MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 253/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 253         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 5 aprilie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

52. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 

358. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 

54. - Lege pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate īn cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei īn Romānia, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal

 

360. - Decret privind promulgarea Legii pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate īn cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei īn Romānia, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal

 

361. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui vicepreşedinte al Autorităţii Electorale Permanente

 

362. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

363. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

364. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

365. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

366. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

367. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

368. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

369. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

370. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

371. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

372. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

373. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

374. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

375. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

 

47. - Hotărāre referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind utilizarea benzii de frecvenţe de 470-790 MHz īn Uniune COM (2016) 43 final

 

48. - Hotărāre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European īn conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului referitoare la adoptarea noului regulament privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 COM (2016) 36 final

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

6. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

440. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată, utilizate şi nedecontate īn anul 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

722. - Decizie privind sancţionarea Societăţii PARTENERUL MEU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 18 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) găzduirea copilului, pe perioadă determinată, de către părintele sau de către altă persoană la care copilul nu locuieşte īn mod obişnuit, cu sau fără supravegherea modului īn care relaţiile personale sunt īntreţinute, īn funcţie de interesul superior al copilului;”.

2. La articolul 18, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

.(5) Īn cazul īn care unul dintre părinţi īmpiedică sau afectează īn mod negativ legăturile personale ale copilului cu celălalt părinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanţă sau convenit de părinţi, celălalt părinte poate cere serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială īn circumscripţia căruia se află locuinţa copilului, să monitorizeze relaţiile personale cu copilul pentru o durată de pānă la 6 luni.

(6) Monitorizarea permite reprezentanţilor serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială, să asiste la preluarea copilului de către părintele la care nu locuieşte īn mod statornic, la vizitele efectuate la domiciliul copilului de către părintele care nu locuieşte cu acesta, precum şi la īnapoierea copilului de către părintele care nu locuieşte cu acesta. Totodată, monitorizarea permite reprezentanţilor serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială să asiste şi īn timpul găzduirii copilului de către părintele la care copilul nu locuieşte īn mod obişnuit, dacă instanţa judecătorească a dispus monitorizarea printr-o sentinţă definitivă. Dispoziţiile tezei a 11-a se aplică īn mod corespunzător şi īn situaţia prevăzută la alin. (1) lit. g).”

3. La articolul 18, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

,,(61) Cu ocazia monitorizării, reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, persoanele cu atribuţii de asistenţă socială pot realiza intervievarea părinţilor, a copilului, a persoanelor cu care copilul relaţionează īn situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi g), precum şi a altor persoane a căror intervievare se apreciază a fi utilă īn vederea īntocmirii raportului de monitorizare.”

4. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) īn vederea asigurării menţinerii relaţiilor personale ale copilului cu părinţii săi sau cu alte persoane alături de care s-a bucurat de viaţa de familie, precum şi pentru asigurarea īnapoierii copilului la locuinţa sa la terminarea perioadei de găzduire, precum şi pentru a preveni īmpiedicarea preluării copilului, la finalul găzduirii la domiciliul părintelui care nu locuieşte cu copilul, instanţa poate dispune, la cererea părintelui interesat sau a altei persoane īndreptăţite, ura sau mai multe măsuri cu caracter asiguratoriu sau a unor garanţii. Dispoziţiile tezei I se aplică īn mod corespunzător şi īn situaţia prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. g).”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 52.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale ari. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 358.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate īn cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei īn Romānia, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumei de 3.049 mii lei, necesară acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate din ţară sau importate, care fac obiectul Programului privind reducerea poverii tuberculozei īn Romānia, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, cu finanţare nerambursabilă de la Fondul global de combatere a HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei - ROU-T-RAA.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă derulării programului īn perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018 şi este plătibilă astfel:

a) 2.620 mii lei, din bugetul aprobat pe anul 2016;

b) 414 mii lei, din bugetul aprobat pe anul 2017;

c) 15 mii lei, din bugetul aprobat pe anul 2018.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică pentru Programul „Reducerea poverii tuberculozei īn Romānia, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc”, finanţat prin Acordul-cadru ROU-T-RAA semnat la data de 1 aprilie 2015 īntre Fundaţia Romanian Angel Appeal, īn calitate de primitor principal, şi Fondul global de combatere a HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei.

(4) Programul prevăzut la alin. (3) este implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal şi de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate, īn coordonarea acestora, organisme neguvemamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică sau organisme neguvemamentale nonprofit, cu personalitate juridică.

