MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 727/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 727         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 28 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

784. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun cultural mobil clasat, aflat în administrarea Ministerului Culturii - Muzeul Naţional de Istorie a României, urmată de transmiterea acestuia în administrarea Muzeului Naţional “Peleş”

 

787. - Hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Complex Sportiv de Nataţie” - Otopeni, judeţul Ilfov, aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.422/2008

 

791. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.272. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun cultural mobil clasat, aflat în administrarea Ministerului Culturii - Muzeul Naţional de Istorie a României, urmată de transmiterea acestuia în administrarea Muzeului Naţional “Peleş”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a bunului cultural mobil clasat, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în administrarea Ministerului Culturii, prin Muzeul Naţional de Istorie a României.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea bunului cultural mobil clasat, înscris potrivit art. 1, din administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României în administrarea Muzeului Naţional “Peleş”.

Art. 3. - Predarea-preluarea bunului cultural mobil clasat transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Culturii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 784.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului cultural mobil clasat, înscris în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii - Muzeul Naţional de Istorie a României, care se transmite din administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României în administrarea Muzeului Naţional “Peleş”

 

Nr. M.F.

Datele de identificare

Persoana juridică de la care se transmite bunul mobil

Persoana juridici la care se transmite bunul mobil

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea

Baza legală

Anul

dobândirii

Valoarea de inventar (în lei)

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie numărul de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului.

8.24.06

Casetă din argint octogonală

Casetă din argint, de formă octogonală, în care a fost depusă inima reginei Maria, în anul 1938. Caseta are pereţii curbaţi şi un capac cu buton. Pe reversul casetei sunt inscripţionate coroana regală şi iniţialele B.F.

Decizia Consiliului Popular al Judeţului Braşov nr. 614/11.11.1974

1974

110.000

Muzeul Naţional de Istorie a României CIF 4192952

Muzeul Naţional “Peleş” CIF 2842935

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Complex Sportiv de Nataţie” - Otopeni, judeţul Ilfov, aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.422/2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Complex Sportiv de Nataţie” - Otopeni, judeţul Ilfov, prevăzuţi în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.422/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 25 noiembrie 2008, se modifică şi se înlocuiesc cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 787.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii “Complex Sportiv de Nataţie” - Otopeni, judeţul Ilfov

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii “CNI” - S.A, pe perioada realizării investiţiei Consiliul Local Otopeni

Amplasament: Str. Drumul Gării, F.N., oraşul Otopeni, judeţul Ilfov

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

1 euro = 4,4198 lei (30.04.2015),

 

 

mii lei

170.800

 

din care C+M

 

mii lei

123.421

 

Valoare totală finanţată prin Compania Naţională de Investiţii CNI - S.A.,

 

mii lei

162.581

 

din care C+M

 

mii lei

119.657

 

Valoare rest de executat prin Compania Naţională de Investiţii CNI - S.A.,

 

mii lei

130.153

 

din care C+M

 

mii lei

98.685

 

Valoarea finanţată prin consiliul local,

 

mii lei

8.219

 

din care C+M

 

mii lei

3.764

 

Valoare rest de executat prin consiliul local,

 

mii lei

6.606

 

din care C+M

 

mii lei

3.764

 

Valoare totală rest de executat,

 

mii lei

136.759

 

din care C+M

 

mii lei

102.449

 

Eşalonarea investiţiei (rest de executat):

 

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

20.500

 

 

C+M

mii lei

15.300

 

Anul II

INV

mii lei

72.100

 

 

C+M

mii lei

54.000

 

Anul III

INV

mii lei

44.159

 

 

C+M

mii lei

33.149

 

Capacităţi:

 

 

 

 

Suprafaţă desfăşurată

 

mp

20.153

 

Nr. locuri în gradene (bazin de competiţii)

 

locuri

2.797

 

Durata totală de realizare a investiţiei (rest de executat)

 

luni

36

 

 

Factori de risc

Obiectivul seva proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului se face din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 19 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 16 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“b) să raporteze în vederea decontării caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu care se află în relaţii contractuale, facturile pentru serviciile prevăzute la lit. a) însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi, după caz, de documentele justificative/documentele însoţitoare, la tarifele/preţurile de referinţă stabilite pentru cetăţenii români asiguraţi.”

2. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:

“Art. 201. - (1) Pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, casele de asigurări de sănătate contractează cu unităţile sanitare publice o sumă corespunzătoare aplicării unui factor de corecţie la valoarea aferentă serviciilor medicale realizate şi validate în luna precedentă la nivelul fiecărui furnizor; factorul de corecţie este procentul determinat prin raportarea influenţelor financiare conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 aplicabile unităţilor sanitare publice la valoarea aferentă serviciilor medicale realizate şi validate în luna precedentă la nivelul fiecărui furnizor.

