30 doze terapeutice) (3 ani)

R03AL06

MI

inovativ

 

200,23

220,25

268,88

 

5347

 

W59495002

 

TELMISARTAN TORRENT 40 mg

COMPR.

40 mg

TORRENT PHARMA SRL - ROMÂNIA

TELMISARTANUM

Cutie x blistere Al/Al(OPA- Al-PVC/Al) x 56 comprimate (3 ani)

C09CA07

MG

generic

 

30,43

34,69

45,37

 

5348

 

W59496002

 

TELMISARTAN TORRENT 80 mg

COMPR.

80 mg

TORRENT PHARMA SRL - ROMÂNIA

TELMISARTANUM

Cutie x blistere Al/Al(OPA- Al-PVC/Al) x 56 comprimate (3 ani)

C09CA07

MG

generic

 

35,28

40,22

52,61

 

5349

 

W61708002

 

THROMBOREDU CTIN 0,5 mg

CAPS.

0,5 mg

AOP ORPHAN PHARMACEUTI CALS AG - AUSTRIA

ANAGRELIDUM

Cutie x 1 flacon din PE x 100 capsule (3 ani)

L01XX35

MI

inovativ

 

1263,8

1293,8

1448,39

 

5350

 

W61428004

 

TRAVOGEN

CREMA

10 mg/1 g

BAYER PHARMA AG - GERMANIA

ISOCONAZOLUM

Cutie x 1 tub de aluminiu conţinând 30 g (5 ani)

D01AC05

MI

inovativ

 

11,34

12,93

17,47

 

5351

 

W56127006

 

VALSACOR 320 mg

COMPR. FILM.

320 mg

KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA

VALSARTANUM

Cutie x blister PVC-PE- PVDC/Al x 30 comprimate filmate (2 ani)

C09CA03

MG

generic

 

22,72

25,9

33,88

 

5352

 

W57675003

 

VALSARTAN TORRENT 80 mg

COMPR. FILM.

80 mg

TORRENT PHARMA SRL - ROMÂNIA

VALSARTANUM

Cutie x blistere OPA-Al-PVC/ Al x 98 comprimate filmate (2 ani)

C09CA03

MG

generic

 

18,62

21,23

28,69

 

5353

 

W57676003

 

VALSARTAN TORRENT 160 mg

COMPR. FILM.

160 mg

TORRENT PHARMA SRL - ROMÂNIA

VALSARTANUM

Cutie x blistere OPA-Al-PVC/ Al x 98 comprimate filmate (2 ani)

C09CA03

MG

generic

 

30,38

34,63

45,3

 

5354

 

W59290001

 

VEREGEN 100 mg/g

UNGUENT

100 mg/g

MEDITRINA PHARMACEUTI CALS LTD - GRECIA

PLANTE

Cutie x 1 tub din Al x 15 g unguent (3 ani)

D06BB12

MI

inovativ

 

157,4

173,14

211,37

 

5355

 

W60612001

 

XEOMIN 100 UNITĂŢI LD50

PULB. PT. SOL. INJ.

100 UNITĂŢI

MERZ PHARMACEUTI CALS GMBH - GERMANIA

TOXINĂ BOTULINICĂ DE TIP A

Cutie x 1 flacon din sticlă, sigilat cu capsă de Al care conţine pulbere pentru soluţie injectabilă (4 ani)

M03AX01

MI

inovativ

 

570,4

600,4

692,59

 

5356

 

W57247001

 

YELLOX 0,9 mg/ml

PIC. OFT., SOL.

0,9 mg/ml

CROMA PHARMA GMBH - AUSTRIA

BROMFENACUM

Cutie x 1 flacon din plastic cu vârf de picurare şi capac x 5 ml soluţie oftalmică (24 luni)

S01BC11

MI

inovativ

DC

16,4

18,7

25,27

 

5357

 

W62024001

 

ZOELY 2,5 mg + 1,5 mg

COMPR. FILM.

