MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 247/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 247         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 4 aprilie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

50. - Lege pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

 

342. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

184. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

188. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Braşov, Brăila, Dolj, Buzău, Cluj, Vrancea, Bihor şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

189. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vaslui, Maramureş, Constanţa, Sibiu, Olt, Alba, Mureş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, conform prevederilor art. 9 şi 10, are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării şi, la cerere, o copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 50.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 martie 2016.

Nr. 342.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La poziţiile M.F. nr. 27485, 104987, 154914, 27639, 121631, 155466, 102191 şi 102193 se modifică valorile de inventar conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Poziţia M.F. nr. 121555 se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării acesteia către persoanele îndreptăţite, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completările şi modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 184.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

 

 

Ordonator principal de credite

13729380

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificaţie

Persoana juridica ce administrează imobilul

Denumirea

Descriere tehnică

Adresa

Valoarea de inventar din domeniul public al statului

- lei -

Noua valoare de inventar

- lei -

1

27485

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş

CUI 3694713

ISJ Maramureş - imobil

Clădire pereţi de cărămidă, planşeu de beton, învelitoare ţiglă,

Sc - 494 mp,

Sd - 988 m,

Steren = 1.385 mp

Judeţul Maramureş,

municipiul Baia Mare,

str. Petofi Sándor nr. 12-14

1.558.304

Total: 1.798.644, din care:

- construcţii 1.489.879;

- teren 308.765

2

104987

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş

CUI 3694713

Palatul Copiilor Baia Mare

CU113862032

Clubul Copiilor Târgu Lăpuş Ateliere-imobil

Fundaţie piatră, zidărie cărămidă, planşeu lemn, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă,

Steren = 363 mp

Judeţul Maramureş,

oraşul Târgu Lăpuş,

Str. Pieţii nr. 4A

329.227

Total: 164.000, din care:

- construcţii 154.000;

- teren 10.000

3

154914

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş

CUI 3694713

Palatul Copiilor Baia Mare

CU113862032

Clubul Copiilor Târgu Lăpuş - imobil

Clădire parter, zidărie cărămidă,

Sc= 118 mp,

Steren = 827 mp

Judeţul Maramureş,

oraşul Târgu Lăpuş,

 Str. Pieţii nr. 4

346.950

Total: 243.000, din care:

- construcţii 190.000;

- teren 53.000

4

27639

8.26.10

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş

CUI 3694713

Palatul Copiilor Baia Mare

CU113862032

Baza turistică Cuarţ

Clădire 2E + P.B.C .A.

Judeţul Maramureş,

municipiul Baia Mare,

Str. Culturii nr. -

1.394.352

1.560.000

5

121631

8.26.05

Inspectoratul

Şcolar Judeţean Maramureş

CUI 3694713

Palatul Copiilor Baia Mare

CU113862032

Clubul Copiilor Borşa

Clădire cu fundaţie de piatră, zidărie de cărămidă, şarpantă, ţiglă

Judeţul Maramureş,

oraşul Borşa,

Str. Libertăţii nr. 169

29.373

39.104

6

155466

8.26.10

Universitatea „Ovidius”

CUI 4301332

Clădire

D + P + 3E,

Sc = 252 mp;

Sd = 822,16 mp

Judeţul Constanţa,

municipiul Constanţa,

str. Ilarie Voronca nr. 7

1.549.524

4.661.853

7

102191

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu

CUI 4240707

Casa Corpului Didactic Sibiu

CUI 4270805

Casa Corpului Didactic Sibiu - gard

împrejmuire prefabricate cu poartă din fier

Judeţul Sibiu,

municipiul Sibiu,

Str. Turismului nr. 15

3

11.429

8

102193

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu

CUI 4240707

Casa Corpului Didactic Sibiu

CUI 4270805

Casa Corpului Didactic Sibiu - gard

împrejmuiri beton armat, panou sârmă

Judeţul Sibiu,

municipiul Sibiu,

Str. Turismului nr. 15

4

5.182

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării acestuia către persoana îndreptăţită

 

 

Ordonator principal de credite

13729380

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

 

 

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

 

 

 

Elemente de identificare

 

 

