MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 715/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 715         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 23 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

757. - Hotărâre pentru abrogarea art. 1 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 787/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Afacerilor Interne a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

 

758. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.138. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

141. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L.

 

142. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A.

 

143. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A.

 

144. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea art. 1 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 787/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Afacerilor Interne a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La articolul 1 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 787/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Afacerilor Interne a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 15 iulie 2003, cu modificările ulterioare, litera a) se abrogă. Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 septembrie 2015.

Nr. 757.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

 În baza prevederilor art. 4 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Mihail Facă,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 16 septembrie 2015.

Nr. 758.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2015

 

ANEXA Nr. 1

 

            Sector 01- Bugetul de Stat

 

 

 

 

- mii lei –

Cod

Denumire indicator

PROGRAM 2015

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

2.443.937

 

I. VENITURI CURENTE

977.542

 

CI VENITURI DIN PROPRIETATE

170

31 10

Venituri din dobânzi

170

31 10 03

Alte venituri din dobânzi

170

 

C2 VANZART DF. BUNURI ST SERVICII

977.372

33 10

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

954.880

33 10 08

Venituri din prestări de servicii

954.880

35 10

Amenzi, pena li ta ti şi confiscări

14.460

35 10 50

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

14.460

36 10

Diverse venituri

8.032

36 10 04

Venituri din producţia riscurilor asigurate

32

36 10 50

Alte venituri, din care:

8.000

 

Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologie)

6.800

 

Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor

1.200

 

IV. SUBVENŢII

1.466.395

42 10

Subvenţii de la bugetul de stat

1.406.580

42 10 38

Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii

95.707

 

Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare)

800

 

Credite externe pentru investiţii (BDCE V)

30.274

 

Alocaţii bugetare pentru investiţii

64.433

 

Construcţii

64.333

 

Alte active fixe

100

 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

200

42 10 39

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

1.310.873

45 10

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plaţilor efectuate şi prefinanţări

59.815

45 10 15

Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013

57.640

45 10 16

Alte facilitaţi şi instrumente postaderare (FSUE)

2.175

 

TOTAL CHELTUIELI

2.779.386

01

CHELTUIELI CURENTE

2.443.192

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

395.700

20

BUNURI SI SERVICH

650.054

30

DOBÂNZI

35

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.367.129

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

30.274

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

336.194

 

TOTAL CHELTUIELI (I+II+III)

2.779.386

 

