MONITORUL OFICIAL AL ROMยNIEI Nr. 686/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMยNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 686         LEGI, DECRETE, HOTĂRยRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 10 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRยRI ALE GUVERNULUI ROMยNIEI

 

730. - Hotărโre privind constatarea ๎ncetării de drept a raportului de serviciu al domnului Ciobotea Ionel, subprefect al judeţului Dolj

 

731. - Hotărโre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare ๎n condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către doamna Moise Simona

 

732. - Hotărโre privind ๎ncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare ๎n condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

207. - Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 

208. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria ๎nalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de către domnul Marian Pinţur

 

209. - Decizie pentru reprezentarea Punctului naţional de contact pentru romi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.964. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea criteriilor şi a condiţiilor pentru aprobarea şi desemnarea entităţilor mandatate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea

 

5.079. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016

 

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

405. - Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare ๎n sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

 

HOTĂRยRI ALE GUVERNULUI ROMยNIEI

GUVERNUL ROMยNIEI

HOTĂRยRE

privind constatarea ๎ncetării de drept a raportului de serviciu al domnului Ciobotea Ionel, subprefect al judeţului Dolj

 

Avโnd ๎n vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 98 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

๎n temeiul art. 108 din Constituţia Romโniei, republicată,

 

Guvernul Romโniei adoptă prezenta hotărโre.

 

Articol unic. - Se constată ๎ncetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ciobotea Ionel, subprefect al judeţului Dolj, ca urmare a decesului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 730.

 

GUVERNUL ROMยNIEI

 

HOTĂRยRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare ๎n condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către doamna Moise Simona

 

Avโnd ๎n vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

๎n temeiul art. 108 din Constituţia Romโniei, republicată,

 

Guvernul Romโniei adoptă prezenta hotărโre,

 

Articol unic. - Doamna Moise Simona exercită, cu caracter temporar, prin detaşare ๎n condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Dolj.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 731.

GUVERNUL ROMยNIEI

HOTĂRยRE

privind ๎ncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare ๎n condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly

 

Avโnd ๎n vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

๎n temeiul art. 108 din Constituţia Romโniei, republicată,

 

Guvernul Romโniei adoptă prezenta hotărโre.

 

Articol unic. - La data intrării ๎n vigoare a prezentei hotărโri ๎ncetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare ๎n condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 732.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

GUVERNUL ROMยNIEI

P RIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 

Avโnd ๎n vedere propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, formulată prin Adresa nr. 72.491 din 26 august 2015, ๎nregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/12.027/1 M din 31 august 2015,

๎n temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romโniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (8) şi (9) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La articolul 1 al Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicată ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, nr. 721 din 1 octombrie 2014, cu modificările ulterioare, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“4. Radu Marian - membru, notar public - Uniunea Naţională a Notarilor Publici din Romโnia;”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 207.

 

GUVERNUL ROMยNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria ๎nalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de către domnul Marian Pinţur

 

Avโnd ๎n vedere propunerea formulată de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin Adresa ๎nregistrată la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/4.700 din 26 august 2015, precum şi Avizul favorabil nr. 40.839/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria ๎nalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de către domnul Marian Pinţur,

๎n temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romโniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - ฮncepโnd cu data intrării ๎n vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Pinţur exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria ๎nalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 208.

 

GUVERNUL ROMยNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru reprezentarea Punctului naţional de contact pentru romi

 

Avโnd ๎n vedere prevederile Hotărโrii Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romโniei de incluziune a cetăţenilor romโni aparţinโnd minorităţii rome pentru perioada 2015-2020,

๎n temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romโniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - (1) ๎ncepโnd cu data intrării ๎n vigoare a prezentei decizii, domnul Ciprian Necula, secretar de stat ๎n cadrul Ministerului Fondurilor Europene, se desemnează ๎n calitate de reprezentant al Punctul naţional de contact pentru romi.

(2) La data prevăzută la alin. (1), doamna Elena-Corina Iordănescu, manager public ๎n cadrul Ministerului Fondurilor Europene, se desemnează ๎n calitate de supleant al reprezentantului Punctului naţional de contact pentru romi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 209.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea criteriilor şi a condiţiilor pentru aprobarea şi desemnarea entităţilor mandatate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea

 

Văzโnd Referatul de aprobare nr. 161.586 din 4 septembrie 2015 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii, ๎n temeiul art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea şi al art. 10 alin. (5) din Hotărโrea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă criteriile obiective şi transparente pe baza cărora sunt aprobate şi desemnate entităţile mandatate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, prevăzute ๎n anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă condiţiile nediscriminatorii pentru aprobarea şi desemnarea entităţilor mandatate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, prevăzute ๎n anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 septembrie 2015,

Nr. 1.964.

 

ANEXA Nr. 1

 

Criteriile obiective şi transparente pe baza cărora sunt aprobate şi desemnate entităţile mandatate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea

 

            1. Criterii generale

 

Nr. crt.

