MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 684/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 684         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 9 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

720. - Hotărâre pentru modificarea art. 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006

 

723. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi transmiterea acestora în administrarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

99. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 176/2013

 

2.204. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 

513. - Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 499/2010

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 6 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Normativele proprii de cheltuieli de natura celor care fac obiectul Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc cu aprobarea ordonatorului principal de credite al Administraţiei Fondului, cu respectarea prevederilor acestui act normativ.

(2) Pentru activităţile specifice de urmărire şi control al implementării proiectelor finanţate din Fond, precum şi pentru încasarea creanţelor Fondului, care implică deplasări în teritoriu, Administraţia Fondului dispune de un număr de 10 autoturisme, cu un consum maxim lunar de carburanţi de 300 litri/ autovehicul.”

 

PRIM-MIIMISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 2 septembrie 2015.

Nr. 720.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi transmiterea acestora în administrarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă schimbarea unităţilor de administrare ale unor bunuri imobile sau părţi ale acestora, aflate în domeniul public al statului, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 2 septembrie 2015.

Nr. 723.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi În administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu”, pentru care se modifică, după caz, denumirea, descrierea tehnică şi/sau valoarea de inventar

 

Nr. crt.

Cod de clasificare şi nr. MFP

Administrator (denumire, CUI)

Adresa

Denumirea

Descrierea tehnică

Valoarea de inventar

- lei -

1.

Cod 8.29.08, MF 62524

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

CUI - 4221187

Municipiul Drobeta-Turnu Severin,

str. Crişan nr. 87,

judeţul Mehedinţi

Sediu administrativ + cantină

Nr. cad. 50885-C1: Sc-539,29 mp, Sd - 2157,16 mp, S + P + 1 + 2;

Nr. cad. 50885-C2: Sc-345,73 mp, Sd - 396,19 mp, S + P;

Teren Ccţii - 4.495 mp;

CF 50885

2.558.310

2.

Cod 8.29.08, MF 27132

Agenţia Naţională pentru Zootehnie “Praf. dr. G. K. Constantinescu”

CUI - 4283511

Municipiul Tulcea,

Str. Mahmudiei nr. 164,

judeţul Tulcea

Clădire administrativă

Sc - 58 mp, P, Sd - 58 mp; Suprafaţa teren - 26.785 mp,

CF 39258-C4

2.474.375, din care:

52.353 - construcţie C4

Şi 2.422.622 - teren

3.

Cod 8.28.03 MF 27134

Agenţia Naţională pentru Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu”

CUI - 4283511

Municipiul Tulcea,

Str. Mahmudiei nr. 164,

judeţul Tulcea

Clădire laborator

Sc - 302 mp; P; Sd - 302 mp,

CF 39258-C2

261.756

4.

Cod 8.28.03 MF 27140

Agenţia Naţională pentru Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu”

CUI - 4283511

Municipiul Tulcea,

Str. Mahmudiei nr. 164,

judeţul Tulcea

Clădire laborator

Sc - 189 mp; P + 1; Sd - 378 mp,

CF 39258-C1

361.699

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunuri imobile sau părţi ale acestora aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu”, care se transmit în administrarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

 

Nr. crt.

Cod de clasificare şi nr. MFP

Persoana juridică de la care se transmite bunul (denumire, CUI)

 

Persoana juridică la care se transmite bunul

(denumire, CUI)

Adresa

Descrierea tehnică a părţii care se transmite

Descrierea tehnică a părţii care rămâne la actualul administrator

Valoarea de inventar a părţii care se transmite

- lei -

Valoarea de inventar a părţii care rămâne la actualul administrator

- lei -

1

Cod 8.29.08 MF 27132 (parţial)

Agenţia Naţională pentru Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu” CUI -4283511

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, CUI - 13533790

Municipiul Tulcea,

Str. Mahmudiei nr. 164,

judeţul Tulcea

Teren incintă cu suprafaţa - 10.000 mp CF 39258

Sc - 58 mp, P, Sd - 58 mp, teren cu suprafaţa - 16.785 mp; CF 39258-C4

904.245

1.570.130, din care:

1.517.777 – teren

şi 52.353 - construcţie C4

Cod 8.29.08 MF 27134

Sc - 302 mp, P, Sd - 302 mp;

CF 39258-C2

-

261.756

-

2

Cod 8.28.03 MF 27140 (parţial)

Sc - 154 mp; P+ 1; Sd - 343 mp;

CF39258-C1

Sc - 35 mp; P; Sd - 35 mp; CF39258-C1

328.208

33.491

3

Cod 8.29.08 MF 62524

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

CUI-4221187

Municipiul Drobeta-Turnu Severin,

str. Crişan nr. 87,

judeţul Mehedinţi

Nr. cad. 50885-C1: Sc - 539,29 mp, Sd -2157,16 mp, S+P+1+2;

Nr. cad. 50885-C2: Sc - 345,73 mp, Sd - 396,19 mp, S+P; Teren Cetii - 4.495 mp;

CF 50885

-

2.558.310

-

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 176/2013

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 176/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 13 ianuarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Activitatea D.M. este coordonată de secretarul de stat, şef al Departamentului pentru situaţii de urgenţă.”

2. La articolul 6 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

“b1) Compartimentul monitorizare şi control;”.

3. La articolul 6 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“h) Structura de securitate;”.

4. La articolul 11, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“b) coordonează, organizează şi asigură asistenţa medicală, pentru cadrele M.A.I. şi celelalte categorii de asiguraţi, prin reţeaua sanitară proprie, având ca principal scop consolidarea stării de sănătate a efectivelor, în vederea îndeplinirii misiunilor încredinţate.”

5. La articolul 11, după litera u) se introduce o nouă literă, litera v), cu următorul cuprins:

“v) desfăşoară activităţi de implementare a standardelor de control intern/managerial şi dezvoltare a sistemului de control intern/managerial prin aplicarea Concepţiei privind dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial în cadrul M.A.I.”

6. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Directorul D.M. se subordonează direct secretarului de stat, şef al Departamentului pentru situaţii de urgenţă, şi răspunde de întreaga activitate a acesteia, potrivit fişei postului prevăzute în anexa nr. 3.”

7. La capitolul V, după secţiunea a 2-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea 21 “Atribuţiile Compartimentului monitorizare şi control”, cu următorul cuprins:

“SECŢIUNEA a 21-a

Atribuţiile Compartimentului monitorizare şi control

Art. 201. - Compartimentul monitorizare şi control îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) organizează şi execută controale de fond/tematice în cadrul structurilor subordonate D.M. În baza planificărilor anuale aprobate de conducerea D.M, sau ca urmare a dispoziţiilor acesteia, atât în scopul evaluării activităţii desfăşurate, cât şi pentru sprijinul şi/sau îndrumarea unei/unor activităţi determinate;

b) întocmeşte documentele premergătoare activităţilor de evaluare: planul controlului de fond/tematic (inclusiv pentru activitatea de sprijin şi/sau îndrumare a unei/unor activităţi determinate), planul de verificare a aspectelor semnalate, tabelul nominal cu membrii comisiei de control, tabelul cu necesarul de fonduri financiare pentru asigurarea activităţilor de control, adresele de înştiinţare, precum şi punctajul de instruire al comisiei;

c) soluţionează petiţiile, reclamaţiile şi sesizările cu privire la activitatea şi comportamentul personalului din cadrul D.M., precum şi al celui aflat în competenţa de numire a conducerii direcţiei, care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală;

d) pe timpul controalelor execută activităţi de sprijin şi îndrumare a structurilor medicale subordonate, în vederea interpretării corecte şi unitare a dispoziţiilor actelor normative ce reglementează activitatea acestora;

e) sesizează unităţile de parchet competente cu privire la fapte cu caracter penal descoperite pe timpul desfăşurării activităţilor de control şi a verificărilor interne;

f) monitorizează modul de implementare a măsurilor stabilite cu ocazia controalelor şi verificărilor executate anterior;

g) coordonează activitatea desfăşurată de specialiştii cooptaţi în comisiile de control;

h) asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) efectuează analize periodice ale activităţilor desfăşurate pe linia controlului intern/managerial, prezintă conducătorului instituţiei informări privind progresele înregistrate în modul de implementare/dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial şi propune măsuri concrete de remediere a disfuncţiilor şi/sau deficienţelor constatate.”

8. La articolul 23 punctul 1, literele g), h), m) şi t) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„g) organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de asistenţă medicală a unităţilor sanitare M A I. în caz de dezastre, atacuri teroriste, război, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;

h) analizează, în vederea avizării, la nevoie şi conform competenţelor, împreună cu structurile de specialitate din cadrul MAI. profilul, structura şi normele de organizare şi funcţionare ale unităţilor sanitare din cadrul M.A.I.;

……………………………………………………………………………………

m) monitorizează modul în care personalul medico-sanitar din unităţile subordonate respectă obligaţiile reglementate prin acte normative;

……………………………………………………………………………………

t) analizează petiţiile şi sesizările cu privire la acordarea asistenţei medicale în unităţile subordonate, propune măsuri de rezolvare şi formulează proiecte de răspuns.”