(2) Fiecare unitate sanitară publică depune pentru contractare o solicitare însoţită de documentele justificative pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015.

(3) Casele de asigurări de sănătate încheie un singur contract cu fiecare unitate sanitară publică cu care are încheiate contracte pentru furnizare de servicii medicale; modelul de contract este prevăzut în norme.

(4) Casele de asigurări de sănătate decontează lunar, la termenul prevăzut în contract, suma realizată în luna precedentă, dar nu mai mult de suma contractată stabilită potrivit prevederilor alin. (1).”

3. În anexa nr. 1, la capitolul II litera G punctul 2, după subpunctul 2.7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.8, cu următorul cuprins:

“2.8. transportul dus-întors, (a laboratorul de investigaţii paraclinice şi de la laborator la domiciliu, pentru asiguraţii imobilizaţi la pat, pentru efectuare de investigaţii medicale paraclinice în ambulatoriu recomandate de medicii de familie sau de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate clinic aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.”

4. În anexa nr. 1, la capitolul II, în tabelul de la litera H, numărul curent 20 se abrogă.

5. În anexa nr. 1, la capitolul II, în tabelul de la litera H, numărul curent 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“33.

Ventilaţie noninvazivă****)

****) Se efectuează sub supravegherea medicului pneumolog cu atestat în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie poligrafie, în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie poligrafie, polisomnografie şi titrare CPAP/BiPAP şi în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii - Ventilaţie noninvazivă, a medicului cu specialitatea anestezie şi terapie intensivă, a medicului specialist de medicină de urgenţă, care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.”

 

6. În anexa nr. 1, la capitolul III litera F, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de cârd european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cârdului, beneficiază de serviciile prevăzute la cap. I lit. C, precum şi de serviciile medicale de chimioterapie acordate în regim de spitalizare de zi prevăzute în norme. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare.”

7. În anexa nr. 2, la articolul 138, după alineatul (1) se Introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Medicamentele în tratamentul ambulatoriu ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat se eliberează de către farmaciile aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în baza unor acte adiţionale încheiate în acest sens. Încheie acte adiţionale cu farmaciile pentru eliberarea acestor medicamente numai casele de asigurări de sănătate care se află în relaţie contractuală cu medicii care pot prescrie, conform prevederilor legale în vigoare, medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat.”

8. În anexa nr. 2, la articolul 141, literele a), r), ş), aa) şi ab) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) să se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în listă, cu prioritate cu medicamentele ale căror preţuri pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu preţul de referinţă - pentru medicamentele din sublistele A, B, C - secţiunile C1 şi C3 şi din sublista D;

r) să depună, în luna următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum, documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă, până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de medicamente; pentru medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat, furnizorii au obligaţia să depună, în luna următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele respective, numai borderourile centralizatoare şi prescripţiile medicale ofF-line, urmând ca facturile să se transmită/să se depună la casa de asigurări de sănătate în vederea decontării până la termenul prevăzut în contract, în luna următoare celei în care s-a finalizat evaluarea rezultatului medical; facturile se vor întocmi numai pentru prescripţiile medicale aferente pacienţilor pentru care s-a obţinut rezultatul medical, conform datelor puse la dispoziţie de casa de asigurări de sănătate;

ş) să elibereze medicamentele din sublistele A, B, C - secţiunile C1 şi C3 şi din sublista D, ale căror preţuri pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu preţul de referinţă, cu excepţia cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială sau la cererea asiguratului. În cazul în care medicamentele eliberate au preţ pe unitatea terapeutică mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al asiguratului/primitorului pe prescripţie - componenta eliberare. În cazul în care medicamentele eliberate în cadrul aceleiaşi DCI au preţul de vânzare cu amănuntul mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al asiguratului/primitorului pe prescripţie - componenta eliberare;

aa) să întocmească evidenţe distincte pentru medicamentele acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cârdului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi să transmită caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale, odată cu raportarea lunară conform lit. r), copii ale documentelor care au deschis dreptul la medicamente;

ab) să întocmească evidenţe distincte pentru medicamentele acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de medicamente cu sau fără contribuţie personală acordate pe teritoriul României, şi să transmită caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale, odată cu raportarea lunară conform lit. r), copii ale documentelor care au deschis dreptul la medicamente;”.