2,5 mg/1,5 mg

TEVA BV - OLANDA

COMBINAŢII (NOMEGESTROLUM + ESTRADIOLUM)

Blistere PVC/ Al x 28 comprimate filmate (3 ani)

G03AA14

MI

inovativ

 

32,7

37,28

48,76

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrelor I şi II ale anului 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 162.454/2015 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii, având în vedere prevederile art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cantităţile de motorină aferente trimestrelor I şi II ale anului 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cantitatea totală de motorină prevăzută la art. 1 este de 138.152.013,519 litri, iar valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 248.328.244,300 tei.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 octombrie 2015.

Nr. 2.236.

 

ANEXĂ

 

Cantităţile de motorină aferente trimestrelor I şi II ale anului 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Nr. crt.

Specificare

Cantităţi de motorină

(litri)

Valoare ajutor de stat*)

(lei)

1.

Sectorul vegetal

126.023.586,164

226.527.396,130

2.

Sectorul zootehnic

11.888.805,855

21.370.128,524

3.

Sectorul îmbunătăţiri funciare

239.621,500

430.719,646

TOTAL:

138.152.013,519

248.328.244,300


*) Pentru trimestrele I şi II ale anului 2015, valoarea nominală a ajutorului de stat este 1,7975 lei/litru.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanenta de către instituţiile de învăţământ superior acreditate

 

Având în vedere faptul că, în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, instituţiile de învăţământ superior acreditate:

- sunt organizaţii furnizoare de educaţie care desfăşoară activităţi de învăţământ pe bază de programe de studii autorizate şi, după caz, acreditate, în condiţiile legii, de formare iniţială şi continuă de nivel universitar, conform prevederilor art. 114 alin. (3) din lege;

- au competenţa organizării programelor de studii, conform prevederilor art. 138 din lege şi a examenelor de finalizare a studiilor, conform art. 143 din lege;

- eliberează certificate de atestare a competenţelor profesionale la finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională, conform prevederilor art. 173 alin. (6) din lege şi certificate de absolvire, la finalizarea programelor postuniversitare de perfecţionare, conform art. 173 alin. (7) din lege,

ştiind că un program de studii:

- reprezintă un grup de unităţi curriculare de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, planificate astfel încât să ducă la o calificare universitară certificată printr-o diplomă şi printr-un supliment de diplomă, iar concordanţa dintre curriculum şi calificarea oferită de program reprezintă un criteriu obligatoriu de evaluare a asigurării calităţii, conform prevederilor art. 137 alin. (3) din lege;

- funcţionează pe principiul calităţii, necesar pentru satisfacerea încrederii beneficiarilor direcţi şi indirecţi din societate, iar absolvirea acestuia conduce la calificări ce sunt atestate prin diplome, prin certificate şi prin alte acte de studii eliberate numai de către instituţiile de învăţământ superior acreditate, conform prevederilor art. 120 alin. (1) din lege;

- concretizează oferta educaţională a unei organizaţii furnizoare de educaţie, instituţia de învăţământ fiind organizaţie furnizoare de educaţie, ce desfăşoară activităţi de învăţământ pe bază de programe legal autorizate/acreditate, de formare iniţială şi continuă, conform prevederilor art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

cunoscând faptul că:

- facultatea este unitatea funcţională care elaborează şi gestionează programe de studii, aceasta putând include, în structura sa, unul sau mai multe departamente, şcoli doctorale, şcoli postuniversitare şi extensii universitare care sunt responsabile de organizarea programelor de studii pe tipuri şi cicluri de studii universitare, conform prevederilor art. 132 alin. (1) din lege;

- programele de studii postuniversitare includ: programe de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi programe postuniversitare de perfecţionare, ce pot fi organizate de toate acele instituţii de învăţământ superior care au acreditate cel puţin programe de studii universitare de licenţă şi masterat, în domeniul ştiinţific respectiv, desfăşurarea acestora realizându-se în baza unui regulament propriu, aprobat de senatul universitar, conform prevederilor art. 173 alin. (2) din lege;

- au dreptul să participe la programe de studii postuniversitare absolvenţii care au cel puţin studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă, iar la programele postuniversitare de perfecţionare pot participa atât absolvenţi care deţin cel puţin diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată, cât şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ori echivalentă, conform prevederilor art. 173 alin. (5) şi (51) din lege,

având în vedere că în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, denumită în continuare ordonanţă, formarea profesională a adulţilor:

- se realizează prin programe de formare profesională ce cuprind totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practică în vederea realizării obiectivelor de formare pentru acumularea de competenţe Intr-un anumit domeniu, conform prevederilor art. 13 din ordonanţă;

- este o activitate de interes general care face parte din sistemul naţional de educaţie şi formare profesională, finalizată cu certificate de calif care sau de absolvire cu recunoaştere naţională şi/sau certificate de competenţe profesionale, conform prevederilor art. 3 din ordonanţă;

- se organizează prin programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din ordonanţă;

- se poate realiza, după caz, de către persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau privat, stabilite în România, în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, denumite în continuare furnizori de formare profesională, conform prevederilor art. 9 din ordonanţă;

- se organizează, în mod distinct, pe niveluri de pregătire, profesii, ocupaţii, meserii şi specializări, ţinându-se seama de nevoile angajatorilor, de competenţele de bază ale adulţilor, de cerinţele posturilor, de posibilităţile de promovare sau de încadrare în muncă, precum şi de cerinţele de pe piaţa muncii şi aspiraţiile adulţilor, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din ordonanţă;

- se poate realiza prin programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă, cu utilizarea sistemului de credite transferabile, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din ordonanţă,

luând în considerare faptul că:

- educaţia se referă la programele şi activităţile de formare academică sau profesională iniţială şi continuă, beneficiarii direcţi ai educaţiei fiind preşcolarii, elevii şi studenţii, precum şi persoanele adulte cuprinse într-o formă de educaţie, conform prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate, evaluarea acesteia constând în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizaţie furnizoare de educaţie şi programele acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de referinţă, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- educaţia permanentă reprezintă totalitatea activităţilor de învăţare realizate de fiecare persoană pe parcursul vieţii, în contexte formale, nonformale şi informale, în scopul formării sau dezvoltării competenţelor dintr-o multiplă perspectivă: personală, civică, socială ori ocupaţională;

- învăţarea pe tot parcursul vieţii cuprinde educaţia timpurie, învăţământul preuniversitar, învăţământul superior, educaţia şi formarea profesională continuă a adulţilor, conform prevederilor art. 328 alin. (1) din lege;

- învăţarea pe tot parcursul vieţii se centrează pe formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie şi a competenţelor specifice unui domeniu de activitate sau unei calificări, finalităţile principale ale acesteia vizând dezvoltarea plenară a persoanei şi dezvoltarea durabilă a societăţii, conform prevederilor art. 329 din lege;

- instituţiile sau organizaţiile în care se realizează învăţarea în contexte formale sunt: unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi superior, centre de educaţie şi formare profesională din subordinea ministerelor sau autorităţilor publice locale, furnizori publici şi privaţi de educaţie şi formare profesională autorizaţi/acreditaţi în condiţiile legii, organizaţii nonguvernamentale ori guvernamentale care oferă programe autorizate în condiţiile legii, angajatorii care oferă programe de formare profesională propriilor angajaţi, conform prevederilor art. 331 alin. (1) din lege,

constatând că principiile în formarea profesională a adulţilor, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din ordonanţă au în vedere asigurarea calităţii: ca parte integrantă a gestionării interne a instituţiilor de formare profesională a adulţilor, care include evaluarea regulată a instituţiilor, a programelor lor sau a sistemelor de asigurare internă a calităţii prin intermediul unor organisme externe de control şi cuprinde informaţii despre situaţii, aporturi, procese şi rezultate, punând în acelaşi timp accentul pe efecte şi pe rezultatele învăţării, prin coordonare la nivel naţional şi judeţean pentru a se asigura supravegherea, coerenţa, sinergia şi analiza întregului sistem ca un proces de cooperare care implică toate nivelurile şi sistemele de învăţământ şi de formare profesională şi toate părţile interesate la nivel naţional,

întrucât, conform ordonanţei:

- furnizorii de formare profesională pot organiza programe de formare profesională, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională, numai dacă au prevăzut în statut sau, după caz, în autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi independente activităţi de formare profesională şi sunt autorizaţi în condiţiile legii, conform art. 21 alin. (1) din ordonanţă;

- programele postuniversitare de educaţie permanentă, furnizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe de formare profesională a adulţilor de nivel universitar, organizate în învăţământul superior, se supun numai mecanismelor specifice de autorizare şi acreditare academică, conform art. 21 alin. (2) din ordonanţă,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Instituţiile de învăţământ superior acreditate pot fi furnizori de formare profesională pentru adulţi şi pot organiza programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă pentru adulţi, finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională, numai dacă sunt acreditate, în condiţiile legii.