9. La articolul 23 punctul 4, literele d), i) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“d) verifică, în vederea avizării, specificaţiile tehnice pentru aparatura medicală şi bunurile farmaceutice achiziţionate în reţeaua sanitară a MAI.;

……………………………………………………………………………………

i) reprezintă D.M. În relaţiile cu direcţia de profil din M.S., Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi Colegiul Naţional al Farmaciştilor, în problematica din domeniul farmaceutic şi de farmacovigilenţă, în vederea cunoaşterii şi aplicării acesteia în reţeaua sanitară a M.A.I.;

……………………………………………………………………………………

k) propune/analizează solicitările privind înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea sediilor structurilor farmaceutice ale M.A.I., precum şi normele de organizare şi funcţionare ale acestora;”.

10. La capitolul V, titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

“SECŢIUNEA a 8-a

Atribuţiile Structurii de securitate

11. La articolul 26, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Structura de securitate se organizează la nivel de compartiment, este subordonată nemijlocit directorului adjunct, anume desemnat de director, şi are următoarele atribuţii:”.

12. Anexele nr. 1-5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 15 septembrie 2015.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 24 august 2015.

Nr. 99.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 176/2013)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA MEDICALĂ

 

ORGANIGRAMA

Direcţiei medicale

 

 

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR ADJUNCT

(medical)

 

 

DIRECTOR ADJUNCT

 

Juridic *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizare şi control*

 

 

Serviciul asistenţă medicală, farmaceutic, programe şi statistică medicală

 

 

Metodologie, analiză şi sinteză*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia centrală de expertiză medico-militară a M.A.I. *

 

 

Serviciul sănătate publică, medicina muncii, monitorizare control factori de risc şi sanitar-veterinar

 

 

Structura de securitate*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificare reacţii pentru situaţii de urgenţă*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariat, documente clasificate şi relaţii cu publicul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* la nivel compartiment

 

ANEXA Nr. 21)

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 176/2013)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA MEDICALĂ

 

DIAGRAMA DE RELAŢII A DIRECŢIEI MEDICALE

 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

 

 

 

 

 

DIRECŢIA MEDICALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Management Resurse Umane

(subordonat D.M.)

 

 

 

 

 

Subordonare pe linie de comandă;

 

 

Subordonare în situaţii deosebite;

 

 

 

Subordonare nemijlocită DM;

 

 

 

Relaţii de colaborare.

 

 


* = Direcţii Sănătate Publică

** = Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti

* * * = Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;

**** = Colegiul Medicilor/Farmaciştilor/Medicilor Veterinari din România;.

***** = Instituţii medicale veterinare, de învăţământ şi cercetare, Autorit. Naţională Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Inst. de Diagnostic şi Sănătate Animală

****** = Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 31a Ordinul nr. 176/2013)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nesecret

Ex. unic

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul:

- conducerea

2. Denumirea şi codul postului

- director

3. Poziţia postului din statul de organizare

- 1

4. Relaţii cu alte posturi:

 

- relaţii ierarhice:

- se subordonează direct secretarului de stat, şeful Departamentului pentru situaţii de urgenţă, care coordonează activitatea direcţiei;

- are în subordine întregul personal al direcţiei şi al unităţilor subordonate;

- relaţii funcţionale:

- conduce întreaga activitate a direcţiei, coordonează nemijlocit activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară a M.A.I., a compartimentelor: planificare reacţii pentru situaţii de urgenţă, juridic, monitorizare şi control, secretariat, documente clasificate şi relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei medicale, precum şi activitatea unităţilor subordonate; în aplicarea prevederilor legale şi a ordinelor ministrului afacerilor interne, directorul emite dispoziţii;

- relaţii de control:

- controlează întreaga activitate a structurilor organizatorice ale direcţiei şi din unităţile subordonate, precum şi indicatorii de sănătate şi indicatorii medicali în toate unităţile şi structurile Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.);

- relaţii de reprezentare:

- reprezintă Direcţia medicală în raporturile cu conducerea M.A.I., cu celelalte autorităţi sau instituţii publice din ţară şi din străinătate; directorul Direcţiei medicale angajează direcţia în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, scop în care poate da împuternicire de reprezentare altor cadre din subordine;

- relaţii cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale, persoane juridice private:

 

 

- colaborează în domeniul specific activităţii cu toate unităţile centrale şi teritoriale ale M.A.I., cu direcţiile de profil din Ministerul Sănătăţii, din sistemul de ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească, cu Agenţia Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu alte institute, colegii, agenţii, asociaţii, societăţi comerciale.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- directorul Direcţiei medicale asigură implementarea politicii sanitare a Guvernului României şi a Ministerului Sănătăţii în domeniul medical, farmaceutic şi sanitar-veterinar adaptate la specificul M.A.I., sub coordonarea secretarului de stat - şef al Departamentului pentru situaţii de urgenţă;

- elaborează şi aplică strategia proprie a Direcţiei medicale ca parte integrantă a strategiei generale a MAI.

 

B. Cerinţele postului

 

1. Categoria de personal care poate ocupa postul:

- ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupării postului:

-

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

 

3.1. Pregătire de bază:

- studii universitare de lungă durată sau studii universitare de licenţă în specializarea “medicină”

3.2. Pregătire de specialitate:

- rezidenţiat

3.3. Alte cunoştinţe:

- informatică, protocol, legislaţia muncii

3.4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:

- autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel “STRICT SECRET”;

 

- certificat sau alt document care atestă obţinerea titlului de medic primar în una dintre specialităţile prevăzute în Nomenclatorul specialităţilor medicale.

3.5. Limbi străine: citit/scris/vorbit

- cunoaşterea - citit/scris/vorbit - a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel mediu

4. Experienţă:

 

4.1. Vechime în muncă, din care în M.A.I.

- minimum 15 ani/minimum 12 ani

4.2. Vechime în specialitate:

- 7 ani vechime În specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei

4.3. Vechime în funcţii de conducere:

- 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.

4.4. Perioada pentru acomodare la cerinţele postului:

- 3 luni

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

- manageriale (organizatorice, de planificare, decizionale, conducere, coordonare şi de control), lucru sub presiunea timpului, spirit de observaţie, lucru în echipă, bun negociator, diplomaţie, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor, mijlocitor al informării şi pregătirii profesionale

6. Atitudini necesare/Comportament solicitat:

- sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, capacitate de organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice:

- apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate:

- apt psihologic pentru funcţii de conducere:

 

- inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emotiv.

C Condiţii specifice de muncă:

 

1. Locul de muncă:

 

2. Programul de lucru:

 

3. Deplasări curente:

- în unităţile coordonate

4. Condiţii deosebite de muncă:

- expunere la radiaţii electromagnetice

5. Riscuri implicate de post:

- stres psihic specific funcţiilor de conducere şi cel datorat efectului nociv al radiaţiilor emise de câmpurile electromagnetice

6. Compensări corespunzătoare funcţiei similare celei de director la data de 31 decembrie 2009:

- 48% - indemnizaţie de conducere;

- 25% - spor pentru misiune permanentă;

- 30%-spor pentru condiţii de pericol deosebit;

- 10% - spor pentru condiţii deosebite, vătămătoare, grele şi periculoase (condiţii determinate de acţiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă);

-12% - spor de confidenţialitate pentru acces la lucru cu documente clasificate;

- concediu de odihnă suplimentar;

- condiţii speciale de muncă.

 

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului:

1. Sarcini şi îndatoriri:

a) munca desfăşurată zilnic/săptămânal (pondere 70%):

- organizează, îndrumă, coordonează, monitorizează şi controlează activitatea structurilor din reţeaua sanitară a conform prevederilor legale, ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor emise de ministrul afacerilor interne - 15%;

- asigură aplicarea strategiei sanitare a politicii Guvernului în domeniul medical, în scopul asigurării sănătăţii întregului personal asistat şi al continuării procesului de reformă şi modernizare a reţelei sanitare proprii - 5%;

- asigură, prin unităţile medicale subordonate direct, asistenţa medicală a tuturor efectivelor încadrate în M.A.I. şi a celor aflate în asistenţă - 5%;

- asigură desfăşurarea cu caracter permanent de către componentele din structură a activităţilor de control, sprijin şi îndrumare în structurile centrale şi teritoriale ale M.A.I. - 5%;

- aprobă detaşarea, promovarea în funcţie sau retrogradarea din funcţie, trecerea în rezervă a agenţilor de poliţie sau desfacerea contractului de muncă pentru personalul din subordine şi avizează transferul personalului la alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească - 5%;

- organizează şi coordonează activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară a M.A.I. - 10%;

- îndrumă şi controlează modul de desfăşurare în unităţi a principalelor acţiuni medicale profilactice, curative şi de recuperare în reţeaua sanitară a M.A.I. -4%;

- îndrumă şi controlează activitatea de pregătire continuă de specialitate a personalului medical şi farmaceutic din reţeaua sanitară a M.A.I., în acord cu reglementările Ministerului Sănătăţii - 3%;

- în cadrul afecţiunilor pentru care încadrarea se poate face numai cu aprobarea Direcţiei medicale, acordă aceste aprobări, după caz, conform prevederilor baremului aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne - 5%;