Criteriul

Documente solicitate

0

1

2

1.

Este persoană juridică de drept privat constituită potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

a) copia certificatului de ๎nregistrare şi a certificatului constatator eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificate pentru conformitate cu originalul;

b) copia actului constitutiv şi/sau documentele statutare, certificate pentru conformitate cu originalul

2.

Are o vechime de peste 3 ani de la ๎nfiinţarea firmei ๎n domeniul agricol.

copia certificatului de ๎nregistrare şi a certificatului constatator eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificate pentru conformitate cu originalul

3.

Este independentă faţă de toate părţile implicate: fermieri, comercianţi agricoli, depozitari, procesatori, bănci sau entităţi de garantare, este imparţială şi integră; entitatea mandatată şi personalul său nu trebuie să fie supuşi niciunei presiuni comerciale sau financiare care ar putea să le influenţeze deciziile.

declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului/ reprezentanţilor

4.

Deţine expertiză ๎n domeniul agricol, echipament şi infrastructura necesară pentru a ๎ndeplini atribuţiile.

a) scurtă prezentare a societăţii candidate, a infrastructurii acesteia şi a experienţei ๎n domeniul agricol, precum şi obiectivele stabilite pentru activităţile pentru care va fi aprobată;

b) contracte executate şi portofoliu de client.

5.

Deţine laborator acreditat RENAR sau contract de colaborare cu un laborator acreditat RENAR ๎n domeniu.

autorizare RENAR laborator propriu sau contracte de colaborare cu un laborator acreditat RENAR şi documente ๎n acest sens1.

6.

Dispune de un număr suficient de personal tehnic şi economic, minimum 5 persoane, angajate cu contract de muncă sau colaboratori, care să aibă calificarea şi competenţele corespunzătoare pentru efectuarea verificării şi certificării ๎ndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice prevăzute ๎n anexele nr. 2 şi 3 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, aprobate prin Hotărโrea Guvernului nr. 169/2015, pentru licenţele de depozit, şi monitorizării la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite.

copie a organigramei, ๎nsoţită de dosarul personalului tehnic şi economic (contracte de muncă, copii ale diplomelor care atestă specializarea, CV), după caz, certificate pentru conformitate cu originalul

7.

Nominalizează o persoană responsabilă de ansamblul activităţilor din domeniu şi de legătura cu Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit.

a) hotărโre/decizie privind nominalizarea persoanei responsabile;

b) angajamentul scris al persoanei responsabile, din care să

rezulte că respectă legislaţia comunitară şi naţională din domeniu;

c) cazier judiciar al persoanei fizice.

8.

Dispune de proceduri interne de lucru.

a) procedura standard de verificare şi certificare a ๎ndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit, precum şi pentru monitorizarea permanentă la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite, pe care entitatea mandatată se angajează să o pună ๎n aplicare;

b) modelul raportului de audit ce se va ๎ntocmi ๎n urma verificării condiţiilor prevăzute ๎n anexele nr. 2 şi 3 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, aprobate prin Hotărโrea Guvernului nr. 169/2015.

9.

Răspunde la orice solicitare/sesizare/comunicare de date, situaţii primite din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, respectiv, a Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, ๎n termen legal.

declaraţie pe propria răspundere

 

1 ฮn situaţia retragerii/suspendării de către RENAR a autorizării, entitatea mandatată are obligaţia de a ๎nştiinţa Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit ๎n termen de 3 zile lucrătoare.

 

            2. Criterii financiare2

 

Nr. crt.

Criteriul

Documente solicitate

0

1

2

1.

Dovedeşte prin documente că nu au fost săvโrşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi de cele care privesc disciplina financiară, inactivitatea fiscală şi neatragerea răspunderii solidare.

cazierul fiscal eliberat ๎n condiţiile legii din care să rezulte că nu au fost săvโrşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi de cele care privesc disciplina financiară, inactivitatea fiscală şi neatragerea răspunderii solidare

2.

Prezintă dovezi privind stabilitatea financiară a societăţii, respectiv un capital social de minimum 20.000 lei sau echivalentul ๎n euro.

a) copia actului constitutiv şi/sau documentele statutare, certificate pentru conformitate cu originalul;

b) certificatul de atestare fiscală valabil, din care să rezulte că nu ๎nregistrează obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

c) contracte executate anterior, portofoliu client.

3.

Nu ๎nregistrează datorii scadente la bugetul general consolidat ๎n luna anterioară depunerii documentului la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

certificatul de atestare fiscală, ๎n original, eliberat de organul fiscal al unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia ๎şi are sediul social

4.

Nu este ๎n insolvenţă sau ๎n procedură de lichidare judiciară.

a) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului/ reprezentanţilor;

b) certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

5.

Are o situaţie financiară stabilă.

a) copia bilanţului contabil pentru anul fiscal precedent, ๎nregistrat la organul fiscal competent, certificată pentru conformitate cu originalul;

b) balanţa contabilă din luna anterioară depunerii documentului la ministerul de resort, semnată de reprezentanţii persoanei juridice şi verificată de un contabil.

