MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 724/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 724         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 28 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            781. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi ai specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 şi 554 bis din 27 iulie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 2, punctul 4 “universitatea de ştiinţe agronomice şi medicină veterinară din Bucureşti”, numărul curent 1 “Facultatea de Agricultură”, numărul curent 2 “Facultatea de Horticultura”, numărul curent 3 “Facultatea de Zootehnie” şi numărul curent 7 “Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„1

Facultatea de Agricultură

Agronomie

Agricultură

A

IF

240

250

Agricultură

AP

IFR

240

100

Protecţia plantelor

A

IF

240

40

Ştiinţele solului

A

IF

240

40

Biologie

Biologie

A

IF

180

100

Biologie

A

IFR

180

75

Silvicultură

Silvicultură

A

IF

240

50

2

Facultatea de Horticultură

Horticultură

Horticultură

A

IF

240

150

Horticultura

AP

ID

240

75

Peisagistică

A

IF

240

75

3

Facultatea de Zootehnie

Zootehnie

Zootehnie

A

IF

240

90

Piscicultura şi acvacultura

A

IF

240

50

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A

IF

240

100

Silvicultură

Cinegetică

A

IF

240

50

………………………..

7

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie economică în agricultură

A

IF

240

200

Inginerie economică în agricultură

A

ID

240

225

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

A

IF

240

400

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

A

ID

240

250”

 

            2. La anexa nr. 2, punctul 9 “UNIVERSITATEA NAŢIONALA DE ARTE DIN BUCUREŞTI, numărul curent 1 “Facultatea de Arte Plastice”, numărul curent 2 “Facultatea de Arte Decorative şi Design şi numărul curent 3 “Facultatea de Istoria şi Teoria Artei” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„1

Facultatea de Arte Plastice

Arte vizuale

Arte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii)

A

IF

180

45

Arte plastice (pictură, sculptură, grafică)

A

IF

180

160

Pedagogia artelor plastice şi decorative

AP

IF

180

30

2

Facultatea de Arte Decorative şi Design

Arte vizuale

Artă murală

A

IF

180

30

Arte textile-design textil

A

IF

180

40

Ceramică - sticlă - metal

A

IF

180

40

Design

A

IF

180

60

Modă - design vestimentar

A

IF

180

50

Scenografie şi eveniment artistic

A

IF

180

20

3

Facultatea de Istoria şi Teoria Artei

Arte vizuale

Conservare şi restaurare

A

IF

180

25

Istoria şi teoria artei

A

IF

180

25”

 

            3. La anexa nr. 2. la punctul 12 “ŞCOALA NAŢIONALA DE STUDII POLITICE şi ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI, numărul curent 1 “Facultatea de Administraţie Publică1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„1

Facultatea de Administraţie Publică

Ştiinţe administrative

Administraţie europeană

A

IF

180

150

Administraţie publică

A

IF

180

200

Administraţie publică

A

ID

180

100”

 

            4. La anexa nr. 2, la punctul 13 “universitatea «1 decembrie 1918» DIN ALBA IULIA”, numărul curent 1 “Facultatea de Istorie şi Filologie” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„1

Facultatea de Istorie şi Filologie

Istorie

Arheologie

A

IF

180

30

Arheologie (în limba engleză)

AP

IF

180

75

Istorie

A

IF

180

70

Limbă şi literatură

Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză

A

IF

180

50

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză

A

IF

180

75

Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză

A

IF

180

75

Limbi modeme aplicate

Traducere şi interpretare

AP

IF

180

100”

 

            5. La anexa nr. 2, la punctul 15 “UNIVERSITATEA «VASILE ALECSANDRI» DIN BACĂU”, numărul curent 1 “Facultatea de Inginerie” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„1

Facultatea de Inginerie

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Tehnologia informaţiei

A

IF

240

50

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

IF

240

100

Ingineria dezvoltării rurale durabile

AP

IF

240

100

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

A

IF

240

60

Inginerie chimică

Controlul şi securitatea produselor alimentare

AP

IF

240

50

Inginerie biochimică

A

IF

240

60

Inginerie energetică

Energetică industrială

A

IF

240

50

 

