MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 731/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 731         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 30 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

776. - Hotărâre privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe

 

786. - Hotărâre privind transmiterea unui monument de for public din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al municipiului Călăraşi

 

789. - Hotărâre privind transmiterea unui teren aparţinând domeniului public al statului din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.997. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

822. - Ordin privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, precum şi pentru anumite boii cronice, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

2.313. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare şi/sau reasigurare a Societăţii IQ MED BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiinţează Comitetul interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe, denumit în continuare Comitetul, organism fără personalitate juridică, care funcţionează în coordonarea Ministerului Sănătăţii.

Art. 2. - (1) Scopul Comitetului este acela de a coordona politicile şi acţiunile aferente produselor din tutun şi produselor conexe, prin elaborarea unui plan de acţiuni coordonate şi eficiente, în vederea implementării acestuia de către autorităţile cu atribuţii în domeniu.

(2) Activitatea Comitetului se realizează în acord cu priorităţile Uniunii Europene, ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi cu situaţia pe plan naţional.

(3) Comitetul asigură autorităţilor competente în domeniul specific de reglementare un cadru de consultare în vederea implementării planului de acţiune.

Art. 3. - În scopul îndeplinirii prevederilor art. 2, Comitetul are următoarele direcţii strategice de acţiune:

a) coordonarea procesului de transpunere în România a prevederilor legislaţiei europene privind fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi produselor conexe, precum şi a procesului de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 332/2005 privind ratificarea Convenţiei-cadru WHO pentru controlul tutunului, adoptată la Geneva, Elveţia, la 21 mai 2003, şi a prevederilor Protocolului pentru combaterea comerţului ilicit cu produse din tutun;

b) coordonarea politicilor naţionale în domeniul controlului consumului de tutun;

c) identificarea priorităţilor naţionale privind reducerea consumului de tutun şi a efectelor sale asupra stării de sănătate a populaţiei, în plan economic şi social;

d) coordonarea elaborării unei strategii naţionale privind controlul consumului de tutun;

e) coordonarea elaborării de planuri de acţiune coordonate şi eficiente pentru implementarea strategiei;

f) stabilirea mecanismului de monitorizare şi evaluare a implementării strategiei prevăzute la lit. d) şi a planurilor de acţiune prevăzute la lit. e);

g) identificarea măsurilor pentru reducerea contrabandei şi contrafacerii produselor din tutun şi produselor conexe.

Art. 4. - Comitetul are în componenţă următoarele structuri:

a) Comitetul director - având rolul de a asigura colaborarea şi cooperarea interministerială;

b) Grupul de experţi tehnici - având rolul de a elabora propuneri de acte normative necesare;

c) Secretariat tehnic - având rolul de a furniza suportul tehnic necesar desfăşurării activităţii Comitetului.

Art. 5. - (1) Comitetul director este coordonat de preşedintele Comitetului şi are în componenţă reprezentanţi desemnaţi, la nivel de secretar de stat, ai următoarelor autorităţi şi instituţii publice centrale cu atribuţii în domeniu: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Consiliul Concurenţei.

(2) Desemnarea membrilor Comitetului director se face prin ordin al conducătorului instituţiei pe care o reprezintă, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Preşedintele Comitetului este unul dintre secretarii de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, desemnat de către ministrul sănătăţii.

(4) Membrii Comitetului director au următoarele atribuţii principale:

a) asigură colaborarea şi cooperarea interministerială pentru adoptarea actelor normative necesare pentru transpunerea şi implementarea legislaţiei europene privind fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi produselor conexe, precum şi a legislaţiei internaţionale din domeniul controlului tutunului şi combaterii comerţului ilicit cu produse din tutun;

b) asigură colaborarea şi cooperarea interministerială pentru adoptarea de politici naţionale coordonate pentru controlul consumului de tutun în România;

c) stabilesc priorităţile politicii naţionale pentru controlul consumului de tutun, în domeniul de competenţă;

d) coordonează elaborarea de acte normative pentru implementarea politicilor naţionale pentru controlul consumului de tutun, în domeniul de competenţă;

e) coordonează elaborarea strategiei naţionale pentru controlul consumului de tutun, în domeniul de competenţă al instituţiei reprezentate în Comitet;

f) coordonează elaborarea de planuri de acţiune coordonate şi eficiente pentru implementarea strategiei, în domeniul de competenţă al instituţiei reprezentate în Comitet;

g) participă la întâlnirile Comitetului şi rezolvă sarcinile ce decurg din aceste întâlniri;

h) promovează iniţiativele Comitetului la nivelul ministerelor şi instituţiilor centrale din care fac parte;

i) analizează şi agreează rezultatele obţinute în urma reuniunilor grupurilor de experţi tehnici şi acţionează în vederea obţinerii unui punct de vedere echilibrat şi proporţional cu obiectivele urmărite de asigurare a unui nivel înalt de protecţie

a sănătăţii şi funcţionare a pieţei interne a produselor din tutun şi produselor conexe;

j) formulează evaluări şi puncte de vedere în vederea fundamentării poziţiei naţionale cu privire la acte internaţionale privind fabricarea, prezentarea, vânzarea şi taxarea produselor din tutun, fără a aduce atingere rolului Ministerului Afacerilor Externe de coordonator, inclusiv în ceea ce priveşte Sistemul naţional de gestionare a afacerilor europene, conform Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 6. - (1) Grupul de experţi tehnici are în componenţă experţii tehnici propuşi de membrii Comitetului director.

(2) Experţii tehnici sunt specialişti din cadrul autorităţilor publice centrale reprezentate în Comitet, precum şi din cadrul autorităţilor sau instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea, în coordonarea sau în subordinea acestora.

(3) Grupul de experţi tehnici este coordonat de preşedintele Comitetului sau de persoana desemnată de acesta.

(4) Experţii tehnici desemnaţi au următoarele atribuţii principale:

a) elaborează propunerile de acte normative necesare pentru transpunerea legislaţiei europene privind fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi produselor conexe, precum şi a legislaţiei internaţionale din domeniul controlului tutunului şi combaterii comerţului ilicit cu produse din tutun, conform ariei de competenţă;

b) elaborează propunerile de acte normative necesare pentru implementarea legislaţiei privind fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi produselor conexe, precum şi a legislaţiei internaţionale din domeniul controlului tutunului şi combaterii comerţului ilicit cu produse din tutun, conform ariei de competenţă;

c) asigură colaborarea şi cooperarea cu experţii celorlalte ministere şi instituţii centrale reprezentate în Comitet în vederea adoptării de către Comitet a formei finale a propunerilor de acte normative;

d) promovează proiectele de acte normative elaborate, spre aprobare, în instituţiile cu atribuţii în domeniul reglementat;

e) elaborează propuneri de politici naţionale pentru controlul consumului de tutun în România;

f) elaborează propuneri privind strategia naţională pentru controlul consumului de tutun în România;

g) elaborează planuri de acţiune eficiente pentru implementarea strategiei;

h) participă la întâlnirile Comitetului şi rezolvă sarcinile ce decurg din aceste întâlniri;

i) formulează puncte de vedere în vederea fundamentării poziţiei raţionale cu privire la proiectele de acte delegate şi de implementare aferente legislaţiei europene privind fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun.

