MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 732/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 732         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 30 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

57. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

793. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.201/828. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 

2.032. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru stabilirea unor măsuri speciale de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte  

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

829. - Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR  OMULUI

 

Hotărârea din 28 iunie 2011 în Cauza Ştefan Angelescu şi alţii împotriva României 

 

Rectificări la:

 - Legea nr. 95/2006

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. I “Componenţa Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări”, domnul senator Coste Marius - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei, în locul domnului senator Pavel Marian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

2. La anexa nr. X “Componenţa Comisiei pentru sănătate publică”, domnul senator Coste Marius - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se retrage din componenţa comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 28 septembrie 2015.

Nr. 57.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

»(2) Numărul maxim de posturi este de 163, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.”

2. La anexa nr. 1, sintagmele “Numărul maxim de posturi - 139” şi, respectiv, “Începând cu anul 2015 numărul maxim de posturi - 143” se înlocuiesc cu sintagma “Numărul maxim de posturi - 163”.

3. La anexa nr. 2 punctul I, nota de final va avea următorul cuprins:

NOTĂ:

Unităţile prevăzute la nr. crt. 1 şi 2 pot utiliza un număr maxim de 358 de posturi.”

4. La anexa nr. 2 punctul II, numărul curent 34 se abrogă.

5. La anexa nr. 2 punctul II, numărul curent 45 va avea următorul cuprins:

 

“45.

Corul Naţional de Cameră «Madrigal - Marin Constantin»

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat”

 

6. La anexa nr. 2 punctul II, nota de final va avea următorul cuprins:

NOTĂ:

Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-46 pot utiliza un număr maxim de 5.794 posturi.”

Art. II. - Dispoziţiile de la art. I pct. 6 intră în vigoare la 1 octombrie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 793.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.201 din 28 septembrie 2015

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 828 din 17 septembrie 2015

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. NB/9.807 din 28 septembrie 2015 Ministerului Sănătăţii şi nr. DG/1.577 din 17 septembrie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- titlului VIII “Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată;

- Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 2 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul I, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins;

„5. Pe acelaşi formular de prescripţie medicală electronică pot fi cuprinse denumiri comune internaţionale, denumite în continuare DCI, din toate sublistele A, B, C şi D, conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare [sublista B - mai puţin DCI-urile prescrise cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; mai puţin DCI-urile prescrise pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună; secţiunea C1 - mai puţin DCI-urile prescrise în bolile cronice cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; secţiunea C2 - mai puţin DCI-urile prescrise în diabet zaharat, afecţiuni oncologice, stări posttransplant şi unele boli rare cuprinse în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare P6 - mucoviscidoză (P6.4), boii neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5.2), sindromul Prader-Willi (P6.7), în Programul naţional de endocrinologie (P.7) DCI Teriparatidum; secţiunea C3; mai puţin medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum/cost volum-rezultat].”

2. La capitolul II punctul I “Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta prescriere”, punctul 2, subpunctul (x) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(x) la rubrica «Alte categorii» se va nota:

- cifra 1, dacă este vorba de persoane beneficiare de legi speciale care nu apar menţionate distinct în formularul de prescripţie medicală electronică, dar care sunt menţionate distinct la art. 224 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, menţionându-se distinct actul normativ de care beneficiază;u.

3. La capitolul II punctul I, punctul 4, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“h) «% Preţ ref.» - se notează, după caz: procentul corespunzător de compensare (90%, 50%, 100% sau 20% din preţul de referinţă) al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunea C1) şi D; procentul de compensare 90% din preţul de referinţă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţurilor de referinţă/prescripţie este de până la nivelul prevăzut în contractul-cadru; procentul de compensare 100% din preţul de referinţă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunile C1 şi C3) şi D, conform prevederilor legale în vigoare, pentru: copii (cu vârsta sub 18 ani), tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, gravide/lăuze; procentul de compensare 100% din preţul de referinţă aferent sublistelor A, B, C (secţiunea C1) şi D pentru categoriile de asiguraţi beneficiari ai legilor speciale (veterani, revoluţionari, persoane cu handicap etc.); preţul de decontare pentru DCI-urile din sublista C (secţiunea C2) pentru toate categoriile de asiguraţi beneficiari de programe/subprograme naţionale de sănătate curative, în conformitate cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;”.

4. La capitolul II punctul I, punctul 4, litera i), subpunctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(i) pentru prescripţiile care cuprind DCI-urile din sublistele A, B şi D se va nota «A», «B», respectiv «D» la rubrica «Listă»;”.

5. La capitolul II punctul II “Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta eliberare”, punctul 2, literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI seria şi numărul, codul unic de asigurare/codul numeric personal/ numărul cârdului european/numărul paşaportului) vor fi cele ale persoanei care ridică medicamentele (asigurat/împuternicit/copii cu vârsta între 14-18 ani); acest câmp se completează cu datele corespunzătoare numai în situaţia în care asiguratul nu se prezintă la farmacie cu cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu, respectiv se prezintă cu: adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru persoanele care refuză cârdul naţional din motive religioase sau de conştiinţă, adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite cârd naţional duplicat, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicata, în situaţia în care nu a fost emis cârdul naţional sau cârdul european în situaţia în care prescripţia medicală a fost eliberată în baza acestuia, însoţite, după caz, de buletin identitate (Bl)/carte de identitate (CI) sau paşaport. Pentru persoanele împuternicite care se prezintă la farmacie cu cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu nu este necesară completarea acestui câmp. Câmpul se va completa numai în situaţiile în care împuternicitul se prezintă la farmacie cu buletin identitate (Bl)/carte de identitate (CI) sau paşaport, după caz;

…………………………………………………………………..

d) «Semnătură» - se execută semnătura persoanei care ridică medicamentele din farmacie numai în situaţia în care asiguratul nu se prezintă la farmacie cu cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu, respectiv se prezintă cu: adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru persoanele care refuză cârdul naţional din motive religioase sau de conştiinţă, adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite cârd naţional duplicat, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, în situaţia în care nu i-a fost emis cârdul naţional sau cârdul european în situaţia în care prescripţia medicală a fost eliberată în baza acestuia, însoţite, după caz, de buletin identitate (Bl)/carte de identitate (CI) sau paşaport. Pentru persoanele împuternicite care se prezintă la farmacie cu cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu nu este necesară completarea acestui câmp. Câmpul se va completa numai în situaţiile în care împuternicitul se prezintă la farmacie cu buletin identitate (Bl)/carte de identitate (CI) sau paşaport, după caz.”

6. La capitolul II punctul II, punctul 3, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“f) în rubrica «Total» din secţiunea «Taxare» se vor trece totalurile: A, B, C1, C2, C3, D;”.

7. La capitolul III “Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta eliberare pentru pacient”, punctul 2, literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI seria şi numărul, codul unic de asigurare/codul numeric personal/ numărul cârdului european/numărul paşaportului) vor fi cele ale persoanei care ridică medicamentele (asigurat/împuternicit/copii cu vârsta între 14-18 ani); acest câmp se completează cu datele corespunzătoare numai în situaţia în care asiguratul nu se prezintă la farmacie cu cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu, respectiv se prezintă cu: adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru persoanele care refuză cârdul naţional din motive religioase sau de conştiinţă, adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora ti se va emite cârd naţional duplicat, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, în situaţia în care nu i-a fost emis cârdul naţional sau cârdul european în situaţia în care prescripţia medicală a fost eliberată în baza acestuia, însoţite, după caz, de buletin identitate (Bl)/carte de identitate (CI) sau paşaport. Pentru persoanele împuternicite care se prezintă la farmacie cu cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu nu este necesară completarea acestui câmp. Câmpul se va completa numai în situaţiile în care împuternicitul se prezintă la farmacie cu buletin identitate (Bl)/carte de identitate (CI) sau paşaport, după caz;

…………………………………………………………………..

d) «Semnătură» - se execută semnătura persoanei care ridică medicamentele din farmacie numai în situaţia în care asiguratul nu se prezintă la farmacie cu cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu, respectiv se prezintă cu: adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru persoanele care refuză cârdul naţional din motive religioase sau de conştiinţă, adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite cârd naţional duplicat, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, în situaţia în care nu i-a fost emis cârdul naţional, sau cârdul european în situaţia în care prescripţia medicală a fost eliberată în baza acestuia, însoţite, după caz, de buletin identitate (Bl)/carte de identitate (CI) sau paşaport. Pentru persoanele împuternicite care se prezintă la farmacie cu cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu nu este necesară completarea acestui câmp. Câmpul se va completa numai în situaţiile în care împuternicitul se prezintă la farmacie cu buletin identitate (Bl)/carte de identitate (CI) sau paşaport, după caz.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2015.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru stabilirea unor măsuri speciale de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte

 

Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 161.588 din 4 septembrie 2015, având în vedere Adresa nr. 33.278 din 6 august 2015 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în temeiul art. 15 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Cumpărătorii de lapte de vacă aprobaţi şi înscrişi în registrul cumpărătorilor, administrat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008*) privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi neînregistraţi de facto în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.638/2015 pentru stabilirea condiţiilor şi a procedurii de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte pot depune, în termen de 60 zile de la data publicării prezentului ordin, documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) din acelaşi ordin, împreună cu o declaraţie pe propria răspundere care să cuprindă motivele justificate ale nerespectării termenului prevăzut la art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.638/2015.

(2) După expirarea termenului menţionat la alin. (1), cumpărătorii de lapte de vacă aprobaţi şi înscrişi în Registrul cumpărătorilor, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008, şi neînregistraţi de facto în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte potrivit prezentului ordin se pot înscrie cu respectarea condiţiilor şi procedurii de înregistrare prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.638/2015 şi în baza cererii prevăzute ta art. 2 lit. b) din aceeaşi anexă, întocmită conform modelului din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării nr. 1.638/2015.

Art. 2. - Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.638/2015, cooperativele, asociaţiile şi grupurile de producători de lapte, fie că este vorba sau nu de un transfer de proprietate a laptelui crud de la producător către organizaţia de producători, în cazul cedării producţiei membrilor în vederea comercializării către una sau mai multe întreprinderi care tratează ori prelucrează laptele sau alte produse lactate, nu au obligativitatea de a deţine autorizaţie/document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Dumitru Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 septembrie 2015.

Nr. 2.032.


*) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008 a fost abrogat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.638/2015 pentru stabilirea condiţiilor şi a procedurii de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare FCCV 3074 din 17 septembrie 2015 al Direcţiei farmaceutice, clawback cost volum;

- art. 144 alin. (4) şi (5) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 14 alin. (1) din anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, şi art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 1 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1), (2), (6)-(8) şi (15) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Preţul de referinţă pe unitate terapeutică pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu pentru sublistele A, B şi D, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, asupra căruia se calculează procentele de compensare, se obţine prin raportarea preţului standard al grupei terapeutice, calculat potrivit alin. (2), la cantitatea de substanţă activă pe unitatea terapeutică a fiecărui medicament.

(2) Preţul standard al grupei terapeutice este preţul rezultat prin aplicarea formulei statistice a împărţirii fiecărei grupe terapeutice în 4 intervale (quartile) egale, ca urmare a grupării medicamentelor în grupe terapeutice conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin, realizate la nivelele 3-5 ale sistemului de clasificare ATC (anatomică, terapeutică şi chimică) a medicamentelor pentru formele farmaceutice asimilabile căii de administrare conform regulilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, ţinând seama de factorii de DZS [calculaţi prin raportarea cantităţii de substanţă activă pe unitatea terapeutică la dozele zilnice standard (DZS) stabilite conform regulilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii] şi preţul cu amănuntul maximal cu TVA înscris în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii (CANAMED), cu referenţiere la limita primului interval (prima quartilă).

…………………………………………………………………..

