MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 692/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 692         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 14 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

695. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

740. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi administrarea Tribunalului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.88. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

M.89. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

937. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.370(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014

 

5.169. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Bistriţa-Năsăud

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 26 august 2015.

Nr. 695.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor Imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională “Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologica, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică

Adresă

Valoare de inventar actualizată (lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

63977

8.03.11

Foraje DA Jiu

Nr. foraje = 200; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF =

Ţara: România; Judeţ: Dolj; -; -; Nr: -; DA Jiu

205.829

2

63978

8.03.11

Foraje DA Jiu

Nr. foraje = 53; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF =

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; -; -; Nr -; DA Jiu

33.024

3

63979

8.03.11

Foraje DA Jiu

Nr. foraje = 26; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF =

Ţara: România; Judeţ: Gorj; -; -; Nr: -; DA Jiu

56.712

4

64185

8.17.02

Acumulare Işalniţa, baraj, dragaje,

prize

Suprafaţă la NNR = mc; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; Suprafaţă expropriată = mp; CF = 30306, UAT Işalniţa, Suprafaţa totală UAT-uri = 2.062.111 mp, Stotală UAT Işalniţa = 38.326 mp, Steren cc = 7.242 mp, Sconstr_C1-baraj = 2.107 mp, Sconstr_C2-disipator = 240 mp, Sconstr_C3-risbermă= 1.760 mp, CF nr. 30305, UAT Işalniţa, Steren cc = 31.084 mp, Sconstr C1- canal_aducţiune_deschis = 31.084 mp, CF nr. 30083, UAT Coţofenii din Dos, Stotală UAT Coţofenii din Dos = 799.902 mp, S_lac_acumulare_parţial = 733.713 mp, Steren cc = 66.189 mp, Sconstr C1-dig lateral mal drept = 63.944 mp. CF nr. 30156, UAT Almaj, Stotală UAT Almaj = 1.223.883 mp, S_lac_acumulare_parţial = 1.133.989 mp, Steren_cc - 89.894 mp, Sconstr_C1 - baraj_deversor = 1.992 mp, Sconstr_C2- disipator_de_energie = 214 mp, Sconstr_C3-risbermă = 1.528 mp, Sconstr_C4- decantor = 11.436 mp, Sconstr_C5- priză_de_apă = 2.068 mp, Sconstr_C6- casa_barajistului = 211 mp, Sconstr_C7-canaladucţiune = 1499 mp, Sconstr_C8-dig_lateral = 62,751 mp, Volum atenuare = 0,3 mil. mc, casa barajistului, vol. total 2 mil. mc

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Işalniţa; -; Nr: -; Dolj

19.468.560

5

64186

8.17.03

Acumulare nepermanentă Prodila

Suprafaţa expropriată = mp; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mp; CF = 30777, UAT Podari, S_totală_construcţii = 9.920 mp, Stotală = 2.585 mp, Sconstr_C1-descărcător = 2.585 mp, CF nr. 30760, UAT Podari, Stotală = 7,335 mp. Sconstr_C1-baraj = 6.694 mp, Sconstr_C2-disipator = 521 mp, Sconstr_C3-risbermă = 120 mp, Volum atenuare = 1,52 mil. mc

Tara: România; Judeţ; Dolj; Comuna Podari; -; Nr: -; Dolj

740.120

6

64187

8.17.02

Acumulare şi baraj Cornu

Suprafaţă la NNR = mc; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; Suprafaţă expropriată = mp; CF = 30075, UAT Orodel, Stotală_cc = 7.311 mp, SC1_baraj = 4.610 mp, SC2-descârcâtor_ape_mari = 2.498 mp, CF nr. 30221, UAT Orodel, S_lac_de_acumulare + neproductiv = 653.800 mp, Stotală = 661.111 mp, Volum atenuare = 0,58 mil. mc, vol. total = 2.61 mil. mc

Tara; România; Judeţ: Dolj; Comuna Orodel; -; Nr -; BH Jiu

1.007.004

7

64188

8.17.02

Acumulare Caraula

Sup. NNr = 72 ha, volum atenuare = 0,6 mil. mc

Tara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Caraula; -; Nr -; Dolj

446.393

8

64189

8.17.02

Acumulare Valea de Peşti, accesorii şi împrejmuire baraj

Suprafaţă la NNR = mc; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; Suprafaţă expropriată = mp; CF = 60685, UAT Uricani, Stotală = 262.326 mp, S_lac_de_acumulare = 238.270 mp, Steren_cc = 24.056 mp, Sconstr C1-baraj = 23.632 mp, Sconstr_C2- deversor_lateral = 55 mp, Sconstr_C3-turn_de_manevră = 274 mp, Sconstr_C4-casa_vanelor = 95 mp, Volum atenuare = 0.8 mil. mc, volum total = 5.3 mil. mc

