MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 703/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 703         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 18 septembrie 2015

 

SUMAR

 

DECRETE

 

726. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014

 

727. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

738. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

744. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii

 

750. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale, semnat la Havana la 26 mai 2015

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale

 

751. - Hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr. 13 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele XIII Pelican şi XV Midia referitor exclusiv la Suprafaţa Contractuală de Apă Adâncă Midia

 

752. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.017. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la anexa I la MARPOL privind cerinţele obligatorii de echipare a navei cu un calculator de stabilitate), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.248(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

51. - Hotărâre privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 150 din 2 septembrie 2015, Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Decizia Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 17 septembrie 2015.

Nr. 726.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 147 din 2 septembrie 2015, Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 17 septembrie 2015.

Nr. 727.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, în condiţiile legii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 2. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 738.

 

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţional㠓Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, si, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică

Adresa

Valoare da inventar actualizată

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

63807

8.16.07

Amenajare curs apă

Amenajare pr. Tazlăul Sărat, din beton, lung = 0.68 km

Ţara: România; judeţ: Bacău; satul Tescani; -; nr: -; DA Siret

500.896

2

63809

8.16.07

Diguri de apărare

Dig pr. Ozana, Ldig = 7.245 m, Lreg = 2.355 m, beton, anrocamente, pământ

Ţara: România; judeţ: Neamţ; oraşul Târgu Neamţ; -; nr: -; DA Siret

5.258.807

3

63889

8.03.09

Regularizări DA Siret

Consolidare mal r. Siret, lung = 1.068 m, beton

Ţara: România; judeţ: Bacău; satul Onişcani; -; nr: -; DA Siret

1.429.620

4

63893

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pr. Turbata L = 3.500 m, gabioane

Ţara: România; judeţ: Bacău; comuna Filipeşti; -; nr: -; Siret

249.182

5

63896

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pr. Răcăciuni, Lreg = 1.000 m. Lap = 7,900 m, beton, gabioane

Ţara: România; judeţ: Bacău; comuna Răcăciuni; -; nr: -; Siret

5.437.794

6

63897

8.03.09

Regularizări DA Siret

Reprofilare pr. Trebes, lung = 4.700 m, terasament

Ţara: România; judeţ: Bacău; -; -; nr: -; Siret

396.788

7

63898

8.03.09

Regularizări DA Siret

Reprofilare pr. Strimba, Lreg = 4.000 m, Lap = 1.400 m, beton, gabioane

Ţara: România; judeţ: Bacău; comuna Bereşti-Tazlău; -; nr: -; Siret

1.964.677

8

64192

8.17.02

Baraj şi acumulare priză Trotuş

Baraj mobil beton, Steren_lac = 234.500 mp, Steren_baraj_priză = 6.098 mp, S_C1 = 1.367 mp, S_C2 = 4.330 mp, S_C3 = 401 mp, nr. cad. 63132; Steren_baraj_priză = 28.108 mp, S_C1 = 14.753 mp, S_C2 = 40 mp, S_C3 = 17 mp, S_C4 = 95 mp, S_C5 = 46 mp, S_C6 = 165 mp, S_C7 = 15 mp, S_C8 = 6 mp, S_C9 = 6 mp, nr. cad. 63133; Steren_baraj_priză = 16.265 mp, S_C1 = 16.265 mp, nr. cad. 63135; Steren_baraj_priză = 3.268 mp, S_C1 = 3.268 mp, nr. cad. 63137

Ţara: România; judeţ: Bacău; municipiul Oneşti; -; nr: -; Bacău

4.373.900,20

9

64193

8.17.02

Baraj Poiana Uzului

Volum total 90 mii. mc, baraj de beton

Ţara: România; judeţ: Bacău; oraşul Dărmăneşti; -; nr: -; Bacău

268.087.654

10

64194

8.17.03

Baraj redresare aval UHE Bacău II, construcţii anexe

Volum total 1.0 mii. mc, baraj de pământ

Ţara: România; judeţ: Bacău; MRJ Bacău; -; nr: -; Bacău

9.271.687,26

11

64371

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Siret

Dig regularizare râu Siret UHE Răcăciuni, 10 km

Ţara: România; judeţ: Bacău; comuna Răcăciuni; -; nr: -; Bacău

11.571.145

12

64372

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Siret

Dig regularizare râu Siret UHE Galbeni, 5.40 km

Ţara: România; judeţ: Bacău; comuna Faraoani; -; nr: -; Bacău

7.056.018

13

64483

8.03.09

Regularizări DA Siret

Reprofilare canal Dragova, 9.800 mp, 1.960 m, pământ

Ţara: România; judeţ: Bacău; comuna Blăgeşti; -; nr: -; Bacău

70.515

14

64596

8.03.09

Regularizare râu Trotuş şi afluenţi

Lungime curs de apă regularizat = 6.85 km, beton şi piatră

Ţara: România; judeţ: Bacău; oraşul Comăneşti; -; nr: -; Siret

2.510.393,45

15

64660

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare râu Trotuş, 21.500 mp, Lreg - 3.500 m, Lap -100 m, beton, anrocament

