MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 721/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 721         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 25 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

753. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

754. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

103. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 29/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

 

119. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind stabilirea condiţiilor de funcţionare a Cursului Superior internaţional în cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române

 

1.087. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

1.170. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

819. - Ordin pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013   

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 1.029/2013;

 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015;

 - Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2015

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Olt, Instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, în condiţiile legii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 753.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

RO24326056

Administraţia Naţională .Apele Române*

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioara, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrie rea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

1

64291

8.17.03

Lac Suta

agrement, vol. = 0,8 mil., vol. atenuare 0,2 mil. mc., sup. NNR = 9 ha

Ţara: România; judeţul: Harghita; comuna Tuşnad; -; nr. -; DAO

8.050.552

2

64292

8.17.02

Baraj şi lac Mesteacăn

vol. = 0,860 mil. mc.,

vol. atenuare - 0.177 mil. mc.

sup. NNR = 9,25 ha

Ţara: România; judeţul: Harghita; oraşul Bălan; -; nr. -; DAO

4.767.225

3

64293

8.17.02

Baraj şi lac Frumoasa

vol. = 10,6 mil. mc,

vol. atenuare - 3 mil. mc.,

sup. NNR = 62,7 ha,

ap. inund, şi alimentare cu apă

Ţara: România; judeţul: Harghita; comuna Frumoasa; -; nr. -; DAO

135.374.763

4

64474

8.16.07

Diguri direcţia apelor Olt

lungime = 91,48 km

Ţara: România; judeţul: Harghita; -; -; nr. -; Harghita

22.128.642

5

64475

8,16.07

Diguri direcţia apelor Olt

lungime = 313,174 km

Ţara: România; judeţul: Covasna; -; -; nr. -; DA Olt

37.694.763

6

64476

8.16,07

Diguri direcţia apelor Olt

lungime = 229,83 km

Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr. -; DAO

41.921.201

7

64477

8.16.07

Diguri direcţia apelor Olt

lungime = 134,516 m

Ţara: România; judeţul: Sibiu; -; -; nr. -; DAO

6.247.974

8

64478

8 1607

Diguri direcţia apelor Olt

lungime = 9,566 km - judeţul Vâlcea şi 3,63 km pe judeţul Gorj

Ţara: România; judeţul: Vâlcea; -; -; nr. -; DAO

33.507.810

9

64479

8.16.07

Diguri direcţia apelor Olt

lungime = 7,1 km

Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr. -; DA Olt

11.133.085

10

64802

8,03,09

Regularizări DA Olt

lungime = 235,681 km

Ţara: România; judeţul: Harghita; -; -; nr. -; DAO

40.151.904

11

64803

8.03.09

Lucrări de regularizare bazin hidrografic Olt

lungime = 146,388 km

Ţara: România; judeţul: Covasna; -; -; nr. -; DA Olt

91.477.388

12

64804

8.03,09

Lucrări de regularizare cursuri de apă bazin hidrografic Olt

lungime = 247,382 km

Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr. -; DA Olt

47.220.634

13

64805

8.03.09

Regularizări DA Olt

lungime = 125,983 km

Ţara: România; judeţul: Sibiu; -; -; nr. -; DAO

14.614.288

14

64806

8.03.09

Lucrări de regularizare cursuri de apă bazin hidrografic Olt

lungime = 84,254 km

Ţara: România; judeţul: Vâlcea; comuna Alunu; -; nr. -; DA Olt

35.785.120

15

64807

8.03.09

Regularizări DA Olt

lungime = 50,2 km

Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr. -; DA Olt

22.963.513

16

65335

8.28.01

Canton de exploatare Frumoasa

P+2, cărămidă, magazie Stotală = 5.266 mp, supr. constr. = 528 mp, supr. desf. = 728 mp

Ţara: România; judeţul: Harghita; comuna Frumoasa; -; nr. -; DAO

358.056

17

65336

8.28.01

Canton hidrotehnic Reci

3 camere din bolţari, beton, magazie stoc materiale, Sconstr = 123,8 mp, Stotală = 1.585 mp

Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Reci; -; nr. -; DAO

62.788

18

65337

8.28.01

Canton hidrotehnic Mărtineni

3 camere din bolţari, beton, magazie stoc materiale, Sconstr = 135 mp, Statală = 3.780 mp

Ţara: România; judeţul: Covasna; satul Mărtineni; -; nr. -; DAO

44.854

19

65338

8.28.01

Canton hidrotehnic Cătălină

Suprafaţă teren = 6.751 mp;

Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 71 mp,

S_C2-grajd = 82 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 142 mp,

S C2-grajd = 82 mp;

Tip clădire =P+1;CF = 23295,

UAT Cătălină; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Cătălina; -; nr. -; DAO

103.622

20

65339

8.28.01

Canton hidrotehnic Surcea

3 camere din bolţari, beton, magazie stoc materiale,

Sconstr. = 144 mp, Statală = 1.202 mp

Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Zăbala; -; nr. -;

1980

47.651

21

65340

8.28.01

Canton hidrotehnic Baraolt-Augustin

P+1,4 camere din bolţari, beton, magazie stoc materiale,

Sconstr. = 316,2 mp, Statală = 4.995 mp

Ţara: România; judeţul: Covasna; oraş Baraolt; -; nr. -; Olt

137.241

22

65341

8.28.01

Canton hidrotehnic Aita Mare

P+1,4 camere din bolţari, beton, magazie stoc materiale,

Sconstr. = 149,4 mp, Statală = 3.589 mp

Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Aita Mare; -; nr. -; DAO

137.241

23

65342

8.2801

Canton hidrotehnic Araci

Suprafaţă teren = 2.859 mp;

Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 51 mp,

S_C2 - magazie = 146 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton - 51 mp,

S C2 - magazie = 146 mp;

Tip clădire = P; CF = 23487, UAT Vâlcele; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Covasna; satul Araci; -; nr. -; DAO

28.506

24

65343

8.28.01

Canton hidrotehnic Covasna

P+1,12 camere,

Sconstr = 362,4 mp, Statală = 1.440 mp

Ţara: România; judeţul: Covasna; oraşul Covasna; -; nr. -; DAO

226.611

25

65344

8.2801

Canton hidrotehnic Chichiş

P+1,6 camere,

Sconstr. = 366 mp, Statală = 4.541 mp

Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Chichiş; -; nr. -; DAO

106.019

26

65345

8.28.01

Canton hidrotehnic Târgu Secuiesc

Suprafaţă teren = 4.823 mp; Suprafaţă construita =

S_C1 - canton = 133 mp, S_C2 - magazie = 21 mp, S_C3 - pivniţă = 20 mp, S_C4 - magazie = 67 mp, S_C5 - atelier = 71 mp,

S_C6- magazie = 142 mp; Suprafaţă desfăşurată =

S_C1 - canton = 266 mp, S_C2 - magazie = 21 mp, S_C3 - pivniţă = 20 mp, S_C4 - magazie = 67 mp, S_C5- atelier = 71 mp,

S C6- magazie = 142 mp; Tip clădire = P+1;CF = 24590, UAT Târgu Secuiesc; Suprafaţă utilă = mp;

Ţara; România; judeţul: Covasna; municipiul Târgu Secuiesc; Sta. Papp Mihály nr. 7;

DAO

153.597

27

65346

8.28.01

Canton hidrotehnic acumulare Tărlung

construcţia şi aparatura specifică, supr. totală 2.500 mp, supr. consta = 264 mp, supr. desf. = 387 mp, consta. P+1

Ţara: România; judeţul: Braşov; municipiul Săcele; -; nr. -; DAO

186.009

28

65347

8.28.01

Canton hidrotehnic Bod

clădire şi staţia radio Bod,

supr. totală = 7.900 mp,

supr. constr. = 211 mp, supr. desf. = 211 mp, P

Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Bod; -; nr. -; DAO

10.567

29

65349

8.28.01

Canton hidrotehnic Dâmbu Morii

Clădire + magazie de materiale,

supr. totală = 6.700 mp,

supr. constr. = 279 mp, supr. desf. = 408 mp,

P+1

Ţara: România; judeţul: Braşov; localitatea Timişu de Jos; -; nr. -; DAO

116.858

30

65350

8.28.01

Canton hidrotehnic Râşnov

Construcţie, inst. electr., iluminat ext., inst. el. forţă, deviere linie electr. 15 kw, supr. totală = 5.076 mp, supr. constr. = 447 mp, supr. desf. = 447 mp

Ţara: România; judeţul: Braşov; oraşul Râşnov; -; nr. -; DAO

39.048

31

65352

8.28.01

Canton hidrotehnic Homorod

construcţie, supr. totală = 425 mp,

supr. constr. = 325 mp., supr. desf. = 325 mp

Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Homorod; -; nr. -; DAO

28.395

32

65356

8.28.01

Canton hidrotehnic Gura Râului

clădire şi anexe,

supr. totală teren = 5.700 mp,

supr. constr. - 790 mp, supr. desf. - 1.054 mp,

clădiri P şi P+1

Ţara: România; judeţul: Sibiu; comuna Gura Râului; -; nr. -; DAO

429.515

33

65359

8.28.01

Canton hidrotehnic Avrig

clădire şi anexe,

supr. totală teren = 5.692 mp,

supr. constr. = 119 mp, supr. desf. = 194 mp,

clădiri P şi P+1

Ţara: România; judeţul: Sibiu; oraşul Avrig; -; nr. -; DAO

26.466

34

65360

8,28.01

Canton hidrotehnic Brădeni

clădire şi anexe,

supr. totală teren = 389 mp,

supr. constr. = 89 mp, supr. desf. = 89 mp,

clădiri P

Ţara: România; judeţul: Sibiu; comuna Brădeni; -; nr. -; DAO

9.780

35

65374

8.28.01

Staţia hidrologică Râmnicu Vâlcea

Clădire din panouri, centrală termică, aparatura şi instalaţiile specifice efectuării şi interpretării măsurătorilor la 19 staţii hidrometrice şi 5 lacuri de acumulare, supr. totală = 3.879,35 mp, supr. constr. = 1.070,89 mp

Ţara: România; judeţul: Vâlcea;

MRJ Râmnicu Vâlcea; -; nr. -; DAO

37.232

36

65382

8,28,01

Staţia meteorologică Bălceşti

clădire din cărămidă cu anexe, aparatura şi instalaţiile specifice efectuării şi interpretării măsurătorilor, supr. totală = 2.400 mp, supr. constr. = 165,49 mp

Ţara: România; judeţul: Vâlcea; oraşul Bălceşti; -; nr. -; DAO

45.890

37

65385

8.28.02

Post hidrometric Olăneşti-Băi

Casă din panouri, anexe, supr. totală = 400 mp, supr. constr. = 159,73 mp

Ţara: România; judeţul: Vâlcea; oraşul Băile Olăneşti; -; nr. -; DAO

55.660

38

114443

8.16.08

ax cadastral

80 borne CSA

Ţara: România; judeţul: Harghita; -; -; nr. -;

242.633

39

116171

8.03.11

Foraje de studii

Nr. foraje = 53; Suprafaţă ocupată de foraje = 53 mp; CF =;

Ţara: România; judeţul: Vâlcea; -; -; nr. -; DAO

672.683

40

116182

8.03.11

foraje de studii

Nr. foraje =11; Suprafaţă ocupată de foraje = 11 mp; CF =;

Ţara: România; judeţul: Harghita; -; -; nr. -; DAO

31.813

41

121029

8.03.09

Amenajare râu Negru

consolidare mal râu Negru lung = 1,17 km

Ţara: România; judeţul: Covasna; -; -; nr. -; DAO

2.715.976

42

121030

8.03.09

Praguri colmatare râu Olteţ, Alimpeşti-Alunu

7 bucăţi, h = 1,0 m

Ţara: România; judeţul: Vâlcea; -; -; nr. -; DAO

104.645

43

149919

8.03.01

Bazin hidrografic Dunăre aferent DA Olt

lungime curs apă 85 km

Ţara: România; judeţul: Teleorman; -; -; nr. -; DAO

4.727.500

44

155231

8.03.09

Consolidări de maluri râul Olt pe sectorul Băile Tuşnad-Bălan, judeţul Harghita

Recalibrare albie = 2,5 km;

Zid de sprijin din beton = 0,728 km; Consolidări de mal L = 0,380 km

Ţara: România; judeţul: Harghita; oraşul Băile Tuşnad; -; nr. -; Bazin hidrografic Olt

1.746.865

45

155238

8.03.09

Consolidarea pârâului Malnaş

Regularizare albie L = 0,9 km; Consolidări mal L = 0,34 km; Praguri = 3 buc.

Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Malnaş; -; nr. -; Bazin hidrografic Olt

596.580

46

155240

8.03.09

Regularizarea pârâului Avrig la Avrig

Consolidare de mal L = 2,396 km; Cădere de beton = 1 buc.; Prag de fund = 12 buc.

Ţara: România; judeţul: Sibiu; oraşul Avrig; -; nr. -; Bazin hidrografic Olt

2.802.284

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe, aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniului public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează;

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Mihail Facă,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 septembrie 2015.

Nr. 754.

 

ANEXĂ

 

Bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (C.U.1.163354444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (C.U.1.11672708), la care se modifică valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

 

Nr. crt.

Nr. MF

Codul de clasificare MF

Denumire

Descriere tehnică

Valoare de inventar

0

1

2

3

4

5

1

37914

8.28.01

Teren staţia meteo Târgovişte

S = 200 mp, CF nr. 13837

17.918

2

62731

8.28.01

Teren staţie meteo Alexandria

S = 10.115 mp, CF nr. 21730

781.870

3

62732

8.28.01

Teren staţia meteo Bisoca

S = 872 mp, CF nr. 20048

14.725

4

62734

8.28.01

Teren staţie meteo Brăila

S = 706 mp, CF nr. 71731

25.963

5

62735

8.28.01

Teren platformă SM Afumaţi

S = 36.643,4 mp, CF nr. 2820

5.137.767

6

62736

8.28.01

Teren Administraţia Naţională de Meteorologie - Sediul Central Băneasa

S = 93,933 mp, Extras CF nr. 248038

177.491.728

7

62739

8.28.01

Teren staţia meteo Vf. Omu

S = 376 mp, CF nr. 23231

33.327

8

62740

8,28.01

Teren staţie meteo Buzău

S = 4.056mp, CF nr. 50657

366.111

9

62742

8.28.01

Teren staţia meteo Olteniţa

S = 488 mp, Extras CF nr. 21819

33.090

10

62744

8.28.01

Teren staţia meteo Câmpina

S = 817 mp, CF nr. 24176

98.124

11

62745

8.28.01

Teren staţie meteo Câmpulung Muscel

S = 2.605 mp, CF nr. 81350

213.047

12

62747

8.28.01

Teren staţia meteo Cozia

S = 151 mp, CF nr. 35154

1.474

13

62748

8.28.01

Teren staţia meteo Curtea de Argeş

S = 2.081 mp, CF nr. 82326

107.244

14

62749

8.28.01

Teren staţia meteo Feteşti

S = 2.813mp, CF nr.21834

172.730

15

62750

8.28.01

Teren staţia meteo Fundata

S = 8.482 mp, CF nr. 100005

389.932

16

62751

8.28.01

Teren staţia meteo Giurgiu

S = 6.257mp, CF nr. 33015

360.566

17

62752

8.28.01

Teren staţia meteo Griviţa

S = 10.062 mp, CF nr. 20387

87.715

18

62753

8.28.01

Teren staţia meteo Penteleu

S = 1.468 mp, CF nr. 20146

19.424

19

62754

8.28.01

Teren staţie meteo întorsura Buzăului

S = 1.500 mp, Extras CF nr. 24533

54.250

20

62756

8.28.01

Teren staţie meteo Morăreşti

S = 525 mp, CF nr. 80122

8.749

21

62757

8.28.01

Teren staţie meteo Călăraşi

S = 1.810 mp, CF nr. 24895

167.398

22

62758

8.28.01

Teren staţie meteo Piteşti

S = 344 mp, CF nr. 84565

187.724

23

62759

8.28.01

Teren staţie meteo Ploieşti

S= 4.865 mp, CF nr. 126617

735.721

24

62762

8.28.01

Teren staţia meteo Râmnicu Sărat

S = 3.102 mp, CF nr. 31440

135.368

25

62763

8.28.01

Teren staţia meteo Roşiori de Vede

S = 1.144 mp, CF nr. 20452

137.169

26

62764

8.28.01

Teren staţia meteo Sinaia

S = 291 mp, CF nr. 22672

44.029

27

62765

8.28.01

Teren staţia meteo Slobozia

S = 1.486mp, CF nr. 33252

106.342

28

62767

8.28.01

Teren staţie meteo Sulina

S = 1.400 mp, Extras CF nr. 30345

228.614

29

62769

8.28.01

Teren staţia meteo Titu

S = 1.709mp, CF nr. 70502

76.829

30

62770

8.28.01

Teren staţia meteo Turnu Măgurele

S = 3.849 mp, CF nr. 21659

280.690

31

62771

8.28.01

Teren staţia meteo Urziceni

S = 705 mp, CF nr. 20268

34.940

32

62772

8.28.01

Teren staţie meteo Videle

S = 2.280 mp, CF nr. 20662

92.077

33

62774

8.28.01

Teren staţie meteo Zimnicea

S = 3.057 mp, CF nr. 20488

157.751

34

62775

8.28.01

Teren staţie meteo Focşani

S = 1.665 mp, CF nr.7126

53.465

35

62776

8.28.01

Teren staţie meteo Târgu-Neamţ

S = 4.715 mp, CF nr. 51484

113.242

36

62777

8.28.01

Teren staţia meteo Ceahlău

S = 2.000 mp, Extras CF nr. 50887

149.402

37

62779

8.28.01

Teren staţie meteo Rădăuţi

S = 3.034 mp, Extras CF nr. 35249

141.654

38

62780

8.28.01

Teren staţie meteo Adjud

S = 5.055 mp, CF nr. 51605

121.456

39

62781

8.28.01

Teren staţie meteo Călimani

S = 5.000 mp, CF nr. 31059

6.836

40

62782

8.28.01

Teren staţie meteo Piatra-Neamţ

S = 1.505,02 mp, Extras CF nr. 5575/N

34.637

41

62783

8.28.01

Teren staţia meteo Roman

S = 10.450,90 mp, CF nr. 50562

39.972

42

62784

8.28.01

Teren radar Bârnova

S = 2.280 mp (1.512 mp + 768 mp) Extras CF nr. 62652

8.709

43

62785

8.28.01

Teren staţia meteo Bârlad

S = 9.792 mp, CF 70489

314.435

44

62786

8.28.01

Teren staţia meteo Botoşani

S = 3.988,5 mp, Extras CF nr. 54849

224.014

45

62787

8.28.01

Teren staţia meteo Galaţi

S = 1.307,87 mp (1.066,87 mp + 241 mp), Extras CF nr. 109331

331.576

46

62789

8.28.01

Teren staţia meteo Negreşti

S = 2.381 mp, CF nr. 70047

32.629

47

62790

8.28.01

Teren staţia meteo Darabani

S = 2.160 mp, CF nr. 51101

51.903

48

62791

8.28.01

Teren staţia meteo Tecuci

S = 9.919,36 mp, CF nr. 102108

241.118

49

62792

8.28.01

Teren staţia meteo Vaslui

S = 11.954 mp, CF nr. 73701

383.841

 

50

62794

8.28.01

Teren Centrul Meteorologic Regional Oltenia - garaj magazie

S = 218 mp, CF nr. 18331

8.133

51

62795

8.28.01

Teren centru Radar meteorologic Craiova

S = 800 mp, Extras CF nr. 213018

29.842

52

62796

8.28.01

Teren staţia meteo Craiova

S = 2.493 mp, Extras CF nr. 213018

92.996

53

62797

8.28.01

Teren staţia meteo Calafat

S = 3.626 mp, CF nr. 1430

87.147

54

62798

8.28.01

Teren staţie meteo Băileşti

S = 1.892mp, CF nr. 770

45.472

55

62799

8.28.01

Teren staţia meteo Bechet

S = 6.220 mp, CF nr. 30199

79.166

56

62800

8.28.01

Teren staţia meteo Turnu Severin

S = 2.970 mp, CF nr. 56484

95.369

57

62801

8.28.01

Teren staţie meteo Târgu Jiu

S = 3.650 mp (lot 1 = 2.590 mp, lot 2 = 1.060 mp), Extras CF nr. 46339 - lot 1, Extras CF nr. 46194 - lot 2

198.011

58

62802

8.28.01

Teren staţia meteo Apa Neagră

S = 656 mp, CF nr. 35772

8.143

59

62804

8.28.01

Teren staţia meteo Petroşani

S = 2.378 mp, CF nr. 62540

142.227

60

62806

8.28.01

Teren staţia meteo Râmnicu Vâlcea

S = 2.728mp, CF nr. 40266

533.517

61

62807

8.28.01

Teren staţia meteo Obârşia Lotrului

S - 984,16 mp, din care teren + clădire = 333,46 mp şi platforma meteo = 650,7 mp

8.438

62

62808

8.28.01

Teren staţia meteo Voineasa - platforma meteorologică

S = 664 mp, CF nr. 35592

19.707

63

62809

8.28.01

Teren staţie meteo Drăgăşani

S = 2.712 mp, CF nr. 35517

318.655

64

62810

8.28.01

Teren staţia meteo Slatina

S = 683, CF nr. 54135

66.426

65

62811

828.01

Teren staţia meteo Caracal

S = 3.402mp, CF nr. 51743

212.582

66

62813

8.28.01

Teren staţie meteo Topi iţa

S = 2.006mp, CF nr. 51530

48.219

67

62814

8.28.01

Teren staţia meteo Odorheiu Secuiesc

S = 6.513 mp, CF 55265

307.832

68

62816

8.28.01

Teren staţia meteo Roşia Montană

S = 5.032 mp, Extras CF nr. 71751

234.940

69

62817

8.28.01

Teren staţia meteo Praid (Bucin)

S = 13.653 mp, CF nr. 51250

22.662

70

62818

8.28.01

Teren staţia meteo Dumbrăveni

S = 7.496 mp, CF 100251

190.702

71

62820

8.28.01

Teren staţie meteo Sărmaş

S = 3.126 mp, CF nr. 50630

90.733

72

62821

8.28.01

Teren staţia meteo Joseni

S = 7.902 mp, CF nr. 51229

37.203

73

62822

8.28.01

Teren staţia meteo Boiţa

S = 3.003 mp, CF 1878

12.151

74

62823

8.28.01

Teren staţia meteo Bâlea Lac

S = 600 mp, CF nr. 1943

14.602

75

62824

8.28.01

Teren staţia meteo Făgăraş

S = 2.971,54 mp, CF 100862

64.274

76

62829

8.28.01

Teren staţia meteo Miencurea-Ciuc

S = 2.541 mp, CF nr. 56045

61.044

77

62831

8.28.01

Teren staţie meteo Păltiniş

S = 1.826 mp, CF nr. 116733

187.561

78

62835

8.28.01

Teren staţie meteo Câmpeni

S = 1.140 mp, Extras CF nr. 71267

31.488

79

62837

8.28.01

Teren staţie meteorologică Arad

S = 3.639 mp, Extras CF nr. 321324

341.141

80

62838

8.28.01

Teren staţie meteorologică Banloc

S = 2.709 mp, Extras CF nr. 402906

36.381

81

62839

8.28.01

Teren staţie meteorologică Borod

S = 775 mp, Extras CF nr. 57564

17.554

82

62840

8.28.01

Teren staţie meteo Chişineu-Criş

S = 7.875 mp, Extras CF nr. 301821

333.303

83

62842

8.28.01

Teren staţie meteorologică Deva

S = 5.000 mp, CF nr. 66100

330.613

84

62843

8.28.01

Teren staţie meteorologică Dumbrăviţa de Codru

S = 1.500 mp, CF nr. 3ndf

4.183

85

62844

8.28.01

Teren staţie meteo Holod

S = 1.595 mp, CF nr.486

9.677

86

62845

8.28.01

Teren staţie meteo Lugoj

S = 4.487 mp, Extras CF nr. 406516

277.103

87

62846

8.28.01

Teren staţie meteo Moldova Veche

S = 8.000 mp, CF nr. 31278

331.170

88

62848

8.28.01

Teren staţie meteorologică Oraviţa

S = 11.032, CF nr. 32018

335.016

89

62849

8.28.01

Teren staţie meteorologică Reşiţa

S = 2.600 mp, CF nr. 36978-36980

139.092

90

62851

8.28.01

Teren staţie meteo Sânnicolau Mare

S = 9.783 mp, CF nr. 403623-403627

612.327

91

82852

8.28.01

Teren staţie meteorologică Semenic

S = 803 mp, CF nr. 31334

31.646

92

62853

8.28.01

Teren staţie meteo Siria Cetate

S = 4.322mp, CF nr. 302171

117.785

93

62855

8.28.01

Teren staţie meteorologică Ţarcu

S = 706 mp, CF nr. 30034

4.102

94

62857

8.28.01

Teren sediu CMR Banat Crişana

S = 7.681 mp, CF nr. 429115

1.395.607

95

62858

8.28.01

Teren staţie meteo Vărădia de Mureş

S = 2.486 mp, CF nr. 300613-300614

12.716

96

62859

8.28.01

Teren staţie meteo Caransebeş

S = 5.520 mp, Extras CF nr. 34987

257.824

97

62861

8.28.01

Teren staţie meteo Huedin

S = 4.208mp, CF nr. 50874

61.798

98

62862

8.28.01

Teren staţie meteo Cluj

S = 1.368mp, CF nr.270557

565.206

99

62863

8.28.01

Teren platformă staţie meteo Dej

S = 676 mp, CF nr. 53711

50.443

 

