MONITORUL OFICIAL AL ROMΒNIEI Nr. 723/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMΒNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 723         LEGI, DECRETE, HOTĂRΒRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 25 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRΒRI ALE GUVERNULUI ROMΒNIEI

 

777. - Hotărβre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional “Deschiderea şi punerea ξn exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”

 

778. - Hotărβre pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărβrea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de maşter acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi ξn anul universitar 2015-2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de ξnvăţămβnt superior

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.439. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea derogărilor ξn cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică  

 

HOTĂRΒRI ALE GUVERNULUI ROMΒNIEI

GUVERNUL ROMΒNIEI

HOTĂRΒRE

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional “Deschiderea şi punerea ξn exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”

Ξn temeiul art. 108 din Constituţia Romβniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Guvernul Romβniei adoptă prezenta hotărβre.

 

Art. 1. - Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional “Deschiderea şi punerea ξn exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”, prevăzuţi ξn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărβre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de către Societatea “Complexul Energetic Oltenia - S.A. din bugetul de venituri şi cheltuieli, iar sumele aferente despăgubirilor vor fi asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, ξntreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, ξn limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul energiei, ξntreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caranian,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 777.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE şi INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii “Deschiderea şi punerea ξn exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”

 

Titular: Ministerul Energiei, ξntreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

Beneficiar: Societatea “Complexul Energetic Oltenia” - S.A.

Amplasament: localităţile Mătăsari şi Fărcăşeşti, judeţul Gorj, ξn zona localităţilor Runcurel, Brădet, Mătăsari

Indicatorii tehnico-economici:

 

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

mii lei

4.397.157

 

 

(ξn preţuri la 31 decembrie 2013; 1 euro = 4,4847 lei)

 

 

 

din care:

- construcţii + montaj

mii lei

1.894.535

 

 

Valoarea investiţiei rest de executat

mii lei

4.166.159

 

din care:

- construcţii + montaj

mii lei

1.804726

 

 

            Eşalonarea investiţiei:

 

An I

ΞNV

543.000

 

C + M

235.000

 

An II

INV

501.000

 

C + M

217.000

 

An III

INV

459.000

 

C + M

199.000

 

An IV

ΞNV

376.000

 

C + M

163.000

 

An V

INV

334.000

 

C + M

144.000

 

An VI

INV

333,000

 

C + M

144.000

 

An VII

INV

292.000

 

C + M

126.000

 

An VIII

ΞNV

292.000

 

C + M

126.000

 

An IX

ΞNV

250.000

 

C + M

108.000

 

An X

INV

250.000

 

C + M

108.000

 

An XI

INV

208.000

 

C + M

90.000

 

An XII

INV

167.000

 

C + M

72.000

 

An XIII

INV

161.159

 

C + M

72.726

 

Capacităţi

 

 

 

- Exploatarea zăcămintelor de lignit

mii tone lignit/an

4.500

 

Durata de realizare a investiţiei

luni

156

 

 

Factori do risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

- zona seismică E

- grad de seismicitate 71 pe scara MSK (gradul 7 cu perioadă de revenire de 50 de ani),

- coeficient de seismicitate Ks = 0,12

- perioada de colţ Tc = 1,0 s

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de către Societatea “Complexul Energetic Oltenia” - S A. din bugetul de venituri şi cheltuieli, iar sumele aferente despăgubirilor vor fi asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, ξntreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, ξn limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform legii.

GUVERNUL ROMΒNIEI

HOTĂRΒRE

pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărβrea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de maşter acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi ξn anul universitar 2015-2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de ξnvăţămβnt superior

Ξn temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia Romβniei, republicată,

 

Guvernul Romβniei adoptă prezenta hotărβre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1-3 la Hotărβrea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de maşter acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi ξn anul universitar 2015-2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de ξnvăţămβnt superior, publicată ξn Monitorul Oficial al Romβniei, Partea I, nr. 595 şi 595 bis din 6 august 2015, se modifică şi se ξnlocuiesc cu anexele nr. 1-3*) la prezenta hotărβre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cξmpeanu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vβrstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 778.