 (6) Pentru medicamentele al căror preţ pe unitate terapeutică este mai mic decât preţul de referinţă calculat potrivit alin. (1), acesta devine preţ de referinţă, la care se aplică procentul de compensare corespunzător fiecărei subliste. Suma rezultată prin aplicarea procentului de compensare reprezintă suma maximă decontată de casele de asigurări de sănătate.

(7) Pentru medicamentele din sublista B pentru care preţul de referinţă pe unitate terapeutică se calculează prin raportare la grupele terapeutice ce conţin cel puţin un medicament din sublista A, procentul de compensare se aplică la dublul preţului de referinţă corespunzător, calculat potrivit alin. (1).

(8) Pentru medicamentele din sublista B al căror preţ de referinţă pe unitate terapeutică se calculează prin raportare la grupele terapeutice ce nu conţin medicamente din sublista A, procentul de compensare se aplică la preţul de referinţă corespunzător calculat potrivit alin. (1).

…………………………………………………………………..

 (15) Deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă care au medicamente ce figurează în Lista preţurilor de referinţă pe unitatea terapeutică aferente medicamentelor - denumiri comerciale din CANAMED, aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, elaborată pe baza Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să asigure medicamentul pe piaţă în cantităţi suficiente pentru asigurarea nevoilor de consum ale pacienţilor, de la data avizării preţului.”

2. La articolul 1, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16), cu următorul cuprins:

“(16) În situaţia în care se constată că deţinătorul de autorizaţie de punere pe piaţă nu a asigurat prezenţa medicamentelor pe piaţă conform prevederilor legale, medicamentele se exclud din lista prevăzută la alin. (15) în maximum 30 de zile de la data comunicării lipsei medicamentului de pe piaţă de către instituţiile abilitate sau de la sesizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale Bucureşti.”

3. La articolul 1, alineatele (4)-(5) şi (12) se abrogă.

4. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală acordate în tratamentul ambulatoriu este cea corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, asupra preţului de referinţă stabilit în condiţiile prezentului ordin.”

5. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

6. Anexa nr. 2 se abrogă.

Art. II. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, preţul de referinţă pe unitate terapeutică pentru medicamentele prescrise în tratamentul ambulatoriu pentru secţiunile C1 şi C3 din sublista C, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează având în vedere sistemul de clasificare ATC, la nivel 5 pe fiecare denumire comună internaţională (DCI), formă farmaceutică asimilabilă căii de administrare conform regulilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi cantitatea de substanţă activă pe unitatea terapeutică, prin aplicarea procentului de 120% la preţul cu amănuntul maximal cu TVA înscris în CANAMED cel mai mic pe unitatea terapeutică. Pentru medicamentele al căror preţ cu amănuntul maximal cu TVA calculat pe unitatea terapeutică este mai mic decât preţul de referinţă calculat, acesta devine preţ de referinţă.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2015.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucureşti, 17 septembrie 2015.

Nr. 829.

 

ANEXA

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 615/2010)

 

Grupe terapeutice

RO clustrer K

Substanţă activă

Cod ATC1

1

2

3

0A02BAO V

FAMOTIDINUM

A02BA03

NIZATIDINUM

A02BA04

RANITIDINUM

A02BA02

0A02BAP V

FAMOTIDINUM

A02BA03

RANITIDINUM

A02BA02

0A02BCO K

ESOMEPRAZOLUM

A02BC05

0A02BCO V

ESOMEPRAZOLUM

A02BC05

LANSOPRAZOLUM

A02BC03

OMEPRAZOLUM

A02BC01

PANTOPRAZOLUM

A02BC02

0A02BCP V

ESOMEPRAZOLUM

A02BC05

OMEPRAZOLUM

A02BC01

PANTOPRAZOLUM

A02BC02

0A02BXO V

BISMUTHI SUBCITRAS

A 02BX05

SUCRALFATUM

A02BX02

0A03ADO V

PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM

A03AD01

0A03ADP V

DROTAVERINUM

A03AD02

0A03FAO K

METOCLOPRAMIDUM

A03FA01

0A03FAO V

DOMPERIDONUM

A03FA03

METOCLOPRAMIDUM

A03FA01

0A03FAP V

METOCLOPRAMIDUM

A03FA01

OA04AAO V

GRANISETRONUM

A04AA02

ONDANSETRONUM

A04AA01

PALONOSETRONUM

A04AA05

0A04AAP V

GRANISETRONUM

A04AA02

ONDANSETRONUM

A04AA01

PALONOSETRONUM

A04AA05

0A06ADO V

COMBINAŢII

A06AD65

0A07AAO V

NYSTATINUM

A07AA02

0A07ECO V

MESALAZINUM

A07EC02

SULFASALAZINUM

A07EC01

0A07ECR V

MESALAZINUM

A07EC02

0A10ABP V

INSULINE UMANE

A10AB01

INSULINUM ASPART

A10AB05

INSULINUM GLULIZINA

A10AB06

INSULINUM LISPRO

A10AB04

0A10ACP V

INSULINE UMANE

A10AC01

INSULINUM LISPRO

A10AC04

0A10ADP V

INSULINE UMANE

A10AD01

INSULINUM ASPART

A10AD05

INSULINUM LISPRO

A10AD04

0A10AEP V

INSULINUM DETEMIR

A10AE05

INSULINUM GLARGINE

A10AE04

0A10BAOV

METFORMINUM

A10BA02

0A10BBO V

GLIBENCLAMIDUM

A10BB01

GLICLAZIDUM

A10BB09

GLIMEPIRIDUM

A10BB12

GLIPIZIDUM

A10BB07

GLIQUIDONUM

A10BB08

0A10BFO V

ACARBOSUM

A10BF01

0A10BGO V

PIOGLITAZONUM

A10BG03

0A10BHO V

SAXAGLIPTIN

A10BH03

SITAGLIPTINUM

A10BH01

OA11DAO V

BENFOTIAMINUM

A11DA03

0A11DAP V

THIAMINUM

A11DA01

0B01AAO V

ACENOCUMAROLUM

B01AA07

0B01 ACInh V

ILOPROSTUM

B01AC11

0B01ACO V

CLOPIDOGRELUM

B01AC04

TICLOPIDINUM

B01AC05

TRIFLUSALUM

B01AC18

0B01ACP V

ILOPROSTUM

B01AC11

0B03XAP V

DARBEPOETINUM ALFA

B03XA02

EPOETINUM ALFA

B03XA01

EPOETINUM BETA

BG3XAG1

EPOETINUM ZETA

B03XA01

METOXI-POLIETILENGLICOL EPOETINA BETA

B03XA03

0C01DAO V

ISOSORBIDI DINITRAS

C01DA08

ISOSORBIDI MONONITRAS

C01DA14

NITROGLYCERINUM

C01DA02

0C01DASL V

NITROGLYCERINUM

C01DA02

0C01DATD V

NITROGLYCERINUM

C01DA02

0C02ACO V

CLONIDINUM

C02AC01

MOXONIDINUM

C02AC05

RILMENIDINUM

C02AC06

0C03AAO V

HYDROCHLOROTHIAZIDUM

C03AA03

0C03BAO V

INDAPAMIDUM

C03BA11

0C04AEO V

CODERGOCRINUM

C04AE01

NICERGOLINUM

C04AE02

0C07AAO V

PROPRANOLOLUM

C07AA05

SOTALOLUM

C07AA07

0C07ABO V

ATENOLOLUM

C07AB03

BETAXOLOLUM

C07AB05

BISOPROLOLUM

C07AB07

CELIPROLOLUM

C07AB08

METOPROLOLUM

C07AB02

NEBIVOLOLUM

C07AB12

0C07ABP V

METOPROLOLUM

C07AB02

0C07AGO V

CARVEDILOLUM

C07AG02

0C08DAO V

VERAPAMILUM

C08DA01

0C08DBO V

DILTIAZEMUM

C08DB01

0C09AAO V

BENAZEPRILUM

C09AA07

CAPTOPRILUM

C09AA01

ENALAPRILUM

C09AA02

FOSINOPRILUM

C09AA09

LISINOPRILUM

C09AA03

PERINDOPRILUM

C09AA04

QUINAPRILUM

C09AA06

RAMIPRILUM

C09AA05

TRANDOLAPRILUM

C09AA10

ZOFENOPRILUM

C09AA15

0C09AAP V

ENALAPRILUM

C09AA02

0C09CAO V

CANDESARTANUM CILEXETIL

C09CA06

IRBESARTANUM

C09CA04

LOSARTANUM

C09CA01

TELMISARTANUM

C09CA07

VALSARTANUM

C09CA03

 

0C10AAO V

ATORVASTATINUM

C10AA05

FLUVASTATINUM

C10AA04

LOVASTATINUM

C10AA02

PRAVASTATINUM

C10AA03

ROSUVASTATINUM

C10AA07

SIMVASTATINUM

C10AA01

0C10ABO V

BEZAFIBRATUM

C10AB02

CIPROFIBRATUM

C10AB08

FENOFIBRATUM

C10AB05

0C10ADO V

ACIDUM NICOTINICUM

C10AD02

0G02CBO V

BROMOCRIPTINUM

G02CB01

CABERGOLINUM

G02CB03

0G03ACO V

LYNESTRENOLUM

G03DC03

0G03ACP V

MEDROXYPROGESTERONUM

G03AC06

0G03ACV V

LEVONORGESTRELUM

G03AC03

0G03CATD V

ESTRADIOLUM

G03CA03

0G03CAV V

ESTRIOLUM

G03CA04

PROMESTRIENUM

G03CA09

0G04BDO V

OXYBUTYNINUM

G04BD04

SOLIFENACINUM SUCCINATE

G04BD08

TOLTERODINUM

G04BD07

TROSPIUM

G04BD09

0G04CAO V

ALFUZOSINUM

G04CA01

DOXAZOSINUM

C02CA04

TAMSULOSINUM

G04CA02

0H01CBP V

LANREOTIDUM

H01CB03

OCTREOTIDUM

H01CB02

0H01CCP V

CETRORELIXUM

H01CC02

GANIRELIXUM

H01CC01

0H03BBO V

CARBIMAZOLUM

H03BB01

THIAMAZOLUM

H03BB02

0H05BXO V

CINACALCETUM

H05BX01

0J01AAO V

DOXYCYCLINUM

J01AA02

TETRACYCLINUM

J01AA07

0J01CAO K

AMOXICILLINUM

J01CA04

0J01CAO V

AMOXICILLINUM

J01CA04

0J01CEO V

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM

J01CE02

0J01CEP V

BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM

J01CE08

BENZYLPENICILLINUM

J01CE01

0J01DBO K

CEFADROXILUM

J01DB05

CEFALEXINUM

J01DB01

0J01DBO V

CEFADROXILUM

J01DB05

CEFALEXINUM

J01DB01

0J01DBP V

CEFAZOLINUM

J01DB04

0J01DCO K

CEFACLORUM

J01DC04

CEFUROXIMUM

J01DC02

0J01DCO V

CEFACLORUM

J01DC04

CEFUROXIMUM

J01DC02

0J01DDO K

CEFTIBUTENUM

J01DD14

0J01DDO V

CEFIXIMUM

J01DD08

CEFTIBUTENUM

J01DD14

0J01DDP V

CEFOPERAZONUM

J01DD12

CEFTRIAXONUM

J01DD04

0J01DHP V

IMIPENEMUM + CILASTATINUM

J01DH51

MEROPENEMUM

J01DH02

0J01EEO K

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

J01EE01

0J01EEO V

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

J01EE01

0J01FAO K

AZITHROMYCINUM

J01FA10

CLARITHROMYCINUM

J01FA09

ERYTHROMYCINUM

J01FA01

0J01FAO V

AZITHROMYCINUM

J01FA10

CLARITHROMYCINUM

J01FA09

ERYTHROMYCINUM

J01FA01

ROXITHROMYCINUM

J01FA06

SPIRAMYCINUM

J01FA02

0J01FAP V

AZITHROMYCINUM

J01FA10

CLARITHROMYCINUM

J01FA09

0J0lGBInh V

TOBRAMYCINUM

J01GB01

0J01GBP V

AMIKACINUM

J01GB06

GENTAMICINUM

J01GB03

KANAMYCINUM

J01GB04

NETILMICINUM

J01GB07

0J01XDO K

METRONIDAZOLUM

J01XD01

0J01XDO V

METRONIDAZOLUM

J01XD01

TINIDAZOLUM

J01XD02

0J01XDP V

METRONIDAZOLUM

J01XD01

0J04ABO V

RIFAMPICINUM

J04AB02

0J05AFO V

ADEFOVIRUM DIPIVOXILUM

J05AF08

ENTECAVIRUM

J05AF10

0L02ABO V

MEGESTROLUM

L02AB01

0L02BBO V

BICALUTAMIDUM

L02BB03

FLUTAMIDUM

L02BB01

0L02BGO V

ANASTROZOLUM

L02BG03

EXEMESTANUM

L02BG06

LETROZOLUM

L02BG04

0L03AAP V

FILGRASTIMUM (G-CSF)

