MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 699/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 699         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 16 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

39. - Hotărâre privind numirea unui consilier de conturi, vicepreşedinte al Autorităţii de Audit

 

40. - Hotărâre privind numirea unui membru neexecutiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 528 din 14 iulie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (6) şi ale art. 62 din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

            212. - Decizie privind numirea domnului Ladányi László Zsolt în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

108/374. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor Interne, şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.142/91/2013

 

114/1.021. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, şi al ministrului transporturilor privind regimul de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre - Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa

 

1.082. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

            41. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consilier de conturi, vicepreşedinte al Autorităţii de Audit

În temeiul prevederilor art. 140 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 8, 9,46 şi 47 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se numeşte domnul Sârbu Ilie în funcţia de consilier de conturi pentru durata rămasă a mandatului de 9 ani început la data de 15 octombrie 2011, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 17/2011 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte ai Autorităţii de Audit.

Art. 2. - Domnul Sârbu Ilie, consilier de conturi, se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii de Audit.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 16 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin (2) din Constituţia României republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 septembrie 2015.

Nr. 39.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui membru neexecutiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se numeşte doamna Boca Gabriela în funcţia de membru neexecutiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, pe locul devenit vacant prin demisie, pentru durata rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 16 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 septembrie 2015.

Nr. 40.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 528

din 14 iulie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (6) şi ale art. 62 din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (6) şi ale art. 62 din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, excepţie ridicată, din oficiu, de instanţa de judecată în Dosarul nr. 36.782/4/2014 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 63D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate. Face trimitere, în acest sens. la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la art. 5 paragraful 1 lit. e) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, şi anume la Hotărârea din 13 noiembrie 2014, pronunţată în Cauza Lazariu împotriva României.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin Sentinţa civilă nr. 11.472 din 18 decembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 36.782/4/2014, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (6) şi ale art. 62 din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002. Excepţia a fost ridicată, din oficiu, de instanţa de judecată, cu ocazia soluţionării unei cereri de confirmare a deciziei de internare medicală nevoluntară a unui pacient,

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate instanţa de judecată, autoare a excepţiei, susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 61 alin. (6) şi ale art. 62 din Legea nr. 487/2002 încalcă prevederile constituţionale ale art. 22 privind dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, ale art. 23 referitor la libertatea individuală, ale art. 34 privind dreptul la ocrotirea sănătăţii şi ale art. 50 privind protecţia persoanelor cu handicap, întrucât judecătorul este implicat, fără nicio nuanţare, în procedura internării nevoluntare a persoanelor care nu sunt subiecte ale unor cercetări penale. Consideră că mecanismul intervenţiei judecătorului pentru confirmarea internării nevoluntare poate conduce la situaţii în care libertatea persoanei este restricţionată fără nicio justificare medicală sau juridică, deoarece, în toate cazurile, fără nicio nuanţare, sesizarea are loc din oficiu şi în termene extrem de scurte, care nu lasă medicilor timp suficient pentru a discerne între persoanele care au într-adevăr nevoie de internare medicală într-o unitate psihiatrică şi cele care au nevoie doar de stabilizarea stării lor, respectiv cele care nu au nevoie deloc de internare. Pentru motive similare, consideră că este neconstituţional şi mecanismul corelativ internării nevoluntare, şi anume cel al externării, instituit prin dispoziţiile art. 65 alin. (4) din Legea nr. 487/2002, care sunt indisolubil legate de dispoziţiile art. 61 alin, (6) şi ale art. 62 din lege, întrucât contravine art. 23 din Constituţie referitor la libertatea individuală.

6. În ceea ce priveşte critica raportată la dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică şi la dreptul la ocrotirea sănătăţii, consacrate de art. 22 şi art. 34 din Constituţie, instanţa de judecată susţine că, în cazul apariţiei unei situaţii medicale de urgenţă, respectiv a unei afecţiuni de altă natură decât cea psihiatrică şi care necesită o intervenţie medicală imediată, implicând mutarea persoanei într-o altă unitate medicală (în cadrul aceluiaşi spital sau, de cele mai multe ori, în cadrul altor spitale), din punct de vedere juridic, persoana respectivă se loveşte de impedimentul că se află sub imperiul unei hotărâri judecătoreşti de internare nevoluntară şi, din acest motiv, nu poate fi scoasă din perimetrul unde este deţinută. Prin urmare, măsura internării nevoluntare confirmată de către instanţă poate conduce într-o astfel de ipoteză la punerea în pericol a vieţii sau a integrităţii corporale a persoanei în cauză, aflată într-o stare reală de vulnerabilitate din cauza afecţiunii psihice, sub pretextul evitării unui eventual abuz cu privire la libertatea sa individuală, în concluzie, instituirea obligativităţii intervenţiei judecătorului pentru a confirma o internare nevoluntară, măsură care ulterior impune obligativitatea menţinerii pacientului într-un spaţiu cu libertatea individuală restrânsă şi care pune medicul în imposibilitatea de a-l scoate din acel spaţiu fără o autorizare a instanţei, prin lipsa unui mecanism aplicabil în situaţii de urgenţă, care necesită intervenţii medicale de altă natură decât cea psihiatrică, poate conduce la apariţia unor situaţii în care viaţa sau sănătatea/integritatea fizică ori psihică a pacientului să fie serios afectate.