Design industrial

A

IF

240

30

Inginerie industrială

Ingineria şi managementul calităţii

A

IF

240

75

 

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

IF

240

75

Inginerie mecanică

Echipamente pentru procese industriale

A

IF

240

50

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

IF

240

70

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

A

IF

240

60”

 

            6. La anexa nr. 2, la punctul 17 .UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA”, numărul curent 3 “Facultatea de Construcţii” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„3

Facultatea de Construcţii

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

AP

IF

240

60

Căi ferate, drumuri şi poduri

A

IF

240

130

Construcţii civile, industriale şi agricole

A

IF

240

200

Construcţii civile, industriale şi agricole (în limba engleză)

A

IF

240

50

Construcţii civile, industriale şi agricole (la Baia Mare)

A

IF

240

50

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

A

IF

240

60

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru (la Baia Mare)

A

IF

240

50

Măsurători terestre şi cadastru

A

IF

240

80

Inginerie şi management

Inginerie economică în construcţii

A

IF

240

60”

 

            7. La anexa nr. 2, la punctul 18 “universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară DIN CLUJ-NAPOCA”, numărul curent 5 “Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„5

Facultatea de Ştiinţa şi tehnologia Alimentelor

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

A

IF

240

90

Ingineria produselor alimentare

AP

IF

240

50

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A

IF

240

100

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A

ID

240

50”

 

            8. La anexa nr. 2, la punctul 25 .UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA”, numărul curent 3 “Facultatea de Litere”, numărul curent 4 .Facultatea de Teologie Ortodoxă”, numărul curent 5 “Facultatea de Drept”, numărul curent 7 “Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor”, numărul curent 8 “Facultatea de Mecanică”, numărul curent 9 .Facultatea de Inginerie Electrică”, numărul curent 10 “Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică şi numărul curent 11 “Facultatea de Agronomie” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„3

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină

A

IF

180

10

Limba şi literatura română - 0 limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)

A

IF

180

80

Limba şi literatura română - 0 limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)

A

ID

180

75

Limba şi literatura română - 0 limba şi literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

40

Limba şi literatura modernă A (engleză/franceză) - Limba şi literatura modernă B (franceză/engleză/ germană/italiană/spaniolă)/Limba şi literatura latină

A

IF

180

190

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (engleză, franceză)

A

IF

180

90

Muzică

Interpretare muzicală - canto

A

IF

240

8

Interpretare muzicală - instrumente

A

IF

240

8

Pedagogie muzicală

A

IF

180

15

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

A

IF

180

90

Jurnalism

A

IF

180

50

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A

IF

180

60

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

60

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie)

A

IF

180

10

4

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Arte vizuale

Artă sacră

AP

IF

180

30

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

A

IF

240

100

5

Facultatea de Drept

Drept

Drept

A

IF

240

450

Drept

A

IFR

240

100

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

100

Administraţie publică (la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

100

Asistenţă managerială şi secretariat

A

IF

180

100

………………………..

7

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

50

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

100

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică

A

IF

180

80

Statistică şi previziune economică

A

IF

180

60

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

150

Contabilitate şi informatică da gestiune

A

ID

180

50

Contabilitate şi informatică de gestiune (la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

75

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

A

IF

180

100

Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză)

AP

IF

180

50

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

180

Finanţe şi bănci (în limba engleză)

AP

IF

180

30

Finanţe şi bănci

A

ID

180

50

Finanţe şi bănci (la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

85

Management

Management

A

IF

180

150

Management

A

ID

180

125

Management (la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

75

Marketing

Marketing

A

IF

180

100

8

Facultatea de Mecanică

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

A

IF

240

110

Ingineria materialelor

Ştiinţa materialelor (la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

240

30

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie (la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

240

50

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor şi a traficului

A

IF

240

60

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole

AP

IF

240

60

Inginerie industrială

Ingineria sudării (ia Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

240

40

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

IF

240

90

Inginerie marină şi navigaţie

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

240

30

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială (la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