- numeşte, definitivează şi eliberează din funcţie, suspendă sau pune la dispoziţie, conform competenţelor, întreg personalul din subordine - 5%;

- organizează şi desfăşoară audienţele, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor - 5%;

- controlează activitatea sanitar-veterinară pentru păstrarea stării de sănătate a animalelor de serviciu şi de reproducţie - 3%;

b) munca desfăşurată ocazional/temporar (pondere 20%):

- convoacă periodic şi ori de câte ori este nevoie şefii unităţilor medicale subordonate, în vederea stabilirii unor strategii, acţiuni şi sarcini comune, precum şi pentru analiza activităţii desfăşurate şi executarea unor ordine ale conducerii ministerului, în domeniul medical, farmaceutic şi sanitar-veterinar - 2%;

- participă la analizele ce au loc în unitatea centrală şi unităţile teritoriale cu ocazia unor evaluări, controale şi inspecţii efectuate de Direcţia medicală sau în comun cu alte unităţi ale aparatului central - 1%;

- supraveghează organizarea, conform reglementărilor în vigoare, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de personal din reţeaua sanitară a MAI. - 1%;

- prezintă spre aprobare conducerii ministerului proiecte de acte normative interne privind reglementarea activităţii medicale, farmaceutice şi sanitar-veterinare în unităţi - 2%;

- avizează înfiinţarea, schimbarea sediului sau reorganizarea unităţilor medicale ale ministerului, precum şi profilul, structura şi normele de organizare şi funcţionare ale acestora - 2%;

- organizează şi coordonează activitatea de instruire periodică a medicilor şi farmaciştilor în probleme medico-sanitare de campanie şi răspunde de întărirea capacităţii operative a direcţiei - 1%;

- organizează analiza stării de sănătate a efectivelor M.A.I. şi prezintă conducerii ministerului rapoarte de informare - 2%;

- analizează gradul de dotare cu aparatură, utilaje medicale, materiale sanitare, la pace şi la mobilizare, şi prezintă propuneri conducerii ministerului - 1%;

- propune conducerii ministerului numirea în funcţie a directorilor adjuncţi - 1%;

- aprobă încadrarea şi reîncadrarea personalului în unităţile medicale subordonate, acordarea gradelor profesionale, înaintarea în grad a agenţilor de poliţie din subordine, conform competenţei - 1%;

- aprobă mutarea personalului din competenţă între subunităţi sau compartimente subordonate - 1%;

- aprobă angajarea, promovarea şi desfacerea contractului de muncă al personalului contractual din subordine - 1%;

- este membrul Colegiului de conducere şi al Colegiului de înzestrare al ministerului, sens în care prezintă periodic informări în şedinţele de conducere, cu principalele concluzii rezultate din activitatea medicală în cadrul M.A.I., şi face propuneri pentru eficientizarea muncii - 1%;

- analizează periodic cu şefii unităţilor medicale subordonate stadiul rezolvării problemelor de muncă şi stabileşte măsuri de eficientizare a întregii activităţi - 1%;

- aprobi trecerea la casare a unor materiale sanitare prevăzute de ordinele şi instrucţiunile privind casarea bunurilor materiale în MAL - 1%;

- aprobă prezentarea în mass-media a informaţiilor şi datelor specifice promovării profesiei, asigurării transparenţei şi caracterului deschis al activităţii de asigurare a asistenţei medicale în MAI., cu aprobarea conducerii M.A.I. - 1%;

c) munca desfăşurată anual (pondere 10%):

- aprobă planul anual de activităţi şi măsuri, planurile semestriale ale direcţiei, precum şi planurile semestriale ale serviciilor - 3%;

- propune conducerii ministerului înaintarea în gradul profesional următor, înainte de expirarea stagiului minim în grad, a ofiţerilor de poliţie din subordine - 2%;

- reprezintă conducerea ministerului prin delegare de competenţă la diferite întruniri - 3%;

- participă la întocmirea lucrărilor de mobilizare şi se preocupă de organizarea şi funcţionarea corespunzătoare a unităţilor medicale subordonate în situaţii de urgenţe civile - 2%.

2. Responsabilităţi:

a) de planificare:

- organizează şi conduce activitatea de elaborare şi realizare a programelor anuale de sănătate curative şi de recuperare în reţeaua sanitară proprie, stabilind acţiunile prioritare în scopul creşterii calităţii actului medical;

- organizează şi conduce activitatea de elaborare şi realizare a programelor anuale şi de perspectivă privind asigurarea asistenţei medicale în cadrul M.A.I., stabilind acţiunile prioritare în scopul creşterii calităţii actului medical;

- organizează, conduce şi controlează activitatea structurilor Direcţiei medicale şi a unităţilor medicale din subordinea acesteia;

- organizează, planifică şi verifică activitatea de control în domeniul medical în unităţile şi structurile M.A.I. şi informează factorii decidenţi;

- coordonează activitatea de elaborare a planului anual de activităţi şi măsuri, a planurilor semestriale ale direcţiei, precum şi a planurilor trimestriale ale serviciilor;

b) de raportare:

- prezintă conducerii ministerului rapoarte, informări, analize şi studii privind asigurarea asistenţei medicale în cadrul M.A.I. şi starea de sănătate a efectivelor asistate;

c) de lucru cu publicul:

- aprobă programul şi desfăşoară audienţele, rezolvă petiţiile cetăţenilor, potrivit competenţelor;

d) de luare a deciziilor:

- potrivit prevederilor legale în vigoare;

e) accesul la informaţii:

- gestionează informaţii clasificate la nivel “Strict secret” şi este obligat să cunoască şi să respecte normele legale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;

- cunoaşte şi aplică prevederile normelor interne în materie la nivelul M.A.I., precum şi celelalte acte normative în domeniul de referinţă;

- prelucrează numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor personale pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia;

- informează de îndată conducerea MAI. şi responsabilul cu protecţia datelor personale despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date personale sau despre o situaţie în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat cunoştinţă, prin orice mijloace.

 

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi:

- asigură îndeplinirea tuturor sarcinilor şi responsabilităţilor care revin direcţiei şi postului pe care îl ocupă

2. Indicatori calitativi:

- asigură managementul performant al întregii activităţi privind asistenţa medicală în conform prevederilor legale, cerinţelor postului, ordinelor şi dispoziţiilor conducerii ministerului

3. Costuri:

- asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea prevederilor legale şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop

4. Timp:

- îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, studiu, concepţie, analiză şi control

5. Utilizarea resurselor:

- antrenează personalul direcţiei în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală a subordonaţilor în toate acţiunile pe care aceştia le întreprind

6. Mod de realizare:

- individual şi în echipă; conduce prin exemplu personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; utilizează la parametrii superiori facilităţile furnizate de programele de evidenţă pe calculator

 

Secretar de stat, şeful Departamentului pentru situaţii de urgenţă,

……………………………..

Data: ………….

 

Titularul postului:

……………………………..

Data: ………….

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 176/2013)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nesecret

Ex. unic

 

FIŞA POSTULUI

 

A Identificarea postului

1. Compartimentul:

- conducerea

2. Denumirea şi codul postului

- director adjunct (medical)

3. Poziţia postului din statul de organizare

- 2

4. Relaţii cu alte posturi: - relaţii ierarhice:

- se subordonează nemijlocit directorului Direcţiei medicale

- relaţii funcţionale:

- coordonează activitatea serviciilor medicale din cadrul Direcţiei medicale

- relaţii de control:

- desfăşoară activităţi de control pe linie de specialitate, în unităţile subordonate

- relaţii de colaborare:

- colaborează în domeniul specific activităţii cu toate unităţile centrale şi teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), cu direcţiile de profil din Ministerul Sănătăţii, din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească, cu alte institute, colegii, agenţii, asociaţii, societăţi comerciale

- de reprezentare:

- reprezintă Direcţia medicală în raporturile cu conducerea M.A.I., cu celelalte autorităţi şi instituţii din ţară, în baza mandatelor

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- organizează şi coordonează activitatea şefilor serviciilor medicale din cadrul Direcţiei medicale, precum şi a şefilor unităţilor medicale subordonate Direcţiei medicale

 

B. Cerinţele postului

 

1. Categoria de personal care poate ocupa postul:

- ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupării postului

-

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

 

3.1. Pregătire de bază:

- studii universitare de lungă durată sau studii universitare de licenţă în specializarea “medicină”

3.2. Pregătire de specialitate:

- rezidenţiat

3.3. Alte cunoştinţe:

- informatică, economie de piaţă, protocol, tehnici în domeniul medical

3.4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:

- autorizaţie de acces la informaţiile clasificate nivel “STRICT SECRET”;

- certificat sau alt document care atestă obţinerea titlului de medic primar într-una din specialităţile prevăzute în Nomenclatorul specialităţilor medicale.