Tara: România; Judeţ: Hunedoara; Satul Valea; -; Nr: -; BH Jiu

12.329.368

9

64317

8.03.12

Priza cu barare Rovinari

Suprafaţa_teren-curţi_construcţii_ape_bălţi_păşuni = 138.902 mp; vol. pentru atenuare viituri = 0,8 mil. mc

Tara: România; Judeţ: Gorj; Oraşul Rovinari; -; Nr.: -; BH Jiu

9.747.483

10

64359

8.16.07

Dig Jiu Murta-Lişteava, rampe dig

I - 15,8 km, h = 2,5-3 m

Tara: România; Judeţ: Dolj; Satul Lişteava; -; Nr: -; Dolj

1.135.027

11

64360

8.16.07

Îndiguire pr. Oreviţa-Vânju Mare

Lungime 10.6 km, h = 2 m

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Oraşul Vânju Mare; -; Nr.: -; Mehedinţi

654.629

12

64361

8.16.07

Îndiguire DA Jiu, judeţul Hunedoara

Lungime = 19.65 km, h = 3-4 m

Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Petrila; -; Nr.: -; Hunedoara

523.989

13

64480

8.03.12

Priza de apă Buta şi canton de exploatare

Suprafaţă = mp; Dimensiuni =; Scop = ; CF = 60687, UAT Uricani, Stotală_cc = 621 mp, Sconstr_C1-prag_deversor = 228 mp, Sconstr_C2-risbermă = 393 mp, CF nr. 60683, UAT Uricani, Stotală cc = 7.242 mp, Sconstr_C1 casa_barajistului = 168 mp, Sconstr_C2-C3-priză_de_apă = 382 mp, Stotală = 7.863 mp, Debit captat 0.4 mc/s, aducţiune = 6.7 km în ac. Valea de Peşti

Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Localitatea Câmpu lui Neag; -; Nr: -; BH Jiu

5.526.273

14

64481

8.16.07

Îndiguire pr. Bulba-Baia de Aramă

l = 2.466 km, h = 1.08 m

Tara: România; Judeţ Mehedinţi; Oraşul Baia de Aramă; -; Nr:-;

1.239.148

15

64529

8.16.08

Ax cadastral DA Jiu, judeţul Dolj

Nr. borne = 280 buc.

Ţara: România; Judeţ: Dolj; -; -; Nr: -; Dolj

19.256

16

64530

8.16.08

Ax cadastral DA Jiu, judeţul Mehedinţi

Nr. borne = 173 buc.

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; -; -; Nr: -; Mehedinţi

32.456

17

64531

8.16.08

Ax cadastral DA Jiu, judeţul Hunedoara

Nr. borne = 56 buc,

Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; -; -; Nr: -; DAJ

40.666

18

64633

8.03.09

Regularizări DA Jiu, judeţul Mehedinţi

Lungime curs de apă regularizat = 53,886 km

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; -; -; Nr: -; Mehedinţi

17.798.955

19

64634

8.03.09

Regularizări şi apărări de mal DA Jiu, judeţul Hunedoara

Lungime curs de apă regularizat = 60.95 km

Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; -; -; Nr: -; Hunedoara

46.871.428

20

64635

8.03.09

Regularizări şi apărări de maluri DA Jiu, judeţul Gorj

Lungime curs de apă regularizat = 116,445 km

Ţara: România; Judeţ: Gorj; -; -; Nr: -; Gorj

254.011

21

65116

8.16.01

Staţia de pompare I

q = 1.000 mc/h

Tara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Işalniţa; -; Nr: -; Dolj

5.185

22

65117

8.16.01

Staţie de pompare II

q = 1.000 mc/h

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Işalniţa; -; Nr: -; Dolj

6.823

23

65119

8.16.01

Staţie de pompare III cu împrejmuire

Q = 2.000 mc/h

Tara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Işalniţa; -; Nr: -; Dolj

248.527

24

65122

8.16.07

Regularizare şi Îndiguire pr. Racoviţă-Braloştiţa

Lungime = 3.6 km, h -1.5 m

Tara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Braloştiţa; -; Nr: -; Dolj

51.852

25

65124

8.03.09

Regularizarea pârâu Teslui la Gherceşti

Regularizare albie = 5.2 km

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Gherceşti; -; Nr: -; Dolj

830.880

26

65127

8.28.01

Canton Catane

Centrală Panasonic, Sup. total de teren = 1.167,59 mp, supr. constr. 42 mp, supr. anexe - 97.6 mp