9. În anexa nr. 2, la articolul 141, după litera af) se introduce o nouă literă, litera ag), cu următorul cuprins:

“ag) să elibereze conform prevederilor legale în vigoare şi să întocmească evidenţe distincte în condiţiile prevăzute în norme pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat.”

10. În anexa nr. 2, la articolul 142, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“d) să încaseze de la asiguraţi contribuţia personală reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare cu amănuntul şi suma corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublistele A, B şi D asupra preţului de referinţă, respectiv diferenţa dintre preţul de vânzare cu amănuntul şi preţul de referinţă al medicamentelor, decontată de casele de asigurări de sănătate;”.

11. În anexa nr. 2, la articolul 144, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublista A este de 90% din preţul de referinţă, a celor din sublista B este de 50% din preţul de referinţă, a celor din sublista D este de 20% din preţul de referinţă, iar a celor din secţiunile C1 şi C3 din sublista C este de 100% din preţul de referinţă.

(5) Lista preţurilor de referinţă pe unitate terapeutică aferente medicamentelor - denumiri comerciale din catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România (CANAMED), aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, elaborată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, şi metoda de calcul pentru sublistele A, B, D şi C - secţiunile C1 şi C3 din sublista se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. În listă se cuprind preţurile de referinţă aprobate prin ordin ai preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Pentru medicamentele autorizate, care au primit preţ şi au fost listate în CANAMED, deţinătorul de autorizaţie de punere pe piaţă este obligat să asigure medicamentul pe piaţă în cantităţi suficiente pentru asigurarea nevoilor de consum ale pacienţilor, de la data avizării preţului.”

12. În anexa nr. 2, la articolul 144, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

“(91) Pentru contractele cost-volum-rezultat, după expirarea perioadei necesare acordării tratamentului şi a celei pentru evaluarea rezultatului medical prevăzute în cuprinsul contractelor, casele de asigurări de sănătate decontează medicamentele care fac obiectul acestor contracte, cu excepţia celor prevăzute la art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la validarea facturii.”

13. În anexa nr. 2, la articolul 144, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru contractele cost-volum-rezultat durata maximă de verificare a prescripţiilor medicale prevăzute la alin. (91) nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii acestora, după caz, de către farmacie la casa de asigurări de sănătate. Prescripţiile medicale on-line se păstrează de către farmacii şi se vor prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. În situaţia în care, ca urmare a verificării de către casa de asigurări de sănătate, se constată unele erori materiale în borderourile centralizatoare de raportare, acestea pot fi corectate de furnizor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către casa de asigurări de sănătate a respectivelor erori constatate; comunicarea se face de către casa de asigurări de sănătate în format electronic.”

14. În anexa nr. 2, la articolul 145, partea introductivă a alineatului (1) şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 145. - (1) Modalităţile de prescriere, de eliberare şi de decontare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme. Medicii prescriu medicamentele sub forma denumirii comune internaţionale - DCI, iar în cazuri justificate medical, precum şi în cazul produselor biologice şi al medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, prescrierea se face pe denumirea comercială, cu precizarea pe prescripţie şi a denumirii comune internaţionale - DCI corespunzătoare. Cu excepţia cazurilor în care medicul recomandă o anumită denumire comercială, recomandarea farmacistului pentru denumirile comerciale aferente DCI prescrise de medic se face în ordinea crescătoare a preţului, începând cu medicamentul cel mai ieftin din cadrul DCI respective. Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu şi fără contribuţie personală, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) pentru sublistele A, B şi D - o prescripţie/mai multe prescripţii lunar, care să nu depăşească cumulativ 7 medicamente diferite pe toate prescripţiile aferente unei luni. Valoarea totală a medicamentelor din sublista B, calculată la nivelul preţului de referinţă, este de până la 330 lei pe lună;”.

15. În anexa nr. 2, la articolul 145, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(5) Pe acelaşi formular de prescripţie se pot înscrie medicamente din subliste diferite. Farmaciile întocmesc un borderou centralizator cu evidenţă distinctă pentru fiecare sublistă, în care sunt evidenţiate distinct:

a) medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru care medicul utilizează formulare de prescripţie distincte;

b) medicamentele prescrise de medicul de familie ca urmare a scrisorii medicale de la medicul de medicina muncii, pentru care medicul utilizează formulare de prescripţie distincte;

c) medicamentele din reţetele eliberate pentru titularii de cârd european;

d) medicamentele din reţetele eliberate pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii;

e) medicamentele din reţetele eliberate pentru titularii de formulare europene.”