Ţara: România; judeţ: Bacău; satul Brusturoasa; -; nr: -; Bacău

1.387.045,94

16

64661

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare râu Trotuş, 32980 mp, Lreg - 2.880 m, Lap - 4.360 m, beton, pământ

Ţara: România; judeţ: Bacău;comuna Urecheşti; -; nr:-; Bacău

1.166.523,78

17

64678

8.03.09

Regularizări DA Siret

Lreg - 2.800 m, Lap - 2.500 m, beton, anrocament, pământ

Ţara: România; judeţ: Neamţ; satul Boţeşti; -; nr. -; Neamţ

3.131.875,78

18

64680

8.03.09

Regularizări DA Siret

Apărare mal Bistriet, 4,4 km, 78.450 mp, beton, pământ

Ţara: România; judeţ: Neamţ; satul Frunzeni; -; nr: -; Neamţ

1.364.869,21

19

64688

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare râu Ozana şi afluenţi, 9,6 km, beton, anrocament, pământ, Steren_tronson1 = 44.212 mp,

S_C1_tronson1 = 25.313 mp,

Nr. cad. 52290;

Steren_tronson2 = 27.338 mp,

S_C1_tronson2 = 11.895 mp,

Nr. cad. 52246, cod râu XXII_1.40.41

Ţara: România; judeţ: Neamţ; oraşul Târgu Neamţ; -; nr: -; Neamţ

822.229,40

20

64696

8.03.09

Regularizări DA Siret

Amenajare râu Siret 678.326 mp, Lind = 29.100 m, Lreg = 3.100, Lap = 9.430 m beton, anrocament, pământ

Ţara; România; judeţ; Neamţ; comuna Tămăşeni; municipiul Roman -; nr: -; Neamţ

24.883.983,21

21

64609

8.03.10

Canal colector principal V Morii

95.300 mp, 9.530 m, pământ

Ţara: România; judeţ: Bacău; comuna Traian; -; nr: -; Bacău

437.462

22

65164

8.28.01

Clădire staţie hidro Oneşti + foraje + construcţii anexe

Sconstr. = 105 mp, Sdesf. = 220 mp,

P + 1, beton, zidărie BCA,

Scurte = 775 mp, apă, canal, energie electrică, telefon

Ţara: România; judeţ: Bacău; municipiul Oneşti; -; nr: -; DA Siret

102.911

23

65170

8.28.01

Canton pentru intervenţii la apărare împotriva inundaţiilor Moldova - Ozana

Sconstr. = 128 mp, Sdesf. = 128 mp, P, lemn, Scurte = 13.590 mp, apă, canal, energie electrică, telefon

Ţara: România; judeţ: Neamţ; oraşul Târgu Neamţ; -; nr: -; DAS

62.588

24

108473

8.03.11

Foraje de studii

107 foraje

Ţara: România; judeţ: Bacău; -; -; nr: -; DAS

7.796.444,65

25

121006

8.03.09

Amenajare pârâu Roman şi afluenţi

Lung = 3.28 km

Ţara: România; judeţ: Bacău; oraşul Buhuşi; -; nr: -; DA Siret

1.869.922,66

26

145277

8.16.08

Ax cadastral

83 borne pe râul Siret

Ţara: România; judeţ: Bacău; -; -; nr: -; DAS

57.890,95

27

145278

8.16.08

Ax cadastral

41 borne pe râul Bistriţa

Ţara: România; judeţ: Bacău; -; -; nr: -; DA Siret

28.599,64

28

145279

8.16.08

Ax cadastral

131 borne pe râul Trotuş

Ţara: România; judeţ: Bacău; -; -; nr: -; DA Siret

91.376,41

29

145280

8.16.08

Ax cadastral

61 borne pe râul Tazlău

Ţara: România; judeţ: Bacău; -; -; nr: -; DA Siret

42.542,86

30

145281

8.16.08

Ax cadastral

40 borne pe râul Tazlăul Sărat

Ţara: România; judeţ: Bacău; -; -; nr: -; DA Siret

27.885,37

31

145283

8.16.08

Ax cadastral

41 borne pe râul Uz

Ţara; România, judeţ. Bacău; nr:DA Siret

25.811,42

32

145284

8.16.08

Ax cadastral

36 borne pe râul Oituz

Ţara: România; judeţ: -; -; -; nr. -; DA Siret

28.599,64

33

149905

8.16.08

Borne ax cadastral

19 borne

Ţara: România; judeţ: Bacău; -; -; nr: -;

13.251,55

34

154749

8.03.09

Amenajare albie râu Tazlăul Sărat la Măgireşti şi Ardeoani

Lungime regularizare = 1,05 km

Ţara: România; judeţ: Bacău; comuna Măgireşti; -; nr: -; şi comuna Ardeoani - DAS