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificaţie

Persoana juridică de la care se scoate imobilul

Denumire

Descriere tehnică

Adresa

Baza legală

Valoarea de inventar din domeniul public al statului - lei -

1

121555

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

CUI 4343060

Imobil

Clădire P, pereţi de cărămidă, planşeu lemn, învelitoare tablă

Judeţul Brăila,

municipiul Brăila,

str. Zidari nr. 28

Ordinul de restituire în natură al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.454/2005; Partajul voluntar, la notar, înregistrat la nr. 2.014/12.07.2006 pentru ieşirea din indiviziune şi identificarea fizică a cotei de 1/4 care revenea statului român, rămasă în administrarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila; Decizia civilă nr. 393/17.12.2010, pronunţată de Tribunalul Brăila în Dosarul nr. 10.706/196/2009

8

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Braşov, Brăila, Dolj, Buzău, Cluj, Vrancea, Bihor şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale cuprinse în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea,

Art. 4. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1*), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Beniamin Leş,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 188.


*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii  din funcţiune şi casării acestora

 

Nr. crt.

Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral

Persoana juridică - administrator al imobilului

Codul unic de înregistrare

Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

0

1

2

3

1.

Municipiul Constanţa, strada Prelungirea Tulcei nr. 24, judeţul Constanţa,

C.F. nr. 210999 Constanţa, nr. cadastral 210999

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 3484 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 154731 – parţial

Construcţii:

Drumuri şi alei interioare asfaltate:

- suprafaţa construită = 387,00 mp

- valoarea contabilă = 9.524,11 lei

Împrejmuire beton:

- suprafaţa construită = 150,00 mp

- valoarea contabilă = 6.449,12 lei

Împrejmuire metalică:

- suprafaţa construită = 120,00 mp

- valoarea contabilă = 1.041,77 lei

Platformă macadam:

- suprafaţa construită = 449,00 mp

- valoarea contabilă = 39.859,10 lei

Platformă betonată asfaltată:

- suprafaţa construită - 576,00 mp

- valoarea contabilă = 23.702,08 lei

Reţea alimentară cu apă:

- suprafaţa construită = 170,00 mp

- valoarea contabilă = 15.756,94 lei

Reţea energie electrică aeriană:

- suprafaţa construită = 70,00 mp

- valoarea contabilă = 3.830,39 lei

Reţea energie electrică subterană:

- suprafaţa construită = 138,00 mp

- valoarea contabilă = 3.295,39 lei

Total valoare contabilă

Imobil 3484 - parţial = 103.458,90 lei

2.

Comuna Cristian, judeţul Braşov,

C.F. nr. 103957 Cristian, nr. cadastral 103957;

C.F. nr. 103876 Cristian, nr. cadastral 103876;

C.F. nr. 103956 Cristian, nr. cadastral 103956;

C.F. nr. 103877 Cristian, nr. cadastral 103877

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2981 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P = 104007 – parţial

Construcţii:

Pavilionul G:

- suprafaţa construită - 41,56 mp

- valoarea contabilă = 10,26 lei

Pavilionul 1:

- suprafaţa construită = 13,20 mp

- valoarea contabilă = 0,60 lei

Pavilionul Ş 2:

- suprafaţa construită = 15,75 mp

- valoarea contabilă = 0,20 lei

Pavilionul U 2:

- suprafaţa construită = 2,07 mp

- valoarea contabilă = 0,50 lei

Total valoare contabilă

Imobil 2981 - parţial = 11,56 lei

3.

Comuna Mircea Vodă, judeţul Brăila,

C.F. nr. 71621 Mircea Vodă, nr. cadastral 2292

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 3449 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107008 – parţial

Construcţii:

Pavilionul C 25 - construcţia C 1:

- suprafaţa construită = 185,00 mp

- valoarea contabilă = 59.436,13 lei

Total valoare contabilă

Imobil 3449 - parţial = 59.436,13 lei

4.