Art. 2. - (1) Documentele justificative pentru TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate din ţară sau importate īn nume propriu sau de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate, īn coordonarea acestora, organisme neguvemamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică sau organisme neguvemamentale nonprofit, cu personalitate juridică, se depun trimestrial la Ministerul Sănătăţii de către Fundaţia Romanian Angel Appeal.

(2) Decontarea sumelor către Fundaţia Romanian Angel Appeal se face de Ministerul Sănătăţii pe baza documentaţiei depuse, īn termen de 30 de zile de la finele fiecărui trimestru, potrivit prevederilor Metodologiei de rambursare de către Ministerul Sănătăţii a sumelor aferente TVA pentru bunurile şi serviciile achiziţionate īn cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei īn Romānia, finanţate din fonduri nerambursabile, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 2.008/2008.

(3) Documentele justificative pentru TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate pānă la intrarea īn vigoare a prezentei legi se depun pānă la finele lunii decembrie 2015 şi se decontează din bugetul anului 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 54.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate

 

Īn cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei īn Romānia, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate īn cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei īn Romānia, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 martie 2016.

Nr. 360.

 

 

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui vicepreşedinte al Autorităţii Electorale Permanente

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale art. 101 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Dan Vlaicu se eliberează din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, ca urmare a demisiei.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 aprilie 2016.

Nr. 361.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Domnul Matei-Viorel Ardeleanu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Regatul Danemarcei şi īn Republica Islanda.

Art. 2, - Domnul Matei-Viorel Ardeleanu īşi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 4 aprilie 2016.

Nr. 362.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Domnul Cornel Ionescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Ucraina.

Art. 2. - Domnul Comei Ionescu īşi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 4 aprilie 2016.

Nr. 363.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Domnul Filip Teodorescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Bosnia şi Herţegovina.

Art. 2. - Domnul Filip Teodorescu īşi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 4 aprilie 2016.

Nr. 364.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Domnul Radu Onofrei se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Republica Turcia.

Art. 2. - Domnul Radu Onofrei īşi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 4 aprilie 2016.

Nr. 365.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Domnul Vasile Gheorghe Popovici se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Republica Portugheză.

Art. 2. - Domnul Vasile Gheorghe Popovici īşi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret,

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 4 aprilie 2016.

Nr. 366.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Domnul Ion Vīlcu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Regatul Spaniei.

Art. 2. - Domnul Ion Vīlcu īşi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 4 aprilie 2016.

Nr. 367.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Doamna Ireny Comaroschi se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Regatul Ţărilor de Jos (Olanda).

Art. 2. - Doamna Ireny Comaroschi īşi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 4 aprilie 2016.

Nr. 368.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Doamna Dana Manuela Constantinescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Republica Italiană, īn Republica Malta şi īn Republica San Marino.

Art. 2. - Doamna Dana Manuela Constantinescu īşi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 4 aprilie 2016.

Nr. 369.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd Īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Domnul Marian Cătălin Avramescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Republica Finlanda şi īn Republica Estonia.

Art. 2. - Domnul Marian Cătălin Avramescu īşi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 4 aprilie 2016.

Nr. 370.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Domnul Cosmin George Dinescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Republica Croaţia.

Art. 2. - Domnul Cosmin George Dinescu īşi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 4 aprilie 2016.

Nr. 371.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Domnul Anton Păcureţu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Republica Bulgaria.

Art. 2. - Domnul Anton Păcureţu īşi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret,

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 4 aprilie 2016.

Nr. 372.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Doamna Ana Voicu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Statele Unite Mexicane.

Art. 2. - Doamna Ana Voicu īşi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituţia Romāniei, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 4 aprilie 2016.

Nr. 373.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Doamna Simona Mariana Ioan se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Regatul Maroc.

Art. 2. - Doamna Simona Mariana Ioan īşi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret,

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 4 aprilie 2016.

Nr. 374.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Domnul Marius Gabriel Lazurca se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Republica Moldova.

Art. 2. - Domnul Marius Gabriel Lazurca īşi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 4 aprilie 2016.

Nr. 375.