2.223.553

35

154750

8.03.09

Regularizare pârâu Năneşti

Lungime_recalibrare albie = 1 km

Ţara: România; judeţ: Bacău; comuna Parincea; -; nr: -; DAS

862.739

36

154751

8.03.09

Regularizare afluenţi râu Siret

Lungime_reprofilare albie = 3.5 km;

Lungime_zid sprijin = 0.185 km

Ţara: România; judeţ: Bacău; comuna Tamasi; -; nr. -; DAS

1.149.644

37

154755

8.03.09

Amenajare Valea Rea

Lungime amenajare albie = 0,8 km

Ţara: România; judeţ: Bacău; comuna Livezi; -; nr. -;

1.149.633

38

154756

8.03.09

Amenajare pârâu Ruja

Lungime consolidare mal = 0,39 km

Ţara: România; judeţ: Bacău; comuna Măgireşti; -; nr: -; DAS

1.174.939

39

154757

8.03.09

Regularizare pârâu Cleja

Lungime regularizare = 2,785 km;

Lungime îndiguire = 0.07 km;

Lungime apărare mal = 0,69 km

Ţara: România; judeţ: Bacău; comuna Cleja; -; nr: -;

DAS

1.260.484

40

154758

8.03.09

Regularizare afluenţi râu Bistriţa

Lungime reprofilare albie = 2,433 km;

Lungime apărare mal = 0,73 km

Ţara: România; judeţ: Bacău; comuna Racova; -; nr: -; DAS

1.163.544

41

154759

8.03.09

Regularizare pârâu Soci

Lungime amenajare albie = 3 km;

Lungime zid sprijin = 0,028 km;

Lungime consolidare mal = 0,635 km

Ţara: România; judeţ: Bacău; comuna Pâncesti; -; nr: -; DAS

865.139

42

154760

8.03.09

îndiguire mal stâng râu Siret

Lungime dig = 0,865 km

Ţara: România; judeţ: Bacău; satul Furnicari; -; nr: -; DAS

988.939

43

154761

8.03.09

Consolidare mal stâng râu Siret

Lungime consolidare = 0,18 km

Ţara: România; judeţ: Bacău; comuna Tamasi; -; nr: -; DAS

990.018

44

154762

8.03.09

Regularizare râu Tazlăul Sărat

Lungime regularizare = 0,5 km

Ţara: România; judeţ: Bacău; municipiul Moineşti; -; nr: - ; zona Găzărie DAS

746.485

45

154763

8.03.09

Regularizare râu Tazlăul Sărat

Lungime regularizare = 1 km

Ţara: România; judeţ: Bacău; comuna Zemes; -; nr: -; DAS

1.770.005

46

154764

8.03.09

Amenajare râu Trotuş şi afluenţi pe tronsonul Comăneşti - Urecheşti

Lungime dig = 2 km; Lungime apărare mal = 0,75 km;

Lungime recalibrare albie = 3,1 km

Ţara: România; judeţ: Bacău; oraşul Comăneşti; -; nr: -; DAS

3.955.778

47

154766

8.03.09

Amenajare mal stâng râu Siret

2 bucăţi traverse de colmatare;

Lungime traversă colmatare = 0,133 km

Ţara: România; judeţ: Bacău; comuna Negri; -; nr: -; DAS

1.696.249

48

154767

8.03.09

Amenajare râu Trotuş şi afluenţi pe tronsonul Ghimeş - Comăneşti

Lungime apărare mal = 1,3 km;

Lungime recalibrare albie = 4,9 km

Ţara: România; judeţ: Bacău; comuna Ghimeş -Făget; -; nr. -; Das

4.846.622

49

154860

8.28.01

Canton exploatare

Clădire tip S + p + 3;

S_Teren = 290 mp;

S_Construită = 215.3 mp;

S_desfăşurată = 1.139,5 mp; terenul este proprietatea CL Neamţ

Ţara: România; judeţ: Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ; bd. Dacia; nr. 5A; DÂS

1.868.816,95

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 2Ł din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Consiliul Superior al Magistraturii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public a statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015,

Nr. 744.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi În administrarea Consiliului Superior al Magistraturii a căror valoare de inventar se actualizează

 

1. Ordonator principal de credite

16973795

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de statoare au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

 

Date de identificare

Anul dobândirii/ darii în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Baza legală

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumire

Descriere

tehnică

Vecinătăţi

Adresa

150027

8.29.09

Centrul de pregătire al magistraţilor

Imobil compus din teren

intravilan şi clădire P+2E+M

Sc = 507 mp

Sd = 2.028 mp

Steren = 4.249 mp

Stotală a terenului cu construcţii = 4.756 mp

La N - zonă verde şi clădire

La S - zonă verde şi clădire

La E - drum acces

La V- Calea Girocului (drum 595)