7. Referitor la critica raportată la art. 50 din Constituţie, arată că, din perspectivă constituţională, nu este definită noţiunea de “persoane cu handicap”. În opinia instanţei, persoanele cu deficienţe mintale, intelectuale sau senzoriale, pentru care există obstacole în participarea efectivă la viaţa socială, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, intră în categoria persoanelor cu handicap, fiindu-le aplicabile prevederile art. 50 din Legea fundamentală. Susţine că Legea nr. 487/2002, deşi afirmă că protejează persoanele cu tulburări psihice, nu realizează acest lucru. Astfel, deşi se constată că faţă de o persoană nu mai sunt îndeplinite condiţiile internării nevoluntare, ea este totuşi menţinută în stare de privare de libertate, alături de alte persoane cu tulburări psihice, până în momentul în care o instanţă emite o decizie formală care permite externarea. Arată că, din perspectiva Legii nr. 487/2002, persoanele pot fi incluse în două categorii, şi anume persoane cu tulburări psihice şi persoane care nu au tulburări psihice. Deoarece prima categorie este adevăratul destinatar al legii, intervenţia judecătorului ar trebui să fie gândită cu mai multă supleţe şi mai multă discreţie. Astfel, dacă este vorba de un caz medical care a atras o decizie medicală de specialitate, intervenţia judecătorului, mai ales la externare, este inutilă şi poate duce la încălcarea drepturilor fundamentale ale unor persoane extrem de vulnerabile. Este posibil ca starea unei persoane cu tulburări psihice să fie agravată de intervenţia completului de judecată, a procurorului, grefierului şi a avocatului din oficiu. Prin urmare, mecanismul instituit de Legea nr. 487/2002 nu răspunde exigenţelor art. 50 din Constituţie tocmai în privinţa persoanelor pe care ar trebui să le protejeze, în schimb, în ceea ce priveşte categoria persoanelor care nu au tulburări psihice, arată că acestea pot fi victimele unui abuz, iar intervenţia judecătorului este absolut necesară.

8. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate,

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 61 alin. (6) şi ale art. 62 din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 13 septembrie 2012, care au următorul cuprins:

- Art. 61 alin. (6): ..Decizia de internare nevoluntară a comisiei prevăzute ta alin, (1) va fi înaintată de către conducerea unităţii medicale, în termen de 24 de ore, judecătoriei în a cărei circumscripţie se află unitatea medicală, odată cu documentele medicale referitoare la pacientul în cauză.

- Art. 62: “(1) Judecarea se face în regim de urgenţă, în camera de consiliu.

(2) Participarea şi ascultarea pacientului sunt obligatorii, dacă starea sănătăţii sale o permite. În caz contrar, judecătorul poate dispune audierea pacientului în unitatea sanitară.

(3) Pacientul va fi apărat din oficiu, dacă nu are apărător ales.

(4) Participarea procurorului este obligatorie.

(5) Pacientul şi reprezentantul legal sau convenţional al pacientului pot solicita efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice sau pot propune orice alte probe, în condiţiile legii.

(6) Instanţa hotărăşte, după caz, confirmarea sau încetarea internării medicale nevoluntare.

(7) Dacă instanţa apreciază că nu se impune menţinerea internării, însă tratamentul este necesar, poate dispune, după ascultarea reprezentantului legai ori convenţional al pacientului, înlocuirea internării medicale cu tratamentul ambulatoriu, prin reţeaua ambulatorie teritorială de psihiatrie.

(8) Hotărârea instanţei poate fi atacată cu recurs, în termen de 3 zile de la pronunţare, pentru cei prezenţi, sau de la comunicare, pentru cei lipsă.

(9) Recursul nu suspendă executarea

12. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 22 privind dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, ale art. 23 referitor la libertatea individuală, ale art. 34 privind dreptul la ocrotirea sănătăţii şi ale art. 50 privind protecţia persoanelor cu handicap.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că Legea nr. 487/2002 reglementează un obiectiv major al politicii de sănătate publică, şi anume promovarea şi apărarea sănătăţii mintale a populaţiei, prevenirea îmbolnăvirilor psihice şi protecţia persoanelor cu tulburări psihice, precum şi rolul autorităţilor şi organismelor abilitate în ceea ce priveşte promovarea şi controlul acestor activităţi.

