MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 673/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 673         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 3 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            715. - Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna septembrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.822. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind înfiinţarea Centrului Naţional de Excelenţă Braşov pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă handbal

 

5.125. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară, pentru luna septembrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 111 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - Programul operaţional sectorial Mediu (POS M), Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POS DRU) şi Programul operaţional regional (POR), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunii septembrie a anului 2015, în vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari şi pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plată aferente instrumentelor structurale, se aprobă alocarea temporară din venituri rezultate din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a echivalentului în euro al sumei de 984.000 mii lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru programele operaţionale, care beneficiază de prevederile alin. (1), sunt prevăzuţi în anexă.

(3) Sumele alocate autorităţilor de management din venituri rezultate din privatizare şi utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice, în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 31 decembrie 2015.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul integral, în euro, al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1), în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi plată.

(2) Echivalentul în euro ai sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100EUR “Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României şi administrat de Autoritatea de certificare şi plată.

(3) Autoritatea de certificare şi plată efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit alin. (1) şi virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.01.03.00. “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de certificare şi plată.

(4) Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, integral sau în tranşe, în limita sumei rezultate în urma operaţiunii de schimb valutar prevăzute la alin. (3), proporţional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fonduri ale autorităţilor de management, cuprinzând cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la plată şi cereri de plată înregistrate la autorităţile de management.

(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată conform alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie 2015.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri rezultate din privatizare în contul prevăzut la alin, (2), până la data de 9 octombrie 2015.

(7) Autorităţile de management notifică Autoritatea de certificare şi plată cu privire la cheltuirea integrală a sumelor transferate potrivit alin. (4) sau cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevăzute fa alin. (6), în termen de două zile lucrătoare de la efectuarea operaţiunii.

Art. 3. - (1) Reconstituirea veniturilor rezultate din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente programelor operaţionale. Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia transmiterii Autorităţii de certificare şi plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii fondurilor, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi al Uniunii Europene, a căror valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare şi plată va asigura procesarea şi transmiterea declaraţiilor de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestora de la autorităţile de management, în condiţiile în care nu este necesară întreruperea termenului de procesare ca urmare a identificării unor deficienţe.

(2) Reconstituirea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) se efectuează prin transferarea echivalentului în euro din contul denominat în euro “Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, până la concurenţa sumei în euro prevăzute la art. 2 alin. (2), potrivit notificărilor autorităţilor de management prevăzute la art. 2 alin. (7),

(3) Sumele necesare pentru finanţarea eventualelor diferenţe nefavorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile rezultate din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se asigură din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.

(4) Sumele reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile rezultate din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. - Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (6) şi art. 3 alin. (2) şi (3) până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri rezultate din privatizare în valută şi se stinge obligaţia de restituire a sumelor alocate din venituri rezultate din privatizare în euro a ordonatorilor principali de credite prevăzuţi în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 2 septembrie 2015.

Nr. 715.

 

ANEXĂ

 

Repartiţia sumelor alocate temporar, pentru luna septembrie a anului 2015, din venituri rezultate din privatizare, ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 

 

- mii lei -

Ordonator principal de credite - AM

Total necesar fonduri septembrie 2015 (FEN)

1

2

Ministrul fondurilor europene - POS M

280.000,00

Ministrul fondurilor europene - POS CCE

220.000,00

Ministrul fondurilor europene - POS DRU

234.000,00

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice - POR

250.000,00

TOTAL

984.000,00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind înfiinţarea Centrului Naţional de Excelenţă Braşov pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă handbal

 

În temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă înfiinţarea, în cadrul Liceului cu Program Sportiv Braşov, a Centrului Naţional de Excelenţă Braşov pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă handbal.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Excelenţă Braşov pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă handbal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală buget-finanţe, salarizare şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, precum şi conducerea Liceului cu Program Sportiv Braşov duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 august 2015.

Nr. 4.822.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Excelenţă Braşov pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă handbal

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Centrul Naţional de Excelenţă Braşov pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă handbal, denumit în continuare C.N.E. Braşov, este o unitate sportivă fără personalitate juridică, specializată în pregătirea şi perfecţionarea junioarelor în handbalul feminin de performantă.

(2) C.N.E. Braşov îşi desfăşoară activitatea în cadrul Liceului cu Program Sportiv Braşov.