*) Anexele nr. 1-3 se publică ξn Monitorul Oficial al Romβniei, Partea I, nr. 723 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea derogărilor ξn cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică

 

Avβnd ξn vedere Referatul de aprobare nr. 104.816/AC din 21 septembrie 2015 al Direcţiei biodiversitate,

ţinβnd seama de Avizul Academiei Romβne nr. 3.760/CJ din 18 septembrie 2015,

luβnd ξn considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

ξn temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărβrea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează:

a) recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup şi pisică sălbatică, aflate ξn mediul natural, ξn oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) recoltarea sau capturarea ξn scopul relocării, deţinerea, transportul, schimburile ξn scopul repopulării sau reintroducerii exemplarelor acestor specii recoltate/capturate din natură, ξn oricare din stadiile ciclului lor biologic, precum şi comerţul cu produse obţinute din exemplare de urs recoltate conform prezentului ordin.

Art. 2. - Se aprobă numărul maxim de intervenţie ξn cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică pentru care se aplică prevederile art. 1 după cum urmează:

a) urs (Ursus arctos) - 540 de exemplare;

b) lup (Caniş lupus) - 598 de exemplare;

c) pisică sălbatică (Felis silvestris) - 496 de exemplare.

Art. 3. - (1) Un număr de 479 de exemplare de urs, 588 de exemplare de lup şi 486 de exemplare de pisică sălbatică se repartizează pe judeţe şi gestionari de fonduri cinegetice, pe baza studiilor de specialitate realizate, pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. a), conform anexei nr. 1.

(2) Un număr de 61 de exemplare de urs, 10 exemplare de lup şi 10 exemplare de pisică sălbatică rămβne la dispoziţia autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. b), după cum urmează:

a) 31 de exemplare de urs, 5 exemplare de lup şi 5 exemplare de pisică sălbatică pot fi acordate gestionarilor fondurilor cinegetice care au epuizat numărul maxim de intervenţie sau celor care nu au primit număr maxim de intervenţie;

b) 30 de exemplare de urs, 5 exemplare de lup şi 5 exemplare de pisica sălbatică pot fi acordate gestionarilor fondurilor cinegetice ξn perioada 15 mai 2016-14 septembrie 2016.

Art. 4. - (1) Se stabilesc perioadele de derogare şi metodele pentru recoltare, după cum urmează:

a) pentru speciile lup şi pisică sălbatică: pβnă la 31 martie 2016, prin metodele “la goană”, “la pβnd㔠şi “la dibuit”;

b) pentru specia urs: pβnă la 30 noiembrie 2015, prin metodele “la goană”, “la pβnd㔠şi “la dibuit” şi pβnă la 31 decembrie 2015 şi ξntre 15 martie 2016-14 mai 2016, prin metodele “la pβnd㔠şi “la dibuit”.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exemplarele din speciile urs, lup şi pisică sălbatică care pun ξn pericol sănătatea şi securitatea publică, exemplarele aflate ξn intravilanul localităţilor, cele care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punβnd ξn pericol siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, precum şi cele prezente la cadavrul animalului domestic ucis de acestea, aflat ξn afara habitatului natural al speciilor de faună sălbatică, pot fi recoltate prin metoda “la pβnd㔠sau capturate şi ξn afara perioadelor stabilite pentru derogare.

(3) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup şi pisică sălbatică ξn condiţiile alin. (2) se poate realiza numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin Direcţia biodiversitate, cu notificarea prealabilă şi punctul de vedere al agenţiilor teritoriale pentru protecţia mediului şi al comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, ξn baza documentelor ξntocmite conform Hotărβrii Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vβnătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, a avizului administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz, şi a dovezii că fiecare exemplar a fost monitorizat şi identificat ξn vederea recoltării, iar exemplarele recoltate ξn aceste condiţii se deduc din numărul total de exemplare prevăzut la art. 2.

(4) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup şi pisică sălbatică ξn condiţiile alin. (2) se poate realiza numai cu personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, iar exemplarele recoltate rămβn ξn patrimoniul gestionarului fondului cinegetic, fără a putea fi ξnstrăinate.

Art. 5. - (1) Recoltarea sau capturarea ξn scopul relocării a exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) care pun ξn pericol sănătatea şi securitatea publică, a exemplarelor aflate ξn intravilanul localităţilor, a celor care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punβnd ξn pericol siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, fapt dovedit prin documente conform Hotărβrii Guvernului nr. 1.679/2008, se poate realiza numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin Direcţia biodiversitate.

(2) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup şi pisica sălbatică ξn condiţiile alin. (1) se poate realiza tot timpul anului doar de către personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, iar exemplarele recoltate rămβn ξn patrimoniul gestionarului fondului cinegetic, fără a putea fi ξnstrăinate.