14. Curtea reţine că persoanelor cu tulburări psihice trebuie se li se acorde îngrijiri în mediul cel mai puţin restrictiv şi prin proceduri cât mai puţin restrictive, care să respecte pe cât posibil integritatea lor fizică şi psihică şi să răspundă în acelaşi timp atât nevoilor lor de sănătate, cât şi necesităţii de a asigura securitatea fizică a celorlalţi [art. 26 alin. (2) din Legea nr. 487/2002], de unde reiese că internarea într-o unitate de psihiatrie se poate face numai din considerente medicale, înţelegându-se prin acestea procedurile de diagnostic şi de tratament [art. 49 alin. (1) din Legea nr. 487/2002]. Astfel, pentru demararea procedurii de internare nevoluntară a unei persoane este necesar ca un medic psihiatru abilitat să aprecieze că aceasta suferă de o tulburare psihică şi să considere că, din cauza acestei tulburări psihice, există un pericol iminent de vătămare pentru sine sau pentru alte persoane, respectiv că, în cazul unei persoane suferind de o tulburare psihică gravă, neinternarea ar putea antrena o gravă deteriorare a stării sale sau ar împiedica să i se acorde tratamentul adecvat (art. 54 din Legea nr. 487/2002). Propunerea de internare nevoluntară făcută de medicul psihiatru este analizată de către o comisie special constituită în acest sens - din 3 membri numiţi de managerul spitalului, şi anume: 2 psihiatri şi un medic de altă specialitate sau un reprezentat ai societăţii civile -, în termen de cel mult 48 de ore de la primirea propunerii, după examinarea persoanei respective, dacă aceasta este posibilă. Decizia de internare nevoluntară a comisiei se consemnează în dosarul medica] al pacientului şi se comunică de îndată acestuia, precum şi reprezentantului său legal sau convenţional, pacientul fiind, în baza respectivei decizii, internat nevoluntar. Decizia de internare nevoluntară luată de comisie se înaintează de către conducerea unităţii medicale, în termen de 24 de ore, judecătoriei în a cărei circumscripţie se află unitatea medicală, odată cu documentele medicale referitoare la pacientul în cauză. Până la pronunţarea hotărârii instanţei asupra deciziei de internare nevoluntară, pacientul internat nevoluntar va fi examinat periodic de către comisia mai sus menţionată, la un interval ce nu va depăşi 5 zile (art. 61 din Legea nr. 487/2002).

15. Judecarea se face în regim de urgenţă, în camera de consiliu, cu participarea procurorului Dacă starea sănătăţii pacientului permite, sunt obligatorii participarea şi ascultarea acestuia. În caz contrar, judecătorul poate dispune audierea pacientului în unitatea sanitară. Pacientul - care este apărat din oficiu, dacă nu are apărător ales - şi reprezentantul legal sau convenţional al pacientului pot solicita efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice sau pot propune orice alte probe, în condiţiile legii. Instanţa hotărăşte, după caz, confirmarea sau încetarea internării medicale nevoluntare. Dacă instanţa apreciază că nu se impune menţinerea internării, însă tratamentul este necesar, poate dispune, după ascultarea reprezentantului legal ori convenţional al pacientului, înlocuirea internării medicale cu tratamentul ambulatoriu, prin reţeaua ambulatorie teritorială de psihiatrie. Hotărârea instanţei poate fi atacată cu recurs, în termen de 3 zile de la pronunţare, pentru cei prezenţi, sau de la comunicare, pentru cei lipsă, recursul nesuspendând executarea (art. 62 din Legea nr. 487/2002). Dacă instanţa judecătorească competentă nu confirmă internarea nevoluntară, pacientul are dreptul de a părăsi imediat unitatea spitalicească sau poate solicita, în urma consimţământului scris, continuarea tratamentului (art. 66 din Legea nr. 487/2002).

16. Comisia medicală care a luat decizia de internare nevoluntară a unei persoane - decizie confirmată de instanţa judecătorească - are obligaţia de a reexamina pacientul în cauză la cel mult o lună şi ori de câte ori este nevoie în funcţie de starea acestuia, precum şi la cererea medicului şef de secţie, a pacientului, a reprezentantului [egal sau convenţional al pacientului sau a procurorului. În situaţia în care, prin examinarea directă a pacientului şi a dosarului său medical, comisia constată că au încetat  condiţiile care au impus internarea nevoluntară, ţinând cont şi de opinia medicului psihiatru care are în îngrijire pacientul, informează conducerea unităţii medicale, care are obligaţia de a sesiza de îndată judecătoria care a hotărât confirmarea internării nevoluntare în legătură cu propunerea de constatare a încetării condiţiilor care au impus internarea nevoluntară. În ceea ce priveşte procedura de judecată, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile referitoare la confirmarea deciziei de internare nevoluntară (art. 65 din Legea nr. 487/2002).