Art. 2. - Scopul C.N.E. Braşov îl reprezintă selecţia, pregătirea şi perfecţionarea elevelor cu calităţi deosebite pentru handbalul de înaltă performanţă, în vederea promovării lor în loturile naţionale. În paralel se urmăresc pregătirea lor şcolară şi asigurarea unui climat educativ corespunzător.

Art. 3. - Activitatea financiar-contabilă se derulează în cadrul Liceului cu Program Sportiv Braşov, cu evidenţiere distinctă pentru această activitate, iar finanţarea este asigurată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (M.E.C.S.) prin Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, Ministerul Tineretului şi Sportului (M.T.S.), prin Federaţia Română de Handbal (F.R.H.) şi Primăria Municipiului Braşov.

Art. 4. - (1) Prezentul regulament este elaborat în baza art. 57 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 181 lit. b) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.577/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, a Solicitării F.R.H. nr. 1.256/2015 şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 399/2015.

(2) C.N.E. Braşov este recunoscut de către M.T.S. şi F.R.H., în baza programului de promovare a copiilor şi juniorilor.

 

CAPITOLUL II

Organizarea C.N.E. Braşov

 

Art. 5. - C.N.E. Braşov are următoarea structură de personal:

- un director tehnic - antrenor coordonator;

- 2-5 profesori-antrenori/antrenori;

- un organizator de competiţii;

- un preparator fizic;

- un kinetoterapeut;

- un maseur;

- un psiholog;

- un medic.

Art. 6. - (1) Consiliul de coordonare al C.N.E. Braşov va fi format din 7 persoane, după cum urmează:

- un reprezentant desemnat al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov;

- un reprezentant desemnat al Consiliului Local Braşov;

- un reprezentant desemnat al F.R.H.;

- 2 reprezentanţi ai C.N.E. Braşov, respectiv directorul tehnic şi directorul administrativ;

- contabilul-şef al Liceului cu Program Sportiv Braşov;

- un reprezentant al sponsorilor C.N.E. Braşov.

(2) Consiliul de coordonare al C.N.E. Braşov aprobă strategia, bugetul, regulamentul intern al C.N.E. Braşov, aprobă programele şi planurile de pregătire sportivă, avizate de Departamentul tehnic al F.R.H.

Art. 7. - (1) Pregătirea sportivilor şi sportivelor selecţionaţi în C.N.E. Braşov este asigurată de un colectiv tehnic format din: directorul tehnic, 2-5 profesori-antrenori/antrenori, un medic, un psiholog, un kinetoterapeut, un preparator fizic, un masor şi un organizator de competiţii.

(2) încadrarea celor 2^-5 profesori-antrenori/antrenori se realizează de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi cu avizul F.R.H.

(3) încadrarea directorului  tehnic, a psihologului, a kinetoterapeutului, a preparatorului fizic şi a organizatorului de competiţii se realizează de F.R.H.

(4) Contravaloarea serviciilor prestate de medic şi de maseur se asigură de către Consiliul Local Braşov, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi cu avizul F.R.H.

Art. 8. - Colectivul tehnic este propus de către Consiliul de coordonare al C.N.E. Braşov, este numit de către F.R.H. şi este condus nemijlocit de directorul tehnic care coordonează şi răspunde de întregul proces de instruire sportivă şi de educaţie.

Art. 9. - Colectivul tehnic al C.N.E, Braşov, în colaborare cu antrenorii federali şi antrenorii echipelor naţionale, constituie un cabinet metodic, care elaborează norme, criterii de selecţie, planuri, metode şi mijloace de pregătire şi perfecţionare, care se supun avizării Consiliului de coordonare al C.N.E. Braşov/F.R.H. şi aplicate de toate structurile handbalistice feminine din România.

Art. 10. - Antrenorii grupelor de junioare vor fi detaşaţi de la unităţile de învăţământ unde sunt titulari, în interesul învăţământului, de către M.E.C.Ş. la propunerea F.R.H., iar ceilalţi membri ai colectivului tehnic vor fi selecţionaţi prin grija F.R.H., Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov şi Consiliului Local Braşov.