Municipiul Craiova, strada Anul 1848 nr. 98, judeţul Dolj,

C.F. nr. 210365 Craiova, nr. cadastral 23549

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 984 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103865 – parţial

Construcţii:

Pavilionul P:

- suprafaţa construită = 2,00 mp

- valoarea contabilă = 194,50 lei

Pavilionul P1:

- suprafaţa construită - 2,00 mp

- valoarea contabilă = 194,50 lei

Pavilionul R - construcţia C 15:

- suprafaţa construită = 367,00 mp

- valoarea contabilă = 108.443,04 lei

Total valoare contabilă

Imobil 984 - parţial = 108.832,04 lei

5.

Municipiul Râmnicu Sărat, strada Focşani, judeţul Buzău,

C.F. nr. 31931 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 31931;

C.F. nr. 20250 Podgoria, nr. cadastral 20250

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 376 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106982 - parţial

Construcţii:

Pavilionul K - construcţia C 23:

- suprafaţa construită = 72,00 mp

- valoarea contabilă = 2.123,50 lei

Pavilionul V - construcţia C 24:

- suprafaţa construită = 120,00 mp

- valoarea contabilă = 7.144,33 lei

Pavilionul V 2 - construcţia C 2:

- suprafaţa construită = 504,00 mp

- valoarea contabilă = 12.299,50 lei

Pavilionul V 3 - construcţia C 3:

- suprafaţa construită = 504,00 mp

- valoarea contabilă = 12.299,50 lei

Pavilionul V 7 - construcţia C 7:

- suprafaţa construită = 504,00 mp

- valoarea contabilă = 12.567,00 lei

Pavilionul V 8 - construcţia C 8:

- suprafaţa construită = 504,00 mp

- valoarea contabilă = 12.566,75 lei

Pavilionul V 9 - construcţia C 9:

- suprafaţa construită = 504,00 mp

- valoarea contabilă = 12.566,75 lei

Pavilionul V 10 - construcţia C 10:

- suprafaţa construită = 504,00 mp

- valoarea contabilă = 30.160,50 lei

Pavilionul V 11 - construcţia C 11:

- suprafaţa construită = 504,00 mp

- valoarea contabilă = 30.160,50 lei

Pavilionul V 12 - construcţia C 12:

- suprafaţa construită = 533,00 mp

- valoarea contabilă = 291,75 lei

Pavilionul V 14:

- suprafaţa construita = 24,00 mp

- valoarea contabilă = 393,75 lei

- Drum macadam:

- suprafaţa construită = 1.360,00 mp

- valoarea contabilă = 3.967,48 lei

Drum pavat:

- suprafaţa construită = 3.540,00 mp

- valoarea contabilă = 22.200,45 lei

Platou macadam:

- suprafaţa construită = 8.360,00 mp

- valoarea contabilă = 12.192,60 lei

Reţea alimentare cu apă:

- suprafaţa construită = 1.400,00 ml

- valoarea contabilă = 52.983,45 lei

Reţea canalizare:

- suprafaţa construită = 1.000,00 ml

- valoarea contabilă = 27.565,19 lei

Reţea de termoficare:

- suprafaţa construită = 2.135,00 mp

- valoarea contabilă = 19.928,00 lei

Total valoare contabilă

Imobil 376 - parţial = 271.411 lei

6.

Municipiul Dej, judeţul Cluj,

C.F. nr. 53720 Dej, nr. cadastral 53720

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 637 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106685 – parţial

Construcţii:

Pavilionul A:

- suprafaţa construită = 202,00 mp

- valoarea contabilă - 9,00 lei

Reţea electrică subterană:

- suprafaţa construită = 200,00 mp

- valoarea contabilă = 2,00 lei

Total valoare contabilă

Imobil 637 - parţial = 11,00 lei

7.

Municipiul Focşani, bd. Bucureşti nr. 1, judeţul Vrancea,

C.F. nr. 58523 Focşani, nr. cadastral 58523

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 3523 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106585 – parţial

Construcţii:

Pavilionul H 2 - construcţia C 9:

- suprafaţa construită = 585,00 mp

- valoarea contabilă = 92.451,84 lei

Pavilionul P 21:

- suprafaţa construită = 27,00 mp

- valoarea contabilă = 5.101,42 lei

Pavilionul P - construcţia C 14 (parţial):

- suprafaţa construită = 392,00 mp

- valoarea contabilă = 15,77 lei

Total valoare contabilă

Imobil 3523 - parţial = 97.569,03 lei

8.