Tara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Negoi; -; Nr: -; Dolj

240

27

65128

8.03.09

Regularizare pârâu Meretel - Predeşti

Lungime = 6 km

Tara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Predeşti; -; Nr: -; Dolj

965.980

28

65129

8.03.09

Regularizare pârâu Raznic - Cernăteşti

Lungime -16.4 km

Tara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Cernăteşti; -; Nr:-;

1.316.204

29

65132

8.03.09

Regularizare pârâu Raznic

Lungime regularizată = 9.8 km

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Greceşti; -; Nr: -; DA Jiu

2.687.840

30

65138

8.03.09

Regularizare Balasan Băileşti

Lungime = 27.5 km

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Municipiul Băileşti; -; Nr: -;

4.499.061

31

65140

8.03.09

Regularizare pârâu Cilieni - Moţăţei

Lungime - 5 km

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Moţăţei; -; Nr: -; 76

3.007.845

32

65142

8.03.09

Regularizare pârâu Cilieni - Dobridor

Lungime - 6,5 km

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Dobridor; -; Nr: -

3.254.859

33

65144

8.03.09

Apărare mal râu Jiu - Braloştiţa

Lungime - 0,72 km

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Braloştiţa; -; Nr: -

882.339

34

104741

8.16.07

Dig Jiu Breasta-Rasnic

l = 1.53 km, h = 2 m

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Breasta; -; Nr: -

471.326

35

104746

8.16.07

Dig Jiu confl. Amaradia - Podari

1=13.1 km, h = 3m

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Podari; -; Nr: -

6.060.676

36

104748

8.16.07

Dig Jiu, inelar mare, Leamna de Jos

l = 2.29 km, h = 2-3 m

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Bucovăţ; -; Nr: -

2.439.338

37

104751

8.16.07

Dig Jiu, inelar mic, Leamna de Jos

l = 0,59 km, h = 0.5-1 m

Ţara România; Judeţ: Dolj; Comuna Bucovăţ; -; Nr: -

160.769

38

104753

8.16.07

Dig Jiu Secui - Bratovoieşti

l = 14.2 km, h = 2 m

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Secui; -; Nr: -; Bratovoieşti

361.984

39

104759

8.16.07

Dig Jiu, Podari-Ţuglui

l = 14.57 km, h = 2m

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Podari; -; Nr: -; Ţuglui

3.905.007

40

104764

8.16.07

Dig Jiu mal drept Coţofenii din Dos - Mihăiţa

l = 10.1 km, h = 2.2 m

Tara: România; Judeţ: Dolj; Satul Coţofenii din Dos; -; Nr: -; BH Jiu

4.079.056

41

104767

8.16.07

Dig Jiu Rojişte - Murta

L = 13,6 km, h =2-3 m

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Rojişte; -; Nr: -; DAJ

247.790

42

104774

8.16.07

Dig Jiu mal stg. Tatomireşti - Işalniţa

l = 19.18 km, h = 2.2 m

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Brădeşti; -; Nn -

4.688.414

43

104776

8.16.07

Dig apărare pârâu Abator, Podari

l = 1.35 km, h = 3 m

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Podari; -; Nr: -

189.424

44

104779

8.03.09

Regularizare pr. Drincea - Cetate

L = 3,3 m

Tara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Cetate; -; Nr: -; DAJ

913.563

45

104781

8.16.07

Regularizare şi Îndiguire pr. Argetoaia, Scăeşti

l = 4.8 km, h = 1.5-2 m

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Scăeşti; -; Nr: -

76.082

46

104783

8.16.07

Regularizare şi Îndiguire Amaradia - Işalniţa

h = 2.35-6.6 m

Tara; România; Judeţ: Dolj; Comuna Işalniţa; -; Nr: -; DAJ

5.130.873

47

104788

8.16.07

Regularizare şi Îndiguire Amaradia, Negoieşti

h = 1,2-3,2 m

Tara; România; Judeţ: Dolj; Comuna Melineşti; -; Nr: -; DAJ

5.277.644

48

104823

8.16.07

Regularizare şi Îndiguire pr. Cârneşti, Filiaşi

l = 1.2 km, h = 2 m

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Oraşul Filiaşi; -; Nr: -

92.600

49

104825

8.16.07

Regularizare şi Îndiguire Jiu, Bucovăţ

l = 1.2 km, h = 2.5 m

Ţara; România; Judeţ: Dolj; Comuna Bucovăţ; -; Nr: -

374.847

 