L03AA02

PEGFILGRASTIMUM

L03AA13

0L04ABP V

ADALIMUMABUM

L04AB04

CERTOLIZUMAB PEGOL

L04AB05

ETANERCEPTUM

L04AB01

GOLIMUMAB

L04AB06

INFLIXIMABUM

L04AB02

0L04AXO V

AZATHIOPRINUM

L04AX01

0M01AB55O V

COMBINAŢII

M01AB55

DICLOFENACUM + MISOPROSTOLUM

M01AB55

0M01ACO V

LORNOXICAMUM

M01AC05

MELOXICAMUM

M01 AC 06

PIROXICAMUM

M01AC01

TENOXICAMUM

M01 AC 02

 

0M01ACP V

LORNOXICAMUM

M01AC05

MELOXICAMUM

M01 AC 06

PIROXICAMUM

M01AC01

TENOXICAMUM

M01AC02

0M01ACR V

MELOXICAMUM

M01AC06

PIROXICAMUM

M01AC01

0M01AHO V

CELECOXIBUM

M01AH01

ETORICOXIBUM

M01AH05

0M01AHP V

PARECOXIBUM

M01AH04

0M04AAO V

ALLOPURINOLUM

M04AA01

0M05BXO V

STRONTIUM RANELATUM

M05BX03

0N02CCO V

SUMATRIPTANUM

N02CC01

0N03AXO V

GABAPENTINUM

N03AX12

0N04AAO V

BIPERIDENUM

N04AA02

TRIHEXYPHENIDYLUM

N04AA01

0N04BCO V

PIRIBEDILUM

N04BC08

PRAMIPEXOLUM

N04BC05

ROPINIROLUM

N04BC04

0N04BCTD V

ROTIGOTINUM

N04BC09

0N04BDO V

RASAGILINUM

N04BD02

SELEGILINUM

N04BD01

0N05ADO V

HALOPERIDOLUM

N05AD01

0N05ADP V

HALOPERIDOLUM

N05AD01

0N05AEO V

SERTINDOL

N05AE03

ZIPRASIDONUM

N05AE04

0N05AEP V

ZIPRASIDONUM

N05AE04

0N05AFO V

ZUCLOPENTHIXOLUM

N05AF05

0N05AFP V

FLUPENTIXOLUM

N05AF01

ZUCLOPENTHIXOLUM

N05AF05

0N05AHP V

OLANZAPINUM

N05AH03

0N05ALO V

AMISULPRIDUM

N05AL05

SULPIRIDUM

N05AL01

TIAPRIDUM

N05AL03

0N05ALP V

TIAPRIDUM

N05AL03

0N05BAO V

ALPRAZOLAMUM

N05BA12

BROMAZEPAMUM

N05BA08

CLORAZEPAT DIKALII

N05BA05

DIAZEPAMUM

N05BA01

LORAZEPAMUM

N05BA06

MEDAZEPAMUM

N05BA03

TOFISOPAMUM

N05BA23

0N05BAP V

DIAZEPAMUM

N05BA01

0N05BAR K

DIAZEPAMUM

N05BA01

0N05BAR V

DIAZEPAMUM

N05BA01

0N05CDO V

CINOLAZEPAMUM

N05CD13

MIDAZOLAMUM

N05CD08

NITRAZEPAMUM

N05CD02

0N05CDP V

MIDAZOLAMUM

N05CD08

0N06AAO V

AMITRIPTYLINUM

N06AA09

CLOMIPRAMINUM

N06AA04

DOXEPINUM

N06AA12

MAPROTILINUM

N06AA21

0N06ABO V

CITALOPRAMUM

N06AB04

ESCITALOPRAMUM

N06AB10

FLUOXETINUM

N06AB03

FLUVOXAMINUM

N06AB08

PAROXETINUM

N06AB05

SERTRALINUM

N06AB06

0N06DAO V

DONEPEZILUM

N06DA02

GALANTAMINUM

N06DA04

RIVASTIGMINUM

N06DA03

0R03CCO K

SALBUTAMOLUM

R03CC02

0R03CCP V

SALBUTAMOLUM

R03CC02

0R03DAO V

AMINOPHYLLINUM

R03DA05

THEOPHYLLINUM

R03DA04

0R03DAP V

AMINOPHYLLINUM

R03DA05

0S01ECF V

BRINZOLAMIDUM

S01EC04

DORZOLAMIDUM

S01EC03

0S01EEF V

BIMATOPROSTUM

S01EE03

LATANOPROSTUM

S01EE01

TRAVOPROSTUM

S01EE04

0S01GXF V

OLOPATADINUM

S01GX09

0V03AEO V

SEVELAMER

V03AE02

1A11CCO K

COLECALCIFEROLUM

A11CC05

DIHYDROTACHYSTEROLUM

A11CC02

1A11CCO V

ALFACALCIDOLUM

A11CC03

CALCITRIOLUM

A11CC04

1A11CCP V

ALFACALCIDOLUM

A11CC03

1B01ABP V

DALTEPARINUM

B01AB04

ENOXAPARINUM

B01AB05

NADROPARINUM

B01AB06

REVIPARINUM

B01AB08

TINZAPARINUM

B01AB10

1C08CAO V

AMLODIPINUM

C08CA01

FELODIPINUM

C08CA02

LACIDIPINUM

C08CA09

LERCANIDIPINUM

C08CA13

NIFEDIPINUM

C08CA05

1C10AXO V

EZETIMIBUM

C10AX09

1D01ACTDV

ISOCONAZOLUM

D01AC05

KETOCONAZOLUM

D01AC08

MICONAZOLUM

D01AC02

1G01AFV V

BUTOCONAZOLUM

G01AF15

FENTICONAZOLUM

G01AF12

MICONAZOLUM

G01AF04

1G03GAP V

FOLLITROPINUMALFA

G03GA05

FOLLITROPINUM BETA

G03GA06

1J01MAO V

CIPROFLOXACINUM

J01MA02

LEVOFLOXACINUM

J01MA12

MOXIFLOXACINUM

J01MA14

OFLOXACINUM

J01MA01

PEFLOXACINUM

J01MA03

1J01MAP V

CIPROFLOXACINUM

J01MA02

LEVOFLOXACINUM

J01MA12

MOXIFLOXACINUM

J01MA14

OFLOXACINUM

J01MA01

 

1J02ACO V

FLUCONAZOLUM

J02AC01

ITRACONAZOLUM

J02AC02

1J02ACP V

FLUCONAZOLUM

J02AC01

1J05ABO V

ACICLOVIRUM

J05AB01

VALACYCLOVIRUM

J05AB11

1L02AEP K

LEUPRORELINUM

L02AE02

TRIPTORELINUM

L02AE04

1L02AEP V

LEUPRORELINUM

L02AE02

TRIPTORELINUM

L02AE04

1L03ABBP V

INTERFERONUM ALFA2A

L03AB04

INTERFERONUM ALFA2B

L03AB05

1L03ABCP V

PEGINTERFERON ALFA-2A

L03AB11

PEGINTERFERON ALFA-2B

L03AB10

1L04AAOV

MYCOPHENOLATUM

L04AA06

MYCOPHENOLATUM MOFETILUM

L04AA06

1M01A5O V

DEXKETOPROFENUM

M01AE17

IBUPROFENUM

M01AE01

KETOPROFENUM

M01AE03

NAPROXENUM

M01AE02

NIMESULIDUM

M01AX17

1M01A5P V

DEXKETOPROFENUM

M01AE17

KETOPROFENUM

M01AE03

1M01ABO V

ACECLOFENACUM

M01AB16

DICLOFENACUM

M01AB05

INDOMETACINUM

M01AB01

KETOROLACUM TROMETHAMIN

M01AB15

1M01ABP V

COMBINAŢII

M01AB55

DICLOFENACUM

M01AB05

KETOROLACUM TROMETHAMIN

M01AB15

1M01ABR K

DICLOFENACUM

M01AB05

1M01ABR V

COMBINAŢII

M01AB55

DICLOFENACUM

M01AB05

INDOMETACINUM

M01AB01

1M01AER V

KETOPROFENUM

M01AE03

1M03B5O V

BACLOFENUM

M03BX01

CHLORZOXAZONUM

M03BB03

TETRAZEPAMUM

M03BX07

TOLPERISONUM

M03BX04

1M03B5P V

TOLPERISONUM

M03BX04

1N03AXO V

GABAPENTINUM

N03AX12

PREGABALINUM

N03AX16

1N06AXO V

DULOXETINUM

N06AX21

1N06DATD V

RIVASTIGMINUM

N06DA03

1R05CBO K

ACETYLCYSTEINUM

R05CB01

CARBOCISTEINUM

R05CB03

1R05CBO V

CARBOCISTEINUM

R05CB03

1R05CBP V

ACETYLCYSTEINUM

R05CB01

1R06AEO V

CETIRIZINUM

R06AE07

LEVOCETIRIZINUM

R06AE09

1R06AXAO K

CYPROHEPTADINUM

R06AX02

KETOTIFENUM

R06AX17

1R06AXAO V

CYPROHEPTADINUM

R06AX02

KETOTIFENUM

R06AX17

1R06AXBO K

DESLORATADINUM

R06AX27

FEXOFENADINUM

R06AX26

LORATADINUM

R06AX13

1R06AXBO V

DESLORATADINUM

R06AX27

FEXOFENADINUM

R06AX26

1S01AAF V

GENTAMICINUM

S01AA11

TOBRAMYCINUM

S01AA12

1S01AXF V

OFLOXACINUM

S01AX11

1S01BAF V

DEXAMETHASONUM

S01BA01

FLUOROMETHOLONUM

S01BA07

1S01BCF V

DICLOFENACUM

S01BC03

INDOMETACINUM

S01BC01

1S01EDFV

BETAXOLOLUM

S01ED02

CARTEOLOLUM

S01ED05

TIMOLOLUM

S01ED01

1V03AFO V

CALCII FOLINAS

V03AF03

1V03AFP V

CALCII FOLINAS

V03AF03

2J02ACO V

POSACONAZOLUM

J02AC04

VORICONAZOLUM

J02AC03

2J02ACP V

VORICONAZOLUM

J02AC03

2M05B9O V

ACIDUM ALENDRONICUM

M05BA04

ACIDUM CLODRONICUM

M05BA02

ACIDUM IBANDRONICUM

M05BA06

ACIDUM RISEDRONICUM

M05BA07

COMBINAŢII (ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM)