3.5. Limbi străine: citit/scris/vorbit

- cunoaşterea - citit/scris/vorbit -- a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel mediu

4. Experienţă:

 

4.1, Vechime în muncă, din care în MAI.:

- minimum 8 ani/minimum 5 ani

4.2. Vechime în specialitate:

- 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei

4.3. Vechime în funcţii de conducere:

- 4 ani vechime ale M.A.I. în funcţii de conducere în unităţi

4.4. Perioada pentru acomodare la cerinţele postului:

- 3 luni

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

- organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare şi control; oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor, lucru sub presiunea timpului, spirit de observaţie, lucru în echipă, putere de mobilizare

6. Atitudini necesare/Comportament solicitat:

- sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, capacitate de organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice:

- apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate:

- apt psihologic pentru funcţii de conducere;

- inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emotiv.

 

C. Condiţii specifice de muncă:

 

1. Locul de muncă:

 

2. Programul de lucru:

 

3. Deplasări curente:

- în unităţile subordonate Direcţiei medicale

4. Condiţii deosebite de muncă:

- expunere la radiaţii electromagnetice

5. Riscuri implicate de post:

- stres psihic specific funcţiilor de conducere şi cel datorat efectului nociv al radiaţiilor emise de câmpurile electromagnetice

6. Compensări corespunzătoare funcţiei similare celei de director la data de 31 decembrie 2009:

- 44% - indemnizaţie de conducere;

- 25% - spor pentru misiune permanentă;

- 30% - spor pentru condiţii de pericol deosebit;

- 10% - spor pentru condiţii deosebite, vătămătoare, grele şi periculoase (condiţii determinate de acţiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă);

- 12% - spor de confidenţialitate pentru acces la lucru cu documente clasificate;

- concediu de odihnă suplimentar;

- condiţii speciale de muncă.

 

D Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului:

1. Sarcini şi îndatoriri:

a) munca desfăşurată zilnic/săptămânal (pondere 70%):

- îndrumă şi urmăreşte executarea dispoziţiilor directorului Direcţiei medicale referitoare la activitatea serviciilor direcţiei şi a unităţilor medicale subordonate - 15%;

- urmăreşte modul de rezolvare a măsurilor propuse ca urmare a verificărilor efectuate în domeniul de activitate, de către personalul Direcţiei medicale, în unităţile M.A.I. - 15%;

- urmăreşte respectarea şi aplicarea legislaţiei sanitare, a ordinelor ministrului afacerilor interne, ministrului sănătăţii, dispoziţiile directorului Direcţiei medicale şi prevederile regulamentelor şi instrucţiunile tehnice de specialitate - 10%;

- controlează respectarea prevederilor legale în vederea avizării şi validării tuturor documentelor referitoare la expertiza medico-militară a personalului M.A.I. -4%;

- colaborează cu organele tehnice de specialitate din cadrul ministerului (secretariat, financiar, juridic, logistic, protecţia muncii etc.) pentru cunoaşterea legislaţiei în vigoare specifice domeniului medical şi coordonează activitatea colectivelor constituite în cadrul Direcţiei medicale a M.A.I., în cazul emiterii proiectelor de ordine, instrucţiuni şi regulamente ale ministrului afacerilor interne, şi aplicarea acestora după aprobare - 8%;

- coordonează şi controlează funcţionalitatea sistemului informaţional, la şi de la nivelul unităţilor medicale subordonate; propune măsuri pentru îmbunătăţirea şi eficientizarea acestuia - 5%;

- urmăreşte rezolvarea în termen a cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor ce sunt repartizate Direcţiei medicale - 8%;

- urmăreşte respectarea regulamentului de ordine interioară în cadrul Direcţiei medicale - 5%;

b) munca desfăşurată ocazional/temporar (pondere 20%):

- analizează periodic cu şefii serviciilor din direcţie principalii indicatori ai stării de sănătate, în vederea adoptării de măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia - 5%;

- la dispoziţia directorului direcţiei, face parte din comisiile pe domenii de activitate constituite la nivelul unităţii - 2%;

- coordonează executarea lucrărilor privind asigurarea medicală la mobilizare de către personalul din direcţie cu atribuţii pe această linie şi în colaborare cu specialiştii Direcţiei generale management operaţional - 2%;

- în cazul afecţiunilor pentru care încadrarea se poate face numai cu aprobarea Direcţiei medicale, analizează şi propune directorului direcţiei acordarea acestor derogări, după caz, conform prevederilor baremului aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne - 2%;

- face propuneri pentru numirea în funcţie a şefilor de serviciu din direcţie, precum şi a şefilor unităţilor medicale subordonate şi locţiitorilor acestora - 1%;

- coordonează competent colectivele de îndrumare şi control ce se deplasează la unităţile medicale subordonate, la cele din aparatul central, precum şi la celelalte unităţi din structura M.A.I. - 2%;

- preia atribuţiile directorului Direcţiei medicale în condiţiile legii - 1%;

- pentru promovarea în funcţii de conducere din competenţa ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, secretarului general şi inspectorilor generali, analizează şi propune directorului Direcţiei medicale semnarea bilanţului stării de sănătate întocmit de medicul de unitate, care însoţeşte propunerea de promovare, în cazul în care acesta este înaintat Direcţiei medicale - 1 %;

- urmăreşte elaborarea de rapoarte, informări, analize şi studii privind asigurarea asistenţei medicale în cadrul M.A.I. şi starea de sănătate a efectivelor asistate în vederea prezentării conducerii ministerului - 2%;

- iniţiază proiecte de acte normative din domeniul asistenţei medicale şi propune directorului Direcţiei medicale amendarea sau avizarea, după caz, a proiectelor de acte normative trimise spre consultare de către direcţiile centrale de specialitate ale M.A.I., Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor din România, alte structuri din cadrul M.A.I. sau din afara acestuia - 2%;

c) munca desfăşurată anual (pondere 10%):

- coordonează planificarea anuală, trimestrială, lunară şi săptămânală a principalelor activităţi ale serviciilor medicale din cadrul Direcţiei medicale privind acţiunile proprii de control şi îndrumare la unităţile medicale subordonate, unităţi centrale, precum şi acţiunile executate în colaborare cu Corpul de control al ministrului sau alte unităţi centrale, prezentând spre aprobare directorului direcţiei graficele întocmite - 2%;

- coordonează preluarea la mobilizare, după constituire, a spitalelor de rezervă şi a punctelor medicale mobile de prim ajutor şi triaj ale acestora - 1%;

- analizează şi avizează gradul de dotare cu aparatură, utilaje medicale, materiale sanitare a unităţilor medicale subordonate - 1%;

- aprobă trecerea la casare a unor materiale sanitare prevăzute în ordinele şi instrucţiunile privind casarea bunurilor materiale în M.A.I. - 1%;

- propune acordarea calificativului de evaluare anuală a personalului de conducere din subordine, conform competenţei - 1%;

- îndrumă şi analizează modul de efectuare a examinării medicale periodice a personalului M.A.I., precum şi a examinării medicale a candidaţilor pentru încadrarea directă în unităţile M.A.I. sau care susţin examene de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. - 2%;

- organizează şi controlează activitatea de control în domeniul medical în unităţile şi structurile M.A.I. subordonate - 1%;

- propune teme şi susţine cursuri de formare profesională a personalului nou-încadrat în M.A.I. - 1%.

2. Responsabilităţi:

a) de planificare:

- organizează şi conduce activitatea de elaborare şi realizare a programelor anuale şi de perspectivă privind asigurarea asistenţei medicale în M.A.I., stabilind acţiunile prioritare în scopul creşterii calităţii actului medical:

- organizează, conduce şi controlează activitatea structurilor Direcţiei medicale şi a unităţilor medicale de execuţie din subordinea acesteia;

- planifică activitatea de control în domeniul medical în unităţile şi structurile M.A.I. subordonate;

- coordonează activitatea de elaborare a planului anual de activităţi şi măsuri;

b) de raportare:

- prezintă conducerii Direcţiei medicale/ministerului rapoarte, informări, analize şi studii privind asigurarea asistenţei medicale în cadrul M.A.I. şi starea de sănătate a efectivelor asistate;

c) de lucru cu publicul:

- desfăşoară audienţe;

d) de luare a deciziilor:

- potrivit prevederilor legale în vigoare;

e) accesul la informaţii:

- este obligat să cunoască şi să respecte normele legale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;

- prelucrează numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor personale pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia;

- informează de îndată conducerea MAI. şi responsabilul cu protecţia datelor personale despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date personale sau despre o situaţie în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă, prin orice mijloace.

 

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: - asigurarea îndeplinirii tuturor sarcinilor,

 

atribuţiilor şi responsabilităţilor care revin postului şi structurilor repartizate spre coordonare;

- avizarea, anterior prezentării directorului, a situaţiilor şi lucrărilor întocmite de lucrătorii structurilor coordonate;

- participarea la principalele activităţi şi decizii manageriale ale direcţiei.

2. Indicatori calitativi:

- asigurarea realizării eficiente şi la termen a obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, ordinelor conducerii ministerului şi directorului;

- lucrările avizate vor fi corecte, coerente, complete, concrete şi viabile, cu limitarea intervenţiei şefului direct la mai puţin de 10% din acestea.