50

104827

8.16.07

Regularizare şi Îndiguire Jiu, Leamna de Jos

1=1.35 km, h = 2m

Tara: România; Judeţ: Dolj; Satul Leamna de Jos; -; Nn -

185.511

51

104829

8.16.07

Regularizare şi Îndiguire pr. Mereţel, Predeşti

l = 8.5 km, h = 1.5-2 m

Tara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Predeşti; -; Nr:-

1.288.227

52

104836

8.16.07

Regularizare şi Îndiguire pr. Teslui, Preajba de Pădure

l = 8 km, h = 1.52 m

Tara: România; Judeţ: Dolj; Satul Preajba de Pădure; -; Nr: -

624.685

53

104839

8.16.07

Regularizare şt Îndiguire Vlasca - Lăcriţa

l = 7,5 km, h = 1.5 m

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Lăcriţa Mare; -; Nn -

371.896

54

104842

8.16.07

Regularizare şi Îndiguire pr. Teslui, Gherceşti

l = 6,4 km, h = 1.5 m

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Gherceşti; -; Nn -

1.339.163

55

104845

8.16.07

Regularizare şi Îndiguire pr. Prodila, Podari

l = 3.16 km, h = 1.5-2 m

Tara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Podari; -; Nr -

106.033

56

104848

8.16.07

Regularizarea şi Îndiguirea pr. Raznic la Predeşti

L_Îndiguire = 5 km, H_Îndiguire = 1.5 m

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Predeşti; -; Nr -

472.301

57

104853

8.16.07

Regularizare şi Îndiguire pr. Brabova - Brabova

l = 12.8 km, h = 1,5 m

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Brabova; -; Nr: -

1.765.166

58

104857

8.16.07

Regularizarea şi Îndiguirea pr. Terpeziţa

L_Îndiguire = 16.8 km, H_Îndiguire = 1.5 m

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Terpeziţa; -; Nr: -

1.545.063

59

104863

8.03.09

Regularizare şi Îndiguire pr. Baboia. Caraula - Barca

l = 54 km, h = 1.5-2 m

Ţara; România; Judeţ: Dolj; Comuna Barca; -; Nr: -

2.328.054

60

104873

8.16.07

Regularizarea şi Îndiguirea pr. Teslui la Robăneşti

L_Îndiguire = 4 km, H_Îndiguire = 1.5 m

Ţara; România; Judeţ: Dolj; Comuna Robăneşti; -; Nr: -

296.596

61

106147

8.26.01

49-88

Suprafaţă teren = mp; Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Tip clădire = ; CF = ; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Dolj; -; -; Nr: -

936.408

62

106154

8.26.01

49-89

Suprafaţă teren = mp; Suprafaţă construită = mp; Suprafaţă desfăşurată = mp; Tip clădire = ; CF = ; Suprafaţă utilă = mp

Ţara; România; Judeţ: Dolj; -; -; Nr: -

318.303

63

106155

8.26.01

49-8

 

Ţara; România; Judeţ: Dolj; -; -; Nr: -

243.169

64

106267

8.16.07

Îndiguire pr. Oreviţa - Bucura

l = 6.1 m, h = 2 m

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Oraşul Vânju Mare; -; Nr:

176.106

65

106269

8.16.07

Îndiguire pr. Valea Oraşului - Baia de Aramă

l = 0,918 km, h= 1 m

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Oraşul Baia de Aramă; -; Nr: -

265.516

66

106270

8.16.07

Îndiguire pr. Husnita - Prunişor

l = 2,2 km, h = 1.5 m

Tara: România; Judeţ: Mehedinţi; Comuna Prunişor; - Nr -

672.435

67

106279

8.03.09

Regularizare Jieţ confl. Jiul de Est - Petrila

l = 2.432 km, Lap = 0.496 km

Tara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Petrila; -; Nr -

971.030

68

145288

8.03.09

Lucrare de apărare

Regularizare şi consolidare râu Taia - Jiul de Est, Lreg = 4.200 m, Lap mal = 1.250 m

Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; -; -; Nr: -; DA Jiu

3.266.902

69

145290

8.03.09

Lucrare de apărare

Consolidare mal Jiul de Vest zona pârâul Ţiganilor Lcons.= 1,100 m; Lamen.= 1.250 m

Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; -; -; Nr: -; BH Jiu

8.590.955

70

153379

8.03.09

Apărare de mal Jiul de Vest în zona oraşului Lupeni

L zid sprijin = 200 m

Tara, România; Judeţ: Hunedoara; Municipiul Lupeni; -; Nr -; DAC

818.525

71

153380

8.03.09

Regularizarea râului Jiul de Est pe sectorul Cimpa -Petrila

L_recalibrare albie = 4,1 km; L_consolidări mal = 2,22 km; refacere 2 poduri, construcţie 1 buc. pod