100

62865

8.28.01

Teren staţie meteo Vlădeasa 1800

S = 4.200 mp, CF nr. 50410

81.017

101

62866

8.28.01

Teren staţie meteo Băişoara

S = 5.694 mp, CF nr. 50901

1.143.974

102

62867

8.28.01

Teren staţie meteo Bistriţa

S = 10.000 mp, CF nr. 61535

321.162

103

62868

8.28.01

Teren staţie meteo Baia Mare

S = 654 mp, Extras CF nr. 52392

12.173

104

62869

8.28.01

Teren staţia meteo Sighetu Marmaţiei

S = 1.234 mp, CF 18588

88.032

105

62870

8.28.01

Teren staţie meteo Târgu Lăpuş

S = 1.305 mp, CF nr. 51400-51401

63.379

106

62871

8.28.01

Teren staţie meteo Iezer

S = 2.730mp, CF nr.51888

5.331

107

62872

8.28.01

Teren staţie meteo Satu Mare

S = 7.374 mp, CF nr. 54799

236.430

108

62873

8.28.01

Teren staţie meteo Supuru de Jos

S = 4.614 mp, CF nr. 100568

11.713

109

62874

8.28.01

Teren staţie meteo Zalău

S = 3 101 mp, CF nr. 7788

99.451

110

62877

8.28.01

Teren staţie meteo Gura Portiţei

S = 2.833,85 mp, CF nr. 30617

69.816

111

62878

8.28.01

Teren staţie meteo Mahmudia

S = 1.236mp, CF nr. 30298

9.276

112

82879

8.28.01

Teren staţie meteo Sântu Gheorghe

S = 4.154 mp, Extras CF nr. 30132

20.459

113

62880

8.28.01

Teren staţie meteo Mangalia

S = 1.140,95 mp, CF nr. 107384

225.419

114

62892

8.28.01

Teren staţie meteo Gurahonţ

S = 2.304 mp, CF nr. 300597

38.171

115

62897

8.28.01

Clădire corp B Afumaţi

Clădire din BCA şi cărămidă, parţial subsol + parter + turn, Sc = 221,86 mp, Sd = 288,76 mp, Extras CF nr. 2820

204.856

116

62898

8.28.01

Clădire corp C Afumaţi

Clădire cărămidă, parter, Sc = 150,92 mp, Sd = 150,92 mp, Extras CF nr. 2820

66.425

117

62900

8.28.01

Clădire corp A Observator Fizica Atmosferei Afumaţi

Clădire cărămidă, subsol + parter + etaj, Sc = 356,6 mp, Sd = 913,17 mp, Extras CF nr. 2820

826.235

118

62902

8.28.01

Clădire staţie meteo Gurahonţ

Parter+etaj, zidărie din cărămidă, Sc = 101 mp, Sd = 202 mp, Extras CF nr. 300597

97.702

119

62906

8.28.01

Clădire corp A, extindere Centrul de calcul, extindere Centrul Naţional de Prognoză Meteorologică

Clădire din cărămidă, parţial subsol + parter + parţial etaj 1, Sc = 1.878 mp, Sd = 3.832 mp, Extras CF nr. 248038

4.476.190

120

62908

8.28.01

Clădire corp B extindere Bucureşti

Construcţie din cărămidă, parţial subsol + parter, Sc = 750 mp, Sd = 1.400 mp, Extras CF nr. 248038

611.750

121

62912

8.29.08

Reţea exterioară apă canal ANM-RA sediul central

 

156.481

122

62921

8.28.01

Clădire radar ANM-RA

Construcţie din BCA, subsol + parter + etaj, Sc = 314,57 mp, Sd = 942,51 mp. Extras CF nr. 248038

1.189.432

123

62943

8.28.01

Clădire staţie meteo Câmpulung

Clădire parter, S = 104 mp

30.197

124

62951

8.30

Construcţie platformă staţie meteo Curtea de Argeş

Panouri sârmă, S = 576 mp

3.553

125

62955

8.28.01

Clădire staţie meteo Fundata

Construcţie lemn, parter + mansardă, Sc .= 86 mp, Sd -172 mp, Extras CF nr. 100005

55.305

126

62961

8.28.01

Clădire staţie meteo Giurgiu

S = 110 mp; clădire cărămidă; parter

35.706

127

62978

8.28.01

Clădire staţie meteo Morăreşti

Clădire bolţari beton, parter, Sc = 95 mp, Sd = 95 mp, magazie cărămidă, parter, Sc = 32 mp, Sd = 32 mp, CF nr. 80122

30.411

128

62987

8.28.01

Clădire Centru instruire cadre în domeniul gosp. ape, staţie meteo Piteşti

Clădire BCA, parter, Sc = 28,15 mp, Sd = 28,15 mp, Extras CF nr. 84565

20.584

129

62988

8.28.01

Centru prelevare şi prelucrare date staţie meteo Piteşti

Clădire BCA, parter, Sc = 94 mp, Sd = 94 mp Extras CF nr. 84565

8.525

130

63007

8.28.01

Clădire staţie meteo Râmnicu Sărat

Clădire din cărămidă, parter. Sc = 172 mp, Sd = 172 mp, Extras CF nr. 31440

77.914

131

63009

8.28.01

Clădire staţie meteo Roşiori de Vede

Clădire cărămidă, parter, Sc = 135 mp, Sd = 135 mp şi instalaţiile aferente, Extras CF 20452

254.357

132

63011

8.30

împrejmuire staţie meteo Roşiori de Vede

Panouri de plasă

17.910

133

63021

8.28.01

Clădire staţie meteo Titu

Clădire cărămidă, parter, Sc = 91 mp; Sd = 91 mp, Extras CF nr. 70502

30.701

134

63037

8.30

Canalizare şi alimentare cu apă staţie meteo Zimnicea

Instalaţie apă canalizare

4.162

135

63038

8.28.01

Clădire staţie meteo Roman

Clădire parter, zidărie din cărămidă, Sc = 103,69 mp, Sd = 103,69 mp, Extras CF nr. 50562

227.052

136

63045

8.28.01

Clădire staţie H + M Piatra-Neamţ, ANM-RA

Clădire cu zidărie din cărămidă, parţial subsol + parţial parter, Sc = 111,80 mp, Sd = 103,07 mp, Extras CF nr. 5575/N

93.980

137

63046

8.30

Platforma meteorologică Piatra-Neamţ

Suprafaţa se regăseşte la MF 62782.

36.718

138

63047

828.01

Clădire staţie meteo Călimani

Clădire cu zidărie din cărămidă, parter + etaj 1 + etaj 2, Sc = 244 mp, Sd = 732 mp, Extras CF nr. 31059

616.621

139

63048

8.28.01

Clădire anexă tehnică staţie meteo Călimani

Clădire parter, zidărie din cărămidă, Sc = 53 mp, Sd = 53 mp, Extras CF nr. 31059

35.806

140

63049

8.30

Platformă meteo cu împrejmuire SM Călimani

Suprafaţa se regăseşte la MF 62781.

25.912

141

63050

8.30

Drum acces SM Călimani

Tronson acces între DJ Gura Haitei şi clădirea staţiei

21.798

142

63051

8.28.01

Clădire staţie meteo Adjud

Clădire parter, zidărie din cărămidă, Sc = 104 mp, Sd = 104 mp, Extras CF nr. 51605

100.988

143

63060

8.28.01

Clădire staţie meteo Târgu-Neamţ

Baracă parter din PAL, Sc = 39,55 mp, Sd = 39,55 mp, Extras CF nr. 51484

5.772

144

63061

8.28.01

Clădire (Ghiocel) staţie meteo Târgu-Neamţ

Baracă parter din PAL Sc = 66,98 mp, Sd = 66,98 mp, Extras CF nr. 51484

26.712

145

63062

8.28.01

Clădire staţie H + M Focşani, partea ANM - CMR Moldova

Clădire cu zidărie din cărămidă, parţial subsol + parter, Sc = 107,70 mp, Sd = 143,63 mp, Extras CF nr. 7126

63.202

146

63063

8.30

Platformă staţie meteo Focşani

 

22.124

147

63073

8.28.01

Clădire staţie meteo Rădăuţi

Clădire parter, zidărie din cărămidă, Sc = 132 mp, Sd = 132 mp, Extras CF nr. 35249

363.957

148

63086

8.28.01

Clădire staţie meteo Ceahlău - sediu social

Clădire din lemn, subsol + parter + etaj, Sc = 104 mp, Sd = 312 mp, Extras CF nr. 50867

1.085.547

149

63087

8.28.01

Clădire staţie meteo Ceahlău - birou staţie

Clădire parter cu zidărie din piatră, Sc = 62,32 mp, Sd = 62,32 mp, Extras CF nr. 442/N/S

31.926

 

150

63099

8.28.01

Clădire staţie meteo Botoşani

Clădire din cărămidă parter, Sc = 102,57 mp, Sd = 102,57 mp Extras CF nr. 54849

221.162

151

63109

8.30

Punere în siguranţă şi montaj staţie meteorologică Stânca Ştefăneşti

Panouri plasă sârmă împletită

3.821

152

63115

8.28.01

Clădire anexă staţie meteo Darabani

Clădire parter din cărămidă, Sc = 82,96 mp, Sd = 82,96 mp, Extras CF nr. 51101

2.961

153

63116

8.28.01

Clădire staţie meteo Darabani

Clădire parter + etaj, cu zidărie din cărămidă, Sc = 102,29 mp, Sd = 204,58 mp, Extras CF nr. 51101

376.958

154

63118

8.28.01

Platforma SM Darabani

Suprafaţa se regăseşte la MF 62790.