17. Curtea reţine că internarea nevoluntară, prin natura sa, fără a constitui o sancţiune privativă de libertate, reprezintă o măsură care privează de libertate persoana internată nevoluntar, în sensul că aceasta nu are libertatea să părăsească instituţia medicală în care a fost internată împotriva voinţei sale sau fără consimţământul său. Astfel, mecanismul instituit de Legea nr. 487/2002 urmăreşte, pe de o parte, protejarea drepturilor persoanelor cu tulburări psihice, în considerarea stării lor de vulnerabilitate, iar, pe de altă parte, protejarea persoanelor care nu au tulburări psihice şi care ar putea fi victime ale unui abuz sau ale unei erori medicale, de natură să le afecteze libertatea individuală. Internarea nevoluntară se instituie prin decizia comisiei medicale, care este supusă, însă, confirmării instanţei judecătoreşti, aceasta putând să o infirme şi să dispună încetarea internării nevoluntare. La rândul ei, şi procedura de externare are, similar procedurii de internare nevoluntară, o componentă administrativă şi una judiciară, instanţa competentă putând să confirme propunerea comisiei de constatare a încetării condiţiilor care au impus internarea nevoluntară sau să o infirme, cu consecinţa menţinerii, în acest ultim caz, a măsurii internării nevoluntare. Atât în procedura de internare nevoluntară, cât şi în cea de externare, intervenţia judecătorului este justificată de necesitatea eliminării unor eventuale abuzuri sau erori medicale. Instanţa judecătorească are rolul de a pune în balanţă, pe de o parte, interesul personal al pacientului, sub aspectul libertăţii acestuia, al nevoilor sale de sănătate şi al protecţiei împotriva abuzurilor şi erorilor medicale, iar, pe de altă parte, interesul general al societăţii privind eliminarea riscului ca starea psihică a persoanei în cauză să-i inducă acesteia un comportament de natură să producă o vătămare fizică ei înseşi sau altor persoane ori distrugeri de bunuri materiale importante, astfel că reglementarea legală criticată nu aduce atingere principiilor privind dreptul la viaţă şi la integritatea fizică şi psihică, libertatea individuală, dreptul la ocrotirea sănătăţii şi protecţia persoanelor cu handicap, consacrate de prevederile art. 22, 23, 34 şi 50 din Constituţie, ci, dimpotrivă, garantează aceste drepturi fundamentale.

18. În acest sens este şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia trebuie să li se recunoască autorităţilor naţionale competente o anumită putere discreţionară atunci când se pronunţă asupra internării unei persoane ca “alienată” deoarece lor le revine îndatorirea de a aprecia probele de care dispun în situaţia dată (Hotărârea din 24 octombrie 1979, pronunţată în Cauza Winterwerp împotriva Olandei, paragraful 40, Hotărârea din 24 septembrie 1992, pronunţată în Cauza Herczegfatvy împotriva Austriei, paragraful 63). Pe de altă parte, chiar dacă instituţia specializată în care a fost internată persoana în cauză a constatat dispariţia tulburării mintale ce a justificat internarea nevoluntară, aceasta nu înseamnă că ea trebuie eliberată în mod automat, fără a se examina condiţiile în care va putea să-şi reia viaţa normală în societate. Curtea de la Strasbourg a statuat că o asemenea interpretare rigidă ar lipsi autorităţile naţionale de posibilitatea de a evalua, în funcţie de ansamblul circumstanţelor cauzei, dacă o astfel de eliberare reprezintă cea mai bună soluţie, atât pentru cel internat, cât şi pentru colectivitatea în cadrul căreia el se va întoarce să trăiască. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că, în materie de tulburări mintale, este practic imposibil să se stabilească fără niciun risc de eroare dacă dispariţia simptomelor bolii semnifică totala vindecare a celui în cauză (Hotărârea din 24 octombrie 1997, pronunţată în Cauza Johnson împotriva Regatului Unit, paragraful 61).

19. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi ai art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată, din oficiu, de instanţa de judecată în Dosarul nr. 36.782/4/2014 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 61 alin. (6) şi ale art. 62 din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate. Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 14 iulie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ladányi László Zsolt în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi dispoziţiile ari. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ladányi László Zsolt se numeşte în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 16 septembrie 2015.

Nr. 212.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

Nr. 108 din 7 septembrie 2015

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 374 din 28 iulie 2015

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne

nr. 2.142/91/2013

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, şi ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emit următorul ordin:

Art. I. - Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.142/91/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 1 iulie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera b) se abrogă.

2. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Pentru evaluarea tehnică europeană a produselor pentru construcţii potrivit Regulamentului se desemnează OET-uri înfiinţate în temeiul legislaţiei naţionale, cu personalitate juridică, evaluate în prealabil de către comisiile de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, denumite în continuare comisii de evaluare, constituite conform art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012, cu privire la îndeplinirea cerinţelor prevăzute în art. 30 din Regulament, precum şi în art. 5 din prezenta procedură.

(2) Constatările şi concluziile evaluării realizate de către comisiile de evaluare se consemnează într-un proces-verbal care conţine, într-un capitol distinct, chestionarul prevăzut în anexa nr. 1

3. La articolul 4, alineatul (3) se abrogă.

4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) OET-urile trebuie să nu fie în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic, să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi să aibă cuprins în obiectul de activitate activităţi de cercetare în domenii relevante pentru categoriile de produse pentru care solicită desemnarea şi să nu fie legate de operatori economici.”

5. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.

6. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

“(4) Personalul de conducere şi personalul care execută activităţi pentru elaborarea unui document european de evaluare şi/sau pentru efectuarea unei evaluări tehnice europene tiu trebuie să fie proiectantul, fabricantul, furnizorul, montatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul ori operatorul de întreţinere a produselor respective şi nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre aceste părţi.

(5) Personalul de conducere şi personalul care execută activităţi pentru elaborarea unui document european de evaluare şi/sau pentru efectuarea unei evaluări tehnice europene nu trebuie să fie implicat în proiectarea, fabricarea ori construcţia, comercializarea, montarea, utilizarea sau întreţinerea produselor respective şi nu reprezintă părţile angajate în acele activităţi.”

7. La articolul 6 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6.- (1) Desemnarea se acordă pe baza propunerilor formulate de către comisiile de evaluare, după cum urmează:”.