Comuna Mihai Viteazu, judeţul Cluj,

C.F. nr. 52371 Mihai Viteazu, nr. cadastral 52371

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 3522 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 160587 – parţial

Construcţii:

Pavilionul P:

- suprafaţa construită = 594,00 mp

- valoarea contabilă = 8.572,90 lei

Total valoare contabilă

Imobil 3522 - parţial = 8.572,90 lei

9.

Municipiul Oradea, Strada Umbrei nr. 4, judeţul Bihor,

C.F. nr. 176919 Oradea, nr. cadastral 176919;

C.F. nr. 176264 Oradea, nr. cadastral 176264.

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 3495 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 160586 – parţial

Construcţii:

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 66,00 mp

- valoarea contabilă = 1.199,60 lei

Pavilionul D:

- suprafaţa construită = 20,00 mp

- valoarea contabilă = 2.849,40 lei

Pavilionul Y 7:

- suprafaţa construită = 102,00 mp

- valoarea contabilă - 2,67 lei

Pavilionul Y 3:

- suprafaţa construită = 49,60 mp

- valoarea contabilă = 4.870,40 lei

Pavilionul Z 32:

- suprafaţa construită = 86.00 mp

- valoarea contabilă = 17.996,80 lei

Pavilionul Ş 2:

- suprafaţa construită = 12,00 mc

- valoarea contabilă = 0,50 lei

Pavilionul Ş 1:

- suprafaţa construită = 33,00 mc

- valoarea contabilă = 0,80 lei

Pavilionul K:

- suprafaţa construită = 7,00 mp

- valoarea contabilă = 0,40 lei

Pavilionul P19:

- suprafaţa construită = 77,00 mp

- valoarea contabilă = 6,00 lei

Pavilionul P18:

- suprafaţa construită = 77,00 mp

- valoarea contabilă = 6,00 lei

Pavilionul P17:

- suprafaţa construită = 77,00 mp

- valoarea contabilă = 6,00 lei

Pavilionul P16:

- suprafaţa construită = 77,00 mp

- valoarea contabilă = 6,00 lei

Pavilionul P 9:

- suprafaţa construită = 153,00 mp

- valoarea contabilă = 3,50 lei

Pavilionul P 8:

- suprafaţa construită = 153,00 mp

- valoarea contabilă = 3,50 lei

Pavilionul P 15:

- suprafaţa construită = 155,00 ml

- valoarea contabilă = 4,00 lei

Pavilionul P 14:

- suprafaţa construită = 155,00 ml

- valoarea contabilă = 4,00 lei

Pavilionul P 13:

- suprafaţa construită = 155,00 mp

- valoarea contabilă = 4,00 lei

Pavilionul P 12:

- suprafaţa construită = 155,00 mp

- valoarea contabilă = 3,50 lei

Pavilionul P 11:

- suprafaţa construită = 153,00 mp

- valoarea contabilă = 3,50 lei

Pavilionul P 10:

- suprafaţa construită = 153,00 mp

- valoarea contabilă = 3,50 lei

Pavilionul Z 33:

- suprafaţa construită = 55,00 mp

- valoarea contabilă = 3,00 lei

Pavilionul Z 7:

- suprafaţa construită - 28,98 mp

- valoarea contabilă = 0,30 lei

Pavilionul K 1:

- suprafaţa construită = 91,00 mp

- valoarea contabilă = 29.373,60 lei

Pavilionul Z 31:

- suprafaţa construită = 396,00 mp

- valoarea contabilă = 53.990,40 lei

Pavilionul A 2:

- suprafaţa construită = 152,2 ml

- valoarea contabilă = 4.274,10 lei

Drumuri şi alei interioare cu macadam:

- suprafaţa construită = 650,00 mp

- valoarea contabilă = 2,80 lei

Platouri betonate:

- suprafaţa construită = 150,00 mp

- valoarea contabilă = 1,31 lei

Împrejmuire sârmă ghimpată pe 1 rând:

- suprafaţa construită = 1.313,00 mp

- valoarea contabilă = 2,17 lei

Împrejmuire sârmă ghimpată pe 2 rânduri:

- suprafaţa construită = 624,00 ml

- valoarea contabilă = 3,75 lei

Împrejmuire plasă sârmă:

- suprafaţa construită = 450,00 ml

- valoarea contabilă = 6,54 lei

Reţea energie electrică:

- suprafaţa construită = 546,00 ml

- valoarea contabilă = 4,22 lei

Total valoare contabilă

Imobil 3495 - parţial = 114.636,26 lei

10.