(2) Obiectivele formării profesionale a adulţilor, care se pot realiza prin programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă, sunt:

a) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă;

b) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite;

c) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacităţii de muncă;

d) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee modeme, necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

e) promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.

(3) Acreditarea prevăzută la alin. (1) se realizează de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, denumită în continuare ARACIS.

(4) Metodologia de acreditare se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, la propunerea ARACIS.

Art. 2. - (1) Programele de studii postuniversitare de educaţie permanentă se organizează:

a) în cadrul facultăţilor, pentru domeniile/specializările acreditate, în baza unui regulament propriu, aprobat de senatul universitar, în condiţiile legii.

b) pe module şi se finalizează, după susţinerea testului de evaluare, cu certificat de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv, model Europass, cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile.

(2) Organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă se fundamentează pe standarde ocupaţionale pentru educaţie şi formare profesională, realizate, în condiţiile legii, şi se acreditează la ARACIS.

(3) Programele de studii postuniversitare de educaţie permanentă pot utiliza creditele transferabile

Art. 3. - (1) Programele de studii postuniversitare de educaţie permanentă:

a) sunt programe de nivel 6, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare;

b) se pot organiza numai în domeniile de studii universitare existente potrivit legii;

c) se bazează pe competenţele ocupaţionale solicitate la nivel european (de exemplu: portalul European Skills and Competences - ESCO) şi se adresează ocupaţiilor prevăzute în nomenclatorul Clasificarea ocupaţiilor din România - COR.

(2) Programele de studii postuniversitare de educaţie permanentă pot fi:

a) de perfecţionare, care conduc la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, în acelaşi domeniu de licenţă;

b) de specializare, care conduc la dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări ori la dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, din aceeaşi ramură de ştiinţă, sau la dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi;

c) de iniţiere, care reprezintă iniţierea într-un nou domeniu fundamental cu/fără dobândirea uneia sau mai multor competenţe specifice unei calificări conform standardului ocupaţional pentru educaţie şi formare din domeniul respectiv.

Art. 4. - (1) Au dreptul să participe la formare profesională prin programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă atât absolvenţii învăţământului superior de scurtă durată cu diplomă de absolvire, cât şi absolvenţii învăţământului superior cu diplomă de licenţă ori echivalentă.

(2) Participanţii la programele postuniversitare de educaţie permanentă au calitatea de cursanţi.

Art. 5. - Modelul certificatului de absolvire pentru programe de Studii postuniversitare de educaţie permanentă organizate de către instituţiile de învăţământ superior se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - (1) Durata minimă a programelor postuniversitare de educaţie permanentă se cuantifică în credite de studii transferabile, astfel:

a) se poate aloca 1 (unu) credit de studii transferabil pentru 25 (douăzeci şi cinci) ore de activitate didactică şi de pregătire individuală;

b) durata unui program postuniversitar de educaţie permanentă, care vizează dobândirea competenţelor aferente unui întreg standard ocupaţional pentru educaţie şi formare de nivel 6 - Cadrul naţional al calificărilor, nu poate fi mai mică de 15 (cincisprezece) credite de studii transferabile, respectiv 180 (o sută optzeci) de ore didactice.

(2) Planurile de învăţământ ale programelor postuniversitare de educaţie permanentă trebuie să conţină ore de curs, seminar şi activităţi practice/de laborator/de proiectare.

Art. 7. - (1) Instituţiile de învăţământ acreditate, în calitate de furnizori de formare profesională pentru adulţi, organizatoare de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă au obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Calificări (ANC) toate informaţiile referitoare la aceste programe de studii, pentru înscrierea în Registrul Naţional al Calificărilor din învăţământul Superior (RNCIS), respectiv în Registrul Naţional al Absolvenţilor (RNA), registre gestionate de ANC conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1), transmise către ANC, conţin cel puţin următoarele elemente:

a) denumirea programului;

b) tipul programului;

c) calificarea/profesia/ocupaţia aferentă conform programului/ standardului ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională;

d) competenţele dobândite, după caz, şi ocupaţiile din piaţa muncii cărora li se adresează programul;

e) locul unde se desfăşoară programul;

f) durata programului;

g) lista cursanţilor/absolvenţilor: nume, prenume, CNP/codul cursantului în registrul universităţi.

