MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 714/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 714         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 23 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

55. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

745. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.311/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi

 

759. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea GERMISAFIA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

760. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SANEVIT 2003 - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

764. - Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 615/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, judeţul Mureş”

 

765. - Hotărâre privind schimbarea denumirii Muzeului Mixt Tecuci în Muzeul de Istorie “Teodor Cincu” – Tecuci

 

766. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 77 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 24 iunie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. La Componenţa nominală a Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România, care devine punctul I, poziţiile 5, 6 şi 7 vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

Funcţia

“5.

Dorin-Mircea Dobra

PNL

membru

6.

Mariana Câmpeanu

PNL

membru

7.

Nicolae Vlad Popa

PNL

membru”

 

            2. După punctul I se introduce un nou punct, punctul II, cu următorul cuprins:

“II. BIROUL

Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

Funcţia

„1.

Daniel-Constantin Barbu

Liberal Conservator

preşedinte

2.

Timotei Stuparu

PSD

vicepreşedinte

3.

Csaba Pataki

UDMR

secretar”

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 16 septembrie 2015.

Nr. 55.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.311/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.311/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 9 decembrie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi, denumit în continuare institut naţional, funcţionează ca persoană juridică de drept public, în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCS1).”

2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Patrimoniul institutului naţional, stabilit pe baza situaţiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2014, este în sumă totală de 29.584 mii lei, din care imobilizări corporale şi necorporale 22.339 mii lei şi active circulante 7.245 mii lei.”

3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - Institutul naţional îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 3.”

4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Finanţarea activităţii desfăşurate de institutul naţional se realizează, potrivit legislaţiei în vigoare, din venituri proprii, fonduri provenite din programe şi/sau cooperări europene şi internaţionale şi din alte surse atrase, potrivit legii.

(2) Institutul naţional este sprijinit financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele asemenea, respectându-se prevederile legale în vigoare.”

5. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 81 şi 82, cu următorul cuprins:

“Art. 81. - (1) Bunurile proprietate publică a statului aflate în administrarea institutului naţional sunt prevăzute în anexa nr. 4 - Lista bunurilor proprietate publică a statului aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi.

(2) Bunurile proprietate publică a statului pot fi închiriate prin licitaţie publică, în condiţiile legii. Institutul naţional are dreptul să reţină o cotă-parte de 50% din sumele percepute din închirierea acestora, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul de stat.

(3) Se actualizează descrierea tehnică şi valoarea de inventar pentru bunurile proprietate publică a statului aflate în administrarea institutului naţional, conform datelor prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 82. - Anexele nr. 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

6. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 şi 4, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Ministerul Finanţelor Publice vor efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului n r. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform datelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.311/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 9 decembrie 1996, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 966/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 2 septembrie 2005, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 745.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.311/1996)

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi, denumit în continuare institut naţional, cu sediul în municipiul Iaşi, bd. Mangeron nr. 47, judeţul Iaşi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortizări, organizează şi conduce contabilitatea potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Institutul naţional îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Institutul naţional are ca scop desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul materialelor cu structuri şi proprietăţi fizice noi, dispozitive, aparate şi echipamente bazate pe acestea, metode noi de obţinere şi tehnici noi de caracterizare a materialelor şi de control nedistructiv, metode de separare electrică şi magnetică, metode fizice de determinare a câmpurilor electromagnetice, a poluării şi compatibilităţii electromagnetice, materiale şi dispozitive speciale cu aplicaţii în inginerie, medicină şi biotehnologie, corespunzător hotărârii Guvernului de înfiinţare a acestuia.

(2) Institutul naţional participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia naţională de cercetare, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate, patrimoniul şt structura organizatorică şi funcţională

 

Art. 3. - (1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde, în principal:

I. În cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare:

a) cercetări fundamentale, aplicative şi tehnologice privind materiale cu structuri şi proprietăţi fizice noi, dispozitive, aparate şi echipamente bazate pe acestea; metode noi de obţinere şi prelucrare a materialelor; metode şi tehnici noi de caracterizare a materialelor şi de control nedistructiv; metode fizice de determinare a câmpurilor electromagnetice, a poluării şi compatibilităţii electromagnetice; metode de separare electrică şi magnetică; materiale şi dispozitive speciale cu aplicaţii în medicină şi biotehnologie;