Art. 6. - Ξn vederea recoltării exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (1), pentru motive ξntemeiate, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate modifica modul de repartizare a exemplarelor prevăzute ξn anexa nr. 1, ξntre judeţe şi gestionari, la propunerea gestionarilor fondurilor cinegetice şi ξn baza notelor de constatare ξntocmite ξn cazul producerii unor incidente care pun ξn pericol sănătatea şi siguranţa publică sau al unor pagube aduse culturilor agricole sau animalelor domestice.

Art. 7. - (1) Exemplarele recoltate ξn condiţiile art. 3 pot fi deţinute şi transportate numai crotaliate şi ξnsoţite de copii ale autorizaţiilor de vβnătoare şi ale fişelor de evaluare a trofeelor, după caz.

(2) Crotalia reprezintă marca/sigiliul care se aplică individual exemplarelor (blană, craniu şi carcasă, după caz) din speciile prevăzute la art. 2 imediat după obţinerea lor ξn urma recoltării, pe teritoriul Romβniei, ξn stare moartă, cu respectarea legislaţiei ξn domeniu.

(3) Crotalia este utilizabilă o singură dată şi va conţine un cod alfanumeric cu următoarele informaţii: codul ISO din două litere al Romβniei - RO, reprezentβnd ţara de origine, un număr serial unic de identificare din 7 cifre, specia şi perioada recoltării exemplarului.

(4) Crotaliile vor fi achiziţionate şi eliberate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin intermediul autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la eliberarea autorizaţiei pentru recoltare/capturare, persoanelor juridice autorizate să captureze exemplare din speciile prevăzute la art. 1, ξn urma acordării derogării de la măsurile de protecţie a speciilor de faună sălbatică strict protejate, ξn conformitate cu prevederile legale ξn vigoare.

(5) La eliberarea autorizaţiei pentru recoltare/capturare, autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului poate repartiza pe fonduri cinegetice exemplarele pentru care gestionarul a primit număr maxim de intervenţie, ξn baza notelor de constatare ξntocmite ξn cazul producerii unor incidente care să pună ξn pericol sănătatea şi siguranţa publică sau al unor pagube aduse culturilor agricole sau animalelor domestice.

(6) Beneficiarul are obligaţia să returneze autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului crotaliile neutilizate după ξncheierea perioadei acordate pentru aplicarea derogării. Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului va returna crotaliile neutilizate ξn perioada specificată pe acestea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, care va asigura distrugerea acestora. Nereturnarea crotaliilor neutilizate atrage neacordarea numărului maxim de intervenţie pentru sezonul următor.

(7) Persoanele care deţin exemplare marcate conform prevederilor prezentului articol au obligaţia de a asigura integritatea crotaliei. Deţinătorul exemplarului are obligaţia de a informa autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, fără ξntβrzieri nejustificate, despre pierderea sau distrugerea neintenţionată a crotaliei.

(8) Schimburile ξn scop ştiinţific, de educaţie, de repopulare sau reintroducere a exemplarelor ori a părţilor şi produselor acestora, recoltate din natură ξn limitele prevăzute ξn prezentul ordin, precum şi deţinerea sau comerţul cu părţi sau produse obţinute din exemplarele de urs recoltate conform art. 4 alin. (1) lit. b) se pot efectua doar cu respectarea prevederilor regulamentelor Uniunii Europene şi a legislaţiei specifice privind comerţul cu specii de floră şi faună sălbatică.

Art. 8. - (1) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat sau au capturat un exemplar ξn baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligaţia să transmită autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de recoltare un raport cu privire la acţiunea derulată, ξn termen de 30 de zile de la data recoltării. Modelul raportului este prevăzut ξn anexa nr. 2.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie ξnsoţit de documente justificative, ξn conformitate cu motivul derogării.

(3) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat un exemplar ξn baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligaţia să recolteze probe biologice pentru analize genetice de la exemplarele recoltate şi să le transmită autorităţii ştiinţifice CITES - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ξn Silvicultur㠓Marin Drăcea”.

(4) Netransmiterea ξn termen a rapoartelor completate conform alin. (1) şi (2) şi a probelor biologice recoltate conform alin. (3) atrage neacordarea numărului maxim de intervenţie pentru sezonul următor.

(5) Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, ξn maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia, ξn baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 9. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - La data intrării ξn vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.575/2014 pentru aprobarea derogărilor ξn cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică, publicat ξn Monitorul Oficial al Romβniei, Partea I, nr. 678 din 17 septembrie 2014, se abrogă.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică ξn Monitorul Oficial al Romβniei, Partea l.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Dan Popescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 septembrie 2015.