Art. 11. - Activitatea sportivă de performanţă în cadrul C.N.E. Braşov se desfăşoară pe grupe de vârstă:

a) grupa de junioare I, vârsta 17-18 ani - 20 sportive, reprezintă România în competiţiile amicale şi oficiale de junioare (prin sportivele selecţionate în Lotul de junioare), iar pe plan intern participă la Campionatul Diviziei “A” sub denumirea “Centrul Naţional de Excelenţă Braşov”, fără drept de promovare în Liga Naţională;

b) grupa de junioare II, vârsta 15-16 ani - 20 sportive, reprezintă România în competiţiile amicale şi oficiale de junioare (prin sportivele selecţionate în Lotul de cădeţi), iar pe plan intern participă la Campionatul naţional de junioare I sub denumirea “Centrul Naţional de Excelenţă Braşov”, fără drept de participare la fazele finale, începând cu turneul semifinal;

c) grupa de junioare III, vârsta 13-14 ani - 20 sportive, reprezintă România în competiţiile amicale şi oficiale de junioare, iar pe plan intern participă la Campionatul naţional de junioare II sub denumirea “Centrul Naţional de Excelenţă Braşov”, fără drept de participare la fazele finale, începând cu turneul semifinal.

Art. 12. - Pentru competiţiile internaţionale, oficiale şi amicale, vor putea fi selecţionate şi sportive din alte cluburi, la propunerea colectivului tehnic al C.N.E. Braşov, cu acordul Departamentului tehnic al F.R.H. şi al Consiliului de coordonare al C.N.E. Braşov. La sfârşitul acţiunii, sportivele respective vor reveni la cluburile de provenienţă.

Art. 13. - (1) Sportivele pregătite în cadrul C.N.E. Braşov vor fi selecţionate pe durata competiţiilor naţionale şi în urma trialurilor anuale organizate de F.R.H., procesul de selecţie fiind permanent.

(2) Cele 60 de sportive selecţionate pentru C.N.E. Braşov vor fi transferate temporar pe linie sportivă la C.N.E. Braşov, de la cluburile unde sunt legitimate, până la împlinirea vârstei de 20/21 de ani, care nu le mai permite participarea la campionatele mondiale şi europene de tineret. În acest sens, Comisia centrală de competiţii a F.R.H. va elibera carnete speciale de legitimare a sportivelor C.N.E. Braşov, în care vor fi menţionate cluburile sportive de provenienţă.

(3) Transferul sportiv se realizează pe baza unui contract încheiat între C.N.E. Braşov şi părinţii sau reprezentanţii legali ai sportivelor, avizat de către Consiliul de coordonare al C.N.E. Braşov. Din partea Consiliului de coordonare al C.N.E. Braşov, contractul va fi semnat de preşedinte şi părinţii sportivei, iar sportivul va contrasemna contractul la împlinirea vârstei de 16 ani. Contractele vor cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare. Aceste contracte vor fi transmise, în copie, Federaţiei Europene de Handbal. Clauza principală contractuală este obligaţia sportivei de a-şi desfăşura activitatea handbalistică de performanţă în România până la începutul anului competiţional care urmează după împlinirea vârstei de 23 de ani.

(4) M.E.C.Ş., prin unităţile de învăţământ implicate şi cu acordul acestora, asigură transferul pe linie şcolară al elevelor selecţionate. Şcolarizarea elevelor-sportive se asigură prin transfer la unităţi de învăţământ din municipiul Braşov, în acelaşi profil sau unul apropiat, cu acordarea unor facilităţi legale: reduceri de frecvenţă, meditaţii, sesiuni prelungite de examinare, care să le permită sportivilor C.N.E. Braşov realizarea unui volum de pregătire sportivă de 4-6 ore zilnic şi participarea la competiţiile naţionale şi internaţionale.

Art. 14. - Sportivii şi colectivul tehnic beneficiază, pe tot parcursul activităţii din C.N.E. Braşov, de toate drepturile stipulate în normativele financiare legale. Aceste drepturi sunt asigurate de F.R.H.

Art. 15. - (1) Sportivele selecţionate în C.N.E. Braşov, care nu corespund cerinţelor handbalului de performanţă sau comit abateri disciplinare prevăzute în Regulamentul intern al C.N.E. Braşov, se întorc necondiţionat la cluburile de provenienţă, cu rezilierea unilaterală de către Consiliul de coordonare al C.N.E. Braşov a contractelor încheiate.

(2) Sportivele cu abateri disciplinare vor suporta şi sancţiunile prevăzute în regulamentul disciplinar al F.R.H. şi în regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar,

(3) în situaţia în care sportivele selecţionate sau părinţii acestora solicită transferul şcolar la o unitate şcolară din oraşul de reşedinţă, acestea pot primi acordul C.N.E. Braşov şi îşi pot continua activitatea sportivă numai la clubul de provenienţă. În situaţia în care clubul de provenienţă doreşte transferul definitiv sau împrumutul la un alt club, acesta se poate realiza cu acordul scris al F.R.H. şi C.N.E. Braşov, precum şi achitarea sumei cheltuite pentru activitatea acesteia în centru.