240

50

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

IF

240

50

9

Facultatea de Inginerie Electrică

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

IF

240

60

Inginerie aerospaţială

Echipamente şi instalaţii de aviaţie

A

IF

240

30

Inginerie electrică

Electromecanică

A

IF

240

75

Electromecanică

A

IFR

240

50

Inginerie electrică şi calculatoare

A

IF

240

75

Inginerie electrică şi calculatoare (în limba franceză)

A

IF

240

30

Informatică aplicată în inginerie electrică

A

IF

240

50

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

A

IF

240

60

Termoenergetică

A

IF

240

30

10

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

A

IF

240

90

Calculatoare (în limba engleză)

A

IF

240

60

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

A

IF

240

120

Ingineria sistemelor multimedia

A

IF

240

60

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Electronică aplicată

A

IF

240

45

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

A

IF

240

60

Robotică

A

IF

240

45

11

Facultatea de Agronomie

Agronomie

Agricultură

A

IF

240

100

Agricultură

AP

IFR

240

75

Montanologie

A

IF

240

60

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

A

IF

240

50

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

A

IF

240

50

Silvicultură

Silvicultură

A

IF

240

50”

 

            9. La anexa nr. 2, la punctul 27 “UNIVERSITATEA «DUNĂREA DE JOS» DIN GALAŢI”, numărul curent 6 “Facultatea de Medicină şi Farmacie” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„6

Facultatea de Medicină şi Farmacie

Sănătate

Asistenţă medicală generală*1)

A

IF

240

100

Asistenţă medicală generală (Enna - Italia)*1)

AP

IF

240

50

Farmacie*1)

A

IF

300

75

Medicină*1)

A

IF

360

80

Medicină dentară*1)

AP

IF

360

50

Moaşe*1)

AP

IF

240

40

Medicină (Enna-Italia)

AP

IF

360

50”

 

            10. La anexa nr. 2, la punctul 28 .UNIVERSITATEATEHNICĂ «GHEORGHE ASACHl» DIN IAŞI, numărul curent 1 “Facultatea de Automatică şi Calculatoare”, numărul curent 4 “Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial”, numărul curent 8 “Facultatea de Mecanică” şi numărul curent 10 “Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„1

Facultatea de Automatica şi Calculatoare

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

A

IF

240

150

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

A

IF

240

95

Tehnologia informaţiei

A

IF

240

85

………………………..

4

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

IF

240

90

Maşini-unelte şi sisteme de producţie

A

IF

240

60

Ingineria sudării

A

IF

240

30

Inginerie mecanică

Mecanică fină şi nanotehnologii

A

IF

240

60

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

A

IF

240

60

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

IF

240

90

………………………..

8

Facultatea de Mecanică

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

A

IF

240

90

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

A

IF

240

50

Construcţii de autovehicule

AP

IF

240

60

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică

A

IF

240

60

Sisteme şi echipamente termice

A

IF

240

60

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

A

IF

240

75

Mecatronică şi Robotică

Mecatronică

A

IF

240

70

Robotică

A

IF

240

60

………………………..

10

Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial

Inginerie industrială

Tehnologia şi designul produselor textile

A

IF

240

60

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

A

IF

240

90

Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori

A

IF

240

40

Design industrial

AP

IF

240

42

Design industrial (în limba engleză - Industrial Design)

AP

IF

240

50

Inginerie chimică

Tehnologie chimică textilă

A

IF

240

40

Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori

A

IF

240

25

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

A

IF

240

80”

 

            11. La anexa nr. 2, la punctul 30 “UNIVERSITATEA «ALEXANDRU IOAN CUZA» DIN IAŞI”, numărul curent 8 “Facultatea de Geografie şi Geologie” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„8

Facultatea de Geografie şi Geologie

Geografie

Geografia turismului

A

IF

180

220

Geografia turismului (în limba franceză)

A

IF

180

30

Geografie

A

IF

180

150

Hidrologie şi meteorologie

A

IF

180

60

Planificare teritorială

A

IF

180

60

Geologie

Geochimie

A

IF

180

90

Inginerie geologică

Inginerie geologică

A

IF

240

55

Ştiinţa mediului

Geografia mediului

A

IF

180

80”