Comuna Giroc, judeţul Timiş, Calea Martirilor 1989 nr. 111 Imobilul este înscris în CF a comunei Giroc la coloanele 904 şi 973 sub topo. 3575/1, 3577/2-3580 şi 3581-3590 cu numărul cadastral CF nr. 401992, CC40/2

2005

4.550.000

Clădire: 4.990.957

Teren: 973.597

Total imobil cu teren: 5.964.554

Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2005 Protocol

nr. 69/09.01.2006; Proces-verbal recepţie la terminarea lucrărilor nr. 3.073/ 31.07.2008; Hotărârea Guvernului nr. 1.333/2010

159733

8.29.09

Centrul de formare profesionala pentru INM şi SNG

Regim de înălţime P +  1E

Suprafaţa utilă parter + etaj = 296,70 mp

Suprafaţa construita parter + etaj = 350,90 mp

La N - Ogas Turlui, sediul Finanţelor Publice Orşova

La S - Hotel Dierna

La E - Bd. 1 Decembrie 1918

La V - parc teren Primăria Orşova + alei acces

Oraşul Orşova, judeţul Mehedinţi, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 16 C

1. CF nr. 51359-C1-U4

Nr. cadastral/ nr. topografic 51359-C1-U4

Sc = 91,00 mp

Su = 80,00 mp

2. CF nr. 51359- C1-U5

Nr. cadastral/ nr. topografic

51359-C1-U5

Sc = 10,00 mp

Su = 9,00 mp

3. CF nr. 51359-C1-U6

Nr. cadastral/ nr. topografic 51359-C1-U6

Sc = 15,00 mp

Su = 13,00 mp

4. CF nr. 51359-C1-U7

Nr. cadastral/ nr. topografic 51359-C1-U7

Sc = 20,00 mp

Su - 17,00 mp

5. CF nr. 51359-C1-U8

Nr. cadastral/ nr. topografic 51539-C1-U8

Sc = 27,00 mp

Su = 20,00 mp

Spaţii de folosinţă comună:

parter = 59,35 mp

etaj = 98,41 mp

Total suprafaţă utilă = 296,70 mp

2012

1.149.670

Clădire: 1.081.088

Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2012

37666

8.29.09

Cămin pentru cazarea auditorilor din justiţie

Imobil compus din teren intravilan şi clădire P + 3E

Sc = 2.064 mp

Sd =2.844 mp

Steren = 711 mp

Acoperiş beton, zidărie portantă, planşee din beton armat

Centrală termică

La N - clădire societate comercială

La S - clădire locuinţe

La E - societatea comercială

La V- Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” Bucureşti

Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5, sectorul 2, Bucureşti

CF nr. 233882 Nr. cadastral/ nr. topografic 233882-C1

Teren intravilan

Sc = 734,00 mp

Suprafaţă construcţii

Sc = 713,00 mp

1998

1.817.664

Clădire: 5.594.670

Teren: 899.470

Total imobil cu teren: 6.494.140

Hotărârea Guvernului nr. 694/1998 Hotărârea Guvernului nr. 1.238/2011

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale, semnat la Havana la 26 mai 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale, semnat la Havana la 26 mai 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 750.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale

 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba, denumite în continuare părţi contractante,

în dorinţa de a promova în continuare relaţiile de prietenie dintre cele două state, pe bază de reciprocitate, prin facilitarea călătoriilor cetăţenilor statelor părţilor contractante, titulari de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale pe teritoriul statelor lor,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Cetăţenii statului fiecărei părţi contractante, titulari de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale valabile, pot intra, tranzita sau rămâne fără viză pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, pentru o perioadă care să nu depăşească 90 (nouăzeci) zile în oricare 180 (o sută optzeci) zile.

De la data punerii în aplicare în totalitate a acquis-ului Schengen de România, perioada de şedere menţionată a cetăţenilor Republicii Cuba, titulari de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale valabile, pe teritoriul României, va fi determinată de la data primei lor intrări fie pe teritoriul României, fie pe teritoriul oricărui alt stat care aplică Convenţia de implementare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune.

Primul alineat al articolului 1 al prezentului acord nu se aplică cetăţenilor titulari de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale ai statului fiecărei părţi contractante, care intenţionează să rămână pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, pentru o perioadă mai mare decât cea prevăzută în prezentul acord. În aceste cazuri se obţine o viză de intrare şi ulterior un document care atestă dreptul de şedere în conformitate cu prevederile legale naţionale.

 

ARTICOLUL 2

 

Membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale statului fiecărei părţi contractante pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, titulari de paşapoarte diplomatice şi de serviciu valabile, precum şi membrii lor de familie, cu care gospodăresc împreună, ei înşişi titulari de paşapoarte diplomatice/serviciu valabile, sunt scutiţi de obligaţia vizei pe

întreaga durată a misiunii titularului, cu condiţia ca numirea lor să fie notificată în scris, pe canale diplomatice, cu 30 (treizeci) zile înainte de începerea misiunii lor oficiale.