Art. 7. - (1) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de personal cu funcţii de execuţie din Ministerul Sănătăţii, sprijinit de autorităţile şi instituţiile publice centrale prevăzute la art. 5 alin. (1).

(2) Membrii Secretariatului tehnic sunt desemnaţi din cadrul personalului cu funcţii de execuţie al Ministerului Sănătăţii, prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8. - Participarea autorităţilor în cadrul Comitetului se face în funcţie de competenţele acestora, conform prevederilor legale în vigoare şi temelor stabilite în agenda şedinţelor.

Art. 9. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului va fi propus la prima reuniune a Comitetului director şi va fi aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul pentru societatea informaţională,

Sorin Mihai Grindeanu

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 776.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui monument de for public din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al municipiului Călăraşi

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea monumentului de for public, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al municipiului Călăraşi.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Culturii şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 786.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al municipiului Călăraşi

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului care iese din domeniul public al statului

Adresa

Caracteristici tehnice ale bunului

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

- lei -

Tipul

bunului

Baza legală

Persoana juridică de la care se transmite imobilul,

C.U.I.

Unitatea administrativ-teritorială la care trece bunul din domeniul public al statului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

159393

8.21.01

Statuie Ecvestră Carol I

Piaţa Prefecturii,

Municipiul Călăraşi

Autor Florin Codre: Ecvestră - bronz,

H = 8 m, L = 9,40 m,

I = 4 m; soclu, H = 5 m

2008

3.600.000

Imobil

Contract de comandă nr. 412/31.10.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Proces-verbal de recepţie nr.:

- 425/06.11.2006; -46/26.01.2007;

-161/02.03.2007;

- 341/02.08.2007;

HG nr. 714/2013

Ministerul Culturii,

4192812

Municipiul Călăraşi

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren aparţinând domeniului public al statului din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren aparţinând domeniului public al statului din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 789.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenului aflat în domeniul public al statului, care trece din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

Număr M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea, descrierea tehnică şi valoarea bunului înainte de transmitere

Persoana juridică de la care se transferă bunul imobil

Persoana juridică la care se transferă bunul imobil

Caracteristicile tehnice şi valoarea bunului imobil care se transferă

Caracteristicile tehnice şi valoarea bunului imobil care rămâne în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie

(în cazul transmiterii parţiale)

62736

(parţial)

8.28.01

Teren

Administraţia Naţională de Meteorologie - sediul central Băneasa

S teren = 93.933 mp

nr. cad. 259845

nr. cad. 259846

nr. cad. 259847

nr. cad. 259848 CF

nr. 248038

Valoarea = 165.170.043 lei

Administraţia Naţională de Meteorologie

CU111672708

Administraţia Naţională “Apele Române” CUI 24326056

- Suprafaţă totală teren = 13.889 mp, din care:

Teren aferent corp C-C15 = 3.692 mp, nr. cad. 259846, sector 1, Bucureşti

Teren aferent magazie C12 = 370 mp, nr. cad. 259848, sector 1, Bucureşti

Teren liber = 9.827 mp, nr. cad. 259847

CF nr. 248038, Bucureşti, sector 1

- Valoarea = 24.422.160 lei

Suprafaţă teren= 80.044 mp, nr. cad. 259845

Valoarea = 140.747.883 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 32.625 din 2 septembrie 2015 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,

în baza prevederilor:

- art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;

- Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 ai Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilirea unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 ai Consiliului;

- Acordului de delegare a sarcinilor privind implementarea unor măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, susţinute financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi bugetul de stat, încheiat între AM PNDR şi AFIR nr. 78.061/6.960/2015;

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - PNDR 2014-2020, aprobat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015)3508 din 26 mai 2015;

- art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat,

- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista manualelor de proceduri aferente activităţii specifice Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, numită în continuare AFIR, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Manualul de procedură pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cod manual M01-01, versiunea 02, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.725/2015 privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

George Octavian Turtoi,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 septembrie 2015.

Nr. 1.997.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, precum şi pentru anumite boli cronice, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Serviciului medical al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. MS/SM/2.864 din 12 august 2015;

- art. 56 şi 278 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată;

- art. 5 alin. (1) pct. 25 şi 26, art. 8, art. 18 pct. 17 şi art. 37 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acorda în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, şi art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, prevăzute în anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anumite boli cronice, prevăzute în anexele nr. 7-13, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Regulamentele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi modificate la propunerea justificată a membrilor comisiilor de experţi cu aprobarea preşedintelui CNAS.

Art. 2. - (1) Comisiile de experţi care funcţionează la nivelul CNAS sunt în subordinea preşedintelui CNAS şi sunt coordonate metodologic de medicul-şef - director general adjunct al CNAS.

(2) Numirea şi revocarea persoanelor din componenţa comisiilor de experţi se face prin ordin al preşedintelui CNAS.

(3) Comisiile de experţi îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate periodic, potrivit prevederilor regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora şi ori de câte ori este necesar, la propunerea preşedintelui fiecărei comisii de experţi şi cu aprobarea preşedintelui CNAS.

(4) Comisiile de experţi întocmesc pentru fiecare şedinţă câte un proces-verbal semnat de membrii prezenţi, în care se consemnează deciziile luate.

(5) Şedinţele se desfăşoară numai în prezenţa preşedintelui comisiei de experţi şi a cel puţin a jumătate plus unul din numărul membrilor săi.

(6) În situaţia în care, din motive obiective, preşedintele nu poate participa la lucrările comisiei de experţi, deleagă această competenţă unuia dintre membrii comisiei

(7) Flecare comisie de experţi are ştampilă proprie, iar actele oficiale ale acestora sunt semnate numai de preşedintele comisiei, cu excepţia deciziilor/centralizatoarelor care sunt semnate de preşedintele comisiei şi de cel puţin jumătate plus unu din membrii acesteia.

(8) Comisiile de experţi avizează, în condiţiile actelor normative în vigoare, numărul de pacienţi înregistraţi în evidenţele CNAS în baza cărora se determină numărul de pacienţi eligibili pentru fiecare terapie în parte aferentă medicamentelor pentru care s-a emis decizie de includere condiţionată.

Art. 3. - (1) Şedinţele comisiilor de experţi au loc la sediul CNAS.

(2) Membrii comisiilor de experţi beneficiază de o indemnizaţie lunară de 1% din indemnizaţia preşedintelui CNAS, care se acordă doar o dată pe lună, indiferent de numărul de şedinţe convocate.