Tara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Petrila; -; Nr -; DAJ

6.165.601

72

155229

8.03.09

Apărare împotriva inundaţiilor din râul Jiu a incintei mănăstirii Lainici

Zid de sprijin din beton. Lungime = 36 ml

Ţara: România; Judeţ: Gorj; -; -; Nr: -; Bazinul Jiu

3.147.473

73

155413

8.03.09

Regularizare pârâu lazul Topilelor în zona localităţii Iezureni, judeţul Gorj

L recalibrare albie = 2,005 km; L Zid de sprijin piatră brută = 0,745 km; Nr. MF_teren = 101372

Ţara: România; Judeţ: Gorj; Localitatea Iezureni; -; Nr: -; BH Jiu

2.461.510

74

155414

8.03.09

Recalibrare pârâu Govodarva în zona localităţii Căzăneşti, judeţul Mehedinţi

L_recalibrare albie = 1,2 km; Nr. MF_teren = 101372

Tara: România; Judeţ: Mehedinţi; Comuna Căzăneşti; -; Nr: -; BH Jiu

360.807

75

155415

8.03.09

Regularizare râu Jiul de Est în zona loc. Petrila, judeţul Hunedoara

L_consolidări de maN2,2 km; L_recalibrare albie = 1,3 km; L_consolidare mal gabioane = 0,112 km; L_zid sprijin beton = 0,065 km; L_2buc prag fund = 0,038 km; 4 căderi în trepte succesive; 1 buc. pod; Nr. MF_teren = 63738

Tara; România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Petrila; -; Nr: -; BH Jiu

5.855.063

76

155416

8.03.09

Reabilitare şi amenajare pârâu Răscoala, judeţul Hunedoara

L amenajare albie = 2,237 km; L consolidări mal = 2,687 km; Nr. MF_teren = 63738

Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; -; -; Nr: -; BH Jiu

5.241.067

77

155417

8.03.09

Regularizare pârâu laz în zona localităţii Slobozia, judeţul Gorj

L apărări de mal = 1,675 km; L amenajare albie = 5,945 km; Nr, MF_teren = 101372

Ţara: România; Judeţ: Gorj; Localitatea Slobozia; -; Nr: -; BH Jiu

7.065.901

78

155418

8.03.09

Reabilitare şi amenajare pârâul Băniţa în zona localităţii Baniţa, judeţul Hunedoara

L amenajare albie = 6,5 km; L consolidări mal = 9,273 km; Nr. MF_teren = 63738

Tara: România; Judeţ: Hunedoara; Comuna Băniţa; -; Nr: -; BH Jiu

11.597.293

79

155419

8.03.09

Regularizare râu Rasova în zona localităţii Băleşti. judeţul Gorj

L apărări de mal = 2,050 km; L consolidări mal = 4,505 km; Nr. MF_teren = 101372

Tara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Băleşti; -; Nr: -; BH Jiu

8.075.945

80

155420

8.03.09

Reabilitare şi amenajare râu Şuşiţa la Ursaţi, judeţul Gorj

L_regularizare albie = 3 km; L_consolidare mal = 1,64 km; L recalibrare albie = 1,734 km; 5 buc praguri de fund; Nr. MF_teren = 101372

Tara: România; Judeţ: Gorj; Localitatea Ursaţi; -; Nr: -; BH Jiu

5.750.922

81

155421

8.03.09

Reabilitare pârâu Galbenu la Baia de Fier, judeţul Gorj

L_consolidări mal = 3,790 km; L_recalibrare albie = 8,460 km; 22 buc praguri de fund; 6 buc subtraversări; Nr. MF_teren = 101372

Tara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Baia de Fier; -; Nr: -; BH Jiu

6.041.537

82

155424

8.03.09

Regularizare râu Gilort în zona localităţii Novaci, judeţul Gorj

L_reprofilare albie = 8 km; L_zid de sprijin = 4,342 km; Praguri = 11_buc.; Căderi = 2_buc; Nr. MF_teren=101372

Tara: România; Judeţ: Gorj; Oraşul Novaci; -; Nr: -; BH Jiu

14.188.649

83

155425

8.28.01

Teren intravilan - zona vile localitatea Uricani

Teren intravilan, drept proprietate statul român; S = 3.265 mp; vai. teren = 48.900 lei

Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Uricani; -; Nr -; Câmpu lui Neag Jiu

58.752

84

155426

8.28.01

Canton şi teren Vânju Mare

Teren şi construcţie în intravilan, drept propr. statul român, S teren = 1.383 mp; C1_Sediu administrativ P + 1; Sc = 106,27 mp; C2_Anexa WC, Sc = 1,95 mp; vai. teren = 23.600 lei

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Oraşul Vânju Mare; Str. Liliacului; Nr 16; BH Jiu

