MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 674/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 674         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 4 septembrie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.169. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Ursus arctos

 

1.209. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti

 

1.212. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti

 

1.685. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2016, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, pentru anul 2016, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

2.366/C. - Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind procedura arbitrală de soluţionare a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 

509. - Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind desfăşurarea audierilor şi adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului Concurenţei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Ursus arctos

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 104.124/AC din 13 iulie 2015 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 3.702/CJ din 9 iunie 2015,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea şi eliberarea ulterioară a unui număr de 30 de exemplare din specia urs de pe fondurile cinegetice din judeţele Mureş şi Harghita.

Art. 2. - În vederea capturării exemplarelor de urs prevăzute la art. 1 se vor utiliza capcane selective cu eliberare ulterioară,

Art. 3. - (1) Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoarea prezentului ordin până la 1 decembrie 2019.

(2) Capturarea exemplarelor din specia urs se realizează numai de către Asociaţia „Grupul Milvus”, cu personal tehnic de specialitate şi cu respectarea prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita şi seva obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 4. - (1) în termen de 30 de zile de la data capturării, beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute.

(2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Dan Popescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 august 2015.

Nr. 1.169.

 

ANEXĂ

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute

 

- model -

 

Solicitant ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Specia pentru care s-a acordat derogarea

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Numărul exemplarelor ………………………………………………………………………………………………………………………….

Stadiul de dezvoltare …………………………………………………………………………………………………………………………..

Starea exemplarelor înainte de prelevare …………………………………………………………………………………………………….

Starea exemplarelor după prelevare ………………………………………………………………………………………………………….

Locul de prelevare  …………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

Data prelevării  …………………………………………………..……………………………………………………………………………..

Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ……………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Stocarea şi destinaţia specimenelor ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………..

 

MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII

   În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale

   Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri

   În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu

   În scopuri de cercetare ştiinţifică şi educaţie, de repopulare şi de reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop, inclusiv pentru răspândirea artificială a plantelor

   Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare

 (Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

 

Data …………………………….……..

Semnătura …………………………….

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 104.333/AC din 5 august 2015 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 3.728/CJ din 16 iulie 2015,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

ţinând cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 , cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea şi eliberarea ulterioară a unui număr de exemplare din specii de peşti de pe/în cursul râului Şiret şi din/în principalii săi afluenţi din judeţele Suceava, Neamţ, Covasna, Bacău şi Harghita, după cum urmează:

a) Eudontomyzon danfordi (chişcar) - 20 de exemplare;

b) Hucho hucho (lostriţă) - 10 exemplare;

c) Aspius aspius (avat) - 25 de exemplare;

d) Chalcalburnus chalcoides (obleţ mare) - 15 exemplare;

e) Pelecus cultratus (sabiţă) - 20 de exemplare;

f) Rhodeus sericeus amarus (boarea) - 75 de exemplare;

g) Gobio uranoscopus (petroc) - 75 de exemplare;

h) Gobio albipinnatus (porcuşor de nisip) - 50 de exemplare;

i) Gobio kessleri (petroc) - 75 de exemplare;

j) Barbus meridionalis (moioagă) - 75 de exemplare;

k) Carassius carassius (caracudă) - 50 de exemplare;

l) Misgurnis fossilis (ţipar, vârlan) - 50 de exemplare;

m) Cobitis taenia (zvârlugă) - 75 de exemplare;

n) Sabanejewia aurata (dunăriţă) - 75 de exemplare;

o) Lota Iota (mihalţ) - 50 de exemplare;

p) Gymnocephalus schraetzer (răspăr) - 25 de exemplare;

q) Gymnocephalus baloni (ghiborţ de râu) - 25 de exemplare;

r) Stizostedion volgensis (şalău vărgat) - 25 de exemplare;

s) Zingel streber (fusar) - 25 de exemplare;

ş) Zingel zingel (pietrar) - 25 de exemplare;

t) Proterorhinus marmoratus (moacă de brădiş) - 50 de exemplare;

ţ) Cottus gobio (zglăvoc) - 75 de exemplare;

u) Cottus poecilopus (zgiăvoc răsăritean) - 50 de exemplare.

Art. 2. - În vederea capturării speciilor de faună sălbatică prevăzute art. 1 se va utiliza agregat electronarcoză.

Art. 3. - (1) Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 noiembrie 2016.

(2) Capturarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1 se realizează de către Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita şi va obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 4. - (1) în termen de 30 de zile de la data capturării, beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute.

(2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Dan Popescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 august 2015.

Nr. 1.209.

 

ANEXĂ

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute

 

- model -

 

Solicitant ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Specia pentru care s-a acordat derogarea

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Numărul exemplarelor ………………………………………………………………………………………………………………………….

Stadiul de dezvoltare …………………………………………………………………………………………………………………………..

Starea exemplarelor înainte de prelevare …………………………………………………………………………………………………….

Starea exemplarelor după prelevare ………………………………………………………………………………………………………….

Locul de prelevare  …………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

Data prelevării  …………………………………………………..……………………………………………………………………………..

Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ……………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Stocarea şi destinaţia specimenelor ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………..

 

MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII

 În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale

 Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri

 În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu

 În scopuri de cercetare ştiinţifică şi educaţie, de repopulare şi de reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop, inclusiv pentru răspândirea artificială a plantelor

 Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

 

Data …………………………….……..

Semnătura …………………………….

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 104.331/AC din 5 august 2015 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 3.714/CJ din 6 iulie 2015,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

ţinând cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea şi eliberarea ulterioară a unui număr de exemplare din specii de peşti, din cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0233 Someşul Rece, după cum urmează:

a) Gobio uranoscopus (petroc) -10 exemplare;

b) Sabanejewia aurata (dunăriţă) -10 exemplare;

c) Cottus gobio (zglăvoc) -10 exemplare;

d) Eudontomyzon danfordi (chişcar) -10 exemplare.

Art. 2. - În vederea capturării speciilor de faună sălbatică prevăzute la art. 1 se va utiliza agregat electronarcoză de tipul SAMUS 725 MP.

Art. 3. - (1) Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 31 decembrie 2015.

(2) Capturarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1 se realizează de către Societatea Comercial㠄Unitatea de Suport pentru Integrare”.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 4. - (1) în termen de 30 de zile de la data capturării beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute.

(2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Dan Popescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 august 2015.

Nr. 1.212.

 

ANEXĂ

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute

 

- model -

 

Solicitant ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Specia pentru care s-a acordat derogarea

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Numărul exemplarelor ………………………………………………………………………………………………………………………….

Stadiul de dezvoltare …………………………………………………………………………………………………………………………..

Starea exemplarelor înainte de prelevare …………………………………………………………………………………………………….

Starea exemplarelor după prelevare ………………………………………………………………………………………………………….

