MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 670/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 670         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 3 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

706. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

 

707. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor înscrise în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

708. - Hotărâre privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Măneciu, judeţul Prahova

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

205. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Gabi Asănică a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III alin. (2) din Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 290/2005 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 20 aprilie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social,

Liviu-Marian

Pop Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 26 august 2015.

Nr. 706.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

 

Art. 1. - Pensia de serviciu se acordă, la cerere, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

Art. 2. - (1) Beneficiază de pensie de serviciu următoarele persoane:

a) care la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, prevăzut la art. 3 alin. (2) din Lege, de personal de specialitate criminalistică şi de personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 31 din Lege, precum şi de tehnician criminalist din cadrul parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti, au vârsta de 60 de ani şi au o vechime în specialitate de cel puţin 25 de ani;

b) care la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de personal auxiliar de specialitate ai instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, prevăzut la art. 3 alin. (2) din Lege, de personal de specialitate criminalistică şi de personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 31 din Lege, precum şi de tehnician criminalist din cadrul parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti, au vârsta de 60 de ani şi au o vechime în specialitate între 20 şi 25 de ani;

c) care la data solicitării pensiei de serviciu nu au calitatea de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică, de personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi de tehnician criminalist din cadrul parchetelor, dar care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au o vechime de cel puţin 25 de ani realizată numai în funcţia de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică, de personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi de tehnician criminalist din cadrul parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti, vârsta de 60 de ani, iar eliberarea din funcţie a fost din motive neimputabile acestora, potrivit art. 685 alin. (7) şi (8) din Lege;

d) care au fost pensionate anterior datei de 25 iulie 2015 şi îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: sunt beneficiare ale unei categorii de pensii din sistemul public de pensii, au o vechime în specialitate de cel puţin 20 de ani, vârsta de 60 de ani şi, la data pensionării, aveau calitatea de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea, al fostelor notariate de stat, precum şi al fostelor arbitraje de stat sau departamentale;

e) care au fost pensionate anterior datei de 25 iulie 2015 şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt beneficiare ale unei categorii de pensii din sistemul public de pensii, la data pensionării au avut o altă ocupaţie, au o vechime de cel puţin 25 de ani realizată numai în funcţia de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică, de personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi de tehnician criminalist din cadrul parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti, au vârsta de 60 de ani, iar eliberarea din funcţie a fost din motive neimputabile acestora, potrivit art. 685 alin. (7) şi (8) din Lege:

f) executorii judecătoreşti, pensionaţi anterior intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt beneficiari ai unei categorii de pensii din sistemul public de pensii, au vârsta de 60 de ani şi o vechime în funcţia de executor judecătoresc de cel puţin 20 de ant.

(2) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, prevăzut la art. 3 alin. (2) din Lege, este format din: grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentarişti, grefieri arhivari, grefieri registratori şi specialişti IT.

(3) Personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică, prevăzut la art. 31 din Lege, este format din experţi criminalişti, asistenţi criminalişti, tehnicieni criminalişti şi secretari-dactilografi laborator expertize criminalistice.

(4) Persoanele care beneficiază de pensie de serviciu în temeiul hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile sau, după caz, al hotărârilor judecătoreşti definitive nu beneficiază de prevederile Legii.

Art. 3. - (1) Constituie vechime în specialitate perioada cât personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea:

a) a îndeplinit funcţia de grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, specialist IT, agent procedural, aprod şi şofer;

b) a îndeplinit, în cadrul instanţelor judecătoreşti, parchetelor de pe lângă acestea, procuraturii, fostelor arbitraje de stat sau departamentale şi fostelor notariate de stat, funcţia de: impiegat, secretar, secretar ajutor, secretar dactilograf, dactilograf, executor judecătoresc, conducător de carte funciară, arhivar, registrator, arhivar-registrator, curier, referent, stenodactilograf, şef de cabinet, funcţionar, statistician, grefier dactilograf, grefier analist programator, informatician;

c) a exercitat funcţii de natura celor prevăzute la lit. a) şi b) în cadrul Curţii Constituţionale sau în cadrul fostelor structuri jurisdicţionale ale Curţii de Conturi;

d) a exercitat funcţia de tehnician criminalist în cadrul parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti;

e) a îndeplinit funcţia de executor judecătoresc, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru specialiştii IT constituie vechime în specialitate şi perioadele lucrate în acelaşi domeniu, în alte unităţi.