8. La articolul 7 alineatul (2), litera g) se abrogă.

9. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(5) Prin transmiterea la autoritatea competentă a cererii de desemnare, OET-ul se obligă implicit să fie de acord să pună la dispoziţia autorităţii responsabile cu desemnarea şi autorităţii de notificare, la cerere, oricare documente şi informaţii în legătură cu evaluarea sau supravegherea sa.”

10. La articolul 11, literele f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“f) să permită Inspectoratului de Stat în Construcţii/ Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă să efectueze inspecţii de supraveghere, în condiţiile prevăzute la art. 13;

……………………………………………………………………….

h) să comunice imediat autorităţii relevante care l-a desemnat schimbarea directorului tehnic sau a locţiitorului său permanent şi să facă cunoscute, cu cel puţin 10 zile înainte de a fi puse în aplicare, intenţiile de modificare în legătură cu oricare dintre documentele prevăzute la art. 7 alin. (2), precum şi orice altă măsură care ar putea afecta îndeplinirea cerinţelor pentru desemnare; OET-ul va comunica totodată şi data punerii în aplicare a modificării.”

11. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) OET-urile desemnate sunt supuse supravegherii anuale de către comisiile de evaluare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice/Ministerului Afacerilor Interne care verifică menţinerea cerinţelor care au stat la baza acordării desemnării.

(2) în acest scop, OET transmite autorităţii de notificare, în primul trimestru al fiecărui an pentru anul precedent, un raport de activitate însoţit de chestionarul prevăzut în anexa nr. 1, actualizat.

(3) La eventuale sesizări şi reclamaţii, comisiile de evaluare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice/Ministerului Afacerilor Interne realizează evaluări extraordinare ale OET-ului desemnat în cauză.”

12 La articolul 14, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Inspecţiile de supraveghere prevăzute la art. 13 alin. (1) se finalizează cu rapoarte de inspecţie în care se consemnează gradul de îndeplinire de către OET-ul în cauză a cerinţelor de desemnare, respectiv a cerinţelor şi obligaţiilor prevăzute de prezenta procedură.

(2) Rapoartele de inspecţie se transmit, în termen de 3 zile de la finalizarea acestora, autorităţii responsabile cu desemnarea şi autorităţii de notificare.”

13. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Comisia de evaluare din cadrul autorităţii care a acordat desemnarea analizează situaţia OET-urilor, pe baza rapoartelor de inspecţie prevăzute la art. 14 alin. (1), a documentelor anexate, a eventualelor sesizări şi reclamaţii şi a oricăror altor informaţii relevante pe care le deţin şi, pe această bază, formulează propuneri privind menţinerea, restricţionarea, suspendarea ori retragerea desemnării acordate.

(2) în funcţie de natura neconformităţilor constatate în legătură cu îndeplinirea de către OET-ul în cauză a cerinţelor şi obligaţiilor prevăzute de prezenta procedură, comisia de evaluare stabileşte, cu consultarea Inspectoratului de Stat în Construcţii sau â Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, după caz, şi a OET-ului respectiv, un program de acţiuni corective necesare pentru eliminarea neconformităţilor, precum şi modul de urmărire şi raportare a realizării acestuia. Propunerea motivată privind menţinerea, restricţionarea, suspendarea ori retragerea desemnării se consemnează de către comisia de evaluare într-un proces-verbal.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

Nr. 114 din 16 septembrie 2015

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 1.021 din 14 septembrie 2015

 

ORDIN

privind regimul de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre - Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa

În temeiul art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, şi ministrul transporturilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă regimul de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre - Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa, în perioada cuprinsă între 16 septembrie 2015 şi 15 octombrie 2015, după cum urmează:

a) va fi permisă circulaţia tuturor categoriilor de autovehicule pe cele 4 benzi de circulaţie aferente podului, excepţie făcând autovehiculele şi coloanele agabaritice;

b) restricţionarea vitezei de circulaţie la 50 km/h, pe toată lungimea podului, pe cele 4 benzi de circulaţie.

Art. 2. - Prezentul ordin se duce la îndeplinire prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

p. Ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

În temeiul prevederilor art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 528/2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 27 octombrie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, subpunctul (1) al punctului 10 şi subpunctul (1) al punctului 32 vor avea următorul cuprins:

“10. (1) Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondată autoritatea sau instituţia publică în cauză întocmeşte, în termen de 3 zile de la primirea documentelor, ordinul de plată prin care dispune transferul în format electronic al sumelor din contul de venituri ale bugetului de stat la care autoritatea sau instituţia publică a virat iniţial sumele respective în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.21,00 «Venituri ale bugetului de stat - Sume restituite aferente veniturilor încasate», codificat cu codul de identificare fiscală al solicitantului, deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care acesta este arondat.

32. (1) Sumele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009, sume virate eronat la bugetul de stat de către instituţiile/autorităţile publice în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.05.00 «Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice», se restituie la cererea instituţiilor/autorităţilor publice adresată unităţilor Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata eronată, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin. Restituirea sumelor se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului, din contul de venituri ale bugetului de stat în care sumele respective au fost virate în conturile autorităţilor sau instituţiilor publice care solicită restituirea, prevăzute la art. 7 alin. (2) şi (3) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009, indicate în cererea de certificare/restituire.”

2. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 10 septembrie 2015.

Nr. 1.082.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 2.465/2010)

 

Denumirea autorităţii/instituţiei publice ………………………………………….

Sediul: Localitatea ………………………………………………………………….,

str. ……………………………………………………………………. nr. …………,

judeţul/sectorul ……………………………………………………………………..

 

DISPOZIŢIE DE RESTITUIRE

a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat

Nr. ………….. din data de ………….

 

În baza cererii nr. ……….. din data de …………. a solicitantului ……………………………………….. cu sediul/domiciliul în localitatea ……………………………………….., str. ……………………………………….. nr. …. bl. …. sc. ….. ap. ………. judeţul/sectorul ……………………………………….., având C.U.I./C.N.P. ………………………………………..,

înregistrată la autoritatea/instituţia publică cu nr. ……….. din data de  ………….  au fost efectuate verificări cu privire la situaţia sumelor plătite în plus faţă de obligaţia de plată, încasate cu documentul de plată  ………….  nr. ………….  din data de  …………. în sumă de  ………….  lei.

În urma verificărilor se certifică dreptul de creanţă al solicitantului pentru suma totală de  ………….  lei şi se dispune restituirea acesteia de la bugetul de stat, din contul ………………………………………*) în contul 20.A.36.21.00 “Venituri ale bugetului de stat - Sume restituite aferente veniturilor încasate”.

Restituirea efectivă a sumei va fi efectuată de la bugetul de stat conform art. 7 alin. (3) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, de către organul fiscal competent, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Suma care face obiectul restituirii a fost/nu a fost virată la bugetul de stat în contul ………………………………… cu OPT nr. …………. din data de  ………….  în sumă totală de  …………. **).

 

 

Conducătorul autorităţii/instituţiei publice

Numele şi prenumele  …………………….

Semnătura

L.S.

 

Verificat

Funcţia ……………………..……….….….

Numele şi prenumele  …………………….

Data   …………………….

Semnătura   ………………………..……….

 

Întocmit

Funcţia ……………………..……….….….

Numele şi prenumele  …………………….

Data   …………………….

Semnătura   ………………………..……….


*) Se înscrie contul de venituri ale bugetului de stat în care a fost virată suma care se restituie, în cazul sumelor care nu au fost virate la bugetul de stat se înscrie contul de venituri ale bugetului de stat corespunzător naturii sumei care face obiectul acestei restituiri, potrivit anexei la Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publica, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009.

**) În cazul sumelor care nu au fost virate la bugetul de stat. se completează “nu” în câmpurile aferente contului, OPT nr. …………. , data şi în sumă totală de ………….

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului “Dispoziţie de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat”

 

1. Denumirea: “Dispoziţie de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat”

2. Formatul: A4/t1

3. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

4. Se utilizează: pentru certificarea dreptului de restituire şi individualizarea unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat.

5. Se întocmeşte în două exemplare de către autoritatea sau instituţia publică reorganizată ca instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat, către care a fost efectuată plata şi căreia i-a fost adresată cererea de certificare/restituire.

6. Circulă:

- un exemplar la autoritatea sau instituţia publică emitentă;

- un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului;

- în formă scanată, la organul fiscal competent.

7. Se arhivează: la nivelul fiecărei instituţii, în original sau în forma scanată, după caz.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 7 septembrie 2015, hotărăşte:

Art. I. - Anexa nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Departamentul servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 7 septembrie 2015.

Nr. 41.

 

ANEXĂ

 

COMPLETARE

la Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

 

            1. Persoane juridice (înscrise în perioada 15,06.2015-03.09.2015)

 

Nr.

crt.

Denumirea

societăţii

CUI - Registrul Comerţului

Nr. autorizaţiei CAFR/An

Reprezentantul

legal

Adresa sediului social

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

Auditori financiari/Angajaţi, asociaţi, acţionari, administratori care pot audita, în numele firmei, proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

Nume

Prenume

Nr. carnet de auditor financiar/An

Nr. certificat de absolvire FE/Data

1

Ştefan Audit S.R.L.

25848970

1173/2013

Zainea Mihalache

Str. Sir1ului Nr. 11, Bl.16f, Sc. 4, Parter, Ap. 53, Sector 1, Bucureşti

Bucureşti

0745389542

 

zaineam@frans.ro

Zainea

Mihalache

1633/2006

745/04.03.2014

2

Azx Evalexpert Audit S.R.L.

24809018

917/2009

Bălan Paulina

Str. 23 August, Bl. 90, Sc. 1, Et. 3, Ap. 13, Târgu Jiu

Gorj

0722358821

 

puica_audit@yahoo.com

Bălan

Paulina

2827/2009

988/3103.2015

3

Confidence Expert

Consulting S.R.L.

22784839

1231/2014

Stoica Viorica

Str. Sfânta Maria Nr. 96, Et. 1. Ap. 7, Sector 1, Bucureşti

Bucureşti

0722344464

 

lili@confidenceexpert.ro

Stoica

Viorica

4547/2013

958/17.09.2014

4

Tax Business Audit

Consulting S.R.L.