(3) Cheltuielile reprezentând plata indemnizaţiei lunare de 1% din indemnizaţia preşedintelui CNAS se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza situaţiei privind participarea nominală a membrilor comisiei de experţi la şedinţele desfăşurate conform regulamentului de organizare şi funcţionare, în fiecare lună. Membrii comisiilor de experţi vor depune la Direcţia resurse umane, salarizare şi evaluare personal, până la data de 5 a lunii următoare numirii, codul IBAN al contului în care se va achita indemnizaţia, denumirea băncii la care este deschis contul şi codul numeric personal (copie de pe cartea de identitate).

(4) Situaţia prezenţei membrilor comisiei de experţi, certificată prin semnătura preşedintelui acesteia şi cu avizul preşedintelui CNAS, este depusă la Direcţia resurse umane, salarizare şi evaluare personal din cadrul Direcţiei generale economice a CNAS, lunar, până la data de 3 a lunii curente, pentru luna precedentă.

(5) Cheltuielile de deplasare a membrilor comisiilor de experţi din alte localităţi, ocazionate de participarea la şedinţele comisiilor de experţi, sunt suportate de CNAS, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unui referat aprobat de preşedintele CNAS.

Art. 4. - Membrii comisiilor de experţi şi direcţiile de specialitate din cadrul CNAS vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2013 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de Hotărârea Guvernului, nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 4 aprilie 2013.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucureşti, 15 septembrie 2015.

Nr. 822.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a comisiilor de experţi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea

Programului naţional de oncologie şi pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice

 

A. Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice

1. Comisia de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de oncologie, denumită în continuare Comisie, are următoarele atribuţii:

a) emite decizii de avizare/neavizare (se specifică motivele neincluderii în tratament) a iniţierii şi/sau continuării tratamentelor cu medicamente care se eliberează cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), în conformitate cu criteriile stipulate de protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii. Durata de valabilitate a tratamentului este înscrisă pe decizie; Comisia nu emite aprobări de terapie retroactive;

b) elaborează criterii de prioritizare a pacienţilor eligibili în vederea includerii în tratament, după caz;

c) elaborează rapoarte trimestriale care conţin numărul pacienţilor intraţi în tratament şi numărul pacienţilor aflaţi în tratament, pe scheme terapeutice;

d) elaborează şi actualizează, ori de cate ori este nevoie, documentele şi circuitul acestora, astfel încât să se asigure funcţionarea adecvată a Comisiei.

2. În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Comisia va avea întâlniri lunare la sediul CNAS şi, după caz, întâlniri extraordinare la convocarea preşedintelui Comisiei sau a preşedintelui CNAS.

3. Comisia elaborează formularul-tip al deciziilor de avizare/neavizare pentru tratament.

4. Fiecare membru al Comisiei are drept de vot, dar nu şi de veto.

5. Circuitul documentelor:

a) casele de asigurări de sănătate au obligaţia şi responsabilitatea să transmită la CNAS referatele completate ale pacienţilor, în vederea aprobării iniţierii şi/sau continuării tratamentului solicitat;

b) documentele medicale vor fi transmise de casele de asigurări de sănătate la CNAS prin poştă/fax (cazuri motivate) în timp util (în primele 10 zile calendaristice ale fiecărei luni), având: număr de înregistrare, adresa de înaintare cu antetul casei de asigurări de sănătate respective şi tabel centralizator al referatelor, astfel încât în urma acestui demers toţi pacienţii să fie luaţi în evidenţă atât în teritoriu, cât şi la CNAS;

c) dosarele pacienţilor pentru iniţierea tratamentului trebuie să conţină referatul de justificare, parafat şi semnat de medicul curant, validat de medicul coordonator, investigaţiile care susţin diagnosticul şi evoluţia bolii şi consimţământul scris al acestuia pentru tratamentul propus;

d) pentru dosarele incomplete, întreaga responsabilitate pentru lipsa de acoperire a reţetei revine în exclusivitate medicului curant şi caselor de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află pacienţii;

e) în baza tabelelor centralizatoare emise lunar de către Comisie, care conţin situaţia pacienţilor evaluaţi în şedinţă, fiecare casă de asigurări de sănătate va elabora decizia individuală a pacientului (avizare/neavizare, după caz) care va conţine şi eventualele observaţii/solicitări ale Comisiei şi, de asemenea, va informa medicul curant asupra deciziei referitoare la pacientul evaluat pentru care acesta a trimis propunerea de iniţiere/continuare de tratament.

B. Monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice

1. Comisia de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice, denumită în continuare Comisie, are următoarele atribuţii:

a) analizează dosarul fiecărui bolnav, transmis prin poştă de casele judeţene de asigurări de sănătate, în vederea aprobării efectuării examinării PET/CT (Positron Emission Tomography/Computed Tomography);

b) emite decizii de avizare/neavizare a efectuării examinării PET/CT, în conformitate cu criteriile de eligibilitate cuprinse în Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT, a căror valabilitate începe la data emiterii acestora. Deciziile de avizare au o valabilitate de 45 de zile. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactivă;

c) elaborează rapoarte trimestriale care conţin numărul dosarelor examinate, numărul dosarelor aprobate şi numărul de rezultate transmise de fiecare furnizor care derulează programul;

d) elaborează circuitul documentelor care să asigure funcţionarea adecvată a Comisiei.

2. În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Comisia va avea întâlniri lunare la sediul CNAS şi, după caz, întâlniri extraordinare la convocarea preşedintelui Comisiei sau a preşedintelui CNAS.

3. Fiecare membru al Comisiei are drept de vot, dar nu şi de veto.

4. Circuitul documentelor:

a) documentul principal îl reprezintă referatul de justificare, completat de medicul curant oncolog/hematolog, cu respectarea criteriilor de eligibilitate cuprinse în Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT şi avizat de coordonatorul de program de la nivelul judeţului respectiv sau din centrul universitar, după caz;

b) dosarele pacienţilor pentru avizarea efectuării examinării PET/CT trebuie să conţină: referatul de justificare, investigaţiile care susţin diagnosticul şi evoluţia bolii şi consimţământul pacientului;

c) dosarele se depun la casele de asigurări de sănătate, care le transmit lunar la CNAS, în primele 10 zile calendaristice ale fiecărei luni, cu adresă de înaintare înregistrată la casa de asigurări de sănătate şi însoţită de tabelul centralizator al dosarelor înaintate;

d) pentru dosarele incomplete sau care nu respectă criteriile de eligibilitate şi sunt respinse de drept, întreaga responsabilitate revine în exclusivitate medicului curant şi caselor de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află pacienţii;

e) Comisia analizează în sesiuni ordinare sau extraordinare dosarele depuse şi emite decizii de avizare/neavizare (se specifică motivele respingerii) a efectuării explorării;

f) decizia este comunicată pacientului de către casa de asigurări de sănătate care a înregistrat dosarul, după primirea unei copii a acesteia de la Comisie;

g) pacientul se programează la furnizor şi efectuează examinarea, după care prezintă rezultatul, în original şi în copie, medicului oncolog/hematolog care a întocmit referatul;

h) furnizorul este obligat să transmită lunar la CNAS, în format electronic, centralizatorul investigaţiilor efectuate.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare - tratamentul specific talasemiei şi hemofiliei