(3) Constituie vechime în specialitate perioada cât personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică a exercitat funcţia de: expert criminalist, asistent criminalist, tehnician criminalist şi secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice.

(4) Constituie vechime în funcţie perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea a îndeplinit, în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, funcţia de: grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator şi specialist IT.

(5) Constituie vechime în funcţie perioada în care personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 31 din Lege a îndeplinit în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice funcţia de: expert criminalist, asistent criminalist, tehnician criminalist şi secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice,

(6) Constituie vechime în funcţie şi perioada desfăşurată ca tehnician criminalist în cadrul parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti.

(7) La calculul vechimii în specialitate se cumulează perioadele în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea a desfăşurat activitate în funcţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).

Art. 4. - La calculul pensiei de serviciu, perioada de vechime în funcţie sau în specialitate mai mică de un an, realizată peste vechimea în funcţie sau în specialitate stabilită de Lege pentru acordarea pensiei de serviciu, nu se ia în considerare.

Art. 5. - (1) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) este 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.

(2) Cuantumul pensiei de serviciu, pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi e), este 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare, inclusiv sporurile, în procent, din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, realizate de personalul auxiliar de specialitate, de personalul de specialitate criminalistică, de personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi de tehnicianul criminalist din cadrul parchetelor, aflat în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă şi nivel ai instanţei ori parchetului sau al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice unde a funcţionat solicitantul, înaintea eliberării din funcţia de personal auxiliar de specialitate.

(3) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) este 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, realizate de personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate în condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă şi nivel al instanţei ori parchetului unde a funcţionat solicitantul înaintea eliberării din funcţia de personal auxiliar de specialitate, precum şi media sporurilor, în procent, avute în ultimele 12 luni anterioare lunii în care acesta a fost eliberat din funcţie.

(4) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f) este 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, specifice funcţiei de grefier gradul I, respectiv treapta I, în funcţie de nivelul studiilor, în condiţii identice de funcţie, vechime şi nivel al instanţei sau parchetului, la care se adaugă media sporurilor, în procent, avute în ultimele 12 luni anterioare datei eliberării din funcţie.

(5) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (2)-(4), prin salariul de bază brut lunar folosit la determinarea bazei de calcul se înţelege salariul stabilit conform coeficientului de multiplicare şi valorii de referinţă sectorială la care se adaugă, după caz, celelalte sporuri şi/sau majorări incluse în salariul de bază potrivit legii cum sunt: sporul privind nivelul de instanţă, salariul de merit, indemnizaţia de conducere, sporul pentru vechimea în muncă, sporul de fidelitate, sporul de risc şi suprasolicitare şi sporul de confidenţialitate, realizate de personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate în condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă şi nivel al instanţei ori parchetului unde a funcţionat solicitantul înaintea eliberării din funcţia de personal auxiliar de specialitate.

(6) Sporurile şi/sau majorările avute în ultimele 12 luni anterioare lunii în care personalul a fost eliberat din funcţie ori partea din acestea, care au fost incluse, în temeiul legii, în baza de calcul a salariului de bază brut lunar prevăzut la alin. (5), nu se cuprind în baza de calcul al pensiei de serviciu.

(7) Cuantumul pensiei de serviciu se majorează cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an în plus peste vechimea în specialitate de 25 de ani, prevăzută de Lege, fără a depăşi baza de calcul.

(8) Cuantumul pensiei de serviciu se diminuează cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an în minus faţă de vechimea în specialitate de 25 de ani, prevăzută de Lege.

(9) în stabilirea mediei salariilor de bază brute lunare prevăzute la alin. (1) şi (2) se vor lua în considerare numai acele 12 luni anterioare pensionării, în care persoana s-a aflat efectiv în activitate. În situaţia în care perioada celor 12 luni de activitate nu poate fi constituită din luni întregi consecutive, aceasta se va prelungi corespunzător până la completarea celor 12 luni de activitate efectivă.