Exceptarea de la obligativitatea deţinerii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale nu dă dreptul acestor titulari de paşapoarte să realizeze alte activităţi în afara acelora pentru care a fost autorizată intrarea pe teritoriul statului respectiv.

Cetăţenii statului fiecărei părţi contractante care intenţionează să desfăşoare alte activităţi faţă de cele pentru care a fost autorizată intrarea sau care doresc să rămână pentru o perioadă mai mare de 90 (nouăzeci) zile în oricare 180 (o sută optzeci) zile vor avea obligaţia de a solicita, cu anticipaţie, viză de intrare.

 

ARTICOLUL 3

 

Cetăţenii statului fiecărei părţi contractante, titulari de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale valabile, cărora li se aplică prevederile prezentului acord, pot intra şi ieşi de pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante prin toate punctele de frontieră deschise traficului internaţional de călători.

 

ARTICOLUL 4

 

Paşapoartele diplomatice, de serviciu şt oficiale ale cetăţenilor statului fiecărei părţi contractante trebuie să fi fost eliberate în ultimii 10 (zece) ani şi sa fie valabile pentru o perioadă de cel puţin (3) trei luni de la data preconizată a plecării de pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul acord nu îi scuteşte pe cetăţenii statului fiecărei părţi contractante de obligaţia de a respecta legile şi reglementările celeilalte părţi contractante privind intrarea, şederea şi ieşirea străinilor.

Părţile contractante îşi rezervă dreptul de a nu permite intrarea sau de a scurta şederea persoanelor considerate indezirabile sau care ar putea pune în pericol ordinea publică, sănătatea publică sau securitatea naţională.

 

ARTICOLUL 6

 

Părţile contractante vor face schimb de specimene ale paşapoartelor lor diplomatice, de serviciu şi oficiale pe canale diplomatice, cât de curând posibil, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord.

În cazul introducerii unor noi tipuri de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi oficiale ori în cazul înlocuirii celor existente, părţile contractante vor face schimb de specimene, pe canale diplomatice, cu 30 zile înainte de introducerea acestora.

Părţile contractante se vor informa reciproc despre orice modificare a legilor şi reglementărilor lor naţionale privind eliberarea paşapoartelor.

 

ARTICOLUL 7

 

Cetăţenii statului fiecărei părţi contractante care şi-au pierdut/deteriorat paşapoartele valabile prevăzute la art. 1 al prezentului acord, sau cărora le-au fost furate aceste documente în timpul şederii pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, vor informa despre aceasta autorităţile competente ale părţii contractante.

Ei pot părăsi acel teritoriu pe baza documentelor valabile de identitate care le conferă dreptul de a trece frontiera, eliberate de o misiune diplomatică sau un oficiu consular al statului părţii contractante ai căror cetăţeni sunt, fără viză sau altă autorizaţie.

 

ARTICOLUL 8

 

            Prezentul acord poate fi modificat cu consimţământul scris al părţilor contractante. Modificările vor intra în vigoare în conformitate cu articolul 11 alineatul 2.

 

ARTICOLUL 9

 

Fiecare parte contractantă poate suspenda temporar prezentul acord fie în totalitate, fie în parte, pentru motive de protecţie a ordinii publice, sănătăţii publice sau securităţii naţionale.

Decizia privind suspendarea va fi notificată celeilalte părţi contractante pe canale diplomatice, nu mai târziu de 48 ore înainte de intrarea sa în vigoare. Partea contractantă care a suspendat aplicarea prezentului acord va informa imediat cealaltă parte contractantă de îndată ce motivele suspendării au încetat să existe.

 

ARTICOLUL 10

 

Fiecare parte contractantă poate denunţa prezentul acord dacă notifică în scris cealaltă parte contractantă pe canale diplomatice. Prezentul acord va înceta să se mai aplice la 30 (treizeci) zile de la primirea unei asemenea notificări de către cealaltă parte contractantă.

Orice diferend sau conflict privind interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord vor fi soluţionate amiabil prin consultări sau negocieri între părţile contractante.

 

ARTICOLUL 11

 

Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată.

Prezentul acord intră în vigoare la 30 (treizeci) zile de la data primirii ultimei notificări prin care părţile contractante se informează reciproc, pe canale diplomatice, cu privire la îndeplinirea procedurilor prevăzute de legislaţiile lor naţionale pentru intrarea sa în vigoare.