6.

Respectă criteriile financiare şi după desemnarea ca entitate mandatată.

angajamentul scris al persoanei responsabile a societăţii solicitante că va respecta criteriile financiare şi după desemnarea ca entitate mandatată şi că va comunica Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale orice modificare a situaţiei financiare a entităţii mandatate


2 Dovezile ๎ndeplinirii cumulative a criteriilor financiare se prezintă anual de entităţile mandatate pโnă la data de 15 mai a fiecărui an. Nedepunerea acestora pโnă la data-limită atrage propunerea din partea Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit de retragere a aprobării şi desemnării ca entitate mandatată.

 

ANEXA Nr. 2

 

Condiţiile nediscriminatorii pentru aprobarea şi desemnarea entităţilor mandatate potrivit art. 6 alin, (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea

 

1. Prevederi generale

Prezentele condiţii stabilesc măsurile de punere ๎n aplicare a prevederilor art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea şi ๎n baza criteriilor prevăzute ๎n anexa nr. 1 la ordin,

2. Scopul

Prezentele condiţii stabilesc modul de realizare a activităţilor ๎n ceea ce priveşte aprobarea şi desemnarea entităţilor mandatate pentru verificarea şi certificarea ๎ndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit şi pentru monitorizarea la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite.

3. Condiţiile privind aprobarea şi desemnarea entităţilor mandatate

(1) Desemnarea entităţilor mandatate se face de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ๎n condiţii nediscriminatorii şi numai ๎n urma verificării ๎ndeplinirii cumulative a criteriilor prevăzute ๎n anexa nr. 1 la ordin, la solicitarea societăţilor.

(2) ๎n vederea aprobării şi desemnării ca entităţi mandatate, societăţile trebuie să depună prin delegat sau prin poştă la Biroul unic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o cerere, al cărei formular este prevăzut ๎n anexa nr. 1.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) trebuie ๎nsoţită de documentele prevăzute ๎n anexa nr. 1 la ordin.

(4) Biroul unic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite cererea ๎nregistrată şi documentele ce o ๎nsoţesc la structura tehnică de specialitate cu atribuţii ๎n domeniul depozitării seminţelor de consum din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care o ๎naintează secretariatului Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, denumită ๎n continuare Comisia.

(5) Verificarea şi certificarea ๎ndeplinirii cumulative a criteriilor prevăzute ๎n anexă nr. 1 la ordin se realizează de către Comisie şi se finalizează prin ๎ncheierea unui raport, care conţine, la secţiunea concluzii, şi propunerea motivată de aprobare sau respingere a aprobării, după caz, şi se ๎naintează conducerii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(6) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ๎n condiţiile prevăzute la alin. (1), verifică, aprobă şi desemnează entitatea mandatată sau, după caz, respinge cererea de aprobare, ๎n termen de 45 de zile de la data ๎nregistrării acesteia.

(7) ๎n situaţia ๎n care documentaţia depusă este incompletă sau prezintă situaţii de fapt nereale, Comisia transmite societăţii solicitante, prin intermediului direcţiei tehnice, o notificare prin care poate solicita acesteia completarea documentaţiei sau remedierea deficienţelor constatate, după caz, ๎n termen de 10 zile, termenul prevăzut de alin. (6) prelungindu-se ๎n mod corespunzător.

(8) ๎n cazul necompletării documentaţiei sau al neremedierii deficienţelor constatate conform alin. (7), Comisia ๎ncheie un raport cu propunerea de respingere a cererii, care se ๎naintează spre aprobare Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(9) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ๎n baza raportului prevăzut la alin. (5), emite un certificat privind aprobarea şi desemnarea ca entitate mandatată, conform formularului prevăzut ๎n anexa nr. 2,

(10) Dacă cererea de aprobare ca entitate mandatată a fost respinsă, societatea solicitantă poate depune la Biroul unic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o contestaţie motivată, ๎n termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către direcţia tehnică a rezultatului.

(11) Contestaţia se soluţionează de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, constituită conform art. 6 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, aprobate prin Hotărโrea Guvernului nr. 169/2015.

(12) Direcţia tehnică comunică decizia finala a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor petentului, ๎n termen de 30 de zile de la data ๎nregistrării contestaţiei la Biroul unic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(13) Decizia finală poate fi contestată ๎n condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(14) ฮn cazul ๎n care unei societăţi solicitante i-a fost respinsă definitiv cererea, aceasta se poate adresa cu o nouă cerere după ce a luat măsurile de remediere a deficienţelor constatate şi face dovada ๎ndeplinirii cumulative a criteriilor prevăzute ๎n anexa nr. 1 la ordin.

(15) Pe tot parcursul procedurii de aprobare se păstrează confidenţialitatea informaţiilor obţinute, la toate nivelurile.