Art. 8, - Autoritatea Naţională pentru Calificări, Direcţia generală învăţământ universitar, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior şi instituţiile de învăţământ superior, în calitate de furnizori de formare profesională, au obligaţia de a pune în aplicare prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 septembrie 2015.

Nr. 5.160.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

în temeiul prevederilor art. 244 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.910/2010*) privind aprobarea Metodologiei de gestionare şi arhivare a „Certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic” şi a „Atestatelor de formare continuă a personalului didactic”.

Art. 3. - Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, casele corpului didactic şi furnizorii de programe de formare continuă acreditaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 octombrie 2015.

Nr. 5.481.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.910/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament reglementează gestionarea, completarea şi eliberarea atestatelor de formare continuă a personalului didactic la nivelul furnizorilor de programe de formare continuă acreditaţi, denumiţi în continuare furnizori.

Art. 2. - Atestatele de formare continuă a personalului didactic, denumite în continuare atestate, se eliberează pentru beneficiarii programelor de formare continuă acreditate.

Art. 3. - (1) Atestatele sunt acte de studii cu regim special,

(2) Atestatele se tipăresc pe hârtie specială, sunt înseriate, numerotate şi prevăzute cu elemente de siguranţă.

Art. 4. - (1) Atestatele se eliberează însoţite de o anexă denumită „Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor”, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

(2) Atestatele se întocmesc numai în limba română, folosindu-se alfabetul latin.

Art. 5. - (1) Răspunderea pentru exactitatea datelor înscrise în atestate o poartă persoanele care le-au completat şi persoanele care le-au semnat.

(2) Atestatele se gestionează de către o persoană desemnată în acest sens de către conducerea furnizorului.

Art. 6. - La sfârşitul fiecărui an şcolar se întocmeşte un raport privind gestionarea, completarea şi eliberarea atestatelor, în două exemplare, la nivelul fiecărui furnizor, care se aprobă de conducerea acestuia şi se arhivează cu termen permanent. Un exemplar al raportului se transmite Direcţiei generale management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

 

CAPITOLUL II

Gestionarea şi completarea atestatelor

 

Art. 7. - (1) Atestatele sunt tipărite de către Compania Naţională „Imprimeria Română” - S.A. şi sunt achiziţionate de către furnizori pe baza comenzilor avizate de Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

(2) Se pot comanda în limitele a maximum 5-10% atestate în plus, necesare întocmirii duplicatelor şi pentru acoperirea numărului de atestate anulate din cauza greşelilor de completare.

Art. 8. - Atestatele sunt preluate în cadrul furnizorului, în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat între delegatul furnizorului şi persoana cu atribuţii în acest sens, completându-se în mod corespunzător registrul unic de evidenţă a atestatelor de formare continuă a personalului didactic, denumit în continuare registru unic.

Art. 9. - Furnizorul, pe baza documentelor de evaluare prevăzute la art. 35 din Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011, cu modificările şi completările ulterioare, eliberează cursantului care a parcurs programul de formare continuă atestatul, precum şi fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor.

Art. 10. - (1) Evidenţa eliberării atestatelor se consemnează de către fiecare furnizor acreditat în registrul unic.

(2) Modelul registrului unic este stabilit de Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

(3) în prima parte a registrului unic sunt înscrise atestatele primite. A două parte a registrului unic se referă la evidenţa nominală a atestatelor.

(4) Registrul unic, catalogul centralizator şi registrul de procese-verbale referitoare la evaluarea finală a cursanţilor sunt documente cu regim special.

Art. 11. - (1) Atestatele se completează computerizat sau prin scriere de mână, cu pastă, tuş sau cerneală neagră, citeţ şi fără ştersături, răzuiri, acoperiri cu pasta corectoare, prescurtări sau adăugiri.

(2) Numele titularului, toate iniţialele tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) şi prenumele titularului se scriu cu majuscule format de tipar, în ordinea înscrisă în certificatul de naştere.