Semnat la Havana la 26 mai 2015, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, spaniolă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Dumitru Preda,

ambasadorul României în Republica Cuba

Pentru Guvernul Republicii Cuba,

Rogelio Sierra Diaz,

viceministru al Relaţiilor Externe

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Actului adiţional nr. 13 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele XIII Pelican şi XV Midia referitor exclusiv la Suprafaţa Contractuală de Apă Adâncă Midia

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 alin. (3) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Actul adiţional nr. 13 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele XIII Pelican şi XV Midia referitor exclusiv la Suprafaţa Contractuală de Apă Adâncă Midia, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 751.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Datele de identificare şi valoarea de inventar ale imobilului cu nr. MFP 155224, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexă, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în administrarea Serviciului Român de Informaţii.

(2) Bunurile şi dotările aferente imobilului prevăzut la alin. (1), aflate în domeniul privat al statului, se transmit din administrarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în administrarea Serviciului Român de Informaţii.

Art. 3. - (1) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţi, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Predarea-preluarea bunurilor şi dotărilor aferente imobilului, prevăzute la art. 2 alin. (2), se face pe bază de protocol încheiat între părţi, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Lista bunurilor şi dotărilor aferente imobilului şi valoarea acestora se includ în protocolul de predare-preluare.

Art. 4. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Serviciul Român de Informaţii îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările intervenite potrivit prezentei hotărâri, în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Eduard Raul Hellvig

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Jozsef Birtalan

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 752.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în administrarea Serviciului Român de Informaţii

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Valoarea de inventar

- lei -

Denumirea

bunului

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

155224

8.19.01

6.315.774,70

Complex “Maramureş”

Neptun-Olimp,

Judeţul Constanţa

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

CIF 12979825

Serviciul Român de Informaţii CIF 4204305

Total suprafaţă teren = 8.670 m2

Suprafaţă construită compusă din:

- hotel: suprafaţa construită = 701 m2; suprafaţa desfăşurată = 9,207 m2; (P+M+13E)

- restaurant parter: suprafaţa construită = 1.814,50 m2;

- piscină: suprafaţă construită = 980 m2;

- cabină = 12 m2;

- parcare acoperită: suprafaţa construită = 125 m2; suprafaţă liberă = 5.050 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la anexa I la MARPOL privind cerinţele obligatorii de echipare a navei cu un calculator de stabilitate), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.248(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014

 

Având în vedere prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la anexa I la MARPOL privind cerinţele obligatorii de echipare a navei cu un calculator de stabilitate), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.248(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016,

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 septembrie 2015.

Nr. 1.017.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MEPC.248(66)

(adoptată la 4 aprilie 2014)

 

Amendamente la anexa Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave

(Amendamente la anexa I la MARPOL privind cerinţele obligatorii de echipare a navei cu un calculator de stabilitate)

 

Comitetul pentru protecţia mediului marin,

amintind art. 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,

luând notă de art. 16 al Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare Convenţia din 1973) şi de art. VI al Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare Protocolul din 1978), care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1978 şi conferă organismului competent al Organizaţiei funcţia de examinare şi adoptare a amendamentelor la Convenţia din 1973 modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL),

luând în considerare amendamentele propuse la anexa I la MARPOL, elaborate de către subcomitetul privind stabilitatea şi liniile de încărcare şi stabilitatea navelor de pescuit la cea de-a cincizeci şi cincea sa sesiune,

1 adoptă, în conformitate cu art. 16(2)(d) al Convenţiei din 1973, amendamentele la anexa I la MARPOL, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2 stabileşte, în conformitate cu art. 16(2)(f)(iii) al Convenţiei din 1973, că amendamentele se consideră ca fiind acceptate la 1 iulie 2015, cu excepţia cazului în care înainte de această dată, cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi notificat Organizaţiei obiecţiunile lor la aceste amendamente;

3 invită părţile să ia notă că, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) al Convenţiei din 1973, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4 solicită secretarului general, în conformitate cu art. 16(2)(e) al Convenţiei din 1973, să transmită tuturor părţilor la MARPOL copii certificate ale prezentei rezoluţii şi textul amendamentelor conţinut în anexă;

5 solicită în plus secretarului general să transmită membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL, copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MEPC.248(B6)

 

Amendamente la anexa I la MARPOL

 

CAPITOLUL 1

Generalităţi

 

Regula 3

Dispense şi scutiri

 

1 Un nou paragraf 6 este inserat, după cum urmează:

“6 Administraţia poate scuti de la aplicarea cerinţelor regulii 28.6 următoarele petroliere, dacă acestea sunt încărcate în conformitate cu condiţiile aprobate de către Administraţie, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie:

.1 petrolierele care efectuează un serviciu dedicat, cu un număr limitat de permutări de încărcare, astfel încât toate condiţiile anticipate au fost aprobate în informaţia de stabilitate furnizată comandantului în conformitate cu regula 28.5;

.2 petrolierele pentru care verificarea stabilităţii se face de la distanţă printr-un mijloc aprobat de către Administraţie;

.3 petrolierele care sunt încărcate în condiţii conforme cu cele ale unei game aprobate de condiţii de încărcare; sau .4 petrolierele construite înainte de 1 ianuarie 2016 ale căror curbe de limitare KG/GM aprobate îndeplinesc toate criteriile aplicabile privind stabilitatea intactă şi stabilitatea de avarie.”