(16) Lista entităţilor mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru verificarea şi certificarea ๎ndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit, precum şi pentru monitorizarea permanentă la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit, se publică şi se actualizează pe site-ul ministerului şi pe site-urile structurilor teritoriale, pentru a se asigura informarea publică a celor interesaţi.

(17) ฮn situaţia sesizării Comisiei de către orice persoană interesată, de către personalul cu atribuţii ๎n inspecţii tehnice ๎n domeniul depozitării seminţelor de consum sau la constatarea Comisiei, cu privire la ne๎ndeplinirea unor criterii ๎n baza cărora entitatea a fost desemnată, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la propunerea Comisiei, retrage aprobarea şi desemnarea acestora şi sesizează organele ๎n drept cu privire la cele constatate, după caz.

(18) ฮn situaţia prevăzută la alin. (17), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite un certificat privind retragerea aprobării şi desemnării entităţii mandatate, la propunerea Comisiei, conform formularului prevăzut ๎n anexa nr. 3.

(19) ฮn cazul ๎n care, ๎n urma efectuării de controale, personalul cu atribuţii ๎n inspecţii tehnice ๎n domeniul depozitării seminţelor de consum constată ๎ncălcarea prevederilor Legii nr. 101/2014 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, aprobate prin Hotărโrea Guvernului nr. 169/2015, ๎n activitatea entităţilor mandatate, acesta propune conducerii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale retragerea aprobării şi a desemnării entităţii mandatate.

(20) ฮn situaţia prevăzută la alin. (19), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite un certificat privind retragerea aprobării şi desemnării entităţii mandatate, la propunerea structurii cu atribuţii ๎n inspecţii tehnice ๎n domeniul depozitării seminţelor de consum, conform formularului prevăzut ๎n anexa nr. 3.

4. Dispoziţii finale

(1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele condiţii.

(2) ๎n vederea respectării cerinţelor de transparenţă, prezentele condiţii se publică pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

ANEXA Nr. 1

la condiţii

 

Formular cerere aprobare şi desemnare entitate mandatată

 

ROMยNIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

CERERE

pentru aprobarea şi desemnarea ca entitate mandatată pentru verificarea şi certificarea ๎ndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit şi pentru monitorizarea la depozitate licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite

 

Persoana juridică …………………………………………………, cu sediul ๎n localitatea …………………………………………….., str. ………………………………………, nr. ….., judeţul/sectorul ………………………………….., codul unic de ๎nregistrare ………………………, reprezentată de …………………………., ๎n calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaportului/alt act de identitate valabil seria ……….. nr. …………………………., emis/emisă de …………………………………….., la data de ……………. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu următoarele date de comunicare: e-mail ………………………………, fax …………………., tel. …………………., solicit desemnarea ca entitate mandatată pentru verificarea şi certificarea ๎ndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit şi pentru monitorizarea la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite.

Declar pe propria răspundere că entitatea mandatată desemnată va fi liberă de orice presiune comercială sau financiară ๎n activitatea de verificare şi certificare a ๎ndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit şi pentru monitorizarea la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite.

Anexez următoarele documente:

 

 

 

Data

…………….

Societatea

…………………………..

 

ANEXA Nr. 2

la condiţii

 

Formular certificat aprobare şi desemnare

 

ROMยNIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

CERTIFICAT Nr. …………

privind aprobarea şi desemnarea ca entitate mandatată

 

Persoana juridică …………………………………………………, CUI …………………………., număr de ๎nregistrare la oficiul registrului comerţului …………………………., cu sediul ๎n localitatea …………………………………………….., str. ………………………………………, nr. ….., bl. …., sc. …. , ap. …., tel. ……………….., fax ……………….., persoană responsabilă …………………………………………………, este aprobată şi desemnată ca

 

ENTITATE MANDATATĂ

 

pentru verificarea şi certificarea ๎ndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit şi pentru monitorizarea la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite, ๎n conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.964/2015 privind aprobarea criteriilor şi a condiţiilor pentru aprobarea şi desemnarea entităţilor mandatate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea.

 

Data aprobării

…………………

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

………………………………………………….

 

ANEXA Nr. 3

la condiţii

 

Formular certificat retragerea aprobării şi desemnării

 

ROMยNIA

MINISTERUL AGRICULTURII şi DEZVOLTĂRII RURALE

 

CERTIFICAT Nr. …………

privind retragerea aprobării şi desemnării entităţii mandatate

 

Persoanei juridice  , CUI  , număr de ๎nregistrare la oficiul registrului

comerţului   cu sediul ๎n localitatea …………………………………………….., judeţul ………………………………….., str. ………………………………………, nr. ….., bl. …., sc. …. , ap. …., tel. ……………….., fax ……………….., persoană responsabilă …………………………………………………, i se retrage aprobarea şi desemnarea ca

 

ENTITATE MANDATATĂ

 

pentru verificarea şi certificarea ๎ndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit şi pentru monitorizarea la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite, ๎n conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.964/2015 privind aprobarea criteriilor şi a condiţiilor pentru aprobarea şi desemnarea entităţilor mandatate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea.