Nr. 1.439.

 

ANEXA Nr. 1

 

NUMĂRUL DE INTERVENŢIE

repartizat gestionarilor fondurilor cinegetice ξn cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică

 

Nr. crt.

Judeţ

Gestionar fonduri cinegetice

Număr exemplare

Specia

Urs

Lup

Pisică sălbatică

0

1

2

3

4

5

1

Alba

Direcţia Silvică Alba

1

2

1

2

AJVPS Alba

2

5

4

3

AVS Piatra Verde

0

1

2

4

AVPS Diana Aiud

0

0

1

5

Avram Iancu

0

0

0

6

AVPS Ocoliş Hunter 1

1

1

1

7

Cerbul Purcaret

0

1

1

8

Cerbul Carpatin Zlatna

0

1

0

9

Gura Ursului

0

2

1

10

OS Muntele Mare

1

1

1

11

ASV Tβrnavele Blaj

0

1

1

12

Wild Hunting

0

1

1

13

Asociaţia Căpriorul Certege

0

1

1

14

AVPS Bendis

0

2

2

15

AVPS Artemis Aiud

0

1

1

16

AVPS Diana Gβrbova

0

1

1

17

AVPS Iezer Alba

0

1

0

18

OS Valea Pianului RA

0

1

1

19

AVPS Mistreţul Cugir

0

0

0

20

AVPS Acvila Aiud

0

0

1

21

OS Sβpcea Cugir RA

1

1

2

22

AV Cabana din Poduri Calea Iu Hoitsz Valea Lungă

0

0

0

23

Asociaţia Căpriorul Sibiu

1

1

1

24

Asociaţia Trascău Hunting Club Sălciua

1

1

1

25

AVPS Vulturul Negru Sebeş

1

1

1

26

AV Mistreţul Blandiana

0

1

1

27

AVPS Potaissa Hunter Turda

0

0

0

28

AV Rβmeţ Inzel

0

1

1

29

AVPS Căpriorul din Deal Valea Lungă

0

1

0

30

AVP Tobimar

0

1

1

31

AVPS Valea Tβrnavei Jidvei

0

1

0

32

OS Horea Apuseni

0

0

0

Total judeţ

9

32

29

 

1

Arad

Direcţia Silvică Arad

0

4

2

2

AVPS Breaza

0

2

1

3

AVP Crişana

0

1

0

4

AVP Arsilva

0

0

0

5

AVP Grizlly

0

1

0

6

Agro-Silvo-Cinegetica-Ineu

0

2

0

7

AV Cetatea Siria

0

1

0

Total judeţ

0

11

3

 

1

Argeş

Direcţia Silvică Piteşti

12

5

2

2

AJVPS Argeş

4

5

2

3

AVPS Diana Piteşti

2

2

1

4

AVPS Şoimul Bucureşti

5

6

2

5

AVPS Cerbul Bucureşti

3

3

1

6

ICAS - OS Exp Mihăileşti

0

0

0

7

AVP Jderul 2006

3

2

1

8

AV Ecologişti Tβrgovişte

0

0

0

9

AVP GTS Muntenia

3

4

1

10

AVPS Mioriţa

0

1

0

11

AV Piatra Craiului - Făgăraş Conservation

0

0

0

Total judeţ

32

28

10

 

1

Bacău

AJVPS Bacău

2

5

4

2

AV Diana Coţofăneşti

0

0

1

3

Direcţia Silvică Bacău

5

5

2

4

SVPS Bacău

1

1

1

5

AVPS Vom Spiess

2

3

1

6

AVPS Lebăda

0

0

0

7

OS Lignum

1

1

2

8

AVPS Bicfalău

0

0

0

9

Ocolul Silvic Privat Oituz

1

1

1

10

AVPS Bukk

1

0

0

11

AVPS Clubul Vβnătorilor

0

1

0

12

AVPS Ursul Brun

0

0

0

13

OS Bisericesc Bacău

0

0

0

Total judeţ

13

17

12

 

1

Bihor

Direcţia Silvică Oradea

0

0

0

2

AJVPS Bihor

0

2

1

3

AV Vida Surducel

0

3

2

4

AVPS Pădurea Verde Santelec

0

1

1

5

AVPS Diana Hunting

1

0

1

6

FC Asociaţia Gliganu

0

0

0

7

AC Apuseni

1

1

1

8

AV Artemis Cociuba Mare

0

0

0

9

AV Cervus Elaphus

0

1

1

10

AV Crişana Hunting

0

1

1

11

AVP Ţinea

0

0

0

12

AV Pro Hunting

0

0

0

13

AV Selina

0

0

0

14

AVP Valea Ierului

0

0

0

15

AVPS Forest Hunt Paleu

0

0

0

16

Universitatea din Oradea

0

1

0

Total judeţ

2

10

8

 