 

            12. La anexa nr. 2, la punctul 31 “universitatea de MEDICINA şi farmacie «GR. T. POPA» DIN IAŞI”, numărul curent 1 “Facultatea de Medicină şi numărul curent 2 “Facultatea de Medicină Dentară” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„1

Facultatea de Medicină

Sănătate

Asistenţă medicală generală*1)

A

IF

240

200

Medicină*1)

A

IF

360

550

Medicină (în limba engleză)*1)

A

IF

360

150

Medicină (în limba franceză)*1)

A

IF

360

150

Nutriţie şi dietetică

A

IF

180

35

………………………..

9

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Medicină dentară*1)

A

IF

360

180

Medicină dentară (în limba engleză)*1)

A

IF

360

70

Medicină dentară (în limba franceză)*1)

A

IF

360

90

Tehnică Dentară

A

IF

180

80”

 

            13. La anexa nr. 2, la punctul 32 “UNIVERSITATEA DE ARTE «GEORGE ENESCU» DIN IAŞI“, numărul curent 3 “ Facultatea de Arte Vizuale şi Design se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„3

Facultatea de Arte Vizuale şi Design

Arte vizuale

Artă murală

A

IF

180

40

Arte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii)

AP

IF

180

30

Arte plastice (pictură, sculptură, grafică)

A

IF

180

80

Conservare şi restaurare

A

IF

180

30

Design

A

IF

180

75

Istoria şi teoria artei

A

IF

180

30

Modă-design vestimentar

A

IF

180

40

Arte textile-design textil

AP

IF

180

14

Pedagogia artelor plastice şi decorative

A

IF

180

20”

 

            14. La anexa nr. 2, la punctul 33 .UNIVERSITATEA DIN ORADEA”, numărul curent 10 .Facultatea de Medicină şi Farmacie” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„10

Facultatea de Medicină şi Farmacie

Sănătate

Asistenţă medicală generală*1)

A

IF

240

50

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

A

IF

180

50

Farmacie*1)

A

IF

300

50

Medicină*1)

A

IF

360

140

Medicină dentară*1)

A

IF

360

85

Medicină (în limba engleză)*1)

A

IF

360

100

Radiologie şi imagistică

A

IF

180

30

Tehnică dentară

A

IF

180

30”

 

            15. La anexa nr. 2, la punctul 38 “UNIVERSITATEA «LUCIAN BLAGA» DIN SIBIU”, numărul curent 2 “Facultatea de Drept1, numărul curent 3 “Facultatea de Litere şi Arte”, numărul curent 4 “Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane”, numărul curent 5 “Facultatea de Inginerie” şi numărul curent 9 “Facultatea de Ştiinţe Economice*1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„2

Facultatea de Drept

Drept

Drept

A

IF

240

350

Drept

A

ID

240

120

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

100

Administraţie publică

A

ID

180

75

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A

IF

180

75

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba germană)

AP

IF

180

35

3

Facultatea de Litere şi Arte

Limbă şi literatură

Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura engleză

AP

IF

180

40

Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (germană, franceză)/Limba şi literatura română

A

IF

180

75

Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză/germană) sau Limba şi literatura română

A

IF

180

50

Limba şi literatura germană - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) sau Limba şi literatura română

A

IF

180

50

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceza)

A

IF

180

100

Limbi moderne aplicate

Limbi modeme aplicate

A

IF

180

100

Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţe ale informării şi documentării

A

IF

180

25

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie)

A

IF

180

12

Teatrologie (management cultural)

A

IF

180

12

4

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Arte vizuale

Conservare şi restaurare

A

IF

180

20

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A

IF

180

100

Istorie

Istorie

A

IF

180

50

Psihologie

Psihologie

A

IF

180

100

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

A

IF

180

60

Sociologie

Resurse umane

AP

IF

180

75

Sociologie

A

IF

180

75

 

Comunicare şi relaţii publice

A

IF

180

60

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi reiaţii publice

A

ID

180

50

Jurnalism

A

IF

180

50

 