(10) Baza de calcul nu cuprinde sumele primite cu titlu de prime, premii, decontări, restituiri de drepturi aferente altei perioade sau alte drepturi fără caracter salarial,

Art. 6. - Pensia de urmaş se calculează potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile art. 685 din Lege, susţinătorul decedat.

Art. 7. - (1) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea procentelor prevăzute la art. 89 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, asupra cuantumului pensiei de serviciu aflată în plată sau la care ar 11 avut dreptul susţinătorul la data decesului, actualizată, după caz.

(2) Pensia de serviciu a susţinătorului decedat se actualizează prin aplicarea procentelor corespunzătoare ratei inflaţiei utilizate la stabilirea valorii punctului de pensie, conform legislaţiei privind sistemul public de pensii, de la data decesului şi până la data stabilirii pensiei de urmaş.

Art. 8. - Drepturile de pensie de urmaş stabilite ca urmare a opţiunii de trecere de la pensia proprie din sistemul public de pensii la pensia de urmaş stabilită din pensia de serviciu a titularului decedat se cuvin şi se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.

Art. 9. - (1) Pensia de serviciu se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.

(2) Cererea de înscriere la pensia de serviciu, însoţită de documentaţia necesară, se depune la casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială competentă, în a cărei rază îşi are domiciliul/reşedinţa persoana îndreptăţită. Cererea poate fi depusă, după caz, şi de către mandatarul desemnat prin procură specială, tutorele, curatorul sau reprezentantul legal.

(3) în vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de înscriere la pensia de serviciu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor sistemului public de pensii, prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii, sau, după caz, copia ultimei decizii de pensionare ori talonul de pensie;

c) adeverinţa-tip întocmită de ultimul angajator care cuprinde elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea în specialitate/funcţie şi baza de calcul, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. c)-f), adeverinţa-tip se întocmeşte de ultimul angajator la care a exercitat funcţia de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică, de personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică, precum şi de tehnician criminalist din cadrul parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti;

d) alte documente necesare stabilirii şi plăţii pensiei de serviciu.

Art. 10. - (1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabileşte şi pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii potrivit legislaţiei în vigoare privind sistemul public de pensii.

(2) în situaţia în care persoana îndreptăţită la acordarea pensiei de serviciu nu îndeplineşte condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte doar pensia de serviciu, care are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă şi se suportă integral din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. La data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, respectiv vârstă standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare, persoana îndreptăţită depune cerere pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă.

(3) Persoanele care la data stabilirii pensiei de serviciu beneficiază de o pensie anticipată, pensie anticipată parţială sau pensie de invaliditate, îşi menţin această calitate cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta, aferente fiecărei categorii de pensii, până la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii.

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor pensionate pentru limită de vârstă anterior datei de 25 iulie 2015.

(5) în cazul în care cuantumul pensiei de serviciu este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public de pensii, se acordă cuantumul cel mai avantajos.

(6) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public de pensii se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Art. 11. - Pensia de serviciu stabilită conform dispoziţiilor Legii se acordă şi se plăteşte astfel:

a) începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea la casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului, pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c)-f):

b) de la data eliberării din funcţie, prevăzută în decizia conducătorului instanţei judecătoreşti, al parchetului de pe lângă aceasta, al directorului Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, în situaţia personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea, a personalului de specialitate criminalistică şi personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică, precum şi a tehnicienilor criminalişti din cadrul parchetelor, aflaţi în activitate la data depunerii cererii de pensionare; dovada eliberării din funcţie se depune la casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială.

Art. 12. - Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, odată cu modificarea valorii punctului de pensie, cu procentul corespunzător ratei inflaţiei utilizat la stabilirea valorii punctului de pensie, conform legislaţiei privind sistemul public de pensii.

Art. 13. - Stabilirea şi plata pensiilor de serviciu se efectuează de către casele teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 14. - Răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea datelor cuprinse în documentele care stau la baza întocmirii dosarului de pensionare, necesare calculului pensiei de serviciu, revine în exclusivitate emitenţilor.

Art. 15. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Nr. ………. din …………….