1

Bistriţa-Năsăud

Direcţia Silvică Bistriţa

0

1

1

2

AJVPS Bistriţa-Năsăud

1

7

8

3

AVPS Acvila Teaca

2

1

0

4

OS Tihuţa Colibiţa

2

1

0

5

SV MONTANA Coşbuc

3

2

1

6

OV Transilvania

1

1

1

7

AV Vulpea Herina

0

1

1

8

AV Diana Bistriţa

0

1

1

9

AV Călimanii Şieu

2

2

2

10

AC Ursul Brun

9

5

6

11

OSC Telciu RA

2

2

0

12

ICAS - Filiala Bistriţa

0

0

0

13

OS Bistriţa-Bβrgăului

2

1

1

14

OS Someş Ţibleş

1

1

1

15

AV Artemis Lechinţa

1

1

1

16

AC Izvorul Ilvelor

0

1

1

17

AV Colţ Alb

2

1

1

18

AVPS Cerbu Dumitra

1

1

2

19

AVPS Vadul Someşului

0

1

1

20

ASC Plaiurile Bistriţei

1

1

1

21

RPL OS Municipal Bistriţa RA

2

1

0

22

ASC Someşul Rodna

0

2

2

23

AV Buia

1

1

1

Total judeţ

33

36

33

 

1

Braşov

AVP H arh a mul

1

2

2

2

RPLOS Bucegi - Piatra Craiului RA

3

2

2

3

AJVPS Braşov

10

6

4

4

AVPS Făgăraş

4

8

8

5

AVPS Rupea

3

7

8

6

CLUB Diana Braşov

1

1

1

7

AVPS Vidra Bucureşti

1

1

2

8

Facultatea de Silvicultură Braşov

2

1

1

9

AV Hurinul Buneştiului

1

2

1

10

AVPS Popβlnica Dumbrăviţa

1

2

2

11

AVPS Măgura Codlei

1

2

2

12

OV Şoimul Mediaş

1

1

1

13

AVPS Făgetul

1

2

2

14

AVPS Munţii Făgăraşului

2

2

1

15

AV Birsa

4

2

1

16

AVPS Codrul Verde

1

2

1

17

AV Dumbrava Jibert

1

2

3

18

OS Ciucaş RA

2

2

1

19

RPL Kronstadt RA

3

2

1

20

RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogăţii RA

2

3

1

21

AVPS Doripesco

2

3

2

22

OS al Oraşului Rβşnov RA

4

2

1

Total judeţ

51

57

48

 

1

Buzău

Direcţia Silvică Buzău

2

2

1

2

SC OS Siriu Bucureşti

2

2

0

3

AJVPS Buzău

4

4

4

4

AVPS Interagro Bucureşti

2

1

1

5

AVPS Cerbul Carpatin

1

1

0

6

AVPS Călifarul

1

2

1

Total judeţ

12

12

7

 

1

Caraş-Severin

AVPS Codrenii Văii Carasului

0

0

0

2

AVPS Jneapănul Banatului

0

1

2

3

AV Styria

0

0

0

4

ICAS - Filiala Caraş-Severin

0

0

0

5

Direcţia Silvică Caraş-Severin

2

2

1

6

AJVPS Caraş-Severin

1

4

4

7

AVP Haiducii

1

1

2

8

Asociaţia Clubul de Vβnătoare Iezerul Bucovii

1

1

0

Total judeţ

5

9

9

 

1

Cluj

Direcţia Silvică Cluj

1

2

0

2

AJVPS Cluj

2

7

5

3

AVPS Potaissa Turda

0

0

0

4

AV Regal

1

2

1

5

AV Artemis Cluj

0

0

0

6

AV Someşul Dej

0

0

0

7

AVPS Voievodul Gelu

0

1

1

8

AV Ţinutul Haiducilor

0

1

1

9

AV Măgura

0

1

1

10

USAMV Cluj-Napoca

1

1

1

11

AVPS Fugile

0

0

0

12

AVPS Vadul Someşului

0

1

1

13

AVPS Vlădeasa

0

0

0

14

AVP Promediu

1

1

1

15

AV Samus Sylvestris

1

1

1

16

Asociaţia Diana Club

0

1

0

17

AV Cornul de Aur

1

1

0

18

Vβnătorul Alpin

0

0

0

19

AV Zdroba

0

1

1

20

AV Stejarii

0

0

0

Total judeţ

8

21

14

 