Jurnalism

A

ID

180

50

Ştiinţe politice

Studii de securitate

A

IF

180

75

Ştiinţe politice

A

IF

180

50

Teologie

Teologie asistenţă socială (în limba germană)

AP

IF

180

25

Teologie protestantă pastorală

A

IF

240

10

Studiul Patrimoniului

Studiul Patrimoniului şi managementul bunurilor culturale

AP

IF

180

50

5

Facultatea de Inginerie

Calculatoare şi tehnologia

Calculatoare

A

IF

240

100

informaţiei

Tehnologia informaţiei

A

IF

240

50

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

IF

240

60

Ingineria sistemelor

Ingineria sistemelor multimedia

A

IF

240

50

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor şi a traficului

A

IF

240

60

Inginerie electrică

Electromecanică

A

IF

240

50

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Electronică aplicată

A

IF

240

50

 

Maşini-unelte şi sisteme de producţie

A

IF

240

60

 

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

IF

240

140

Inginerie industrială

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

A

IF

240

50

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor (în limba engleză)

AP

IF

240

30

 

Inginerie industrială (în limba engleză)

AP

IF

240

50

 

Inginerie economică industrială

AP

IF

240

50

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

IF

240

80

 

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

ID

240

50

 

Mecatronică

AP

IF

240

50

Mecatronică şi robotică

Mecatronică (în limba engleză)

AP

IF

240

50

 

Robotică

AP

IF

240

30

Mine, petrol şi gaze

Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor

A

IF

240

50

Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor

AP

IFR

240

60

………………………..

9

Facultatea de Ştiinţe Economice

 

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

120

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

ID

180

120

Administrarea afacerilor (în limba engleză - Business administration)

AP

IF

180

50

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

75

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

ID

180

100

Economie

Economie generală

A

IF

180

50

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale

A

IF

180

75

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

125

Finanţe şi bănci

A

ID

180

120

Management

Management

A

IF

180

75

Management

A

ID

180

100

Marketing

Marketing

A

IF

180

50

Marketing

AP

ID

180

100”

 

            16. La anexa nr. 2, punctul 41 “UNIVERSITATEA «CONSTANTIN BRÂNCUŞI» DIN TÂRGU JIU”, numărul curent 2 “Facultatea de Ştiinţe Economice” şi numărul curent 5 “Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„2

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

100

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

ID

180

60

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

75

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

ID

180

60

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

75

Finanţe şi bănci

A

ID

180

75

Management

Management

A

IF

180

75

Management

A

ID

180

75

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică

AP

IF

180

60

………………………..

5

Facultatea de Ştiinţe Medicale şi

Comportamentale

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

A

IF

180

60

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

AP

IF

180

30

Sănătate

Asistenţă medicală generală*1)

AP

IF

240

30

Moaşe*1)

AP

IF

240

30

Asistenţă de farmacie

AP

IF

180

30”

 

            17. La anexa nr. 2, la punctul 42 “UNIVERSITATEA «PETRU MAIOR» DIN TÂRGU MUREŞ”, numărul curent 3 “Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„3

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

100

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

100

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IFR

180

75

Drept

Drept

A

IF

240

100

Drept

A

IFR

240

75

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

100

Management

Management

A

IF

180

75

Management

A

IFR

180

75

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

100”

 

            18. La anexa nr. 2, la punctul 45 “UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA”, numărul curent 1 “Facultatea de Automatică şi Calculatoare”, numărul curent 2 “Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului”, numărul curent 3 “Facultatea de Construcţii”şi numărul curent 8 “Facultatea de Mecanică” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„1

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

A

IF

240

275

Calculatoare (în limba engleză)

A

IF

240

50

Informatică

Informatică

A

IF

180

100

Informatică

A

ID

180

30

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

A

IF

240

275

2

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

IF

240

60

Inginerie chimică

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

A

IF

240

60

Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

A

IF

240

60

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

AP

IF

240

60

3

Facultatea de Construcţii

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii

A

IF

240

70

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

A

IF

240

145

Căi ferate, drumuri şi poduri

A

IF

240

140

Construcţii civile, industriale şi agricole

A

IF

240

200

Inginerie civilă (în limba engleză)

A

IF

240

60

Inginerie civilă (în limba germană)

A

IF

240

50

Inginerie sanitară şi protecţia mediului

A

IF

240

50

îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

A

IF

240

40

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

A

IF

240

60

………………………..