(4) Locurile rămase disponibile prin plecarea unor sportive vor fi completate cu alte sportive depistate şi triate.

Art. 16. - (1) La încheierea activităţii în cadrul C.N.E. Braşov, sportivele devenite senioare se pot transfera la oricare club din România. Din suma transferului, stabilită de către Consiliul de coordonare al C.N.E. Braşov, o jumătate revine cluburilor şi secţiile de handbal de unde au fost selecţionate iniţial sportivele respective şi jumătate revine C.N.E. Braşov, pentru regenerarea bugetului.

(2) Cluburile de seniori încheie contracte ferme cu sportivele absolvente, până la împlinirea vârstei de 23 ani. Aceste contracte devin anexe la contractele de bază încheiate de sportive cu F.R.H, şi depuse la Federaţia Europeană de Handbal.

(3) Prin transferul definitiv, după plata grilei de transfer, clubului beneficiar i se cedează şi dreptul de transfer al jucătoarei. Până la 23 de ani, clubul 6 poate transfera numai pe teritoriul României sau, cu acordul F.R.H., şi în străinătate.

(4) Sportivele netransferate definitiv pot fi împrumutate pe o perioadă de maximum un an, existând posibilitatea prelungirii împrumutului, în baza Regulamentului de transfer şi împrumut al C.N.E. Braşov, valabil la acea dată.

(5) în această perioadă, sportivele pot fi transferate în străinătate, dacă este cazul, numai cu acordul F.R.H., cu garantarea de către acestea, prin contract, a participării necondiţionate a jucătoarelor respective la convocările loturilor naţionale ale României.

(6) Transferul internaţional, în aceste cazuri, se va realiza numai cu acordul F.R.H., după achitarea sumei de transfer stabilite între F.R.H. şi clubul din străinătate. Jumătate din suma primită de la clubul beneficiar va fi direcţionată de către F.R.H. către clubul formator şi cealaltă jumătate la C.N.E. Braşov, pentru regenerarea bugetului.

(7) Orice modificare privind transferul sportivelor din C.N.E. Braşov se face numai cu acordul F.R.H.

(8) în cazul în care există un consens între clubul de senioare al municipiului Braşov şi două jucătoare ale C.N.E. Braşov, transferul acestora din urmă către club se va face pentru una dintre jucătoare în mod gratuit, cu asumarea de către F.R.H. a plăţii grilei de formare către clubul formator, iar, pentru a două jucătoare, clubul de senioare al municipiului Braşov va plăti doar cota de jumătate din grila de formare către clubul formator, nu şi cotă-parte din grila de formare către C.N.E. Braşov.

 

CAPITOLUL III

Finanţarea şi dotarea C.N.E. Braşov

 

Art. 17. - M.E.C.Ş., prin Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, asigură:

a) transferul, pe linie şcolară, a sportivelor eleve selecţionate în C.N.E. Braşov;

b) 50% din cheltuielile privind alocaţia de masă sportivelor şi colectivului tehnic, timp de 300 zile anual, conform legislaţiei în vigoare;

c) anual un set complet de echipament pentru antrenament şi competiţii, necesar sportivelor şi colectivului tehnic al C.N.E. Braşov.

Art. 18. - F.R.H. asigură următoarele:

a) sumele necesare derulării calendarului internaţional al grupelor de cadete şi junioare, la competiţiile oficiale şi amicale;

b) 50% din cheltuielile privind alocaţia de masă pentru sportive şi antrenori, timp de 300 zile anual conform legislaţiei în vigoare;

c) anual un set complet de echipament pentru pregătirea şi participarea României în competiţiile internaţionale, amicale şi oficiale la categoriile respective de vârstă;

d) participarea la toate competiţiile sportive oficiale;

e) susţinătoarele de efort şi medicamentele necesare tratamentelor şi recuperării;

f) indemnizaţiile de efort lunare pentru sportive şi colectivul tehnic al C.N.E. Braşov, componente ale loturilor naţionale, conform Hotărârii Guvernului nr. 888/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.477/2007, şi normelor interne prevăzute de M.T.S.;

g) încheierea asigurărilor, pentru accidente sportive, pentru toate sportivele C.N.E. Braşov,

