MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 730/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 730         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 29 septembrie 2015

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

38. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

785. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 

790. - Hotărâre privind prorogarea unor termene prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.421. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

146. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

2.338. - Decizie privind aprobarea suspendării activităţii, la cerere, a Societăţii ASIGEXCEL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

Luând în considerare necesitatea accelerării ritmului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune, pentru a reduce presiunea de cheltuire a sumelor alocate în cadrul programelor operaţionale în ultimul an de eligibilitate a acestora, respectiv până la data de 31 decembrie 2015, precum şi în contextul suprapunerii cadrelor financiare 2007-2013 şi 2014-2020, anul 2015 reprezintă un an esenţial pentru România.

În vederea evitării riscului de dezangajare, în contextul crizei economice şi al obiectivelor majore de relansare a economiei şi reluare a dezvoltării sustenabile, au fost identificate o serie de măsuri prioritare menite să asigure utilizarea în întregime a fondurilor europene alocate în acest sens.

Unul dintre obiectivele prioritare stabilite la cel mai înalt nivel este acela de includere la rambursare din POS Transport a proiectelor finanţate din BEI/BERD/bugetul de stat având în vedere că prognoza indică faptul că riscul de dezangajare automată pentru sectorul transporturi este de 1,739 miliarde euro din totalul bugetului de 4,288 miliarde euro alocat României pentru perioada de programare 2007-2013.

Întrucât proiectele de infrastructură de transport sunt proiecte care susţin dezvoltarea sustenabilă a României pe termen lung şi au perioade de implementare care depăşesc în medie 3 ani, motiv pentru care unele dintre acestea urmează să fie finanţate din fonduri structurale care sunt alocate atât în perioada de programare 2007-2013, cât şi în perioada de programare 2014-2020 pentru a evita pierderea prin decomitere a fondurilor alocate României,

având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,

neadoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă poate conduce la blocarea implementării proiectelor cu efecte asupra gradului de absorbţie a fondurilor alocate României şi, mai ales, asupra creşterii riscului de dezangajare automată a acestor fonduri, putând conduce la blocarea proiectelor, la rezilierea contractelor de finanţare şi, implicit, la dezangajarea sumelor alocate POST de către Comisia Europeană, la grevarea bugetului de stat cu sumele necesare finalizării proiectelor contractate, precum şi cu sumele suplimentare, reprezentând prejudiciu şi cheltuieli de judecată stabilite de către instanţele de judecată.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgenţă a unor reglementări privind unele măsuri financiare pentru asigurarea creşterii gradului de absorbţie a instrumentelor structurale alocate României în perioada 2007-2013. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţa.

 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (3), după litera I) se introduce o nouă literă, litera I1), cu următorul cuprins:

„I1) proiect retrospectiv - proiect aflat în stadiu de execuţie de minimum 90% realizat cu surse de finanţare de la bugetul de stat sau împrumuturi contractate de la instituţii financiare internaţionale care pot face obiectul rambursării de la Comisia Europeană;”.

2. La articolul 111, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Pe tot parcursul exerciţiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, determinat ca diferenţă între totalul sumelor alocate şi totalul sumelor restituite Ministerului Finanţelor Publice, nu poate depăşi plafonul maxim de 6 miliarde lei sau echivalent.”

3. La articolul 13, după alineatul (4) se Introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

“(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Autoritatea de management POS Transport poate încheia contracte de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune şi cofinanţare de la bugetul de stat în limita sumelor aferente proiectelor retrospective.

(6) în cazul proiectelor retrospective pentru care s-au încheiat contracte de finanţare potrivit prevederilor alin. (5), în bugetele prevăzute la art. 5 alin. (2) se includ numai creditele de angajament necesare finalizării obiectivelor de investiţii preluate în finanţare în cadrul POS Transport şi creditele bugetare necesare achitării părţii rămase de executat din obiectivele de investiţii preluate în finanţare în cadrul POS Transport.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 38.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 53 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2015 cu suma de 25.000 mii lei, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul I “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 785.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind prorogarea unor termene prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenele prevăzute în art. 19 alin. (2) şi (3) şi în art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 7 ianuarie 2014, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Liviu Stanciu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015,

Nr. 790.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale

În temeiul art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

constatând că părţile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru ieşirea din vigoare a tratatelor internaţionale enumerate mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 august 2015 a ieşit din vigoare Convenţia generală dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare şi finanţare a Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 22 august 2008, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.701/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 24 decembrie 2008.