406.835

85

155427

8.28.01

Teren şi construcţii baza de întreţinere şi reparaţii Drobeta-Turnu Severin SGA Mehedinţi

Teren şi construcţii intravilan, drept propr. statul român; Steren = 8.637 mp; Sc_C1_Magazie = 144,8 mp; Sc_C2_Casă poartă = 9,59 mp; Sc_C3_Atelier = 402,60 mp; Sc_C4_Magazie + casa pompelor = 45,62 mp; Sc_C5_ Magazie depozit = 12,82 mp; Sc_C6_Magazie = 16,81 mp; Sc_C7_Cabina tablou electric = 4,20 mp;

Sc C8 Depozit materiale = 200,50 mp; Sc C9 Magazie = 151,32 mp; Sc_C10_WC = 7,17 mp; Val. teren = 815.300 lei

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; MRJ Drobeta-Turnu Severin; Str. Banoviţei; Nr: 13A; BH Jiu

1.094.686

86

155428

8.28.01

Teren aferent canton hidrotehnic Baia de Aramă

Teren intravilan, drept propr. statul român; S_teren = 1.537 mp; Val. teren = 19.700 lei

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Oraşul Baia de Aramă; Aleea Al. I. Cuza; Nr 8; BH Jiu

23.668

87

155429

8.28.01

Teren aferent canton Iscroni - Sistem hidrotehnic Livezeni (Petroşani)

Teren intravilan drept propr. statul român; S_teren = 4.079 mp; Val. teren = 57.900 lei

Tara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Aninoasa; -; Nr: -; BH Jiu

69.566

88

155430

8.28.01

Teren şi construcţii Sistem hidrotehnic Rovinari

Teren extravilan; S_Teren = 57.198 mp; Sc_C1_Magazie = 79,01; Sc C2 Bucătărie = 38,73 mp: Sc C3 Sala şedinţe = 68,02 mp Sc_C4_Sediu SH = 121,42 mp; Sc_C5_Magazie = 15,21 mp; Sc_C6_Magazie = 74,75 mp; Val. teren = 859.100 lei

Tara: România; Judeţ: Gorj; Oraşul Rovinari; -; Nr: -; BH Jiu

1.185.333

89

160245

8,30

Staţie automată hidrometrică 979 Baziaş

Staţie automată cu senzori

Tara: România; Judeţ: Caraş-Severin; Satul Baziaş; -; Nr -

126.889

90

160246

8,30

Staţie automată hidrometrică 151 Câmpul lui Neag

Staţie automată cu senzori

Tara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Uricani; -; Nr -

122.630

91

160247

8,30

Staţie automată hidrometrică 152 Barbateni

Staţie automată cu senzori

Tara: România; Judeţ: Hunedoara; Municipiul Lupeni; -; Nr -

151.696

92

160248

8,30

Staţie automată hidrometrică 153 Iscroni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Aninoasa; -; Nr -

133.157

93

160249

8,30

Staţie automată hidrometrică 161 Lonea Jiul de Est

Staţie automată cu senzori

Tara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Petrila; -; Nr -

124.177

94

160250

8,30

Staţie automată hidrometrică 162 Livezi

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Municipiul Petroşani; -; Nr -

113.440

95

160251

8,30

Staţie automată hidrometrică 163 Lonea Taia

Staţie automată cu senzori

Tara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Petrila; -; Nr -

131.344

96

160252

8,30

Staţie automată hidrometrică 165 Dărăneşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Municipiul Petroşani; -; Nr -

115.984

97

160253

8,30

Staţie automată hidrometrică 167 Petroşani

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Municipiul Petroşani; -; Nr -

207.738

98

160254

8,30

Staţie automată hidrometrică 168 Strâmbuţa

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Municipiul Petroşani; -; Nr -

107.308

99

160255

8,30

Staţie automată hidrometrică 205 Lazăru

Staţie automată cu senzori

Tara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Uricani; -; Nr -

130.802

 

100

160256

8,30

Staţie automată hidrometrică 183 Tarmigani

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Oraşul Baia de Aramă; -; Nr -

118.330

101

160257

8,30

Staţie automată hidrometrică 184 Broşteni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Comuna Broşteni; -; Nr -

117.763

102

160258

8,30

Staţie automată hidrometrică 185 Faţa Motrului

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Satul Faţa Motrului; -; Nr: -

105.264

103

160259

8,30

Staţie automată hidrometrică 186 Baia de Aramă

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Oraşul Baia de Aramă; -; Nr -

111.019

104

160260

8,30

Staţie automată hidrometrică 188 Brebina

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Oraşul Baia de Aramă; -; Nr -