16. În anexa nr. 2, la articolul 145, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52), cu următorul cuprins:

“(51) Borderoul centralizator prevăzut la alin. (5) nu cuprinde medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum/cost-volum-rezultat şi nici medicamentele corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care beneficiază de prescripţii în condiţiile prevăzute la art. 144 alin. (3), în condiţiile prevăzute în norme, pentru care medicul utilizează formulare de prescripţie distincte, iar farmacia completează borderouri distincte.

(52) Borderoul centralizator pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum, precum şi borderoul centralizator pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum-rezultat cuprind distinct medicamentele pentru fiecare sublistă, cu evidenţierea medicamentelor din reţetele eliberate pentru titularii de cârd european, medicamentelor din reţetele eliberate pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi medicamentelor din reţetele eliberate pentru titularii de formulare europene, precum şi medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care beneficiază de prescripţii în condiţiile prevăzute la art. 144 alin. (3), după caz.”

17. În anexa nr. 2, la articolul 145, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(7) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de maximum 7 zile în afecţiuni acute, de până la 8-10 zile în afecţiuni subacute şi de până la 30-31 de zile pentru bolnavii cu afecţiuni cronice. Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schemă terapeutică stabilă, medicii de familie/medicii de specialitate din specialităţile clinice aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile, perioada fiind stabilită de comun acord de medicul prescriptor şi cu asiguratul beneficiar al prescripţiei medicale. Asiguraţii respectivi nu mai beneficiază de o altă prescripţie medicală pentru boala cronică respectivă pentru perioada acoperită de prescripţia medicală. Perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat este de până la_30-31 zile.”

18. În anexa nr. 2, la articolul 147, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care se constată nerespectarea de către o farmacie/oficină locală de distribuţie a obligaţiilor prevăzute la art. 141 lit. a)-f), h), j)-x), z)-ab), ae) şi ag) se aplică următoarele sancţiuni:”.

19. În anexa nr. 2, după articolul 1721 se introduce un nou articol, articolul 1722, cu următorul cuprins:

“Art. 1722. - Furnizorii de servicii medicale şi furnizorii de dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate, serviciile medicale/ dispozitivele medicale din pachetul de bază şi pachetul minimal furnizate/eliberate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile art. 3 lit. aq), art. 24 lit. am), art. 42 lit. am), art. 59 lit. ae), art. 74 lit. am), art. 92 alin. (1) lit. f), art. 119 lit. ab), art. 130 lit. af), art. 153 lit. ş), în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciilor medicale/eliberării dispozitivelor medicale, pentru serviciile acordate/dispozitivele eliberate în luna pentru care se face raportarea, în condiţiile prevăzute în norme; asumarea serviciilor medicale acordate/dispozitivelor medicale eliberate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale şi dispozitivele medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 791.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor

 

În baza prevederilor art. 1 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare,

având în vedere prevederile art. 118 alin. (1) lit. c), art. 124,138,143 şi 213 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia Generală învăţământ Universitar, Direcţia Generală Juridic şi secretarul general din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare şi Compania Naţională “Imprimeria Naţională” - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 septembrie 2015.

Nr. 5.272.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor

 

I. Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta procedură reglementează modul de avizare a necesarului de formulare tipizate pentru actele de studii care urmează a se elibera absolvenţilor, cu examen de finalizare a studiilor din sistemul de învăţământ superior.

Art. 2. - Direcţia Generală învăţământ Universitar (DGIU) solicită printr-o circulară tuturor instituţiilor de învăţământ superior acreditate numărul de absolvenţi.

II. Avizarea formularelor pentru absolvenţii care s-au înmatriculat conform reglementărilor legale în vigoare în anul I de studii

Art. 3. - Instituţiile de învăţământ superior acreditate comunica DGIU situaţiile absolvenţilor înmatriculaţi conform reglementărilor legale în vigoare în anul I de studii.

Art. 4. - (1) DGIU şi Direcţia Generală Juridic (DGJ) verifică necesarul de formulare şi concordanţa dintre conţinutul solicitărilor şi reglementările legale în vigoare, aferente perioadei în care s-a realizat şcolarizarea.

(2) Faţă de numărul total de formulare tipizate pentru actele de studii, solicitat şi avizat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) alocă un procent suplimentar 10% pentru situaţiile speciale (diplome redactate greşit, duplicate etc.).

Art. 5. - (1) După analizarea informaţiilor se emit avize atât pentru Compania Naţională “Imprimeria Naţională” - S.A. în vederea realizării formularelor, cât şi pentru instituţiile de învăţământ superior acreditate care au solicitat formulare tipizate pentru acte de studii.

(2) Avizele se transmit prin fax şi în original, prin poştă.