 

1. Comisia de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare - tratamentul specific talasemiei şi hemofiliei, denumită în continuare Comisie, îşi desfăşoară activitatea specifică pentru aprobarea tratamentului chelator al talasemiei şi are următoarele atribuţii:

a) aprobă schemele terapeutice pentru medicamentele specifice solicitate de medicul curant, în conformitate cu criteriile stipulate de protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii;

b) emite decizii de avizare/neavizare (se specifică motivele neincluderii în tratament) a terapiei a căror valabilitate este înscrisă pe decizie; deciziile vor fi transmise prin fax, către casele de asigurări de sănătate. Comisia nu emite aprobări de terapie retroactive;

c) elaborează criteriile de eligibilitate şi de excludere a pacienţilor cu talasemie, precum şi planul de monitorizare;

d) elaborează şi actualizează, ori de câte ori este nevoie, documentele şi circuitul acestora astfel încât să se asigure funcţionarea adecvată a Comisiei.

2. În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Comisia va avea întâlniri periodice la sediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi, după caz, întâlniri extraordinare, la convocarea preşedintelui Comisiei sau a preşedintelui CNAS.

3. Comisia elaborează un raport semestrial care conţine numărul de pacienţi intraţi în tratament şi numărul pacienţilor aflaţi în tratament.

4. Circuitul documentelor:

a) dosarele se depun la casele de asigurări de sănătate, care le vor transmite la CNAS în original, numai prin poştă, însoţite de adresă de înaintare şi având număr de înregistrare al casei respective;

b) dosarele pacienţilor trebuie să conţină: referatul de justificare având număr de înregistrare, parafat şi semnat de medicul curant (hematolog sau competenţă de hematologie) şi validat de medicul coordonator al programului; consimţământul informat al pacientului semnat la iniţierea tratamentului; datele de identitate ale bolnavului, inclusiv adresă şi număr de telefon; investigaţiile care susţin diagnosticul (electroforeza hemoglobinei pacientului şi a părinţilor, diagnostic molecular în cazuri neconcludente) şi evoluţia bolii: feritină serică recentă, probe biologice recente (creatinină serică, clearanoe de creatinină, transaminaze serice, proteinurie, bilirubină, fosfetaza alcalină serică), ecografie abdominală şi ecocardiografie; examen oftalmologie şi examen O.R.L.; înălţime şi greutate pentru copii (sub 12 ani) şi adolescenţi (12-16 ani);

c) comisia poate solicita medicului curant completarea dosarului unui bolnav cu documente justificative privind evoluţia bolii şi terapia administrată, boli asociate etc.;

d) casa de asigurări de sănătate care trimite dosarul pacientului către CNAS îşi asumă responsabilitatea asigurării bugetare a tratamentului specific pentru fiecare pacient; pentru dosarele incomplete, întreaga responsabilitate revine în exclusivitate medicului curant şi coordonatorului de program.

5. Circuitul informaţiei şi al documentelor va fi asigurat de secretarul Comisiei.

 

ANFXANr.3

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de tratament al bolilor neurologice - scleroză multiplă

 

1. Comisia de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de tratament al bolilor neurologice - scleroză multiplă, denumită în continuare Comisie, are următoarele atribuţii:

a) elaborează criteriile de eligibilitate privind includerea în terapia imunomodulatoare;

b) stabileşte criteriile de excludere din program a bolnavilor cu scleroză multiplă;

c) stabileşte criterii de schimbare a tratamentului cu un alt imunomodulator;

d) analizează stocurile raportate Ea nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS);

e) solicită coordonatorilor teritoriali situaţia bolnavilor cu scleroză multiplă;

f) analizează situaţia centralizată la nivelul CNAS a bolnavilor cu scleroză multiplă;

g) stabileşte metodologia de derulare a Programului naţional de tratament al bolilor neurologice - scleroză multiplă;

h) analizează dosarele bolnavilor cu scleroză multiplă transmise de coordonatorii teritoriali în vederea aprobării tratamentului;

i) analizează propunerile de schimbare a tratamentului, precum şi propunerile de transfer al unui bolnav dintr-o unitate sanitară în alta;

j) aprobă/respinge referatele de justificare pentru iniţierea tratamentului cu medicamentele care se eliberează cu aprobarea comisiei de la nivelul CNAS transmise de coordonatorii teritoriali ai programului împreună cu documentele necesare justificării propunerii de tratament;

k) aprobă/respinge referatele de schimbare a tratamentului, precum şi propunerile de transfer al unui bolnav dintr-o unitate sanitară în alta;

l) emite decizii de avizare a iniţierii şi/sau schimbării tratamentului cu medicamentele care se eliberează cu aprobarea comisiei de la nivelul CNAS, în conformitate cu criteriile stipulate de protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.

2. Dosarele bolnavilor cu scleroză multiplă transmise comisiei pentru iniţierea tratamentului trebuie să cuprindă: referatul de justificare, parafat şi semnat de medicul coordonator teritorial, copii de pe analizele medicale care susţin diagnosticul, respectiv examen IRM cerebral şi eventual medular recent, potenţiale evocate (opţional în funcţie de criteriile internaţionale de diagnostic McDonald actualizate), analiza LCR (opţional în funcţie de criteriile internaţionale de diagnostic McDonald actualizate), copii de pe analizele biologice recente (h8moleucogramă, TGO, TGP, examen serologic pentru HIV, precum şi consimţământul informat semnat (specimen de semnătură) şi datat al bolnavului, în funcţie de tipul de tratament propus. Este recomandabil ca înaintea începerii tratamentului cu natalizumab să se facă dozarea serică a anticorpilor antivirus JC. Pentru aceşti din urmă pacienţi, trebuie să se facă obligatoriu, după2 ani de tratament cu natalizumab, dozarea serică a anticorpilor antivirus JC, iar continuarea tratamentului se va face doar după stratificarea riscului pentru LEMP al pacientului, conform recomandărilor producătorului (pe sistemul STRATIFY RISK SCORE) care se va aduce pacientului la cunoştinţă şi după care acesta semnează un nou consimţământ informat scris de continuare sau oprire a tratamentului. Referatul de justificare se va completa cu următoarele informaţii: date de identitate ale bolnavului (adresă, telefon), informaţii privind evoluţia bolii (forma clinico-evolutivă, debut, număr pusee), boli asociate, rezultatul examenului neurologic recent şi scorul EDSS.