Locul de prelevare  …………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

Data prelevării  …………………………………………………..……………………………………………………………………………..

Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ……………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Stocarea şi destinaţia specimenelor ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………..

 

MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII

 În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale

 Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri

 În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu

 În scopuri de cercetare ştiinţifică şi educaţie, de repopulare şi de reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop, inclusiv pentru răspândirea artificială a plantelor

 Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

 

Data …………………………….……..

Semnătura …………………………….

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2016, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, pentru anul 2016, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistentă socială

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările ulterioare,

în temeiul:

- art. 1 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2016, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, pentru anul 2016, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia servicii sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Gabriel Lungu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 august 2015.

Nr. 1.685.

 

ANEXĂ

 

LINIILE DE SUBVENŢIONARE PRIORITARE

în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2016, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, pentru anul 2016, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Unităţi de asistenţă socială

Încadrarea în Nomenclatorul instituţiilor de asistenţă socială

Categorii de cheltuieli eligibile

Nivelul mediu lunar al subvenţiei care poate fi acordat pentru o persoană beneficiară1

CU CAZARE

centre rezidenţiale,

centrele care acordă cazare mai mult de 24 de ore

1.1-1.3; 2.1,2.2, 2.4,2.7; 3.1, 3.2; 4.1,4.2; 5.1; 6.1, 6.2; 7.1; 8.2; 9.1, 9.2, 9.4, 9.5.

1. cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat 2 în domeniul asistenţei sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistenţă socială: asistent social 3 (263501), tehnician în asistenţă socială (341201), lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă (341203), pedagog social 4(341202);

2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate5;

3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei;

4. cheltuieli cu iluminatul;

5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate (numai pentru centrele pentru copii)6;

7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate 7;

8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor 8;

9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate9;

10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;

11. cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială 10.

250 lei

adăposturi de noapte

8.1 şi 9.3

1. cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenţei sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistenţă socială: asistent social (263501), tehnician în asistenţă socială (341201), lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă (341203);

2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei;

4. cheltuieli cu iluminatul;

5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

6. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate;

7. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

8. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;

9. cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială.

175 lei

 


1 O persoană nu poate beneficia simultan de serviciile acordate de două unităţi de asistenţă socială, ambele subvenţionate în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, deoarece această situaţie ar conduce la depăşirea nivelului mediu lunar ai subvenţiei care poate fi acordat unei persoane asistate, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare. Excepţie pot face numai serviciile acordate complementar (spre exemplu: centru de zi/îngrijire la domiciliu şi cantina socială) şi numai în situaţia în care în fişa tehnică a unităţii de asistenţă socială aste menţionat acest lucru şi sunt încheiate contracte de parteneriat sau de prestare a serviciilor respective cu alţi furnizori publici ori privaţi. În cazul serviciilor acordate complementar, potrivit planului individualizat de acordare a serviciilor. Întocmit potrivit dispoziţiilor legale, cuantumul cumulat al subvenţiei lunare pe persoană asistată nu poate depăşi suma de 175 lei, pentru serviciile acordate în cadrul unui adăpost de noapte sau centru de zi, complementar/cumulat cu masa la cantina socială ori alte servicii de acordare a hranei, şi 120 lei. pentru serviciile acordate prin unitatea de îngrijire la domiciliu complementar/cumulat cu masa la cantina socială sau alte servicii de acordare a hranei. În funcţie de planul individualizat de acordarea serviciilor, furnizorul de servicii sociale acordă, direct sau prin parteneriat cu alt furnizor de servicii sociale acreditat, şi alte servicii necesare. Asociaţia/Fundaţia va verifica la admiterea persoanei beneficiare în unitatea de asistenţa socială şi ulterior, lunar, existenţa unor astfel de situaţii.

De asemenea, persoana beneficiară are obligaţia de a anunţa furnizorul de servicii sociale despre orice alte servicii sociale sau sprijin financiar de care beneficiază, indiferent dacă sunt acordate de furnizori publici ori privaţi. Cu ocazia realizării raportului privind oportunitatea acordării subvenţiei, asociaţia/fundaţia va transmite agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială un fişier în format Excel, conţinând datele de identificare (nume, prenume, CNP)ale beneficiarilor în evidenţa unităţii de asistenţă socială, pentru care solicită acordarea subvenţiei.

2 În timpul realizării verificării de teren şi a realizării raportului privind oportunitatea acordării subvenţiei, asociaţiile şi fundaţiile vor pune la dispoziţia agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială documentele cu care se face dovada calificării şi angajării/contractării personalului din cadrul unităţii de asistenţă socială, cu respectarea prevederilor legale, precum şi a participării directe a acestora la acordarea serviciilor, Precizarea este aplicabilă pentru toate tipurile de unităţi de asistenţă socială.

3 Dovada calificării asistentului social se face, potrivit Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, cu diploma de licenţă/absolvire în cadrul unei instituţii de învăţământ superior cu specializare în domeniu, forma de lungă durată, 4 ani sau de scurtă durată, 3 ani, acreditată conform legii, ori diploma de asistent social echivalată, conform legii Dovada dreptului de exercitare a profesiei se face, potrivit Legii nr. 466/2004, cu modificările ulterioara, prin avizul de exercitare a profesiei de asistent social sau atestatul de liberă practică în asistenţă socială. Estimarea salariului lunar al asistentului social este de 2.000 lei pentru o normă întreagă în cadrul unităţii de asistenţă socială, dacă în contractul de muncă nu este menţionat un cuantum mai mic. Precizarea este aplicabilă pentru toate tipurile de unităţi de asistenţă socială.

4 Pentru personalul cu studii de nivel postliceal sau studii medii - tehnician în asistenţă socială, lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă, pedagog social, dovada calificării se face cu diploma de absolvire pe care este menţionată calificarea în ocupaţia respectivă ori certificatul de calificare, CU respectarea condiţiilor legale. Nu sunt valabile, pentru a face dovada calificării, certificatele de specializare. În aceste cazuri, estimarea salariului lunar este de 1.100 lei pentru o normă întreagă În cadrul unităţii de asistenţă socială, dacă în contractul de muncă nu este menţionat un cuantum mai mic. Precizarea este aplicabilă pentru toate tipurile de unităţi de asistenţă socială.

5 Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice alocaţia zilnică de hrană pentru consumurile colective din instituţiile private de asistenţă socială se stabileşte cel puţin la nivelul prevăzut în anexa pentru instituţiile publice de asistenţă socială. Prin urmare, în bugetul unităţii de asistenţă socială sumele planificate pentru acest capitol din subvenţie şi din venituri proprii, cumulat, trebuie să respecte cel puţin acest nivel. De asemenea, cuantumul solicitat din subvenţie pentru acest capitol de cheltuieli nu poate depăşi nivelul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 sau, după caz, prin Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Precizarea este aplicabilă pentru toate tipurile de unităţi de asistenţă socială.