b) cercetări pentru realizarea de modele experimentale, prototipuri, tehnologii, standuri, platforme şi staţii-pilot, laboratoare de specialitate acreditate, precum şi tehnologii generice cu rol de suport pentru cercetările aplicative viitoare din cadrul diferitelor domenii de vârf: electronică, automatică, telecomunicaţii, medicină, biologie, informatică, electrotehnică, aviaţie, protecţia mediului, securitatea produselor, metrologie şi altele asemenea;

c) elaborarea de studii şi cercetări aplicative în vederea restructurării, retehnologizării şi modernizării unor ramuri industriale de vârf;

d) elaborarea de strategii, studii de diagnoză şi prognoză privind dezvoltarea domeniului fizicii tehnice;

e) elaborarea de standarde în domeniul propriu de cercetare-dezvoltare;

f) alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică: cercetare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică pentru soluţionarea unor probleme concrete din domeniul fizicii tehnice;

II. pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor-nucleu desfăşoară cercetări teoretice şi experimentale în domeniul de activitate al institutului naţional;

III. În cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare desfăşoară cercetări fundamentale şi aplicative în concordanţă cu domeniul de activitate al institutului naţional;

IV. alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;

V. activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de activitate, conform prevederilor legale:

a) participare la elaborarea strategiei domeniului;

b) formare şi specializare profesională;

c) desfăşurarea unor activităţi de specializare şi perfecţionare în vederea formării unor specialişti în domeniile specifice institutului naţional;

d) formare de cadre de cercetare şi tehnicieni de înaltă calificare, necesare activităţilor specifice institutului naţional;

e) activităţi de pregătire a personalului propriu în domeniile de activitate specifice institutului naţional şi în domenii conexe;

f) pregătire profesională de nivel universitar, postuniversitar şi doctorat, potrivit legii;

VI. consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate;

VII. editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate, reviste, preprinturi, cărţi, materiale publicitare şi altele asemenea;

VIII. prestări de servicii privind testarea şi certificarea de produse şi/sau tehnologii, în condiţiile legii;

IX. participare la realizarea transferului tehnologic prin promovarea activităţilor de valorificare a cercetării prin transferul tehnologic al rezultatelor cercetării operatorilor economici cu capital de stat sau particular;

X. execuţie de unicate şi serii mici, în cadrul activităţii de miniproducţie, de aparatură, echipamente, instalaţii şi dispozitive, precum şi elaborarea de softuri în domeniile de activitate specifice institutului naţional şi conexe;

XI. activităţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului său de activitate, activităţi de marketing în domeniile specifice fizicii tehnice, în condiţiile legii;

XII. organizare de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale specifice institutului naţional.

(2) Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform regulamentului propriu, şi se înregistrează la registrul comerţului ca INCD.

(3) în cadrul obiectului său de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Activităţile institutului naţional, codificate în baza clasificării CAEN Rev. 2, conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, sunt:

I. Activitatea principală:

7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

II. Activităţi secundare:

2319 - Fabricarea de sticlărie tehnică 2410 - Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

2432 - Laminare la rece a benzilor înguste 2434 - Trefilarea firelor la rece 2454 - Turnarea altor metale neferoase 2550 - Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2732 - Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice 2899 - Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 7490- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. Art. 4. - (1) Patrimoniul institutului naţional se stabileşte pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie sau pe baza situaţiilor financiare anuale la data de 31 decembrie, după caz.

(2) Institutul naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publică şi privată a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică şi privată a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, prevăzute în anexa nr. 4 la hotărâre, se înregistrează distinct în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile

(3) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

(4) în exercitarea drepturilor sale, institutul raţional posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.

Art. 5. - (1) Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau inovare finanţat parţial sau total din fonduri publice aparţin contractorilor care execută în mod direct activităţile prevăzute în contractul de finanţare şi/sau angajaţilor acestora, conform contractelor de finanţare şi legislaţiei în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială şi drepturile de autor. În cazul execuţiei de către mai mulţi contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris.

(2) Rezultatele cercetărilor prevăzute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.

(3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, institutul naţional poate înfiinţa societăţi sau poate dobândi acţiuni sau părţi sociale în cadrul unor societăţi, conform legii, cu acordul consiliului de administraţie şi al consiliului ştiinţific al institutului. Pentru aceasta, institutul îşi poate angaja exclusiv experienţa ştiinţifică şi tehnologică acumulată, metode, tehnici, scheme, planuri, procedee, reţete sau alte forme de cunoaştere şi experienţă, inclusiv cele protejate prin titluri de proprietate intelectuală.