M05BB03

2M05B9P V

ACIDUM CLODRONICUM

M05BA02

ACIDUM IBANDRONICUM

M05BA06

ACIDUM PAMIDRONICUM

M05BA03

ACIDUM ZOLEDRONICUM

M05BA08

3B03A5O K

COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT

B03AB05

3B03A5O V

COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT

B03AB05

FERROSI GLUCONAS

B03AA03

FERROSI SULFAS

B03AA07

3B03A5P V

COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) SUCROZA

B03AC02

3G03D5TD V

PROGESTERONUM

G03DA04

1R03BBInh V

GLICOPIRONIUM BROMIDUM

R03BB06

TIOTROPIUM

R03BB04

9A03AA040 V

MEBEVERINUM

A03AA04

9A03AA050 K

TRIMEBUTINUM

A03AA05

9A03AA050 V

TRIMEBUTINUM

A03AA05

9A03AB060 V

OTILONIUM BROMIDUM

A03AB06

9A03BA01P V

ATROPINUM

A03BA01

 

9A03BB01P V

BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM

A03BB01

9A03DA020 V

COMBINAŢII

A03DA02

9A03DA02P V

COMBINAŢII

A03DA02

9A03DA02R V

COMBINAŢII

A03DA02

9A05AA020 V

ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

A05AA02

9A05BAN3P V

COMBINAŢII

A05BAN3

9A06AD11O V

LACTULOSUM

A06AD11

9A06AD15O V

MACROGOLUM

A06AD15

9A07AA11O V

RIFAXIMINUM

A07AA11

9A07AX030 V

NIFUROXAZIDUM

A07AX03

9A07EA060 V

BUDESONIDUM

A07EA06

9A07EA06R V

BUDESONIDUM

A07EA06

9A07XA040 V

RACECADOTRILUM

A07XA04

9A08AB010 V

ORLISTATUM

A08AB01

9A09AA020 V

PANCREATINUM

A09AA02

9A10BA03O V

BUFORMINUM

A10BA03

9A10BD020 V

COMBINAŢII (METFORMINUM + GLIBENCLAMIDUM)

A10BD02

COMBINAŢII (GLIBENCLAMIDUM + METFORMINUM)

A10BD02

9A10BD050 V

COMBINAŢII (PIOGLITAZONUM + METFORMINUM)

A10BD05

9A10BD070 V

COMBINAŢII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)

A10BD07

9A10BD10O V

COMBINAŢII (SAXAGLIPTINUM + METFORMINUM)

A10BD10

9A10BX020 V

REPAGLINIDUM

A10BX02

9A10BX04P V

EXENATIDUM

A10BX04

9A10BX090 V

DAPAGLIFLOZINUM

A10BX09

9A11CA01O V

RETINOLUM

A11CA01

9A11CC20O V

COMBINAŢII

A11CC20

9A11DBN10 V

COMBINAŢII

A11DBN1

9A11DBN1P V

COMBINAŢII

A11DBN1

9A11DBN20 V

COMBINAŢII

A11DBN2

9A11GA01P V

ACIDUM ASCORBICUM

A11GA01

9A11HA02O V

PYRIDOXINUM

A11HA02

9A11HA02P V

PYRIDOXINUM

A11HA02

9A11HA03O V

TOCOFEROLUM

A11HA03

9A12AA03P V

CALCII GLUCONAS

A12AA03

9A14AA03O V

METANDIENONUM

A14AA03

9A16AA01O V

LEVOCARNITINUM

A16AA01

9A16AB02P V

IMIGLUCERASUM

A16AB02

9A16AB04P V

AGALSIDASUM BETA

A16AB04

9A16AB05P V

LARONIDAZUM

A16AB05

9A16AB07P V

ALGLUCOSIDASUM ALPHA

A16AB07

9A16AB09P V

IDURSULFASUM

A16AB09

9A16AX01O V

ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM)

A16AX01

9A16AX01P V

ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM)

A16AX01

9A16AX04O V

NITISINONUM

A16AX04

9A16AX06O V

MIGLUSTATUM

A16AX06

9A16AX07O V

SAPROPTERINUM

A16AX07

9A16AXN10 V

DIVERSE

A16AXN1

9A16AXN1P V

DIVERSE

A16AXN1

9B01AB01P V

HEPARINUM

B01AB01

9B01AB11O V

SULODEXIDUM

B01AB11

 

9B01AB11P V

SULODEXIDUM

B01AB11

9B01AC300 V

COMBINAŢII (ACID ACETYLSALICYLICUM + DIPYRIDAMOLUM)

B01AC30

9B01AD02P V

ALTEPLASUM

B01AD02

9B01AF01O V

RIVAROXABANUM

B01AF01

9B01AX05P V

FONDAPARINUX SODIUM

B01AX05

9B02AA02P V

ACIDUM TRANEXAMICUM

B02AA02

9B02BA01P V

PHYTOMENADIONUM

B02BA01

9B02BB01P V

FIBRINOGEN UMAN

B02BB01

9B02BD02P V

FACTOR VIII DE COAGULARE

B02BD02

MOROCTOCOGALFA

B02BD02

OCTOCOGALFA

B02BD02

9B02BD03P V

COMPLEX DE ANTIINHIBITORI Al COAGULĂRII

B02BD03

9B02BD04P V

FACTOR IX DE COAGULARE

B02BD04

NONACOG ALPHA

B02BD04

9B02BD06P V

FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON WILLEBRAND

B02BD06

9B02BD08P V

EPTACOG ALFA ACTIVATUM

B02BD08

9B02BX01P V

ETAMSYLATUM

B02BX01

9B02BX02P V

CARBAZOCHROMI SALICYLAS

B02BX02

9B02BX04P V

ROMIPLOSTIMUM

B02BX04

9B03ABN1O K

FERROCHOLINATUM

B03ABN1

9B03AD020 V

COMBINAŢII

B03AD02

9B03AD030 V

COMBINAŢII

B03AD03

9B03AD040 V

COMBINAŢII

B03AD04

9B03AE010 V

COMBINAŢII

B03AE01

9B03AE100 V

COMBINAŢII

B03AE10

9B03AEN1O V

COMBINAŢII (FERROSI SULFAS + ACIDUM ASCORBICUM)

B03AEN1

9B03BA01P V

CYANOCOBALAMINUM

B03BA01

9B03BA51O V

COMBINAŢII

B03BA51

9B03BB010 V

ACIDUM FOLICUM

B03BB01

9C01AA050 K

DIGOXINUM

C01AA05

9C01AA050 V

DIGOXINUM

C01AA05

9C01AA05P V

DIGOXINUM

C01AA05

9C01BA01O V

CHINIDINI SULFAS

C01BA01

9C01BB020 V

MEXILETINUM

C01BB02

9C01BC030 V

PROPAFENONUM

C01BC03

9C01BC03P V

PROPAFENONUM

C01BC03

9C01BD01O V

AMIODARONUM

C01BD01

9C01CA24P V

EPINEPHRINUM

C01CA24

9C01EA01P K

ALPROSTADILUM

C01EA01

9C01EA01P V

ALPROSTADILUM

C01EA01

9C01EB15O V

TRIMETAZIDINUM

C01EB15

9C01EB170 V

IVABRADINUM

C01EB17

9C02AB010 V

METHYLDOPUM

C02AB01

9C02CA010 V

PRAZOSINUM

C02CA01

9C02KX010 V

BOSENTANUM

C02KX01

9C02KX020 V

AMBRISENTANUM

C02KX02

9C03CA010 V

FUROSEMIDUM

C03CA01

9C03CA01P V

FUROSEMIDUM

C03CA01

9C03DA010 V

SPIRONOLACTONUM

C03DA01

9C03DA040 V

EPLERENONUM

C03DA04

9C03EB010 V

COMBINAŢII (SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM)

C03EB01

9C04AD030 V

PENTOXIFYLLINUM

C04AD03

 

9C04AX070 V

VINCAMINUM

C04AX07

9C05AA01R V

COMBINAŢII

C05AA01

9C05AA08R V

COMBINAŢII

C05AA08

9C05AD01R V

COMBINAŢII

C05AD01

9C05BX010 V

CALCII DOBESILAS

C05BX01

9C05CA53O V

DIOSMINUM (COMBINAŢII)

C05CA53

9C05CA54O V

TROXERUTINUM (COMBINAŢII)

C05CA54

9C07BB070 V

COMBINAŢII (BISOPROLOLUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM)

C07BB07

9C07EBN1O V

COMBINAŢII (METOPROLOLUL + FELODIPINUM)

C07EBN1

9C07NAN1O V

COMBINAŢII

C07NAN1

9C08CA060 V

NIMODIPINUM

C08CA06

9C08CA06P V

NIMODIPINUM

C08CA06

9C09BB020 V

COMBINAŢII (NITRENDIPINUM + ENALAPRILUM)

C09BB02

9C09BB040 V

COMBINAŢII (PERINDOPRILUM + AMLODIPINUM)

C09BB04

9C09BB100 V

COMBINAŢII (VERAPAMILUM + TRANDOLAPRILUM)

C09BB10

9C09DX010 V

COMBINAŢII (AMLODIPINA+VALSARTAN + HIDROCHLOROTHIZIDA)

C09DX01

9C10AX060 V

ACID OMEGA-3-ESTERI ETILICI 90

C10AX06

9C10BX030 V

COMBINAŢII (ATORVASTATINUM + AMLODIPINUM)

C10BX03

9D01AA02TD V

NATAMYCINUM

D01AA02

9D01AC52TD V

COMBINAŢII

D01AC52

9D01BA020 V

TERBINAFINUM

D01BA02

9D05AX02TD V

CALCIPOTRIOLUM

D05AX02

9D05AX52TD V

COMBINAŢII (CALCIPOTRIOLUM + BETAMETHASONUM)

D05AX52

9D05AXN1TD V

COMBINAŢII

D05AXN1

9D05BB020 V

ACITRETINUM

D05BB02

9D06AA04TD V

TETRACYCLINUM

D06AA04

9D06AX01TD V

ACIDUM FUSIDICUM

D06AX01

9D06BA01TD V

SULFADIAZINUM

D06BA01

9D06BB03TD V

ACICLOVIRUM

D06BB03

9D06BB04TD V

PODOPHYLLOTOXINUM

D06BB04

9D06BB10TD V

IMIQUIMODUM

D06BB10

9D07AA02TD V

HYDROCORTISONUM

D07AA02

9D07AB02TD V

HYDROCORTISONUM BUTYRATUM

D07AB02

9D07AB10TD V

ALCLOMETAZONUM

D07AB10

9D07AC01TD V

BETAMETHASONUM

D07AC01

9D07AC04TD V

FLUOCINOLONI ACETONIDUM

D07AC04

9D07AC05TD V

FLUOCORTOLONUM

D07AC05

9D07AC13TD V

MOMETASONUM

D07AC13

9D07AC14TD V

METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT

D07AC14

9D07AC17TD V

FLUTICASONUM PROPIONAT

D07AC17

9D07AD01TD V

CLOBETASOLUM

D07AD01

9D07CA01TD V

COMBINAŢII (ACIDUM FUSIDICUM + HYDROCORTISONUM)

D07CA01

9D07CB01TD V

COMBINAŢII

D07CB01

9D07CC01TD V

BETAMETHASONUM+GENTAMICINUM + CLOTRIMAZOLUM

D07CC01

COMBINAŢII

D07CC01

COMBINAŢII (ACIDUM FUSIDICUM + BETAMETHASONUM)

D07CC01

9D07CC02TD V

COMBINAŢII

D07CC02

9D07XB02TD V

COMBINAŢII

D07XB02

9D07XC01TD V

COMBINAŢII

D07XC01

9D07XC03TD V

COMBINAŢII (MOMETASONUM + AC. SALICILICUM)

D07XC03

9D07XC04TD V

COMBINAŢII

D07XC04

 

9D07XDN1TDV

COMBINAŢII

D07XDN1

9D10AD01TD V

TRETINOINUM

D10AD01

9D10AD54TD V

COMBINAŢII (ISOTRETINOINUM + ERITROMICINUM)