(3) După primirea avizului, instituţia de învăţământ superior îl comunică prin fax la Compania Naţională “Imprimeria Naţională” - S.A.

(4) în cazul în care instituţiile de învăţământ superior renunţă la cantităţile comandate iniţial, orice modificare ulterioară de cantitate solicitată şi avizată de MECS impune ca toate costurile aferente comenzii să fie suportate de instituţia respectivă.

(5) Instituţiile de învăţământ superior sunt obligate ca, în termen de 30 de zile de la primirea avizelor, să se adreseze Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională” - S.A. în vederea semnării comenzii-contract.

(6) Semnarea şi ridicarea formularelor pentru actele de studii de către instituţiile de învăţământ superior se vor face în baza avizului în original prezentat la Compania Naţională “Imprimeria Naţională” - S.A.

Art. 6. - La sfârşitul fiecărei luni Compania Naţională “Imprimeria Naţională” - S.A. are obligaţia de a transmite MECS, în format electronic şi letric, seriile şi numerele formularelor livrate, pe instituţii şi tipuri de formulare, care se înregistrează şi se păstrează la MECS cu termen permanent.

III. Avizarea formularelor pentru absolvenţii înmatriculaţi conform Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare, valabilă pentru absolvenţii înmatriculaţi anterior anului universitar 2011-2012

Art. 7. - Prezenta procedură se aplică pentru absolvenţii înmatriculaţi anterior anului universitar 2011-2012, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015, astfel:

1. la programe de studii organizate la forme de învăţământ şi/sau în locaţii geografice neautorizate;

2. la programe de studii organizate în limbă de predare neautorizată;

3. peste capacitatea maximă de şcolarizare aprobată;

4. la programe de studii aflate în curs de autorizare, la data înmatriculării;

5. la programe autorizate/acreditate, cu nerespectarea condiţiilor de înmatriculare sau mobilitate;

6. absolvenţii înmatriculaţi la programe de studii autorizate/acreditate organizate la forma de învăţământ la distanţă şi care au parcurs, cu aprobare, 2 ani de studii într-un singur an.

Art. 8. - Formularele tipizate pentru actele de studii se eliberează instituţiilor de învăţământ superior acreditate pentru absolvenţii care au susţinut examenele de finalizare a studiilor, după cum urmează:

a) examen de licenţă, pentru ciclul de studii universitare de licenţă sau examen de diplomă pentru învăţământul din domeniul ştiinţelor inginereşti;

b) examen de disertaţie, pentru ciclul de studii universitare de maşter;

c) examen de susţinere publică a tezei de doctorat;

d) examen de certificare, pentru programele de studii postuniversitare de tip specializare;

e) examen de selecţie, care precedă examenul de licenţă, în cazul studenţilor/absolvenţilor care provin de la instituţii de învăţământ superior şi/sau programe de studii care au intrat în lichidare.

Art. 9. - Instituţiile de învăţământ superior acreditate analizează şi aprobă în senatele universitare situaţiile absolvenţilor înmatriculaţi, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015, şi comunică DGIU hotărârile senatelor care atestă încadrarea în una din situaţiile prevăzute la art. 7.

Art. 10. - (1) Numărul de formulare alocat este egal cu numărul de absolvenţi asumaţi prin hotărârile senatelor universitare.

(2) Instituţiile de învăţământ superior acreditate răspund public de corectitudinea documentelor transmise.

Art. 11. - (1) Pe baza documentelor prevăzute la art. 9 se emit avize atât pentru Compania Naţională “Imprimeria Naţională” - S.A. în vederea realizării formularelor, cât şi pentru instituţiile de învăţământ superior acreditate solicitante.

(2) Avizele se transmit prin fax şi în original cu confirmare, prin poştă.

(3) După primirea avizului, instituţia de învăţământ superior îl comunică prin fax la Compania Naţională “Imprimeria Naţională” - S.A,

(4) Instituţiile de învăţământ superior sunt obligate ca în termen de 30 de zile de la primirea avizelor să se adreseze Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională” - S.A., în vederea semnării comenzii-contract.

(5) Semnarea comenzilor şi ridicarea formularelor pentru actele de studii de către instituţii ie de învăţământ superior se vor face în baza avizului în original prezentat la Compania Naţională “Imprimeria Naţională” - S.A.

Art. 12. - La sfârşitul fiecărei luni Compania Naţională “Imprimeria Naţională” - S.A. are obligaţia de a transmite MECS, în format electronic şi letric, seriile şi numerele formularelor livrate, pe instituţii şi tipuri de formulare, care se înregistrează şi se păstrează la MECS cu termen permanent.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.