Municipiul Braşov, judeţul Braşov,

C.F. nr. 129629 Braşov, nr. cadastral 129629

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1175 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103983 – parţial

Construcţii:

Pavilionul N:

- suprafaţa construită = 859,00 mp

- valoarea contabilă = 26.252,00 lei

Total valoare contabilă

Imobil 1175 - parţial = 26.252 lei

11.

Comuna Mircea Vodă, satul Deduleşti, judeţul Brăila,

C.F. nr. 71623 Mircea Vodă, nr. cadastral 2320;

C.F. nr. 71622 Mircea Vodă, nr. cadastral 71622

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 3448 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107054 – parţial

Construcţii:

Reţea energie electrică subterană:

- suprafaţa construită - 200,00 mp

- valoarea contabilă = 1.798,80 lei

Reţea de alimentare cu apă:

- suprafaţa construită = 5.800,00 mp

- valoarea contabilă = 1.051,10 lei

Total valoare contabilă

Imobil 3448 - parţial = 2.849,90 lei

12.

Municipiul Bucureşti, bd. Vasile Milea nr. 7, sectorul 6,

C.F. nr. 226553 Bucureşti, nr. cadastral 226553

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 795 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 144479 – parţial

Construcţii:

împrejmuire cărămidă:

- suprafaţa construită = 43,20 mp

- valoarea contabilă = 43.772,832 lei

Total valoare contabilă

Imobil 795 - parţial = 43.772,832 lei

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare

1.

154731

8.19.01

Imobil 3484

Municipiul Constanţa, strada Prelungirea Tulcei nr. 24, judeţul Constanţa, C.F. nr. 210999 Constanţa, nr. cadastral 210999

2.

104007

8.19.01

Imobil 2981

Comuna Cristian, judeţul Braşov, C.F. nr. 103957 Cristian, nr. cadastral 103957; C.F. nr. 103876 Cristian, nr. cadastral 103876; C.F. nr. 103956 Cristian, nr. cadastral 103956; C.F. nr. 103877 Cristian, nr. cadastral 103877

3.

107008

8.19.01

Imobil 3449

Comuna Mircea Vodă, judeţul Brăila, C.F. nr. 71621 Mircea Vodă, nr. cadastral 2292

4.

103865

8.19.01

Imobil 984

Municipiul Craiova, strada Anul 1848 nr. 98, judeţul Dolj, C.F. nr. 210365 Craiova, nr. cadastral 23549

5.

106982

8.19.01

Imobil 376

Municipiul Râmnicu Sărat, strada Focşani, judeţul Buzău, C.F. nr. 31931 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 31931; C.F. nr. 20250 Podgoria, nr. cadastral 20250

6.

106685

8.19.01

Imobil 637

Municipiul Dej, judeţul Cluj, C.F. nr. 53720 Dej, nr. cadastral 53720

7.

160585

8.19.01

Imobil 3523

Municipiul Focşani, bd. Bucureşti nr. 1, judeţul Vrancea, C.F. nr. 58523 Focşani, nr. cadastral 58523

8.

160587

8.19.01

Imobil 3522

Comuna Mihai Viteazu, judeţul Cluj, C.F. nr. 52371 Mihai Viteazu, nr. cadastral 52371

9.

160586

8.19.01

Imobil 3495

Municipiul Oradea, Strada Umbrei nr. 4, judeţul Bihor, C.F. nr. 176919 Oradea, nr. cadastral 176919; C.F. nr. 176264 Oradea, nr. cadastral 176264

10.

103983

8.19.01

Imobil 1175

Municipiul Braşov, judeţul Braşov. C.F. nr. 129629 Braşov, nr. cadastral 129629

11.

107054

8.19.01

Imobil 3448

Comuna Mircea Vodă, satul Deduleşti, judeţul Brăila, C.F. nr. 71623 Mircea Vodă, nr. cadastral 2320; C.F. nr. 71622 Mircea Vodă, nr. cadastral 71622

12.