 

CAPITOLUL 4

Cerinţe pentru tronsonul tancurilor de marfă ale petrolierelor

 

Regula 19

Cerinţe cu privire la dublu corp şi dublu fund pentru petrolierele livrate la 6 iulie 1996 sau după această dată

 

            2 La paragraful 19.2.2, trimiterea la “regulii 28.6” este înlocuită printr-o trimitere la “regulii 28.7”.

 

Regula 20

Cerinţe cu privire la dublu corp şi dublu fund pentru petrolierele livrate înainte de 6 iulie 1996

 

3 La paragrafele 20.1.2 şi 20.4, trimiterea la “paragrafului 28.6” este înlocuită printr-o trimitere la “paragrafului 28.7”.

 

Regula 28

Compartimentare şi stabilitate de avarie

 

4 Actualul paragraf 6 este renumerotat 7.

5 Un nou paragraf 6 este inserat, după cum urmează:

“6 Toate petrolierele trebuie să fie echipate cu un calculator de stabilitate, apt să verifice conformitatea cu criteriile de stabilitate intactă şi cu criteriile de stabilitate de avarie, aprobat de către Administraţie ţinând cont de standardele de performanţă recomandate de către Organizaţie:

.1 petrolierele construite înainte de 1 ianuarie 2016 trebuie să îndeplinească prevederile prezentei reguli la prima inspecţie de reînnoire programată la 1 ianuarie 2016 sau după această dată, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2021; .2 fără a ţine seama de prevederile subparagrafului 1, nu este necesar ca un calculator de stabilitate, instalat la bordul unui petrolier construit înainte de 1 ianuarie 2016, să fie înlocuit dacă acesta este apt să verifice conformitatea cu criteriile de stabilitate intactă şi cu criteriile de stabilitate de avarie, aşa cum este cerut de către Administraţie; şi

.3 în scopul efectuării controlului prevăzut în regula 11, Administraţia trebuie să emită un document de aprobare a calculatorului de stabilitate.”

 

APENDICELE II

Model de certificat IOPP şi suplimente, Formularul B

 

6 Următoarele noi paragrafe 5.7.5 şi 5.7.6 sunt inserate: “5.7.5 Nava este echipată cu un calculator de stabilitate aprobat în conformitate cu prevederile regulii 28.6 …….အ

5.7.6 Nava este scutită de aplicarea cerinţelor regulii 28.6 în conformitate cu prevederile regulii 3.6. Stabilitatea este verificată prin unul sau mai multe dintre următoarele mijloace:

.1 încărcarea este efectuată numai în conformitate cu condiţiile aprobate, definite în informaţia de stabilitate furnizată comandantului în conformitate cu prevederile din regula 28.5 …….

.2 verificarea stabilităţii se face de la distanţă printr-un mijloc aprobat de către Administraţie …………….. 

.3 încărcarea este efectuată în conformitate cu condiţiile unei game aprobate de condiţii de încărcare, definite în informaţia de stabilitate furnizată comandantului, în conformitate cu prevederile din regula 28.5  …….

.4 încărcarea este efectuată în conformitate cu curbele de limitare KG/GM aprobate, care îndeplinesc toate criteriile aplicabile privind stabilitatea intactă şi stabilitatea de avarie, definite în informaţia de stabilitate furnizată comandantului, în conformitate cu prevederile din regula 28.5  …….”

7 La paragraful 5.8.4, trimiterea la “paragraful 28.6” este înlocuită printr-o trimitere la “paragraful 28.7”.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

În temeiul:

- art. 6 alin. (3) şi art. 5 alin. (5) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3) şi art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în data de 7 septembrie 2015, adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, adoptă hotărâri prin votul deschis exprimat de membrii săi în mod direct sau prin corespondenţă electronică, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre.

(2) Consiliul Camerei adoptă hotărâri valabile cu votul a jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi,

Art. 2. - Votul membrilor Consiliului Camerei asupra fiecărui punct înscris pe ordinea de zi _se exprimă prin una dintre următoarele modalităţi: “Pentru”, “Împotriv㔠sau “Abţinere”.

Art. 3. - (1) în scopul aplicării prezentei hotărâri, fiecare membru al Consiliului Camerei, inclusiv preşedintele Camerei, utilizează adresa de corespondenţă electronică proprie configurată pe domeniul de internet al Camerei, sub forma contului de utilizator Prenume.Nume@cafr.ro.

(2) Dacă un membru al Consiliului Camerei, inclusiv preşedintele Camerei, doreşte să utilizeze o altă adresă de corespondenţă electronică decât cea menţionată la alin. (1), acesta are obligaţia să notifice adresa respectivă Consiliului Camerei prin orice mijloc de comunicare scrisă care confirmă primirea.