 

CERERE

de înscriere la pensia de serviciu conform Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare

 

Către:

CASA TERITORIALĂ/LOCALĂ DE PENSII ……………………

 

Subsemnatul(a), …………………………………………., domiciliat(ă) în localitatea …………………………………………., str. ………………………………… nr. ….., bl. …, sc. …, et. …, ap. …, sectorul …. judeţul …………………………………………., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ….. nr. ……………….., eliberat(ă) de ………………………………………… la data de ……………..,  CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, născut(ă) la data de …………….. în localitatea ………………………………………, judeţul ………………………………………, fiul (fiica) lui ……………………………………… şi al (a) ………………………………………, pensionar pentru*) ………………………………………, prin Decizia nr. ……….  solicit acordarea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de:

- titular 

- urmaş după susţinătorul …………………………………………., decedat/ă la data de ……………., având CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, Dosar pensie nr. ……….

În acest scop depun următoarele acte**):

- Adeverinţa-tip nr. ………. din ……………., cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, eliberată de angajator***);

- Decizia de pensie nr. ………. din ……………. sau talonul de pensie;

- alte acte necesare stabilirii pensiei.

Între pensia din sistemul public de pensii şi pensia de serviciu prevăzută de Legea nr. 567/2004 optez pentru pensia cea mai avantajoasă.

 

Data …………….

Semnătura ………………….…….


*) Se completează numai pentru persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu sunt pensionate pentru limită de vârstă.

**) Se completează şi se depun după caz.

***) Adeverinţa-tip întocmită conform modelului din anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Denumirea unităţii ………………………………………….

CUI……………., nr. de ordine la registrul comerţului ………………………

Sediul: localitatea ………………………………………….

str. …………………………………………. nr. …………..

Judeţul/Sectorul ………………………………………….

Telefon/Fax ………………………………………….

Nr. ………………/ ……………………

 

ADEVERINŢĂ-TIP

pentru stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al Instanţelor Judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna …………………………………………., domiciliat(ă) în localitatea …………………………………………., str. ………………………………… nr. ….., bl. …, sc. …, et. …, ap. …, sectorul …. judeţul …………………………………………., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria ….. nr. ……………….., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, deţine/a deţinut calitatea de personal ………………………………………….,  se încadrează la art. …. Alin. …. lit. …. din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare.

Ultima funcţie deţinută ………………………………………….

Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni) ………………………………………….

 

Vechimea în specialitate/funcţie în calitate de ………………………………………….  (ani) la data de ……………..

 ………… ani

Baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare (iei)

…………  lei

 

            Confirmăm faptul că sus-numitul/sus-numita a fost eliberat/eliberată din funcţie din motive neimputabile acestuia/acesteia.

            Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

 

Conducătorul unităţii,

………………………………….

Direcţia/Serviciul cu atribuţii de salarizare – personal

 

Director/Şef serviciu,

………………………………….


*) Se completează numai pentru persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu sunt eliberate din funcţie.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventară imobilelor înscrise în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şt completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile înscrise în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat ai bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Curtea de Conturi a României şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare la anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Curţii de Conturi,

Nicolae Văcăroiu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 26 august 2015.

Nr. 707.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Curţii de Conturi a României, a căror valoare se modifică ca urmare a reevaluării

 

Ordonatorul principal de credite

Codul fiscal

Denumirea

4265922

Curtea de Conturi a României

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa

Baza legală

Caracteristicile tehnice

Număr carte funciară

Valoarea de inventar a clădirii

- lei -

Valoarea de inventar a terenului

- lei -

Total valoare de inventar

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

35288

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Alba

Str. Regina Maria nr. 14, Alba Iulia

Contract vânzare-cumpărare nr. 1.009/1996

Regim de înălţime - S+P+2E+M

S clădire + teren - 389 mp

CF 17695 Nr. cadastral 711/1/1; 711/2/1

2.947.641,91

377.654,00

3.325.295,91

2.

35260

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Arad

Bd. Gen. Dragalina nr. 10, Arad

Hotărârea Guvernului nr. 503/1994

Contract vânzare-cumpărare nr. 38.402/2003

Regim de înălţime - S+P+E

Sc - 494,38 mp

Sd - 1.387,51 mp

S teren - 613,62 mp

Stot teren - 1.108 mp

CF 301404/2010 Nr. cadastral: 7795/1387

3.376.064,00

945.162,00

4.321.226,00

3.