3. Costuri:

- asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea prevederilor legale şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop

4. Timp:

- îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, studiu, concepţie, analiză şi control

5. Utilizarea resurselor:

- antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor, dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde

6. Mod de realizare:

- individual şi în echipă; conduce prin exemplu personal: îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.

 

Secretar de stat,

şeful Departamentului pentru situaţii de urgenţă,

……………………………..

 

 

Data: ……………

 

Director al Direcţiei medicale

……………………………..

Data: ……………

Titularul postului:

……………………………..

Data: ……………

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 51a Ordinul nr. 176/2013)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nesecret

Ex. unic

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul:

- conducerea

2. Denumirea şi codul postului:

- director adjunct

3. Poziţia postului din statul de organizare:

- 2/a

4. Relaţii cu alte posturi:

 

- relaţii ierarhice:

- se subordonează nemijlocit directorului Direcţiei medicale

- relaţii funcţionale:

- coordonează activitatea Structurii de securitate şl a Compartimentului metodologie, analiză şi sinteză din cadrul Direcţiei medicale;

- coordonează activitatea de implementare a sistemului de control intern/managerial.

- relaţii de control:

- desfăşoară activităţi de control pe linie de specialitate, în unităţile subordonate

- relaţii de colaborare:

- colaborează în domeniul specific activităţii cu toate unităţile centrale şi teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), cu direcţiile de profil din Ministerul Sănătăţii, din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească, cu alte institute, colegii, agenţii, asociaţii, societăţi comerciale

- de reprezentare:

- reprezintă Direcţia medicală în raporturile cu conducerea M.A.I., cu celelalte autorităţi şi instituţii din ţară, în baza mandatelor

 

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- organizează şi coordonează activitatea personalului din cadrul Structurii de securitate şi cea a Compartimentului metodologie, analiză şi sinteză din Direcţia medicală

 

B. Cerinţele postului

 

1. Categoria de personal care poate ocupa postul:

- ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupării postului:

-

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

 

3.1. Pregătire de bază:

- studii universitare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, ciclul I de studii universitare

3.2. Pregătire de specialitate:

- studii universitare de master sau studii postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management ori management sanitar

3.3. Alte cunoştinţe:

- cultură generală, informatică, economie de piaţă, protocol, management

3.4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:

- autorizaţie de acces la informaţiile clasificate nivel “STRICT SECRET”.

3.5. Limbi străine: citit/scris/vorbit

- cunoaşterea - citit/scris/vorbit - a unei limbi

4. Experienţă:

 

4.1. Vechime în muncă, din care în M.A.I.:

- minimum 8 ani/minimum 5 ani

4.2. Vechime în specialitate:

- 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei.

4.3. Vechime în funcţii de conducere:

- 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI.

4.4. Perioada pentru acomodare la cerinţele postului:

- 3 luni

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

- organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare şi control; oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor, lucru sub presiunea timpului, spirit de observaţie, lucru în echipă, putere de mobilizare

6. Atitudini necesare/Comportament solicitat:

- sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, capacitate de organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice:

- apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate:

- apt psihologic pentru funcţii de conducere

- inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emotiv

 

C. Condiţii specifice de muncă:

 

1. Locul de muncă:

 

2. Programul de lucru:

 

3. Deplasări curente:

- în unităţile subordonate Direcţiei medicale

4. Condiţii deosebite de muncă;

- expunere la radiaţii electromagnetice

5. Riscuri implicate de post:

- stres psihic specific funcţiilor de conducere şi cel datorat efectului nociv al radiaţiilor emise de câmpurile electromagnetice

6. Compensări corespunzătoare funcţiei similare celei de director la data de 31 decembrie 2009:

- 44% - indemnizaţie de conducere;

- 25% - spor pentru misiune permanentă;

- 30% - spor pentru condiţii de pericol deosebit;

- 10% - spor pentru condiţii deosebite, vătămătoare, grele şi periculoase (condiţii determinate de acţiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă);

- 12% - spor de confidenţialitate pentru acces la lucru cu documente clasificate;

- concediu de odihnă suplimentar;

- condiţii speciale de muncă.

 

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului:

1. Sarcini şi îndatoriri

a) munca desfăşurată zilnic/săptămânal (pondere 78%):

- îndrumă şi urmăreşte executarea dispoziţiilor directorului Direcţiei medicale referitoare la activitatea structurilor direcţiei aflate în coordonare şi a unităţilor medicale subordonate -16%;

- urmăreşte modul de rezolvare a măsurilor propuse ca urmare a verificărilor efectuate în domeniul de activitate, de către personalul Direcţiei medicale, în unităţile M.A.I. - 6%;

- urmăreşte respectarea şi aplicarea legislaţiei, a ordinelor ministrului afacerilor interne, ministrului sănătăţii, dispoziţiile directorului Direcţiei medicale şi prevederile regulamentelor şi instrucţiunile tehnice de specialitate - 3%;

- iniţiază proiecte de acte normative din domeniul asistenţei medicale şi propune directorului Direcţiei medicale amendarea sau avizarea, după caz, a proiectelor de acte normative trimise spre consultare de către direcţiile centrale de specialitate ale M.A.I., Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor din România, alte structuri din cadrul MAI. sau din afara acestuia - 9%;

- pune în aplicare şi verifică prin structura de securitate respectarea la nivelul Direcţiei medicale a prevederilor legale în domeniul gestionării informaţiilor clasificate - 4%;

- colaborează cu organele tehnice de specialitate din cadrul ministerului (secretariat, financiar, juridic, logistic, protecţia muncii etc.) pentru cunoaşterea legislaţiei în vigoare specifice domeniului de activitate şi coordonează activitatea colectivelor constituite în cadrul Direcţiei medicale a MAL, în cazul emiterii proiectelor de ordine, instrucţiuni şi regulamente ale ministrului afacerilor interne, şi aplicarea acestora după aprobare -10%;

- coordonează şi controlează funcţionalitatea sistemului informaţional, la Direcţia medicală şi de la nivelul unităţilor medicale subordonate; propune măsuri pentru îmbunătăţirea şi eficientizarea acestuia - 5%;

- urmăreşte rezolvarea în termen a cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor ce sunt repartizate structurilor aflate în coordonare nemijlocită -10%;

- urmăreşte respectarea prevederilor legale referitoare la informaţiile clasificate în cadrul Direcţiei medicale -10%;

- urmăreşte respectarea regulamentului de ordine interioară în cadrul Direcţiei medicale - 5%;

b) munca desfăşurată ocazional/temporar (pondere 12%):

- la dispoziţia directorului direcţiei, face parte din comisiile pe domenii de activitate constituite la nivelul unităţii - 2%;

- coordonează competent, pe linia sa de muncă, colectivele de îndrumare şi control ce se deplasează la unităţile medicale subordonate, la cele din aparatul central, precum şi la celelalte unităţi din structura M.A.I. - 1,5%;

- coordonează actualizarea evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces - 1,5%;

- coordonează întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia - 1,5%;

- elaborează, în vederea prezentării conducerii ministerului, rapoarte, informări, analize şi studii în domeniul său de activitate - 2%;

- informează persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cerute şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de lege, în special drepturile de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, condiţiile în care pot fi exercitate aceste drepturi, respectiv să ofere orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţii ale autorităţii naţionale de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării - 0,5%;

- organizează, îndrumă şi controlează activitatea de implementare a sistemului de control intern/managerial - 3%;

c) munca desfăşurată anual (pondere 10%):

- coordonează planificarea anuală, trimestrială, lunară şi săptămânală a principalelor activităţi ale Structurii de securitate şi a Compartimentului metodologie, analiză şi sinteză, privind acţiunile proprii de control şi îndrumare la unităţile medicale subordonate, unităţi centrale, precum şi acţiunile executate în colaborare cu Corpul de control al ministrului sau alte unităţi centrale, prezentând spre aprobare directorului direcţiei graficele întocmite - 3%;

- organizează şi controlează activitatea de control pe linia sa de muncă în unităţile şi structurile M.A.I. subordonate - 2%;

- propune teme şi susţine cursuri de formare profesională a personalului nou-încadrat în Direcţia Medicală - 1%.