1

Covasna

AJVPS Covasna

8

5

6

2

AVPS Cătruşa

6

10

10

3

AVPS Comuna Bodoc

1

4

4

4

Direcţia Silvică Sfβntu Gheorghe

2

1

1

5

AVPS Harghita Sud

8

8

3

6

AVPS Botoş

1

3

2

7

AVPS Fux Nyires

3

6

7

8

AVPS Muşat Oituz

2

3

2

9

AV Prosilva

3

2

4

10

AVPS Somos

2

1

1

11

OSP Tβrgu Secuiesc

1

3

1

12

OSP RA Buzăul Ardelean

2

1

1

13

AVPS Wild Hunt

2

3

1

14

AVPS Natura Sălbatică

0

0

0

15

AVPS Ţara Bβrset

0

0

0

Total judeţ

41

50

43

 

1

Dβmboviţa

AJVPS Dβmboviţa

2

3

2

2

AVP Dunărea 2007 Bucureşti

3

3

0

3

AVPS Hubertus Feleacu

1

2

1

Total judeţ

6

8

3

 

1

Gorj

Direcţia Silvică Tβrgu Jiu

2

4

2

2

AV Gorun

6

8

2

3

AVPS Ursul Carpatin

1

2

0

4

AV Cerbul Carpatin

1

2

0

5

AVPM Acvila Cernei

0

0

0

6

Asociaţia Diana Gorj

0

0

0

7

AJVPS Gorj

0

0

0

8

AVPS Egreta

0

0

0

Total judeţ

10

16

4

 

1

Harghita

AVPS Asociaţia Cinegetică Gheorgheni

3

2

5

2

Clubul Vβnătorilor Silvicultori

2

2

2

3

Direcţia Silvică Harghita

4

2

1

4

AVPS Făgeţel-Martonca

2

2

1

5

AVPS Gheorgheni

2

2

3

6

AVPS Gordon

2

1

1

7

AVPS Hubertus Cristuru Secuiesc

5

2

2

8

Asociaţia Cinegetică Loduj

1

1

1

9

AVPS Miercurea-Ciuc

8

8

10

10

AVPS N im rod

3

4

8

11

Ocol Silvic Frumoasa

1

2

1

12

Ocol Silvic de Regim Gheorgheni

1

1

1

13

AVPS Salon

4

5

1

14

AVPS Sfβnta Ana

3

1

1

15

AVPS Szilos

2

3

4

16

AVPS Tβrnava Mare

10

7

12

17

AVPS Topliţa

4

6

6

18

AVPS Zetelaka es Tarsai

8

8

8

Total judeţ

65

59

68

 

1

Hunedoara

Direcţia Silvică Hunedoara

7

9

5

2

AJVPS Hunedoara

3

6

5

3

AVPS Za rβnd Brad

0

0

0

4

AVPS Muflonul Brad

0

0

0

5

AVPS Acvila Chişcădaga

0

0

0

6

AVPS Şoimul Romβnesc Simeria

0

0

0

7

AVPS Cinegetica Hunedoara

1

3

4

8

AVPS Codrenii Deva

0

3

4

9

AVPS Corviniana Hunedoara

1

2

2

10

AIVPS Godeanu Orăştie

0

0

0

11

AVPS Căpriorul Mărtineşti

0

1

0

12

AVPS Căpăţβna Deva

0

1

0

13

AVPS Buona Fortuna

0

0

0

14

AVS Diana Hunedoara

0

0

0

15

RPL Ocolul Silvic Ţinutul Pădurenilor RA

0

0

0

16

AVPS Vidra Bucureşti

0

0

0

17

AVPS Lopătarul 2011 Simeria

0

0

0

18

AV Vodas Reghin

Q

1

0

19

AVPS Ursul Brun Retezat

1

3

2

20

AVPS Băniceana

2

4

1

21

OS Retezatul Clopotiva Rβu De Mori S.R.L.