(3) Fiecare membru al Consiliului Camerei care exercită opţiunea prevăzută la alin. (2) garantează şi răspunde pentru securitatea şi confidenţialitatea corespondenţei transmise şi primite la adresa respectivă.

(4) Orice corespondenţă electronică transmisă la şi/sau primită de la adresa prevăzută la alin. (1) sau notificată în condiţiile alin. (2) se prezumă că este în mod valabil transmisă către şi/sau primite de la titularul contului de utilizator, membru al Consiliului Camerei.

 

CAPITOLUL II

Adoptarea hotărârilor prin vot direct

 

Art. 4. - Consiliul Camerei adoptă hotărâri, de regulă, întrunit în şedinţe de lucru.

Art. 5. - (1) Consiliul Camerei se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori se consideră necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin o treime din numărul membrilor săi. Convocarea şedinţelor se face prin corespondenţă electronică, de către Departamentul relaţii interne şi secretariat.

(2) Directorul executiv întocmeşte ordinea de zi a şedinţei, însoţită de materialele-suport care urmează a fi discutate, cu cel puţin o săptămână înaintea datei programate, şi le înaintează electronic membrilor Consiliului Camerei.

(3) Ordinea de zi poate fi suplimentată prin includerea unor alte puncte şi materiale-suport propuse de membrii Consiliului Camerei.

Art. 6. - (1) Hotărârile Consiliului Camerei întrunit în şedinţă se adoptă prin vot direct şi deschis, exercitat de către fiecare membru prezent, cu respectarea modalităţii prevăzute la art. 2.

(2) Preşedintele şedinţei Consiliului Camerei supune la vot fiecare punct înscris pe ordinea de zi şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea numărului de voturi exprimate “Pentru”, “Împotriv㔠şi “Abţinere”, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

(3) Votul “Împotriv㔠poate fi exprimat motivat de membrii Consiliului Camerei care au votat în această modalitate şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

 

CAPITOLUL III

Adoptarea hotărârilor prin vot prin corespondenţă electronică

 

Art. 7. - Prin excepţie de la prevederile art. 4, între şedinţele de lucru în plen programate, Consiliul Camerei poate adopta hotărâri şi prin votul transmis de membrii săi prin corespondenţă electronică, după consultarea electronică a acestora,

Art. 8. - (1) Iniţierea procedurii de adoptare a unei hotărâri în modalitatea prevăzută la art. 7 se dispune prin ordin motivat al preşedintelui Camerei, în cazul unei situaţii de urgenţă care impune adoptarea unei hotărâri de îndată sau în cazul unei chestiuni punctuale care nu justifică întrunirea Consiliului Camerei în şedinţă.

(2) Preşedintele Camerei transmite membrilor Consiliului Camerei prin corespondenţă electronică la adresele indicate conform art. 3 alin. (1) sau (2), după caz, proiectul hotărârii care se preconizează a fi adoptată în modalitatea prevăzută la art. 7 împreună cu solicitarea de exprimare a votului, cu indicarea termenului înăuntrul căruia votul trebuie exprimat.

(3) Termenul prevăzut la alin. (2) nu poate fi mai scurt de 24 de ore de la data solicitării votului prin corespondenţă electronică,

(4) Membrii Consiliului Camerei îşi exprimă votul deschis, în una dintre modalităţile prevăzute la art. 2, prin corespondenţă electronică transmisă de la adresa indicată potrivit art. 3 alin. (î) sau (2), după caz, în replică la corespondenţa electronică transmisă de preşedintele Camerei, cu includerea tuturor membrilor Consiliului Camerei în grupul de corespondenţă, înăuntrul termenului stabilit conform alin. (2) şi (3).

(5) Membrii Consiliului Camerei care nu îşi exprimă votul în termenul prevăzut la alin. (2) sunt prezumaţi ca fiind absenţi.

(6) Preşedintele Camerei anunţă rezultatul votării, cu precizarea numărului de voturi exprimate “Pentru”, “Împotriv㔠şi „Abţinere”, prin corespondenţă electronică transmisă membrilor Consiliului Camerei în termen de cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de vot stabilit conform alin. (2) şi (3).

(7) Rezultatul votului se consemnează în procesul-verbal privind exprimarea votului prin corespondenţă electronică de către membrii Consiliului Camerei.

(8) Votul “Împotriv㔠poate fi exprimat motivat de membrii Consiliului Camerei care au votat în această modalitate şi se consemnează în procesul-verbal privind exprimarea votului prin corespondenţă electronică.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 9. - În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, fiecare membru al Consiliului Camerei are obligaţia de a notifica în scris opţiunea sa privind adresa de corespondenţă electronică utilizată, conform prevederilor art. 3.

Art. 10. - Aparatul executiv al Camerei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 11. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 7 septembrie 2015.

Nr. 51.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.