Pentru centrele de plasament acest capitol de cheltuieli nu este eligibil.

6 Pentru centrele de plasament acest capitol de cheltuieli nu este eligibil.

7 Pentru centrele de plasament acest capitol de cheltuieli nu este eligibil.

8 Pentru centrele de plasament acest capitol de cheltuieli nu este eligibil.

9 Potrivit prevederilor art. 137 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, serviciile medicale asigurate beneficiarilor de servicii sociale în centrele rezidenţiale şi de zi se finanţează de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Pentru centrele de plasament acest capitol de cheltuieli nu este eligibil.

10 Cu respectarea prevederilor aplicabile instituţiilor publice. Se va acorda diferenţiat în funcţie de tipul serviciului social acordat, fără a depăşi cantitatea de 70 litri/ maşină/lunar pentru centrele rezidenţiale, 100 litri/maşină/lunar pentru centrele de zi care asigură transportul beneficiarilor şi 200 litri/maşină/lunar pentru serviciile de îngrijire la domiciliu.

 

 

Unităţi de asistenţă socială

Încadrarea în Nomenclatorul instituţiilor de asistenţă socială

Categorii de cheltuieli eligibile

Nivelul mediu lunar al subvenţiei care poate fi acordat pentru o persoană beneficiară 1

FĂRĂ CAZARE

cantine sociale şi alte servicii de acordare a hranei (masa pe roţi)

9.8

1. cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenţei sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistenţă socială: asistent social (263501), tehnician în asistenţă socială (341201), lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă (341203);

2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei;

4. cheltuieli cu iluminatul;

5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

6. cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială.

90 lei

 

 

unităţi de îngrijiri la domiciliu, pentru serviciile prevăzute la art. 35 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare

2.9; 3.4

1. cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenţei sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistenţă socială: asistent social (263501), tehnician în asistenţă socială (341201), lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă (341203), îngrijitor bătrâni la domiciliu (532201), îngrijitor la domiciliu (532204);

2. cheltuieli cu iluminatul (strict pentru spaţiul destinat funcţionării unităţii de îngrijiri);

3. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

4. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;

5. cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială.

120 lei

centra de zi care acordă unul sau mai multe dintre următoarele servicii: îngrijire personală 11 şi supraveghere, recuperare şi terapii de recuperare, terapii ocupaţionale, servicii de reconciliere a vieţii de familie cu viaţa profesională, servicii de sprijin pentru familiile aflate în situaţii de dificultate 12.

1.4 -1.10, 1.12; 2.3, 2.5-2.6, 2.8 şi 2.10; 3.3; 4.3 - 4.4; 5.2; 6.3; 9.9

1. cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenţei sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistenţă socială: asistent social (263501), tehnician în asistenţă socială (341201), lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă (341203), pedagog social 13 (341202);

2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei;

4. cheltuieli cu iluminatul;

5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate (numai pentru centrele pentru copii);

7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate;

8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor;

9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;

11. cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială.

175 lei

 

11 Potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011. serviciile de îngrijire personală se adresează persoanelor dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi. Situaţia de dependenţă este o consecinţă a bolii, traumei şi dizabilităţii şi poate fi exacerbată de absenţa relaţiilor sociale şi a resurselor economice adecvate.

12 Nu sunt eligibile centrele de zi care acordă exclusiv servicii de recuperare şi reabilitare încadrate, conform clasificării CAEN, în clasa 8690, Alte activităţi referitoare la sănătatea umană.

13 Pentru personalul cu studii de nivel postliceal sau studii medii - tehnician în asistenţă socială, lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă, pedagog social, dovada calificării se face cu diploma de absolvire ori certificatul de calificare, cu respectarea condiţiilor legale. Nu sunt valabile, pentru a face dovada calificării, certificatele de specializare. Precizarea este aplicabilă pentru toate tipurile de unităţi de asistenţă socială.

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura arbitrală de soluţionare a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate

În temeiul dispoziţiilor art. 300 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind procedura arbitrală de soluţionare a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Robert-Marius Cazanciuc

 

Bucureşti, 21 iulie 2015.

Nr. 2.366/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind procedura arbitrală de soluţionare a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate

 

CAPITOLUL I

Cererea de arbitrare. Întâmpinarea. Cererea reconvenţională.

Comunicarea actelor. Măsuri asigurătorii şi măsuri provizorii

 

Art. 1. - (1) Cererea de arbitrare, prin care reclamantul sesizează Comisia centrală de arbitraj, denumită în continuare Comisia, trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice şi cabinetele medicale fără personalitate juridică, denumirea şi sediul acestora. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice ori în registrul unic al cabinetelor medicale şi contul bancar ale reclamantului şi ale pârâtului, dacă părţile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant, precum şi, dacă este cazul, adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate îh acest scop de reclamant, precum numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea;

b) numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în litigiu, iar, în cazul reprezentării prin avocat, numele şi prenumele acestuia şi sediul profesional. Când este cazul, se va alătura cererii dovada calităţii de reprezentant, în forma prevăzută de lege;

c) menţionarea convenţiei arbitrale, anexându-se copie de pe contractul în care este inserată, iar dacă a fost consemnată într-un înscris separat ori s-a încheiat un compromis, copie de pe acesta;

d) obiectul şi valoarea cererii, precum şi calculul prin care s-a ajuns la stabilirea acestei valori;

e) motivele de fapt şi de drept, precum şi probele pe care se întemeiază cererea;

f) semnătura părţii sau a reprezentantului acesteia.

(2) Reclamantul va alătura cererii de arbitrare copii de pe înscrisurile de care înţelege a se folosi în proces. Copiile vor fi certificate de reclamant pentru conformitate cu originalul.

Art. 2. - Reclamantul va comunica Comisiei copie de pe cererea de arbitrare şi de pe înscrisurile anexate.

Art. 3. - În cazul în care Comisia constată că cererea de arbitrare nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 1, asistentul arbitrai va comunica reclamantului în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult 5 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă modificările sau completările dispuse.

Art. 4.- În termen de cel mult 5 zile de la primirea cererii de arbitrare potrivit art. 2 sau, după caz, potrivit art. 3, Comisia dispune comunicarea de către asistentul arbitrai a unui exemplar al cererii de arbitrare şi, dacă este cazul, al înscrisurilor anexate către pârât.

Art. 5. - (1) în termen de cel mult 30 de zile de la primirea copiei de pe cererea de arbitrare, pârâtul va face întâmpinare cuprinzând excepţiile referitoare la cererea reclamantului, răspunsul în fapt şi în drept la această cerere, probele propuse în apărare, precum şi, în mod corespunzător, celelalte menţiuni prevăzute la art. 1 alin. (1) pentru cererea de arbitrare. Pârâtul va comunica reclamantului copie de pe întâmpinare şi de pe înscrisurile anexate.