152740

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Argeş

Str. Mr. Gh. Şonţu nr. 2, Piteşti

Hotărârea Guvernului nr. 742/1993

Regim de înălţime - S+P/2+2E

S clădire + teren - 423 mp

CF 94256 - C1

1.255.486,18

000

1.255.486,18

4.

35261

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Bacău

Str. Nicolae Bălcescu nr. 5, Bacău

Hotărârea Guvernului nr. 474/1994 Hotărârea Guvernului nr. 1.084/1995 Contract vânzare-cumpărare nr. 1.090/1995

Regim de înălţime - D+P+E

Sc - 1.155 mp

Su - 886 mp S teren - 149 mp

CF 60275 - C1-U22 UAT Bacău

2.301.590,00

000

2.301.590,00

5.

35262

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Bihor

Str. Republicii nr. 12, Oradea

Hotărârea Guvernului nr. 1.093/1995

Regim de înălţime - E - bloc locuinţe

Sc - 648 mp

Su - 482 mp

CF 165544 - C1-U1 UAT Oradea

1.370.508,00

000

1.370.508,00

6.

35263

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Bistriţa

Str. Gh. Şincai nr. 22, Bistriţa

Hotărârea Guvernului nr. 799/1994

Regim de înălţime - P+E

Su - 963 mp

S teren - 598,77 mp

CF 4282/top 1533, 1534, 1535

4.268.546,00

545.050,00

4.813.596,00

7.

35289

8.29.07

Clădire sediu Camera de

Conturi

Botoşani

Str. Unirii nr. 16, Botoşani

Contract vânzare-cumpărare

26.08.1993

Regim de înălţime - P+2E

Sc - 202,78 mp

S teren - 202,78 mp

 

2.651.833,96

000

2.651.833,96

8.

35287

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Braşov

Piaţa George Enescu nr. 2-3, Braşov

Contract vânzare-cumpărare nr. 718/1994

Regim de înălţime - C1- S+P+2E;

C2 - P S casă şi curte - 260 mp + cota indiviză - 31,91 mp

CF 31236

1.845.718,00

268.500,00

2.114.218,00

9.

35264

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Buzău

Bd. Gării nr. 18, Buzău

Contract vânzare-cumpărare nr. 2.012/2010

Regim de înălţime S+P+1E C1 – birouri

Sc - 286 mp

Sd - 673,55 mp C2 - cabină poartă

Sc - 8 mp C3 – garaj

Sc - 67 mp C4 – anexe

Sc - 33 mp

CF 59019

Nr. cadastral: 59019 – teren

Nr. cadastral: 59019 -C1 – birouri

Nr. cadastral: 59019 - C2 - cabină poartă

Nr. cadastral: 59019 -C3 - garaj

Nr. cadastral: 59019 -C4 - anexă

3.334.770,00

621.770,00

3.956.540,00

10.

35265

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Caraş-Severin

Str. Timişorii nr. 5. Reşiţa

Hotărârea Guvernului nr. 352/1993

Regim de înălţime - S+P+E

S teren + clădire - 3.000 mp

CF 4136/1993 Nr. intabulare 2659

3.869.557,00

000

3.869.557,00

11.

35290

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Călăraşi

Str. Progresul, bloc BBB,

Călăraşi

1. Contract vânzare-cumpărare

nr. 11.557/1993

2. Contract vânzare-cumpărare

nr. 1.961/1995

3. Contract vânzare-cumpărare

nr. 7.344/1995

4. Contract vânzare-cumpărare

nr. 1.692/1996

Regim de înălţime - E4 + E5/bloc locuinţe

1. S imobil - 244,19 mp

2. S imobil - 36 mp - etaj 4 + 36 mp - etaj 5

3. S imobil - 38,76 mp - etaj 4

4. S imobil - 36 mp - etaj 4

 

1.306.480,00

000

1.306.480,00

12.