 

HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind utilizarea benzii de frecvenţe de 470-790 MHz īn Uniune COM (2016) 43 final

 

Īn temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia Romāniei, republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

avānd īn vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/222 din 18 martie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se constată:

I. Prezenta propunere de decizie nu īncalcă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

II. Se notează:

a) protejarea, la nivel transfrontalier, a benzii de 700 MHz pentru banda largă pe suport radio;

b) obligaţia de a permite transferul drepturilor de utilizare a spectrului din banda de 700 MHz;

c) evaluarea, la nivel naţional, a drepturilor de utilizare a benzii de 700 MHz pentru serviciile de comunicaţii electronice pe suport radio īn bandă largă;

d) luarea de măsuri de asigurare a unui nivel īnalt de calitate a acoperirii populaţiei şi teritoriului;

e) obligaţia de asigurare a utilizării pe termen lung a benzii de 700 MHz, pentru distribuţia serviciilor mass-media audiovizuale destinate unei audienţe de masă (sau publicului larg);

f) obligaţia de adoptare şi de comunicare către UE a foilor de parcurs naţionale privind reafectarea benzii de 700 MHz pentru banda largă pe suport radio şi privind procesul de tranziţie aferent pentru īntreaga bandă UHF.

Art. 2. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 29 martie 2016, īn conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

 

Bucureşti, 29 martie 2016.

Nr. 47.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European īn conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului referitoare la adoptarea noului regulament privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 COM (2016) 36 final

 

Īn temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia Romāniei, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

avānd īn vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/ 209 din 16 martie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se constată:

a) consolidarea rolului Agenţiei şi transformarea acesteia īntr-un „ghişeu unic” pentru eliberarea unor autorizaţii de introducere pe piaţă a vehiculelor şi a unor certificate de siguranţă pentru operatori, valabile īn īntreaga Uniune Europeană;

b) regulamentul revizuit va consolida, de asemenea, rolul Agenţiei īn ceea ce priveşte supravegherea normelor naţionale, i-ar conferi dreptul de a solicita eliminarea reglementărilor inutile, de a monitoriza autorităţile naţionale de siguranţă (ANS) şi i-ar oferi un rol mai proeminent īn calitate de „autoritate de sistem” pentru Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) şi pentru aplicaţiile telematice.

Art. 2. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 29 martie 2016, īn conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 Ut. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 29 martie 2016.

Nr. 48.

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

Īn temeiul art. 34 şi 35 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īn data de 6 aprilie 2016, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 5 aprilie 2016.

Nr. 6.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată, utilizate şi nedecontate īn anul 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. 109.898 din 4 aprilie 2016 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii, precum şi prevederile art. 9 şi 10 din Hotărārea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată īn agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă cantităţile de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate īn anul 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cantităţile totale de motorină prevăzute la art. 1 sunt de 66.420.189,232 litri, iar valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 119.390.290,145 lei.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Simona Allice Man,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 aprilie 2016.

Nr. 440.

 

ANEXĂ

 

CANTITĂŢILE DE MOTORINĂ

determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate īn anul 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Nr. crt.

Specificare

Cantităţi de motorină (litri)

Valoare ajutor de stat (*) (lei)

1

Sectorul vegetal

62.983.477,631

113.212.801,042

2

Sectorul zootehnic

3.108.542,358

5.587.604,889

3

Sectorul īmbunătăţiri funciare

328.169,243

589.884,214

 

Total

66.420.189,232

119.390.290,145

 

*) Pentru anul 2015, valoarea nominală a ajutorului de stat este 1,7975 lei/litru.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii PARTENERUL MEU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul īn Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de īnregistrare fiscală 31588130, īn temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

īn urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, īn şedinţa din data de 3 martie 2016, a Referatului de constatare īntocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA 1.352 din 19 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea PARTENERUL MEU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social īn comuna Ciorogārla, Str. Teiului nr. 35, judeţul Ilfov, J40/14905/19.09.2006, CUI 19028991, RBK-369/26.10.2006, reprezentată legal de doamna Oancea Laura Elena, īn calitate de director executiv,

a constatat următoarele:

Societatea PARTENERUL MEU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare pānă la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost īncălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e)din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor īn asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, īn scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare īn Romānia,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - Īn conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea PARTENERUL MEU BROKER DE ASIGURARE - S R L., denumită īn continuare Societatea, cu sediul social īn comuna Ciorogārla, Str. Teiului nr. 35, judeţul Ilfov, J40/14905/19.09.2006, CUI 19028991, RBK-369/26.10.2006, reprezentată legal de doamna Oancea Laura Elena, īn calitate de director executiv, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi īncheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor īn curs ori īn legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite īn Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, īn termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, īn vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele īn curs de derulare direct la asigurător, rămānānd direct răspunzătoare pentru īndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele īn vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, īn termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să īnregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 3. - Īmpotriva prezentei decizii Societatea poate formula plāngere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, īn termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti īn termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 4. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 722.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.