3. Dosarele complete ale pacienţilor eligibili pentru includerea în program vor fi transmise la CNAS prin casele de asigurări cu încadrarea în numărul de bolnavi şi bugetul alocat. Bolnavii cu scleroză multiplă ale căror dosare sunt transmise comisiei pentru iniţierea tratamentului sunt bolnavii aflaţi în baza de date a fiecărui centru medical prin care se derulează programul. Pentru dosarele incomplete întreaga responsabilitate pentru disfuncţionalităţi în asigurarea tratamentului revine în exclusivitate medicului curant şi medicului coordonator în evidenţa cărora se află bolnavii cu scleroză multiplă. Orice modificare în conduita terapeutică a bolnavilor beneficiari de program, respectiv schimbare de tratament, va fi comunicată în scris comisiei CNAS prin referat de schimbare a tratamentului însoţit de consimţământul bolnavului pentru terapia propusă cu justificarea medicală a propunerii de schimbare. Pentru situaţiile de excludere a bolnavilor din program se va comunica Comisiei în maximum 10 zile de la efectuarea acesteia de către coordonatorul teritorial cu justificarea privind decizia de excludere.

4. Comisia poate solicita completarea dosarului unui bolnav cu documente justificative privind evoluţia bolii şi terapia administrată, boli asociate, examen psihiatric.

5. Comisia elaborează formularul-tip al deciziilor de aprobare/neaprobare în tratament.

6. După finalizarea şedinţei, deciziile se transmit, prin fax, caselor de asigurări de sănătate.

7. În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale Comisia va avea întâlniri lunare şi, după caz, întâlniri extraordinare la convocarea preşedintelui Comisiei sau a preşedintelui CNAS.

8. Circuitul informaţiei şi al documentelor va fi asigurat de secretarul comisiei.

9. Comisia se va întâlni trimestrial cu coordonatorii teritoriali la sediul CNAS, în vederea analizei derulării Programului naţional de tratament al bolilor neurologice - scleroză multiplă.

 

ANEXA Nr. 4

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever - Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

1. Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever - Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii Splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi (Comisia) emite decizii de avizare/neavizare a terapiei, în conformitate cu criteriile stipulate de protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, a căror valabilitate începe la data de emitere a deciziei şi se termină la sfârşitul intervalului înscris pe decizie. Comisia nu emite decizii cu valabilitate retroactivă.

2. În vederea iniţierii/continuării terapiei specifice, casele de asigurări de sănătate vor transmite la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate dosarele pacienţilor diagnosticaţi cu Purpura trombocitopenică pe care le au în evidenţă, în ordinea depunerii (în conformitate cu numărul de înregistrare).

3. Comisia elaborează un raport semestrial care conţine numărul pacienţilor intraţi în tratament şi numărul pacienţilor aflaţi în tratament.

4. Comisia întocmeşte răspunsurile potrivit deciziei luate individual pentru fiecare pacient sau utilizând centralizatoare, după caz, şi le transmite caselor de asigurări de sănătate teritoriale. Deciziile pot fi: avizare/neavizare a tratamentului (se specifică motivele neavizării tratamentului). Comisia poate solicita completarea dosarului cu menţionarea datelor sau a documentelor incomplete ori cu valabilitate depăşită.

5. Comisia elaborează documentele în baza cărora se fac iniţierea şi monitorizarea tratamentului (fişe de iniţiere/fişe de monitorizare sau referate de justificare, decizii) şi stabileşte circuitul documentelor, pe care îl transmite prin adresă oficială caselor de asigurări de sănătate, în vederea asigurării funcţionării adecvate a acesteia.

 

ANEXA Nr. 5

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru Implementarea Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever - Pacienţi adulţi şi copii cu hiperfenilalaninemie diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

1. Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever - Pacienţi adulţi şi copii cu hiperfenilalaninemie diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) (Comisia) emite decizii de avizare/neavizare a terapiei, în conformitate cu criteriile stipulate de protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii,

a căror valabilitate începe la data de emitere a deciziei şi se termină la sfârşitul intervalului înscris pe decizie. Comisia nu emite decizii cu valabilitate retroactivă.

2. În vederea iniţierii/continuării terapiei specifice, casele de asigurări de sănătate vor transmite la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate dosarele pacienţilor diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) pe care le au în evidenţă, în ordinea depunerii (în conformitate cu numărul de înregistrare).

3. Comisia îşi elaborează criteriile proprii de prioritate a pacienţilor eligibili în vederea includerii în tratament.

4. Comisia elaborează un raport semestrial care conţine numărul pacienţilor intraţi în tratament şi numărul pacienţilor aflaţi în tratament.

5. Comisia întocmeşte răspunsurile potrivit deciziei luate individual pentru fiecare pacient sau utilizând centralizatoare, după caz, şi le transmite caselor de asigurări de sănătate teritoriale. Deciziile pot fi: avizare/neavizare a tratamentului (se specifică motivele neavizării tratamentului). Comisia poate solicita completarea dosarului cu menţionarea datelor sau a documentelor incomplete ori cu valabilitate depăşită.

6. Comisia elaborează documentele în baza cărora se fac iniţierea şi monitorizarea tratamentului (fişe de iniţiere/fişe de monitorizare sau referate de justificare, decizii) şi stabileşte circuitul documentelor, pe care îl transmite prin adresă oficială caselor de asigurări de sănătate, în vederea asigurării funcţionării adecvate a acesteia.

 

ANEXA Nr. 6

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru Implementarea Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever - Scleroză tuberoasă

 

1. Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever - Scleroză tuberoasă (Comisia) emite decizii de avizare/neavizare a terapiei. În conformitate cu criteriile stipulate de protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, a căror valabilitate începe la data de emitere a deciziei şi se termină la sfârşitul intervalului înscris pe decizie. Comisia nu emite decizii cu valabilitate retroactivă.

2. În vederea iniţierii/continuării terapiei specifice, casele de asigurări de sănătate vor transmite la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate dosarele pacienţilor diagnosticaţi cu Scleroză tuberoasă pe care le au în evidenţă, în ordinea depunerii (în conformitate cu numărul de înregistrare).

3. Comisia elaborează un raport semestrial care conţine numărul pacienţilor intraţi în tratament şi numărul pacienţilor aflaţi în tratament.

4. Comisia întocmeşte răspunsurile potrivit deciziei luate individual pentru fiecare pacient sau utilizând centralizatoare, după caz, şi le transmite caselor de asigurări de sănătate teritoriale. Deciziile pot fi: avizare/neavizare a tratamentului (se specifică motivele neavizării tratamentului). Comisia poate solicita completarea dosarului cu menţionarea datelor sau a documentelor incomplete ori cu valabilitate depăşită.