Art. 19. - Administraţia Locală a Municipiului Braşov, prin Liceul cu Program Sportiv Braşov, asigură:

a) contravaloarea serviciilor prestate de 1 medic şi 1 maseur;

b) dotarea cabinetului metodic al C.N .E. Braşov (televizoare, camera video, casete video, tablă magnetică, retroproiector, telefon, fax etc.) din incinta Colegiului Tehnic “Remus Răduleţ” Braşov;

c) folosirea gratuită a Sălii Sporturilor “D.P. Colibaşi”, în funcţie de disponibilitatea acesteia şi a unui program stabilit;

d) folosirea gratuită a sălilor de sport aparţinând municipalităţii aflate în exploatarea instituţiilor şcolare din municipiul Braşov, pe baza unui program stabilit;

e) transportul local şi intern pentru competiţii;

f) cazarea sportivelor la Colegiul Tehnic “Remus Răduleţ” Braşov;

g) plata contravalorii utilităţilor la cazare.

Art. 20. - Gestionarea bunurilor şi a fondurilor C.N.E. Braşov se face de către Consiliul de coordonare.

Art. 21. - Destinaţia fondurilor primite de C.N.E. Braşov poate fi schimbată la propunerea Consiliului de coordonare al C.N.E. Braşov cu acordul instituţiilor care asigură finanţarea, în condiţiile legii.

Art. 22. - Bunurile primite în natură sau cele procurate din fondurile alocate C.N.E. Braşov au următorul regim:

a) bunurile destinate îmbunătăţirii condiţiilor din cămin şi cantină intră în administrarea Colegiului Tehnic “Remus Răduleţ” Braşov;

b) bunurile destinate pregătirii sportive (echipamente şi materiale sportive) se află în regim de custodie la administratorul legal al bazelor sportive respective şi rămân în inventarul instituţiei care a efectuat dotarea sau finanţarea cu destinaţie, până când acestea hotărăsc altfel;

c) bunurile consumabile urmează regimul normal de decontare, potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 23 - Efectuarea operaţiunilor financiar-contabile referitoare la fondurile şi bunurile alocate C.N.E, Braşov se face de către compartimentul de specialitate al C.N.E. Braşov/Liceul cu Program Sportiv Braşov, printr-un subcont distinct.

Art. 24. - Decontarea cheltuielilor efectuate de C.N.E. Braşov se face în termen de 15 zile de la încheierea lunii calendaristice, separat, către fiecare finanţator.

Art. 25. - Compartimentele financiar-contabile ale M.E.C.Ş. (prin Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov), ale administraţiei locale a municipiului Braşov şi ale F.R.H. vor controla şi vor verifica periodic activitatea financiară a C.N.E. Braşov.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 26. - (1) C.N.E. Braşov va funcţiona pe termen nelimitat, în baza unui regulament intern propriu, care va respecta prevederile prezentului regulament, precum şi normele financiare elaborate de M.E.C.Ş. şi de M.T.S.

(2) Regulamentul intern va fi supus spre aprobare Consiliului de coordonare al C.N.E. Braşov.

Art. 27. - Consiliul de coordonare al C.N.E. Braşov asigură coordonarea şi controlul curent ale activităţii C.N.E. Braşov şi prezintă anual, la cererea M.E.C.Ş., a Consiliului Local al Municipiului Braşov şi a F.R.H., raportul de activitate al C.N.E. Braşov.

Art. 28. - (1) încetarea activităţii C.N.E. Braşov poate surveni ca urmare a:

a) deteriorării condiţiilor de asigurare financiară şi materială a centrului;

b) ineficienţei procesului de instruire şi educaţie;

c) gestionării necorespunzătoare sau frauduloase a mijloacelor materiale sau băneşti alocate;

d) nerespectării angajamentelor financiare de către unul dintre finanţatori.

(2) încetarea activităţii se face la propunerea Consiliului de coordonare al C.N.E. Braşov/cu aprobarea Consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov, prin act administrativ emis de M.E.C.Ş., a F.R.H. şi a Consiliului de administraţie al Liceului cu Program Sportiv Braşov.