61.954

155

63122

8.28.01

Clădire staţie meteo Tecuci

Clădire parter din cărămidă, Sc = 82 mp, Sd = 82 mp, Extras CF nr. 102108

74.975

156

63134

8.28.01

Clădire staţie meteo Galaţi

Clădire cu zidărie din cărămidă, parţial parter + parţial etaj, Sc = 146 mp, Sd = 180 mp, Extras CF nr. 109331

139.855

157

63136

8.28.13

Staţie meteo Galaţi - gospodărie anexă - magazie

Clădire parter din cărămidă, Sc = 70,92 mp, Sd = 70,92 mp, Extras CF nr. 109331

6.356

158

63164

8.28.01

Clădire staţie meteo Cotnari

Clădire cu zidărie din cărămidă, subsol + parter + etaj, Sc = 81 mp, Sd = 243 mp, Extras CF nr. 60344

295.122

159

63165

828.01

Clădire cu fundaţie beton radar Bârnova

Clădire cu zidărie din cărămidă, parter + etaj, Sc = 141,34 mp, Sd = 282,68 mp, Extras CF nr. 62652C1

218.766

160

63174

8.28.01

Construcţie hidro meteo sediu CMR Moldova (partea ANM)

Clădire cu zidărie din cărămidă cu 2 nivele din patru (parţial subsol + etaj 1), Sc = 308,69 mp, Sd = 389,66 mp, Extras CF nr. specială, nr. cadastral 14308/1

349.388

161

63177

8.28.01

Clădire staţie meteo Vaslui

Clădire parter cu zidărie din cărămidă, Sc = 107 mp, Sd = 107 mp, Extras CF nr. 73701

95.507

162

63184

8.28.01

Clădire staţie meteo Negreşti

Clădire cu zidărie din cărămidă, parter + etaj, Sc = 99 mp, Sd = 198 mp, Extras CF nr. 70047

211.276

163

83188

8.28.01

Clădire staţie meteo Bârlad

Clădire parter, zidărie din cărămidă, Sc = 94 mp, Sd = 94 mp, Extras CF nr. 70489

74.722

164

63212

8.28.01

Clădire staţie meteo Băileşti

Clădire din panouri prefabricate din beton, parter + etaj, Sc = 86 mp, Sd = 120,19 mp, Extras CF nr. 770

184.125

165

63214

8.30

Racord electric staţie meteo Băileşti

Cabluri electrice, tablouri electrice, din LEA 380/220 V

6.793

166

63217

8.28.01

Clădire staţie meteo Bechet

Clădire din panouri prefabricate din beton, parter + etaj, Sc = 112 mp, Sd = 164,26 mp, Extras CF nr. 35

224.986

167

63230

8.28.01

Clădire staţie meteo Calafat

Clădire din cărămidă, parter, Sc = 77 mp, Sd = 77 mp, Extras CF nr. 1430

148.001

168

63236

8.28.01

Clădire staţie meteo Caracal

Clădire din cărămidă, parter, Sc = 54,74 mp, Sd = 54,74 mp, Extras CF nr. 51743

63.218

169

63246

8.30

Canalizare beton SRPV Craiova

Tuburi din beton, D = 30 cm, îngropate la FI = 2 m

7.704

170

63247

8.28.01

Clădire centru radar Craiova

Clădire parter + etaj + turn radar, cărămidă, Sc = 128 mp, Sd = 222 mp, Extras CF nr. 18330

1.540.708

171

63248

8.29.08

Clădire sediu Centru Meteorologic Regional Oltenia

La et. 4:5 birouri, dependinţe comune, Sc = 139,55 mp, Sd = 139,55 mp, Extras CF nr. 69305

88.028

172

63262

8.28.01

Clădire staţie meteo cu anexe Drăgăşani

Clădire din cărămidă, subsol + parter + etaj, Sc = 146 mp, Sd = 438 mp, Extras CF nr. 35517

55.822

173

63265

8.28.01

Cabană tip “Laura” Obârşia Lotrului

Clădire din lemn, parter, anexe, Sc = 86 mp, Sd = 86 mp, Extras CF nr. 35593

43.066

174

63274

8.30

Platformă meteo cu împrejmuire Slatina

Suprafaţa împrejmuită S = 683,44 mp

15.472

175

63282

8.28.01

Clădire staţie meteo Târgu Logresti

Clădire din panouri prefabricate P +1,5 birouri, anexe, S = 65 mp

86.578

176

63285

8.28.01

Clădire staţie meteo Drobeta-Turnu Severin

Clădire din cărămidă, parter + etaj şi anexe, Sc = 184,42 mp, Sd = 239,20 mp, Extras CF nr. 56484

161.419

177

63295

8.28.01

Clădire staţie meteo Păltiniş

Clădire piatră + cărămidă, parter, Sc = 181 mp, Sd = 181 mp, CF nr. 116733

229.076

178

63299

8.30

Platformă meteo staţie meteo Vf. Lăcăuţi

S = 506 mp

14.636

179

63304

8.28.13

Magazie cărămidă staţie meteo Făgăraş

Construcţie din cărămidă, S = 17,92 mp

5.643

180

63307

8.28.01

Clădire staţie meteo Miercurea-Ciuc

Clădire cărămidă, parter, Sc = 121 mp, Sd = 121 mp, Extras CF nr. 56045

142.019

181

63311

8.28.01

Clădire staţie meteo Târgu Secuiesc

Clădire cărămidă, parter, Sc = 104 mp, Sd = 104 mp, Extras CF nr. 27948

225.240

182

63313

8.30

Platforma staţie meteo Ghimbav

S = 936 mp

15.964

183

63315

8.28.01

Clădire staţie meteo Câmpeni

Clădire cărămidă parter + etaj, Sc = 230 mp, Sd = 460 mp, CF nr. 71267

332.435

184

63320

8.28.01

Clădire staţie meteo Roşia Montană

Clădire cărămidă parter + 2 etaje, Sc = 160 mp, Sd = 480 mp, Extras CF nr. 71751

763.050

185

63338

8.28.01

Clădire staţie meteo Odorheiu Secuiesc

Clădire cărămidă parter, Sc = 101 mp, Sd = 101 mp, Extras CF nr. 55265

22.449

186

63342

8.30

împrejmuire platformă staţie meteo Bucin

Gard de sârmă

15.316

187

63343

8.28.01

Clădire staţie meteo Bucin

Cabană lemn parter + etaj, Sc = 145 mp, Sd = 237 mp şi instalaţiile aferente, CF nr. 51250

314.106

188

63346

8.30

Platformă staţie meteo Târgu Mureş

S = 676 mp

4.585

189

63351

8.28.01

Clădire staţie meteo Arad

Clădire parter + etaj + turn observaţii, cărămidă, Sc = 119 mp, Sd = 270 mp, Extras CF 321324

288.164

190

63352

8.30

Alimentare apă staţie meteo Arad

Conducte metalice îngropate în şanţ pentru aducţiune apă rece

7.250

191

63357

8.28.01

Clădire staţie meteo Banloc

Clădire parter din cărămidă, Sc = 101,27 mp, Sd = 101,27 mp, Extras CF 402906

109.188

192

63361

8.30

Reţea alimentare energie electrică Borod

Reţea conductori electrici de pe stâlpi din beton, alimentare cu energie electrică

2.671

193

63366

8.28.01

Clădire staţie meteo Borod

Clădire cărămidă, parter, Sc = 102 mp, Sd = 102 mp, anexă magazie cărămida, parter, Sc = 18 mp, Sd = 18 mp, CF nr. 57564

66.874

194

63370

8.28.01

Clădire staţie meteo Caransebeş

Clădire din cărămidă, parter, şi instalaţiile aferente, Sc = 98,10 mp, Sd = 98,10 mp, CF 34987

162.308

195

63374

8.28.01

Clădire staţie meteo Chişineu-Criş

Clădire din cărămidă, parter, Sc - 122,60 mp, Sd = 122,60 mp, CF 301821

40.999

196

63388

8.28.01

Clădire staţie meteo Cuntu

Cabană din lemn, S+P+E+M, Sc = 271,44 mp, Sd = 965,92 mp, Extras CF 30217

38.045

197

63390

8.28.01

Clădire staţie meteo Deva

Clădire din cărămidă, parter + etaj, Sc = 249,35 mp, Sd = 426,83 mp, Extras CF 66100

529.900

198

63391

8.28.13

Depozit hidrogen staţie meteo Deva

Magazie din cărămidă

16.899

199

63398

8.28.01

Clădire staţie meteo Dumbrăviţa de Codru - casă tip “Nora”

Cabană scândură, consolidată şi izolată termic, parter, Sc = 59 mp, Sd = 59 mp, Extras CF nr. 3ndf

103.000

 

200

63400

8.28.01

Clădire staţie meteo Băile Herculane

Clădire parter din cărămidă, Sc = 173 mp, Sd = 173 mp, Extras CF 30926

122.677

201

63409

8.28.01

Clădire staţie meteo Holod

Clădire din cărămidă, parter, Sc = 106 mp, Sd = 106 mp, Extras CF 486

59.664

202

63413

8.28.01

Clădire staţie meteo Lugoj

Clădire parter, cărămidă

28.739

203

63419

8.28.01

Clădire staţie meteo Moldova Veche

Clădire din cărămidă, parter, Sc = 102 mp, Sd = 102 mp, CF 31276

53.371

204

63432

8.28.01

Clădire + extindere staţie Oradea

Clădire din beton, parter + etaj, Sc = 325 mp, Sd = 650 mp, HCL Mun. Oradea nr. 803/2006

689.472

205

63438

8.28.01

Clădire staţie meteo Oraviţa

Clădire parter, din cărămidă, Sc = 124 mp, Sd = 124 mp, Plan de amplasament şi delimitare, Extras CF nr. 32018

105.294

206

63443

8.28.01

Clădire staţie meteo Reşiţa

Clădire parter + 2 etaje, din cărămidă, Sc = 110 mp, Sd = 330 mp, Extras CF 36978

435.489

207

63460

8.28.01

Clădire staţie meteo Sânnicolau Mare

Clădire parter din cărămidă, Sc = 83,70 mp, Sd = 83,70 mp, CF nr. 403626, releveu

40.942

208

63471

8.28.01

Clădire staţie meteo Siria Cetate - casă prefabricate “Nona”

Cabană consolidată şi izolată termic, subsol + parter, Sc = 69 mp, Sd = 98 mp, Extras CF nr. 302171

109.658

209

63477

8.30

Racord electric Stâna de Vale

Instalaţie şi panouri siguranţe, contor energie electrică

5.231

210

63488

8.28.01

Clădire staţie meteo Stâna de Vale

Clădire din beton, parter+2 etaje, Sc = 121 mp, Sd = 363 mp, CF 816

599.725

211

63490

8.28.01

Clădire staţie meteo Ţarcu

Clădire din piatră, parter + 2 etaje, consolidată şi izolată termic, şi instalaţiile aferente, Sc = 171,82 mp, Sd = 303,56 mp, Extras CF nr. 30034

714.205

212

63496

8.28.01

Anexa radar Timişoara

Clădire tip parter, cărămidă, BCA, Sc = 243,50 mp, Sd = 243,50 mp, Extras CF 429115

164.311

213

63500

8.28.01

Clădire staţie meteo Vărădia de Mureş

Clădire din lemn, parter + mansardă, Sc = 143,51 mp, Sd =210,38 mp, CF 300613

28.033

214

63505

8.28.01

Clădire staţie meteo Băişoara

Clădire S+DS+P+E+M, fundaţie din beton, cu pereţi portanţi din zid cărămidă, Sc = 203 mp, Sd = 413 mp, Extras CF nr. 50901

640.530

215

63507

8.30

împrejmuire staţie meteo Băişoara

Stâlpi din ţeava încastraţi în beton, cu panouri plasă de sârmă

81.668

216

63514

8.28.01

Clădire staţie meteo Iezer

Clădire din lemn S+P+E, acoperiş tablă, Sc = 117 mp, Sd = 260 mp, Extras CF nr. 51888

353.637

217

63515

828.01

Clădire staţie meteo Iezer anexa 1

Clădire din lemn parter, acoperiş tablă, Sc = 53,68 mp, Sd = 53,68 mp, Extras CF nr. 51888

135.061

218

63521

8.28.01

Baracă demontabilă staţie meteo Târgu Lăpuş

Baracă demontabilă din lemn cu acoperiş tegola, fundaţie de beton, Sc = 114,75 mp, Sd = 114,75 mp, Extras CF nr. 51401

53.309

219

63523

8.28.01

Clădire staţia meteo Zalău

Clădire parter, cărămidă, Sc = 78 mp, Sd = 78 mp, Extras CF nr. 7788

49.633

220

63526

8.28.01

Clădire staţia meteo Supuru de Jos

Clădire parter, cărămidă, Sc = 100,32 mp, Sd = 100,32 mp, Extras CF nr. 100568

81.182

221

63530

8.28.01

Clădire corp 1 staţia meteo Satu Mare

Clădire parter, cărămidă, Sc = 124,46 mp, Sd = 124,46 mp, Extras CF nr. 54799

142.668

222

63538

8.28.01

Clădire staţie meteo Gura Portiţei

Parter + etaj + mansardă, cărămidă, Sc = 107,57 mp; Sd =215,14 mp; Extras CF 30617

889.832

223

63539

8.28.01

Clădire staţie meteo Mahmudia

Parter cărămidă, Sc = 117,42 mp; Sd = 117,42 mp; Extras CF 30298

130.273

224

63540

8.28.01

Clădire staţie meteo Sfântu Gheorghe

Parter cărămidă, Sc = 129,30 mp; Sd = 129,30 mp; CF nr. 30132

38.987

225

63547

8.28.01

Clădire staţie meteo platforma Tulcea

Parter cărămidă, Sc = 33,84 mp; Sd = 33,84 mp; Extras CF 34233

47.523

226

63559

8.30

Platforma meteo Voineasa

S = 663,97 mp, împrejmuire platforma meteo

15.916

227

63582

8.30

împrejmuire şi porţi Afumaţi

Gard din plasă sârmă

367.422

228

63587

8.28.01

împrejmuire şi porţi staţie meteo Rm. Sărat

Plasă sârmă

56.986

229

63609

8.28.01

Teren staţia meteo Poiana Stampei

S = 3.733 mp, Extras CF nr. 30583

52.290

230

63612

8.28.01

Clădire staţie meteo Craiova

Clădire parter + etaj, prefabricate, Sc = 86 mp, Sd = 127,14 mp, Extras CF nr. 18330