D10AD54

9D10AF02TD V

ERYTHROMYCINUM

D10AF02

9D10AF52TD V

COMBINAŢII

D10AF52

9D10AX03TD V

ACIDUM AZELAICUM

D10AX03

9D10BA01O V

ISOTRETINOINUM

D10BA01

9D11AX15TD V

PIMECROLIMUS

D11AH02

PIMECROLIMUS

D11AX15

9G01AA02VV

NATAMYCINUM

G01AA02

9G01AA51V V

COMBINAŢII

G01AA51

9G01AF01V V

METRONIDAZOLUM

G01AF01

9G01AF20TD V

COMBINAŢII (METRONIDAZOLUM + CLOTRIMAZOLUM)

G01AF20

9G01AF20V V

COMBINAŢII (METRONIDAZOLUM + CLOTRIMAZOLUM)

G01AF20

9G01AX050 V

NIFURATELUM

G01AX05

9G01AX12V V

CICLOPIROXUM

G01AX12

9G01AXN1V V

COMBINAŢII

G01AXN1

9G01BDN1V V

COMBINAŢII

G01BDN1

9G02AB03P V

ERGOMETRINUM

G02AB03

9G03BA030 V

TESTOSTERONUM

G03BA03

9G03BA03P V

TESTOSTERONUM

G03BA03

9G03BA03TD V

TESTOSTERONUM

G03BA03

9G03CX010 V

TIBOLONUM

G03CX01

9G03DA040 V

PROGESTERONUM

G03DA04

9G03DB010 V

DYDROGESTERONUM

G03DB01

9G03DB040 V

NOMEGESTROLUM

G03DB04

9G03GA01P V

GONADOTROPHINUM CHORIONICUM

G03GA01

9G03GA02P V

MENOTROPINUM

G03GA02

9G03GA07P V

LUTROPINUM ALFA

G03GA07

9G03GB020 V

CLOMIFENUM

G03GB02

9G03HA010 V

CYPROTERONUM

G03HA01

9G03XC010 V

RALOXIFENUM

G03XC01

9G04BCN1OV

COMBINAŢII

G04BCN1

9G04BE030 V

SILDENAFILUM

G04BE03

9G04CAN1OV

DOXAZOSINUM

G04CAN1

9G04CB010 V

FINASTERIDUM

G04CB01

9G04CB020 V

DUTASTERIDUM

G04CB02

9H01AA02P V

TETRACOSACTIDUM

H01AA02

9H01AB01P V

TIREOTROPINUM ALFA

H01AB01

9H01AC01P K

SOMATROPINUM

H01AC01

9H01AX01P V

PEGVISOMANTUM

H01AX01

9H01BA020 V

DESMOPRESSINUM

H01BA02

9H01CB05P V

PASIREOTIDUM

H01CB05

9H02AA020 V

FLUDROCORTISONUM

H02AA02

9H02AB01P V

BETAMETHASONUM

H02AB01

9H02AB020 V

DEXAMETHASONUM

H02AB02

9H02AB02P V

DEXAMETHASONUM

H02AB02

9H02AB040 V

METHYLPREDNISOLONUM

H02AB04

9H02AB04P V

METHYLPREDNISOLONUM

H02AB04

9H02AB06P V

PREDNISOLONUM

H02AB06

 

9H02AB070 V

PREDNISONUM

H02AB07

9H02AB090 V

HYDROCORTISONUM

H02AB09

9H02AB09P V

HYDROCORTISONUM

H02AB09

9H03AA010 K

LEVOTHYROXINUM

H03AA01

9H03AA010 V

LEVOTHYROXINUM

H03AA01

9H03AA030 V

COMBINAŢII

H03AA03

9H03AAN1O V

LEVOTIROXINUM + KALIIIODIDUM

H03AAN1

9H03CA010 V

KALII IODIDUM

H03CA01

9H05AA02P V

TERIPARATIDUM

H05AA02

9H05BA01N V

CALCITONINUM (SOMON)

H05BA01

9H05BA01P V

CALCITONINUM (SOMON)

H05BA01

9H05BX020 V

PARICALCITOLUM

H05BX02

9H05BX02P V

PARICALCITOLUM

H05BX02

9J01CF040 V

OXACILLINUM

J01CF04

9J01CF04P V

OXACILLINUM

J01CF04

9J01CR01P V

AMPICILLINUM + SULBACTAM

J01CR01

9J01CR020K

AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

J01CR02

9J01CR020 V

AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

J01CR02

9J01CR02P V

AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

J01CR02

9J01CR03P V

TICARCILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

J01CR03

9J01CR040 V

SULTAMICILLINUM

J01CR04

9J01CR05P V

PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

J01CR05

9J01CR50P V

COMBINAŢII (CEFOPERAZONUM + SULBACTAMUM)

J01CR50

COMBINAŢII (CEFOPERAZONUM + SULBACTAMUM)

J01DD62

9J01DE02P V

CEFPIROMUM

J01DE02

9J01EB050 V

SULFAFURAZOLUM

J01EB05

9J01FF01O V

CLINDAMYCINUM

J01FF01

9J01GA01P V

STREPTOMYCINUM

J01GA01

9J01MA060 V

NORFLOXACINUM

J01MA06

9J01MB020 V

ACIDUM NALIDIXICUM

J01MB02

9J01XA01P V

VANCOMYCINUM

J01XA01

9J01XA02P V

TEICOPLANINUM

J01XA02

9J01XB01P V

COLISTINUM

J01XB01

9J01XX080 V

LINEZOLIDUM

J01XX08

9J01XX08P V

LINEZOLIDUM

J01XX08

9J02AA01P V

AMPHOTERICINUM B

J02AA01

9J02AB020 V

KETOCONAZOLUM

J02AB02

9J02AX04P V

CASPOFUNGINUM

J02AX04

9J02AX06P V

ANIDULAFUNGINUM

J02AX06

9J04AB010 V

CICLOSERINUM

J04AB01

9J04AB040 V

RIFABUTINUM

J04AB04

9J04AB30P V

CAPREOMYCINUM

J04AB30

9J04AC010 V

ISONIAZIDUM

J04AC01

9J04AC01P V

ISONIAZIDUM

J04AC01

9J04AD010 V

PROTIONAMIDUM

J04AD01

9J04AK010 V

PYRAZINAMIDUM

J04AK01

9J04AK020 V

ETHAMBUTOLUM

J04AK02

9J04AK02P V

ETHAMBUTOLUM

J04AK02

9J04AM020 V

COMBINAŢII (RIFAMPICINUM+IZONIAZIDUM)

J04AM02

9J04BA020 V

DAPSONUM

J04BA02

 

9J05AB01P V

ACICLOVIRUM

J05AB01

9J05AB040 V

RIBAVIRINUM

J05AB04

9J05AB06P V

GANCICLOVIRUM

J05AB06

9J05AB14O V

VALGANCICLOVIRUM

J05AB14

9J05AB15O V

BRIVUDINUM

J05ABJ5

9J05AE010 V

SAQUINAVIRUM

J05AE01

9J05AE020 V

INDINAVIRUM

J05AE02

9J05AE030 V

RITONAVIRUM

J05AE03

9J05AE040 V

NELFINAVIRUM

J05AE04

9J05AE060 V

LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM

J05AE06

9J05AE070 V

FOSAMPRENAVIRUM

J05AE07

9J05AE080 V

ATAZANAVIRUM

J05AE08

9J05AE090 V

TIPRANAVIRUM

J05AE09

9J05AE10O V

DARUNAVIRUM

J05AE10

9J05AF010 V

ZIDOVUDINUM

J05AF01

9J05AF020 V

DIDANOSINUM

J05AF02

9J05AF040 V

STAVUDINUM

J05AF04

9J05AF050 V

LAMIVUDINUM

J05AF05

9J05AF060 V

ABACAVIRUM

J05AF06

9J05AF070 V

TENOFOVIRUM DISOPROXIL FUMARATE

J05AF07

9J05AF090 V

EMTRICITABINUM

J05AF09

9J05AG010 V

NEVIRAPINUM

J05AG01

9J05AG030 V

EFAVIRENZUM

J05AG03

9J05AG040 V

ETRAVIRINUM

J05AG04

9J05AH01lnh V

ZANAMIVIRUM

J05AH01

9J05AH020 K

OSELTAMIVIRUM

J05AH02

9J05AH020 V

OSELTAMIVIRUM

J05AHG2

9J05AR010 V

ZIDOVUDINUM + LAMIVUDINUM

J05AR01

9J05AR020 V

ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM

J05ARG2

9J05AR040 V

ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM + ZIDOVUDINUM

J05AR04

9J05AX07P V

ENFUVIRTIDUM

J05AX07

9J05AX080 V

RALTEGRAVIRUM

J05AX08

9J05AX090 V

MARAVIROCUM

J05AX09

9J05AX12O V

DOLUTEGRAVIRUM

J05AX12

9J06BA02P V

IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA

J06BA02

9J06BB04P V

IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITICA B

J06BB04

9J06BB16P V

PALIVIZUMABUM

J06BB16

9L01AA01O V

CYCLOPHOSPHAMIDUM

L01AA01

9L01AA01P V

CYCLOPHOSPHAMIDUM

L01AA01

9L01AA020 V

CHLORAMBUCILUM

L01AA02

9L01AA030 V

MELPHALANUM

L01AA03

9L01AA03P V

MELPHALANUM

L01AA03

9L01AA06P V

IFOSFAMIDUM

L01AA06

9L01AB01O V

BUSULFANUM

L01AB01

9L01AB01P V

BUSULFANUM

L01AB01

9L01AD020 V

LOMUSTINUM

L01AD02

9L01AX030 V

TEMOZOLOMIDUM

L01AX03

9L01AX03P V

TEMOZOLOMIDUM

L01AX03

 

9L01AX04P V

DACARBAZINUM

L01AX04

9L01BA01O V

METHOTREXATUM

L01BA01

9L01BA01P V

METHOTREXATUM

L01BA01

9L01BA04P V

PEMETREXEDUM

L01BA04

9L01BB020 V

MERCAPTOPURINUM

L01BB02

9L01BB030 V

TIOGUANINUM

L01BB03

9L01BB04P V

CLADRIBINUM

L01BBG4

9L01BB050 V

FLUDARABINUM

L01BB05

9L01BB05P V

FLUDARABINUM

L01BB05

9L01BB06P V

CLOFARABINUM

L01BB06

9L01BB07P V

NELARABINUM

L01BB07

9L01BC01P V

CYTARABINUM

L01BC01

9L01BC02P V

FLUOROURACILUM

L01BC02

9L01BC02TD V

FLUOROURACILUM

L01BC02

9L01BC05P V

GEMCITABINUM

L01BC05

9L01BC060 V

CAPECITABINUM

L01BC06

9L01BC08P V

DECITABINUM

L01BC08

9L01BC53O V

COMBINAŢII (TAGAFUR + URACIL)

L01BC53

9L01CA01P V

VINBLASTINUM

L01CA01

9L01CA02P V

VINCRISTINUM

L01CA02

9L01CA040 V

VINORELBINUM

L01CA04

9L01CA04P V

VINORELBINUM

L01CA04

9L01CB01O V

ETOPOSIDUM

L01CB01

9L01CB01P V

ETOPOSIDUM

L01CB01

9L01CD01P V

PACLITAXELUM

L01CD01

9L01CD02P V

DOCETAXELUM

L01CD02

9L01CX01P V

TRABECTEDINUM

L01CX01

9L01DA01P V

DACTINOMICINUM

L01DA01

9L01DB01P V

DOXORUBICINUM

L01DB01

9L01DB03P V

EPIRUBICINUM

L01DB03

9L01DB060 V

IDARUBICINUM

L01DB06

9L01DB06P V

IDARUBICINUM

L01DB06

9L01DB07P V

MITOXANTRONUM

L01DB07

9L01DC01P V

BLEOMYCINUM SULFAS

L01DC01

9L01XA01P V

CISPLATINUM

L01XA01

9L01XA02P V

CARBOPLATINUM

L01XA02

9L01XA03P V

OXALIPLATINUM

L01XA03

9L01XB01O V

PROCARBAZINUM

L01XB01

9L01XC02P V

RITUXIMABUM

L01XC02

9L01XC03P V

TRASTUZUMABUM

L01XC03

9L01XC06P V

CETUXIMABUM

L01XC06

9L01XC07P V

BEVACIZUMABUM

L01XC07

9L01XC10P V

0 FATUM UMAB

L01XC10

9L01XE01O V

IMATINIBUM

L01XE01

9L01XE030 V

ERLOTINIBUM

L01XE03

9L01XE040 V

SUNITINIBUM

L01XE04

9L01XE050 V

SORAFENIBUM

L01XE05

9L01XE060 V

DASATINIBUM

L01XE06

9L01XE080 V

NILOTINIBUM

L01XE08

 