Art. 29. - Orice modificare a prezentului regulament se face numai prin ordin emis de ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat

 

Având în vedere faptul că:

- programele de studii universitare de doctorat se organizează în şcoli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu, iar studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/CEC şi din Cadrul naţional al calificărilor, conform art. 158 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- organizarea programelor de studii este de competenţa instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea legislaţiei în vigoare, conform art. 138 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- programele de studii universitare de doctorat asigură formarea de competenţe profesionale (de conţinut, cognitive şi de cercetare) în domenii de specialitate, precum şi a unor competenţe transversale, conform art. 57 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011;

- programul de studii universitare de doctorat se desfăşoară în cadrul unei şcoli doctorale sub coordonarea unui conducător de doctorat, ce stabileşte curriculumul de pregătire şi programul de cercetare, conform art. 159 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- programele de studii universitare de doctorat se constituie dintr-un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, ce se efectuează în cadrul şcolii doctorale, şi un program individual de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică, conform art. 159 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ştiind că:

- pot fi conducători de doctorat persoanele care au obţinut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele care au obţinut atestatul de abilitare, având cel puţin funcţia de lector/şef de lucrări, respectiv de cercetător ştiinţific gradul III, calitatea de conducător de doctorat fiind acordată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) de acordare a atestatului de abilitare, în conformitate cu standardele şi procedurile elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, conform art. 166 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- pentru a conduce doctorate, cadrele didactice şi de cercetare care au dobândit acest drept trebuie să aibă un contract de munca cu o instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) sau cu o instituţie membră a unei IOSUD şi să fie membre ale unei şcoli doctorale, conform art. 166 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- un conducător de doctorat poate îndruma studenţi-doctoranzi numai în domeniul pentru care a obţinut acest drept, conformări. 166 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu poate îndruma simultan studenţi-doctoranzi decât într-o singură IOSUD, excepţie făcând doctoratele conduse în cotutelă, conform ari 167 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

cunoscând că:

- universităţile, respectiv parteneriatele sau consorţiile organizatoare de una sau mai multe şcoli doctorale acreditate ori autorizate provizoriu constituie instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat, conform art. 158 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- şcolile doctorale se organizează pe discipline sau tematici disciplinare şi interdisciplinare, conform art. 158 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- fiecare instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat, prin intermediul şcolilor sale doctorale şi în funcţie de domeniul de specializare, poate organiza atât doctorat ştiinţific, cât şi doctorat profesional, conform art. 42 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011;

- fiecare şcoală doctorală este evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte, în vederea acreditării, iar evaluarea şcolii doctorale se face pe baza performanţei şcolii doctorale şi a capacităţii instituţionale a IOSUD din care face parte şcoala doctorală, conform art. 158 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior sau o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate, realizează evaluarea şcolilor doctorale, pe baza rapoartelor Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice referitoare la calitatea cercetării şi a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane, conform art. 158 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând seama de faptul că în comisia de susţinere publică a tezei de doctorat sunt incluşi şi cel puţin 3 referenţi oficiali din ţară sau din străinătate, specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat, conform art. 168 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând că în diploma care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor se menţionează, în mod expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului pentru doctoratul ştiinţific; în cea care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor într-un domeniu profesional se menţionează, în mod expres, domeniul profesional al doctoratului, conform art. 169 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare faptul că propunerea setului de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare reprezintă o atribuţie a CNATDCU, conform art. 219 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Instituţiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat, pot solicita Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECŞ) aprobarea de noi domenii de doctorat, dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) au cel puţin o şcoală doctorală acreditată;

b) au cel puţin 3 conducători de doctorat încadraţi cu contract individual de muncă în domeniul pentru care solicită aprobarea;

c) au activitate de cercetare relevantă în domeniul pentru care solicită aprobarea;

d) au programe de studii universitare de licenţă şi maşter acreditate în domeniul pentru care solicită aprobarea.

(2) Solicitările prevăzute la alin. (1) însoţite de documentele justificative privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. a)-d) se înaintează MECŞ.

Art. 2. - (1) Pe baza documentelor justificative prevăzute la art. 1, MECŞ solicită:

a) de la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior un raport elaborat pe baza rezultatelor evaluării instituţionale a instituţiei de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat, incluzând date privind activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul acestei instituţii;

b) de la Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare un raport elaborat pe baza situaţiei resursei umane implicate în activitatea instituţiei de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat, în domeniul vizat.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) conţin şi propunerea de aprobare sau respingere a solicitării prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art. 3. - Pe baza propunerilor cuprinse în rapoartele prevăzute la art. 2 alin. (1), MECŞ aprobă noi domenii de doctorat prin ordin al ministrului, la solicitarea instituţiei de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat, în cadrul şcolii/şcolilor doctorale existente în structura sa.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Mihai Sorin Cîmpeanu

 

Bucureşti, 1 septembrie 2015.

Nr. 5.125.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.