570.067

231

63618

8.28.13

Adăpost grup electrogen SM Iezer

Sc = 17,64 mp, construit din beton armat, acoperiş tablă

25.546

232

63646

8.28.01

Clădire staţie meteo Sarmaş

Clădire cărămidă, parter+etaj, Sc = 99 mp, Sd = 198 mp, Extras CF nr. 50630

253.367

233

63647

8.28.01

Clădire staţie meteo Joseni

Clădire cărămidă, parter+etaj, Sc = 102 mp, Sd = 204 mp, Extras CF nr. 51229

111.069

234

63699

8.30

Instalaţie paratrăsnet Vf. Parâng

2 stâlpi ancoraţi pe suport de beton H = 20 m

2.220

235

63701

8.28.01

Clădire staţie meteo Curtea de Argeş

Construcţie panouri lemn “TOMIS” + cărămidă ext. Sc = 68,50 mp, Sd = 68,50 mp, Extras CF nr. 82326

27.456

236

63702

8.28.01

Clădire staţie meteo Zimnicea

Cabană scândură; parter, Sc = 61,10 mp, Sd = 61,10 mp, Extras CF nr. 20488

32.580

237

65187

8.28.01

Clădire staţie meteo Poiana Stampei

Parter+etaj, zidărie BCA, Sc = 74,03 mp, Sd = 168,39 mp, Extras CF nr. 30583

185.889

238

114916

8.28.01

Clădire staţie meteo Târgu Ocna

Clădire parter cu zidărie din cărămidă, Sc = 93,50 mp, Sd = 93,50 mp, Extras CF nr. 60335

118.543

239

114919

8.28.01

Teren staţie meteo Târgu Ocna

S = 10.255 mp, CF nr. 60335

246.178

240

114922

8.28.01

Teren staţie meteo Ştei

S = 4.769 mp, Extras CF nr. 31 ndf

65.367

241

114924

828.01

Clădire staţie meteo Ştei

Parter, zidărie din cărămidă, Sc = 69 mp, Sd = 69 mp, Extras CF nr. 31 ndf

14.307

242

114934

8.28.01

Teren SM Bozovici

S = 7.800 mp, CF nr. 840

145.436

243

114936

8.28.01

Clădire staţie meteo Bozovici

Parter, zidărie cărămidă, Sc = 58,10 mp, Sd = 58,10 mp, Extras CF nr. 840

48.901

244

114941

8.28.01

Clădire CMR Constanţa

Parţial demisol + parter + parţial etaj, cărămidă, Sc = 856,25 mp; Sd = 1721,17 mp; Extras CF 229006

2.292.675

245

114942

8.28.01

Teren CMR Constanţa

S = 9083,40 mp, CF nr. 229006

17.525.625

246

114943

8.28.01

Teren staţie meteo Cernavodă

S = 340 mp, Extras CF nr. 101721

1.913

247

114944

8.28.01

Teren staţie meteo Medgidia

S = 9.614 mp, CF nr. 104992

1.267.187

248

114954

8.28.01

Teren staţia meteo Ţebea - platforma meteorologică

S = 675 mp, Extras CF nr. 60321, Fişe corp de proprietate

9.454

249

114957

8.28.01

Clădire staţie meteorologică Ocna Şugatag

Clădire parter + etaj, din cărămidă, Sc = 107,51 mp, Sd = 215,02 mp, Extras CF nr. 722

294.537

 

250

114959

8.28.01

Teren staţie meteo Ocna Şugatag

S = 8,108 mp, CF nr. 722

77.537

251

114961

8.28.01

Clădire staţie meteo Târnăveni (Bobohalma)

Clădire cărămidă, parter+etaj, SC = 104 mp, Sd = 208 mp, Extras CF nr. 446/N

848.316

252

114962

8.28.01

Clădire corp 2 (doi) staţie meteo Satu Mare

Clădire parter, cărămidă, Sc = 28,84 mp, Scf = 28,84 mp, Extras CF nr. 54799

18.048

253

114970

8.28.01

Teren staţie meteo Hârşova

S = 4.847,53 mp, CF nr. 101082

679.402

254

114973

8.28.01

Teren staţia meteo Tulcea

S = 2.101 mp, CF nr. 34233

67.464

255

114974

8.28.01

Teren staţia meteo Jurilovca

S = 3134,78 mp, CF nr. 30618

16.142

256

116505

8.28.01

Teren observator radar Oradea

S = 212 mp, CF nr. 172013-172014

41.965

257

117379

8.28.01

Teren SM Suceava

S = 3.000 mp, CF nr. 34561

95.877

258

121510

8.28.01

Teren staţie meteo Târnăveni (Bobohalma)

S = 4.003 mp, CF nr. 446/N

22.086

259

121513

828.01

Teren staţie meteo Cotnari

S = 1.465,41 mp, CF nr. 60344

8.193

260

121515

8.28.01

Teren staţie meteo Stânca Ştefăneşti

S = 3,163 mp, CF nr. 50467

6.178

261

143698

8.30

Reţele exterioare apă canal staţie meteo Oradea

Reţea tuburi beton evacuare ape uzate, reţea conductă metalică alim. apă potabilă, îngropate în sol

75.934

262

143700

8.30

Reţele exterioare apă canal staţie meteo Stâna de Vale

Reţea tuburi beton evacuare ape uzate

68.365

263

143701

8.30

Racord gaze SRPV Craiova

Compus din conducte D = 90 mm Lungime

170.640

264

143702

8.30

Reţea exterioară apă canal staţie meteo Târgu Secuiesc

Canal vidanjare

104.090

265

143703

8.28.13

Magazie staţie meteo Târgu Secuiesc

Construcţie cărămidă, parter, Sc = 20 mp, Sd = 20 mp, CF nr. 27948

7.463

266

143704

8.30

Racord gaze staţie meteo Târgu Secuiesc

Ţeava exterioară

83.252

267

143705

8.28.01

Racord electric staţie meteo Medgidia

Cablu subteran, BMPTU

34.376

268

143707

8.30

Foraj 3 alimentare cu apă sediu central ANM

 

218.742

269

145316

8.28.01

Teren SM Slobozia

S = 394,27 mp, Extras CF nr. 33248

4.482

270

145317

8.28.01

Clădire staţie meteo Videle

Cabană lemn, parter, Sc = 143,82 mp, Sd = 143,82 mp, CF nr. 20662

53.030

271

145332

8.28.01

Clădire SM Slobozia

Parter cărămidă, Sc = 70,84 mp; Sd = 70,84 mp; Extras CF nr. 33248

38.666

272

145340

8.28.01

Staţia metec Pătârlagele

2 clădiri, cabană lemn tip “Diana”, St = 1.716 mp, S. platformă = 676 mp, Sc = 100 mp, clădire cărămidă Sc = 72 mp

38.147

273

145343

8.28.01

Clădire staţie meteo Batoş

Clădire cărămidă, parter, Sc = 76 mp, Sd = 76 mp, Extras CF nr. 50532

130.489

274

149007

8.30

Puţ de alimentare cu apă Supuru de Jos

Inele din beton armat H = 9 m

2.705

275

149008

8.30

Centrală termică cu racord gaz staţia meteo Zalău

Instalaţie de gaz cu centrală termică pentru încălzire staţie meteorologică

21.221

276

149064

8.28.01

Teren radar Gematronik - observator radar Oradea

S = 700 mp, CF nr. 172015

70.052

277

149097

8.28.13

Turn radar - R. Medgidia

Turn structură metalică 30 m

3.469.427

278

149111

8.28.01

Baracă tip “Ghiocel” staţie meteo Stânca Ştefăneşti

Baracă tip “Ghiocel”, construcţie parter cu zidărie din cărămidă, Sc = 67 mp, Sd = 67 mp, Extras CF nr. 50454

65.747

279

149113

8.28.13

Turn radar Bârnova

Construcţie metalică, suprafaţa construită la sol = 98,59 mp, h = 46,03 m, CF 62652-C2

2.280.541

280

149130

8.30

Reţele exterioare apă canal SM Lăcăuţi

Conducte, cămine

56.876

281

149131

8.30

Turn radar, staţie meteo Târnăveni

 

3.489.753

282

149132

8.28.01

Racord şi branşament gaze naturale staţie meteo Târnăveni (Bobohalma)

 

28.849

283

150309

8.30

Racord alimentare cu apă staţie meteo Darabani

Puţ forat plus conducte (ţevi) între clădire şi foraj

13.083

284

150314

8.30

Alimentare cu apă staţie meteo Târgu Ocna

Instalaţie alimentare racordată la conducta oraşului

12.850

285

150324

8.28.01

Clădire anexă SM Vlădeasa 1800

Clădire P+M, cărămidă, BCA, lemn, Sc = 94 mp, Sd = 188 mp, Extras CF nr. 50410

208.652

286

150325

8.30

împrejmuire staţie meteo Vlădeasa 1800

Gard din stâlpi metalici încastraţi în beton cu rigle din lemn de 20/10 prinse cu butoane pe stâlpi

54.005

287

150326

8.28.01

Instalaţie alimentare cu apă staţie meteo Vlădeasa 1800

Formată din aducţiune, instalaţie de hidrofor

150.113

288

150327

8.30

Reţele exterioare apă canal staţie meteo Vlădeasa 1800

Compuse din conductele de apă, căminele de vizitare, cămine pentru vane

96.937

289

152174

8.30

Rezervor apă incendiu staţie meteo Călimani

Rezervor ape pluviale prins în beton

61.844

290

152175

8.30

Reţele exterioare apă canal staţie meteo Călimani

Construcţii încastrate în beton

46.370

291

152176

8.30

Sistem alimentare cu apă la anexe gospodăreşti - bucătărie staţie meteo Călimani

Construcţii încastrate în beton

9.343

292

152177

8.30

Sistem alimentare cu apă la anexe gospodăreşti - grup sanitar staţie meteo Călimani

Construcţii încastrate în beton

3.203

293

152178

8.30

Staţie de epurare monobloc pentru ape uzate staţie meteo Călimani

Construcţii încastrata în beton

19.424

294

152189

8.28.01

Clădire Centrul Meteorologic Regional Banat Crişana-Timişoara

Etaj 1 + turn observaţii, construcţie din cărămidă, Sc = 453,41 mp, Sd = 479,36 mp, Extras CF 408000-C1-U1

976.568

295

152190

8.28.13

Magazie CMR Banat Crişana

Clădire tip parter, cărămidă, acoperiş din plăci de azbociment, două clădiri separate

15.783

296

152191

8.28.13

Magazie CMR Banat Crişana

Clădire tip parter, din cărămidă, acoperiş tip planşeu, patru încăperi separate

26.316

297

152193

8.28.13

Anexă construcţie exploatare radar Oradea-Dealul Vântului

Construcţie BCA, parter, Sc = 32 mp, Sd = 32 mp, Extras CF nr. 172015

38.736

298

152207

8.28.13

Turn radar-observator radar Timişoara

Turn structură metalică pentru susţinere antenă WSR-98D, înălţime 37,5 m

1.738.231

299

152209

8.28.01

Teren staţie meteorologică Semenic

S = 2.172 mp, CF 31333

59.354

 