34057508

1247/2015

Zamfir Ot1lia

Sat Păuleştii Noi Nr. 118a4, Păuleşti

Prahova

0723540871

 

zamfir_otilia@yahoo.com

Zamfir

Otilia

1801/2006

977/17.09.2014

5

Casa De Audit Corvinia S.R.L. Filiala Bucureşti

33436864

1257/2015

Şendroni Aurel

Piaţa Presei Libere Nr. 1, Casa Presei Libere, Corp C2, Poziţia Cadastrală 8, Et. 3, Sector 1, Bucureşti

Bucureşti

0354880378

0254749056

office@audit-corvinia.ro

Şendroni

Aurel

407/2001

187/04.02.2014

6

Expert Lex S.R.L.

13650625

206/2002

Udrescu Iulian

Str. Gării Nr. 2a, Târgu Mureş

Mureş

0722858142

 

udrescu.iulian@yahoo.com

Nistor

Aurel

4919/2015

1061/31.03.2015

 

            2. Persoane fizice (înscrise în perioada 15.06.2015-03.09.2015)

 

Nr. crt.

Nume

Prenume

Nr. Carnet auditor

financiar/An

Nr./Data certificat

absolvire FF

Adresa de domiciliu

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresa e-mail

1

Lapteş

Cristina

552/2001

1045/31.03.2015

Bd. Mircea cel Bătrân Nr. 4, Bl. G2, Et. 4, Ap. 6, Târgovişte

DÂMBOVIŢA

0744304835

 

cristy_dzc@yahoo.com

2

Iriciuc

Iulian-Cristian

4090/2011

320/18.02.2014

Str. Dr. Zaharia Petrescu Nr. 6, Sector 5, Bucureşti

BUCUREŞTI

0722297926

 

cristian.iriciuc@bdo.rio

3

Cocei

Răzvan Alexandru

2563/2008

802/17.09.2014

Str. Baia De Aramă Nr. 1, Bl B. Sc. 81, Et. 2, Ap. 15, Sector 2, Bucureşti

BUCUREŞTI

0722450427

 

razvan.cocei@bdo.ro

4

Andrei

Florin Bogdan

2916/2009

984/31.03.2015

Aleea Sibiană Nr. 1. Bl, R17, Sc. 1. Et. 4, Ap. 18. Sector 3. Bucureşti

BUCUREŞTI

0754999001

 

bogdanandrei1974@gmail.com

5

Bulancea

Loredana Marinela

4867/2014

996/31 03.2015

Str. Păcurari Nr. 130, Bl. 586, Sc. B, Et. 3, Ap. 9, Iaşi

IAŞI

0745085713

 

bulancealoredana@yahoo.com

6

Vasile

Mariana

4920/2015

1089/31.03.2015

Str. Tolbei Nr. 6, Bl. C55, Sc. 2, Ap. 60, Sector 6, Bucureşti

BUCUREŞTI

0744574425,

0726204787

 

ribaexpert@gmail.com

7

Crisbăşeanu

Oana

4966/2015

1009/31.03.2015

Aleea Codlea nr. 1, 8l. B18, Sc. 1, Et. 6. Ap. 42, Sector 2, Bucureşti

BUCUREŞTI

0726468110

 

oana.crisbaseanu@yahoo.com

 

            3. Alte modificări la Lista persoanelor juridice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, conform Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), efectuate în perioada 15.06.2015-03.09.2015

 

Nr. crt.

Denumirea societăţii

CUI - Registrul Comerţului

Nr. autorizaţiei

CAFR/An

Reprezentantul

legal

Adresa sediului social

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresa e-mail

Auditori financiari/Angajaţi, asociaţi, acţionari, administratori care pot audita, în numele firmei, proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

Nume

Prenume

Nr. carnet de auditor financiar/ An

Nr. certificat de absolvire FE/Data

1

Romaudit S.R.L.

15587818

397/2003

Trandafir Rodica

Str. Ferdinand Nr. 66, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

0742084935

0350411478

romauditvl@yahoo.com

Trandafir

Rodica

1233/2001

211/04.02.2014

2

M&A Audicont

S.R.L.

15292531

356/2003

Lascu Adriana

Str. Marţian Negrea Nr. 36, Mediaş

Sibiu

0722482107

0269830402

lascu_ad@yahoo.com

Lascu

Adriana

1184/2001

326/18.02.2014

3

Bicex S.R.L.

4894345

171/2002

Costea Adriana

Str. Carierei Nr. 158, Biroul 1, Braşov

Braşov

0723545485

0268471479

brametchim@yahoo.com

Costea

Adriana

1113/2001

91/04.02.2014

4

MB Partners Audit S.R.L.

33579210

1229/2014

Radu Bogdan Ştefan

Satul Domneşti Nr.33F,

Imobilul C1, Et. 1, Camera 1, Comuna Domneşti

Ilfov

0745146407

 

sradub@yahoo.com

Radu

Bogdan Ştefan

1672/2006

675/04.03.2014

5

Staf Expert S.R.L.

14132664

651/2006

Mircescu Elena

Str. Cenad Nr. 20, Sector 5, Bucureşti

Bucureşti

0213212216

0213212215

office@stafexpeii.ro

Staicu

Mădălina Silvia

4178/2012

396/18.02.2014

Mircescu

Ligia Andreea

4540/2013

341/18.02.2014

6

Cabinet De Audit, Expertiză şi Consultanţă Financiară L.P.I. S.R.L.