(2) Pârâtul va comunica Comisiei un exemplar al întâmpinării şi al înscrisurilor anexate, ataşând dovada de comunicare către reclamant.

(3) Excepţiile şi alte mijloace de apărare, care nu au fost arătate prin întâmpinare, trebuie invocate, sub sancţiunea decăderii, cel mai târziu la primul termen de judecată la care partea a fost legal citată.

Art. 6. - (1) îndată după expirarea termenului pentru depunerea întâmpinării, Comisia verifică stadiul pregătirii litigiului pentru dezbatere şi, dacă va socoti necesar, va dispune măsurile corespunzătoare pentru completarea dosarului.

(2) După această verificare şi, dacă este cazul, după completarea dosarului, Comisia fixează termen de dezbatere a litigiului şi dispune citarea părţilor. Între data primirii citaţiei şi termenul de dezbatere trebuie să existe un interval de timp de cel puţin 15 zile, iar, în cauzele urgente, de cel puţin 5 zile.

Art. 7. - (1) Dacă pârâtul are pretenţii împotriva reclamantului, derivând din acelaşi raport juridic, el poate face cerere reconvenţională.

(2) Cererea reconvenţională va fi introdusă în cadrul termenului pentru depunerea întâmpinării sau cel mai târziu până la primul termen de judecată la care pârâtul a fost legal citat şi trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi cererea principală.

(3) Cererea reconvenţională se soluţionează odată cu cererea principală. Dacă numai cererea principală este în stare de a fi soluţionată, Comisia poate dispune judecarea separată a cererii reconvenţionale. Cu toate acestea, disjungerea nu poate fi dispusa dacă judecarea ambelor cereri se impune pentru soluţionarea unitară a litigiului.

Art. 8. - (1) Comunicarea între părţi sau către părţi a înscrisurilor litigiului, a citaţiilor, a hotărârilor arbitrale şi a încheierilor de şedinţă se face prin scrisoare recomandată cu conţinut declarat şi confirmare de primire. Înştiinţarea părţilor cu privire la alte măsuri luate de Comisie poate fi făcută şi prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.

(2) înscrisurile pot fi înmânate şi personal părţii sau reprezentantului ei, sub semnătură, cu precizarea datei înmânării.

(3) Dovezile de comunicare se depun la dosar.

Art. 9. - Dacă în cursul arbitrajului una dintre părţi şi-a schimbat locul unde a fost citată, ea este obligată să încunoştinţeze Comisia, indicând locul unde va fi citată la termenele următoare, precum şi partea adversă, prin scrisoare recomandată, a cărei recipisă de predare se va depune la dosar odată cu cererea prin care se înştiinţează Comisia despre schimbarea locului citării. În cazul în care partea nu face această încunoştinţare, procedura de citare este valabil îndeplinită la vechiul loc de citare.

Art. 10. - (1) înaintea sau în cursul arbitrajului, oricare dintre părţi poate cere instanţei judecătoreşti competente să încuviinţeze măsuri asigurătorii şi măsuri provizorii cu privire la obiectul litigiului sau să constate anumite împrejurări de fapt. Încuviinţarea acestor măsuri va fi adusă la cunoştinţă Comisiei de către partea care le-a cerut.

(2) în cursul arbitrajului, măsurile asigurătorii şi măsurile provizorii, precum şi constatarea anumitor împrejurări de fapt pot fi încuviinţate şi de Comisie. În caz de împotrivire, executarea acestor măsuri se dispune de către instanţa judecătorească competentă, potrivit prevederilor alin. (1) teza I.

 

CAPITOLUL II

Dezbaterea litigiului

 

Art. 11. - Părţile pot formula cereri şi îşi pot exercita drepturile procesuale personal sau prin reprezentant. Aceştia pot fi asistaţi de alţi specialişti. Cu acordul părţilor şi cu încuviinţarea Comisiei, la şedinţele de judecată pot asista şi alte persoane.

Art. 12. - Oricare dintre părţi poate cere în scris ca soluţionarea litigiului să se facă în lipsa sa, pe baza probelor aflate la dosar.

Art. 13. - (1) Dacă ambele părţi, deşi legal citate, nu se prezintă la termen, Comisia va soluţiona litigiul, în afară de cazul în care s-a cerut amânarea pentru motive temeinice. Aprecierea temeiniciei motivelor amânării este de competenţa exclusivă a Comisiei, hotărârea acesteia nefiind supusă niciunei căi de atac.

(2) Chiar dacă părţile nu solicită amânarea soluţionării litigiului, Comisia poate să amâne judecarea acestuia, citând părţile, dacă apreciază că prezenţa lor la dezbatere este necesară, sau acordând un termen pentru ca părţile să îşi poată formula concluziile în scris.

Art. 14. - (1) Orice excepţie privind existenţa şi validitatea convenţiei arbitrale, constituirea Comisiei, limitele însărcinării arbitrilor şi desfăşurarea procedurii până la primul termen de judecată la care partea a fost legal citată trebuie ridicată, sub sancţiunea decăderii, cei mai târziu la acest termen, dacă nu s-a stabilit un termen mai scurt.

(2) Orice cereri şi orice înscrisuri ale părţilor vor fi depuse cel mai târziu până la primul termen de judecată la care părţile au fost legal citate. Dispoziţiile art. 16 se aplică în mod corespunzător.

(3) Neregularitatea actelor de procedură se acoperă dacă nu a fost invocată de cel interesat la termenul la care s-a produs ori, dacă a lipsit la acel termen, la primul termen de judecată la care a fost prezent ori legal citat după producerea neregularităţii şi înainte de a se pune concluzii în fond.

Art. 15. - (1) Fiecare dintre părţi are sarcina să dovedească faptele pe care îşi întemeiază în litigiu pretenţia sau apărarea.

(2) în vederea soluţionării litigiului, Comisia poate cere părţilor explicaţii scrise cu privire la obiectul cererii şi faptele litigiului şi poate dispune administrarea oricăror probe prevăzute de lege.

(3) Administrarea probelor se efectuează în şedinţa Comisiei. Dacă una dintre părţi deţine un mijloc de probă, Comisia poate ordona înfăţişarea lui.

(4) Audierea martorilor şi a experţilor se face fără prestare de jurământ.

(5) Aprecierea probelor se face de către arbitri, potrivit intimei lor convingeri, cu respectarea legii.