I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII

1.370.631

7010

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica

1370.631

01

CHELTUIELI CURENTE

1.098.870

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

395.700

10 01

Cheltuieli salariale în bani

322.848

10 01 01

Salarii de baza

310,684

IO 01 06

Alte sporuri

5.137

10 01 12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

1.032

1001 13

Indemnizaţii de delegare

807

10 01 30

Alte drepturi salariale în bani

5,188

10 03

Contribuţii

72,852

100301

Contribuţii de asigurări sociale de stat

50.777

10 03 02

Contribuţii de asigurări de şomaj

1.619

10 03 03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

16.787

10 03 04

Contribuţii pentru asigurări de accidente de munca şi boli profesionale

694

10 03 06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

2.975

20

BUNURI SI SERVICII

649.054

20 01

Bunuri şi servicii

199.155

20 01 01

Furnituri de birou

3.067

20 01 02

Materiale pentru curăţenie

655

20 01 03

Încălzit, iluminat şi forţa motrică

16.110

20 01 04

Apa, canal şi salubritate

1.304

20 01 05

Carburanţi şi lubrifianţi

32.339

20 01 06

Piese de schimb

9.880

20 01 07

Transport

1.311

20 01 08

Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet

5.797

20 01 09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

109.826

20 01 30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

18.866

20 02

Reparaţii curente

21.441

20 03

Hrana

3.750

20 03 01

Hrana pentru oameni

3.750

20 04

Medicamente şi materiale sanitare

1.807

20 04 01

Medicamente

40

20 04 02

Materiale sanitare

119

20 04 03

Reactivi

1.646

20 04 04

Dezinfectanţi

2

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

14.454

20 05 01

Uniforme şi echipament

2.371

20 05 03

Lenjerie şi accesorii de pat

76

20 05 30

Alte obiecte de inventar

12.007

20 06

Deplasări, detaşări, transferări

4.499

20 06 01

Deplasări interne, detaşări, transferări

3.274

20 06 02

Deplasări în străinătate

1.225

20 09

Materiale de laborator

1.986

2011

Cârti, publicaţii şi materiale documentare

415

2012

Consultanta şi expertiza

2.387

2013

Pregătire profesionala

2.656

2014

Protecţia muncii

2.535

2016

Studii şi cercetări

16.344

2022

Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor

33.800

2023

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

4.393

20 24

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

100

20 24 02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

100

20 25 00

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

1.449

20 30

Alte cheltuieli

337.883

20 30 01

Reclama şi publicitate

988

20 30 02

Protocol şi reprezentare

1.054

20 30 03

Prime de asigurare non-viata

2.802

20 30 04

Chirii

2.545

20 30 09

Executarea silita a creanţelor bugetare

30

20 30 30

Alte cheltuieli eu bunuri şi servicii

330.464

30

DOBÂNZI

35

30 01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

10

30 01 02

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

10

30 03

Alte dobânzi

25

30 03 05

Dobânzi la operaţiunile de leasing

25

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

54.081

56 03

Programe din fondul de coeziune (EC)

52,492

56 03 01

Finanţare naţionala

5.328

56 03 02

Finanţare externa nerambursabila

43.296

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

3.868

56 17

MECANISMUL FINANCIAR SEE

1.589

56 17 03

Cheltuieli neeligibile

1.589

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

271.761

71

Active nefinanciare

271.761

71 01

Active fixe

271.761

71 01 01

Construcţii

80.251

71 01 02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

181.193

71 01 03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale

764

71 01 30

Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale)

9.553

 

II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care:

1.406.580

7010

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica

1.405.780

01

CHELTUIELI CURENTE

1.34047

20

BUNURI SI SERVICII

200

20 30

Alte cheltuieli

200

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

200

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN1POSTADERARE

1,310.873

56 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

1.310.873

56 03 01

Finanţare naţionala

158.168

56 03 02

Finanţare externa nerambursabila

1.080.270

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

72.435

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

30.274

65 01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila (BDCE V)

30.274

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

64.433

71

Active nefinanciare

64.433

71 01

Active fixe

64.433

71 01 01

Construcţii

64.333

71 01 30

Alte active fixe

HH)

80 10

Cap. Acţiuni generale economice, comerciale şi de munca

800

01

CHELTUIELI CURENTE

800

20

BUNURI SI SERVICII

800

20 23

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

800

 

III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

2.175

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica

2.175

01

CHELTUIELI CURENTE

2.175

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

2.175

56 16

Alte facilitaţi şi instrumente postaderare (FSUE)

2.175

56 16 02

Finanţare externa nerambursabila

2.175

99 10

Deficit*)

-335.449


*) Deficitul va fi acoperit din excedentul anilor anteriori

 Excedent an 2013:122.000 mii lei

Excedent an 2014: 218.488 mii lei

 

ANEXA Nr. 2*1

 

BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2015

(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

 

 

 

 

- mii lei –

Cod

Denumire indicator

BVC 2015

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

9.054

 

L VENITURI CURENTE

0

 

IV. SUBVENŢII

9.054

42 08

Subvenţii de la bugetul de stat

1358

42 08 60

Cofinanţare publica acordata în cadrul mecanismului financiar SEE

1358

45 08

Sume primite de la UE - alţi donatori în contul plaţilor efectuate şi prefinanţări

7.696

45 08 17 03

Prefinanţarea mecanismului financiar SEE

7.696

 

TOTAL CHELTUIELI

9.054

01

CHELTUIELI CURENTE

9.054

56

Proiecte ca finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare

9.054

 

TOTAL CHELTUIELI

9.054

 

CHELTUIELI DIN ALTE SIRSE

9.054

70 08

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica

9.054

01

CHELTUIELI CURENTE

9.054

56

Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare

9.054

56 17

Mecanismul Financiar SEE

9.054

56 17 01

Finanţare Naţională

1358

56 17 02

Finanţare Externa Nerambursabila

7.696


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 141 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 7 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 2 alineatul (1), sintagma “Trezoreria Operativă Centrală” se înlocuieşte cu sintagma “Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti”.