2. Responsabilităţi:

a) de planificare:

- organizează, conduce şi controlează, pe linia sa de muncă, activitatea structurilor Direcţiei medicale;

- organizează, planifică şi controlează, pe linia sa de muncă, activitatea de control în structurile Direcţiei medicale;

- coordonează activitatea de elaborare a sarcinilor planului anual de activităţi şi măsuri, pe linia sa de muncă;

b) de raportare:

- elaborează în vederea prezentării conducerii ministerului rapoarte, informări, analize şi studii pe linia sa de activitate;

c) de lucru cu publicul:

- desfăşoară audienţe;

d) de luare a deciziilor:

- ia deciziile în timp util şi corect pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de funcţie, potrivit prevederilor legale în vigoare;

- nu execută sarcini de muncă pentru care nu este calificat sau autorizat;

- solicită conducătorului locului de muncă, ori de câte ori consideră necesar, detalii cu privire la sarcina de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea sa şi/sau a celorlalţi participanţi la procesul de muncă sau pentru orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

- comunică imediat directorului Direcţiei medicale/lucrătorului desemnat orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

- îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

e) accesul la informaţii:

- răspunde pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare;

- pune la dispoziţia factorilor de răspundere lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul direcţiei;

- monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate;

- gestionează informaţii clasificate la nivel “Strict secret” şi este obligat să cunoască şi să respecte normele legale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;

- este şeful structurii de securitate pentru Direcţia medicală;

- coordonează elaborarea normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii, şi le supune aprobării conducerii direcţiei;

- coordonează întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Departamentului de informaţii şi protecţie internă (D.I.P.I.), iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele acesteia;

- asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

- consiliază şi informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

- acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai D.I.P.I., potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţiile clasificate;

- organizează activităţile de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţiile clasificate;

- coordonează modul de păstrare şi organizare a evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţiile clasificate;

- monitorizează actualizarea permanentă a evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces;

- coordonează întocmirea şi actualizarea listelor cu informaţiile clasificate, elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;

- prezintă directorului Direcţiei medicale propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;

- efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate, potrivit legii;

- prelucrează numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor personale pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia;

- informează de îndată conducerea profesională şi responsabilul cu protecţia datelor personale despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date personale sau despre o situaţie în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă, prin orice mijloace;

- păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate;

- respectă măsurile de securitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite prin proceduri proprii.

 

E. Standarde de performanţă asociate postului:

1. Indicatori cantitativi:

- asigurarea îndeplinirii tuturor sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor care revin postului şi structurilor repartizate spre coordonare;

- avizarea, anterior prezentării directorului, a situaţiilor şi lucrărilor întocmite de lucrătorii structurilor coordonate;

- participarea la principalele activităţi şi decizii manageriale ale direcţiei.

2. Indicatori calitativi:

- asigurarea realizării eficiente şi la termen a obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, ordinelor conducerii ministerului şi directorului.

3. Costuri:

- asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea prevederilor legale şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp:

- îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, studiu, concepţie, analiză şi control.

5. Utilizarea resurselor:

- antrenează personalul direcţiei în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor, dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care aceştia le întreprind. Utilizează corect armamentul, muniţia, aparatura, maşinile-unelte, substanţele periculoase şi alte echipamente de muncă.

6. Mod de realizare:

- individual şi în echipă; conduce prin exemplu personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.

 

 

Secretar de stat,

şeful Departamentului pentru situaţii de urgenţă,

……………………………..

Data: ……………

 

 

AVIZ

Departamentul de informaţii şi protecţie internă

Secretar de stat,

……………………………..

Data: ……………

Titularul postului:

……………………………..

Data: ……………

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare

În temeiul prevederilor:

- art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;

- art. 5 alin. (4) şi art. 73 alin. (7), (8) şi (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 2.

a) “Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale”;

b) “Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor”;

c) “Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”;

d) “Referat privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”;

e) “Decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, cod 14.13.02.13/r.c.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor prevăzute la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Dispoziţiile prezentului ordin se aplică pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2015.

Art. 6. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mihai Gogancea Vătăşoiu

 

Bucureşti, 21 august 2015.

Nr. 2.204.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole

 

1. Persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într-o formă de asociere, beneficiază de reducerea normei de venit, proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul anului fiscal curent ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă, seceta, precum şi a celor produse de animalele sălbatice, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) venitul net se stabileşte pe bază de norme de venit;

b) pierderea afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale, prevăzută la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale;

c) persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică a depus formularul 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de veni”.

În declaraţie contribuabilii înscriu suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale şi efectivele de animale, fără a se lua în considerare pierderea înregistrată, ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se fac, la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, de o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului/ municipiului Bucureşti. În conformitate cu dispoziţiile art. 73 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

3. (1) Formularul “Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, se depune de persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul, în cel mai scurt timp de la data producerii acestuia, în cazul distrugerii ori vătămării culturilor agricole, plantaţiilor ori a rodului viilor, plantaţiilor pomicole, de hamei şi de arbuşti fructiferi, pieirii animalelor, păsărilor şi familiilor de albine, în cazul pagubelor care privesc efective de animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează şi certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în care se precizează că pieirea s-a datorat efectelor produse de evenimentele prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cererea se depune pentru toate suprafeţele afectate şi animalele pierite, deţinute pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale.

4. (1) După constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor, comisia constituită conform art. 73 alin. (8j din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, întocmeşte formularul “Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

(2) Procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor se întocmeşte în 3 exemplare, din care două exemplare se comunică persoanei fizice/asocierii fără personalitate juridică.

5. Pentru a solicita reducerea venitului anual, persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică depune la organul fiscal competent formularul “Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, prevăzut în anexă nr. 2 la ordin.

6. (1) Cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se depune pe perioadă de prescripţie a dreptului de stabilire a impozitului pe veniturile agricole, aferent anului pentru care s-au înregistrat pierderile.

(2) La depunerea cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se vor avea în vedere condiţiile prevăzute la pct. 1.

(3) La cerere se anexează procesul-verbal/procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor, din care rezultă pierderea înregistrată, pe categorii de produse vegetale/categorii de animale şi pe localităţi.

(4) Prin organ fiscal competent se înţelege:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul contribuabilul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.

7. (1) în situaţia în care activitatea agricolă se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, însoţită de documentele justificative, se depune la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenta fiscală,

(2) în termen de 5 zile de la primire, organul fiscal transmite procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, precum şi informaţiile necesare reducerii venitului anual organului fiscal competent în administrarea asociaţilor, persoane fizice, prevăzut la pct. 6 alin. (4).

8. (1) După primirea cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, organul fiscal verifică, pe baza documentelor depuse de persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 1.

(2) în cazul în care persoana fizică sau asocierea fără personalitate juridică nu a depus declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit, în vederea soluţionării cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, organul fiscal va notifica persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la pct. 1 lit. c).

(3) în formularul 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit” se înscriu suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale şi efectivele de animale deţinute, fără a se lua în considerare pierderea înregistrată ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

9. (1) în urma analizei documentelor prezentate, organul fiscal întocmeşte formularul “Referat privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, prevăzut în anexă nr. 2 la ordin.

(2) Referatul se întocmeşte într-un singur exemplar şi se avizează de şeful compartimentului cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale - persoane fizice.

10. (1) în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 1, organ uf fiscal competent procedează la reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit.

(2) Venitul anual se reduce utilizând norma de venit diminuată cu procentul de pierdere înregistrată, înscris în col. 5 din formularul “Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor” pentru fiecare categorie de produse vegetale şi/sau categorie de animale din cadrul unităţii administrativ-teritoriale afectată de evenimentele prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Organul fiscal stabileşte veniturile corespunzătoare fiecărei activităţi agricole pentru care s-a înregistrat pierdere şi care se încadrează în condiţia prevăzută la pct. 1 lit. b).

(4) La stabilirea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi se vor avea în vedere informaţiile înscrise în declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit: suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/ animalele deţinute, opţiunea contribuabilului privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile, potrivit art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Organul fiscal calculează/recalculează venitul net anual, impozitul pe venitul din activităţi agricole şi emite formularul 260 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”.

(6) în situaţia recalculării impozitului pe venitul din activităţi agricole, organul fiscal modifică decizia anterioară. În această situaţie, decizia de impunere cuprinde atât sumele stabilite anterior, cât şi sumele rezultate în urma reducerii venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit.

11. Decizia de impunere se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

12. În termen de 24 de ore de la comunicarea deciziei de impunere, compartimentul cu atribuţii privind gestionarea declaraţiilor fiscale - persoane fizice procedează la înregistrarea în evidenţa fiscală a datei comunicării, precum şi la transferul debitelor către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori.

13. (1) Cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se soluţionează în termenul prevăzut la art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în cazul în care organul fiscal competent constată că documentele justificative depuse de persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică nu conţin toate elementele necesare reducerii venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, acesta solicită informaţii suplimentare de la organul emitent al procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, prevăzut la pct. 2, şi/sau de la persoana fizică/ asocierea fără personalitate juridică.

(3) Termenul de soluţionare a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării informaţiilor suplimentare şi data prezentării acestora.

14. (1) în situaţia în care, pe ba2a documentelor prezentate, organul fiscal constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 1, cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se respinge.

(2) Cererea se respinge pentru neîndeplinirea condiţiei prevăzute la pct. 1 lit. b) numai dacă această condiţie nu este îndeplinită pentru niciuna dintre categoriile de produse vegetale sau categoriile de animale pentru care s-a solicitat reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit.

(3) Organul fiscal emite formularul “Decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, cod 14.13.02.13/r.c. prevăzut în anexa nr. 2, în două exemplare.

(4) Decizia de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE

pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale

Anul 20....