Art. 16. - (1) Comisia poate admite, în condiţiile legii, administrarea de probe, la cererea unei părţi, numai dacă asemenea probe au fost solicitate prin cererea de arbitrare, prin întâmpinare sau prin cererea reconvenţională. Probele care nu au fost cerute în aceste condiţii nu vor mai putea fi invocate în cursul arbitrajului, în afară de cazurile în care:

a) necesitatea probei rezultă din modificarea cererii;

b) nevoia administrării probei reiese din dezbateri şi partea nu o putea prevedea;

c) partea învederează Comisiei că, din motive temeinic justificate, nu a putut propune în termen probele cerute;

d) administrarea probei nu pricinuieşte amânarea soluţionării litigiului;

e) există acordul expres al tuturor părţilor.

(2) Comisia are competenţa exclusivă de a decide asupra utilităţii, pertinenţei şi concludenţei probelor propuse de părţi. Cu consultarea părţilor, Comisia poate fixa termene-limită pentru administrarea probelor încuviinţate. După expirarea acestor termene, administrarea probei nu mai poate avea loc decât dacă Comisia apreciază că aceasta este esenţială pentru soluţionarea corectă a litigiului.

Art. 17. - (1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate în încheierea de şedinţă.

(2) Orice dispoziţie a Comisiei va fi consemnată în încheierea de şedinţă şi va fi motivată.

(3) încheierea de şedinţă va cuprinde, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a) şi b), şi următoarele menţiuni:

a) o scurtă descriere a desfăşurării şedinţei;

b) cererile şi susţinerile părţilor;

c) motivele pe care se sprijină măsurile dispuse;

d) dispozitivul;

e) semnăturile arbitrilor, cu respectarea art. 21, precum şi, dacă este cazul, semnătura asistentului arbitrai.

(4) Părţile au dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul încheierilor, precum şi de actele dosarului.

(5) La cererea părţilor sau din oficiu, Comisia poate îndrepta sau completa încheierea de şedinţă printr-o altă încheiere.

(6) Părţilor li se comunică, !a cerere, o copie de pe încheierea de şedinţă şi de pe actele dosarului.

 

CAPITOLUL III

Hotărârea arbitrată

 

Art. 18. - (1) Procedura arbitrată ia sfârşit prin pronunţarea unei hotărâri arbitrale.

(2) Dacă pârâtul recunoaşte în parte pretenţiile reclamantului, Comisia, la cererea acestuia din urmă, va putea da o hotărâre parţială în măsura recunoaşterii. Judecata va continua cu privire la pretenţiile rămase nerecunoscute, Comisia urmând a pronunţa o nouă hotărâre arbitrală asupra acestora.

Art. 19. - Comisia soluţionează litigiul în temeiul contractului principal şi al normelor de drept aplicabile.

Art. 20. - (1) Comisia, când consideră că toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei au fost lămurite, închide dezbaterile. După închiderea dezbaterilor, Comisia deliberează în secret asupra hotărârii pe care urmează să o pronunţe. La deliberare participă toţi arbitrii în persoană.

(2) Pronunţarea hotărârii poate fi amânată cu cel mult 21 de zile.

Art. 21. - (1) Hotărârea se ia cu majoritate de voturi.

(2) Arbitrul care a avut o altă părere va redacta şi va semna opinia separată, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină. Această regulă se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care există opinie concurentă.

Art. 22. - Dacă în timpul deliberării Comisia consideră că sunt necesare probe sau lămuriri noi, va dispune repunerea pe rol a litigiului, în vederea unor dezbateri suplimentare, părţile fiind citate pentru noul termen de judecată.

Art. 23. - După deliberare, se va întocmi o minută, care va cuprinde pe scurt conţinutul dispozitivului hotărârii şi în care se va arăta, când este cazul, opinia minoritară.

Art. 24. - (1) Hotărârea arbitrală se redactează în scris şi trebuie să cuprindă:

a) componenţa nominală a Comisiei, numele asistentului arbitrai, locul şi data pronunţării hotărârii;

b) numele şi prenumele părţilor, domiciliul sau reşedinţa lor ori, după caz, denumirea şi sediul, numele şi prenumele reprezentanţilor părţilor, precum şi ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;

c) menţionarea convenţiei arbitrale în temeiul căreia s-a procedat la arbitraj;

d) obiectul litigiului şi susţinerile pe scurt ale părţilor;

e) motivele de fapt şi de drept ale hotărârii;

f) dispozitivul;

g) semnăturile tuturor arbitrilor, sub rezerva dispoziţiilor art. 21 alin. (1), şi, dacă este cazul, semnătura asistentului arbitrai.

(2) Dacă unul dintre arbitri este împiedicat să semneze hotărârea, ea va fi semnată în locul său de preşedintele Comisiei.

Art. 25. - (1) în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii arbitrale ori acesta cuprinde dispoziţii potrivnice, oricare dintre părţi poate cere Comisiei să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice.

(2) Dacă prin hotărârea pronunţată Comisia a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere, asupra unei cereri conexe sau incidentale, oricare dintre părţi poate solicita completarea ei.

(3) Cererea de lămurire sau de completare se formulează, potrivit alin. (1), respectiv alin. (2), în termen de 10 zile de la data primirii hotărârii şi se soluţionează de Comisie, prin hotărâre separată, cu citarea părţilor.

(4) Greşelile materiale din textul hotărârii arbitrale sau alte greşeli evidente care nu schimbă fondul soluţiei, precum şi greşelile de calcul pot fi îndreptate, prin încheiere, la cererea oricăreia dintre părţi, formulată în termenul prevăzut la alin. (3), sau din oficiu. Părţile vor fi citate dacă Comisia apreciază că este necesar.

(5) Hotărârea de lămurire sau de completare ori încheierea de îndreptare se pronunţă de îndată şi face parte integrantă din hotărârea arbitrală.

Art. 26. - (1) Hotărârea arbitrală va fi comunicată părţilor în termen de cel mult 30 de zile de la data pronunţării ei.

(2) La cererea oricăreia dintre părţi, Comisia îi va elibera o dovadă privind comunicarea hotărârii, în condiţiile alin. (1).

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 27. - Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENŢEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind desfăşurarea audierilor şi adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului Concurenţei

 

În baza prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1), precum şi ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pune în aplicare Regulamentul privind desfăşurarea audierilor şi adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului Concurenţei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul privind desfăşurarea audierilor în cadrul Consiliului Concurenţei şi adoptarea deciziilor, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 789/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 8 noiembrie 2011, se abrogă.

Art. 3. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin,

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

 

Bucureşti, 1 septembrie 2015.

Nr. 509.

 

REGULAMENT

privind desfăşurarea audierilor şi adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului Concurenţei

 

 

ANEXĂ

 

            În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte cadrul procedural de desfăşurare a şedinţelor de audiere în faţa plenului Consiliului Concurenţei sau, după caz, a unei comisii a Consiliului Concurenţei, conform prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, şi de emitere a deciziilor ulterior audierilor.