8

Facultatea de Mecanică

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

A

IF

240

120

Ingineria materialelor

Ştiinţa materialelor

A

IF

240

60

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor şi a traficului

A

IF

240

80

Inginerie industrială

Ingineria sudării

A

IF

240

30

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

IF

240

100

Tehnologia construcţiilor de maşini

AP

IFR

240

60

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică

A

IF

240

100

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

A

IF

240

30

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

A

IF

240

25

Sisteme şi echipamente termice

A

IF

240

30

Vehicule pentru transportul feroviar

A

IF

240

60

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

A

IF

240

60

Robotică

A

IF

240

60

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie medicală

A

IF

240

45”

 

            19. La anexa nr. 2, la punctul 46 “UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI «REGELE MIHAII AL ROMÂNIEI» DIN TIMIŞOARA”, numărul curent 5 “Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„5

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

A

IF

240

75

Controlul şi expertiza produselor alimentare

AP

IFR

240

50

Extracte şi aditivi naturali alimentari

A

IF

240

50

Ingineria produselor alimentare

A

IF

240

50

Ingineria produselor alimentare

AP

IFR

240

50

Protecţia consumatorului şi a mediului

AP

IF

240

75

 

            20. La anexa nr. 2, la punctul 47 “UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA”, numărul curent 1 “Facultatea de Arte şi Design”, numărul curent 4 “Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor”, numărul curent 8 “Facultatea de Matematică şi Informatică”, numărul curent 9 “Facultatea de Muzică şi Teatru”, numărul curent 10 “Facultatea de Sociologie şi Psihologie”şi numărul curent 11 “Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„1

Facultatea de Arte şi Design

Arte vizuale

Arte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii)

A

IF

180

40

Arte plastice (pictura, grafică, sculptură)

A

IF

180

100

Ceramică - sticlă - metal

A

IF

180

31

Conservare şi restaurare

A

IF

180

15

Design

A

IF

180

75

Istoria şi teoria artei

A

IF

180

15

Modă-design vestimentar

A

IF

180

40

Arte decorative

AP

IF

180

30

………………………..

4

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

125

Cibernetică, statistică şi informatica economică

Informatică economică

A

IF

180

100

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

200

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

ID

180

50

Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba germană)

AP

IF

180

50

Economie

Economie generală şi comunicare economică

A

IF

180

75

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

A

IF

180

100

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

200

Finanţe şi bănci

A

ID

180

50

Finanţe şi bănci (în limba engleză)

A

IF

180

50

Management

Management

A

IF

180

200

Management

A

ID

180

100

Management (în limba franceză)

A

IF

180

50

Marketing

Marketing

A

IF

180

125

………………………..

8

Facultatea de Matematică şi Informatică

Informatică

Informatică

A

IF

180

200

Informatică (în limba engleză)

A

IF

180

150

Informatică aplicată

A

IF

180

200

Matematică

Matematică

A

IF

180

75

Matematică informatică

A

IF

180

75

Matematici aplicate

A

IF

180

75

9

Facultatea de Muzică şi Teatru

Muzică

Interpretare muzicală - canto

A

IF

240

15

Interpretare muzicală - instrumente

A

IF

240

25

Pedagogie muzicală

A

IF

180

18

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie)

A

IF

180

14

Artele spectacolului (actorie) (în limba germană)

A

IF

180

10

10

Facultatea de Sociologie şi Psihologie

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A

IF

180

100

Asistenţă socială

A

ID

180

50

Psihologie

Psihologie

A

IF

180

250

Sociologie

Resurse umane

AP

IF

180

50

Sociologie

A

IF

180

100

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A

IF

180

60

Pedagogie

A

IF

180

50

Psihopedagogie specială

A

IF

180

50

11

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

Filosofie

Filosofie

A

IF

180

25

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

100

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

A

IF

180

100

Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană)