0

0

0

22

AV Cota Zero Brad

0

1

1

23

AC Valtod

1

0

0

Total judeţ

16

34

24

 

1

Iaşi

Direcţia Silvică Iaşi

0

0

2

2

AVPS Iaşi

0

0

6

3

AV Zimbrul Iaşi

0

0

1

4

SV G. Topβrceanu Iaşi

0

0

1

5

AVPS Căpriorul Bohotin

0

0

0

Total judeţ

0

0

10

 

1

Maramureş

OS Alpina Borşa

1

1

0

2

Direcţia Silvică Baia Mare

2

2

0

3

AVPS Diana Transilvania

1

3

4

4

AJVPS Maramureş

4

9

8

5

AC Wasser Cerbul Carpatin

1

3

0

6

AVPS Artemis Craiova

1

1

0

7

Asociaţia Pro Hunt

0

0

0

8

AV Ţara Lăpuşului

1

2

1

9

ACVP CRD Izvorul Runcului

1

3

1

10

AVPS Breaza

1

3

2

11

AVS Codru

1

2

4

12

AVP Certeze

1

1

0

Total judeţ

15

30

20

 

1

Mehedinţi

AJVPS Mehedinţi

1

0

0

2

Direcţia Silvică Drobeta-Turnu Severin

0

0

0

3

AVPS Corado Constanţa

0

1

0

4

AVPS 4 Hunter Constanţa

0

1

1

Total judeţ

1

2

1

 

1

Mureş

AJVPS Mureş

5

0

4

2

AVPS Cerbul

9

1

2

3

GSS Gurghiu

1

0

1

4

AVPS Darul Călimanilor

1

0

2

5

Filiala OS Vătava

3

0

2

6

AV Genesis

4

1

1

7

Direcţia Silvică Tβrgu Mureş

10

1

1

8

Filiala OS Ghindar

1

0

1

9

Filiala OS Mureş Sovata

1

1

2

10

AV Valea Gurghiului

6

1

3

11

AVPS Sighişoara

1

0

1

12

AVPS Hermina

1

0

1

13

AV Ursu Sovata

1

1

1

14

AVPS Nirajul Mic

1

0

2

15

AVPS Crisius Socodor

1

0

1

16

APRO Diana

1

0

1

17

Asociaţia Cervus

2

1

1

18

Asociaţia Diana Tβrnava Mică

0

0

1

19

Asociaţia Valea Copacilor

1

0

1

20

AV Agrothera

1

0

1

21

AV Ecosilva

1

0

0

22

AVPS Brăniştea Logig

0

0

1

23

Asociaţia ENSO

0

0

1

24

Căpriorul Mureş

0

0

1

Total judeţ

52

7

33

 

1

Neamţ

AVPS Zimbrul Tβrgu-Neamţ

1

0

0

2

AVPS Roman

0

1

0

3

Direcţia Silvică Piatra-Neamţ

5

1

2

4

AJVPS Neamţ

1

4

2

5

AVPS Şoimul Tazlău

1

1

1

6

AVPS Lupul Cenuşiu

1

1

0

7

AVPS Diana Hunting Agapia

1

1

1

8

AVPS Bradul

1

1

1

9

OS Bisericesc Neamţ

0

0

0

10

AV Ursul Brun

1

1

0

11

AVPS Hăşmaşul Mare

1

1

0

Total judeţ

13

12

7

 

1

Prahova

Direcţia Silvică Ploieşti

4

2

1

2

AJVPS Prahova

2

2

1

3

AVPS Cβmpina

2

2

1

4

AVPS Muflonul Buzău

1

0

1

5

Facultatea de Silvicultură Braşov

2

1

1

6

AJV Pisica Sălbatică Buzău

0

0

0

7

Asociaţia Artemis Hunting Club

0

0

1

8

AVPS Hubertus Feleacu

1

2

1

Total judeţ

12

9

7

 

1

Sălaj

AJVPS Sălaj

0

1

4

2

OS Blidaru

0

0

1

3

AV Royal

0

0

1

Total judeţ

0

1

6

 

1

Sibiu

AJVPS Sibiu

6

5

8

2

AVPS Ursul Carpatin

1

1

1

3

AVPS Cormoranii

1

2

1

4

AVPS Dealul Cerbului Tălmaciu

1

1

1

5

Direcţia Silvică Sibiu

10

7

4

6

AVPS Aldea

1

2

1

7

RPL OS Valea Sadului RA

1

1

1

8

Silva Marpod

1

1

2

9

AVPS Săroaia

1

1

1

10

AVPS Jderul Nou Romβn

1

1

1

11

AV Pădurea Neagră

0

2

1

12

AVPS Vob Hunting

0

1

1

13

AV Frăsiniş Bruiu

1

2

1

14

AV Cocoşul de Munte

2

2

1

15

OS Răşinari

1

0

0

16

OS Dealul Sibiului RA

0

0

0

17

AV Cerbul Carpatin

1

2

1

18

AVPS Căpriorul

0

1

1

19

OV Hubertus

1

1

1

20

AS Lepuş

1

1

1

21

OS Jina S.R.L.