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 42 din lege, Consiliul Concurenţei poate dispune organizarea de audieri, din Oficiu sau la cererea expresă a părţilor participante la fapta/faptele ce formează obiect al investigaţiei, denumite în continuare părţi implicate, dând astfel posibilitatea acestora de a-şi susţine oral observaţiile cu privire la concluziile raportului de investigaţie.

Art. 3. - (1) Prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei sunt desemnaţi, din cadrul Compartimentului asistenţă plen, un secretar de şedinţă cu atribuţii permanente în pregătirea şedinţelor de audiere şi a celor de deliberare, precum şi un înlocuitor al acestuia în situaţia în care secretarul de şedinţă titular nu are posibilitatea, din motive obiective, să îşi îndeplinească atribuţiile.

(2) în realizarea activităţii de organizare a şedinţelor de audiere şi a celor de deliberare, secretarul de şedinţă are următoarele atribuţii:

a) pregăteşte şi participă la şedinţele de audiere şi întocmeşte procesul-verbal de şedinţă;

b) îndeplineşte actele de procedură dispuse de preşedintele Consiliului Concurenţei;

c) întocmeşte şi transmite adresele de convocare pentru audiere şi comunicare a rapoartelor de investigaţie;

d) verifică îndeplinirea procedurii de comunicare a raportului de investigaţie şi convocare a părţilor implicate la şedinţele de audiere;

e) redactează minutele plenului Consiliului Concurenţei sau, după caz, ale comisiei Consiliului Concurenţei, după deliberare.

Art. 4. - Procedura prevăzută de prezentul regulament cuprinde următoarele trei etape:

a) etapa premergătoare şedinţei de audiere;

b) şedinţa de audiere propriu-zisă;

c) deliberarea, motivarea şi comunicarea deciziilor.

 

CAPITOLUL II

Etapa premergătoare şedinţei de audiere

 

Art. 5. - În cadrul etapei premergătoare se derulează activităţile de pregătire a şedinţei de audiere.

Art. 6. - (1) Preşedintele Consiliului Concurenţei, după primirea raportului de investigaţie, decide dacă este necesară organizarea unei şedinţe de audiere pentru dezbaterea acestuia.

(2) Dacă se apreciază că este necesară organizarea de audieri, preşedintele Consiliului Concurenţei stabileşte locul, data şi ora la care acestea vor avea loc, urmând ca părţile implicate să fie convocate prin adresa prin care li se comunică acestora raportul de investigaţie.

În măsura în care preşedintele Consiliului Concurenţei va admite participarea la şedinţa de audiere a autorului plângerii sau a altor terţi faţă de investigaţie, se va proceda la transmiterea de convocări în consecinţă.

(3) Dacă nu este decisă organizarea unei şedinţe de audiere, se precizează acest aspect în convocarea prin care se comunică raportul de investigaţie, părţile implicate urmând să comunice în observaţiile scrise dacă doresc să îşi susţină în cadrul unei şedinţe de audiere observaţiile faţă de conţinutul raportului de investigaţie. Şedinţa de audiere a părţilor implicate care au solicitat audierea se va desfăşura la data, ora şi în locul indicate în convocarea prin care a fost comunicat raportul de investigaţie.

(4) Dacă părţile implicate nu solicită organizarea unei şedinţe de audiere, raportul de investigaţie va fi supus dezbaterii în cadrul unei şedinţe a plenului Consiliului Concurenţei sau, după caz, a unei comisii a Consiliului Concurenţei.

(5) Raportul de investigaţie se comunică printr-o adresă de convocare care conţine informaţii cu privire la titlul raportului de investigaţie, denumirea părţii implicate în investigaţia Consiliului Concurenţei, data până la care trebuie transmise observaţiile scrise şi, după caz, formulate solicitări privind organizarea de audieri, precum şi locul, data şi ora audierilor. Convocarea este întocmită de către secretarul de şedinţă în colaborare cu raportorul şi este semnată de către preşedintele Consiliului Concurenţei

(6) Odată cu stabilirea datei şedinţei de audiere, plenul Consiliului Concurenţei hotărăşte dacă audierea se va face de către toţi membrii plenului sau de către o comisie conform art. 19 alin. (5) din lege, denumită în continuare comisie de soluţionare.

(7) Pe baza hotărârii plenului Consiliului Concurenţei, prin ordin semnat de preşedinte, se va stabili totodată şi componenţa comisiei de soluţionare care va participa la şedinţa de audiere şi la adoptarea deciziei în cazul respectiv,

(8) Preşedintele Consiliului Concurenţei poate modifica, din motive obiective, locul, data şi ora şedinţei de audiere, fiind reluată procedura de convocare a părţilor implicate,

Art. 7. - (1) Secretarul de şedinţă împreună cu raportorul urmăreşte şi verifică respectarea termenului prevăzut de lege referitor la procedura de comunicare a raportului de investigaţie şi ataşează la mapa şedinţei de audiere dovezi care atestă îndeplinirea procedurilor de convocare, cum ar fi: confirmări de primire prin poştă, procese-verbale de afişare, adrese ale părţilor implicate din care rezultă primirea raportului de investigaţie etc.

(2) în cazul în care dovada de comunicare a raportului de investigaţie şi convocării nu a fost primită de către Consiliul Concurenţei, secretarul de şedinţă solicită telefonic părţii convocate să confirme în scris primirea convocării pe orice cale, inclusiv fax, e-mail, scrisoare.

(3) în cazul în care procedura de transmitere a raportului de investigaţie nu poate fi considerată legal îndeplinită, se dispune efectuarea de urgenţă a procedurii de convocare.

(4) Efectuarea de urgenţă a procedurii de convocare se dispune de preşedintele Consiliului Concurenţei şi se realizează prin deplasarea unor reprezentanţi ai instituţiei la sediul/punctele de lucru sau la domiciliul părţii implicate, aceştia putând proceda, după caz, la înmânarea convocării şi a raportului de investigaţie sau, dacă înmânarea acestora nu a fost posibilă, la afişarea convocării, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal de afişare în care vor fi menţionate motivele afişării, data şi ora afişării. Raportul de investigaţie nu se afişează.

(5) Dacă reprezentanţii instituţiei nu reuşesc să identifice sediul/punctele de lucru sau domiciliul părţii implicate în vederea comunicării raportului de investigaţie, secretarul de şedinţă elaborează un anunţ care va cuprinde informaţiile din convocare. Anunţul va fi publicat pe site-ul instituţiei şi într-un ziar de circulaţie naţională.

(6) îndeplinirea procedurii de convocare se verifică şi în cadrul şedinţei de audiere de către secretarul de şedinţă, care va face un anunţ la începutul şedinţei cu privire la îndeplinirea procedurii de convocare.