 

Subsemnatul(a)/Asocierea fără personalitate juridică, …………………………………………………….., cod de identificare fiscală …………………………………., cu domiciliul/sediul în localitatea …………………………………, str. ………………………… nr. …., bl. ….,  sc. ….,  et. …., ap. …., judeţul/sectorul …………………………….., cod poştal …………………., telefon ………………………………., e-mail ……………………………….., reprezentat(ă) prin dl/dna …………………………………………….., CNP ………………………………….., cu domiciliul/sediul în localitatea …………………………………, str. ………………………… nr. …., bl. ….,  sc. ….,  et. …., ap. …., judeţul/sectorul …………………………….., cod poştal …………………., posesorul/posesoarea documentului de identitate seria ….. nr. ……….,  eliberat de ……………………………, solicit constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor, potrivit art. 73 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece în data de ……/……/………., ora ………., s-au produs pagube, după cum urmează:

 

În sectorul vegetal

 

Nr. crt.

Localitatea

Cultura

Parcela

Suprafaţa cultivată

(ha)

Suprafaţa afectată

(ha)

Fenomenul

0

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

            În sectorul zootehnic

 

Nr. crt.

Localitatea

Specia

Efectiv total

(nr. capete de animale/ familii de albine)

Animale pierite

(nr. capete de animale/ familii de albine)

Fenomenul

0

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Se anexează certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit.

Declar pe propria răspundere că pagubele corespund realităţii din teren.

Data …………………………….

Semnătura

……………………………..

Înregistrată cu nr. …………………. din ……………………………………………………………………………………..

                                                            (Se înscriu categoria şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale.)

 

PROCES-VERBAL

de constatare şi evaluare a pagubelor

Nr. ……………. din data ……/……/……….

 

Încheiat astăzi, ………………………, de către comisia de constatare şi evaluare a pagubelor, constituită potrivit art. 73 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, numită prin Ordinul prefectului municipiului Bucureşti/judeţului ………………………………………….. nr. …………… din data ……………., în prezenţa producătorului agricol (nume, prenume/denumire) ……………………………………………………………. cod de identificare fiscală ………………………………….. cu domiciliul/sediul în localitatea …………………………………, str. ………………………… nr. …., bl. ….,  sc. ….,  et. …., ap. …., judeţul/sectorul …………………………….., cod poştal …………………., telefon ………………………………., e-mail ……………………………….., reprezentat prin dl/dna …………………………………………….., CNP ………………………………….., cu domiciliul în localitatea …………………………………, str. ………………………… nr. …., bl. ….,  sc. ….,  et. …., ap. …., judeţul/sectorul …………………………….., cod poştal …………………., posesorul/posesoarea documentului de identitate seria ….. nr. ……….,  eliberat de ……………………………

Ca urmare a Cererii pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale, înregistrată cu nr. ………….. din data de ………………… ne-am deplasat la faţa locului, unde am constatat şi stabilit următoarele: la data de …………….. s-au produs pagube datorate fenomenelor naturale, după cum urmează:

 

În sectorul vegetal

 

Nr. crt.

Localitatea

Categoria de produse vegetale*)

Suprafaţa cultivată

(ha)

Suprafaţa afectată

(ha)

Grad de afectare

(%)

Fenomenul

0

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 


*) Se înscriu culturile grupate potrivit categoriilor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003. cu modificările şi completările ulterioare.

            În sectorul zootehnic

 

Nr. crt.

Localitatea

Categoria de animale*)

Efectiv total

(nr. capete de animale/familii de albine)

Animale pierite

(nr. capete de animale/familii de albine)

Grad de afectare

(%)

Fenomenul

0

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 


*) Se înscriu speciile de animale grupate potrivit categoriilor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Determinarea gradului de afectare s-a făcut în prezenţa producătorului agricol/reprezentantului producătorului agricol. Restul suprafeţelor/efectivelor din cerere nu sunt afectate de calamităţi naturale, provocate de fenomenele prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Procesul-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care două exemplare s-au înmânat producătorului agricol/reprezentantului producătorului agricol.

În vederea reducerii venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, un exemplar va fi depus de producătorul agricol/reprezentantul producătorului agricol la organul fiscal competent.

 

COMISIA (numele, prenumele, funcţia, instituţia reprezentată, semnătura):

1 …………………………………………………..

2 …………………………………………………..

3 …………………………………………………..

4 …………………………………………………..

5 …………………………………………………..

 

PRODUCĂTORUL AGRICOL (nume, prenume/denumire, semnătură)

 

Nr. ……………….. /………………….

 

CERERE

privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit*)

 

Subsemnatul(a)/Asocierea fără personalitate juridică, …………………………………………………….., cod de identificare fiscală …………………………………., cu domiciliul/sediul în localitatea …………………………………, str. ………………………… nr. …., bl. ….,  sc. ….,  et. …., ap. …., judeţul/sectorul …………………………….., cod poştal …………………., telefon ………………………………., e-mail ……………………………….., reprezentat(ă) prin dl/dna …………………………………………….., CNP ………………………………….., cu domiciliul/sediul în localitatea …………………………………, str. ………………………… nr. …., bl. ….,  sc. ….,  et. …., ap. …., judeţul/sectorul …………………………….., cod poştal …………………., posesorul/posesoarea documentului de identitate seria ….. nr. ……….,  eliberat de ……………………………, solicit reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, pentru anul 20…, ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

La prezenta cerere au fost depuse următoarele procese-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor**):

 

1. Nr. ………………………………………. data ……………………./………………………../………………………………………..

2. Nr. ………………………………………. data ……………………./………………………../………………………………………..

3. Nr. ………………………………………. data ……………………./………………………../………………………………………..

4. Nr. ………………………………………. data ……………………./………………………../………………………………………..

5. Nr. ………………………………………. data ……………………./………………………../………………………………………..

6. Nr. ………………………………………. data ……………………./………………………../………………………………………..

7. Nr. ………………………………………. data ……………………./………………………../………………………………………..

8. Nr. ………………………………………. data ……………………./………………………../………………………………………..

9. Nr. ………………………………………. data ……………………./………………………../………………………………………..

10. Nr. ………………………………………. data ……………………./………………………../………………………………………..

 

Data ……/……/……….

Semnătura

………………….


*) Se depune la organul fiscal competent de către persoanele fizice/asocierile fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte pe bază de normă de venit.

**) Eliberate de comisiile organizate potrivit art. 73 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SIGLĂ

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală*) …………………………………………………………….

Serviciul/Biroul/Compartimentul ……………………………………………

Nr. ……………/………………………….

 

 

REFERAT

privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit

Anul 20…

 

A. Prezentarea situaţiei contribuabilului

1. Datele de identificare a contribuabilului

Numele şi prenumele/Denumirea ……………………………………………………………………………………………….

Codul de identificare fiscală …………………………………………………………………………………………………….

Domiciliul/Sediul …………………………………………………………………………………………………………………

2. Date privind pierderile înregistrate, potrivit art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza documentelor justificative prezentate de contribuabil

 

Localitatea …………………………………………………………………………………………………………….…………

 

Nr. crt.

Produse vegetale/Animale

Suprafaţa totală (ha)/număr total capete animale/familii de albine

Suprafaţa afectată (ha)/efectivele de animale sau familii de albine afectate

Gradul de afectare, potrivit procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor

(%)

0

1

2

3

4

1

Cereale

 

 

 

2

Plante oleaginoase

 

 

 

3

Cartof

 

 

 

4

Sfeclă de zahăr

 

 

 

5

Tutun

 

 

 

6

Hamei pe rod

 

 

 

7

Legume în câmp

 

 

 

8

Legume în spaţii protejate

 

 

 

9

Leguminoase pentru boabe

 

 

 

10

Pomi pe rod

 

 

 

11

Vie pe rod

 

 

 

12

Arbuşti fructiferi

 

 

 

13

Flori şi plante ornamentale

 

 

 

14

Vaci

 

 

 

15

Bivoliţe

 

 

 

16

Oi

 

 

 

17

Capre

 

 

 

18

Porci pentru îngrăşat

 

 

 

19

Albine

 

 

 

20

Păsări de curte

 

 

 

 

În situaţia în care contribuabilul deţine suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale, afectate de evenimentele prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pe raza mai multor localităţi, seva completa câte un tabel pentru fiecare localitate.

Col. 2 - se înscrie suprafaţa totală destinată producţiei agricole vegetale/numărul total de capete de animale/familii de albine deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau/şi categorie de animale din cadrul unităţii administrativ-teritoriale afectate de evenimentele prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din formularul 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit" (total col. 2, secţiunea aferentă localităţii afectate de la cap. III “Date pentru stabilirea venitului impozabil*).

 Col. 3 - se înscriu suprafeţele/efectivele de animale/familii de albine afectate de evenimentele prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit documentelor justificative, prezentate de contribuabil.


*) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

**) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.

 

Col. 4 - se înscrie gradul în care au fost afectate suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/efectivele de animale/familiile de albine deţinute, stabilit pentru fiecare categorie de produse vegetale şi/sau categorie de animale prevăzute la col. 1, potrivit “Procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor”, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.204/2015 privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare.