A

IF

180

70

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

A

IF

180

110

Jurnalism

A

IF

180

80

Publicitate

AP

IF

180

50

Ştiinţe ale informării şi documentării

A

IF

180

25

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

A

IF

180

100”

 

            21. La anexa nr. 2, punctul 52 “ACADEMIA DE POLIŢIE «ALEXANDRU IOAN CUZA» DIN BUCUREŞTI”, numărul curent 4 “Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„4

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Drept

Drept

A

IF

240

250

Drept

AP

ID

240

100

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

AP

IF

180

100”

 

            22. La anexa nr. 3, punctul 2 “UNIVERSITATEA «TITU MAIORESCU» DIN BUCUREŞTI”, numărul curent 5 “Facultatea de Medicină” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„5

Facultatea de Medicină

Sănătate

Asistenţă medicală generală*1)

A

IF

240

50

Medicină*1)

A

IF

360

125

Asistenţă medicală generală (ia Târgu Jiu) *1)

AP

IF

240

60”

 

            23. La anexa nr. 3, la punctul 4 “UNIVERSITATEA ROMÂNO- AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI”, numărul curent 2 “Facultatea de Economia Turismului Intern şi Internaţional”, numărul curent 4 “Facultatea de Management-Marketing” şi numărul curent 5 “Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar-Bancare Interne şi Internaţionale” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„2

Facultatea de Economia Turismului Intern şi Internaţional

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

450

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IFR

180

75

4

Facultatea de Management-Marketing

Management

Management

A

IF

180

300

Management

A

IFR

180

75

Marketing

Marketing

A

IF

180

250

Marketing

A

IFR

180

75

5

Facultatea de Relaţii

Comerciale şi Financiar-Bancare Interne şi Internaţionale

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

75

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale

A

IF

180

200

Afaceri internaţionale

A

IFR

180

75

Afaceri internaţionale (în limba engleză)

A

IF

180

150

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

325

Finanţe şi bănci

A

IFR

180

75”

 

24. La anexa nr. 3, la punctul 7 “UNIVERSITATEA «BIOTERRA» din BUCUREŞTI, nota “Universitatea «Bioterra» din Bucureşti este monitorizată până la finalizarea evaluării instituţionale de către ARACIS” se abrogă.

 

25. La anexa nr. 3, la punctul 17 “UNIVERSITATEA DE VEST «VASILE GOLDIŞ» DIN ARAD”, numărul curent 3 “Facultatea de Medicină” şi numărul curent 5 .Facultatea de Farmacie” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„3

Facultatea de Medicină

Sănătate

Medicină*1)**

A

IF

360

100

Medicină (în limba engleză)*1)**

A

IF

360

60

Medicină (în limba franceză)*1)**

A

IF

360

40

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

A

IF

180

60

Biologie

Biologie

A

IF

180

60

………………………..

5

Facultatea de Farmacie

Sănătate

Farmacie*1)**

A

IF

300

75

Nutriţie şi dietetică

AP

IF

180

45”

 

            26. La anexa nr. 7, după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 36, cu următorul cuprins: .36. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE «GR. T. POPA» DIN IAŞI”.

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă [locaţia geografică de desfăşurare *1) şi limba de predare *2)]

Acreditare CAV

Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

„1

Facultatea de Medicină

Sănătate

Asistenţă medicală generală (la Bacău)*1)

AP

IF

240

0

Asistenţă medicală generală (la Botoşani)*1)

A

IF

240

0

Moaşe*1)

A

IF

240

0

2

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Asistenţă dentară

A

IF

180

0”

 


*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.”

 

Art. II. - Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii acreditate ale acestora, care au depăşit termenul legal de evaluare externă a calităţii, sunt obligate să se supună procesului de evaluare, în condiţiile legii. Declanşarea procesului de evaluare externă se realizează până la data de 31 decembrie 2015.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 şi 554 bis din 27 iulie 2015, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 781.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.