(7) Preşedintele Consiliului Concurenţei poate dispune amânarea audierii pentru o dată ulterioară care va fi comunicată părţilor prezente, în cazul în care persoana faţă de care procedura de convocare nu a fost îndeplinită nu este prezentă sau este prezentă şi solicită acest lucru în vederea pregătirii apărării. În situaţia în care persoana faţă de care procedura de convocare nu a fost îndeplinită este prezentă şi nu solicită amânarea şedinţei de audiere, preşedintele dispune continuarea şedinţei de audiere.

Art. 8. - (1) în urma stabilirii coordonatelor desfăşurării şedinţei de audiere, secretarul de şedinţă va solicita Direcţiei administrative pregătirea sălii în care va avea loc audierea, va redacta ordinea de zi provizorie şi va constitui mapa şedinţei de audiere, pe baza documentelor primite de la raportor. Ordinea de zi definitivă se întocmeşte ce către secretarul de şedinţă după expirarea termenului în care părţile implicate pot formula observaţii scrise la raportul de investigaţie.

(2) Secretarul de şedinţă pregăteşte şedinţa de audiere prin afişarea listei cu ordinea de zi definitivă, în ziua precedentă audierilor, pe pagina de intranet a instituţiei şi la avizierul aflat în anticamera sălii de audieri.

(3) în lista care cuprinde ordinea de zi definitivă a şedinţei de audiere se menţionează numărul dosarului, datele de identificare ale părţilor convocate care au confirmat participarea la audieri şi obiectul cauzei.

(4) Dacă în cadrul aceleiaşi şedinţe au loc audieri în mai multe cauze, fiecare dosar este numerotat distinct şi se precizează ora la care se va face audierea pentru fiecare caz.

(5) Ordinea cronologică a cauzelor pentru care sunt organizate audieri în aceeaşi zi se stabileşte ţinând seama de numărul dosarului şi anul înregistrării acestuia la Consiliul Concurenţei.

Art. 9. - (1) Secretarul de şedinţă multiplică ordinea de zi provizorie şi mapa de şedinţă şi le distribuie membrilor plenului Consiliului Concurenţei sau ai comisiei de soluţionare.

(2) Transmiterea către membrii plenului Consiliului Concurenţei sau ai comisiei de soluţionare a ordinii de zi provizorii şi a raportului de investigaţie se face cel târziu odată cu comunicarea raportului de investigaţie către părţile implicate. Observaţiile scrise ale părţilor faţă de constatările şi propunerile formulate în raportul de investigaţie se transmit membrilor plenului Consiliului Concurenţei sau ai comisiei de soluţionare în ziua următoare celei în care expiră termenul acordat pentru formularea observaţiilor scrise.

(3) Secretarul de şedinţă asistă raportorul şi echipa de investigaţie prin redactarea procesului-verbal prin care se asigură accesul la dosar.

(4) Secretarul de şedinţă asigură asistenţă membrilor plenului Consiliului Concurenţei, îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de către preşedintele Consiliului Concurenţei sau de către membrul plenului Consiliului Concurenţei care prezidează şedinţa de audiere, după caz, şi redactează minuta deliberărilor pentru fiecare cauză, indiferent dacă a avut loc sau nu şedinţa de audiere.

 

CAPITOLUL III

Şedinţa de audiere propriu-zisă

 

Art. 10. - (1) Având în vedere obligaţia respectării confidenţialităţii informaţiilor cu caracter de secret de afaceri ale părţilor, şedinţele de audiere nu sunt publice.

(2) La şedinţa de audiere participă membrii plenului Consiliului Concurenţei sau, după caz, membrii comisiei de soluţionare, raportorul împreună cu echipa de investigaţie şi părţile sau reprezentanţii şi consultanţii acestora. La şedinţă pot participa şi directorul general, secretarul general, secretarul general adjunct, directorul direcţiei de specialitate din care face parte raportorul şi directorul Direcţiei juridic-contencios şi/sau inspectorul de concurenţă desemnat de acesta.

(3) în măsura în care este necesar şi util stabilirii adevărului în cauza investigată, preşedintele Consiliului Concurenţei, conform art. 42 alin, (2) din lege, poate desemna experţi şi poate admite participarea şi audierea autorului plângerii şi a oricărei persoane fizice sau juridice care deţine date şi informaţii relevante, la solicitarea motivată a acestora, făcută cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei de audiere.

(4) La şedinţă pot participa şi alte persoane interesate din cadrul Consiliului Concurenţei, cu încuviinţarea prealabilă a preşedintelui Consiliului Concurenţei, solicitată în scris cu două zile înainte de şedinţa de audiere.

Art. 11. - (1) Preşedintele Consiliului Concurenţei sau, în lipsa acestuia, persoana desemnată să îl înlocuiască, potrivit legii, conduce şedinţa de audiere în calitate de preşedinte de şedinţă.

(2) Preşedintele de şedinţă declară şedinţa de audiere deschisă şi asigură respectarea ordinii şi solemnităţii în cadrul acesteia, putând lua măsurile care se impun în acest sens.

(3) Preşedintele de şedinţă dă cuvântul secretarului de şedinţă în vederea anunţării cauzei în care are loc audierea. În continuare, secretarul de şedinţă face apelul persoanelor convocate, identitatea reprezentanţilor acestora fiind verificată anterior începerii şedinţei de audiere pe bază de documente de identitate şi a împuternicirilor/delegaţiilor emise de părţile implicate.

(4) Preşedintele de şedinţă dă cuvântul, în ordine, raportorului şi părţilor audiate, în scopul prezentării concluziilor raportului, a apărărilor sau a susţinerilor părţilor, considerate de acestea relevante faţă de constatările şi propunerile raportului, şi, în special, în scopul clarificării aspectelor esenţiale de fapt şi de drept care au legătură cu cazul analizat.

(5) Audierea părţilor se va face separat în situaţia în care se doreşte păstrarea confidenţialităţii cu privire la faptele imputabile părţilor şi/sau a informaţiilor cu caracter comercial ale acestora.

(6) în vederea clarificării aspectelor esenţiale, dacă apreciază că sunt necesare explicaţii suplimentare, membrii plenului Consiliului Concurenţei sau ai comisiei de soluţionare pot adresa întrebări atât echipei de investigaţie, cât şi părţilor audiate, fără ca din conţinutul acestora să rezulte posibila lor opţiune îh ceea ce priveşte soluţionarea cazului.

(7) Comunicarea dintre membrii plenului Consiliului Concurenţei sau ai comisiei de soluţionare şi părţi, precum şi între membrii plenului Consiliului Concurenţei sau ai comisiei de soluţionare şi echipa de investigaţie se face prin intermediul preşedintelui de şedinţă. Pentru facilitarea comunicării, preşedintele de şedinţă poate încuviinţa, atunci când consideră necesar, ca membrii plenului Consiliului Concurenţei sau ai comisiei de soluţionare să adreseze întrebări direct părţilor sau echipei de investigaţie. Nu sunt permise întrebări şi răspunsuri între părţile implicate şi echipa de investigaţie.