144479

8.19.01

Imobil 795

Municipiul Bucureşti, bd. Vasile Milea nr. 7, sectorul 6, C.F. nr. 226553 Bucureşti, nr. cadastral 226553

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vaslui, Maramureş, Constanţa, Sibiu, Olt, Alba, Mureş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, ai art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale cuprinse în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1*), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Beniamin Leş,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 189.


*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 

Nr. crt.

Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral

Persoana juridica - administrator al imobilului

Codul unic de înregistrare

Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare,

Nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări Sa teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

0

1

2

3

1.

Municipiul Bucureşti, bd. Ghencea nr. 39 A, sectorul 6,

C.F. 215630 Bucureşti, nr. cadastral 215630

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 3504 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 160780 – parţial

Construcţii;

Drumuri pavate:

- suprafaţa construită = 353,00 mp

- valoarea contabilă = 610,158 lei

Total valoare contabilă

Imobil 3504 - parţial = 610,158 lei

2.

Comuna Griviţa, judeţul Vaslui,

C.F, nr. 71210 Griviţa, nr. cadastral 624

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1149 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106906 – parţial

Construcţii:

Pavilionul M 45 - construcţia C 20:

- suprafaţa construită = 123,00 mp

- valoarea contabilă = 13,43 lei

Total valoare contabilă

Imobil 1149 - parţial = 13,43 lei

3.

Comuna Groşi, judeţul Maramureş,

C.F. nr. 52269 Groşi, nr. cadastral 52269

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2555 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106632 – parţial

Construcţii:

Pavilionul F:

- suprafaţa construită - 197,00 mp

- valoarea contabilă = 11,20 lei

Pavilionul F 1:

- suprafaţa construită = 160,00 mp

- valoarea contabilă = 3.535,84 lei

Pavilionul F2:

- suprafaţa construită = 168,00 mp

- valoarea contabilă = 9.195,20 lei

Pavilionul F3:

- suprafaţa construită = 198,00 mp

- valoarea contabilă = 11.494,00 lei

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 151,00 mp

- valoarea contabilă = 14.367,50 lei

Pavilionul G 1:

- suprafaţa construită = 16,00 mp

- valoarea contabilă = 3.239,22 lei

Pavilionul G 2:

- suprafaţa construită = 224,00 mp

- valoarea contabilă = 4.419,80 lei

Pavilionul G 3:

- suprafaţa construită = 211,00 mp

- valoarea contabilă = 2.651,88 lei

Pavilionul G 4:

- suprafaţa construită = 222,00 mp

- valoarea contabilă = 5.747,00 lei

Pavilionul H:

- suprafaţa construită = 153,00 mp

- valoarea contabilă = 3,40 lei

Pavilionul H 1:

- suprafaţa construită = 171,00 mp

- valoarea contabilă = 3.535,84 lei

Pavilionul H 2:

- suprafaţa construită = 145,00 mp

- valoarea contabilă = 7.071,68 lei

Pavilionul O:

- suprafaţa construită = 25,00 mp

- valoarea contabilă = 6.608,04 lei

Pavilionul R:

- suprafaţa construită = 109,00 mp

- valoarea contabilă = 3,00 lei

Total valoare contabilă

imobil 2555 - parţial = 71.883,60 lei

 

4.

Municipiul Medgidia, strada Lupeni nr. 51, judeţul Constanta, C.F. nr. 105376 Medgidia, nr. cadastral 105376

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 387 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107129 – parţial

Construcţii:

Pavilionul C 13:

- suprafaţa construită = 306,00 mp

- valoarea contabilă - 10.675,80 lei

Pavilionul P:

- suprafaţa construită = 254,00 mp

- valoarea contabilă = 17.501,30 lei

Pavilionul W 9:

- suprafaţa construită = 36,00 mp

- valoarea contabilă = 583,40 lei

Pavilionul V 2:

- suprafaţa construită = 86,00 mp

- valoarea contabilă = 1.361,20 lei

Pavilionul D:

- suprafaţa construită = 372,00 mp

- valoarea contabilă = 11.900,90 lei

Pavilionul Z:

- suprafaţa construită = 126,00 mp

- valoarea contabilă = 1.604,30 lei

Total valoare contabilă

Imobil 387 - parţial = 43.626,90 lei

5.