 

Data retragerii

…………………

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

………………………………………………….

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016

 

ฮn baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ๎n temeiul prevederilor din Hotărโrea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016, publicat ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, nr. 573 din 30 iulie 2015, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămโni de cursuri, ๎nsumโnd 175 de zile lucrătoare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele terminale din ๎nvăţămโntul liceal, anul şcolar are 37 de săptămโni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămโni, 4 săptămโni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din ๎nvăţămโntul liceal se ๎ncheie ๎n data de 3 iunie 2016;

b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămโni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămโni, o săptămโnă fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se ๎ncheie ๎n data de 17 iunie 2016:

c) pentru clasele din ๎nvăţămโntul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de ๎nvăţămโnt, ๎n vigoare:

d) pentru clasele din ๎nvăţămโntul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de ๎nvăţămโnt ๎n vigoare;

e) pentru ๎nvăţămโntul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămโni, ๎nsumโnd 180 de zile;

f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară ๎n perioada propusă de unitatea de ๎nvăţămโnt organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor;

g) pentru ๎nvăţămโntul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de ๎nvăţămโnt, ๎n vigoare.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Anul şcolar 2015-2016 ๎ncepe la data de I septembrie 2015, se ๎ncheie la data de 31 august 2016 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri - luni, 14 septembrie 2015 - vineri, 18 decembrie 2015

ฮn perioada 31 octombrie-8 noiembrie 2015, clasele din ๎nvăţămโntul primar şi grupele din ๎nvăţămโntul preşcolar sunt ๎n vacanţă.

Vacanţa de iarnă - sโmbătă, 19 decembrie 2015 - duminică, 10 ianuarie 2016

Cursuri - luni, 11 ianuarie 2016 - vineri, 5 februarie 2016

Vacanţa intersemestrială - sโmbătă, 6 februarie 2016 - duminică, 14 februarie 2016

Semestrul al III-lea

Cursuri - luni, 15 februarie 2016 - vineri, 22 aprilie 2016

Vacanţa de primăvară - sโmbătă, 23 aprilie 2016 - marţi, 3 mai 2016

Cursuri - miercuri, 4 mai 2016 - vineri, 24 iunie 2016

Vacanta de vară - sโmbătă, 25 iunie 2016 - duminică,

II septembrie 2016,”

Art. II. - Direcţia generală ๎nvăţămโnt preuniversitar, Direcţia pentru ๎nvăţămโnt ๎n limbile minorităţilor, Direcţia generală management şi reţea şcolară, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de ๎nvăţămโnt duc la ๎ndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. III. - Prezentul ordin se publică ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I.

 

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai C๎mpeanu

 

Bucureşti, 31 august 2015.

Nr. 5.079.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare ๎n sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

 

Avโnd ๎n vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare ๎n domeniul serviciilor de programe media audiovizuale,

๎n scopul clarificării procedurii de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală,

๎n temeiul art. 51, 52, 54, 56 şi 58 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. I. - Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare ๎n sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori, publicată ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, nr. 355 din 14 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se abrogă.

2. La articolul 4 alineatul (1), literele e), f) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„e) proiectul editorial conţinโnd formatul de principiu al serviciului de programe, procentele rezervate operelor europene ๎n condiţiile precizate la art. 22 şi 24 din Legea audiovizualului, enumerarea, descrierea şi clasificarea emisiunilor pe tipuri de program, cu precizarea ponderii diferitelor genuri de programe informative, culturale, educative şi de divertisment, sursele exterioare de programe, alte argumente ce pot fi utile ๎n susţinerea proiectului editorial;

f) proiectul tehnic şi alte date ce pot fi utile ๎n susţinerea proiectului tehnic; i)

………………………………………………………………………..

i) elementele de identificare a serviciului de programe, respectiv sigla postului, reprezentată grafic sau ๎nregistrată pe suport electronic, ๎n cazul serviciilor de programe de televiziune, sau semnalele de identificare ๎nregistrate pe suport electronic, ๎n cazul serviciilor de programe de radiodifuziune;”.

3. La articolul 4 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

„l) documentele prevăzute la lit. b), e), f) şi g) se vor depune şi pe suport electronic.”

4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Solicitantul persoană romโnă care are calitatea de comerciant va anexa la dosarul de solicitare şi următoarele documente:

a) certificatul de ๎nregistrare la oficiul registrului comerţului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al asociaţiei familiale autorizate, al ๎ntreprinderii individuale ori al ๎ntreprinderii familiale, ๎n copie;

b) actul constitutiv, cu toate modificările şi completările ulterioare, ๎nsoţit de certificate de ๎nscriere menţiuni, ๎n copie;

c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 de zile ๎nainte de ๎nregistrarea dosarului, care să precizeze obiectul de activitate şi structura acţionariatului existent la momentul solicitării licenţei audiovizuale, ๎n original; ๎n condiţiile ๎n care ๎n structura acţionariatului există acţionari persoane juridice, direct sau indirect,, se vor depune documente oficiale care să ateste acţionariatul acestora pโnă la ultima persoană fizică;

d) dovada calităţii de reprezentant ๎n relaţia cu CNA, atestată prin procură sau ๎mputernicire dată de reprezentantul legal al solicitantului;

e) actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, ๎n copie;

f) certificatul de atestare fiscală al solicitantului, cu respectarea dispoziţiilor art. 51 din Legea audiovizualului.”