5. Comisia elaborează documentele în baza cărora se fac iniţierea şi monitorizarea tratamentului (fişe de iniţiere/fişe de monitorizare sau referate de justificare, decizii) şi stabileşte circuitul documentelor, pe care îl transmite prin adresă oficială caselor de asigurări de sănătate, în vederea asigurării funcţionării adecvate a acesteia.

 

ANEXA Nr. 7

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul specific în psoriazisul cronic sever

 

1. Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul specific în psoriazisul cronic sever, denumită în continuare CCNASP, îşi desfăşoară activitatea specifică pentru aprobarea tratamentului în psoriazisul cronic sever (placard) - tratament cu biologice.

2. CCNASP emite decizii de avizare/neavizare a terapiei, în conformitate cu criteriile stipulate de protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, a căror valabilitate începe la data de emitere a deciziei şi se termină la sfârşitul intervalului înscris pe decizie. CCNASP nu emite decizii cu valabilitate retroactivă.

3. În vederea iniţierii/continuării terapiei specifice, casele de asigurări de sănătate vor transmite la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate dosarele pacienţilor diagnosticaţi cu psoriazis cronic sever pe care le au în evidenţă, în ordinea depunerii (în conformitate cu numărul de înregistrare).

4. CCNASP avizează/nu avizează schemele terapeutice pentru medicamentele specifice, în conformitate cu criteriile stipulate de protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.

5. CCNASP elaborează un raport semestrial care conţine numărul pacienţilor intraţi în tratament şi numărul pacienţilor aflaţi în tratament. Raportul poate fi folosit în scop ştiinţific la elaborarea unor lucrări sau ghiduri care pot fi prezentate sau publicate.

6. CCNASP poate stabili în anumite situaţii completarea dosarelor cu elemente suplimentare (investigaţii, evaluări, în conformitate cu protocoalele terapeutice în vigoare).

7. CCNASP propune modificarea sau completarea protocoalelor terapeutice în funcţie de evoluţia cunoaşterii medicale (medicina bazată pe dovezi).

8. CCNASP întocmeşte răspunsurile potrivit deciziei luate individual pentru fiecare pacient sau utilizând centralizatoare, după caz, şi le transmite caselor de asigurări de sănătate teritoriale. Deciziile pot fi: avizare/neavizare a tratamentului (se specifică motivele neavizării tratamentului). CCNASP poate solicita completarea dosarului cu menţionarea datelor sau a documentelor incomplete ori cu valabilitate depăşită.

9. CCNASP elaborează documentele în baza cărora se fac iniţierea şi monitorizarea tratamentului (fişe de iniţiere/fişe de monitorizare sau referate de justificare, decizii) şi stabileşte circuitul documentelor, pe care îl transmite prin adresă oficială caselor de asigurări de sănătate, în vederea asigurării funcţionării adecvate a comisiei de experţi.

 

ANEXA Nr. 8

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE şi FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul specific în boala Gaucher

 

1. Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul specific în boala Gaucher, denumită în continuare CCNASG, îşi desfăşoară activitatea pentru aprobarea tratamentului specific în boala Gaucher.

2. CCNASG emite decizii de avizare/neavizare a terapiei, în conformitate cu criteriile stipulate de protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii a căror valabilitate începe la data de emitere a deciziei şi se termină la sfârşitul intervalului înscris pe decizie. CCNASG nu emite decizii cu valabilitate retroactivă.

3. Diagnosticul şi monitorizarea semestrială specifică a pacienţilor cu boala Gaucher se realizează în Centrul de Patologie Genetică (Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii) din Cluj-Napoca, Centrul urmând să întocmească dosarele pacienţilor.

4. CCNASG solicită Centrului de Patologie Genetică din Cluj-Napoca trimiterea dosarelor pacienţilor, de regulă semestrial, cu excepţia pacienţilor recent diagnosticaţi cu forme severe de boală care necesită iniţierea imediată a terapiei.

5. CCNASG elaborează un raport semestrial care conţine numărul de pacienţi intraţi în tratament, numărul pacienţilor aflaţi în tratament, numărul estimat al pacienţilor aflaţi pe listele de prioritate.

6. CCNASG transmite caselor de asigurări de sănătate teritoriale copii de pe dosarele pacienţilor şi răspunsurile potrivit deciziei luate individual pentru fiecare pacient. Deciziile pot fi: avizare/neavizare a tratamentului (se specifică motivele neavizării tratamentului).

7. CCNASG elaborează documentele în baza cărora se fac iniţierea şi monitorizarea tratamentului (fişe de iniţiere/fişe de monitorizare sau referate de justificare, decizii) şi stabileşte circuitul documentelor, pe care îl transmite prin adresă oficială caselor de asigurări de sănătate, în vederea asigurării funcţionării adecvate a acesteia.

 

ANEXA Nr. 9

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice în endocrinologie

 

1. Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru monitorizarea activă a terapiilor Specifice oncologice în endocrinologie, denumită în continuare CMATSOE, îşi desfăşoară activitatea specifică pentru aprobarea tratamentului în acromegalie şi tumori neuroendocrine.

2. În vederea iniţierii/continuării terapiei specifice, casele de asigurări de sănătate vor transmite la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate dosarele pacienţilor diagnosticaţi cu tumori cu expansiune supraselară şi tumori neuroendocrine, pe care le au în evidenţă.

3. CMATSOE avizează/nu avizează schemele terapeutice în conformitate cu criteriile stipulate de protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.

4. CMATSOE emite decizii de avizare/neavizare în tratament a căror valabilitate începe de la data emiterii deciziei şi se termină la sfârşitul intervalului înscris pe decizie. CMATSOE nu emite decizii cu valabilitate retroactivă.

5. CMATSOE elaborează un raport semestrial care cuprinde numărul pacienţilor intraţi în tratament şi numărul pacienţilor aflaţi în tratament.

6. CMATSOE întocmeşte răspunsurile potrivit deciziei luate pentru fiecare pacient în parte şi le transmite caselor de asigurări de sănătate. Deciziile pot fi: avizare/neavizare a tratamentului (se specifică motivele neavizării tratamentului). CMATSOE poate solicita completarea dosarului cu menţionarea datelor sau a documentelor incomplete/inexistente care trebuie transmise.

7. CMATSOE elaborează documentele în baza cărora se fac iniţierea şi monitorizarea tratamentului (fişe de iniţiere/de monitorizare, decizii), stabileşte documentele care alcătuiesc dosarul şi circuitul acestora.

 

ANEXA Nr. 10

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul specific hepatitelor cronice şi cirozei hepatice de etiologie virală, precum şi pentru boala inflamatorie cronică intestinală

 

1. Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul specific hepatitelor cronice şi cirozei hepatice de etiologie virală, precum şi pentru boala inflamatorie cronică intestinală, denumită în continuare CCNASHCBI, are următoarele atribuţii:

a) analizează dosarele pentru iniţierea/continuarea terapiei antivirale, alta decât terapia fără interferon, solicitate lunar caselor de asigurări de sănătate, în număr proporţional cu numărul pacienţilor aflaţi pe listele de aşteptare, în conformitate cu criteriile stipulate de protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii;

b) analizează dosarele pentru aprobarea terapiei cu agenţi biologici în bolile inflamatorii intestinale nespecifice (boala Crohn şi rectocolita ulcerohemoragică), în conformitate cu criteriile stipulate de protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.