Municipiul Mangalia, Strada Portului nr. 6, judeţul Constanţa, C.F. nr. 106329 Mangalia, nr. cadastral 2141

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1669 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107111 – parţial

Construcţii:

Pavilionul K - construcţia C 5:

- suprafaţa construită = 531,16 mp

- valoarea contabilă = 107.192,16 lei

Pavilionul K1 - construcţia C 5:

- suprafaţa construită = 122,66 mp

- valoarea contabilă = 43.254,38 lei

Total valoare contabilă

Imobil 1669 - parţial = 150.446,54 lei

6.

Comuna Roşia, municipiul

Sibiu, judeţul Sibiu, C.F. nr. 101859 Roşia, nr. cadastral 101859; C.F. nr. 113743 Sibiu, nr. cadastral 113743

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2661 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104091 – parţial

Construcţii:

Pavilionul N:

- suprafaţa construită = 144,00 mp

- valoarea contabilă = 6.458,99 lei

Pavilionul X 2:

- suprafaţa construită = 533,00 mp

- valoarea contabilă - 27.336,55 lei

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 11,00 mp

- valoarea contabilă = 328,10 lei

Total valoare contabilă

Imobil 2661 - parţial = 34.123,64 lei

7.

Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa, C.F. nr. 106330 Mangalia, nr. cadastral 2339; C.F. nr. 106744 Mangalia, nr. cadastral 2357; C.F. nr. 107928 Mangalia, nr. cadastral 107928

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1302 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107105 – parţial

Construcţii:

Reţea canalizare:

- suprafaţa construită = 1.350,00 ml

- valoarea contabilă = 88.168,50 lei

Reţea alimentare cu apă:

- suprafaţa construită = 950,00 ml

- valoarea contabilă = 25.024,37 lei

Reţea energie electrică subterană:

- suprafaţa construită = 682,00 ml

- valoarea contabilă = 16.865,86 lei

Reţea termoficare:

- suprafaţa construită = 400,00 ml

- valoarea contabilă = 9.431,00 lei

Pavilionul D 1 - construcţia C 2:

- suprafaţa construită = 593,38 mp

- valoarea contabilă = 485.319,60 lei

Pavilionul E - construcţia C 4:

- suprafaţa construită = 255,37 mp

- valoarea contabilă = 112.800,98 lei

Pavilionul E 2 - construcţia C 13:

- suprafaţa construită = 143,85 mp

- valoarea contabilă = 55,976,34 lei

Total valoare contabilă

Imobil 1302 - parţial = 793.586,65 lei

8.

Municipiul Sibiu, Strada Revoluţiei nr. 3-5, judeţul Sibiu,

C.F. nr. 119807 Sibiu, nr. cadastral 119807

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 380 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104072 - parţial

Construcţii:

Pavilionul X 2:

- suprafaţa construită = 30,00 mp

- valoarea contabilă = 20.091,70 lei

Pavilionul C 8:

- suprafaţa construită = 20,00 mp

- valoarea contabilă = 368,35 lei

Total valoare contabilă

Imobil 380 - parţial = 20.460,05 lei

9.

Comuna Sălişte, judeţul Sibiu, C.F. nr. 109457 Sălişte, nr. cadastral 109457

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2558 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104005 – parţial

Construcţii:

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 92,00 mp

- valoarea contabilă = 1.640,91 lei

Pavilionul U:

- suprafaţa construită = 64,00 mp

- valoarea contabilă = 1.774,72 lei

Total valoare contabilă

Imobil 2558 - parţial = 3.415,63 lei

10.

Comuna Deveselu, judeţul Olt,

C.F. nr. 50108 Deveselu, nr. cadastral 50108

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1114 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103884 – parţial

Construcţii:

Pavilionul P:

- suprafaţa construită = 129,00 mp

- valoarea contabilă = 75.137,97 lei

Total valoare contabilă

Imobil 1114 - parţial = 75.137,97 lei

11.