35266

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Cluj

Str. Moţilor nr. 18, Cluj-Napoca

Hotărârea Guvernului nr. 965/1996

Regim de înălţime - S + P+E

Sc - 1.498 mp

S curte - 390 mp

S grădină - 794 mp

S tot teren - 2.682 mp

S imobil - 745 (stj.)

CF 523/1997 Nr. cadastru: 10996 A-casă piatră

B - casă cărămidă

C - casă cărămidă

6.100.000,00

1.780.000,00

7.880.000,00

13.

35268

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Covasna

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 13, Sfântu Gheorghe

Contract vânzare-cumpărare nr. 1.126/2010

Regim de înălţime - P + E

Suprafaţă parter:

S hol acces şi scară - 17,10 mp

S 2 încăperi - 74,50 mp

S 2 saloane - 79 mp

S 2 spaţii -28 mp

S acces scară - 14.70 mp

S grup sanitar - 13 mp

S hol - 17,90 mp

S2 antreuri - 9.20 mp

S oficiu - 11,80 mp

S grup sanitar - 6.40 mp

S birou - 8,70 mp

SAS - 5,50 mp

S 3 depozite - 41.60 mp

S grup sanitar - 2,80 mp

S spaţiu - 49 mp

S gang - 34 mp

Suprafaţa etaj:

52 holuri - 25,70 mp

S13 birouri - 194,90 mp

53 coridoare - 54.60 mp

S2 depozite - 14.70 mp

S acces pod - 9.20 mp

S cameră serviciu - 7.40 mp

S grup sanitar - 13.40 mp

CF 28487 C1-U1 CF 28487 C1-U2

1.623.989,00

000

1.623.989,00

14.

35269

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Dâmboviţa

Bd. Mircea cel Bătrân nr. 1, Târgovişte

Hotărârea Guvernului nr. 99/1994

Regim de înălţime - bloc de locuinţe P + E

C1-U4

Sc - 186 mp

Su -164 mp C1-U5

Sc - 354 mp

Su - 283 mp

C1-U6

Sc - 88 mp

Su - 71 mp

C1-U7

Sc - 79 mp

Su - 70 mp

C1-U8

Sc - 35 mp

Su - 31 mp

C1-U9

Sc - 423 mp

Su - 363 mp

CF 70680

70680-C1-U4

70680-C1-U5

CF 70064

70064-C1-U6

70064-C14J7

70064-C1-U8

70064-C1-U9

3.565.075,79

000

3.565.075,79

15.

35271

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Giurgiu

Bd. Independenţei, bl. 111, parter, Giurgiu

Hotărârea Guvernului nr. 636/1994

Regim de înălţime - bloc de locuinţe C1 - P

S imobil - 260 mp

 

2.169.093,00

000

2.169.093,00

16.

35272

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Gorj

Str. C. Brâncuşi nr. 9A, Târgu Jiu

Hotărârea Guvernului nr. 636/1994

Regim de înălţime - bloc de locuinţe P + M

S imobil - 690 mp

 

2.683.180,44

000

2.683.180,44

17.

35291

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Hunedoara

Str. 1 Decembrie nr. 24, Deva

Contract vânzare-cumpărare nr. 734/1995

Regim de înălţime - S + P + E S tot. construcţii + teren - 2.367,10 mp

CF 2528/1 Deva

Nr. topo (860/1; 870-873)/a

3.170.038,17

2.077.162,00

5.247.200,17

18.

35273

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Ialomiţa

Str. Episcopiei nr. 3, Slobozia

Hotărârea Guvernului nr. 475/1994 Contract de concesiune nr. 340/1996

Regim de înălţime - C1 - E; C2 - D + P + 2E

Sc -273 mp(E1)

Sc - C2 - 162 mp

S teren - 136,42 mp

S teren - E1-245 mp

CF -31864 A1 - teren CF - 31864 C1 - extindere sediu

CF -31865 C1 - etaj 1

1.466.074.43

85.945,00

1.552.019,43

19.

35274

8.29.07

Clădire sediu Camera de

Conturi laşi

Str. Sărăriei nr. 189, Iaşi

Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2001

Regim de înălţime - D + P + 2E + M

Sc - 280 mp

S tot. constr. + teren - 490 mp

 

4.025.013,90

000

4.025.013,90

20.