126.151

105

160261

8,30

Staţie automată hidrometrică 189 Tarniţa

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Oraşul Baia de Aramă; -; Nr -

126.203

106

160262

8,30

Staţie automată hidrometrică 190 Şişeşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Comuna Şişeşti; -; Nr: -

112.778

107

160263

8,30

Staţie automată hidrometrică 191 Corcova

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Comuna Corcova; -; Nr: -

112.106

108

160264

8,30

Staţie automată hidrometrică 192 Strehaia

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Oraşul Strehaia; -; Nr -

114.314

109

160265

8,30

Staţie automată hidrometrică 196 Halânga

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Satul Halânga; -; Nr -

111.088

110

160266

8,30

Staţie automată hidrometrică 197 Corlăţel

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Comuna Corlăţel; -; Nr: -

107.311

111

160267

8,30

Staţie automată hidrometrică 198 Cujmir

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Comuna Cujmir; -; Nr -

107.106

112

160268

8,30

Staţie automată hidrometrică 978 Gruia

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; Comuna Gruia; -; Nr: -

90.530

113

160269

8,30

Staţie automată hidrometrică 980 aval Porţile de Fier I

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Mehedinţi; MRJ Drobeta-Turnu Severin; -; Nr: -

106.318

114

160270

8,30

Staţie automată hidrometrică 155 Rovinari

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Gorj; Oraşul Rovinari; -; Nr: -

115.772

115

160271

8,30

Staţie automată hidrometrică 169 Vaidei

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Stăneşti; -; Nr: -

135.716

116

160272

8,30

Staţie automată hidrometrică 170 Godineşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Godineşti; -; Nr -

105.030

117

160273

8,30

Staţie automată hidrometrică 171 Tismana - Celei

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Gorj; Oraşul Tismana; -; Nr -

110.253

118

160274

8,30

Staţie automată hidrometrică 172 Runcu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Runcu; -; Nr: -

108.045

119

160275

8,30

Staţie automată hidrometrică 173 Stolojani

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Arcani; -; Nr: -

135.105

120

160276

8,30

Staţie automată hidrometrică 174 Teleşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Teleşti; -; Nr: -

135.606

121

160277

8,30

Staţie automată hidrometrică 175 Turceni

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Gorj; Oraşul Turceni; -; Nr: -

137.325

122

160278

8,30

Staţie automată hidrometrică 176 Târgu Cărbuneşti

Staţie automată cu senzori

Tara: România; Judeţ: Gorj; Oraşul Târgu Cărbuneşti; -; Nr -

121.302

123

160279

8,30

Staţie automată hidrometrică 177 Turburea

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Turburea; -; Nr -

125.713

124

160280

8,30

Staţie automată hidrometrică 178 Baia de Fier

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Baia de Fier; -; Nn -

129.956

125

160281

8,30

Staţie automată hidrometrică 179 Ciocadia

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ Gorj; Comuna Bengeşti - Ciocadia; -; Nr -

144.385

126

160282

8,30

Staţie automată hidrometrică 180 Săcelu

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Săcelu; -; Nr -

140.771

127

160283

8,30

Staţie automată hidrometrică 181 Târgu Cărbuneşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Gorj; Oraşul Târgu Cărbuneşti; -; Nr -

129.421

128

160425

8,30

Staţie automată hidrometrică 182 Cloşani

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Padeş; -; Nr: -

110.082

129

160426

8,30

Staţie automată hidrometrică 187 Bustuchin

Staţie automată cu senzori

Tara: România; Judeţ: Gorj; Comuna Bustuchin; -; Nr -

114.662

130

160427

8,30

Staţie automată hidrometrică Q 19 Sadu

Staţie automată cu senzori

Tara: România; Judeţ: Gorj; Oraşul Bumbeşti - Jiu; -; Nr -

107.056

131

160428

8,30

Staţie automată hidrometrică 157 Răcari

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Braloştiţa; -; Nr -

134.769

132

160429

8,30

Staţie automată hidrometrică 158 Podari

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Podari; -; Nr: -

119.790

133

160430

8,30

Staţie automată hidrometrică 194 Albeşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Dolj; MRJ Craiova; -; Nr: -

141.942

134

160431

8,30

Staţie automată hidrometrică 195 Breasta

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Breasta; -; Nr: -

119.544

135

160432

8,30

Staţie automată hidrometrică 199 Băileşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Municipiul Băileşti;-; Nr -