Municipiul Sebeş, strada Călăraşi nr. 74, judeţul Alba,

C.F. nr. 74107 Sebeş, nr. cadastral 74107

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1025 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104060 – parţial

Construcţii:

Pavilionul L 2:

- suprafaţa construită = 320,00 mp

- valoarea contabilă = 6.264,00 lei Pavilionul T 1:

- suprafaţa construită = 1.036,00 mp

- valoarea contabilă = 10.139,85 lei Total valoare contabilă

Imobil 1025 - parţial = 16.403,85 lei

12.

Municipiul Sighişoara, strada Nicolae Filipescu nr. 3A, judeţul Mureş,

C.F. nr. 53982 Sighişoara, nr. cadastral 53982

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2725 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104092 – parţial

Construcţii:

Pavilionul H:

- suprafaţa construită = 133,00 mp

- valoarea contabilă = 8.998,40 lei Pavilionul H 1:

- suprafaţa construită = 128,00 mp

- valoarea contabilă = 7.979,24 lei Pavilionul T:

- suprafaţa construită = 74,00 mp

- valoarea contabilă = 2.849,40 lei Pavilionul T 1:

- suprafaţa construită = 77,00 mp

- valoarea contabilă = 989,43 lei Pavilionul U:

- suprafaţa construită = 27,00 mp

- valoarea contabilă = 4.499,20 lei Pavilionul X:

- suprafaţa construită - 56,00 mp

- valoarea contabilă = 989,43 lei Pavilionul S 1:

- suprafaţa construită = 10,00 mp

- valoarea contabilă = 0,70 lei Pavilionul P 3:

- suprafaţa construită = 21,00 mp

- valoarea contabilă = 719,76 lei Total valoare contabilă

Imobil 2725 - parţial = 27.025,56 lei

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare

1.

160780

8.19.01

Imobil 3504

Municipiul Bucureşti, bd. Ghencea nr. 39 A, sectorul 6,

C.F. 215630 Bucureşti, nr. cadastral 215630

2.

106906

8.19.01

Imobil 1149

Comuna Griviţa, judeţul Vaslui,

C.F. nr. 71210 Griviţa, nr. cadastral 624

3.

106632

8.19.01

Imobil 2555

Comuna Groşi, judeţul Maramureş,

C.F. nr. 52269 Groşi, nr. cadastral 52269

4.

107129

8.19.01

Imobil 387

Municipiul Medgidia, strada Lupeni nr. 51, judeţul Constanţa,

C.F. 105376 Medgidia, nr. cadastral 105376

5.

107111

8.19.01

Imobil 1669

Municipiul Mangalia, Strada Portului nr. 6, judeţul Constanţa,

C.F. nr. 106329 Mangalia, nr. cadastral 2141

6.

104091

8.19.01

Imobil 2661

Comuna Roşia, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu,

C.F. nr. 101859 Roşia, nr. cadastral 101859;

C.F. nr. 113743 Sibiu, nr. cadastral 113743

7.

107105

8.19.01

Imobil 1302

Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa,

C.F. nr. 106330 Mangalia, nr. cadastral 2339;

C.F. nr. 106744 Mangalia, nr. cadastral 2357;

C.F. nr. 107928 Mangalia, nr. cadastral 107928

8.

104072

8.19.01

Imobil 380

Municipiul Sibiu, Strada Revoluţiei nr. 3-5, judeţul Sibiu,

C.F. nr. 119807 Sibiu, nr. cadastral 119807

9.

104005

8.19.01

Imobil 2558

Comuna Sălişte, judeţul Sibiu,

C.F. nr. 109457 Sălişte, nr. cadastral 109457

10.

103884

8.19.01

Imobil 1114

Comuna Deveselu, judeţul Olt,

C.F. nr. 50108 Deveselu, nr. cadastral 50108

11.

104060

8.19.01

Imobil 1025

Municipiul Sebeş, strada Călăraşi nr. 74, judeţul Alba,

C.F. nr. 74107 Sebeş, nr. cadastral 74107

12.

104092

8.19.01

Imobil 2725

Municipiul Sighişoara, strada Nicolae Filipescu nr. 3A, judeţul Mureş,

C.F. nr. 53982 Sighişoara, nr. cadastral 53982

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.