35275

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Maramureş

Str. Gheorghe Şincai nr. 29. Baia Mare

Hotărârea Guvernului nr. 654/1994

Regim de înălţime - S + P + 2E

Sc - 270 mp

Sd - 783,20 mp

S teren aferent - 306 mp

CF 3088 Nr. cadastral - 604/1; 605/26

2.534.511,00

258.624,00

2.793.135,00

21.

35292

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Mehedinţi

Str. Traian nr. 95,

Drobeta-Turnu Severin

Contract vânzare-cumpărare

nr. 20.248/1994

Regim de înălţime - bloc locuinţe P + M ap. 50

Sc - 813 mp

Su - 577 mp

Cote teren - 6,47 mp ap. 54

Sc - 523 mp

Su - 339 mp

Cote teren - 5,39 mp

CF 52023 C1-U6 Ap. 50

CF 52023- C14J7 Ap. 54

2.926.110,00

000

2.926.110,00

22.

35276

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Mureş

Aleea Carpaţi nr. 17, Târgu Mureş

Hotărârea Guvernului nr. 823/1995

Regim de înălţime - D + P + E

S clădire + teren - 1.930 mp

S curte - 1.280 mp

S parcare - 650 mp

CF 4776 Nr. cadastral: 4991 /a/6; 4991/1/2

3.468.500,00

636.203,00

4.104.703,00

23.

35277

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Olt

Str. N. Titulescu nr. 47, Slatina

Hotărârea Consiliului Local nr. 62/1993

Regim de înălţime - S + P + E

S imobil - 845 mp

 

2.791.665,48

000

2.791.665,48

24.

35278

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Sălaj

Str. Republicii nr. 5. Zalău

Hotărârea Guvernului nr. 304/1995

Regim de înălţime - S + P + E

Sd - 880 mp

S clădire + teren - 1.124 mp

CF 5467 Nr. cadastral: 427/1 la

2.954.692,00

800.000,00

3.754.692,00

25.

35279

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Suceava

Str. Petru Rareş nr. 25. Suceava

Protocol nr. 8.101/1993

Regim de înălţime - bloc locuinţe,

S + P + 5E

S clădire + teren - 450 mp

CF -42331 Nr. cadastral:

3173-C1 - teren

5.351.311,00

1.207.000,00

6.558.311,00

26.

35280

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Teleorman

Str. Ion Creangă nr. 53, Alexandria

Hotărârea Guvernului nr. 505/1994

Regim de înălţime - P + 2E

Sc - 690,88 mp

Sd - 1.449,90 mp

S teren - 397,21 mp

 

995.688,02

797.533,14

1.793.221,16

27.

35281

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Timiş

Bd. Republicii nr. 6-8, Timişoara

Hotărâre a Consiliului Local nr. 227/2013

Regim de înălţime - bloc locuinţe – E

S imobil Etaj I - 529 mp

S imobil Etaj I - 12,95% părţi comune indivize

S teren -154/1.190 mp cu drept de folosinţă

CF 147402 CF - 408552- C1-U17 Nr. cadastru 1.094/1/111 - Bd. Republicii nr. 8

2.920.607,00

000

2.920.607,00

28.

35282

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Tulcea

Str. Slt. C. Gavrilov nr. 120, Tulcea

Hotărâre a Consiliului Judeţean nr. 40/1996

Regim de înălţime - P + E

Sc - 238,35 mp

Sd - 635,63 mp Su - 527,91 mp

 

683.626,00

000

683.626,00

29.

35293

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Vaslui

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 28, Vaslui

Contract vânzare-cumpărare nr. 706/1994

Regim de înălţime - P + 3E

Sc - 335 mp

S tot teren - 1.540 mp

 

890.421,00

1.043.330,00

1.933.751,00

30.

35283

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Vâlcea

Str. Regina Maria nr. 4, Vâlcea

Hotărârea Guvernului nr. 820/2010

Regim de înălţime - P + E

Sc - 533,6 mp

S teren - cota indiviză

Su - 418 mp

S teren - 80,90 mp

C.F. -35310- C1-U4

1.472.088,00

319.861,00

1.791.949,00

31.