2. Casele de asigurări de sănătate (CAS) transmit dosarele solicitate însoţite de o adresă de înaintare, înregistrată la CAS şi însoţită de un tabel centralizator al referatelor transmise.

A. Tratamentul specific hepatitelor cronice şi cirozei hepatice de etiologie virală

1. Ordinea de iniţiere a tratamentului antiviral va fi cea a vechimii dosarelor, după data înregistrării lor la CAS. Fac excepţie de la această regulă următoarele categorii de pacienţi:

a) forme grave de hepatită cronică VHC (pacienţi cu valori ale transaminazelor peste 3X LNS, histologie cu scor Metavir A3F3, precum şi viremie peste 1.000.000 Ul/ml), cu diagnosticul stabilit şi confirmat, de preferinţă, într-o secţie de gastroenterologie dintr-o clinică universitară;

b) pacienţii cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani;

c) cazurile de infecţie virală în context profesional, cu documente care să ateste activitatea desfăşurată într-o unitate sanitară;

d) pacienţii cu hepatită cronică VHC care necesită tratament antiviral pentru evitarea inducerii replicării virale de către medicamentele citostatice necesare tratamentului oncologic concomitent (la indicaţia medicului oncolog).

2. CCNASHCBI avizează/nu avizează schemele terapeutice pentru medicamentele specifice, în conformitate cu criteriile stipulate de protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.

3. CCNASHCBI emite decizii de avizare/neavizare a terapiei, a căror valabilitate începe la data emiterii deciziei şi se termină la sfârşitul intervalului înscris pe decizie. CCNASHCBI nu emite decizii cu valabilitate retroactivă.

4. CCNASHCBI întocmeşte răspunsurile potrivit deciziei luate individual pentru fiecare pacient şi le transmite CAS. Deciziile pot fi: avizare/neavizare a tratamentului (se specifică motivele neavizării tratamentului). CCNASHCBI poate solicita completarea dosarului cu menţionarea datelor sau a documentelor incomplete şi cu valabilitate depăşită.

5. CCNASHCBI va acorda aprobări pe toată durata prevăzuta în protocol după comportamentul viremiilor periodice (pentru hepatita C: 8 luni dacă viremia este nedetectabilă la 12 săptămâni, 5 luni dacă viremia este nedetectabilă la 24 de săptămâni de tratament; pentru hepatita B: din 6 în 6 luni, până la finele tratamentului).

6. CCNASHCBI elaborează documentele în baza cărora se fac iniţierea şi monitorizarea tratamentului (fişe de iniţiere/fişe de monitorizare sau referate de justificare, decizii) şi stabileşte circuitul documentelor, pe care îl transmite prin adresă oficială CAS, în vederea asigurării funcţionării adecvate a Comisiei de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

7. Probele biologice care au fost luate în considerare la prescrierea tratamentului (transaminaze, biopsie hepatică, viremie) îşi păstrează valabilitatea până la iniţierea tratamentului. Se va evalua la iniţiere doar situaţia hematologică (hemograma completă: hemoglobina, număr de leucocite, formula leucocitară, număr de trombocite) şi va fi reactualizată viremia pentru hepatita cronică virală C şi ciroza hepatică C, dacă termenul este mai mare de 12 luni de la efectuarea ei iniţială şi dacă medicul curant consideră că evaluarea este în favoarea pacientului.

8. Medicul curant împreună cu medicul coordonator vor fi responsabili pentru deciziile de reducere sau întrerupere a tratamentului din cauza apariţiei unor reacţii adverse (psihiatrice, tiroidiene, imunologice sau hematologice), iar CCNASHCBI va fi informată despre aceste decizii, cu documente medicale anexate. Medicii coordonatori vor verifica documentele medicale din dosarele pacienţilor, astfel încât indicaţia terapeutică să fie în conformitate cu protocolul terapeutic elaborat.

9. CCNASHCBI va fi informată despre utilizarea factorilor de creştere hematologici, iar medicul curant va documenta decizia luată, cu documente medicale anexate.

10. Pentru evitarea utilizării tratamentului antiviral la pacienţi cu alte forme de hepatită cronică asociate hepatitelor virale (hepatită autoimună, steatohepatită etc.) şi pentru diagnosticul corect al stadiului evolutiv al cirozelor hepatice, diagnosticul iniţial şi indicaţia de tratament antiviral se vor stabili, de preferinţă, în centre terţiare de gastroenterologie şi hepatologie.

B. Tratamentul cu agenţi biologici în bolile inflamatorii intestinale nespecifice (boala Crohn şi rectocolita ulcerohemoragică)

1. Acest tip de tratament este indicat pacienţilor care nu au răspuns sau nu tolerează tratamentul iniţial imunosupresor (corticosteroizi, azatioprina/6 mercaptopurina, metotrexat, ciclosporina).

2. Diagnosticul, indicaţia, aplicarea şi monitorizarea acestui tip de tratament se vor face în centrele de gastroenterologie şi hepatologie terţiare (Bucureşti, laşi, Cluj, Timişoara, Craiova, Târgu Mureş, Constanţa), iar la CCNASHCBI va fi înaintată documentaţia biologică, endoscopică, histologică şi terapeutică care să confirme necesitatea tratamentului biologic.

3. Medicii coordonatori de la nivelul CAS judeţene, ai Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi ai Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, responsabili cu diagnosticul şi tratamentul hepatitelor cronice, cirozelor hepatice şi bolilor inflamatorii intestinale, vor avea calificarea profesională de medic primar în specialitatea Gastroenterologie.

 

ANEXA Nr. 11

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul infertilităţii de cauză hormonală

 

1. Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul infertilităţii de cauză hormonală, denumită în continuare CCNASIH, îşi desfăşoară activitatea specifică pentru aprobarea tratamentului în infertilitatea de cauză hormonală.

2. CCNASIH emite decizii de avizare/neavizare a terapiei în conformitate cu criteriile stipulate de protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, a căror valabilitate începe la data de emitere a deciziei şi se termină la sfârşitul intervalului înscris pe decizie. CCNASIH nu emite decizii cu valabilitate retroactivă.

3. Casele de asigurări de sănătate vor transmite dosarele asiguraţilor care solicită iniţierea tratamentului specific cu Follitropinum Alfa, Follitropinum Beta şi Lutropina Alfa.

4. CCNASIH elaborează un raport semestrial care conţine numărul de pacienţi intraţi în tratament şi numărul de bolnavi aflaţi în tratament.