121.072

136

160433

8,30

Staţie automată hidrometrică 200 Călugărei

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Călugărei; -; Nr: -

148.572

137

160434

8,30

Staţie automată hidrometrică 201 Drăgoaia

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Drăgoaia; -; Nn -

112.906

138

160435

8,30

Staţie automată hidrometrică 202 Goicea

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Goicea; -; Nr: -

112.378

139

160436

8,30

Staţie automată hidrometrică 203 Gabru

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Gabru; -; Nr: -

109.196

140

160437

8,30

Staţie automată hidrometrică 977 Zăval

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Zăval; -; Nr -

134.220

141

160438

8,30

Staţie automată hidrometrică G Filiaşi G18

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Oraşul Filiaşi; -; Nr: -

209.076

142

160439

8,30

Staţie automată hidrometrică G20 Baraj Işalniţa

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Comuna Işalniţa; -; Nr: -

116.270

143

160440

8,30

Staţie automată hidrometrică 193 Negoieşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Dolj; Satul Negoieşti; -; Nr: -

114.739

144

160441

8,30

Staţie automată hidrometrică 164 Jieţ

Staţie automată cu senzori

Tara: România; Judeţ: Hunedoara; Localitatea Jieţ; -; Nr -

92.371

145

160503

8,30

Staţie automată hidrometrică 160 Valea de Peşti

Staţie automată cu senzori

Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Localitatea Câmpu lui Neag; -; Nr: -

127.816

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi administrarea Tribunalului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare a imobilului înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Tribunalului Tulcea, înregistrat cu numărul M.F. 38603, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1, din domeniul public al statului şi din administrarea Tribunalului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, potrivit anexei nr. 2, în vederea utilizării acestuia ca sediu al Serviciului impozite şi taxe locale.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 740.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Datele de identificare ale imobilului

Adresa imobilului

Valoarea de inventar

- lei -

38603

8.29.09

Tribunalul Tulcea,

Judecătoria Tulcea

Corp A-D + P + 1E Sc = 550,50 mp,

Sd = 1.651,50 mp Corp B - garaj Sc = 28,40 mp,

Sd = 28,40 mp Corp C - birouri Sc = 39,28 mp,

Sd = 39,28 mp CF nr. 32930

România, judeţul Tulcea, municipiul Tulcea, Str. Păcii nr. 83

1.528.032,79

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Tribunalului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Datele de identificare ale imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Valoarea de inventar

- lei -

38603

8.29.09

Tribunalul Tulcea, Judecătoria Tulcea

Corp A-D + P+ 1E Sc = 550,50 mp, Sd = 1.651,50 mp

Corp B - garaj Sc = 28,40 mp, Sd = 28,40 mp

Corp C - birouri Sc = 39,28 mp, Sd = 39,28 mp

Ministerul Justiţiei - CUI 4265841

Tribunalul Tulcea - CUI 4508487

Municipiul Tulcea - C.U.I.4321429

1.528.032,79

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării, ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării, ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2,

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4, - Anexele nr. 1-3* fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 3 septembrie 2015.

Nr. M.88.


Anexele nr. 1-3 nu se publică, deoarece conţin informaţii clasificate.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării, maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării, maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2,

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării, maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3* fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 3 septembrie 2015.

Nr. M89.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, deoarece conţin informaţii clasificate,

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.370(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014

 

Având în vedere prevederile art. VIII (b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII (b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, precum şi ale art. 31 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), cod pe care România l-a acceptat prin Legea nr. 71/2003 pentru acceptarea Codului internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizaţia Maritimă internaţională prin Rezoluţia MSC.5(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum şi pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1994, 1996 şi 2000 referitoare la acesta, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.370(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

 

p. Ministrul transporturilor,

Virgil Dragoş Titea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 august 2015.

Nr. 937.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţa Bistriţa-Năsăud

 

În baza:

- art. 57 alin. (1), (2) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.577/2011;

- Adresei Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud nr. 4.623 din 28 iulie 2015, înregistrată la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sub nr. 47.356 din 31 iulie 2015, prin care se solicită înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Bistriţa-Năsăud cu personalitate juridică,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se înfiinţează Centrul Judeţean de Excelenţă Bistriţa-Năsăud, cu personalitate juridică, cu sediul în cadrul Colegiului Naţional “Liviu Rebreanu” din Bistriţa, Bd. Republicii nr. 8, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Art. 2. - Organigrama Centrului Judeţean de Excelenţă Bistriţa-Năsăud este aprobată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud, cu încadrarea strictă în numărul de posturi finanţate din bugetele consiliilor locale, aprobat pentru judeţul Bistriţa-Năsăud. Centrul Judeţean de Excelenţă Bistriţa-Năsăud se finanţează şi din venituri proprii ale consiliilor locale, precum şi din sponsorizări şi donaţii.

Art. 3. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară, Direcţia generală buget-finanţe, salarizare şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 septembrie 2015.

Nr. 5.169.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.