300

152210

8.28.01

Teren staţie meteo Corugea

S = 5276,08 mp, CF nr. 32036

27.168

301

152211

8.28.01

Clădire staţie meteo Corugea

Parter cărămidă, Sc = 128,20 mp; Sd = 128,20 mp; Extras CF 32036

58.598

302

152218

8.28.01

Clădire staţie meteo Bâcleş

Construcţie parter, cărămidă, Sc = 80,22 mp, Sd = 80,22 mp, Extras CF 50143

9.208

303

152220

8.28.01

Clădire staţie meteo Polovragi

Clădire parter + etaj, cărămidă, Sc = 127,18 mp,

Sd = 154,36 mp, Extras CF nr. 35364

100.448

304

152227

8.30

Instalaţie apă staţie meteo Baraolt

Puţ instalaţie apă

4.889

305

152231

8.30

Instalaţie de utilizare exterioară a gazelor SM Turda

Instalaţie exterioară de alimentare cu gaze naturale a clădirii SM Turda

14.834

306

152232

8.30

Instalaţie de utilizare internă a gazelor SM Turda

Instalaţie interioară de alimentare cu gaze naturale a clădirii SM Turda

6.324

307

152233

8.30

Instalaţii termice SM Turda

Conducte şi calorifere pentru încălzire şi acm la SM Turda

10.520

308

152234

8.30

Reţele electrice exterioare SM Vlădeasa 1800

Compusă din instalaţie de siguranţă stâlpi cu lampadare în incinta staţiei meteo

51.040

309

152236

8.30

Rezervor de incendiu SM Vlădeasa 1800

Format din rezervor propriu-zis din beton, motopompă pentru stingerea incendiilor şi alte echipamente

50.511

310

152241

8.28.01

Teren staţia meteo Bâcleş

S = 9.970 mp, CF nr. 50143

48.405

311

152243

8.28.01

Teren staţia meteo Polovragi

S = 2.339 mp, CF nr. 35364

22.021

312

152244

8.28.01

Teren staţia meteo Turda

S = 1.757 mp, CF nr. 54847

114.206

313

152245

8.28.01

Clădire staţie meteo Turda

Clădire cărămidă, parter, Sc = 92 mp, Sd = 92 mp, Extras CF nr. 54847

70.916

314

152246

8.28.13

Depozit (anexă) la staţia meteo Turda

Clădire cărămidă, parter, acoperiş placă beton, Sc = 38 mp, Sd = 38 mp, CF nr. 54847

4.717

315

152247

8.30

Platformă meteo staţia meteo Turda

Teren în suprafaţă de 670 mp cu aparatură meteorologică

44

316

152249

8.28.01

Branşament gaze naturale - SM Afumaţi

SM Afumaţi

19.171

317

152250

8.28.01

Instalaţie utilizare gaze naturale - SM Afumaţi

SM Afumaţi

61.608

318

152251

8.30

împrejmuire parcare ANM sediul central

Gard plasă

131.148

319

152252

8.30

Instalaţie electrică de iluminat parcare ANM sediul central

În incinta ANM sediul central

8.521

320

152294

8.30

Reţele electrice exterioare CMR Banat Crişana - staţie meteo Semenic

Instalaţie electrică pe stâlp pentru iluminare platformă meteo şi cale de acces

19.090

321

152295

8.30

Branşament electric staţia meteo Semenic

Alimentare cu energie electrică prin PTA 20/04 kV 40 kVA

39.269

322

152297

8.30

Reţele exterioare apă canal staţie meteo Semenic

Reţea exterioară subterană din tuburi de polietilenă d = 225 mm şi un cămin de vizitare care conduce apele uzate către exterior

49.529

323

152308

8.28.01

Clădire staţie meteo Râmnicu Vâlcea

Clădire parter + etaj, cărămidă, Sc = 146 mp, Sd = 292 mp, Extras CF nr. 40266

495.355

324

152309

8.30

Reţele exterioare apă canal SM Râmnicu Vâlcea

Compuse din ţevi pentru aducţiune apă, conducte de beton pentru canalizare

45.717

325

152310

8.30

Reţele iluminat exterior şi paratrăsnet SM Râmnicu Vâlcea

Compuse din stâlpi, conducte electrice, corpuri de iluminat

24.961

326

152326

8.30

Reţele exterioare apă canal CMR Dobrogea, staţie meteo Hârşova

Conducte, cămine

47.072

327

152329

8.30

Reţele exterioare apă canal CMR Dobrogea

Conducte şi racorduri

111.217

328

152340

8.28.01

Teren SM Urziceni

S = 681 mp, Extras CF nr. 20271

16.139

329

153852

8.28.01

Teren Bacău

S = 700 mp, CF nr. 63616

123.272

330

156555

8.28.01

Clădire staţie meteorologică Suceava

Clădire demisol (parţial) + parter din cărămidă, Sc= 158 mp, Sd = 223,90 mp şi instalaţii aferente Extras CF nr. 34561

674.285

331

156558

8.28.01

Teren platformă meteorologică SM Ploieşti

S = 2.264 mp, CF nr. 132913

342.395

332

156559

8.28.01

Teren platformă meteorologică SM Câmpina

S = 697 mp, CF nr. 24210

83.692

333

156560

8.28.01

Teren platformă meteorologică SM Morăreşti

S = 672 mp, CF nr. 80121

11.201

334

156561

8.28.01

Teren platformă meteorologică SM Piteşti

S = 680 mp, CF nr. 84566

371.086

335

156571

8.28.01

Clădire staţie meteo Târgovişte

Clădire parter + etaj (parţial) din BCA, structura cadre de beton, Sc = 152 mp, Sd = 236 mp şi instalaţii aferente. Extras CF nr. 13837

386.730

336

156574

8.28.01

Teren SM Stolnici

S = 9.994 mp, CF nr. 80246

134.239

337

156575

8.28.01

Teren SM Pătârlagele

S = 1.642 mp, CF nr. 20051

28.371

338

156585

8.28.01

Teren platforma SM Sighetu Marmaţiei

S = 1.658 mp, CF nr. 18588

100.564

339

156592

8.28.01

Teren staţie meteo Batoş

S = 2.767 mp, CF nr. 50532

13.230

340

159259

8,28.01

Teren şi clădire SM Adamclisi

Teren S = 634 mp, clădire parter, cărămidă, Sc = 91 mp, Sd = 91 mp, CF nr. 100857

32.034

341

159328

8.28.01

Clădire SM Bâlea Lac

Clădire din lemn, fundaţii din beton, S+P+E, şi instalaţii aferente, Sc = 107 mp, Sd = 265 mp, CF nr. 100696

616.407

342

159330

8.28.01

Clădire SM Semenic

Cabană din lemn şi BCA, S (parţial) + P + E (parţial), Sc = 161 mp, Sd = 315 mp, CF nr. 31334

216.544

343

159331

8.28.01

Teren platformă meteorologică SM Borod

S = 1.325 mp, CF nr. 57565

30.013

344

159332

8.28.01

Teren SM Baraolt

S= 1.727 mp, CF nr. 24639

80.971

345

159385

8.28.01

Teren şi clădire staţie meteo Dej

Teren S = 501 mp, clădire parter + anexă, zidărie BCA şi instalaţii aferente, Sc = 108,47 mp (95,72 mp +12,75 mp), Sd = 108,47 mp, CF nr. 54827 Declaraţie autentificată nr. 1596/31.07.2013

388.456

346

160521

8.28.01

Teren SM Vărădia de Mureş - platformă meteorologică

S = 892 mp, Extras CF nr. 300614

7.115

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 29/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control

în domeniul siguranţei alimentelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.376 din 30 iulie 2015, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

ţinând cont de prevederile art. 63 şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora,

în temeiul art. 3 alin. (1) şi (3), precum şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 29/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 şi 150 bis din 28 februarie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În notă, punctul 12 va avea următorul cuprins:

“12. La carnasierele domestice, acţiunile sanitar-veterinare publice din Program se efectuează în campanie şi numai la animalele care deţin carnete de sănătate, fie furnizate de către furnizorii aprobaţi de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, fie furnizate şi gestionate de Colegiul Medicilor Veterinari, înseriate şi numerotate potrivit alocării marjelor de serii şi de numere de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în care sunt completate, în mod obligatoriu: numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului, domiciliul acestuia (localitatea, strada, numărul şi judeţul), specia (câine/pisică), adresa acestuia, cod de identificare/numărul microcipului, după caz, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, rasa, sexul, vârsta, culoarea şi semnele particulare ale animalului: seria şi numărul carnetelor de sănătate/codul de identificare/numărul microcipului, după caz, sunt trecute în mod obligatoriu în documentul justificativ privind efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare, pentru acceptarea plăţii acestora; fiecare consiliu judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari trebuie

să deţină evidenţa carnetelor de sănătate furnizate şi să o furnizeze direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.”

2. La capitolul I secţiunea 9 punctul 3, la “Precizări tehnice”, punctele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:

“1. Vaccinarea profilactică antirabică a câinilor, a pisicilor, a dihorilor domestici, a câinilor de stână, a animalelor din adăposturi speciale, precum şi a animalelor sălbatice din grădini zoologice, circuri şi alte spaţii în care acestea sunt adăpostite este obligaţia proprietarilor şi a deţinătorilor de animale, persoane fizice sau juridice, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare.

2. Vaccinarea antirabică a câinilor şi pisicilor în vârstă de peste 3 luni se realizează în campanie, o dată pe an, în perioada octombrie-februarie, dar nu mai târziu de un an de la ultima vaccinare, urmată de vaccinări de completare la animalele care nu au putut fi vaccinate în timpul campaniei.”

3. La capitolul I secţiunea 9 punctul 3, la “Precizări execuţie”, punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1, Medicul veterinar de liberă practică împuternicit şi autorizat conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân realizează vaccinarea profilactică a câinilor şi pisicilor conform pct. 2 de la Precizări tehnice. Costurile vaccinării antirabice a câinilor, din timpul campaniei din octombrie-februarie şi din timpul vaccinărilor de completare, sunt suportate integral de la bugetul de stat. Contravaloarea manoperei de vaccinare a pisicilor este suportată de către proprietarii acestora, iar valoarea vaccinului este suportată de la bugetul de stat.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Csutak-Nagy Laszlo,

vicepreşedinte

 

Bucureşti, 15 septembrie 2015.

Nr. 103.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind stabilirea condiţiilor de funcţionare a Cursului Superior Internaţional în cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (3) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de Ministerul Afacerilor Interne, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 1

Obiectul de reglementare

 

            Prezentul ordin reglementează condiţiile de funcţionare în cadrul Jandarmeriei Române, la Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, denumită în continuare Şcoala de Aplicaţie, a Cursului Superior Internaţional, denumit în continuare Cursul.

 

ARTICOLUL 2

Scopul Cursului

 

Cursul are ca scop dezvoltarea carierei şi este destinat ofiţerilor din structurile de securitate internă şi de apărare din România şi alte state, denumiţi în continuare cursanţi, în vederea participării, în cadrul statelor majore internaţionale, la misiuni de menţinere a păcii sub mandat ONU.

 

CAPITOLUL II

Funcţionarea Cursului

 

ARTICOLUL 3

Durata Cursului şi numărul de cursanţi

 

(1) Cursul se organizează şi se desfăşoară anual la Şcoala de Aplicaţie.

(2) Cursul are o durată de până la 14 săptămâni şi se organizează pentru un număr de maximum 16 cursanţi, dintre care 2 sunt ofiţeri jandarmi români, iar maximum 10 sunt ofiţeri care provin din ţări nemembre ale Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 4

Selecţia candidaţilor

 

(1) Selecţia candidaţilor în vederea desemnării cursanţilor revine fiecărei forţe de securitate internă şi de apărare şi se realizează pe baza cerinţelor stabilite în Fişa-cadru de descriere a cursului, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care numărul de candidaţi este mai mare decât cel prevăzut la art. 3 alin. (2), selecţia se realizează de către Inspectoratul General al Jandarmeriei Române pe baza criteriilor stabilite în anexa nr. 2.

 

ARTICOLUL 5

Desemnarea personalului de conducere a Cursului

 

(1) în organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, la propunerea Şcolii de Aplicaţie, inspectorul general al Jandarmeriei Române desemnează comandantul Cursului în persoana unui ofiţer de jandarmi, bun cunoscător al limbii franceze/engleze. Pe timpul cursului, acesta se subordonează locţiitorului comandantului Şcolii de Aplicaţie.

(2) Comandantul Cursului este ajutat de un adjunct, care poate fi ofiţer jandarm român sau un ofiţer provenit dintr-o instituţie similară a unui stat cu care Jandarmeria Română are relaţii de cooperare bilaterală, bun cunoscător al limbii franceze/engleze şi cu experienţă în misiuni internaţionale de menţinere a păcii.