Art. 2. - La data de 14 octombrie 2015 va ieşi din vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi sau în dificultate aflaţi pe teritoriul Republicii Italiene, semnat la Roma la 9 iunie 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 859/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 27 august 2008.

Art. 3. - La data de 7 ianuarie 2016 va ieşi din vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iunie 1997, ratificat prin Legea nr. 8/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 16 ianuarie 1998.

Art. 4. - La data de 31 decembrie 2015 va ieşi din vigoare Convenţia dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind extinderea capacităţilor conductelor de tranzit gaze pe teritoriul României pentru creşterea livrărilor de gaze naturale din Federaţia Rusă în terţe ţări şi în România, semnată la Moscova la 25 octombrie 1996, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.369/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 11 decembrie 1996, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - La data de 31 decembrie 2016 va ieşi din vigoare Convenţia dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind tranzitul prin teritoriul Republicii Socialiste România a gazelor naturale din Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste către Turcia, Grecia şi alte ţări, semnată la Moscova la 29 decembrie 1986, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 25 din 24 februarie 1987.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2015.

Nr. 1.421.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. pentru anul 2015 sunt prevăzute în anexa nr. 1.d, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea OLIGOPOL- S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea OLIGOPOL - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ,

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin, (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 7. - Societatea OLIGOPOL - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S C. OLIGOPOL - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială OLIGOPOL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de

S.C. OLIGOPOL - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 27 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 146.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar, venitul total unitar pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice pentru Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

9.892

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

22,29

Venitul total unitar

Lei/MWh

23,44

Rata de creştere a eficienţei economice

 

-0,80%

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

9.715

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

22,90

Venitul total unitar

Lei/MWh

22,66

 

ANEXA Nr. 1.c

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

9.820

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

23,25

Venitul total unitar

Lei/MWh

21,13

 

ANEXA Nr. 1.d

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea OLIGOPOL - S.R.L. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

3.482

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

5,13

Venitul total unitar

Lei/MWh

6,49

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

22,16

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

21,24

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

20,81

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

20,54

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale În regim reglementat realizata de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

102,40

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

101,06

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea suspendării activităţii, la cerere, a Societăţii ASIGEXCEL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/201*3, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 31 august 2015, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea ASIGEXCEL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, str. Maria Tănase nr. 10, judeţul Dolj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J16/149/02.02.2010, cod unic de înregistrare 26469354 şi înscrisă în Registrul Brokerilor de Asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-616/26.03.2010,

a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea Asociaţilor Societăţii ASIGEXCEL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nr. 56 din 22 mai 2015 s-au hotărât următoarele:

- suspendarea, la cerere, a activităţii Societăţii ASIGEXCEL Broker de Asigurare - S.R.L, începând cu data de 20 august 2015, pe o perioadă de 3 (trei) ani;

- menţinerea autorizaţiei de funcţionare pentru Societatea Comercială ASIGEXCEL Broker de Asigurare - S.R.L.;

2. Brokerul a notificat toate societăţile de asigurare cu care a colaborat cu privire la decizia de suspendare a activităţii şi implicit de suspendare a contractelor de intermediere/mandat/brokeraj în asigurări;

3. Brokerul a solicitat tuturor societăţilor de asigurare informaţii privind situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special);

4. Societatea a consiliat clienţii (asiguraţii) până la încheierea contractelor de asigurare, astfel că la data controlului nu mai avea în portofoliu contracte de asigurare active;

5. La sfârşitul exerciţiului financiar 2014 societatea a înregistrat profit în sumă de 1.265 lei;

6. La data de 30 iunie 2015, societatea nu figurează cu debite faţa de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, suspendarea pentru o perioadă de 3 (trei) ani a activităţii Societăţii ASIGEXCEL BROKER DE ASIGURARE -

S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, str. Maria Tănase nr. 10, judeţul Dolj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J16/149/02.02.2010, cod unic de înregistrare 26469354 şi înscrisă în Registrul Brokerilor de Asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-616/26.03.2010.

Art. 2. - Societatea are obligaţia să îşi notifice toţi clienţii în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 3. - (1) După data suspendării activităţii, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, societatea este obligată să comunice Autorităţii de Supraveghere Financiară reluarea activităţii de asigurare, menţinerea suspendării sau încetarea activităţii de broker de asigurare.

(3) Reluarea activităţii se va dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 24 septembrie 2015.

Nr. 2.338.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.