9L01XE09P V

TEMSIROLIMUSUM

L01XE09

9L01XE10O V

EVEROLIMUS

L01XE10

9L01XE18O V

RUXOLITINIBUM

L01XE18

9L01XX02P V

ASPARAGINAZUM

L01XX02

9L01XX050 V

HYDROXYCARBAMIDUM

L01XX05

9L01XX11O V

ESTRAMUSTINUM

L01XX11

9L01XX14O V

TRETINOINUM

L01XX14

9L01XX17O V

TOPOTECAMUM

L01XX17

9L01XX17P V

TOPOTECAMUM

L01XX17

9L01XX19P V

IRINOTECANUM

L01XX19

9L01XX23O V

MITOTANUM

L01XX23

9L01XX32P V

BORTEZOMIBUM

L01XX32

9L01XX35O V

ANAGRELIDUM

L01XX35

9L02AE03P V

GOSERELINUM

L02AE03

9L02BA010 V

TAMOXIFENUM

L02BA01

9L02BA03P V

FULVESTRANTUM

L02BA03

9L02BG010V

AMINOGLUTETHIMIDUM

L02BG01

9L03AB07P V

INTERFERONUM BETA 1A

L03AB07

9L03AB08P V

INTERFERONUM BETA1-B

L03AB08

9L03AX13P V

GLATIRAMER ACETAT

L03AX13

9L03AX16P V

PLERIXAFOR

L03AX16

9L04AA04P V

IMUNOGLOBULINAANTI-LIMFOCITE

L04AA04

9L04AA100 V

SIROLIMUS

L04AA10

9L04AA13O V

LEFLUNOMIDUM

L04AA13

9L04AA23P V

NATALIZUMABUM

L04AA23

9L04AA24P V

ABATACEPTUM

L04AA24

9L04AC02P V

BASILIXIMABUM

L04AC02

9L04AC07P V

TOCILIZUMABUM

L04AC07

9L04AD010 V

CICLOSPORINUM

L04AD01

9L04AD020 V

TACROLIMUSUM

L04AD02

9L04AD02P V

TACROLIMUSUM

L04AD02

9M01AA01R V

PHENYLBUTAZONUM

M01AA01

9M01AE01O K

IBUPROFENUM

M01AE01

9M01AE52O V

COMBINAŢII (NAPROXEN + ESOMEPRAZOL)

M01AE52

9M01AG01O V

ACIDUM MEFENAMICUM

M01AG01

9M01CC01O V

PENICILLAMINUM

M01CC01

9M04AC010 V

COLCHICINUM

M04AC01

9M09AX01P V

ACIDUM HIALURONICUM

M09AX01

9N02AA010 V

MORPHYNUM

N02AA01

9N02AA01P V

MORPHYNUM

N02AA01

9N02AA050 V

OXYCODONUM

N02AA05

9N02AA08O V

DIHYDROCODEINUM

N02AA08

9N02AA59O V

COMBINAŢII

N02AA59

9N02AB02P V

PETHIDINUM

N02AB02

9N02AB03TD V

FENTANYLUM

N02AB03

9N02AB03SLV

FENTANYLUM

N02AB03

9N02AB03N V

FENTANYLUM

N02AB03

9N02AD010 V

PENTAZOCINUM

N02AD01

9N02AD01P V

PENTAZOCINUM

N02AD01

9N02AX020 V

TRAMADOLUM

N02AX02

 

9N02AX02P V

TRAMADOLUM

N02AX02

9N02AX02R V

TRAMADOLUM

N02AX02

9N02AX52O V

COMBINAŢII (TRAMADOLUM + PARACETAMOLUM)

N02AX52

9N02BA71O V

COMBINAŢII

N02BA71

9N02BB020 K

METAMIZOLUM NATRIUM

N02BB02

9N02BB020 V

METAMIZOLUM NATRIUM

N02BB02

9N02BB02P V

METAMIZOLUM NATRIUM

N02BB02

9N02BB02R V

METAMIZOLUM NATRIUM

H02BB02

9N03AA020 V

PHENOBARBITALUM

N03AA02

9N03AA02P V

PHENOBARBITALUM

N03AA02

9N03AB020 V

PHENYTOINUM

N03AB02

9N03AB02P V

PHENYTOINUM

N03AB02

9N03AE010 V

CLONAZEPAMUM

N03AE01

9N03AF010 K

CARBAMAZEPINUM

N03AF01

9N03AF010 V

CARBAMAZEPINUM

N03AF01

9N03AF020 V

OXCARBAZEPINUM

N03AF02

9N03AG010 K

ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI

N03AG01

9N03AG010 V

ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI

N03AG01

9N03AG01P V

ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI

N03AG01

9N03AX090 V

LAMOTRIGINUM

N03AX09

9N03AX11O V

TOPIRAMATUM

N03AX11

9N03AX14O V

LEVETIRACETAMUM

N03AX14

9N03AX17O V

STIRIPENTOLUM

N03AX17

9N04BA020 V

COMBINAŢII (LEVODOPUM + BENSERAZIDUM)

N04BA02

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM)

N04BA02

9N04BA02V V

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM)

N04BA02

9N04BA030 V

COMBINAŢII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM + ENTACAPONUM)

N04BA03

9N04BB010 V

AMANTADINUM

N04BB01

9N04BX020 V

ENTACAPONUM

N04BX02

9N05AH020 V

CLOZAPINUM

N05AH02

9N05AH030 V

OLANZAPINUM

N05AH03

9N05AH040 V

QUETIAPINUM

N05AH04

9N05AX080 V

RISPERIDONUM

N05AX08

9N05AX08P V

RISPERIDONUM

N05AX08

9N05AX12O V

ARIPIPRAZOLUM

N05AX12

9N05AX12P V

ARIPIPRAZOLUM

N 05 AX 12

9N05AX13O V

PALIPERIDONUM

N 05 AX 13

9N05AX13P V

PALIPERIDONUM

N 05 AX 13

9N05BE010 V

BUSPIRONUM

N05BE01

9N05CF010 V

ZOPICLONUM

N05CF01

9N05CF020 V

ZOLPIDEMUM

N05CF02

9N06AX030 V

MIANSERINUM

N06AX03

9N06AX050 V

TRAZODONUM

N06AX05

9N06AX11O V

MIRTAZAPINUM

N 06 AX 11

9N06AX12O V

BUPROPIONUM

N 06 AX 12

9N06AX14O V

TIANEPTINUM

N 06 AX 14

9N06AX16O V

VENLAFAXINUM

N 06 AX 16

9N06AX17O V

MILNACIPRANUM

N 06 AX 17

9N06BA040 V

METHYLFENIDATUM

N 06 BA 04

9N06BA090 V

ATOMOXETINUM

N06BA09

9N06BX020 K

PYRITINOLUM

N06BX02

 

9N06BX020 V

PYRITINOLUM

N06BX02

9N06BX030 V

PIRACETAMUM

N06BX03

9N06BX03P V

PIRACETAMUM

N06BX03

9N06BX16O V

PRAMIRACETAMUM

N06BX16

9N06BX18O V

VINPOCETINUM

N06BX18

9N06DX010 V

MEMANTINUM

N06DX01

9N07AA010 V

NEOSTIGMINI BROMIDUM

N07AA01

9N07AA020 V

PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM

N07AA02

9N07BB040 V

NALTREXONUM

N07BB04

9N07BC020 V

METHADONUM

N07BC02

9N07BC51SL V

COMBINAŢII ( BUPRENORPHINUM + NALAXONE)

N07BC51

9N07CA010 V

BETAHISTINUM

N07CA01

9N07CA020 V

CINNARIZINUM

N07CA02

9N07CA52O V

COMBINAŢII (CINARIZINUM + DIMENHIDRINATUM)

N07CA52

9N07XN030 V

ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM)

N07XN03

9N07XN03P V

ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM)

N07XN03

9N07XX020 V

RILUZOLUM

N07XX02

9N07XX080 V

TAFAMIDIS

N07XX08

9N07XXN3P V

HIDROLIZAT DE PROTEINA DIN CREIER DE PORCINA

N07XXN3

9P01AX080 V

TENONITROZOLUM

P01AX08

9P01BA020 V

HYDROXYCHLOROQUINUM

P01BA02

9P01BA03O V

PRIMAQUINE

P01BA03

9P01BC020 V

MEFLOQUINUM

P01BC02

9P02CA030 K

ALBENDAZOLUM

P02CA03

9P02CA030 V

ALBENDAZOLUM

P02CA03

9P02CC010 V

PYRANTELUM

P02CC01

9P02CE010 V

LEVAMISOLUM

P02CE01

9P03AAN1TD V

SULFUR

P03AAN1

9P03AX01TD V

BENZYLUM BENZOICUM

P03AX01

9R01AD05N V

BUDESONIDUM

R01AD05

9R01AD07N K

TIXOCORTOLUM

R01AD07

9R01AD08N V

FLUTICASONUM

R01AD08

9R01AD09N V

MOMETASONUM

R01AD09

9R01ADN1N V

COMBINAŢII

R01ADN1

9R01BA52O V

COMBINAŢII

R01BA52

9R02AB03lnh V

FUSAFUNGINUM

R02AB03

9R03AC02lnh V

SALBUTAMOLUM

R03AC02

9R03AC04lnh V

FENOTEROLUM

R03AC04

9R03ACl8lnh V

INDACATEROLUM

R03AC18

9R03AK03lnh V

COMBINAŢII (FENOTEROLUM + IPRATROPIUM)

R03AK03

9R03AK06lnh V

SALMETEROLUM + FLUTICASONUM

R03AK06

9R03AK07lnh V

COMBINAŢII (BECLOMETASONUM + FORMOTEROLUM)

R03AK07

COMBINAŢII (BUDESONIDUM + FORMOTEROLUM)

R03AK07

9R03BA01lnh V

BECLOMETASONUM

R03BA01

9R03BA02lnh V

BUDESONIDUM

R03BA02

9R03BA05lnh V

FLUTICASONUM PROPIONAT

R03BA05

9R03BA07lnh V

MOMETASONUM

R03BA07

9R03BA08lnh V

CICLESONIDUM

R03BA08

9R03BB01Inh V

IPRATROPII BROMIDUM

R03BB01

9R03CA020 V

EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM

R03CA02

9R03CA02P V

EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM

R03CA02

 