 

ARTICOLUL 6

Responsabilităţile Inspectoratului General al Jandarmeriei Române în procesul de organizare a Cursului

 

Pentru buna organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române are următoarele responsabilităţi:

a) să transmită, anual, oferta de pregătire forţelor de securitate internă şi de apărare din ţară şi din străinătate, cu cel puţin 6 luni înainte de data începerii Cursului;

b) să întreprindă demersurile necesare în vederea selecţionării şi desemnării comandantului Cursului şi a adjunctului acestuia;

c) să aprobe anual documentele de învăţământ ale Cursului, în conformitate cu reglementările interne, şi să menţină legătura cu Serviciul Integrat de Pregătire din cadrul Departamentului pentru Operaţiuni de Menţinere a Păcii al O.N.U., pentru necesităţile Cursului;

d) să invite experţi/profesori/lectori/instructori din România şi alte state în vederea optimizării procesului de învăţământ;

e) să întreprindă demersurile necesare pentru reînnoirea certificatului de recunoaştere oficială a pregătirii eliberat de către

O.N.U., conform procedurii existente în acest sens;

f) să pună la dispoziţia cursanţilor şi invitaţilor străini, prin intermediul Şcolii de Aplicaţie, spaţiile necesare pentru instruire, cazare, hrănire şi să asigure întreţinerea acestora, precum şi materialele didactice şi I.T. necesare desfăşurării procesului de învăţământ;

g) să asigure securitatea tuturor cursanţilor şi invitaţilor străini, pe timpul activităţilor de pregătire, în condiţii similare cu cele ale jandarmilor români;

h) să asigure accesul la asistenţă medicală de urgenţă cursanţilor şi invitaţilor străini, în baza asigurărilor medicale deţinute şi prezentate de către aceştia la sosirea în ţară.

 

ARTICOLUL 7

Limba de predare

 

Limba de predare a cursului este franceza sau engleza, în funcţie de nevoile de pregătire şi priorităţile identificate pe plan internaţional.

 

ARTICOLUL 8

Alte activităţi în cadrul cursului

 

În scopul îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 2, în cadrul cursului se pot efectua vizite de studiu şi stagii de pregătire în unităţi ale forţelor de securitate internă şi de apărare din România şi din străinătate.

 

ARTICOLUL 9

Atestarea absolvirii

 

Şcoala de Aplicaţie atestă absolvirea cursului şi competenţele dobândite prin documentele de absolvire şi insigna cu însemnele şcolii.

 

ARTICOLUL 10

Raportul de evaluare

 

(1) Activităţile de pregătire a fiecărei promoţii a cursului fac obiectul unui raport final, elaborat de comandantul Şcolii de Aplicaţie, pe baza rapoartelor ofiţerilor din conducerea Cursului, care va cuprinde, detaliat, următoarele aspecte:

(i) modul de organizare şi derulare a procesului de învăţământ;

(ii) conţinutul şi rezultatele instruirii;

(iii) concluziile importante rezultate şi propunerile pentru îmbunătăţirea activităţii.

(2) Raportul se transmite la Direcţia generală management resurse umane şi Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale din Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 45 de zile de la încheierea cursului.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

ARTICOLUL 11

Anexele la ordin

 

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

ARTICOLUL 12

Publicarea ordinului

 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 18 septembrie 2015.

Nr. 119.

 

ANEXA Nr. 1

 

FIŞA-CADRU

de descriere a Cursului Superior Internaţional

 

Denumirea

CURSUL SUPERIOR INTERNAŢIONAL

Instituţia de pregătire

Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române

Organizator

Jandarmeria Română

Parteneri

Organizaţia Naţiunilor Unite - Departamentul pentru Operaţiuni de Menţinere a Păcii (alte instituţii, după caz)

Recunoaşterea internaţională a pregătirii

Certificat de recunoaştere oficială a pregătirii, eliberat de către ONU - Departamentul pentru Operaţiuni de Menţinere a Păcii şi Departamentul de Sprijin al Misiunilor, începând cu anul 2015

Scopul cursului

Pregătirea ofiţerilor aparţinând forţelor de securitate internă, pentru exercitarea de funcţii specifice în cadrul unui stat major internaţional pe timpul misiunilor de menţinere a păcii sub mandat ONU

Limba în care se desfăşoară

Limba franceză/engleză

Numărul de cursanţi

Maximum 16 cursanţi, dintre care maximum 10 cursanţi care provin din ţări ce nu sunt membre UE. fiecare instituţie invitată are dreptul să desemneze unul sau doi ofiţeri care să participe la curs. În baza propunerilor primite, o comisie formată din reprezentanţi ai Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi ai Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române stabileşte lista finală a cursanţilor.

Personal-ţintă

Ofiţeri operativi propozabili pentru a participa la misiuni de menţinere a păcii sub mandat ONU

Cerinţe pentru candidaţi

1. Au cunoştinţe bune de limba franceză/engleză, atestate prin certificate de competenţă lingvistică prin care să ateste cel puţin nivelul B1/B2 sau rezultatele testelor de limbă susţinute.

2. Au gradul de căpitan sau maior ori similar.

3. Îşi desfăşoară activitatea în structuri operative.

4. Posedă permis de conducere categoria B.

5. Sunt apţi din punct de vedere medical şi psihologic.

Tipul cursurilor

Expuneri, dezbateri, studii de caz, lucru în echipă, aplicaţii şi exerciţii practice, vizite de studiu şi stagii de pregătire.

Durata

până la 14 săptămâni

Perioada

………………….

Obiective didactice

- formarea/perfecţionarea cunoştinţelor generale şi specifice pe care trebuie să le deţină personalul ce participă la misiuni de menţinere a păcii sub mandat ONU;

- însuşirea/perfecţionarea tehnicilor şi metodelor de lucru utilizate în statele majore ale forţelor multinaţionale;

- actualizarea/perfecţionarea cunoştinţelor referitoare la domeniile şi mecanismele cooperării poliţieneşti internaţionale;

- perfecţionarea cunoştinţelor de limba franceză/engleză şi însuşirea elementelor de bază ale limbii române (doar pentru cursanţii străini).

Stagii de pregătire şi vizite de studiu

Stagii de pregătire şi vizite de studiu la unităţi ale Jandarmeriei Române şi la o instituţie străină cu care Jandarmeria Română cooperează în vederea cunoaşterii sistemului de securitate intern

Costuri

1. Cursanţi din ţări membre UE

Toate cheltuielile ocazionate de participarea la curs a cursanţilor din ţări membre UE, respectiv 3.353 euro/persoană costuri de şcolarizare la care se adaugă transportul internaţional dus-întors

din/în ţara de origine, poliţele de asigurări sociale de sănătate pentru asistenţa medicală de urgenţă şi cea de asigurare de viaţă sunt suportate integral de instituţiile de provenienţă.

2. Cursanţi din ţări care nu sunt membre UE

Jandarmeria Română suportă costurile de şcolarizare (cazare, mese, vizite de studii, stagii de pregătire şi transport intern), decontând şi un bilet de avion dus-întors în/din ţara de origine, în limita a 500 euro/persoană.

Date de contact

Comandantul Cursului Superior Internaţional desemnat de către Inspectoratul General al Jandarmeriei Române:

Telefon: 0040 21 434 08 44/0040 21 760 61 20 Fax: 0040 21 434 91 41 E-mail: contact@scoalarosu.ro Internet: www.scoalarosu.ro

Selecţia candidaţilor

Depunerea candidaturilor se face prin intermediul ataşaţilor de afaceri interne sau militari de pe lângă ambasadele României din ţările interesate.

Selecţia candidaţilor se face după următorul calendar:

- Etapa întâi - Primirea candidaturilor

La primirea invitaţiei, fiecare instituţie interesată se adresează ataşatului de afaceri interne sau militar de pe lângă Ambasada României, prin care îşi exprimă intenţia de a trimite ofiţeri să participe la acest curs. Candidaţii sunt desemnaţi nominal, fişele individuale ale acestora fiind anexate scrisorii de invitare (un model orientativ de fişă personală fiind prezentată în anexa la prezentul document).

Data-limită a anunţării candidaturilor la ambasadele României din ţările interesate este ……… mai ………*

Ataşatul de afaceri interne sau militar de pe lângă la Ambasada României coordonează întocmirea, pentru fiecare candidat, a unui dosar care trebuie să conţină:

- fişa personală cu datele candidatului, conform modelului anexat;

- fişa medicală şi avizul psihologic;

- un certificat de competenţă lingvistică care să ateste cel puţin nivelul B1/B2 de cunoaştere a limbii franceze/engleze sau rezultatele testelor de limbă susţinute;

- patru fotografii tip paşaport (în uniformă);

- o fotocopie a paşaportului;

- o fotocopie a permisului de conducere categoria B;

- o poliţă de asigurări sociale de sănătate pentru asistenţa medicală de urgenţă şi o poliţă de asigurare de viaţă care să acopere riscurile de accidente şi deces, ambele valabile pe toată durata cursului.

Dosarele candidaţilor astfel constituite trebuie să ajungă la Ministerul Afacerilor Interne din România până la ……… iunie ………*.

 

- Etapa a două - Stabilirea listai candidaţilor şi aprobarea candidaturilor

După examinarea dosarelor de candidatura de către comisia formată din reprezentanţi ai Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi ai Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, Jandarmeria Română stabileşte numărul de locuri atribuite fiecărei ţări.

Finalizarea listei cursanţilor are loc până la iunie *. Această listă va fi difuzată tuturor

ţărilor care au propus candidaţi şi care au fost admişi, prin intermediul Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale a Ministerului Afacerilor Interne.

 

- Etapa a treia - Efectuarea formalităţilor pentru deplasarea în România a cursanţilor

Pentru fiecare cursant străin acceptat la curs va fi eliberată, de către Ambasada României din ţara de origine, o viză de şedere de tip “D/AP sau D/AS” cu multiple intrări şi ieşiri, valabilă cel puţin până la data de decembrie inclusiv.

Ataşatul de afaceri interne sau militar de pe lângă la Ambasada României va acorda sprijinul necesar candidaţilor selecţionaţi pentru îndeplinirea la timp a tuturor formalităţilor administrative cerute în fiecare ţară, potrivit legilor şi reglementărilor în vigoare referitoare la intrarea străinilor pe teritoriul României.

Alte aspecte

După aprobarea candidaturii, ofiţerii selecţionaţi vor fi îndrumaţi să se adreseze Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, la adresa de e-mail: contact@scoalarosu.ro, pentru a primi, în format electronic, un dosar cuprinzând informaţii utile referitoare la şcoală, la activităţile cotidiene pe timpul cursului, la materialele şi efectele personale strict necesare pe durata cursului.

La finalul cursului, absolvenţii vor primi un certificat de absolvire a cursului, eliberat de Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române.

Fiecare cursant va trebui să aibă asupra sa o uniformă de ceremonie, o uniformă pentru clasă şi aplicaţii în teren corespunzătoare anotimpurilor în care se desfăşoară cursul.

 

*) Datele etapelor premergătoare desfăşurării Cursului Superior Internaţional se stabilesc de către Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

 

ANEXĂ

la fişa-cadru

 

- Model –

 

SIGLA

 

CURSUL SUPERIOR INTERNAŢIONAL

Perioada: ………

 

FIŞA PERSONALĂ

a candidatului …………………..…

(gradul, numele şi prenumele)

 

1. Data şi locul naşterii:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

2. Naţionalitatea cursantului:

………………………………………………………………………………………………..

3. Domiciliul şi nr. de telefon:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

4. Paşaport  de serviciu  turistic; valabilitate: ……………………………………………….

Seria ……………. eliberat de ……………. la data …………….

 

5. Studii (civile sau militare)1:

………………………………………………………………………………………………..

 

6. Denumirea instituţiei trimiţătoare, adresa oficială, telefon de serviciu şi fax, e-mail:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 

7. Limbi străine cunoscute şi nivelul acestora:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 

8. Experienţă profesională2

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 

9. Experienţă în misiuni internaţionale3

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 

10. Postul (funcţia) ocupat în prezent şi instituţia:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

11. Perspective privind participarea în viitor la misiuni internaţionale:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 

12. Dietă/Regim alimentar special sau recomandări medicale pentru cursanţi:

 

Prin completarea şi semnarea formularului tipizat de cerere vă daţi acordul cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ministerul Afacerilor Interne, prin mijloace automate/manuale, în scopul organizării Cursului Superior Internaţional. Informaţiile colectate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi de lege.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de opoziţie, de intervenţie asupra datelor şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

 

Data completării

……………..