3. Documente prezentate:

- formularul “Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, înregistrat cu nr. …………………… din data …………………………..;

- documente justificative:

…………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………….…………

4. Alte constatări:

…………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………….…………

B. Concluzii

Având în vedere următoarele:

…………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………….…………

se propune:

aprobarea/respingerea cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit pentru anul fiscal 20…. potrivit prevederilor art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Avizat

Şef compartiment specialitate

Numele şi prenumele

…………………………………….…………

Data …………….…………

Întocmit

Funcţia

Numele şi prenumele

…………………………………….…………

Data …………….…………

 

Siglă**)

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală*) …………………………………………………………….

Serviciul/Biroul/Compartimentul ……………………………………………

 

 

Nr. înregistrare ………………

Data ……/……/……….

 

DECIZIE

de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit

Anul 20…

 

Către:

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume: ……………………………………………..

Prenume: …………………………………………

Domiciliul: localitate: …………………………………………………

Str. …………………………………………………

nr. …., bl. ….,  sc. ….,  et. …., ap. …., cod poştal ………………….

Judeţul/Sectorul ……………………………..

 

În temeiul prevederilor art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere documentele justificative depuse şi luând în considerare faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv

…………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………….………… ***),

se respinge cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, pentru anul ………………………..  înregistrată cu nr. ……………. la data de ……/……/………. .

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

 

Aprobat

Funcţia …………………………..

Numele şi prenumele

……………………………………

Data ……………………………..

Verificat

Funcţia …………………………..

Numele şi prenumele

……………………………………

Data ……………………………..

Întocmit

Funcţia …………………………..

Numele şi prenumele

……………………………………

Data ……………………………..

Am primit un exemplar.

Semnătură contribuabil

……………………………………

Data ……/……/……….

sau nr. şi data confirmării de primire ……………………….

 

Număr de operator de date cu caracter personal

Cod 14.13.02.13/r.c.


*) Se completează denumirea organului fiscal emitent.

**) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.

***) Se menţionează motivul respingerii cererii.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor

 

a) Denumire: Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale

1. Format: A4/t2

2. Se difuzează gratuit.

3. Se utilizează în vederea constatării pagubelor şi evaluării pierderilor produse, ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale.

4. Se întocmeşte de contribuabil sau împuternicitul acestuia.

5. Circulă la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul.

b) Denumire: Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor

1. Format: A4/t2

2. Caracteristici de tipărire: se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează în vederea constatării pagubelor şi evaluării pierderilor produse, ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale.

5. Se întocmeşte în 3 exemplare de către comisia prevăzută la art. 73 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Circulă: - două exemplare la contribuabil;

- un exemplar la comisia prevăzută la art. 73 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

c) Denumire: Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit

1. Format: A4/t1

2. Se difuzează gratuit.

3. Se utilizează pentru solicitarea reducerii venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit.

4. Se întocmeşte de contribuabil sau de împuternicitul acestuia.

5. Circulă la organul fiscal competent.

6. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

d) Denumire: Referat privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit

1. Format: A4/t2

2. Caracteristici de tipărire: se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

3. Se utilizează la soluţionarea cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit.

4. Se întocmeşte într-un singur exemplar de către organul fiscal competent.

5. Circulă la organul fiscal competent.

6. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

e) Denumire: Decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit

1. Cod: 14.13.02.13/r,c.

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: - se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvat® situaţiei contribuabilului.

4. Se difuzează gratuit,

5. Se utilizează la respingerea cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit.

6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.

7. Circulă:        - un exemplar la organul fiscal competent;

                        - un exemplar la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENŢEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5,6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 499/2010

 

În baza prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 499/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 12 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

 

Bucureşti, 2 septembrie 2015.

Nr. 513.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui

Consiliului Concurenţei nr. 499/2010

 

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.

Articol unic. - Regulamentul privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 499/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 12 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatele (2), (3), (51), (52), (9), (10) şi (12) se modifica şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Consiliul Concurenţei poate decide să declanşeze procedura de investigaţie privind o eventuală încălcare a art. 5,6 sau 9 din lege şi a art. 101 sau 102 din TFUE în orice moment, dar nu mai târziu de expirarea termenului de 60 de zile lucrătoare, pentru emiterea unei decizii referitoare la o plângere. Termenul de 60 de zile lucrătoare începe să curgă de la data la care i se confirmă reclamantului faptul că plângerea este considerată completă şi îndeplineşte toate condiţiile, potrivit art. 3 din prezentul regulament. Decizia va fi luată de comisia de caz, cu excepţia situaţiei în care cel puţin unul dintre membrii comisiei solicită motivat dezbaterea plângerii de către plenul Consiliului Concurenţei. De asemenea, cazul poate fi dezbătut în plen şi la solicitarea preşedintelui Consiliului Concurenţei.

(3) în cazul plângerilor privind o posibilă încălcare a art. 9 din lege, în situaţia În care se constată, la o primă evaluare, existenţa unor posibile fapte de natură anticoncurenţială prohibite expres de lege, Consiliul Concurenţei poate comunica autorităţii sau instituţiei administraţiei publice centrale ori locale rezultatele primei sale evaluări cu privire la natura faptelor care formează obiectul plângerii şi poate da acesteia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere, respectiv de a adopta măsurile şi remediile necesare restabilirii unui mediu concurenţial normal. La expirarea termenului legal de 60 de zile lucrătoare pentru analiza plângerii, în funcţie de poziţia exprimată sau adoptată de autoritatea ori instituţia administraţiei publice centrale sau locale, Consiliul Concurenţei poate decide declanşarea unei investigaţii sau respingerea plângerii.

………………………………………………………………………………..

(51) În cadrul termenului pentru comunicarea observaţiilor, părţile implicate, care sunt supuse investigaţiei, pot solicita organizarea de audieri. Preşedintele Consiliului Concurenţei poate organiza audieri şi în lipsa unei solicitări din partea părţilor implicate, în cazul în care apreciază că este util pentru stabilirea adevărului în cauza investigată.

(52) În situaţia în care investigaţia a fost declanşată ca urmare a unei plângeri şi se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei, închiderea investigaţiei se va face prin decizie a Plenului Consiliului Concurenţei, în urma audierii părţilor implicate, dacă acestea solicită organizarea de audieri.

………………………………………………………………………………..

 (9) Atunci când Consiliul Concurenţei, în urma analizei plângerii, consideră că, pe baza informaţiilor pe care le are în posesie, nu sunt suficiente temeiuri pentru a justifica declanşarea unei investigaţii, ţinând cont şi de utilizarea raţională a resurselor conform prevederilor alin. (81), va informa autorul plângerii despre intenţia sa de a respinge plângerea, inclusiv despre motivele care stau la baza acestei intenţii, şi va stabili un termen rezonabil în cadrul căruia acesta să îşi prezinte punctul de vedere în scris în faţa comisiei Consiliului Concurenţei. Consiliul Concurenţei poate admite ca reclamantul să îşi exprime punctul de vedere şi verbal, în cazul în care acesta solicită în scris, în termenul menţionat de Consiliu, ascultarea sa. Consiliul Concurenţei nu este obligat să ia în considerare orice alte informaţii sau documente transmise ulterior expirării acestui termen de către reclamant, inclusiv în scris.

(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), reclamantul poate solicita o prelungire a termenului fixat pentru furnizarea punctului său de vedere. În funcţie de circumstanţele cazului, Consiliul Concurenţei poate acorda o astfel de prorogare, dar va stabili un termen rezonabil, astfel încât Consiliul Concurenţei să poată adopta soluţia finală în termenul de 60 de zile lucrătoare.

………………………………………………………………………………..

 (12) În cazul în care reclamantul îşi exprimă punctul de vedere în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, iar informaţiile şi documentele suplimentare furnizate nu duc la o evaluare diferită a plângerii, Consiliul Concurenţei va respinge plângerea prin decizie. Respingerea plângerii se face, potrivit art. 7, prin decizia comisiei Consiliului Concurenţei. În situaţia în care cel puţin un membru al comisiei solicită motivat acest lucru, după ce autorului plângerii i s-a dat posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere în scris, propunerea direcţiei de resort se supune dezbaterii plenului Consiliului Concurenţei, care va hotărî respingerea plângerii sau declanşarea unei investigaţii. De asemenea, cazul poate fi dezbătut în plen şi la solicitarea preşedintelui Consiliului Concurenţei.”

2. La articolul 6, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81) cu următorul cuprins:

“(81) În luarea deciziei de declanşare a procedurii de investigaţie, Consiliul Concurenţei va ţine cont şi de utilizarea raţională a resurselor.”

3. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Consiliul Concurenţei comunică autorului decizia, în scris, cu precizarea motivelor, în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data la care acestuia i se confirmă faptul că plângerea este completă şi îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în prezentul regulament. Decizia de respingere a plângerii poate fi atacată la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în termen de 30 de zile de la comunicare.”

4. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(5) Acţiunea în justiţie poate fi intentată atât înainte, cât şi după emiterea unei decizii de sancţionare de către Consiliul Concurenţei. În cea de-a două situaţie, persoanele fizice sau juridice, care se consideră prejudiciate printr-o practică anticoncurenţială, pot formula cerere privind acordarea de despăgubiri în termen de 2 ani de la data la care decizia Consiliului Concurenţei a rămas definitivă ori a fost menţinută, în tot sau în parte, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.”

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.