9R03DC030 K

MONTELUKASTUM

R03DC03

9R03DC030 V

MONTELUKASTUM

R03DC03

9R03DX030 K

FENSPIRIDUM

R03DX03

9R03DX030 V

FENSPIRIDUM

R03DX03

9R03DX05P V

OMALIZUMABUM

R03DX05

9R05CB13lnh V

DORN AZA ALFA

R05CB13

9R05CB15O K

ERDOSTEINUM

R05CB15

9R05CB15O V

ERDOSTEINUM

R05CB15

9R05DA040 V

CODEINUM

R05DA04

9R05DA090 K

DEXTROMETHORPHANUM

R05DA09

9R05DA090 V

DEXTROMETHORPHANUM

R05DA09

9R06AB040 V

CHLORPHENAMINUM

R06AB04

9R06AD020 K

PROMETHAZINUM

R06AD02

9R06AD020 V

PROMETHAZINUM

R06AD02

9R06AD070 V

MEQUITAZINUM

R06AD07

9R06AE050 V

MECLOZINUM

R06AE05

9S01AA01F V

CHLORAMPHENICOLUM

S01AA01

9S01AA13F V

ACIDUM FUSIDICUM

S01AA13

9S01AA23FV

NETILMICINUM

S01AA23

9S01AA24F V

KANAMYCINUM

S01AA24

9S01AA30FV

COMBINAŢII

S01AA30

9S01AX13F V

CIPROFLOXACINUM

S01AX13

9S01AX17F V

LOMEFLOXACINUM

S01AX17

9S01BA06F V

BETAMETHASONUM

S01BA06

9S01BA11F V

DESONIDUM

S01BA11

9S01BC06F V

PIROXICAMUM

S01BC06

9S01CA01F V

COMBINAŢII ( NETILMICINUM + DEXAMETHASONUM)

S01CA01

COMBINAŢII (CLORAMPHENICOLUM + DEXAMETHASONUM)

S01CA01

COMBINAŢII (TOBRAMYCINUM + DEXAMETAZONUM)

S01CA01

9S01CA05F V

COMBINAŢII

S01CA05

COMBINAŢII (CLORAMPHENICOLUM + BETHAMETASONUM)

S01CA05

9S01EB01F V

PILOCARPINUM

S01EB01

9S01ED51F V

COMBINAŢII (BRINZOLAMIDUM +T1MOLOLUM)

S01ED51

COMBINAŢII (BIMATOPROSTUM +TIMOLOLUM)

S01ED51

COMBINAŢII (DORZOLAMIDUM + TIMOLOLUM)

S01ED51

COMBINAŢII (LATANOPROSTUM + TIMOLOLUM)

S01ED51

COMBINAŢII (TAVOPROSTUM + TIMOLOLUM)

S01ED51

9S01XA02F V

RETINOLUM

S01XA02

9S02CA05F V

COMBINAŢII

S02CA05

9S03AAN2F V

NORFLOXACINUM

S03AAN2

9V03AC01P V

DEFEROXAMINUM

V03AC01

9V03AC030 V

DEFERASIROXUM

V03AC03

9V03AF01P V

MESNUM

V03AF01

9V03AF05P V

AMIFOSTINUM

V03AF05

9V06DDN1O V

COMBINAŢII (AMINOACIZI)

V06DDN1

YC09BAO V

COMBINAŢII (ENALAPRILUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM)

C09BA02

COMBINAŢII (PER1NDOPRILUM + INDAPAMIDUM)

C09BA04

COMBINAŢII (QUINAPRILUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM)

C09BA06

COMBINAŢII (RAMIPRILUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM)

C09BA05

COMBINAŢII (FOSINOPRILUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM)

C09BA09

YC09DAO V

COMBINAŢII (CANDESARTANUM CILEXETIL + HCT)

C09DA06

COMBINAŢII (IRBERSARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM)

C09DA04

COMBINAŢII (LOSARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM)

C09DA01

COMBINAŢII (TELM1SARTANUM + HYDROCHLOROTHJAZJDUM)

C09DA07

COMBINAŢII (VALSARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM)

C09DA03

YC09DBO V

COMBINAŢII (VALSARTANUM + AMLODIPINUM)

C09DB01

COMBINAŢII (OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINA)

C09DB02

YG03FAO V

COMBINAŢII

G03FA17

ESTRADIOLUMVALERAT + DIENOGEST

G03FA15

YG03FBO V

COMBINAŢII

G03FB01

COMBINAŢII

G03FB08

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

SECŢIA A TREIA

 

HOTARAREA

din 28 iunie 2011

în Cauza Ştefan Angelescu şi alţii împotriva României

(Cererile nr. 30.198/04, 30.200/04,3.484/05 şi 36.298/07)

Strasbourg

 

DEFINITIVĂ

Această versiune a fost rectificată la 10 ianuarie 2012 în temeiul art. 81 din Regulamentul Curţii.

 

10/01/2012

 

Prezenta hotărâre este definitivă, dar poate suferi modificări de formă, în Cauza Ştefan Angelescu şi alţii împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), reunită într-un comitet compus din Ján Šikuta, preşedinte, Ineta Ziemele, Kristina Pardalos, judecători, şi Marialena Tsirli, grefier adjunct de secţie, după ce a deliberat în camera de consiliu, la 31 mai 2011, pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată.

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află patru cereri (nr. 30.198/04, 30.200/04, 3.484/05 şi 36.298/07) îndreptate împotriva României, prin care patru resortisanţi români au sesizat Curtea în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenţia). Detaliile referitoare la reclamanţi, inclusiv data depunerii cererilor şi data comunicării acestora către Guvern, sunt prezentate în tabelul ataşat ca anexă la prezenta hotărâre. Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentul său guvernamental, domnul Răzvan-Horaţiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

2. În conformitate cu Protocolul nr. 14, după informarea guvernului pârât, cererile au fost repartizate unui comitet format din trei judecători.

ÎN FAPT

I. Circumstanţele cauzei

3. Cererile se referă la neexecutarea hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate în litigiile dintre reclamanţi şi autorităţile statului responsabile pentru calcularea şi plata pensiilor.

4. Prin hotărâri definitive pronunţate de instanţele interne între 19 martie 2002 şi 3 martie 2005, acţiunile civile formulate de reclamanţi au fost admise, iar autorităţile cu competenţe în domeniul pensiilor au fost obligate să recalculeze pensiile reclamanţilor astfel încât să includă indemnizaţii suplimentare (toate cererile) şi să emită decizii de pensionare noi în acest sens (toate cererile, cu excepţia Cererii nr. 36.298/07, în cazul căreia recalcularea s-ar fi putut pune în aplicare fără emiterea în mod necesar a unei noi decizii). În pofida eforturilor reclamanţilor ca hotărârile să fie puse în executare, ca de exemplu iniţierea unor proceduri de executare silită şi formularea a numeroase petiţii către autorităţile competente, toate hotărârile au rămas neexecutate sau au fost executate cu întârziere (Cererea nr. 3.484/05). Detaliile privind obiectul cauzelor, datele de referinţă pentru începutul şi sfârşitul procedurilor şi întârzierile în executarea hotărârilor sunt precizate în tabelul anexat.

II. Dreptul şi practica interne relevante şi documentele europene relevante

A. Dreptul şi practica interne relevante

5. Dreptul intern relevant privind punerea în executare a hotărârilor definitive, şi anume fragmente din Codul de procedură civilă şi Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, este prezentat pe scurt în hotărârea Curţii pronunţată în Cauza Topciov împotriva României [(dec.), (nr. 17369/02, 15 iunie 2006].

B. Rezoluţia 1787 (2011) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, întitulată: Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului

6. La 26 ianuarie 2011, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat această rezoluţie, prin care se ia act cu îngrijorare de existenţa continuă, în unele dintre statele membre, a unor deficienţe sistemice majore care produc un număr mare de constatări repetate de încălcări ale Convenţiei. În acest sens, Adunarea a cerut României să abordeze prioritar problema nepunerii în executare a hotărârilor definitive ale instanţelor.

ÎN DREPT

I. Cu privire la conexarea cererilor

7. Având în vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consideră adecvată conexarea acestora într-o singură hotărâre.

II. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1

8. Reclamanţii s-au plâns că prin neexecutarea hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate în favoarea lor le-a fost încălcat dreptul de acces la o instanţă, garantat de art. 6 § 1 din Convenţie, şi, de asemenea, dreptul de proprietate, astfel cum este prevăzut la art. 1 din Protocolul 1 la Convenţie. În măsura în care sunt relevante, aceste articole sunt formulate după cum urmează:

Art. 6 § 1

“Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil [...], de către o instanţă [...], care va hotărî [...] asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil

Art. 1 din Protocolul nr. 1

“Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.

Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii sau a amenzilor.”

A. Cu privire la admisibilitate

9. Curtea constată că aceste capete de cerere nu sunt în mod vădit nefondate în sensul art. 35 § 3 din Convenţie. De asemenea, Curtea subliniază că acestea nu prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, trebuie să fie declarate admisibile.

B. Cu privire la fond

1. Argumentele părţilor

10. Guvernul consideră că autorităţile române au adoptat toate măsurile necesare pentru a pune în executare hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate în cauzele reclamanţilor.

11. În Cererea nr. 30.198/04, Guvernul a declarat că, întrucât recalcularea pensiei reclamantului, astfel cum a fost dispusă de instanţele interne, a condus la o pensie mai mică decât cea pe care reclamantul o primea deja, autoritatea cu competenţe în domeniul pensiilor a decis să continue să-i plătească pensia anterioară fără emiterea unei noi decizii de pensionare. Reclamantul a contestat acest argument, menţionând că raportul de expertiză prezentat în cursul procedurii judiciare interne finalizate cu hotărârea rămasă neexecutată a constatat o creştere importantă a cuantumului pensiei,

12. În Cererea nr. 30.200/04 Guvernul a susţinut că o nouă decizie de pensionare a fost emisă reclamantului, astfel cum a dispus instanţa internă. Cu toate acestea, nu a prezentat Curţii copii ale documentului respectiv. Reclamantul a contestat această afirmaţie.

13. În Cererea nr. 3.484/05, Guvernul a recunoscut executarea cu întârziere a hotărârii judecătoreşti definitive, dar a menţionat că este justificată de faptul că autorităţile cu competenţe în domeniul pensiilor au avut o viziune diferită asupra recalculării pensiei reclamantului faţă de cea reţinută de instanţa naţională. Reclamantul a susţinut că aceasta nu este o justificare rezonabilă pentru executarea cu întârziere a hotărârii.

14. În Cererea nr. 36.298/07, Guvernul a declarat că hotărârea din 1 septembrie 2004 a fost executată integral până la 15 iulie 2005 şi, prin urmare, hotărârea din 30 noiembrie 2006 a rămas fără domeniu de aplicare. Reclamantul a contestat această declaraţie, subliniind că prin hotărârea din 30 noiembrie 2006, care a fost ulterioară plăţii din 15 iulie 2005, a fost evaluată situaţia actualizată invocată de Guvern şi s-a reţinut că autorităţile nu şi-au îndeplinit în totalitate obligaţia de a pune în executare hotărârea din 1 septembrie 2004.

2. Motivarea Curţii

15. Curtea reaminteşte că executarea unei hotărâri definitive pronunţate de orice instanţă trebuie considerată ca parte integrală din “proces” în scopul art. 6 din Convenţie (a se vedea Homsby împotriva Greciei, nr. 18.357/91, pct. 40, 19 martie 1997). De asemenea, Curtea reaminteşte jurisprudenţa sa extinsă privind neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor interne definitive (a se vedea, printre altele, Tacea împotriva României, nr. 746/02,29 septembrie 2005; Dragne şi alţii împotriva României, nr. 7.8047/01, 7 aprilie 2005; Orha împotriva României, nr. 1.486/02, 12 octombrie 2006, sau Metaxas împotriva Greciei, nr. 8.415/02,27 mai 2004).

16. Curtea a constatat, în mod frecvent, încălcări ale art. 6 § 1 din Convenţie şi ale art. 1 din Protocolul nr. 1 în cauze care au

ridicat probleme similare celor din speţă (a se vedea Dragne şi alţii împotriva României, citată anterior, sau Musteaţă şi alţii împotriva României, nr. 67.344/01, 10.772/04, 14.819/04, 14.025/05 şi 23.596/06, 6 octombrie 2009).