5. La articolul 4, alineatul (5) se abrogă.

6. La articolul 4, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(6) Documentaţia va fi prezentată ๎n dosar cu şină. După avizarea de către Serviciul juridic şi reglementări şi de Biroul licenţe autorizări, documentaţia se ๎nregistrează la registratura CNA.”

7. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) La concurs pot participa numai solicitanţii care se ๎ncadrează ๎n prevederile art. 43 alin. (1) şi ale art. 47 din Legea audiovizualului.”

8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - După audierea solicitanţilor, CNA va decide asupra acordării sau prelungirii licenţei audiovizuale, ţinโnd cont şi de următoarele criterii generale:

a) respectarea interesului public;

b) asigurarea unui raport echilibrat ๎ntre serviciile de programe naţionale, regionale şi locale, excepţie făcโnd situaţia prelungirii din 9 ๎n 9 ani a licenţelor audiovizuale, potrivit legii;

c) evitarea abuzului de poziţie dominantă şi a practicilor care ๎mpiedică libera concurenţă;

d) strategia editorială, ๎n raport şi cu strategia CNA de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale, prevăzută la art. 68 din Legea audiovizualului;

e) oferta de programe şi conţinutul acestora, prezentate ๎n proiectul editorial;

f) experienţa şi competenţa ๎n domeniul audiovizual, după caz;

g) respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi protecţia minorilor;

h) respectarea pluralismului politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului;

i) promovarea culturii şi protejarea limbii romโne, a culturii şi a limbilor minorităţilor naţionale;

j) durata totală cotidiană de difuzare a serviciului de programe;

k) genul, orarul şi durata de difuzare şi de redifuzare a emisiunilor;

l) situaţia exploatării celorlalte licenţe pe care le deţin solicitantul sau acţionarii societăţii solicitante, după caz;

m) situaţia sancţiunilor aplicate, raportarea la acestea şi măsurile luate privind intrarea ๎n legalitate, acolo unde este cazul;

n) procentul alocat programelor locale, ๎n cazul licenţelor audiovizuale regionale şi locale difuzate pe cale radioelectrică terestră.”

9. La articolul 12 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“b) cu cel puţin 30 de zile ๎nainte de data ๎mplinirii termenului de retragere a licenţei prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, ๎n cazul difuzării prin reţele de comunicaţii electronice.”

10. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Titularul licenţei audiovizuale va ๎nregistra la CNA dosarul de solicitare a deciziei de autorizare, care va conţine, ๎n funcţie de modalitatea tehnică de difuzare, următoarele documente:

a) cerere, conform formularului-tip prevăzut ๎n anexa nr. 1;

b) grila de program pentru o perioadă de o săptămโnă;

c) autorizaţia tehnică de funcţionare a staţiei de emisie, ๎n copie certificată de radiodifuzor;

d) licenţa de emisie, ๎n copie certificată de radiodifuzor, ๎n cazul difuzării pe cale radioelectrică, sau licenţa de utilizare a frecvenţelor cu includerea serviciului de programe ๎n grupul de utilizatori, ๎n cazul difuzării prin reţele de comunicaţii electronice, ๎n copie certificată de radiodifuzor;

e) lista echipamentelor şi schiţa spaţiilor redacţionale şi de producţie;

f) copia contractului de ๎nchiriere sau a actului de proprietate pentru spaţiile destinate realizării serviciului de programe, certificată cu originalul de către radiodifuzor;

g) lista persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi a celor care ๎şi asumă, ๎n principal, responsabilitatea editorială, numerele de telefon şi adresa la care pot fi contactate, altele decโt cele prevăzute ๎n anexa nr. 1.

(2) Documentaţia va fi prezentată ๎n dosar cu şină, După avizarea de către Serviciul juridic şi reglementări şi de Biroul licenţe autorizări, documentaţia se ๎nregistrează la registratura CNA.,:

11. Articolul 15 se abrogă.

12. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) După obţinerea deciziei de autorizare, difuzarea serviciului de programe trebuie să ๎nceapă ๎nainte de ๎mplinirea termenului de retragere a licenţei audiovizuale prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului.

(2) Radiodifuzorii vor comunica ๎n scris la CNA data ๎nceperii difuzării serviciului de programe, cu cel puţin 24 de ore ๎nainte de această dată.”

13. La articolul 17, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Radiodifuzorii au obligaţia să aducă la cunoştinţa CNA, ๎n scris, orice modificare apărută ๎n datele cuprinse ๎n licenţa audiovizuală şi ๎n decizia de autorizare audiovizuală. 4

………………………………………………………………………..