28014499

1057/2011

Luchian Petruta Iulia

Str. Amurgului Nr. 2, Bl. SA 1, Sc. A, Et. 1, Ap. 5, Camera 1, Iaşi

Iaşi

0744476576

 

luchianpetruta@yahoo.com

Luchian

Petruta Iulia

2255/2007

571/04.03.2014

7

High Brand Audit S.R.L.

23166208

812/2008

Popa Ioana

Str. Vasile Florescu, Bl. 22, Sc. B. Et. 2, Ap, 29, Târgovişte

Dâmboviţa

0727733645

 

ioana.popa_hba@yahoo.com

Popa

Ioana

375/2000

659/04.03.2014

8

Euro Global Audit & Advisory S.R.L.

18537830

728/2007

Lascău Iulia Mirela

Str. Făgăraş Nr. 9-13, Et. 4, Ap. 10, Sector 1, Bucureşti

Bucureşti

0213182262

 

iulia.lascau@euglobal.eu,

oana.gradinariu@euglobal.eu

Lascău

Iulia Mirela

1777/2006

856/17.09.2014

9

RBC Consulting & Audit S.R.L.

12073049

51/2001

Buleandră Romică

Str. Colinei Nr. 46, Ploieşti

Prahova

0722604789

0244511518

office@rbc-audit.ro

Buleamdră

Romică

110/2001

470/04.03.2014

10

Quota Audit S.R.L.

24205054

834/2008

Nazarie Iosif

Satul Glina, Str. Icoanei Nr. 6, Lot, 1, Camera 6, Cod Poştal 077105, Et. 1, Glina

Ilfov

0213301000

0213301000

iosif_nazarie@yahoo.com

Nazarie

Iosif

658/2001

353/18.02.2014

11

Amediva Advice Audit S.R.L.

33165340

1220/2014

Dascălu Valentina

Calea Dorobanţi Nr. 134-138, Camera 2, Bl. 11, Sc. B, Et. 2, Ap. 40, Sector 1, Bucureşti

Bucureşti

0723552636

 

vatenlina_dascalu@yahoo.oom

Dascălu

Valentina

3564/2010

98/04.02.2014

12

Rodna Cont S.R.L.

6594565

179/2002

Andor Maria

Str. Corneliu Coposu Nr. 2, Biroul Nr. 50, Et. 4, Satu Mare

Satu Mare

0749080716

0361422066

rodnacont@yahoo.com

Andor

Maria

493/2001

440/04.03.2014

13

G&D Parteners Audit Consulting

S.R.L.

22219592

757/2007

Ioanei Dobriţa

Str. Theodor Burada nr. 26. Constanţa

Constanţa

0744364551

0241657565

ioaneiviorica@yahoo.com

Ioanei

Dobriţa

2098/2007

558/04.03.2014

 

            4. Alte modificări şi completări la Lista persoanelor fizice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, conform Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor

Europene (MFE)şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), efectuate în perioada 15.06.2015-03.09.2015

 

Nr.

crt.

Nume

Prenume

Nr. carnet auditor financiar/An

Nr./Data certificat absolvire FE

Adresa de domiciliu

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresa e-mail

1

Lascu

Adriana

1184/2001

326/18.02.2014

Str. Wewern Nr. 11, Mediaş

Sibiu

0269846204,

0722482107

0269448309

lascu_ad@yahoo.com

 

            5. Persoane juridice care au fost radiate din Lista persoanelor juridice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, care nu mai îndeplinesc cerinţele Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), în perioada 15.06.2015-03.09.2015

 

Nr.

crt.

Denumirea

societăţii

CUI - Registrul

Comerţului

Nr. autorizaţiei CAFR/An

Reprezentantul

legal

Adresa sediului social

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresa e-mail

Auditori financiari/Angajaţi, asociaţi, acţionari, administratori care pot audita, în numele firmei, proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

Nume

Prenume

Nr. carnet de auditor financiar/An

Nr. certificat de absolvire FE/Data

1

Prospect Auditing & Consulting S.R.L.

12039365

178/2002

Ion Cristina Isabela

Calea Victoriei Nr. 224, Bl. D5, Sc.1.Et 6, Ap. 22-23, Camera 5, Sector 1, Bucureşti

Bucureşti

0213183975

0213183974

0213183975

cristina.ion@pcs.ro

Ion

Cristina Isabela

250/2001

559/04.03.2014

Ghiniţă

Constantin

219/2000

543/04.03.2014

 

            6. Persoane fizice care au fost radiate din Lista persoanelor fizice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, care nu mai îndeplinesc cerinţele Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), în perioada 15.06.2015-03.09.2015

 

Nr. crt.

Nume

Prenume

Nr. carnet auditor financiar/An

Nr./Data certificat de absolvire FE

Adresa de domiciliu

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresa e-mail

1

Chiriac

Raluca Alexandra

4519/2013

796/17.09.2014

Sos. Pantelimon Nr. 245, Bl. 51, Sc. B, Et. 1, Ap. 89, Sector 2, Bucureşti

Bucureşti

0722296743

 

alexandnachiriac@gmail.com

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.