5. CCNASIH întocmeşte răspunsurile potrivit deciziei luate individual pentru fiecare pacient şi le transmite caselor de asigurări de sănătate teritoriale. Deciziile pot fi: avizare/neavizare a tratamentului (se specifică motivele neavizării tratamentului).

6. CCNASIH elaborează documentele în baza cărora se face iniţierea tratamentului (fişe de iniţiere, decizii) şi stabileşte circuitul documentelor, pe care îl transmite prin adresă oficială caselor de asigurări de sănătate, în vederea asigurării funcţionării adecvate a acesteia.

 

ANEXA Nr. 12

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul cu imunosupresoare în poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă şi artrita juvenilă

 

1. Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul cu imunosupresoare în poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă şi artrita juvenilă, denumită în continuare CCNASPASA, îşi desfăşoară activitatea specifică pentru aprobarea tratamentului cu agenţi biologici prin intermediul Registrului român de boli reumatice (RRBR),

2. CCNASPASA emite decizii de avizare/neavizare a terapiei în conformitate cu criteriile stipulate de protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, a căror valabilitate începe la data de emitere a deciziei şi se termină la sfârşitul intervalului înscris pe decizia emisă din sistemul informatic. CCNASPASA nu emite decizii cu valabilitate retroactivă.

3. CCNASPASA solicită fiecărei case de asigurări de sănătate trimiterea lunară a centralizatoarelor generate direct din RRBR, după înregistrarea dosarelor de către medicii curanţi pentru pacienţii diagnosticaţi cu poliartrita reumatoidă (PR), artropatie psoriazică (AP), spondilita anchilozantă (SA). Documentele anexe/sursa ale fişei electronice pentru PR, AP şi SA sunt încărcate direct de către medicii curanţi în RRBR, iar istoricul reţetelor pe ultimele 12 luni pe fiecare CNP şi afecţiune (numai pentru dosarele de iniţiere), de către casele de asigurări de sănătate (CAS). Imagistica (filme radiologice sau RMN/CD) pentru SA şi PR cu factori de prognostic nefavorabil (conform definiţiei din protocol) se va trimite prin poştă la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Pentru artrita idiopatică juvenilă (AU) CAS transmit dosarele, în format hârtie, prin poştă la CNAS însoţite de istoricul reţetelor pe ultimele 12 luni numai pentru iniţieri, precum şi de un tabel centralizator al dosarelor semnat, ştampilat şi cu număr de înregistrare de la nivelul CAS.

Dosarele înregistrate de către medicii curanţi pentru PR, AP, SA în RRBR pentru şedinţa comisiei lunii respective vor fi validate de CAS (prin bifă certificând astfel calitatea de asigurat a pacientului) care, ulterior, îşi “vor rula raportul” până la sfârşitul lunii anterioare. Nerularea acestui raport până la sfârşitul lunii anterioare celei în care va avea loc şedinţa comisiei conduce la imposibilitatea analizei dosarelor pacienţilor de către CCNASPASA.

4. CCNASPASA elaborează documentele în baza cărora se fac iniţierea şi monitorizarea tratamentului (fişa de iniţiere/fişe de monitorizare sau referate de justificare, consimţământul pacientului) şi stabileşte circuitul documentelor pe care îl transmite cu adresă de înaintare CAS. Pentru PR, SA, AP medicii curanţi au obligativitatea de a înregistra electronic pacienţii în RRBR.

5. CCNASPASA elaborează un raport semestrial care conţine numărul de pacienţi intraţi în tratament, numărul pacienţilor aflaţi în tratament, numărul estimat al pacienţilor aflaţi pe listele de aşteptare, după caz.

6. CCNASPASA întocmeşte răspunsurile potrivit deciziei luate individual pentru fiecare pacient şi transmite CAS teritoriale centralizatoarele cu deciziile Comisiei de experţi, semnate pe suport hârtie de membrii CCNASPASA. Deciziile pot fi: avizare/neavizare a tratamentului (se specifică motivele neavizării tratamentului). CCNASPASA poate solicita completarea dosarului cu menţionarea datelor sau a documentelor incomplete ori cu valabilitate depăşită.

 

ANEXA Nr. 13

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul tulburărilor de nutriţie şi metabolism

 

1. Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul tulburărilor de nutriţie şi metabolism, denumită în continuare CCNASTNM, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile protocolului terapeutic privind criteriile de eligibilitate pentru includerea în tratamentul specific şi alegerea schemei terapeutice pentru pacienţii cu obezitate.

2. CCNASTNM emite decizii de avizare/neavizare a terapiei, a căror valabilitate începe la data de emitere a deciziei şi se termină la sfârşitul intervalului înscris pe decizie. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactivă.

3. CCNASTNM informează casele de asigurări de sănătate prin adresă despre data când va avea loc şedinţa de analiză a dosarelor depuse de pacienţii diagnosticaţi cu tulburări de nutriţie şi metabolism şi data-limită de trimitere a dosarelor la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

4. CCNASTNM avizează/nu avizează schemele terapeutice pentru medicamentele specifice, în conformitate cu protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.

5. CCNASTNM elaborează un raport semestrial care conţine numărul de pacienţi intraţi în tratament şi numărul pacienţilor aflaţi în tratament.

6. CCNASTNM întocmeşte răspunsurile potrivit deciziei luate individual pentru fiecare pacient şi le transmite caselor de asigurări de sănătate teritoriale. Deciziile pot fi: avizare/neavizare a tratamentului (se specifică motivele neavizării tratamentului). CCNASTNM poate solicita completarea dosarului cu menţionarea datelor sau a documentelor incomplete ori cu valabilitate depăşită.

7. CCNASTNM elaborează documentele în baza cărora se fac iniţierea şi monitorizarea tratamentului (fişe de iniţiere/fişe de monitorizare sau referate de justificare, decizii) şi stabileşte circuitul documentelor, pe care îl transmite prin adresă oficială caselor de asigurări de sănătate, în vederea asigurării funcţionării adecvate a acesteia.

 

ACTE ALE AUTORITATM DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare şi/sau reasigurare a Societăţii IQ MED BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Notei Direcţiei reglementare-autorizare nr. SA-DRA 5.042 din 1 septembrie 2015 cu privire la cererea de aprobare a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare a Societăţii IQ MED BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., în urma deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 16 septembrie 2015,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - Societatea IQ MED BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 56, sectorul 4, număr de ordine în registrul comerţului J40/6185/29.05.2012, cod unic de înregistrare 30257457, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare şi/sau reasigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare şi/sau reasigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia de a transmite la reînnoire copia scanată a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională Direcţiei reglementare-autorizare la următoarea adresă electronică: intermediari.asig@asfromania.ro, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări personalul propriu conform prevederilor Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Cornel Gheorghe Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 21 septembrie 2015.

Nr. 2.313.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.