Art. 6. - (1) Institutul naţional poate avea în structură subunităţi, cu sau fără personalitate juridică, departamente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate. Sediile subunităţilor se prevăd în hotărârea de înfiinţare a institutului naţional, iar înfiinţarea sau desfiinţarea acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la alin. (1), şi următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit public intern, birou relaţii publice şi mass-media, achiziţii.

(3) în funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate.

 

CAPITOLUL III

Organele de conducere

 

Art. 7. - Conducerea institutului naţional este asigurată de:

a) consiliul de administraţie;

b) comitetul de direcţie;

c) directorul general.

Art. 8. - Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific.

Art. 9. - (1) Relaţiile dintre subunităţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie.

(2) Conducătorii subunităţilor din structura institutului naţional răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.

Art. 10. - (1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit.

(2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:

a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie;

b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional;

c) un reprezentant al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;

d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice:

e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(3) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din domeniul specific de activitate al institutului naţional, care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordin emis de conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(4) Din categoria specialiştilor pot face parte şi reprezentanţi ai ministerului din domeniul specific de activitate al institutului naţional.

(5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.

(6) Mandatul de reprezentare se aprobă de către conducătorul organului administraţiei publice centrale reprezentat în consiliul de administraţie, dacă este cazul.

Art. 11. - (1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate.

(2) Pentru activitatea desfăşurată, în calitatea de membri ai consiliului de administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional.

(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.

(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se află în relaţii comerciale directe.

Art. 12. - (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:

a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;

b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia;

c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

d) analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent;

e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli;

f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional;

g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;

h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 33 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;

j) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută;

k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca;

l) aproba criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional.

(2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.

Art. 13. - (1) Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.

(2) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare avizat de conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 14. - (1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.

(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele ales de către membrii acestuia.

Art. 15. - (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.

(2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

Art. 16. - La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

Art. 17. - Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

Art. 18 - (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru administrarea patrimoniului institutului naţional.

(2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au opus luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe ai consiliului de administraţie şi dacă au anunţat în scris despre aceasta autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 11 alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.

Art. 19. - În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare un raport asupra activităţii institutului naţional şi a consiliului de administraţie desfăşurate în anul precedent, precum şi asupra programului de activitate al acestora pentru anul în curs.

Art. 20. - Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.

Art. 21. - (1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional.

(2) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

Art. 22. - (1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.

(2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:

a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) bugetul de venituri şi cheltuieli;

d) programul de investiţii;

e) sistemul de asigurare a calităţii;

f) alte obligaţii.

Art. 23. - Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun.

Art. 24. - (1) La nivelul subunităţilor din institutul naţional se organizează şi funcţionează comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie al institutului naţional şi este prezidat de directorul subunităţii respective.

(2) Comitetul de conducere exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general al institutului naţional şi aprobate de consiliul de administraţie.

Art. 25. - (1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobată prin hotărâre a Guvernului. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie un contract de management cu conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(4) Evaluarea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor directorului general, stabilite prin contractul de management, se face pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 26. - Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate;

b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;

c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional;

d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie;

e) angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legate şi ale contractului colectiv de muncă;

f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii specializate;

i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;

j) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator terţiar de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat;

k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional;

l) exercită orice alte atribuţii care îi sunt delegate de consiliul de administraţie.

Art. 27. - (1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare.

(2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional.

(3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific al institutului naţional.

(4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific.

(5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.

Art. 28. - Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;

b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică;

c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional;

d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii;

e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;

g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale,

cu scop ştiinţific;

h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.

 

CAPITOLUL IV

Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia.

Relaţii financiare

 

Art. 29. - (1) Institutul naţional întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi situaţiile financiare conform reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în condiţiile legii.

Art. 30. - (1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Art. 31. - Institutul naţional determină anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.

Art. 32. - (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit reglementărilor legale în vigoare,

Art. 33. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 34. - (1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare,precum şi din surse bugetare, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit legii.

(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, achiziţionării de aparatură, echipamente şi instalaţii pentru institutul naţional.

(3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudecă potrivit legii care reglementează achiziţiile publice.

Art. 35. - (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România şi prin unităţi de trezorerie.

(2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.

(3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România.