(3) Atestatul şi matca sa (cotorul) se completează identic, matca rămânând în arhiva furnizorului cu termen permanent.

(4) Atestatele se semnează de către conducerea furnizorului, cu stilou sau pix de culoare albastră sau neagră.

(5) Ştampila trebuie să se aplice în spaţiul destinat pe atestat.

Art. 12. - Atestatele completate cu greşeli, ştersături, adăugiri, parţial deteriorate, se anulează scriindu-se cuvântul „ANULAT” pe toată diagonala atestatului, cu menţiune în registrul unic. În astfel de cazuri, conducerea furnizorului dispune anularea acestora şi întocmirea altora corespunzătoare.

 

CAPITOLUL III

Eliberarea atestatelor

 

Art. 13. - Eliberarea atestatelor se consemnează în registrul unic.

Art. 14. - (1) Atestatul se eliberează titularului, după verificarea datelor înscrise în atestat, pe baza prezentării documentului de identitate,

(2) Titularul semnează pentru primire în registrul unic.

(3) În situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, atestatul poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea conducerii furnizorului, pe bază de procură autentificată de notariat/consulat sau împuternicire avocaţială în baza unui contract.

(4) împuternicitul semnează pentru primire, în clar, în registrul unic.

(5) Pentru atestatele eliberate pe bază de procură notarială/consulară, la rubrica „menţiuni” din registrul unic se trec numele, prenumele, calitatea împuternicitului, datele de identitate şi se semnează de către acesta.

(6) Atestatele completate şi neridicate din cauza decesului titularului pot fi eliberate soţului/soţiei, precum şi unui membru al familiei - ascendent sau descendent de gradul I şi II - titularului decedat, în baza unei cereri aprobate de conducerea furnizorului, însoţită de copia certificatului de deces şi de o declaraţie notarială, pe propria răspundere, privind motivele invocate pentru ridicarea atestatului.

Art. 15. - (1) Furnizorii sunt obligaţi să elibereze atestatele în termen de 60 de zile de la data susţinerii evaluării finale de către titular.

(2) Titularii sunt obligaţi să îşi ridice atestatele în termen de cel mult 60 de zile de la data întocmirii acestora.

 

CAPITOLUL IV

Solicitarea şi eliberarea duplicatelor atestatelor

 

Art. 16. - În cazul pierderii, distrugerii, furtului atestatului, în baza unei cereri scrise a titularului, furnizorul eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva sa.

Art. 17. - (1) Cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de următoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent:

a) declaraţia notarială dată de titularul atestatului în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care acesta a fost pierdut sau distrus, precum şi alte precizări care să confirme dispariţia sau distrugerea atestatului respectiv;

b) dovada publicării pierderii, distrugerii, furtului atestatului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;

c) copia actului de identitate;

d) aprobarea scrisă a conducerii furnizorului pentru eliberarea duplicatului, în urma actelor depuse.

(2) Pentru publicarea pierderii/distrugerii/furtului unui atestat, titularul se adresează Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, depunând un anunţ care va cuprinde următoarele date: denumirea actului original, numele titularului, iniţialele prenumelui tatălui/mamei şi toate prenumele titularului, seria şi numărul atestatului, numărul şi data la care a fost înregistrat în evidenţele furnizorului emitent, denumirea furnizorului emitent.

Art. 18. - (1) Duplicatul atestatului se întocmeşte pe un formular identic cu cel original emis la data absolvirii şi se eliberează după procedura prevăzută pentru atestatele originale.

(2) în situaţia în care nu se mai găsesc formulare de acelaşi tip, se eliberează un duplicat redactat/tehnoredactat/scanat după modelul actului original, în care se înscriu datele existente în arhivă privind solicitantul. În această situaţie se aplică timbru fiscal, a cărui valoare este stabilită conform prevederilor Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pe duplicatele atestatelor se completează: numele şi prenumele persoanei care a semnat atestatul iniţial; în cazul în care nu este înscris în clar numele persoanei menţionate mai înainte, se completează (ss) „indescifrabil”.