1

1

1

22

RPL OS Valea Frumoasei

1

1

0

23

AV Foxterierul

0

1

1

24

AV Vulturul Pleşuv

1

1

1

Total judeţ

34

38

32

 

1

Suceava

Direcţia Silvică Suceava

5

9

3

2

Facultatea de Silvicultură Suceava

0

3

2

3

AJVPS Suceava

3

18

20

4

OS Feldru

2

2

1

5

AVPS Pβrβul Negru

1

2

1

6

AVPS L. R. Hunters Iaşi

1

2

2

7

OS Comunal Josenii Bβrgăului RA

1

1

1

8

ICAS Bucureşti - OSE Tomnatic

1

1

0

9

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinar㠓Ion Ionescu de la Brad”

1

2

1

10

AVPS Buck

1

3

1

11

Societatea de Vβnătoare “Bucovina”

1

1

1

Total judeţ

17

44

33

 

1

Timiş

AJVPS Timiş

1

3

4

2

Asociaţia Banat JAGD

1

2

0

3

Direcţia Silvică Timiş

1

4

0

Total judeţ

3

9

4

 

1

Tulcea

AVPS Mioriţa

0

0

1

Total judeţ

0

0

1

 

1

Vβlcea

Direcţia Silvică Rβmnicu Vβlcea

3

1

0

2

AJVPS Vβlcea

1

2

2

3

AVPS Artemis Rβmnicu Vβlcea

1

2

1

4

AVPS Pajura Horezu

1

2

0

5

AVPS Brai

1

2

0

6

AV Gorun

1

1

0

7

FVPS Cinegetic Loviştea

1

2

0

8

AVPS Sfβntul Hubertus

1

2

1

9

AVPS Boia

1

2

0

10

AVPS Lotru 1

1

1

1

11

AVPS Ardealul

2

3

3

Total judeţ

14

20

8

 

1

Vrancea

AJVPS Vrancea

2

6

4

2

Direcţia Silvică Focşani

2

2

0

3

OS Năruja

1

1

1

4

ICAS - OSE Vidra

1

0

0

5

AV Valea Rβmnicului

1

1

1

6

AV Venatorius

0

0

0

7

AVPS Delta Club

1

1

1

8

Asociaţia Valea Neagră

2

0

0

9

OS Zăbala Nereju

1

1

1

10

OS Privat Obştea Tulnici S.R.L.

0

0

0

11

Asociaţia Obştilor Văii Putna OS Tulnici

1

1

0

12

SVPS Adjud

1

1

0

13

AVPS Hubertus

1

1

0

14

AVP Dunărea 2007

1

1

1

Total judeţ

15

16

9

Total general

479

588

486

 

ANEXA Nr. .2

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate ξn baza derogării obţinute

Nr. ………….. din data de …………..

 

Gestionarul fondurilor cinegetice: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Specia pentru care s-a acordat derogarea: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Stadiul de dezvoltare al exemplarelor (adult/tineret/pui): ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Starea exemplarelor după recoltare (viu/mort/rănit): …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Vβrsta aproximativă: ……………………………………

Sexul: …………………………………………………….

Locul recoltării: ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Data recoltării: ……………………………………………………………………………………………………………….

Metoda de recoltare: ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorizaţia de vβnătoare nr. ……., emisă de ……………..……, ξn data de ………, valabilă pβnă la data de ……..,

Autorizaţia de mediu pentru recoltare nr. ……, emisă de ………………, ξn data de …….,  valabilă pβnă la data de ………..

Numărul crotalei aplicate exemplarului recoltat: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Evaluarea trofeelor ξn puncte C./.C.: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Destinaţia trofeelor şi a părţilor din corp (carne) după recoltare:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

MOTIVUL RECOLTĂRI I/DEROGĂRII

 ξn interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale

 Pentru prevenirea producerii unor daune importante, ξn special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri

 ξn interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu

 ξn scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare ξn acest scop

 Pentru a permite, ξn condiţii strict controlate, ξntr-o manieră selectivă şi ξntr-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare din speciile urs, lup şi pisică sălbatică

 

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor ξn conformitate cu motivul derogării.)

 

Data …………………………………

Semnătura ………………………….

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.