17. De asemenea, Curtea observă că hotărârile pronunţate în prezentele cauze dispuneau ca autorităţile cu competenţe în domeniul pensiilor să recalculeze pensiile reclamanţilor care, în toate cazurile, aşa cum au reţinut instanţele interne, trebuia să conducă la un cuantum mai mare al pensiei. Prin urmare, Curtea consideră că hotărârile respective constituie “bunuri11 în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie (a se vedea Gavrileanu împotriva României, nr. 18.037/02, pct. 52, 22 februarie 2007).

18. După ce a examinat elementele care i-au fost prezentate, Curtea observă că Guvernul nu a expus niciun fapt sau argument care să o poată convinge că ar trebui să ajungă, în aceste speţe, la o concluzie diferită de cea adoptată în cauzele menţionate anterior, la pct. 15 şi 16. Ţinând seama de complexitatea procedurilor de executare, comportamentul părţilor şi natura reparaţiilor, autorităţile nu au depus toate eforturile necesare pentru a executa integral şi în timp util hotărârile pronunţate în favoarea reclamanţilor.

19. Considerentele anterioare sunt suficiente pentru a-i permite Curţii să concluzioneze că au fost încălcate art. 6 § 1 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie în toate cererile.

III. Cu privire la celelalte pretinse încălcări ale Convenţiei

20. Reclamanţii s-au plâns, de asemenea, în temeiul art. 6 § 1 din Convenţie de caracterul inechitabil al unor proceduri şi de neexecutarea altor hotărâri interne (cererile nr. 30.198/04, 30.200/04 şi 3.484/05). De asemenea, unul dintre reclamanţi s-a plâns, în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 coroborat cu art. 14 din Convenţie, că a fost discriminat faţă de alte persoane aflate într-o situaţie similară, care au primit pensii mai mari (Cererea nr. 36.298/07).

21. Totuşi, în lumina tuturor elementelor de care dispune şi îh măsura în care este competentă să se pronunţe cu privire la aspectele invocate, Curtea constată că acestea nu indică nicio aparentă încălcare a drepturilor şi a libertăţilor prevăzute în Convenţie sau în protocoalele la aceasta,

22. Rezultă că această parte a capetelor de cerere este în mod vădit nefondată şi trebuie respinsă în temeiul art. 35 § 3 şi art. 35 § 4 din Convenţie.

IV. Cu privire la aplicarea art. 41 din Convenţie

23. Art. 41 din Convenţie prevede:

“Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al Înaltei părţi contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă,11

A. Prejudiciu

24. Reclamanţii au prezentat următoarele pretenţii cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul material (indemnizaţii de pensionare suplimentare despre care reclamanţii consideră că ar trebui să le fie acordate, astfel cum au fost calculate de aceştia potrivit deciziilor judecătoreşti interne) şi cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul moral:

 

Nr.

Cererea nr.

Prejudiciu material

Prejudiciu moral

1.

30.198/04

32.500 euro (EUR)

-

2.

30.200/04

41.250 EUR

-

3.

3.484/05

65.000 EUR

7.000 EUR

4.

36.298/07

Necalculat

23.700 EUR

 

25. Guvernul a contestat aceste pretenţii ca fiind nefondate, Întrucât nu a existat nicio legătură de cauzalitate între încălcările pretinse şi prejudiciile materiale şi/sau morale.

26. În ceea ce priveşte prejudiciile materiale, Curtea consideră că, în măsura în care se menţin hotărârile marcate în tabelul anexat ca fiind neexecutate, obligaţia statului de a le pune în executare nu poate fi contestată. În consecinţă, reclamanţii au în continuare dreptul ca aceste hotărâri să fie puse în executare. Curtea reaminteşte că cea mai adecvată formă de reparaţie pentru încălcarea art. 6 o reprezintă asigurarea că reclamantul este pus, pe cât posibil, în poziţia în care ar fi fost dacă nu s-ar fi încălcat prevederile art. 6 (a se vedea Piersack împotriva Belgiei [art. 50], pct. 12,26 octombrie 1984). Curtea consideră că acest principiu se aplică şi în prezentele cauze, având în vedere încălcarea constatată. Prin urmare, consideră că Guvernul trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, punerea în aplicare a hotărârilor neexecutate, ceea va conduce, de asemenea, la plata retroactivă către reclamanţi a diferenţelor de pensii calculate în conformitate cu procedurile prevăzute de legislaţia naţională (a se vedea Musteaţă şi alţii, citată anterior, pct. 42).

27. În plus, Curtea consideră că, drept urmare a executării cu întârziere a hotărârilor, reclamanţii au suferit un prejudiciu moral. Având în vedere că doi dintre reclamanţi nu au pretins daune morale, Curtea nu acordă nicio reparaţie în acest sens pentru cererile nr. 30.198/04 şi nr. 30.200/04.

28. În consecinţă, pronunţându-se în echitate, Curtea acordă reclamanţilor următoarele sume:

 

Nr.

Cererea nr.

Prejudiciu material

Prejudiciu moral

1.

30.198/04

-

-

2.

30.200/04

-

-

3.

3.484/05

-

2.400 EUR

4.

36.298/07

-

4.800 EUR1

 

B. Cheltuieli de Judecată

29. Reclamanţii nu au formulat pretenţii privind rambursarea cheltuielilor de judecată; prin urmare, Curtea nu acordă nicio reparaţie în acest sens.

C Dobânzi moratorii

30. Curtea consideră necesar ca rata dobânzilor moratorii să se întemeieze pe rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În unanimitate

CURTEA:

1. decide să conexeze cererile;

2. declară admisibile cererile formulate în temeiul art. 6 § 1 şi al art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, în ceea ce priveşte executarea deplină şi la timp a hotărârilor la care se face referire în tabelul anexat, pentru toate cererile, şi restul cererilor inadmisibile;

3. hotărăşte că au fost încălcate art. 6 § 1 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie;

4. hotărăşte că statul pârât trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, în termen de trei luni, punerea în executare deplină a hotărârilor din 11 mai 2004, 8 octombrie 2003 şi 1 septembrie 2004 pronunţate de Tribunalul Bucureşti (cererile nr. 30.198/04, 30.200/04 şi 36.298/07) 2;

5. hotărăşte:

a) că statul pârât trebuie să plătească reclamanţilor, în ceea ce priveşte daunele morale, în acelaşi termen de trei luni, următoarele sume, care trebuie convertite în moneda naţională la rata de schimb aplicabilă la data plăţii:

(i) 2.400 EUR (două mii patru sute de euro), plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit, către reclamantul din cererea nr. 3.484/05;

(ii) 4.800 EUR (patru mii opt sute de euro) 3, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit, către reclamantul din cererea nr. 36.298/07;

b) că, de la expirarea termenului de trei luni menţionat mai sus şi până la efectuarea plăţii, aceste sume trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade şi majorată cu trei puncte procentuale;

6. respinge restul cererilor de acordare a unei reparaţii echitabile.

Redactată în limba engleză, apoi comunicată în scris, la 28 iunie 2011, în temeiul art. 77 § 2 şi art. 77 § 3 din Regulamentul Curţii.

 

PREŞEDINTE

JÂN SIKUTA

Grefier adjunct,

Marialena Tsirli

 


1 Rectificată la 10 ianuarie 2012: textul era: .8.000 EUR”.

2 Rectificată la 10 ianuarie 2012: textul era: .Hotărăşte că statul pârât trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, în termen de trei luni, punerea în executare a hotărârilor din 11 mai 2004 şi din 8 octombrie 2003, pronunţate de Tribunalul Bucureşti (cererile nr. 30.198/04 şi 30.200/04), şi a hotărârii din 1 septembrie 2004, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, şi a hotărârii din 30 noiembrie 2006, pronunţată de Judecătoria Bucureşti (Cererea nr. 36.298/07)”.

3 Rectificată la 10 ianuarie 2012: textul era: ,8.000 EUR (opt mii de euro)”.

 

ANEXĂ

 

Nr.

Cererea nr./data depunerii/data comunicării către Guvern

Numele reclamantului

Data hotărârii definitive

Decizia Curţii

Întârziere în executare

1.

30.198/04 6 august 2004/ 24 septembrie 2009

Ştefan Angelescu

Născut la 3 septembrie 1946, locuieşte în Dărmăneşti

Hotărârea din 11 mai 2004 a Tribunalului Bucureşti, menţinută prin hotărârea din 9 decembrie 2004 a Curţii de Apel Bucureşti

Revocă Decizia de pensionare nr. 187.836/29 noiembrie 2000 şi obligă Casa de Pensii Bucureşti să emită o nouă decizie de pensionare care să ia în considerare perioada suplimentară lucrată de reclamant.

75 de luni

(neexecutată)

2.

30.200/04 21 septembrie 2004/ 24 septembrie 2009

Floarea Angelescu

Născută la 30 mai 1947, locuieşte în Bucureşti, reprezentată de Ştefan Angelescu

Hotărârea din 8 octombrie 2003 a Tribunalului Bucureşti, menţinută prin hotărârea din 19 martie 2004 a Curţii de Apel Bucureşti

Revocă Decizia de pensionare nr. 191.100/13 aprilie 2001 şi obligă Casa de Pensii Bucureşti să emită o nouă decizie de pensionare care să ia în considerare perioada suplimentară lucrată de reclamantă.

83 de luni

(neexecutată)

3.

3.484/05 16 noiembrie 2004/ 8 decembrie 2008

Vasile Drăgoi Născut la 4 decembrie 1945, locuieşte în Constanţa

Hotărârea din 23 noiembrie 2004 a Tribunalului Constanţa. Hotărârea a rămas definitivă întrucât părţile nu au formulat recurs.

Obligă Casa de Pensii Constanţa să recalculeze pensia reclamantului şi să modifice Decizia de pensionare nr. 238.733 din 28.03.2001 astfel încât să ia în considerare perioada suplimentară lucrată de reclamant.

38 de luni

(executată la 12 februarie 2008)

41.

36.298/07 8 iunie 2007/14 ianuarie 2009

Gheorghe Popescu

Născut la 14 decembrie 1939, locuieşte în Bucureşti

Hotărârea din 1 septembrie 2004 a Tribunalului Bucureşti, menţinută prin hotărârea din 3 martie 2005 a Curţii de Apel Bucureşti

a) Obligă Ministerul Administraţiei şi Internelor să recalculeze pensia reclamantului pentru a lua în considerare ajustările prevăzute de lege şi să plătească reclamantului diferenţa începând cu anul 2002.

b) Printr-o hotărâre din 30 noiembrie 2006, Judecătoria Bucureşti a obligat Ministerul Administraţiei şi Internelor să plătească o amendă la bugetul statului pentru fiecare zi de întârziere în executarea hotărârii din 1 septembrie 2004.

72 de luni

(neexecutată)

 

1 Rectificată la 10 ianuarie 2012: textul era:

 

 

“36298/07 8 iunie 2007/

14 ianuarie 2009

Gheorghe Popescu

născut la 14 decembrie 1939, locuieşte în Bucureşti

a) Hotărârea din 1 septembrie 2004 a Tribunalului Bucureşti, menţinută prin hotărârea din 3 martie 2005 a Curţii de Apel Bucureşti

b) Hotărârea din 30 noiembrie 2006 a Judecătoriei Bucureşti

a) Obligă Ministerul Administraţiei şi Internelor să recalculeze pensia reclamantului luând în considerare ajustările prevăzute de lege şi să plătească reclamantului diferenţa începând cu anul 2002.

b) Obligă Ministerul Administraţiei şi Internelor să plătească reclamantului penalizări de

40 lei pentru fiecare zi de întârziere în executarea hotărârii din 1 septembrie 2004.

a) 72 de luni

(neexecutată)

 

b) 51 de luni

(neexecutată)”

 

RECTIFICĂRI

 

La forma republicată a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 2B august 2015, se face următoarea rectificare:

- în loc de: “Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti”se va citi: Agenţia Naţională de Transplant”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.