Art. 36. - Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar, potrivit legii.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 37. - Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau persoane juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti române competente, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 38. - Modificările şi completările regulamentului de organizare şi funcţionare a institutului naţional se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 39. - Statutul de institut naţional se reînnoieşte la termenul şi în condiţiile stabilite de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1311/1996)

 

LISTA

bunurilor proprietate publică a statului aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi

 

1. Ordonator principal de credite

(Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

13729380

MINISTERUL EDUCAŢIEI şi CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

2. Ordonator secundar de credite

17728123

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

5640892

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICÂTEHNICĂ - IFT IAŞI

 

Nr. inv. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoare de inventar

(lei)

Baza legală

Situaţia juridică

Tipul bunului

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

40247

8.29.06

Teren

5.050 mp Carte funciară 121759 C1-C2 (provenită din conversia pe hârtie a CF 21798) Suprafaţă neconstruită: 4043,75 mp

Sud: bd. D. Mangeron Est: ICPE Iaşi Vest: Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi

Nord: Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi

Ţara: România Judeţ: Iaşi Localitatea: Iaşi; bd. D. Mangeron nr. 47

1986

4.939.481,00

Decizia CPJ Iaşi nr. 170/21.04,1986

În administrare

Imobil

 

            Valoarea de inventar a terenului este de 4.939.481,00 lei conform ultimului raport de evaluare din 04.08.2010 întocmit de către Societatea “Compania Experţilor Evaluatori” - S.R.L. Iaşi.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea GERMISARA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea GERMISARA - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 16 septembrie 2015.

Nr. 759.

 

ANEXĂ

            MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI şi TURISMULUI

Operatorul economic Societatea GERMISARA - S.A.

Sediul/Adresa: Geoagiu-Băi

Cod unic de înregistrare: 2093294

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

333

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

313

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

20

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

282

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

282

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

89

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

23

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

151

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

48

C1

ch. cu salariile

13

44

C2

bonusuri

14

4

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

74

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

29

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

19

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

51

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

8

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

43

 

1

 

Rezerve legale

25

3

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

40

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

4

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

22,0

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

22,0

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

18,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

250

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

250

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

3

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

3

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

1222,2

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1222,2

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

104

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

850

8

 

Plăţi restante

55

 

9

 

Creanţe restante

56

0


*) rd.50 = rd.155 din Anexa 2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SANEVIT 2003 - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SANEVIT 2003 - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează;

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 16 septembrie 2015.

Nr. 760.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI şi TURISMULUI

Operatorul economic Societatea SANEVIT 2003 - S.A.

Sediul/Adresa: Arad, str. Petru Rareş nr. 129

Cod unic de înregistrare: 15973541

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

30

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

30

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.571

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.549

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

57

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

650

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

402

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

195

C1

ch. cu salariile

13

195

C2

bonusuri

14

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

133

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

74

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

440

2

 

Cheltuieli financiare

20

22

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-1.541

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

12

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

12

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

1.354

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.354

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

2

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

47.900

8

 

Plăţi restante

55

2,286

9

 

Creanţe restante

56

50


*) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 615/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Amenajări hidrotehnice

în bazinul hidrografic Niraj, judeţul Mureş”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 67/2014 privind aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 615/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, judeţul Mureş”, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 602 din 10 august 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzute la art. 1, situate pe raza localităţilor Miercurea Nirajului, Găieşti, Păsăreni, Acăţari, Crăciuneşti din judeţul Mureş, sunt în cuantum total de 741.583 lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, capitolul 70.01 «Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică», titlul 71 «Active nefinanciare», articolul 71.01 «Active fixe»,

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Mihail Facă,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 septembrie 2015.

Nr. 764.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii Muzeului Mixt Tecuci în Muzeul de Istorie “Teodor Cincu” - Tecuci

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 alin, (2) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă schimbarea denumirii Muzeului Mixt Tecuci în Muzeul de Istorie “Teodor Cincu” - Tecuci.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 16 septembrie 2015.

Nr. 765.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 53 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015 cu suma de 106 mii lei, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere şi religie”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015 cu suma de 1.911 mii lei, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”,

Art. 3. - (1) Sumele alocate potrivit art. 1 vor fi utilizate de direcţiile pentru cultură ale judeţelor Bacău, Botoşani, Buzău, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Suceava şi Vrancea numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013.

(2) Sumele alocate potrivit art. 2 vor fi utilizate de către Teatrul Naţional “Mihai Eminescu” din Timişoara, Opera Naţională Română din Timişoara, Opera Naţională Bucureşti, Opera Naţională Română din Iaşi, Teatrul Naţional “I. L. Caragiale” din Bucureşti, Opera Maghiară din Cluj-Napoca, Teatrul Naţional din Târgu Mureş, Teatrul Naţional “Marin Sorescu” din Craiova, Filarmonica “George Enescu” şi Biblioteca Naţională a României numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Culturii, la solicitarea ordonatorului principal de credite.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 septembrie 2015.

Nr. 766.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.