 (4) Solicitarea de modificare va fi ๎nsoţită de formularul-tip completat conform anexei nr. 1 şi va fi prezentată ๎n dosar cu şină. Documentaţia se verifică de către Serviciul juridic şi reglementări şi/sau Biroul licenţe autorizări şi, dacă este avizată, se ๎nregistrează la registratura CNA.”

14. Articolul 19 se abrogă.

15. La articolul 20, alineatele (2) şi (31) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut ๎n anexa nr. 1, se va depune la CNA cu cel mult 60 de zile ๎nainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei, dar nu mai tโrziu de 30 de zile ๎nainte de expirarea acesteia, şi va fi ๎nsoţită de următoarele documente:

a) licenţa audiovizuală, ๎n original;

b) decizia de autorizare, ๎n original;

c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2)-(4), după caz, ๎n funcţie de statutul juridic al solicitantului, precum şi documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k).

………………………………………………………………………..

(31) Dosarul conţinโnd documentaţia de prelungire a valabilităţii licenţei audiovizuale se avizează de către Serviciul juridic şi reglementări şi de Biroul licenţe autorizări şi se ๎nregistrează la CNA.”

16. La articolul 20, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

“(5) ๎n cazul serviciilor de programe cu difuzare terestră, decizia de autorizare audiovizuală va fi eliberată ๎n termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentelor de autorizare modificate corespunzător de către ANCOM. Radiodifuzorul are obligaţia de a depune la CNA documentele modificate de ANCOM, ๎n maximum 30 de zile de la data eliberării acestora.

(6) ๎n cazul serviciilor de programe difuzate prin reţele de comunicaţii electronice, decizia de autorizare audiovizuală va putea fi eliberată ๎n cel mult 30 de zile de la data eliberării licenţei audiovizuale.”

17. La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Documentele prevăzute la alin. (2) vor fi verificate de Serviciul juridic şi reglementări şi de către Biroul licenţe autorizări; documentele vor fi ๎nregistrate la CNA numai ๎n situaţia ๎n care dosarele de cedare/preluare licenţă audiovizuală sunt avizate.”

18. La articolul 21, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(5) ๎n cazul obţinerii acordului Consiliului, solicitanţii vor depune la sediul CNA o copie a contractului de cedare a licenţei, certificată cu originalul de către solicitant, ๎nsoţită de formularul prevăzut ๎n anexa nr. 1; documentele vor fi verificate, ๎n termen de 5 zile de la depunere, de către Serviciul juridic şi reglementări şi Biroul licenţe autorizări, ๎n vederea operării modificărilor ๎n licenţa audiovizuală şi, după caz, ๎n decizia de autorizare audiovizuală.

(6) ๎n cazul serviciilor de programe difuzate prin reţele de comunicaţii electronice, CNA va efectua modificările impuse ๎n licenţa audiovizuală ๎n maximum 30 de zile de la data ๎nregistrării contractului de cesiune. Decizia de autorizare audiovizuală, pe numele cesionarului, va putea fi eliberată ๎n cel mult 30 de zile de la data eliberării licenţei audiovizuale.”

19. După articolul 22 se Introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

“Art. 221. - Toate solicitările prevăzute de prezenta decizie se depun la CNA prin reprezentantul solicitantului ๎n relaţia cu CNA sau de către o persoană ๎mputernicită de acesta.”

20. Anexa nr. 1 se modifică şi se ๎nlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. II. - Prezenta decizie se publică ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Laura Georgescu

 

Bucureşti, 2 septembrie 2015.

Nr. 405.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Decizia nr. 277/2013)

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

Bucureşti 1, Bd. Libertăţii nr. 14. cod 050706

ฮNREGISTRARE C.N.A.

tel.:

fax:

021-305.53.56

021 - 305.53.54

 

wwv.cna.ro                                  e-mail: cna@cna.ro

 

ATENŢIE! Cererea se completează pe calculator sau se dactilografiază.

Către

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

Persoana juridică/fizică ………………………………………………………………………..  solicită prin prezenta:

 

 acordare

 licenţă audiovizuală:

 decizie de autorizare audiovizuală:

 radio

 radio

 televiziune

 televiziune

Modalitatea de difuzare:  hertzian terestru         satelit       alte reţele de comunicaţii electronice

 

 modificare

 licenţă audiovizuală nr. ………….. din data de …………..   eliberată la dala de …………..

 decizie de autorizare audiovizuală nr. ………….. din data de ………….. eliberată la data de …………..

 

 prelungire

 licenţă audiovizuală nr. ………….. din data de …………..   eliberată la dala de …………..

 

 cedare

 licenţă audiovizuală nr. ………….. din data de …………..   eliberată la dala de …………..

pentru serviciul de programe cu denumirea ……………………………………………………………..

 

1. Date necesare identificării ţi comunicării eficiente cu solicitantul:

 

 

 

 

Denumirea/Nunele solicitantului ……………………………………………………………………………..