(8) Preşedintele de şedinţă poate da cuvântul în replică raportorului sau altui membru al echipei de investigaţie, desemnat de raportor, tar în final sunt ascultate părţile audiate, care vor prezenta concluziile lor finale.

(9) Preşedintele de şedinţă va putea solicita evacuarea din sală a oricărei persoane care nu respectă ordinea şi solemnitatea şedinţei sau care nu întruneşte condiţiile pentru a participa la audieri, prevăzute în acest regulament. Preşedintele va putea dispune, de asemenea, luarea unor pauze sau continuarea şedinţei de audiere la o altă dată, cu consultarea membrilor prezenţi ai plenului Consiliului Concurenţei.

Art. 12. - (1) Dezbaterile din cadrul şedinţei de audiere sunt înregistrate pe suport audiovideo, prin grija Direcţiei administrative, în colaborare cu Direcţia cercetare-sinteze din cadrul Consiliului Concurenţei, înregistrările putând fi depuse după emiterea deciziei doar în cadrul procedurilor judiciare ce au legătură cu aceasta şi doar în urma unei dispoziţii a instanţei de judecată. Părţile audiate sau alte persoane prezente în cadrul şedinţei nu pot folosi niciun fel de dispozitive de înregistrare a dezbaterilor.

(2) în situaţia în care preşedintele Consiliului Concurenţei admite cererea motivată a unei părţi investigate de a fi audiată separat cu privire la anumite aspecte ale cazului investigat, înregistrarea acestei părţi din cadrul audierilor se va face separat. Cererea de audiere separată trebuie depusă de părţi cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei de audiere şi trebuie să conţină motivele pentru care partea consideră necesară păstrarea confidenţialităţii anumitor informaţii ce urmează a fi prezentate în cadrul şedinţei de audiere faţă de celelalte părţi investigate.

Art. 13. - (1) După audierea părţilor şi finalizarea dezbaterilor, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

(2) La încheierea dezbaterilor, preşedintele de şedinţă, după consultarea cu ceilalţi membri ai plenului Consiliului Concurenţei sau, după caz, ai comisiei de soluţionare, va dispune, în prezenţa participanţilor la şedinţa de audiere, fie ca deliberarea să se facă în aceea şi zi, fie ca aceasta să se amâne pentru o altă dată dacă apreciază că este utilă depunerea de concluzii scrise şi/sau documente justificative privind situaţia economico-financiară 1) a părţilor implicate sau din cauza complexităţii deosebite a cazului ori din alte motive care au legătură cu activitatea instituţiei, care fac ca deliberarea să nu fie posibilă în aceeaşi zi.

Art. 14. - După închiderea dezbaterilor, secretarul de şedinţă întocmeşte procesul-verbal al şedinţei de audiere, în care se consemnează datele referitoare la locul, data şi durata şedinţei de audiere, participanţii la aceasta, precum şi dacă în şedinţă s-a dispus amânarea deliberărilor.

Art. 15. - (1) Pentru fiecare cauză se constituie un dosar distinct în cadrul direcţiei de resort, care cuprinde toate actele şi lucrările legate de procedura audierii, precum raportul de investigaţie şi anexele acestuia, observaţiile părţilor la raportul de investigaţie, convocările şi dovezile de înmânare a acestora, procesul-verbal de şedinţă, actele depuse de părţi în timpul audierilor şi după închiderea acestora şi, după caz, orice alt document supus atenţiei plenului Consiliului Concurenţei.

(2) Arhivarea documentelor din dosar se face potrivit nomenclatorului arhivistic al instituţiei.

 

1) Respectivele documente vizează situaţia economico-financiară a întreprinderii, prin intermediul cărora aceasta demonstrează posibilitatea de a plăti eventuala amendă pe care o poate individualiza Consiliul Concurenţei.

 

CAPITOLUL IV

Deliberarea, motivarea şi comunicarea deciziilor

 

Art. 16. - (1) Procedura deliberării are un caracter secret, la aceasta participând exclusiv membrii plenului Consiliului Concurenţei sau ai comisiei de soluţionare.

(2) în urma deliberărilor, plenul Consiliului Concurenţei sau comisia de soluţionare adoptă o soluţie cu privire la cazul aflat în discuţie.

Art. 17. - Dacă este necesar, Direcţia relaţii externe şi comunicare solicită, la iniţiativa plenului Consiliului Concurenţei sau a comisiei de soluţionare, informaţii în cadrul Reţelei europene de concurenţă cu privire la aspecte specifice cauzei audiate.

Art. 18. - (1) Deciziile asupra cazului se iau cu majoritatea de voturi ale membrilor plenului Consiliului Concurenţei sau, după caz. ale membrilor comisiei de soluţionare, preşedintele de şedinţă formulând ultimul punctul său de vedere.

(2) După închiderea deliberărilor, preşedintele de şedinţă comunică secretarului de şedinţă soluţia adoptată de plenul Consiliului Concurenţei sau, după caz, de comisia de soluţionare, acesta redactând minuta în care se consemnează rezultatul deliberărilor, precum şi membrul plenului Consiliului Concurenţei sau, după caz, al comisiei de soluţionare care va coordona ulterior activitatea de motivare a deciziei luate.

(3) Secretarul de şedinţă consemnează în minută, dacă este cazul, şi opinia separată, astfel cum îi este comunicată de autorul sau autorii acesteia.

(4) După întocmirea minutei secretarul de şedinţă alocă în registrul de decizii al Consiliului Concurenţei un număr corespunzător succesiunii înregistrărilor şi datei deliberării, acestea fiind numărul şi data pe care le va avea decizia motivată care se va comunica ulterior părţilor.

Art. 19. - (1) Sub coordonarea unui membru al plenului Consiliului Concurenţei sau, după caz, al comisiei de soluţionare care a participat la deliberare, în termen de maximum 120 de zile de la deliberare, secretarul de şedinţă, cu consultarea raportorului şi a echipei de investigaţie, va redacta decizia, având la bază minuta conţinând soluţia pronunţată cu privire la caz, precum şi motivarea deciziei.

(2) Decizia se semnează de către preşedinte şi se comunică părţilor, prin grija secretarului general, urmând ca direcţia de resort care a instrumentat cazul să păstreze o evidenţă a comunicărilor.

(3) După primirea deciziei de către părţi, aceasta se publică şi pe site-ul Consiliului Concurenţei în forma sa neconfidenţială, în limba română, însoţită de un rezumat în limba engleză.

(4) Prevederile alin. (2) se aplică şi pentru deciziile de acceptare a angajamentelor adoptate potrivit prevederilor art. 47 din lege.

Art. 20. - Prezentul regulament se pune în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.