Semnătura

………………


1 Se înscriu numai studiile civile, militare sau de specialitate efectuate după studiile liceale.

2 Se înscriu în ordine cronologică doar funcţiile deţinute în cadrul structurilor de securitate internă.

3 Se înscriu în ordine cronologică misiunile internaţionale la care a participat, perioada şi funcţiile deţinute.

 

ANEXA Nr. 2

 

CRITERII DE SELECŢIE A CANDIDAŢILOR

 

1. Nivelul de cunoaştere a limbii franceze/engleze

2. Experienţa internaţională

3. Perspective privind participarea în viitor la misiuni internaţionale

4. Funcţia ocupată şi perspectivele de valorificare a experienţei acumulate pe timpul cursului în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu

5. Priorităţile de cooperare ale Jandarmeriei Române cu instituţia de provenienţă a candidatului

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi contabilitate nr. NB 9.047/2015 din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere prevederile art. 367-369 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, ţinând cont de prevederile Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 96/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 30 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

 

Bucureşti, 7 septembrie 2015.

Nr. 1.087.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.843/2008)

 

MONOGRAFIE CONTABILĂ

privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

A. La nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutului Naţional de Transfuzie Sanguin㠓Prof. Dr. C. Nicolau” Bucureşti, Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti

1. Înregistrarea în contabilitatea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti a drepturilor constatate pe baza situaţiilor centralizate transmise lunar de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

 

461.01.02 “Debitori sub 1 an - creanţe buget general consolidat/01/E/analitic distinct Direcţiile generale ale Finanţelor publice şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor deoarece reprezintă o sumă colectată pentru un alt buget.

=

448.01.00 “Alte datorii faţă de buget/01/E/analitic distinct Ministerul Sănătăţii

 

Trimestrial, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor efectua punctaje reciproce, în vederea stabilirii cu exactitate a drepturilor constatate de încasat, astfel încât să nu existe diferenţe între situaţiile raportate de instituţiile menţionate.

2. Înregistrarea în contabilitate a sumelor transferate de unităţile Trezoreriei Statului cu ordin de plată în conturile de disponibil ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:

 

550.01.00 “Disponibil din fonduri cu destinaţie specială la trezorerie”/01 /E/Clasificaţie venituri

=

461.01.02 “Debitori sub 1 an - creanţe buget general consolidat701/E/analitic distinct Direcţiile generale ale finanţelor publice şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor deoarece reprezintă o sumă colectată pentru un alt buget.

 

            3. Înregistrarea în contabilitate a sumelor virate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti Ministerului Sănătăţii din contul de disponibil în care au fost încasate în conturile de venituri bugetare ale Ministerului Sănătăţii:

 

448.01.00 “Alte datorii faţă de buget”/01/E/analitic distinct Ministerul Sănătăţii

=

550.01.00 “Disponibil din fonduri cu destinaţie specială la trezorerie701 /E/Clasificaţie venituri

 

            4. Înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Transfuzie Sanguin㠓Prof. Dr. C. Nicolau” Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti redistribuite de Ministerul Sănătăţii, la subdiviziunea de venituri 41.07.00 “Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii sau între activităţi finanţate integral din venituri proprii” din contul Ministerului Sănătăţii de la aceeaşi subdiviziune:

 

562.01.00 “Disponibil în lei al activităţilor finanţate din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie701/E/41.07.00

=

481.01.01 “Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea operaţională701/E

 

5. Înregistrarea în contabilitate a plăţilor efectuate din sumele redistribuite de Ministerul Sănătăţii conform prevederilor bugetare aprobate:

 

%

232.00. 00 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale701/E

234.00. 00 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale701/E

401.01.00 “Furnizori sub 1 an701/E/Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică cheltuieli

404.01.00 “Furnizori de active fixe sub 1 an701/E/Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică cheltuieli 6xx.00.00 - conturi de cheltuieli/01/E/Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică cheltuieli

Etc.

=

770.00.00 “Finanţarea de la buget701/E/Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică cheltuieli

 

            6. Înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor efectuate din sumele redistribuite:

 

6xx.00.00 - conturi de cheltuieli/01 /E/Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică cheltuieli

=

Grupa 28 “Amortizări privind activele fixe701/E Grupa 30 “Stocuri de materii prime şi materiale701/E

 

7. Înregistrarea în contabilitate a sumelor virate din conturile de venituri de la subdiviziunea de venituri 41.07.00 “Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii sau între activităţi finanţate integral din venituri proprii” ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, institutului Naţional de Transfuzie Sanguin㠓Prof. Dr. C. Nicolau” Bucureşti, Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti în contul de venituri ale Ministerului Sănătăţii, în situaţia în care la finele anului sumele primite ca redistribuiri de disponibilităţi nu au fost utilizate în întregime.

Această operaţiune se va efectua pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OTP), cu respectarea programului calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

 

481.01.01 “Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea operaţională701/E

=

562.01.00 “Disponibil în lei al activităţilor finanţate din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie”/01/E/ 41.07.00

 

            8. Închiderea contului 562.01.00 “Disponibil în lei al activităţilor finanţate din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie”, la finele exerciţiului financiar, cu valoarea încasărilor, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii:

 

562.02.00 “Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 01/F

=

562.01.00 “Disponibil în lei al activităţilor finanţate din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie701 /E/Clasificaţie venituri

 

            9. Închiderea contului 770.00.00 “Finanţarea de la buget”, la linele exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii:

 

770.00.00 “Finanţarea de la buget”/01/E/Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică cheltuieli

=

562.02.00 “Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 01/E

 

            10. Închiderea contului 562.02.00 “Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent”:

 

562.02.00 “Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent”01/E

=

562.03.00 “Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” 01/E

 

11. Închiderea contului 481.01.01 “Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea operaţională”, la finele exerciţiului financiar, cu suma plăţilor efectuate, prin contul 117.00.00 “Rezultatul reportat”.

 

481.01.01 “Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea operaţională701/E

=

117.00.00 “Rezultatul reportat701/E

 

            12. Închiderea conturilor de cheltuieli, trimestrial, prin debitul contului 121 “Rezultatul patrimonial”:

 

121.00.00 Rezultatul patrimonial/01/E

=

6xx.00.00 - conturi de cheltuieli/01/E/Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică cheltuieli

 

B. La nivelul unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii

1. Înregistrarea în contabilitate a sumelor primite de la Ministerul Sănătăţii:

 

560.01.00 “Disponibil al instituţiilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie701/F/

43.09 - subvenţii pentru instituţii publice*

43.12 - sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii*7anaiitic distinct pentru fiecare destinaţie a sumelor primite (acţiuni de sănătate, programe, investiţii, aparatură etc.)

=

772.02.00 “Subvenţii de la alte bugete”/01/F/43.12 - sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii/analitic distinct pentru fiecare destinaţie a sumelor primite (acţiuni de sănătate, programe, investiţii, aparatură etc.)

 

* Codul de clasificaţie venituri 43.09 se va utiliza doar până la finele anului 2015.

** Codul de clasificaţie venituri 43.12 se va utiliza începând cu 1.01.2016.

 

            2. Înregistrarea în contabilitate a plăţilor efectuate de unităţile sanitare din sumele transferate:

 

%

232.00. 00 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale”/01/F

234.00. 00 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale701/F

401.01.00 “Furnizori sub 1 an701/F/Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică cheltuieli

404.01.00 “Furnizori de active fixe sub 1 an701/F/Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică cheltuieli 6xx.00.00 - conturi de cheltuieli/01/F/Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică cheltuieli

Etc.

=

770.00.00 “Finanţarea de la buget701/F/Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică cheltuieli

 

            3. Înregistrarea în contabilitate a sumelor neutilizate la finele anului, restituite Ministerului Sănătăţii, cu respectarea programului calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice:

 

772.02.00 “Subvenţii de la alte bugete”/01/F/43.12 - sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii/analitic distinct pentru fiecare destinaţie a sumelor primite (acţiuni de sănătate, programe, investiţii, aparatură etc.)

=

560.01.00 “Disponibil al instituţiilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent Iatrezorerie701/F/43.12 - sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii/analitic distinct pentru fiecare destinaţie a sumelor primite (acţiuni de sănătate, programe, investiţii, aparatură etc.)

 

            4. Închiderea contului 560.01.00 „Disponibil al instituţiilor finanţate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie”, la finele exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii, in vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii:

 

560.02.00 “Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent”01/F

=

560.01.00 “Disponibil al instituţiilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie”/01/F/ Clasificaţie venituri

 

            5. Închiderea contului 770.00.00 “Finanţarea de la buget, la finele exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii:

 

770.00.00 “Finanţarea de la buget701/F/Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică cheltuieli

=

560.02.00 “Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent”01/F

 

            6. Închiderea contului 562.02.00 “Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent”:

 

560.02.00 “Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent”01/F

=

560.03.00 “Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi”01/F

 

C. La nivelul Ministerului Sănătăţii

1. Înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate de la direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată:

 

562.01.00 “Disponibil în lei al activităţilor finanţate din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie701/E/Clasificaţie venituri

=

%

735.04.00 “Accize701/E/Clasificaţie venituri 766.00.00 “Venituri din dobânzi7Q1/E/Clasificaţie venituri

 

2. Înregistrarea în contabilitate a sumelor virate din contul Ministerului Sănătăţii de la subdiviziunea de venituri 41 07.00 “Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii sau între activităţi finanţate integral din venituri proprii” în conturile direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutului Naţional de Transfuzie Sanguin㠓Prof. Dr. C, Nicolau” Bucureşti, Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, la aceeaşi subdiviziune:

 

481.01.01 “Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea operaţională701/E/analitic distinct: direcţia de sănătate publică, Institutul Naţional de Transfuzie Sanguin㠓Prof. Dr. C. Nicolau” Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti

=

562.01.00 “Disponibil în lei al activităţilor finanţate din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie701/E/41,07.00

 

            3. Înregistrarea în contabilitate a plăţilor efectuate, conform prevederilor bugetare aprobate:

 

 

%

232.00. 00 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale701/E

234.00. 00 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale701/E

401.01.00 “Furnizori sub 1 an701/E/Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică cheltuieli

404.01.00 “Furnizori de active fixe sub 1 an701/E/Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică cheltuieli

671.00. 00 “Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice701/E/Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică cheltuieli

6xx.00.00 - conturi de cheltuieli/01/E/Clasificaţie funcţională

cheltuieli/Clasificaţie economică cheltuieli

etc.

=

770.00.00 “Finanţarea de la buget701/E/Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică cheltuieli

 

4. Înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate în contul Ministerului Sănătăţii la subdiviziunea de venituri 41.07.00 “Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii sau între activităţi finanţate integral din venituri proprii” din conturile de venituri ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutului Naţional de Transfuzie Sanguin㠓Prof. Dr. C. Nicolau” Bucureşti, Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, de la aceeaşi subdiviziune, în situaţia în care la finele anului sumele redistribuite nu au fost utilizate în întregime:

 

562.01.00 “Disponibil în lei al activităţilor finanţate din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie701/E/41.07.00

=

481.01.01 “Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea operaţională”/01/E/analitic distinct: direcţia de sănătate publică, Institutul Naţional de Transfuzie Sanguin㠓Prof. Dr. C. Nicolau” Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti

 

            5. Înregistrarea în contabilitate a sumelor neutilizate la finele anului, restituite de unităţile sanitare direct subordonate Ministerului Sănătăţii Publice:

 

770.00.00 “Finanţarea de la buget701/E/Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică cheltuieli

=

671.00.00 “Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice701/E/Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică cheltuieli

 

            6. Închiderea contului 562.01.00 “Disponibil în lei al activităţilor finanţate din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie”, la finele exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii:

 

562.02.00 “Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent01/E

=

562.01.00 “Disponibil în lei al activităţilor finanţate din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie701/E/41.07.00

 

            7. Închiderea contului 770.00.00 “Finanţarea de la buget”, la linele exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii:

 

770.00.00 “Finanţarea de la buget701/E/Clasificaţie funcţională cheltuieli/Clasificaţie economică cheltuieli

=

562.02.00 “Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent01/E

 

8. În cazul în care la finele anului bugetar, după efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 57 alin. (3) din Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale instituţiilor publice înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea exerciţiului bugetar.

 

562.02.00 “Rezultatul execuţiei bugetare din a