Art. II. - Sumele încasate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.45.22.00 “Sume primite în cadrul mecanismului top-up” deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală 8609468, se transferă în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.45.22.00 “Sume primite în cadrul mecanismului top-up” deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, codificat cu codul de identificare fiscală 8609468.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 18 septembrie 2015.

Nr. 1.138.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru primul ar» al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1 .c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru anul 2015 sunt prevăzute în anexa nr. 1.d, care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 5. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 7. - Societatea Comercială PREMIER ENERGY-S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PREMIER ENERGY - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 134/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PREMIER ENERGY - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 27 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 16 septembrie 2015.

Nr. 141.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar, venitul total unitar pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice pentru Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

481.772

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

39,45

Venitul total unitar

Lei/MWh

43,19

Rata de creştere a eficienţei economice

 

4,72 %

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

499.848

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

38,04

Venitul total unitar

Lei/MWh

42,32

 

ANFXA Nr. 1.c

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

512.568

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

37,25

Venitul total unitar

Lei/MWh

43,97

 

ANEXA Nr. 1 .d

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

243.055

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

7,78

Venitul total unitar

Lei/MWh

8,63

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

45,57

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

44,77

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

44,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

42,57

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

41,24

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

143,28

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

142,21

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

141,08

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale, realizat de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare, şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1 c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru anul 2015 sunt prevăzute în anexa nr. 1,d, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A,

Art. 6. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 7. - Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 8, - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. MEHEDINŢI GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 56/2015 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEHEDINŢI GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 30 martie 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 16 septembrie 2015.

Nr. 142.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar, venitul total unitar pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice pentru Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ -S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

40.131

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

40,45

Venitul total unitar

Lei/MWh

28,38

Rata de creştere a eficienţei economice

 

4,93 %

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

42.552

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

39,66

Venitul total unitar

Lei/MWh

28,05

 

ANEXA Nr 1.c

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

42.560

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

38,45

Venitul total unitar

Lei/MWh

29,87

 

ANEXA Nr. 1d

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

6.477

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

2,94

Venitul total unitar

Lei/MWh

4,69

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

33,34

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

32,77

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

31,70

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

29,36

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

28,54

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

128,30

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

127,41

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. pentru anul 2015 sunt prevăzute în anexa nr. 1.d, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3r care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 7. - Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S C. GAZ SUD - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 126/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ SUD - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 27 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 16 septembrie 2015.

Nr. 143.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar, venitul total unitar pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice pentru Societatea Comercială GAZ SUD - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

422.512

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

22,33

Venitul total unitar

Lei/MWh

27,40

Rata de creştere a eficienţei economice

 

4,76%

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială GAZ SUD - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

459.450

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

22,02

Venitul total unitar

Lei/MWh

28,09

 

ANEXA Nr. 1.c

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială GAZ SUD - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

449.307

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

21,35

Venitul total unitar

Lei/MWh

34,71

 

ANEXA Nr 1 fi

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

204.435

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

5,54

Venitul total unitar

Lei/MWh

6,35

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

35,64

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

35,18

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

34,74

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

34,32

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

33,90

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. pentru clienţii casnici

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

115,99

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

115,10

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

114,31

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

113,58

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1 .a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru anul 2015 sunt prevăzute în anexa nr. 1.d, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 7. - Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 26 iulie 2011, cu modificările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 136/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 27 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 16 septembrie 2015.

Nr. 144.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar, venitul total unitar pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice pentru Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

13.352

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

40,53

Venitul total unitar

Lei/MWh

45,62

Rata de creştere a eficienţei economice

 

3,04%

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

19.887

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

39,72

Venitul total unitar

Lei/MWh

44,16

 

ANEXA Nr. 1.c

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

22.298

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

39,05

Venitul total unitar

Lei/MWh

43,21

 

ANEXA Nr. 1.d

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

5.500

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

4,96

Venitul total unitar

Lei/MWh

6,85

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

44,26

B.2. Cu un consum anual între 23r26 MWh şi 116,28 MWh

43,60

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

42,97

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

42,36

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. cu un consum pană la 23,25 MWh

130,50

B.2. cu un consum anual intre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

129,76

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.