1. Adresa completă a sediului societăţii: comuna/oraşul ………………………., judeţul ………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Tel: ………………………………………

Mobil: ………………………………………

Fax: ………………………………………

Pagina internet: …………………………….

Adresa e-mail: …………………………………….

 

Actele juridice ale societăţii:

2. Certificatul de ๎nregistrare la oficiul registrului comerţului nr. …………………… din data ………….

3. Actul constitutiv al societăţii: ………………………………………………………………………………

4. Structura acţionariatului ……………………………………………………………………………………..

 

5. Numele şi prenumele reprezentatului legal: ………………………………………………………………..

Adresa completă a reprezentantului legal: ……………………………………………………………………

Tel.: …………………………………….

Mobil: …………………………………….

Fax: …………………………………….

Adresa e-mail: …………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lista publicaţiilor editate de solicitant: ……………………………………………………………….

7. Lista celorlalte servicii de programe pe care le asigură: ………………………………………………………………. 

8. Numele şi prenumele persoanelor responsabile de conducerea societăţii

………………………………………………………………………………………………

Tel.: …………………………………….

Mobil: …………………………………….

Fax: …………………………………….

Adresa e-mail: …………………………………….

 

9. Numele persoanelor care ๎şi asuma responsabilitatea editorială: ……………………………………………………………….

Tel.: …………………………………….

Mobil: …………………………………….

Fax: …………………………………….

Adresa e-mail: …………………………………….

 

II. Date despre serviciul de programe:

 

 

 

 

 

1. Tipul serviciului de programe:

 

 radio

 televiziune

 

 

2. Modalitatea de difuzare:

 hertzi an terestru

 satelit

 alte reţele de comunicaţii electroniceป cu datele de identificare

 

3. Localitatea/judeţul …………………………………………………  

 

4. Zona de difuzare: ……………………………………………………..

(Pentru fiecare serviciu se var menţiona localitatea/localităţile, ţările, regiunile geografice de recepţie)

 

5. Licenţa audiovizuală nr. ………. din data de …………………. eliberata la data de ……………………..

 

6. Frecvenţa/Canal: …………………………………………

 

7. Denumirea serviciului de programe:

 actuală: ……………………………….

 solicitata:  …………………………….

 

8. Elemente de identificare (se vor anexa: sigla postului, prezentată grafie sau pe suport electronic, ๎n cazul serviciilor de televiziuneป respectiv semnalele de identificare ale postului, ๎nregistrate pe suport electronic,.๎n cazul serviciilor de radio)

 

9. Decizia de autorizare audiovizuală nr. …….. din data de ……………… eliberata la dala de ………………….

 

10. Amplasament sursă de program:

 actual: ……………………………..

 solicitat: ……………………………

 

11. Amplasament staţie de emisie:

 actual: ……………………………..

 solicitat: ……………………………

 

12. Licenţa de emisie nr. …….. din data de ………………

 

13. Autorizaţia tehnică de funcţionare nr. …….., eliberată la dala de ………………

 

14. Formatul de principiu al serviciului de programe:

 

 general ist

 tematic - domeniul: …………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

15. Orarul de difuzare (numai pentru producţia proprie):

Luni: ………………………………………………………………………

Marţi: ………………………………………………………………….. …

Miercuri: …………………………………………………………………..

Joi: …………………………………………………………………………

Vineri: ……………………………………………………………………..

Sโmbătă: …………………………………………………………………..

Duminică: ………………………………………………………………….

 

16. Structura programelor după surse de provenienţă (total 100 %):

(Se calculează pentru un interval de a săptămโnă.)

- Producţie proprie: ……………………%

- Producţii audiovizuale ale altor producători: ……………………%

- Programe retransmise: ……………………%

(cu nominalizarea serviciului de programe retransmis şi anexarea contractului/acordului pentru serviciul de programe respectiv)

 

17. Procente rezervate operelor audiovizuale romโneşti şi europene:

- Procent rezervai operelor audiovizuale romโneşti: ……………………%

- Procent rezervat operelor audiovizuale europene: ……………………%

- Procent rezervat operelor audiovizuale europene create de producători independenţi: ……………………%

din care. opere recente: ……………………%

 

18. Structura estimativă a serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:

(Estimarea se realizează pentru un interval de o săptămโnă)

- Programe de informare: ……………………%

- Programe educative: ……………………%

- Programe culturale: ……………………%

(Se ๎nscrie ponderea minimă ce ar putea fi alocată acestor tipuri de programe )

 

19. Date privind categoriile de informaţii difuzate ๎n paginile de teletext/videotext (dacă este cazul):

………………………………………………………………………………………………………………….

 

20. Menţiuni speciale: ……………………………………………………………………………………….

(după caz. orarul şi limba de di difuzare a emisiunilor dedicate minorităţilor naţionale)

 

 

 

 

 

Data

 

 

 

Semnătura reprezentantului

Ştampila

 

Avizat licenţe autorizări

 

 

 

Avizat juridic

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.