(4) Pe duplicatele atestatelor, într-un spaţiu corespunzător, se face menţiunea: „duplicat tipizat” sau, după caz, „redactat”, „eliberat conform aprobării …….. - (denumirea furnizorului care a aprobat eliberarea duplicatului), nr. …... din ….. .  Confirmăm autenticitatea datelor cuprinse în prezentul atestat”. Urmează numele şi prenumele, în clar, ale conducătorului furnizorului.

(5) Se aplică ştampila furnizorului pe timbrul fiscal în condiţiile alin. (2) şi lângă numele şi prenumele conducătorului furnizorului.

(6) Duplicatele atestatelor poartă, în partea de sus, seria şi numărul actului original eliberat, data şi numărul acordat de furnizor în registrul unic.

(7) Pe duplicat se înregistrează numărul şi data eliberării, număr care se completează cu cerneală roşie în registrul unic.

(8) în registrul unic şi pe matca atestatului original se înscriu, cu cerneală roşie, seria şi numărul duplicatului eliberat.

Art. 19. - (1) Termenul pentru eliberarea duplicatului este de 30 de zile de la aprobarea cererii.

(2) Duplicatul se eliberează titularului/împuternicitului conform prevederilor art. 14.

Art. 20. - (1) Duplicatul unui atestat se eliberează, de regulă, o singură dată.

(2) Dacă duplicatul unui atestat a fost pierdut sau distrus complet în condiţii de forţă majoră, titularului i se poate elibera, o singură dată, un alt duplicat, la cerere şi pe baza aprobării acesteia, în condiţiile prezentate mai sus şi cu menţiunea că pe acesta se înscriu, suplimentar, seria şi numărul duplicatului anterior, precum şi data la care acesta a fost eliberat.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 21. - Păstrarea formularelor atestatelor necompletate, a atestatelor completate şi neridicate de titulari, a celor anulate, a registrelor unice, precum şi a documentelor - împuterniciri speciale, delegaţii, procese-verbale etc. - pe baza cărora au fost primite/predate sau eliberate atestatele se face în dulapuri metalice, în condiţii de securitate deplină, cu termen de păstrare permanent.

Art. 22. - La schimbarea conducerii furnizorului sau a persoanei desemnate cu gestionarea atestatelor, toate aceste tipizate, inclusiv documentele de evidenţă, se predau cu proces-verbal noului conducător al furnizorului şi persoanei numite pentru a îndeplini sarcinile prevăzute de prezentul regulament, menţionându-se, în mod obligatoriu, denumirea actelor aflate în gestiune, seria şi numărul lor, împreună cu procesele-verbale de predare-primire anterioare.

Art. 23. - (1) în cazul dispariţiei unui formular de atestat, conducerea furnizorului întreprinde cercetări, încheie proces-verbal despre cele constatate, sesizează imediat Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi, după caz, organele de urmărire penală.

(2) Formularele pentru atestatele care fac obiectul alin. (1) sunt declarate „nule” prin publicarea unui anunţ de către conducerea furnizorului în Monitorul Oficial al României, Partea a II l-a.

(3) în cazul atestatelor anulate în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, se face menţiunea în registrul unic, precizându-se numărul şi data hotărârii, precum şi instanţa care a pronunţat hotărârea.

Art. 24. - (1) în cazul retragerii acreditării unui furnizor sau încetării activităţii unui furnizor, acesta este obligat să predea unui alt furnizor acreditat, desemnat de Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pe bază de proces-verbal (încheiat în 3 exemplare, din care unul va fi predat la Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice), toate documentele privind evidenţa atestatelor eliberate, atestatele necompletate, cataloagele centralizatoare şi registrul de procese-verbale referitoare la evaluarea finală a cursanţilor, având obligativitatea de a respecta prevederile legale de gestionare şi arhivare a atestatelor şi a documentelor prevăzute în prezentul regulament.

(2) Completarea şi eliberarea duplicatelor în acest caz se adresează furnizorului care a preluat arhiva, cu respectarea prevederilor privind eliberarea duplicatelor.

(3) Duplicatele atestatelor eliberate în aceste condiţii poartă şi menţiunea: „A fost eliberat de …………………………………, care deţine arhiva ……………………………………… (denumirea fostului furnizor).”

Art. 25. - Toate documentele privind evidenţa atestatelor se arhivează pe termen nelimitat şi se păstrează în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.