145360

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi Vrancea

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, Focşani

Hotărârea Guvernului nr. 109/2004

Regim de înălţime - C1 - S + P + E;

Sc - 591 mp

C2 - D + P + E

Sc - 211 m

 S clădire + teren - 1.676 mp

C.F. - 53437 Nr. cadastral: 53437 - C1 Nr. cadastral: 53437 - C2

890.956,56

142.079,47

1.033.036,03

32.

35284

8.29.07

Clădire sediu Camera de Conturi a Municipiului Bucureşti

Str. Georges Clemenceau

nr. 3, Bucureşti

Hotărârea Guvernului nr. 393/1995

Regim de înălţime - S+P+E+M

Sc - 335 mp

Sd -738 mp

S clădire + teren - 390 mp

CF -258464 Nr. cadastral -

258464-C1

6.344.000,00

3.250.000,00

9.594.000,00

33.

35259

8.29.07

Clădire Sediu Central Curtea de Conturi a României

Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, Bucureşti

Hotărârea Guvernului nr. 67/2011

Regim de înălţime - 5 + P + M + 2E

Sc la sol C1 Corp A + Corp B + Corp legătură = 1.814 mp

Sc la sol C2 Corp C - 404 mp

Sc la sol C3 Cabină poartă = 37 mp

Sc la sol C4 Anexe + garaj = 137 mp

Sc la sol C5 Cabină poartă = 6 mp

Sc la sol C6 Anexe = 16 mp

S. tot. incintă - 5,617 mp

CF - 112812 Nr. cadastral: 28169

10.917.943,63

34.166.484,03

45.084.427,66

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Măneciu, judeţul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1), al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă modificarea descrierii tehnice a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a drumului forestier, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Măneciu, judeţul Prahova.

Art. 3. - (1) Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a terenului aferent drumului forestier prevăzut la art. 2, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Măneciu, judeţul Prahova.

(2) Pentru terenul aferent drumului forestier prevăzut la alin. (1), Consiliul local al comunei Măneciu asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosinţă silvică şi a destinaţiei acestui teren, potrivit legii.

Art. 4. - Predarea-preluarea drumului forestier şi a terenului aferent se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 26 august 2015.

Nr. 708.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva pentru care se modifică descrierea tehnică

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Caracteristicile tehnice ale bunurilor conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.710/2011

Persoana juridică la care drumul forestier se află în administrare

0

1

2

3

4

8194

8.04.04

Drum forestier Gropşoarele

Lungimea - 2,2 km

Regia Naţională a Pădurilor Romsilva

CU11590120

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale drumului forestier care trece cu titlu gratuit din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Măneciu, judeţul Prahova

 

Nr. crt.

Denumirea drumului forestier

Persoana juridică de la care trece cu titlu gratuit drumul forestier

Persoana juridică la care trece cu titlu gratuit drumul forestier

Codul de clasificaţie

Lungimea

(km)

Valoarea de inventar

Nr. de inventar

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

Ministerul Finanţelor Publice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Drum forestier Gropşoarele

Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva

CU11590120

Comuna Măneciu,

CUI 2843221

8.04.04

2,2

19722 - valoare M.F.P.

13038

8194

 

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenului aferent drumului forestier care trece cu titlu gratuit din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva În domeniul public al comunei Măneciu, judeţul Prahova

 

Nr. crt.

Denumirea drumului forestier

Amplasamentul

terenului

Persoana juridică de la care trece cu titlu gratuit terenul aferent drumului forestier

Persoana juridică la care trece cu titlu gratuit terenul aferent drumului forestier

Suprafaţa

(ha)

Codul de clasificaţie

Număr de inventar la Ministerul Finanţelor Publice

Nr. cadastral

Identificarea terenului în amenajamentul silvic

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Drum forestier Gropşoarele

Comuna Măneciu,

Judeţul Prahova

Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva CUI 159012

Comuna Măneciu

CUI 2843221

1,32

8.04.02

1364 parţial

23153

Ocolul silvic Măneciu UP VII, u.a. 39D

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Gabi Asănică a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 

Având în vedere propunerea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, formulată prin Adresa nr. 3.957 din data de 26 august 2015, precum şi Avizul favorabil nr. 40.083/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Gabi Asănică a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Daniel Gabi Asănică exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 septembrie 2015.

Nr. 205.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.